Tagovi

Zbogom, o lijepa, o draga, o slatka slobodo

«U ovoj zemlji, ako je prodamo, ne?e kosti naše mirno po?ivati»

Ivan Mažurani?, govor u Hrvatskom saboru 8. 07. 1861.

Gledaju?i zadnje zasjedanje Hrvatskoga sabora, idili?nu atmosferu i konsenzus vlasti i oporbe oko promjene Ustava, kojima se nastoji onemogu?iti mogu?e NE naroda, ?ovjek se gotovo nostalgi?no sjeti ratnih vremena i Vlade nacionalnoga spasa, vremena kada su naši ljudi krvarili da bi izborili Hrvatsku. No, ovo jedinstvo vladaju?ih i oporbe danas nije podijeljeno s hrvatskim narodom i umjesto da imamo referendum o prevažnom pitanju promjene Ustava, imamo manipulaciju pravom.
25% bira?a plus 1 glas biti ?e dostatni za ulazak u EU. Iz glasovanja su pritom prvi puta isklju?ili dijasporu koju su uvijek spremno koristili na svim parlamentarnim i predsjedni?kim izborima. U preambulu Ustava žele unijeti sve nacionalne manjine, valjda iz dodvoravanja našoj novoj naddržavi, iako reciprocitet ne postoji u zemljama gdje su Hrvati manjina.
Iz svega možemo zaklju?iti kako naš politi?ki establishment sumnja u proeuropsku orijentaciju hrvatskih gra?ana, a u cijeloj pri?i briga ih što se gra?ani osje?aju poniženi, prevareni, izgubljeni i nemo?ni poput Kafkinoga Josefa K.
Sami gra?ani svjesni su kako politi?ki, kulturološki, ekonomski i povijesno pripadamo Europi, ali kako se ta Europa ponašala i ponaša sada prema Hrvatskoj?
Europski pokret za homogenizaciju Europe, po kriterijima krupnoga kapitala, tajno je zapo?eo u Hotelu de Bildeberg of Osterbech u Nizozemskoj u svibnju 1954. godine. Od tada do danas svjetski mo?nici stvaraju pravila za ulazak u EU. U Maastrichtu 1991. godine 15 europskih zemalja odlu?ilo je zonu slobodne trgovine, pretvarati u politi?ku uniju, a svoju suverenu vlast prenijeti na naddržavu zvanu EU.
Što je zapravo EU?
Država, superdržava, savezna država, integracijska udruga suverenih država, savez nacionalnih država, me?unarodna organizacija ili veliki supermarket koji se vodi logikom krupnoga kapitala?
Ni sama EU zapravo se nije definirala u potpunosti i predstavlja do sada niti jedan poznati oblik me?udržavne suradnje.
Hrvatska je molbom podnijela zahtjev za ulazak u EU i sigurna sam da je referendum o ulasku bio 1991. godine 90% hrvatskih gra?ana bilo bi ZA. No, u me?uvremenu puno toga se doga?alo, a gra?ani ove države imaju velike rezerve za ulazak u EU, a pogotovo na ovakav na?in koji kreiraju svjetski politi?ki mo?nici –ponižavanje do dosad nevi?enih razmjera u svjetskoj politici.
Mnogo je pitanja:
1. Nije li Europa mogla zaustaviti krvavi rat koji smo vodili 1991., ili jednostavno podijeljena politi?kim, ekonomskim interesima to nije htjela?
2.Da li ta ista Europa koja je dozvoljavala granatiranje Vukovara, Dubrovnika, Osijeka, ..nekažnjeno masakriranje civila širom Hrvatske, okupaciju velikoga dijela Hrvatske, sada pravedno može i želi dijeliti pravdu na Me?unarodnom sudu u Haagu?
3.Je li EU tvorevina,zajednica ravnopravnih europskih naroda, dostojanstvenih i ponosnih na svoje nacionalno bi?e (ili to želi satrti), je li kozmopolitska,a ne puka Europa kapitala?
Ho?emo li uz pomo? naše politi?ke elite svojevoljno u?i u tre?u europsku ligu EU-a ili još nižu?
4.Kako vjerovati da u EU vlada poštivanje prava, pa i me?unarodnoga, kada nam to isto pravo uskra?uju (pitanje ZERP-a, Savudrijske vale ) i ucjenjuju neulaskom Hrvatske u EU?
5.Dobiti ?emo slobodno kretanje ljudi, robe, kapitala i novac iz predpristupnih fondova? Ho?emo li zbog toga postati država blagostanja? Ho?e li se zbog toga pove?ati socijalna, radna, zdravstvena i sindikalna prava? Ho?emo li postati država proizvodnih pogona, a ne država stranih trgova?kih lanaca i banaka? Ho?e li se smanjiti nezaposlenost i ho?e li se pove?ati cijena našega rada?
6. Jesmo li ucijenjeni uvozom GMO hrane i moramo li dozvoliti sijanje GMO sjemena na našoj zemlji?
7.Ho?emo li zadržati svoju vodu, šumu, zemlju, ceste, more i njegova dobra, svoju brodogradnju,HEP, i strateški važne djelatnosti?
8.Ho?emo li uspjeti sa?uvati svoj jezik, kulturu, nacionalni identitet ili ?emo u budu?nosti (npr. ulaskom Turske u EU ) imati problem paralelnih društava s posljedi?nim sukobima i desni?arskim nacionalisti?kim ispadima poput Njema?ke, Velike Britanije, Nizozemske i Francuske? Ho?emo li zbog straha od terorizma kontroliraju?i strance postati orwellovska država?
9.Priklanjamo li se onima koji po principima sile i ucjene prisvajaju tu?a dobra, tu?e teritorije i u tu svrhu vode preventivne ratove? Širi li se na taj na?in naša zona sigurnosti ili nesigurnosti?
10.Možemo li vjerovati onima koji se kunu u funkcioniranje slobodnog liberalnoga tržišta, ultimativno zahtijevaju?i privatizaciju naših brodogradilišta i ukidanje naših subvencija, a istodobno sami subvencioniraju svoju brodogradnju i autoindustriju, te zadržavaju mogu?nost zaštite svoje strateške privredne grane (npr. Francuska štiti svoju prehrambenu industriju)?
11.Ho?e li se ulaskom u EU riješiti naši vje?ni iracionalni politi?ki sukobi i problemi?
12.Ho?emo li nakon ulaska u EU, uvo?enjem eura doživjeti rekordnu inflaciju (poput Njema?ke) i gubitak platežne mo?i?
13. Možemo li imati bolju brigu za okoliš i manju zaga?enost ulaskom u EU? Možda ?emo se ubudu?e brinuti za svoje sme?e poput elitnijih naroda u EU, npr Talijana. Možda ?emo i mi radioaktivni otpad , kao napredna Italija povjeravati posebnim ekološkim organiziranim jedinicama (mafiji), da ga potapa skupa s brodovima u more?
14.Je li hrvatski mentalni sklop spreman za ulazak u društvo onih gdje je novac i mo? mjera svega, gdje vlada potroša?ki mentalitet, sebi?no i antisocijalno ponašanje, gdje je obitelj kao institucija prezrena jer je radno vrijeme ljudi isklju?ivo diktirano što ve?im profitom i nema mjesta za obiteljski život.
15.Ho?e li EU napredovati u pravu kozmopolitsku zajednicu ravnopravnih naroda, ili ?e se raspasti, a znamo što je nuspojava raspada velikih zajednica? Imamo li razra?enu proceduru mogu?ega izlaska iz EU?

Republiku Hrvatsku optužuju za manjak demokracije, za javne medije, za javnu nabavu, za nacionalizam, za nesposobnost suo?avanja s vlastitom prošloš?u, za nesuradnju s Me?unarodnim sudom u Haagu, za neu?inkovito pravosu?e i korupciju. Istodobno, u EU su primljene zemlje s puno ve?im problemima, s puno manje demokracije od Hrvatske. U modi je internacionalizam, globalizam, i anacionalizam jer kapital ne trpi nacionalne suverenitete i zato nas se ucjenjuje i kažnjava. I ova pri?a oko topni?kih dnevnika samo je jedan od niza paravana u cilju pritiska na Hrvatsku, a sve za ostvarenje njihovih vlastitih ekonomskih i politi?kih interesa.
Zemlje poput Hrvatske, u svojoj samoomalovažavaju?oj, provincijalnoj, ulizni?koj svijesti politike, koje nisu svjesne svojih bogatstava i ljepote, dragovoljno se podjarmljuju i u tome uop?e nema granica poniznosti.

A jednoga dana, kada nam jedino preostanu «EU ogledalca», ostat ?e nam samo mogu?nost gledanja svojih blesavih lica.
«Nema ve?e tuge na zemlji od gubitka vlastite rodne zemlje»
Euripid

A sada, Hrvatska, dok stojiš «na pragu ulaska u EU» (po ne znam koji put), kako kažu politi?ari poput Ollija Rehna, ovako nespremna i slaba, pogledaj što ostavljaš iza sebe i u što ulaziš dok ti na pragu sjetno zvoni «Zbogom, o lijepa, o draga, o slatka slobodo»

Komentari

Pozitivno ocjenjujem ovaj

Pozitivno ocjenjujem ovaj članak, jer i sam nisam baš uvjeren u opravdanost ulaska Hrvatske u EU.

Kad bi barem ova i još neka pitanja obradila neka posebna komisija i onako stručno-znanstvenjački i nepristrano proanalizirala argumente za i protiv... Jer ima zahtjeva od strane EU koji se nama, puku čine čista besmislica, gotovo provokacija... No, objektivno gledajući, takvi zahtjevi su u pravilu manjina; veliku većinu čine (opravdani) zahtjevi za postavljanjem društveno-ekonomsko-političkih standarda koji nama kao narodu nisu uvriježeni.

Utoliko nisam baš siguran niti u to da bi narod znao napraviti pravi odabir svojim glasovanjem; jedino bi političari mogli odgovornost za sve negativno što bi proizišlo iz našeg članstva u EU prebaciti na - narod.

Tko je glasao

@Ppetra, tvoj je dnevnik

@Ppetra, tvoj je dnevnik memoguće komentirati - komentari, barem moji, prelaze okvira cijelog jednog dnevnika.
Osnovno je: Je li narod u RH suveren?
25% + 1 glas? Neće biti dovoljno!
U Saboru: 25% +1 glas - možda dovoljno!

Odavno sam na ovim stranicama upisao da je među građanima 50 naprama 50% oko ulaska u EU. Svi su rekli: "buuuuu"; - nemaš pojma, retardirani euroskeptiče.

Grdo sam pogriješio. :):):)
Situacija među narodom je puno gora, preciznije - puno bolja!

Tko je glasao

Ovaj dnevnik je upravo

Ovaj dnevnik je upravo napisan zbog toga što se hrvatskom narodu koji zna što je za njega najbolje, nastoji onemogućiti da se za to slobodno izjasni (kakav god bio rezultat).
Smatram promjenu Ustava o broju potrebnih ZA ulazak u EU oduzimanjem suvereniteta istom tome narodu. Svođenjem broja potrebnih za ulazak umjesto 50% birača, na 50 % izašlih na referendum (ili točnije nove izbore) otvaraju se razni prostori za manipulacije.
Trenutno, bez obzira na sve teškoće u RH, sretna sam kao i moji prijatelji što živim u samostalnoj državi Republici Hrvatskoj. Ne smiješi nam se nikakva bolja budućnost u toj naddržavi Europi, koja nas stalno ponižava i dok smo izvan nje, a što bi se tek događalo nakon što nas ovako ponižavajuće predaju njoj na upravljanje.
Upravo zato što kažeš, da je situacija među narodom puno bolja i rađene su ustavne promjene, (jer i oni to znaju ), tako da narod ne odluči, već politokracija.
Hrvatskoj vlasti nametnuta je situacija biranja između čekića -EU i narodnih težnji. Nažalost vidimo kako se okreće prema EU, kao da nju zastupaju, a ne hrvatski narod i sve građane Hrvatske. Pitanje je razloga takve njezine odluke.
Konačnu odluku o svojoj sudbini treba donijeti većina od ukupnog broja birača Republike Hrvatske, a ne od broja izašlih na referendum, ili se promjena ustavnih odredbi trebala također donijeti referendumom ( a ne odlukom politike u Saboru).
Ako preko 50% hrvatskih građana nije za ulazak u EU, tko ih u Saboru predstavlja? Svojom jednoglasnom odlukom o promjenama Ustava stavili su do znanja da nitko ne zastupa tih, preko 50% građana RH.

Tko je glasao

PROF. DR. BRANKO SMERDEL

PROF. DR. BRANKO SMERDEL PROFESOR USTAVNOG PRAVA, O NOVIM IZMJENAMA HRVATSKOG USTAVA
Za referendum o EU treba nam registar – prijaviš se i glasaš
Registracija birača po uzoru na SAD eliminira »mrtve duše« i osigurava da na referendum izađu svi zainteresirani birači, a da njegov rezultat ne ovisi o apstinentima

Neven ŠANTIĆ
Neovisni stručnjaci, kao uostalom ni stručni neovisni novinari, nisu u modi i općenito su većinom zašutjeliDr. Branko Smerdel, profesor ustavnog prava, sudjelovao je kao član radnih skupina u svim ustavnim promjenama u Hrvatskoj od 1990. godine na ovamo. I sada je član takve radne skupine te, istovremeno, i saborskog Odbora za Ustav i poslovnik. Razgovaramo o najnovijim prijedlozima ustavnih promjena te njihovim ...

luka

Tko je glasao

ppetra, vremena kada su

ppetra, vremena kada su naši ljudi krvarili da bi izborili Hrvatsku. Neznam jeli ovaj termin "izborili Hrvatsku" dovoljno precizan, pa bi te molio da ga bolje definiraš jer mi smisaobio razumljiviji. Nije li bolje reći; oslobodili ili stvorili?
1. Nije li Europa mogla zaustaviti krvavi rat koji smo vodili 1991., ili jednostavno podijeljena političkim, ekonomskim interesima to nije htjela?
Europa nije mogla zaustaviti rat jer ga je hrvatska komunističko-udbaška oligargija zajedno sa srbijanskom htjela. Taj rat je bio apsolutni prioritet hrvatskih komunista!

Tko je glasao

Taj rat je bio apsolutni

Taj rat je bio apsolutni prioritet hrvatskih komunista! Molim te jer ti to misliš i na F.T.

Tko je glasao

@tomy, Upravo tako. Obzirom

@tomy, Upravo tako. Obzirom da su 1990 Hrvatsku stvorili UDBA i KOS, te Doveli F.T-a na vlast, a općepoznato je da su oni štit i mač CK SKJ. U isto vrijeme su iz inozemstva pozvani njihovi (UDBA&KOS) kadrovi koji su tamo kontrolirali hrvatsku demokratsku opoziciju i predstavljali je ustaško-terorističkom. Ovi kadrovi su bili motor rata koji je kriminalnoj SKH organizaciji pređivljavanje i ostanak na vlasti poslije pada komunizma u svijetu. Rat je ujedno integrirao komuniste u tzv.obranu domovine tako da su svi oni na cijelom području bivše SFRJ izašli kao pobjedici u Hrvatskoj Domovinskog rata, U Srbiji Otađžbinskom, a u BiH oOslobodilačko-obrambenog rata. Na svim područjima gdje se rat vodio novac, vlast i nekretnine preuzeli su bivši UDBA-ši i KOS-ovci. Sva lukrativna poduzeća su također preuzeta od Suradnika i Udbinih denuncijatora. Ako uporedimo popis UDBE i KOS-a vidjet će mo da su glavni ljudi poslijeratne Hrvatske, upravo na tim popisima. Također i glavni novinari iz SFRJ (morali su obavezno biti provjerene režimlije) bili uključeni u "kurblanje rata" a i danas su nezamjenjivi u hrvatskoj tvornici ISTINE .

Tko je glasao

Al si zaboravil da su ti

Al si zaboravil da su ti tvoji likovi koje spominješ samo marginalni pijuni - vrhovni meštar 33. kruga je bio Henry Kissinger!

Tko je glasao

Hrvatska 1991. godine još

Hrvatska 1991. godine još nije bila međunarodno priznata država.
Za nju su se borili , i "izborili je", branitelji iz redova cijeloga hrvatskoga stanovništva, bez obzira na ideološka određenja, ali i politički predstavnici unutar Vlade nacionalnoga spasa - također bez obzira na političku ili stranačku pripadnost.
Ti to možeš prevesti onako kako tebi odgovara. Mislim da sam ja bila dovoljno određena u svome tekstu, i da mi ove riječi "izborili Hrvatsku" najviše odgovaraju. Ove dvije koje ti nudiš povlače niz konotacija, koje ne bi priličile ovome dnevniku, a i širina njihovih tumačenja bi omogućavala skretanje komentara na vječne teme o kojima uopće nije riječ.
Europa puno toga može, ali često zbog političkih i ekonomskih interesa ili čak samo povijesnih razloga, stvara prividnu sliku svoje "bespomoćnosti".
Tako je bilo i 1991. godine, ali i sada oko ulaska Hrvatske u EU.

Ne bih se složila s tvojim mišljenjem o hrvatskim komunistima. Mislim da nisu željeli rat i da su ga svim političkim sredstvima nastojali izbjeći, kao i većina stanovništva na ovim prostorima. Isto tako, oni nisu željeli prihvatiti ono što se rađalo : pretvaranje Jugoslavije u Veliku Srbiju i zato im trebamo biti zahvalni.

Tko je glasao

ppetra, hvala na

ppetra, hvala na pojašnjenju. oni nisu željeli prihvatiti ono što se rađalo : pretvaranje Jugoslavije u Veliku Srbiju i zato im trebamo biti zahvalni
Ja ću im u svom selu dignuti spomenik za to. Već sam dao izliti duplu bistu sa likom nikadprežaljenog Ivice Račana i Josipa Perkovića. Ako kada otkriješ svoj identitet staviću i tvoju uz njih dvojicu.

Tko je glasao

Samo ti diži spomenike,

Samo ti diži spomenike, prema svojim afinitetima,ako imaš viška novca, ali uz sve potrebne dozvole ove države, inače ćeš zaglibiti u bespravnu gradnju. Ni to ti ne bi bilo baš jeftino.

Na mnogim drugim dnevnicima postoje teme u kojima se raspravlja o onome što ti ovdje namjerno ubacuješ. Nisam toliko stara, da bih živjela u prošlosti i iz nje crpila motive za svoju budućnost, a čini mi se da je kod tebe baš takva situacija. To ti uopće nije dobro za svakodnevni život, jer ga stalno truje kao što nikotin pomalo uništava svoga "uživatelja".
Iz tebe rush izbija nekakva silna mržnja prema svijetu, i iako ne znam tvoj identitet ( a nije ni bitan), ona struji od tvoga sela preko interneta i do mene.

Možda ti posluži jedna poučna misao:

"Naš je svijet umoran od mržnje"
Gandhi

Tko je glasao

ppetra, man' se takvih

ppetra, man' se takvih doživljaja, radije se doživljavaj prema našem zdravoseljačkom običaju, i korektno pročitaj što sam napisao. Ako kategorički branim neke moje teze ne znači da koga mrzim. Mrzim laž i licimjerje, podmetanje etc., i mislim da je moj odnos prema Srbima i Hrvatima korektan. Podjednako mrzim glupost kod Srba i Hrvata, možda ipak kod Hrvata malkicu više. Šteta je da sam ti nepoznanica. Kad bi me vidjela morala bi reći; ove oči ne mogu da mrze, ove usne nemogu lagati!Za ostalo, zabole me!

Tko je glasao

Eto vidiš znaš ti sa

Eto vidiš znaš ti sa ženskama. Nastavi s tom poeizijom iza brda, omekšaće ona. Zapivaj joj jednu gangu o tebi i tvom didi vole današnje ženke to.

Tko je glasao

S jedne strane EU, s druge

S jedne strane EU, s druge strane nedostatak volje da uspostavimo nacionalni konsenzus.

S jedne strane strani lihvari, s druge strane, sitni kokosari. A nismo se voljni suprostaviti niti kokosarima.

Cemu onda tolika halabuka?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Dragi moj @gale, pa nikakve

Dragi moj @gale, pa nikakve "halabuke" još ni nema. Međutim, ne bih se baš borio za stav da je i neće biti!
Raspitaj se kolikima su ovim dana iskopčali električnu energiju za domaćinstvo zbog npr. 3 neplaćene rate!!?? ... a mnogi još nisu platili ni dječje knjige...
Zamisli kada oko Božića ili Nove Godine krene iskapčanje grijanja....
Da nabrajam dalje - nema svrhe, jer i sam znaš o čemu govorim.

Tko je glasao

Mislis da ce to onda biti

Mislis da ce to onda biti halabuka protiv EU?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@gale, "halabuka" će biti

@gale, "halabuka" će biti protiv svih i svakog.
Biti će porazbijani svi automobili vrijedniji od 25.000 eura, biti će spaljene sve kuće i dvorci tajkuna, biti će iseljeni svi stanari ogromnih stanova i viletina u koji se uselila nova bagra nakon 1990. i koje su kupili za smiješan novac a prije toga su iz njih izbacili one koji su izbacili one prije njih...etc, etc...
Jednom rječju - kaos!

Tko je glasao

Dragi moj Jelenska , neće

Dragi moj Jelenska , neće biti ništa od svega toga iz prostog razloga što sve te naše marčapije malo kome smetaju .Prioritet većine u državi je ukrast,pojest,popit i poj....t , i za sada im svima dobro ide. Svi se snalaze, neko skupla boce neko hotele, neko reketari, neko pak prodaje zemlju. Ovdje kaos dolazi ciklički svakih pedeset godina. Zato ti je moj savjet ,ako si još mlad i ne uklapaš se u ovu duhovnu obnovu aj ća dok još možeš. A ako si star pređi na budizam , biće ti lakše.

Tko je glasao

Meni prostaje budizam -

Meni prostaje budizam - prošao sam 50 za podosta....

Tko je glasao

Ne slažem se s tobom,

Ne slažem se s tobom, nikakvu i ničiju imovinu ne treba uništavati.
To smo se gorko osvjedočili za vrijeme Domovinskoga rata, jer je ponovna izgradnja i nadoknada štete pala na leđa svim hrvatkim građanima.
Kaos i nered ništa dobroga ne mogu iznjedriti, osim većih stradanja za sve nas, a zadovoljstva za naše iskonske neprijatelje.

"Građanski rat. Hura! u ime naroda istrijebiti ćemo sami s e b e."
Karel Čapek

Tko je glasao

Draga moja @ppetra ne

Draga moja @ppetra ne zagovaram ja kaos! Jako dobro znam što on donosi.
Ja pokušavam upravo obratno - spriječiti ga.

Problem je u tome što će se on neminovno desiti ako se nešto radikalno pozitivno i odmah ne uradi. "Ulica" će uzeti stvar u svoje ruke a tada je gotovo.... Tada slijedi scenario koji sam gore opisao.

(Nemaju svi otpremninu kao Mravak....:):):) ) i još stotinu takvih u RH.

Tko je glasao

"Ulica" će uzeti stvar u

"Ulica" će uzeti stvar u svoje ruke

Točnije, ulica je već počela uzimati stvari u svoje ruke.

Naime, neki dan pred jednim Plodinama u PGŽ-u se pomlatila dva lika, mlađi i stariji. Mlađi sa ženom došao u dućan, pa skužio na parkingu starijeg. Prebio ga, uz povike: "vrati mi mojih 50.000 kn, koje si mi dužan, što sam za tebe radio"... Jedva ga žena smirila i odvukla u dućan, prije nego što netko pozove policiju. Stariji se diže iz prašine i pokušava dohvatiti auta, gdje ga čekaju kolege. Taman se prikučio autu, kad mu ovi zalupe vrata ispred nosa i ispljuju ga "marš, gade jedan, zašto si ostao čovjeku dužan!!" pa odu. A ovaj cipelcugom, sav isprebijan i prašnjav, tamo kud je mislio da će autom.
E sad, kad već država nije uvela red u isplaćivanje odrađenih plaća, onda ljudi uzimaju stvari u svoje ruke. Čini mi se da je jedan, na sličan način, izgorio negdje na periferiji Zagreba. Ne uvede li se reda u plaćanje, toga će biti sve više i više. Jugoslavija je barem imala famozni DVO, koji je bio zakon (osim za brodogradilišta, koja su i onda bila svete krave-neplatiše).

My Soul

Tko je glasao

Dobro ti je ovo napisano ,

Dobro ti je ovo napisano , možeš ti , samo dalje od trave

Tko je glasao

Tomy82, Prelaziš po malo na

Tomy82,

Prelaziš po malo na mobing.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci