Tagovi

zakon za poticanje kreativnosti i inventivnosti

spominjanje poticanja kreativnosti i inventivnosti, vjerujem, jako ?e se teško povezati sa Zakonom o financiranju politi?kih aktivnosti i izborne promidžbe. e pa, dao sam si truda i pro?itao kona?ni prijedlog zakona kojim se ovih dana bave radna tijela Hrvatskog sabora i, vjerovali ili ne, bio sam prili?no iznena?en. Vlada RH je na svojoj 93. sjednici, u ?ijoj arhivi možete na?i kona?nu verziju zakona na koju se u ovom tekstu referiram, odlu?ila u saborsku proceduru uputiti uglancanu i ušminkanu verziju zakona koji ?e, po mom skromnom mišljenju, samo aktivirati male, sive stanice u dovijanju kako izbje?i njegove ?lanke i stavke, a ne?e niti malo doprinjeti transparentnosti financiranja rada i izborne promidžbe politi?kih stranaka u RH.

uz ogradu da nisam pravnik i politolog te da sam, mogu?e, fulao sve finese koje je zakonodavac htio ugraditi u prijedlog zakona, dat ?u si za pravo da kažem da su, ponovno, "omašili ceo fudbal". ali krenut ?u redom, ako ga, u konkretnom slu?aju, uop?e ima. prije svega u oko mi je upalo da je za zakon potrošeno 26 stranica, dok je za obrazloženje zakona bilo potrebno još 20 stranica teksta. upravo informacije koje se nalaze u obrazloženju, natjerale su me da se dodatno potrudim i prou?im kako se financiraju stranke i politi?ke kampanje u nekim od dugogodišnjih demokracija svijeta. i mogu vam re?i da je na?ina financiranja stranka i politi?kih kampanja, gotovo jednako koliko država na planeti.

no, prije nego se tome posvetim, skrenut ?u vam pozornost na The Group of States Against Corruption, instituciju koju je 1999. utemeljilo Vije?e Europe kako bi poja?alo kapacitete svojih zemalja ?lanica za borbu protiv korupcije. e pa, Vlada RH se poziva na preporuke GRECO-a o financiranju politi?kih stranaka kao i na preporuke Europske komisije. naglasak je, kako to biva u posljednje vrijeme, stavljen, na transparentnost i sveop?u borbu protiv korupcije. i onda potpuno zanemare preporuke, odnosno klju?nu preporuku, a ona je: financiranje politi?kih stranaka i izborne promidžbe treba nadzirati neovisno tijelo. zakonsko riješenje je da da je to u ingerenciji Državnog izbornog povjerenstva koje ?e koristiti usluge Državne revizije. a tko, ono, imenuje šefa/icu Državne revizije?!

iako sam se potrudio pro?itatai suhoparno štivo GRECO-ove preporuke, nigdje nisam našao, kako sam ih nazvao, salery cupove, odnosno maksimalne iznose koje stranka ili nezavisni kandidat mogu potrošiti tijekom izbora, a koji se uvode novim zakonom. tako, recimo, kandidat za PRH smije maksimalno potrošiti 8,000,000.00 HRK u izbornom ciklusu što je nešto manje od 2 kune po glavi stanovnika u RH. a PRH nema izvršne ovlasti i samo sukreira vanjsku, obrambenu i sigurnosnu politiku. prevedeno, nema baš neki izravan utjecaj na živote gra?ana RH. što se parlamentarnih i budu?ih EU izbora ti?e, stranke i nezavisne liste smiju, po izbornoj jedinici, potrošiti 1,500,000.00 HRK, što zna?i da ?e naše stranke ukupno mo?i potrošiti 18,000,000.00 HRK za predstoje?e parlamentarne izbore. ( malo kreativnosti: 10 IJ u RH + dijaspora + manjine) s tim da iznos sredstava nije povezan s isticanjem kandidata u pojedinoj izbornoj jedinici. osim toga, još uvijek nisu poznata pravila za EU izbore. ako cijela RH bude samo jedna izborna jedinica, liste ?e imati nešto više od 30 lipa po glavi stanovnika RH za izbornu promidžbu.

potencijalnih 18,000,000.00 HRK, odnosno definiranih 15,000,000.00 HRK za 10 izbornih jedinica u RH, na koje se obi?no fokusiramo, ?ini se jako puno. no, kad se malo poigramo matematikom, ispada da stranka smije potrošiti nešto više od 3.30 HRK po gra?aninu RH za objašnjavanje i prezentiranje programa odnosno poteza koje ?e povla?iti kada i ako preuzme vlast. a sve to spada u segment politi?ke komunikacije, podru?je kojim se bavim i koje bi se, sustavno, trebalo razvijati i napredovati. ?ak i u Hrvatskoj. kad bi smo imali 10 politi?kih opcija koje ?e na predstoje?im parlamentarnim izborima svaka potrošiti 15,000,000.00 HRK, do?emo do brojke od 150,000,000.00 HRK. ili u nacionalno op?eprihva?enoj valuti, nešto više od 20,000,000.00 €. re?i ?e te da su to ogromni novici i da se stranke razbacuju i da se to može puno bolje iskoristiti.

i onda ?emo se razi?i u razmišljanjima. ukupno RH tržište oglašavanja, prema službenim brojkama, i u recesijskoj/stagnacijskoj godini, je cca 11 puta ve?e od tog iznosa. preciznije, oko 1,650,000,000.00 HRK ili oko 220,000,000.00 €. prema podacima iz prošle, 2009. godine, tri mobilna operatera su potrošila oko 828,000,000.00 HRK na oglašavanje. to je 5 i pol puta više od potencijalne brojke koju bi smjelo potrošiti 10 snažnih, politi?kih opcija na RH politi?koj pozornici. a svi znamo da ih nema toliko. to je gotovo 185.00 HRK po glavi stanovnika RH da se odlu?imo ho?emo li i kakav novi mobilni telefon, ho?emo li mijenjati tarifu ili ?emo s jedne mreže skoknuti na drugu. ako se za to toliko troši, koliko bi se trebalo potrošiti na donošenje ispravne odluke o tome tko ?e nas voditi, odnosno tko ?e upravljati RH u mandatu od 4 godine?!

još su zanimljivije brojke za izbornu promidžbu kandidata koji imaju najizravniji utjecaj na kvalitetu naših života, odnosno za gradona?lenike, na?elnike i župane. kandidat za gradona?elnika Grada Zagreba smije potrošiti samo 500,000.00 HRK, odnosno nešto više od 60 lipa po Zagrep?ancu ili Zagreb?anki. istovremeno, kandidat za gradona?elnika Krapine smije potrošiti skoro 31.00 HRK po glavi za svoj izbor jer je rije? o županijskom središtu i tamo je salery cup 400,000.00 HRK. još je zanimljivije da se za izbor predstavni?kog tijela lokalne jedinice vlasti, ukupno, smije potrošiti, vjerovali ili ne, samo 50,000.00 HRK. neovisno o veli?ini, snazi i zna?aju lokalne jedinice vlasti...

s druge strane, kona?ni prijedlog zakona donosi zna?ajna ograni?enja na iznose donacija politi?kim strankama te kazne za neispunjavanje obaveza, prije svega u podnošenju ra?una za troškove financiranja i izborne promidžbe. najžeš?e kazne odnose se na uskratu javnih sredstava za financiranje politi?koga djelovanja koja se ostvaruju iz državnog i lokalnih prora?una. to me podsjetilo na scenu iz filma The Social Network u kojoj Mark Zuckerberg pita odvjetnicu što da radi s tužbama koje mu vise nad glavom. ona mu kaže, gledaj na njih kao na kazne za prebrzu vožnju, plati ih i nastavi dalje. tako mogu velike i jake stranke, prekršiti pravila, pobijediti na izborima i onda uredno platiti kaznu za prebrzu vožnju.

kako se, obi?no, pokušavamo se ugledati u strana iskustva, ali u konkretnom slu?aju nema jednozna?nih i univerzalnih odgovora. Amerikanci su si, ?ak, pokušali napraviti preglednik Campaign Finance kako bi sami znali pristupiti problematici. jedan od najzanimljivijih sustava je u Velikoj Britaniji koja posebno razdvaja dio koji smiju potrošiti stranke, a posebno kandidati, neovisno o strana?koj pripadnosti. stranka na parlamentarnim izborima smije potrošiti 30,000.00 funti po izbornoj jedinici. ukupno 19,500,000.00 funti. s druge strane kandidat smije trošiti odre?ene iznose u predkampanji (25,000.00 funti) i kampanji (7,150.00 funti) plus 5 ili 7 penija po glavi bira?a, ovisno o tome je li rije? o urbanom ili ruralnom izbornom okrugu. e da, u UK nema pla?enog oglašavanja u elektroni?kim medijima, a mora se prijaviti svaka donacija ve?a od 50.00 funti. Njema?ka, recimo, nema maksimalni dopušteni izbor potrošnje na izborima i kod njih se ne moraju prijaviti izvori donacija do 10,000.00 € na godišnjoj razini. a osim novca koji dobivaju kroz donacije i ?lanarine, stranke mogu ra?unati na sredstva iz prora?una od 0.38 € na svaki EURO koji prikupe.

na koncu, želio bih da se prestane s prodajom socijalne demagogije i da se kaže da demokracija košta. ali da cijenu moramo platiti kako bi smo bili dovoljno dobro informirani da možemo donijeti ispravnu odluku i izabrati najbolje, bilo na lokalnoj, bilo na nacionalnoj razini, kojima ?emo povjeriti upravljanje u mandatnom razdoblju. možete imati najbolju ideju za izlazak RH iz krize i okupiti najbolje ljude u tim, ali ako nemate na?ina ili su vam jako ograni?eni na?ini komunikacije s bira?ima, ne?ete pro?i na izborima. osim toga, zakon ?e samo potaknuti kreativnost u pronalaženju rupa ili na?ina da se zaobi?u ograni?enja kako bi se postigao rezultat. ili ?e te se, svjesno, odlu?iti da nakon izborne pobjede platite kaznu za prebrzu vožnju. osim toga, kontrola, opet, nije neovisna. ne kažem da ?e se dogoditi zlouporaba kontrolnih mehanizama, ali ako postoji mogu?nost...

osim toga, nezavisna kontrola bi nam, možda, napokon omogu?ila da doznamo koji su to "nezavisni i objektivni" komunikacijski stru?njaci iza pojedine politi?ke opcije ili kandidata. nije sporno da ih treba angažirati. dapa?e! ako ?emo angažirati vodoinstalatera da nam sredi dovod i odvod vode ili vrsnog zubara da nam sredi i održava zube, tako i politi?ke stranke i nezavisni kandidati trebaju angažirati komunikacijske stru?njake da im pomognu doprijeti do bira?a. problem je sa "stru?njacima" koji glume politi?ku neovisnost. i na kraju krajeva, ne mislim tvrditi da je novac klju? uspjeha u politici (prisjetite se slu?aja Milan B u utrci za PRH), ali bi nam svima bilo puno bolje da se znaju stvarni iznosi koji su potrošeni za što, bez straha da ?e netko biti proglašen rastrošnim. ako se mogu trošiti milijuni na odabir najboljeg praška za rublje ili paste za zube, vjerujem da ne treba štedjeti na izbornoj promidžbi. ipak se radi o našim životima, na 4 godine. koji vam je izbor važniji?!

*post je prenesn s bloga na stranici moje tvrtke.

Komentari

Posve razuman dnevnik,

Posve razuman dnevnik, posebno "na koncu, želio bih da se prestane s prodajom socijalne demagogije i da se kaže da demokracija košta."
++++++++
No mala primjedba - shvaćam modernost pisanja rečenice malim početnim slovom ali za nas koji malo slabije vidimo problem je u čitanju jer jedan odlomak izgleda kao jedna rečenica. Osim toga ograničava "brzo čitanje".

Tko je glasao

Ja sam protiv

Ja sam protiv tog skupog izbornog cirkusa koji nas košta tolike milione.Što mi znače sve te šarene laži,jumbo plakati faca koje ne mogu više ni gledati,svakakva prazna obećanja...Do sada smo vidjeli da je to uludo bacanje novaca.Mogli bi se vrtići i škole izgraditi koji bi ostali na usluzi ljudima.Ovako, prođe "vašar",pobijedi netko koji će nas i dalje upropaštavasti i to na svoju veliku osobnu korist.ma nek se gone!Za izabrati svog kandidata, bilo bi mi dovoljno da ga vidim u nekom televizijskom programu (kojeg vodi pametni novinar!)gdje bi se kandidat predstavio.Neka izravno razgovara sa gledaocima ili slušaocima na radiju i to je to.Ovako mi stvar izgleda kao reklame za šampon ili kremu.Sa svih strana ti pune mozak da zapamtiš proizvod.Meni je toga dosta i još ako se na slijedećim izborima pojave ove iste persone što su mi ogadile politiku i demokraciju, pitanje je dali ću uopće ići na glasovanje, premda ni to nije okay.Ćovjek postane indiferentan prema svemu a to nije dobro.

Tko je glasao

Ispravno!

Slažem se s tobom. Preslab rezultat za tako puno utrošenoih sredstava..
Po mojem mišljenju kandidacijski postupak bi trebao već u startu riješiti
mnogo pitanja i eliminirati nekompetentne kandidate, kad se govori o
izborima za predsjednika.
Kada se radi o izborima za parlament, izbori bi morali biti sasma personaliziriani
a ne na bazi stranačkih lista.
U izbornoj kampanji zabraniti plakate i pažne tekstualne poruke i skoncentrirati
se na što je moguće više direktan verbalni kontakt kandidata sa biračima.
Financije su ključan problem. Mislim da stranke ne bi smjele primati darove
privrednih subjekata već samo privatnih.

inigo

Tko je glasao

@inigo:

Po mojem mišljenju kandidacijski postupak bi trebao već u startu riješiti
mnogo pitanja i eliminirati nekompetentne kandidate, kad se govori o
izborima za predsjednika.

Postoji jedno ograničenje, u broju potpisa podrške koje treba prikupiti. Nekoliko istaknutih kandidata na posljednjim izborima nisu uspjeli to zadovoljiti. Možda bi se broj mogao i povećati.

Ne vidim kakva bi se druga ograničenja mogla uvesti, a da se ne prekrši ustavna ravnopravnost građana.

Kada se radi o izborima za parlament, izbori bi morali biti sasma personaliziriani
a ne na bazi stranačkih lista.

To je parola koja se ponekad čuje, ali ima jednu manu: nikad i nigdje u stvarnim demokracijama nije uspjela (jedino u tzv. "narodnim demokracijama" i drugim autoritarnim režimama je to postojalo). U svim demokracijama, bez izuzetka, 95% ili više od svih izabranih zastupnika su predstavnici stranaka,danas kao i prije sto godina.

Jednostavno: ako netko želi ići na izbore, mora imati potporu, ljudi koji će za njega/nju raditi na terenu. Mora također imati valjane savjetnike, jer ne može biti ekspert za sve. Zato se prirodno oni, koji se žele kandidirati, udružuju s drugima. I tako, vrlo brzo, čim imaš slobodne izbore, nastanu i stranke. Nemoguće ih je eliminirati.

Personalizacija se pak u svim demokracijama, kroz posljednja desetljeća, zahvaljujući TV i drugim masovnim medijima, događa fokusiranjem na osobu predsjednika/predsjednice stranke, jednog lidera. I to nije baš dobra tendencija.

Djelomično personaliziranje moguća je kroz sustave otvorenih lista i prenosivog glasa, i to bi trebalo uvesti.

Tko je glasao

Izuzetno informativan

Izuzetno informativan dnevnik.,

za koji poslije prvog čitanja mogu reći,

da je na mene ostavio jak dojam.

Čitat ću ga nekoliko puta, kako bih dobro razumjela i podatke
i mišljenje autora;
a ne samo poantu u posljednjem odlomku.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci