Tagovi

ZG SDP - su?eljavanje

Ju?er se u mom kvartu održalo su?eljavanje kandidata za predsjednika / predsjednicu zagreba?kog SDP-a. ?lanovima stranke, koji ?e za desetak dana svojim glasovima odlu?ivati o novom predsjedniku ili predsjednici, predstavila su se ?etiri kandidata: Željka Antunovi?, Ivo Jeluši?, Davor Bernardi? i Slavko Te?i?. Odmah da naglasim – ja sam se ve? odlu?io, i svoj izbor javno obrazložio, tako da ni sa ovim tekstom nemam pretenziju za objektivnim, “novinarskim” izvještajem, ve? iznosim svoje vi?enje. Koliko se onome što napišem može vjerovati, ostaje na svakom ?itatelju da procijeni sam.

I u predstavljanju, i u odgovarnju na postavljena pitanja, kandidati su se koristili prili?no op?im izjavama – što nije ništa neobi?no za izbornu kampanju. Prvo, tu je vremenski limit unutar kojeg je trebalo sažeti svoje (od)govore, a potom tu je i potreba za obra?anjem što širem krugu ljudi – dakle jednostavan rje?nik i osnovne ideje i smjernice.

Tako je kod ŽeljkeAntunovi? prevladavao poziv na “novi po?etak”, uz konstantno naglašavanje primarnog cilja – osvajanja slijede?ih parlamentarnih izbora. Neke od osnovnih Željkinih poruka su bile da:

 • ne želi lošu reprizu, pobjedu oportunizma straha i interesa
 • želi afirmaciju ?lanstva, koje se do sada uglavnom koristilo za ispunjavanje naloga
 • SDP mora predstavljati borbu protiv korupcije i umrežavanja
 • ne treba podilaziti bira?ima, ve? osvajati njihovo povjerenje
 • gra?ane treba poštivati i uklju?ivati svakodnevno, a ne samo pred izbore

Kod Davora Bernardi?a su se osnovne poruke svodile na “izbor budu?nosti”, i balans izme?u promjena i kontinuiteta. Tako?er je naglašavao svoju dostupnost, kao i poruku “ja sam jedan od vas”. Naglasci iz njegovog predstavljanja:

 • gra?enje stranke u kojoj se nitko nikoga ne boji, i gdje ?lanovi razmišljaju svojom glavom
 • ja sam jedan od vas – bio sam dostupan svima prije ovih izbora, biti ?u i nakon njih
 • na ovim izborima ne nagra?ujemo ili kažnjavamo za period koji je iza nas, ve? biramo budu?nost

Ivo Jeluši? je u svom nastupu poseban naglasak dao svojoj ulozi u situaciji kad je Bandi? napuštao stranku, i svom doprinosu o?uvanja jedinstvenosti stranke. U predstavljanju je istaknuo kako:

 • je ve? pobijedio nekoliko puta: kad je održao gradski SDP na okupu tijekom predsjedni?kih izbora, kada je u nekoliko posljednjih tjedana stranci pristupilo 650 novih ?lanova, te kada smo pobijedili na predsjedni?kim izborima
 • ne želi obe?avati, budu?i je ve? zapo?eo procese promjene u gradskom SDP-u: umjesto desetominutnih sastanaka koji su služili za potvr?ivanje Bandi?evih direktiva, pod njegovim vodstvom u gradskom odboru vlada demokratski pristup raspravi i odlu?ivanju
 • nema više podilaženja i koketiranja sa desnicom
 • nema više odluka zbog kojih bi se sramili, crvenili ili ispri?avali

Slavko Te?i? je sam sebe nazvao kandidatom iznena?enja, te ?ak i rekao kako ne poziva ?lanstvo da glasa za njega (?!). Unato? simpati?nosti, ali i konfuznosti, u nastupu, nije mi u potpunosti jasno, zašto onda sudjeluje u ovom izbornom procesu?

Jedno od zanimljivijih pitanja postavljenih od strane ?lanova bilo je „kontinuitet ili promjena?”. To je ujedno i pitanje na kojemu su se najviše mogle o?itati razlike izme?u kandidata. Željka je naglasak stavila na promjenu (ali uz protivljenje eventualnim ?istkama), te je efektno poentirala izjavom kako je „otišao nositelj, ali su ostele posljedice“. Ivo je pokušao naglasiti kontinuitet “dobrih stvari iz prehodnog razdoblja – koji nije malo” ali i potrebu za promjenom u na?inu odlu?ivanja i komunikaciji, te je tako?er povukao retori?ki efektan potez odgovaraju?i da „nije za dilemu kontinuitet ILI promjena, ve? se zalaže za kontinuitet I promjenu“. Bero je pak i verbalno naglašavao “ekvidistancu” izme?u ta dva pojma. Tako je npr. naglasio kako “stranku ne treba graditi iz nova, jer posjeduje ?vrste i stabilne temelje” (što je išlo na ra?un željkinog slogana).

Možda ve?i dojam od izre?enog, na mene je ostavila neverbalna komunikacija kandidata.

Bero je na primjer, na mene ostavio bolji dojam od onog što sam o?ekivao. Imao je staložen, uvjerljiv nastup – ali... uo?ljive su izrazite oscilacije, ovisno o temi o kojoj govori. To?no se vidjelo da je sa nekim temama “doma” – barata podacima, zna što govori. S druge strane, kod nekih tema se jako vidjelo kako cijepa re?enice, nema tok, ve? kao da želi ponoviti konstrukcije koje je prije složio. Na žalost, te teme u kojima je bio lošiji, baš su bile one motivacijske – o ?lanstvu, o razvoju unutarstrana?ke demokracije i komunikacije, o potrebi za promjenom u odnosu na Bandi?evo razdoblje i sli?no. To mu, bar kod mene, dosta ruši izglede. No definitivno ima potencijala – u par je prilika dobro uhvatio (populisti?ki) val (konkretno u ovom slu?aju, “jedinstvo stranke”) i “zajahao” ga. No opet, u nekim drugim situacijama nije znao stati nakon dobre poante, ve? je rastežu?i i ponavljaju?i izgubio “punchline”. Ima potencijala, ali i puno toga za nau?iti.

Ivo nije imao takvih problema. Govorio je lako i te?no. Retorika mu je mekana, izri?aj dosta blizak svakodnevnom – imao je tu vrstu komunikacijskog šarma kojim je i Bandi? znao osvajati. No njegov veliki minus je što je cijelo vrijeme bio u defanzivi. Stalno se pravdao, i pokušavao naglasiti promjenu koja se desila u zagreba?kom SDP-u od kad je on v.d. predsjednika. No teško je zbog toga “zaboraviti” gdje je bio proteklih pet godina. Drugi minus koji mu pripisujem jest taj da je na samom kraju pretjerao – naglašavaju?i svoju “jednostavnost” i želju da “samo bude predsjednik ZG SDP-a”, prešao je granicu i zvu?ao kao da podilazi, ili ?ak moli. To nisu karakteristike lidera, ?ovjeka koji bi trebao voditi najja?u lokalnu organizaciju SDP-a.

Željka je, po mom mišljenju, bila najkompletnija u nastupu, i uvjerljivo najja?i retori?ar me?u kandidatima. Pametno je odustala od nekoliko neproduktivnih prepucavanja, izražavala se jasno, energi?no i samouvjereno. Znala je odgovoriti na srž problema, bez da ih izbjegava. Vidi se da ima iskustva, te da zna kako se nositi i sa kampanjom i sa porukama koje šalje.

Op?enito, moja osnovna zamjerka Beri i Ivi je ta što nemaju prepoznatljiv politi?ki sadržaj. Oba su, kroz funkcije koje obnašaju, bili u prilikama u kojima su mogli artikulirati vlastiti politi?ki stav, pa ipak nisu. Ja se ne mogu sjetiti nitijedne autenti?ne politi?ke poruke koju su poslali Ivo ili Bero. Upravo taj manjak osobne politi?ke „težine“ i artikulacije ozbiljno narušavaju njihove liderske ambicije – gdje jednostavno moraš imati svoje „ja“.

Jednako zanimljivo kao i samo su?eljavanje, bili su i razgovori “na marginama”. U razgovoru sa kolegom koji ne ovim zborima pomaže Ivi – a ?ije stavove i integritet cijenim i poštujem, bilo je nekoliko zanimljivih su?eljavanja argumenata.

Na primjer, jedna od teza je bila kako je Ivo bolji izbor od Željke, budu?i se sa izborom Željke gradski SDP može na?i u situaciji da ima potpredsjednike koji baš nisu oduševljeni suradnjom sa Željkom. No moje je mišljenje, da se svaki potpredsjednik gradskog SDP-a mora prvo sjetiti od kuda tko crpi legitimitet. Predsjednik se u SDP-u bira neposredno, glasanjem svih ?lanova. Potpredsjednike bira konvencija, tj. delegati. U toj situaciji, predsjednik ima nemjerljivo ja?i legitimitet, i prva je obaveza ostalih dužnosnika otvoreno pristupiti suradnji sa predsjednikom. Unutarstrana?ka demokracija i izborni legitimitet imaju nemjerljivu prednost pred osobnim afinitetima. Ukoliko netko misli da ne može sura?ivati sa ovim ili onim direktno izabranim predsjednikom, neka da ostavku.

Druga je teza da je sam Bandi? imao jak izborni legitimitet unutar SDP-a, pa da s toga nije korektno Jeluši?u prebacivati suradnju sa Bandi?em. Istina – Bandi? je imao jak legitimitet, i to ne samo na lokalnoj razini. Prije dvije godine je na konvenciji stranke izabran i u predsjedništvo. Pa što onda? Osoba koja namjerava voditi 6000 ?lanova u Zagrebu mora imati liderske karakteristike, a to zna?i i zauzimanje stava prema Bandi?u dok je taj bio “jak”. Postoji puno nijansi politi?kog djelovanja, kojim se unutar stranke moglo osporiti ili propitivati Bandi?a. Mnogi su ?lanovi to i radili. Jeluši? nije. Uop?e.

Tre?u tezu predstavlja komplet neprovjerljivih informacija o vezanosti Željke i Bandi?a – logisti?ka potpora koju je ona navodno dobila iz njegovih krugova i sli?no. Baš kao što sam ?uo ovakve pri?e, ?uo sam i one suprotnog predznaka, o tome kako se radilo protiv Željke. Niti jedne, niti druge za mene nemaju težinu. Odbijam zaklju?ke donositi na temelju rekla-kazala poluinformacija, bez obzira od kuda dolazile. Kao kriterij jedino mogu prihvatiti javno djelovanje i – rezultate. A oni su jasni.

Nadalje, ne vidim zašto bi ?lanovi trebali u svom izboru vrednovati neke podatke koji nisu dostupni ili poznati svim gra?anima? Ovim izborima se, pored uspostavljanja novih odnosa u stranci, šalje i velika poruka javnosti. I ta je vrlo jednostavna – izborom Jeluši?a SDP šalje poruku kontinuiteta s Bandi?evim razdobljem (što je i sam Jeluši? osnažio odabirom slogana “Pobjedni?ki dalje”), dok se izborom Željke javnosti šalje poruka promjene (što je i Željka osnažila sloganom “Novi po?etak”). As simple as that.

A ta poslana poruka ?e SDP zasigurno do?ekati na slijede?im izborima.

Komentari

Pokvareni telefon,

Pokvareni telefon, kolega!
Nemate pretenziju za objektivnim izvješćivanjem, pišete na početku teksta, jer ste već odlučili o svom izboru, pa je jasno da ste kroz taj svoj filter svjesno ili nesvjesno iskrivljeno percipirali ili profiltrirali informacije.
Slažem se da imate pravo na svoj izbor i da nam ga javno priopćite, kao i da radite u kampanji jednoga od kandidata, pozdravljam to. No ne slažem se da iskrivljujete sadržaje viđene na sučeljavanju.
Lijep pozdrav!

Tko je glasao

No ne slažem se da

No ne slažem se da iskrivljujete sadržaje viđene na sučeljavanju.

A zašto nas onda ti ne bi počastio "ispravljenim sadržajem"?

Ili se ipak radi samo o drugim, tvojim dojmovima?

No dapače, autor je svoje i ponudio na raspravu.

Zato izvoli ... pucaj!

B-52

Tko je glasao

Slažem se da podržavate

Slažem se da podržavate Željku. To je Vaše pravo.
No često se znam pitati zašto pružiti priliku onima koji nisu znali iskoristiti ni onu prvu.
Po mom sudu Željka zna što želi jer sam u osobnom razgovoru s
njome shvati da joj je bitno da uđe u sabor kao zastupnica.
Kao drugo ima previše ljudi kojima mora "vraćati političke dugove" iz
prethodnih razdoblja.
Šteta što Bernardić neće uspjeti, jer neiskusan u frakcijskim borbama.
U svim drugim stvarima za koplje odskače od ostalih.

Tko je glasao

Po mom sudu Željka zna što

Po mom sudu Željka zna što želi jer sam u osobnom razgovoru s
njome shvati da joj je bitno da uđe u sabor kao zastupnica.

A to ima veze s temom zato što ...

Kao drugo ima previše ljudi kojima mora "vraćati političke dugove" iz
prethodnih razdoblja.

Bilo bi zanimljivo promotriti kakve bi "dugove" trebala vraćati ona a kakve konkurenti koji su izrasli i djelovali pod Bandićevim kišobranom gdje se, po općoj ocjeni, sve temeljilo na principu "ja tebi, ti meni".

Umjesto paušalnih tvrdnji, bi li se upustio u argumentiranu raspravu?

U svim drugim stvarima za koplje odskače od ostalih.

Osim tjelesnom visinom, možeš li konkretnije po čemu to još drug Bero "odskače"?

B-52

Tko je glasao

Slažem se da podržavate

Slažem se da podržavate Željku. To je Vaše pravo.
No često se znam pitati zašto pružiti priliku onima koji nisu znali iskoristiti ni onu prvu.
Po mom sudu Željka zna što želi jer sam u osobnom razgovoru s
njome shvati da joj je bitno da uđe u sabor kao zastupnica.
Kao drugo ima previše ljudi kojima mora "vraćati političke dugove" iz
prethodnih razdoblja.
Šteta što Bernardić neće uspjeti, jer neiskusan u frakcijskim borbama.
U svim drugim stvarima za koplje odskače od ostalih.

Tko je glasao

Tko od ovih likova nudi

Tko od ovih likova nudi smanjenje suludog poreza i pljacke zagrepcana sa 18% prireza?
Tko od njih nudi rezanje 50% viska zaposlenih u Holdingu?
Sto misle ti ljudi uciniti sa vlastitim "rezultatima" prije svega ovim?
Ovako bi sutra vodili i drzavu?!
SDP je samo drugo, rezervno lice HDZ-a.
Partitokratsko-parazitska interesna zajednica.
Neodgovorna, nesposobna i relikt proslosti.
Takvim partijama i partijasima je mjesto na deponiju proslosti.
U 21. stoljecu nema potrebe za njihovim laprdanjem, nego samo rezultatima u pruzanju usluga i servisa poreznim obveznicima i jasnom polaganju racuna i rezultata onima koji ih hrane.
A hrane ih i predobro u odnosu na prirez, metastaziranu gradsku birokraciju i taj minus od 1,000.000.000 kuna.
Nesto sto se odaziva na socijademokratski pridjev ne bi trebalo imati vise od prosjecne gradske place uz egzistirajuci minus od 1 milijarde kuna.
Dug ce na zalost platiti osim budala koje glasaju za SDP i svi drugi kao kolateralne zrtve "ukusa" demokratske vecine.
Cime se ti birokrati bave?
Starorimskim pitanjem izgradnje novog koloseuma ( stadiona) u situaciji kad npr. nije dovrsen procistac otpadnih voda, izgradjen ni 1 staracki dom u 20 godina, neobnovljena najbitnija infrastruktura i 5000 drugih pitanja....

Tko je glasao

Nešto ste pobrkali, ovo su

Nešto ste pobrkali, ovo su izbori za predsjednika Gradske organizacije SDP Zagreb, a ne za gradonačelinka ili zakonodavca ;)
Zbog uvredljivih tonova kojima častite i poštene građane, pa i poštene članove političkih stranaka, neki bi rekli da ostatak vašeg komantara iz pristojnosti ne zavređuje komentar.
Pitajte se samo što ste Vi učinili za boljitak društva!?

Tko je glasao

Nešto ste pobrkali, ovo su

Nešto ste pobrkali, ovo su izbori za predsjednika Gradske organizacije SDP Zagreb, a ne za gradonačelinka ili zakonodavca ;)
Zbog uvredljivih tonova kojima častite i poštene građane, pa i poštene članove političkih stranaka, neki bi rekli da ostatak vašeg komantara iz pristojnosti ne zavređuje komentar.
Pitajte se samo što ste Vi učinili za boljitak društva!?

Tko je glasao

Nešto ste pobrkali, ovo

Nešto ste pobrkali, ovo su izbori za predsjednika Gradske organizacije SDP Zagreb,

Imate pravo!
Naravno, sto ima Gradska organizacija SDP-a Zagreba sa gradonacelnikom Zagreba zadnjih 10 godina?
Bas nista!
P.S. Ili vise nista od kad nema love u gradskoj kasici-prasici.

Pitajte se samo što ste Vi učinili za boljitak društva!?
Drustva?!
Sto se moze uciniti osim sto sam u 2 godine 100 x napisao da se ne moze vise zderati i trositi nego se zaradjuje.
A to je praksa drzave, gradova, stranaka i glasaca.
Rezultat?
Ako je netko procitao i odustao od placanja stana na kredit 2300€/m2 pa ce ga sad kupiti za 1600€ ili je odustao od kupnje preskupog automobila, a sad vec broji 3. mjeseca kako nije dobio placu ja sam zadovoljan.
U vecini slucaja nije se moglo vise postici.
Sad ce to MMF malo brze, ostrije i drasticnije pojasniti svekolikom pucanstvu.

Tko je glasao

da budemo totalno iskreni,

da budemo totalno iskreni, ovi izbori nisu baš nešto
umjesto da se bira najbolji birati će se između tri zla i makar poznajem svo troje, ne vidim da je bilo tko od njih u biti za tu poziciju

tu je i jedan od problema ovih izbora jer se odlukom tko će voditi SDP Zagreb u stvari ne odlučuje situacija u Zagrebu nego ta osoba (tkogod ona bila) dobija i relativnu moć u odnosu na ostatak SDPa, tako da odluka oko predsjednika ima daleko veću težinu nego u nekim drugim sredinama, pa su sukladno tome i interesi drugačiji i teži

željkina pozicija mi je totalno jasna u cijeloj priči jer je ona potpredsjednik stranke, natjecala se za predsjednicu, saborska je zastupnica i štoviše potpredsjednica sabora ali unatoč svemu tome postoje napori da se je marginalizira (ili je to barem takav dojam). zašto je to tako i da li je sukob isključivo osobne prirode ili ima dublju pozadinu teško je reći ali ima dosta "circumstantial evidence"-a

bernardić je po meni premlad a i izrasao je (poput dobrog dijela sadašnjeg uskog kruga oko milanovića) ispod bandićevih skuta i u tome je smislu po meni opasniji od jelušića. premda, termin "opasan" je u biti pogrešan nego on samo pokušava ilustrirati to da je on jedan od onih koji su učili (bili politički odgojeni) od bandića i njihov način razmišljanja i djelovanja je u biti beskurpulozniji od bandića samog te očekujem da će barem neki od njih postati veliki problem za cijelu zemlju u budućnosti (ne kažem ja da je bernardić taj ali da je izrasao u tom kružoku, definitivno je)
mislim da bi trebalo malo promotriti ulogu bernardića u forumu mladih i onome u što se forum mladih pretvorio te naravno utjecaju foruma (kakav god da je) na unutarstranačke izbore (forumi u SDPu postoje radi kvota, pa sukladno tome forum mladih makar nefunkcionalan donosi sa sobom određeni broj glasačke mašinerije, nešto poput popisa birača ali na stranačkoj razini)

i naravno jelušić, koji je u odnosu na bandića isto ono što je jadranka u odnosu na sanadera; ono što je meni neshvatljivo je kako on može i dalje biti dogradonačelnik grada (dakle po definiciji raditi na dnevnoj bazi s bandićem) i istovremeno biti u SDPu. njegova pozicija je u biti najnezahvalnija upravo zbog ovog "pobjednički dalje" jer se on niti ne može sakriti od bandića a ne smije tvrditi da je dosada obavljeni posao loš

još kada u sve upletemo tko je čiji igrač i koji odnosi vladaju (te primjerice kako se bernardić miri sa svojom ulogom u odnosu na jelušića koji je kao milanovićev čovjek) i onda upletemo još ove sidekickove koji su tu da zamute vodu ili jednostavno nemaju pametnija posla...

ukratko, moje je mišljenje da SDP gubi na slijedećim zagrebačkim izborima (prema sadašnjem stanju stvari) i teško da mogu zamisliti bilo koji od ova tri/četiri kandidata a da oni mogu ili imaju viziju to spriječiti

Tko je glasao

Ovakav SDP izgubit će i na

Ovakav SDP izgubit će i na slijedećim parlamentarnim izborima.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci