Tagovi

Zakon o kontroli efikasnosti vlasti i administracije

Konačno! Rješenje!

NACRT ZAKONA O KONTROLI EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNE DJELATNOSTI I VLASTI

prethodno obrazloženje zakona

Nema društva koje bi moglo opstati bez administracije, odnosno upravnog aparata, jer administracija je stožer ili "nervni sistem" razvijenog društva. To su već odavno ustanovili Durkheim, Spencer, Comte, Hegel, Weber i drugi sociolozi i mislioci.
No, s druge strane, treba istaknuti da nema niti takvog društva koje bi moglo opstati kad ga počne pljačkati njegova vlastita administracija, a ne može se stvoriti niti toliko visoko razvijena proizvodna tehnologija koja bi mogla zajaziti apetite prekomjerno nabujale i otuđene administracije.
Baš je administracija pokopala mnoge velike civilizacije prošlosti. Malom je broju lucidnih i dalekovidnih pripadnika tih civilizacija bilo sasvim jasno da ih uništava vlastita administracija, ali nisu znali način, kako da ju zauzdaju i prinude na to da bude produktivan element društva, pa su isto kao i mnogi današnji ljudi, s razdirućim osjećajem nemoći, morali gledati opće propadanje.
Takav, tragičan završetak mogao bi se dogoditi i današnjoj, svjetskoj civilizaciji. Visoko razvijena tehnologija nije nikakva garancija civiliziranog opstanka. Dapače, to može biti i podlogom neviđenog barbarstva i uzrokom velike bijede.
Evo jednog paradoksalnog primjera iz suvremenog svijeta.
Tehnološki najrazvijenija i najbogatija zemlja na svijetu, USA, razvila je u sebi, pored ostalog i detonator vlastite propasti, kojeg ekonomisti zovu unutrašnjim državnim dugom. On se sada primiče brojci od trideset tisuća milijardi dolara. Toliko su, naime, današnji, živući Amerikanci dužni svojim potomcima, i to je dug kojeg im ni sam Bog ne može otpisati ili oprostiti. Ovaj dug napravila je američka administracija - pomoću inflacije, deficitarnog financiranja državnog budgeta i sličnih metoda.
Naročito nezgodna osobina ovog duga jest to što se novac koji je tim postupcima “posuđen” od budućnosti, tj. od budućih generacija ne može vratiti pravim vlasnicima ili korisnicima. Zbog toga danas u USA ima cca 16 milijuna nezaposlenih i cca 12 milijuna beskućnika. Ovi su siromasi, naime, postali takvima zato što im njihovi preci nisu vratili novac, koji su već odavno, posredstvom spomenutih administrativnih postupaka, “posudili” od njih. No to je tek stidljivi početak pokazivanja posljedica unutrašnjeg duga što ga je napravila administracija - zato jer voli lagodno živjeti na račun budućnosti.
Sličan proces i slična sudbina uskoro čeka i EU i druga administrativna carstva, ukoliko u vlastite temelje ne ugrade neki ovakav zakon. (Francuska je nedavno svoj unutrašnji dug učinila nešto većim od tisuću milijardi dolara) U knjizi "Apokalipsa" pokazao sam da nije nimalo presmiono tvrditi da se bez nekog takvog zakona neće moći održati niti nekakva "normalna", tj. zdrava ili produktivna civilna civilizacija na ovom planetu.

U onim mojim dosadnim knjigama, ja sam na nekoliko mjesta napisao da je suvremena administracija - koja je organ upravljanja društvom, a ujedno i društveni organ čiji vrh baš neposredno upravlja društvom – da je, dakle, ta administracija u istom ili sličnom položaju u odnosu na društvo, kao robovi u kasnom Rimskim carstvu. Nije motivirana, nego prisiljena na rad. Budući, dakle, da nije motivirana na rad, najbolje joj je i najinteligentnije da ništa ne radi, jer ionako ne može biti plaćena manje nego što jest.

(Ovdje, premda u zagradama, treba naročito istaknuti da sama administracija nije kriva zato što ju niko nije stavio u takav odnos prema društvu u kojem bi bila motivirana ra rad i ostvarivanje ciljeva društva.)

Rimsko carstvo nije se održalo povećanom prisilom ni povećanom eksploatacijom robova, kao što je htio velik dio tadašnje vladajuće elite, nego baš suprotno - njihovim oslobađanjem i pretvaranjem u kolone koji su bili motivirani na što je moguće bolji rad, jer su time i sami više dobijali i bolje živjeli.

No onda smo sa Istoka došli MI, i sve je ipak otišlo k Vragu, da ne kažem, u p...m...

Slično stoje stvari sa ovom klasom novovijekih robova -administracijom. Krajem devetnaestog i tokom dvadesetog stoljeća elitni mislioci i državnici pokušavaju povećavati pritisak na administraciju i ukrotiti ju, ali gube bitke. Time su se „proslavili“ Comte, Durkheim, Weber, Lenjin, F. D. Rosewelt, Kou Mi Tang, Mao Ce Tung, Brojne Kanadske i Britanske vlade, a i slavna i velika EU Komisija, odmah nakon početka ovog stoljeća i milenija.

Treba imati na umu da će i u buduće svaka takva bitka protiv administracije biti izgubljena, jer administracija je najmoćnija sila koja je ikada vladala svijetom, pogotovo ova današnja.
Što nam je, dakle, činiti?
Umjesto povećavanja stupnja eksploatacije državne administracije, njenog sakaćenja i devastiranja, ja mislim da se treba boriti za njeno osobađanje, tj. dovođenje u takav položaj u kojem će joj se omogućiti da se efikasno i uspješno bori za ostvarivanje svojih vlastitih interesa i ciljeva, ali ISKLJUČIVO NA TAKAV NAČIN KOJIM BI ISTOVREMENO OSTVARIVALA I INTERESE I CILJEVE CIJELOG DRUŠTVA kojim vlada i kojem služi (Hegel i Weber).
Radi uspostavljanja tog i takvog odnosa, ja sam sačinio „Zakon o kontroli efikasnosti administrativne djelatnosti“. Njegov je zadatak da plaće administratora učini srazmjernim njihovoj efikasnosti, te vrlo lako i brzo, odmah detronira loše vlade i da štiti one koje su dobre. Poseban zadatak zakona bio bi da spriječi varanje, čega se kod nas treba najviše plašiti. Radi toga su kriteriji lošeg ili dobrog vladanja i kriteriji efikasnosti administrativne djelatnosti, brojčane naravi, a ne verbalni.

I DIO

Član 1.
Članovi državne vlade, regionalne, županijske ili lokalne (općinske) uprave, tj. sve osobe koje obavljaju upravne funkcije, odnosno vladaju na temelju zakona, u institucijama državne, odnosno, društvene vlasti, biraju se putem slobodnih demokratskih izbora.

Član 2.
Osobe koje putem slobodnih demokratskih izbora dobiju vlast u nekoj administrativnoj jedinici (općini, regiji, republici ili saveznoj državi) imaju isključivo pravo odlučivanja o organizaciji upravljanja tom administrativnom jedinicom, poslovanju, te primanju i otpuštanju službenika itd.

Član 3.
Mjerilo kompetentnosti za obavljanje administrativne djelatnosti, odnosno vršenje vlasti, mjerilo kojim se ujedno određuje granica legitimnosti vlasti osoba i timova koji su putem izbora došli na vlast, jest visina kvocijenta efikasnosti administrativne djelatnosti - QEAD-a.

Član 4.
QEAD se dobije tako da se ukupna ušteđevina građana zbroji s ukupnim profitom kojeg stvaraju poduzeća na teritoriju na kojem važi neka vlast, i podijeli s troškovima funkcioniranja administracije, odnosno vlasti ili upravnog aparata koji vlada tim teritorijem.

ukupna ušteđevina građana + ukupni profit
QEAD = ------------------------------------------------------
troškovi funkcioniranja administracije

Obrazloženje
Ovaj zakon sačinjen je na osnovu pretpostavke da se opća ljudska proizvodnja dijeli na dvije velike grane: proizvodnju materijalnih dobara i proizvodnju humanog života, koju sam u ekonomskim radovima po uzoru na Marxa, nazivao »proizvodnjom radne snage«. Ona prva odvija se u tvorničkim pogonima, a ova druga u domaćinstvima. Materijalna dobra proizvode se kroz potrošnju radne snage, a radna se snaga proizvodi potrošnjom materijalnih dobara. Obje ove vrste proizvodnje odbacuju višak vrijednosti. Onaj višak koji se ostvari u tvorničkim pogonima zove se profit, a onaj koji nastaje u domaćinstvima (višak dohotka nad troškovima života, koji su zapravo troškovi proizvodnje radne snage) obiteljska ušteđevina - »ukupna ušteđevina građana«. Obje ove vrste "viška vrijednosti" su osnovne komponete BNP- a - brutto-nacionalnog-proizvoda.
Administracija je onaj društveni subjekt koji svojom djelatnošću stvara i održava uvjete i odnose u kojima se proizvode one dvije vrste “viška vrijednosti”- ušteđevina i profit. Što su bolji ti uvjeti ili odnosi, i što su manji troškovi administrativne djelatnosti, to ona efikasnija, i je viši BNP i opći društveni životni standard. Cilj je, naravno, što je moguće viši životni standard i što bolji život pripadnika društva.
QEAD - kvocijent efikasnosti administrativne djelatnosti je brojka koja pokazuje kolikog dohotka (ukupnog “viška vrijednosti”) stvaranje omogućuje administracija onim produktivnim društvenim subjektima za svaku novčanu jedinicu koja se troši na njeno održavanje i funkcioniranje. QEAD se može shvatiti i kao index koji pokazuje kolika je stopa proizvodnje nacionalnog dohotka.

Član 5.
Osobe koje su na vlast došle putem legalnih demokratskih izbora imaju neosporivo pravo na vršenje vlasti, u skladu sa zakonom, sve dok visina QEAD-a nije manja od npr. 2. Ako visina QEAD-a padne ispod te razine, vlade ili osobe koje su odgovorne za taj pad visine QEAD-a, dužne su automatski dati ostavku na svoje položaje.

Član 6.
Svako produžavanje mandata, nakon što je visina QEAD-a pala ispod najniže dozvoljene razine (npr. 2) smatra se krivičnim ili kaznenim djelom uzurpacije vlasti, koje će se kazniti zatvorom, a zastarjeva tek nakon npr. 25 godina.

Član 7.
Prikrivanje istinitih i davanje neistinitih podataka o visini QEAD-a smatra se krivičnim djelom obmane, koje će se kazniti zatvorom, te koje zastarjeva tek nakon npr. 25 godina.
Član 8.
Dohodak osoba zaposlenih u državnoj administraciji određuje se na osnovu cjenika radnih sati, kojeg u obliku slijedeće tablice ispostavlja nadležni državni organ.

Vrijednosti na tablici i njihovi odnosi samo su pojednostavljeni primjer. tablicu. 2.
Vidi: http://www.petar-bosnic-petrus.com/hr/clanci-download/Tajna-povijest.pdf Str 51

Član 9
Cijena radnog sata osobe zaposlene u administraciji ovisi o kvalifikaciji ili rangu zaposlene osobe, te o visini QEAD-a koji je postignut u administrativnoj jedinici u kojoj je ta osoba zaposlena, a ukupni sedmični, mjesečni, ili godišnji dohodak ovisi o cijeni radnog sata, broju odrađenih radnih sati i efikasnosti njenog osobnog rada.

Član 10.
Povećavanje ili smanjivanje cijene radnog sata u pojedinoj administrativnoj jedinici dozvoljeno je isključivo na osnovu prethodno povećanog ili smanjenog QEAD-a, odnosno na osnovu povećane ili smanjene efikasnosti. Svako drukčije povećavanje ili smanjivanje cijene radnog sata je krivično djelo.

Član 11.
Svaka administrativna jedinica dužna je na kraju obračunskog razdoblja javno iskazati troškove svog funkcioniranja, kao i visinu, QEAD-a. Također je dužna pokazati da li je sav živi rad kojeg je zapošljavala platila točno toliko koliko propisuje tablica.

Član 12.
Za zapošljavanje u administrativnoj službi, onih osoba koje se ne zapošljavaju na osnovu izbora, nego na osnovu proste potražnje za radnom snagom, potrebna je suglasnost obiju stranki - vršioca vlasti (managera) i (budućeg) službenika - a za raskidanje radnog odnosa dovoljna je odluka samo jedne stranke; ili poslodavca (vršioca vlasti - managera), ili službenika.

Posljedice primjene ovog zakona

Ovaj zakon korijeni se na pretpostavci da je normalan i prirodan interes administracije da ima što je moguće veći dohadak, i da joj ga nitko nema pravo uskraćivati ako ga je zaslužila.
No veličina dohotka ovisi o visini postignutog QUEAD-a, a visina QEAD-a ovisi o tome koliko su efikasne one dvije vrste proizvodnje (proizvodnja radne snage i proizvodnja raznih roba, usluga etc.), jer o njihovoj efikasnosti ovisi veličina brojnika one formule (ukupna ušteda + ukupni profit), a što je veći taj brojnik veći je i QEAD.
Budući da je glavni interes administracije što veći QEAD, administracija će nesumnjivo stalno htjeti biti na usluzi onim dvjema vrstama proizvodnje i donositi će takve propise koji će im omogućiti što veću profitabilnost.
Općenito govoreći, ako bi dužina mandata administracije, njena moć i ugled ovisili o visini QEAD-a, onda bi ona, također, uvijek nastojala smanjiti troškove svog funkcioniranja (koje namiruje taksama, porezima, prirezima, carinama itd.) do one granice, nakon koje bi svako daljnje snižavanje troškova smanjivalo njenu efikasnost. Posljedica te težnje za smanjivanjem troškova vlastitog funkcioniranja bilo bi permanentno pojavljivanje novih rješenja, racionalizacija i inovacija koje bi sve više snižavale granične troškove funkcioniranja administracije. Time bi se konačno i administracija, iz društvenog subjekta koji troši nacionalni dohodak, pretvorila u subjekta koji sudjeluje u njegovom stvaranju. Naime, kad se administracija svede na najmanju moguću mjeru (pod uvjetom da ostane efikasna), onda izdaci za njeno funkcioniranje društvu donose korist, dobit.
Ovisnost o visini QEAD-a, čijim povećavanjem povećava i veličinu svog dohotka, prinudila bi administraciju da se ograniči samo na bavljenje onim djelatnostima koje povećavaju visinu QEAD-a. Bavljenje ostalim djelatnostima ne bi joj se isplatilo, niti bi ona mogla imati interesa za njih. Administracija bi se, dakle, koncentrirala isključivo na ekonomsku i socijalnu politiku i što funkcionalnije uređivanje društva. To bi, s jedne strane, omogućilo veću specijaliziranost i stručnost administracije, pa stoga i veću efikasnost, a s druge strane, to bi dalo više slobode ostalim ne-privrednim subjektima u društvu.
Eto, nije potrebno da vrhovi administrativnih piramida, političari vrše nasilje nad vlastitom administracijom. Dovoljno je dati joj neki ovakav zakon, pa će ona sama, zbog ostvarenja vlastitih interesa, bez ikakvih troškova, nereda i štrajkova tako urediti samu sebe da će, na radost cijelog društva, funkcionirati kao švicarski sat.

Komentari

Reconqista verbi - Preotimanje riječi.

Evo, ja preotimam riječ, zbog poradi kazivanja nečega što mi se čini važnim, ukoliko takve stvari ili misli uopće još postoje.

Na Latinskom ima izreka : BONIS NOCET, QUI MALIS PARCIT - dobrima škodi ko oprašta lošima . To ima dalekosežnu važnost. Npr. Ako bi zakon ili sudac oprostio krađu, naškodio bi onom ko je pokraden.
Kad se ova izreka primjeni na društvo, trebala bi glasiti: OMNIS NOCET, QUI MALIS PARCIT - SVIMA škodi ko oprašta lošima.

Sada, kroz prizmu ove izreke ogledajmo društvo koje se temelji na solidarnosti.

Princip, društvene solidarnosti može se ukratko izraziti ovako:

Društvo treba održavati tako da se oni koji imaju odriču svoga u korist onih koji nemaju. Solidarnost se temelji na odricanju. Uskoro ću pokazati da to nije način da se održi društvo, nego da se ono upropasti.

Nasuprot principu solidarnosti kao društvenom temelju, postoji funkcionalnost: Princip funkcionalnosti dade se ukratko izraziti ovako:

Ostvaruj SVOJE interese i ciljeve, ali ih smiješ ostvarivati isključivo tako ILI NA NAČIN na koji istovremeno ostvaruješ ciljeve društva ili drugih ljudi, ili pak zadovoljavaš neke njihove potrebe.

E... sad, da se vratimo onoj latinskoj izreci i primjenimo ju ovdje. Oni koji rade ti nešto i imaju, a prema principu solidarnosti trebali bi se odreći toga što imaju u korist onih koji ne rade, pa stoga i nemaju. Prema ovom principu, dakle, trebalo bi škoditi dobrima i radišnima, a pogodovati onima koji su loši. ljenčine, gotovani i lezilebovići.

Lijepo, nema što, divota !!!

Francuski pravni teoretičar L. Duguit, osnivač solidarističke pravne škole, kaže da bi se svako društvo trebalo osnivati na principu solidarizma. Ja bih mu, za kaznu, odredio da mora živjeti u takvom društvu. Kad je glupan, nek mu bude. Daj budali ono što traži!

Po principima funkcionalizma, svaka individua grupa ili poduzeće, ukratko: svaki društveni subjekt živi toliko dobro koliko vrijedan i velik doprinos (svojim radom) daje drugim ljudima i cijelom društvu. Taj je princip u skladu s principom one Aristotelove distributivne pravde i mislim da je prilično dobar, tj. funkcionalan. Društvo koje je utemeljeno na tom principu ne može propasti, nego će prije napredovati.

Ja mislim da se u tome možemo složiti. Ko se ne slaže, nek to javno kaže.

Princip solidarizma odnosi se samo na raspodjelu postojećih dobara, a funkcionalistički princip na proizvodnju i raspodjelu.

Socijalizam je bio utemeljen na princopu solidarnosti, a primitivno, trulo i dekadentno građansko društvo, pokvareni buržuji utemeljili su svoje društvo na principu Funkcionalnosti.

Zamislite što su ti pokvarenjaci proklamirali, i ne samo proklamirali, nego čak i prakticirali:

Bit ćeš toliko bogat, ugledan, poštovan i slavljen, koliko velik i vrijedan doprinos budeš dao društvu u kojem živiš i ostvarenju ciljeva cijele ljudske vrste. Tako su oni zamislili raspodjelu dobara koju s mukom i "u znoju lica svojega" stvaraju ti vrijedni pripadnici ljudske vrste.

Zamislite !!!??? To je: da čovjek ne povjeruje svojim očima !!!???

Marksovi sljedbenici, revolucionari, komunisti, altruisti, par exellance, utemeljili su socijalizam na principu solidarnosti. Kako sam svoj životni vijek uglavnom proveo u socijalizmu, znam da smo se svi svega morali odricati, a naročito puno oni koji su nešto radili i imali, sve do ke na kraju nismo morali odreći i same solidarnosti i socijalizma. To je bila apsolutna kulminacija solidarnosti i altruizma.

Ipak, solidarnost, kao temelj društva i opstanka ima svoju vrijednost, ali isključivo ako se primjeni tamo gdje trenutno ne može funkcionirati princip funkcionalnosti: za vrijeme elementarnih nepogoda, epidemija ili pandemija, strašnih ratova i u drugim sličnim situacijama. U normalnim životnim uvjetima, trebalo bi ga izbjegavati ko kugu.

I funkcionalizam ima svojih nedostataka. Kad se uhoda, on vodi ka plutokraciji, a plutokracija čini ljude obijesnima i to može uzrokovati goleme štete i krize koje mogu unazaditi cijelu, globalnu civilizaciju. Čini se da aktualna kriza proizlazi upravo iz toga.

Budući da je glupo, i nerazumno računati na dobru volju i tzv. svijest ljudi i njihovu sposobnost obuzdavanja svoje obijesti, ja sam radio na tome da se stvore PRINUDNA sredstva ograničavanja samovolje i obijesti, koja proizlazi iz bogaćenja društva i pojedinaca u njemu. To je moj dodatak funkcionalizmu kao temelju društva.

Ta sredstva prinude su ona dva zakona koja sam objavio i ovdje na Politici. Ti zakoni, pored već rečenog obaveznog i strogog lijeka protiv samovolje i obijesti sadrže u sebi i gorku supstanciju koja sprečava nepravedno i neopravdano bogaćenje. To mi se čini jako važnim. Slažem se s onim misliocima koji pravdu smatraju temeljem ljudskog svijeta i koje tvrde da je taj svijet bez pravde najveće zlo.

Eto.

Ko se ne slaže, nek to javno kaže.

Tko je glasao

Stav vlade?

Zakon je predstavljen vladi RH i čeka se njeno očitovanje.

Riječ unaprijed

Administracija, kao organ upravljanja društvom razvija se već tisućama godina, i može se reći da je njena generalna struktura dovoljno funkcionalna. U tome nisam ništa mijenjao, nego sam samo one subjektivne i proizvoljne kriterije efikasnosti zamijenio egzaktnima, kako bih spriječio varanje i kvarenje administrativnog aparata. Time sam zapravo administrativni aparat samo prilagodio potrebama suvremenih i budućih drušatva,

Dalje, proizvoljne razlike u visini cijene radnog sata i dohotka za administratore različitog hijerarhijskog ranga, također sam zamijenio egzaktnima, onima koji proizlaze iz Radne teorije vrijednosti. Cijena radnog sata proporcionalna je veličini troškova proizvodnje određene radne snage, odnosno kvalifikacije ili hijerarhijske visine. Time se ispunjavaju zahtjevi pravde u plaćanju rada, a pravedno plaćanje rada je najveći i najbolji stimulans za dobar i pošten rad.

Ni u načinu izbora i rada političara nisam ništa promijenio, nego sam samo uveo egzaktne, brojčane kriterije koji pokazuju da li je neki politički tim ili vlada dovoljno dobra ili nije. Pored takvih kriterija, uzaludna je svaka demagoška priča ili isprika za loš rad i sofističko, fiškalsko prikazivanje onog što je stvarno loše kao nečega što je zapravo jako dobro i velika sreća. U slučaju lošeg vladanja, vlada mora otići, a ako to ne učini, bit će odvedena u zatvor.

Kaznene mjere su možda jedina novost koju sam uveo u praksu upravljanja društvom.

Što se tiče dobrih, uspješnih vlada, one ostaju nedodirljive, pa makar se protiv njih pobunio i digao cijeli narod, što je baš kod nas čest slučaj. Zakon, dakle, čvrsto i pouzdano štiti dobre narode od loših vlada i dobre vlade od loših naroda.

Kaka sam već rekao, ovaj zakon predstavljen je i ponuđen je vladi RH, na razmatranje i elaboraciju.
Najvjerojatnije je da ona neće obratiti pažnju na njega, a ni na one druge zakone, koji su joj predstavljeni. A ako se i osvrne na njih, mislim d će to učiniti samo zbog toga da bi, onako fiškalski i s omalovažavanjem rekla da su utopistički, idealistički i stoga neprimjenjivi u praksi. A ako tako postupi, praf joj i budi, jer će time samu sebe učiniti neprihvatljivom u političkoj i društvenoj praksi.

Ja sam s ovim izvršio svoju građansku dužnost.

DIXI ET SALVAVI ANIMAM MEAM!

Tko je glasao

Postovani, ne znam cemu

Postovani,
ne znam cemu toliki vas trud u tim tekstovima koji su u realnom zivotu sasvim neprimjenjivi.
Pojma nemam da je ikad uz pomoc nekakvog zakona na Balkanu netko mogao kontrolirati vlast.
Nema u povijesti takvog primjera.
Ovdje je vlast "jednobojna", a radi se samo o nijansama jedne te iste boje.
Ima nekih 500 istih ljudi u politici uz poneku rezervu s klupe, zajedno sa poslovima i jos nekim poveznicama mozda 2000 ljudi koji su preplaceni na nasljedjivanje vlasti i parazitiranje na nas racun.
Pod ovom ili onom zastavom ili bojom.
Nismo proveli lustraciju i zabranili svima koji su se prije rata upregli kao stupovi jednoumnog rezima bilo kakvo bavljenje politikom, pa sad imamo i dalje istu pamet i ekonomiju koja je ex. SFRJ 7 x odvela do bankrota.
Osnovni problem u drustvu je zapustenost naroda sto je davno shvatio Stjepan Radic, najveci hrvatski politicar ikad.
Ljudi su ostavljeni sami sebi i tjese se onim Krlezinim "Nigdar ni bilo....." kao prije 60 godina.
Nitko se ne bavi edukacijom stanovnista o ulozi drzave koja je u njihovim glavama majka, sindikata koje samo zanima majcina sisa ili o osnovnim pojmovima europskih integracija kao imperativa da bi sutra uopce svi zajedno mogli izboriti kakvu-takvu poziciju u razgovorima o razmjeni roba sa drugim mocnim i velikim drzavama i blokovima sto je imperativ vremena i nezaustavljive globalizacije.
Nepomicni gledamo u ciglu koja nam leti na glavu i nista ne cinimo.
Nako samoizolacije i unatrasnje pretvorbnjacke dile tako je sad panika oko ugrabljenih igracaka.
http://www.vecernji.hr/biznis/domace-kompanije-selit-ce-se-k-susjedima-n...
Spas traze u bijegu na Balkan, a samo 2-3 susjedne regije Austrije ili Italije bi mogle progutati svu robu koji teoretski znaju napraviti ali ocito ne i prodati....
Nitko ne prati trendove i nitko nema nikakvu strategiju razvoja od tih jednobojnih stranaka.
Mladi bjeze i ne ocekuju vise nista ovdje za sebe. a da imamo samo 15000 zaposlenih programera u 100 tvrtki koje rade za izvoz, zaradjivali bi barem 5 mld € godisnje od toga.
Ali kako da ih imamo kad nam je znanost ispod interesa koji politicari pokazuju za 1 nogometnu ligu?
Kako da ih zadrzimo i dovucemo nekog da ih financira uz ovolike sulude poreze, ogromnu papirologiju i hrpe nuznih komicnih papira na koje jos netko mora spustiti zig ili sve pada u vodu?
Kad bi se na ovom svemu radilo onda bi i glasaci bilo odgovorniji a ne ovce za sisanje.
Izlaznost na izbore poslije 4 grozne godine sve pokazuje,
Nastavak partijskog kadroviranja jos i vise.
A tih promjena u krivim razmisljanjima glasaca se nitko od drustvenjaka, sociologa i politologa NE ZELI za ozbiljno primiti, niti organizirati borbu za uvodjenje obveznih par sati u srednjim skolama, predavanja, tribine ili emisije i serije spotova makar na youtube-u tko kome u okviru zvanom drzava uopce sluzi.
Najludje je da GONG-ovci priznaju i ove zadnje u nizu neregularne izbore gdje vampiri i umrli glasaju.
Do kad misle tako?!
Pa samo nas protektorat iz EU moze izvuci!
Jedino oni pritiskom mogu zaustaviti npr praksu da se reklamira "Jadran kakav je nekad bio" a da se onda sokiraju turisti koji vole jutarnje ili bike obilaske zaledja spkiraaju jer nalaze nepregledne tisuce divljih otpada, strvina iz mesnica i sl.
Od austro-ugarske do danas se u Austriji nesto kao "divlja kuca" moze pojaviti samo kao kuriozitet.
Kod nas se daje pravo legalizacije za 150.000 takvih kurioziteta.
Da ne idem u 5000 slicnih primjera.
Misle valjda mozda nasi komicni euro-skeptici kako u njima simpaticnim Norveskoj i Svicarskoj takodjer mrtvi glasaju?
Treba dakle krenuti od temelja.
I bas zato su vasi prijedlozi kao zidanje nove kuce bez temelja - preuranjeni ako ne i promaseni.

Tko je glasao

Poštovani, ne znam čemu

G- News

"""""""""""""""Postovani, ne znam cemu

Postovani,
ne znam cemu toliki vas trud u tim tekstovima koji su u realnom zivotu sasvim neprimjenjivi.""""""""""""""""""""""""""""""""""""

I sam sebi često postavljam to pitanje, i to upravo na osnovu onih razloga koje ste naveli, ali neki Vrag me tjera da ipak radim to što radim. Za takve uratke, odvjetnici kažu da su " ko sveta vodica - ne mogu škoditi". A koliko bi i da li bi mogli koristiti, za sada se ne zna. Uzdam se u činjenicu da se društvo razvija u pravcu sve veće egzaktnosti, pa će se možda primjeniti nešto i od ovog što sam ja napisao.

Tko je glasao

@petre,

Uzdam se u činjenicu da se društvo razvija u pravcu sve veće egzaktnosti,
...neću ti reći ništa što već nisam. Već sam jednom prilikom primjetio
da bih dobar dio tvojih misli supotpisao,...ali svaka koju si do sada
ovdje iznio ima bar jedan element autodestrukcije, nešto što prekida
moguću vezu sa stvarnošću. Ovom prilikom govoriš o samoj egzaktnosti,
interesima... kao da iracionalna dimenzija ponašanja ne postoji, kao da
većina gospodarskih i privrednih (ovo za mene nisu sinonimi),duhovnih,
obiteljskih, političkih...aktivnosti nisu upravo životno fokusirane na ono
iracionalno u ljudima...kao da je pretežna motivacija za sve što se oko
nas događa sam altruizam a zakoni koje iznosiš na uvid trebaju samo
sankcionirati tu i tamo neki eksces i ograničiti pokojeg nesavjesnog
pojedinca.
Mislim da se iracionalni dio psihe čovjeka ne treba tako olako izbaciti
iz ogleda ove vrste,....bar do časa kada i bankari, političari, trgovci,
predavači, prodavači, mame, tate, potomci...prestanu pritiskati na
"enter" iracionalnog u kontaktu s protustranom.

Tko je glasao

indian — Sri, 01/02/2012 - 13:21. @petre, Uzdam se u činjenicu

U velikom broju tvojih tvrdnji si u pravu, osim, najvažnije, da sam pobornik nekakvog altruizma. Nasuprot, ja sam pobornik funkcionalizma u društvenim odnosima. To bi se dalo lako odrediti ovako:

Ostvaruj SVOJE ciljeve i interese, ali isključivo na način kojim istovremeno ostvaruješ i ciljeve društva. Taj princip zastupali su u raznim varijantama mislioci od Aristotela do Kanta i Spencera. Ja sam mu dao oblik koji je pogodan za naše vrijeme.

Glede iracionalnog si u pravu. Iz njega ne proizlazi samo zlo, nego i neka od najvećih dobara- umjetnost...

Odnos prema racionalnom. Racionalno, slikovito rečeno, ima funkciju kostura, Ne smije povećavati svoju masu nego čvrstoču, kako bi na sebi moglo ponijeti što je moguće veću masu i što veći teret iracionalnog.

Što se tiče moje autodestruktvnosti, ja ju osjećam, ali ne razumijem, niti znam na čemu bi se mogla korijeniti. Čini se da je upravo ona iracionalne naravi.

Tko je glasao

mjerilo vrijednosti

Administracija je nužno zlo hijerarhijskih društava. Ali mjerila efikasnosti nečijeg rada trebala bi biti raznolika i bliža humanom vrednovanju pojedinca ( poštenje, zalaganje za opće dobro, snalažljivost, pronicljivost, moral.....) Svaka civilizacija tokom svog "razvoja" reducira mjerila vrijednosti društva i nastoji pojednostaviti odnose među ljudima kako bi ih vrh piramide lakše nadzirao.
Tako na koncu svako društvo počne klanjati "zlatnom teletu"...

ukupna ušteđevina građana + ukupni profit
QEAD = ------------------------------------------------------
troškovi funkcioniranja administracije

Ovo se svodi na formulu : ( novac + novac ) / novac = novac
znači jedino mjerilo vrijednosti jest novac

Ako se sva mjerila vrijednosti svedu samo na jedno mjerilo (na pr. novac) onda cijelo društvo postane psihotično.

http://hijerarhija.blogspot.com/
(poglavlje: mjerilo vrijednosti)

Tko je glasao

zoc-opsjednutost novcem kao

zoc-opsjednutost novcem kao hrpom papira je ljevicarska boljka.
Poduzetnici po rodjenju, na njega gledaju kao na sredstvo uz pomoc kojeg ce moci ozivotvoriti svoje ideje koje ce ako uspiju, koristiti i njima i ostalim ljudima.
Ako ne uspiju kostat ce samo njih i investiore.
Paraziti ce drijemati bezbrizno, a pjena cem izbiti na usta samo ako nekome nesto uspije.
Nista novo od mediokriteta....
I socijalizam ima isti odnos prema novcu, a one koji ga stvaraju ( proizvodnju i dr.) zovu baza, dok one koji ga trose zovu nadgradnja ( javne sluzbe).
Samo je nakazno stavio nadgradnju iznad baze pa je to stalno potrebno odrzavati uz pomoc policije, vojske i paranoje od izmisljenih neprijatelja.
Harmonija se u drzavi postize cim boljim "suzivotom" baze i nadgradnje.
Sve krize, neredi i lomovi nastaju kad je odnos poremecen u omjerima.
Dovoljna je neosjetljivost i nuznost prilagdobe jednog ili drugog prema stabilosti oboje.
Kod nas nadgradnja forsira zadrzavanje povlastica na racun izraubane baze i nista ne cini da bi baza ojacala i bila sposobna to podnijeti-
Usput nadgradnja ima sve instrumente za taj posao.
Dolje sam citao o hijerarhiji i digla mi se kosa na glavi.
Slobodan pojedinac je iznad planete, kontinenta i svake drzave, grada, opcine i njihove hiijerarhije.
Javni servis pojedincu je daleko bitniji u svakodnevnom zivotu.
Pa kad je javni, placene komisije sastavljene od strucnjaka ce pratiti sa oba otvorena oka, svakih par mjeseci performance javnih sluzbenika od vrha do dna drzave i zazvoniti za uzbunu da ih se makne ili jos gore, jer ce u suprotnm i sami biti odgovorni.
Ako odrastemo jednog dana....

Tko je glasao

!

opsjednutost novcem kao hrpom papira je ljevicarska boljka.

Priča o Zlatnom teletu potječe iz Biblije, a ne od Lenjina

Tko je glasao

priča o Zlatnom teletu...

... potječe od Iljfa i Petrova, koji su ga i napisali :)

Tko je glasao

?

Druga knjiga Mojsijeva 32:1-35

Tko je glasao

G-news — Sri, 01/02/2012 - 12:58. zoc-opsjednutost novcem kao

G-news — Sri, 01/02/2012 - 12:58.
zoc-opsjednutost novcem kao

Potpisujem gotovo svaku riječ onoga što ste rekli, pogotovo ono o novcu. Kod nas je jako slabo ili nikako poznato da je novac zapravo i prvenstveno sirovina i oruđe za izvođenje nužnih poslovnih poduhvata od kojih živimo i pomoću kojih se krećemo naprijed. Vrlo je ohrabrujuće da netko tako razmišlja, i ako moja preporuke išta vrijedi, preporučam svakome da pročita vaš uradak i da uvidi njegovu istinitost i vrijednost, a i veliku važnost.

Tko je glasao

Mjerilo vrijednosti

Novac + novac /novac, nije formula koja služi kao mjerilo vrijednosti nego kao mjerilo efikasnosti u stvaranju vrijednosti.

Jedinstveno ili unificirano mjerilo omogućuje da se utvrde stvarne razlike među subjektima ili objektima koji se mjere. Dok različita mjerila stvaraju nejasnoće i zbrku. Npr. Visinu nekih ljudi mjeriš metrima, drugih palcima, trećih laktima, četvrtih inchima, petih stopama itd. Što će se na kraju dobiti?

No, vjerojatno si htio reći da čovjek ima kvalitativno različitih osobina. pa je potrebno da ima i kvalitativno različitih mjerila tih osobina. To je u redu. No neke od osobina imamo svi, i najtočnije razlike u posjedovanju i veličini tih osobina dobijamo ako se mjerimo unificiranim mjerilom.

Tko je glasao

?

No neke od osobina imamo svi, i najtočnije razlike u posjedovanju i veličini tih osobina dobijamo ako se mjerimo unificiranim mjerilom.

Novac - mjerilo poštenja ?
Novac - mjerilo morala ?

Npr. Visinu nekih ljudi mjeriš metrima, drugih palcima, trećih laktima, četvrtih inchima, petih stopama itd. Što će se na kraju dobiti?

mjerilo vrijednosti nečega - $ ?
mjerilo vrijednosti nečega - € ?
mjerilo vrijednosti nečega - kuna ?
mjerilo vrijednosti nečega - Yen ?

Tko je glasao

zoc-i manager i konobar su

zoc-i manager i konobar su radnici.
Ne mogu biti jednako placeni jer je za jednog od to dvoje potrebno daleko vise znanja i stalnog ucenja.Brojnost jednih i drugi je zato bitno razlicita.
Osim toga manager ne radi za stalno niti je osiguran nekakvim kolektivnim ugovorom.
Stoga svaki od njih sklapa poseban ugovor i tu navodi uvjete koje pored place ocekuje.
Njihov je posao da uvecaju ukupan uspjeh i snagu tvrtke.
U slucaju neuspjeha njihovi izglredi za novi ili angazman negdje drugdje se bitno smanjuju i obratno.
Slicno kao i vrhunski nogometasi u Manchesteru koji su odlicno placeni pod uvjetom da Manchester napreduje.
Bar je to jasnije....
Vrijedis i zaradjues upravo onoliko koliko i vrijedis i znas.
U bilo kojoj valuti.

Tko je glasao

G-news — Sri, 01/02/2012 - 18:12. zoc-i manager i konobar su

Oprosti zbog krive upute. Dnevnik na koji sam te htio naputiti zove se Umjetni vlasnik, a sadrži Zakon o kontroli efikasnosti rada managera.

Tko je glasao

G-news — Sri, 01/02/2012 - 18:12. zoc-i manager i konobar su

Ovo je u redu, Detalji toga su isto na politici u Zakonu o kontroli efikasnosti rada managera, dole, malo niže.

Tko je glasao

umjesto velikog komentara

http://pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/174397/Svaki+12.+menad%C...

Vlasnik na vrhu piramide traži službenike koji donose dobit a ne opće ljudsku korist.
To se protivi ljudskom biću, pa takav zadatak izvršavaju oni koji mogu (i znaju)

Tko je glasao

zoc- Microsoft je stvorio

zoc- Microsoft je stvorio 6,000.000 radnih mjesta u svijetu.
Ako ti ljudi od rada u njemu nemaju koristi ne vidim zasto ne daju otkaz.
General Motors 2,500.000 radnih mjesta u SAD u proizvodjacima dijelova, dodatne opreme, dilerima, servisima osim samih sastavljaca i inzenjera u sjedistu tvrtke.
Sumnjam da smo dovoljno izlijeceni od samopravljackog smeca u mozgovima i da dovedemo 200 tvrtki koje bi zaposlile 250.000 ljudi da bi to bilo lose za te ljude.

Tko je glasao

G-news — Sri, 01/02/2012 - 22:10. novo zoc- Microsoft je stvorio

Govoriš ko Sveto pismo, ali zoc te, nažalost, neće shvatiti, a na nesreću nije on jedini. Previše je ljudi koji misle da su njihove želje ili njihova prosta volja zakoni opstanka društva. Wishful thinking.

Šteta.

Tko je glasao

?

Tko govori o tome ?

Možemo li se složiti da je prodaja bankarskih derivata i zarada na njima djelo patoloških lažljivaca koje je milijune ljudi ostavilo bez doma zarade i radnih mjesta?
A čiju patologiju svi plačamo zbog benevolentnosti patoloških lažljivih političara .

Možemo li se složiti da je upropaštavanje Kamenskog radi "čišćenja zemljišta" od financijski niskoproduktivne firme (i ostavljanjem ljudi na cesti) patologija ?

A i o američkoj industriji preseljenoj u Kinu (koja za posljedicu ima gubitak radnih mjesta u SAD-u) dalo bi se govoriti.

Ili o Evropskoj ideji da samo izvozničke privrede jesu uspješne privrede ???Ako svi budu u suficitu s izvozom kome izvoze? (Venerijancima ili Marsovcima)

Zemaljska kugla je konačni rezurs i bez ravnoteže nema opstanka.

Slažem se sa postulatom (Kant) ne čini drugima ono što ne želiš da drugi čine tebi.

Tko je glasao

Pametni outsourcaju

Pametni outsourcaju proizvodnju u jeftinije i msnje oporezovane drzave.To vise nije praksa samo mutinacionalki nego i srednje velikih ffirmi.Ostali iz branshe lupaju glavom u zid.
I mi bi htjeli da neka firma dodje tu i zaposli nase ljude za 1200€, bez obzira sto ih kod kuce placa 2400€.
Derivati su odicna stvar!
Ako ih koristis kod ufovaranja sirovina ta npr. brod onda te promjena cjene nece potopiti.

Tko je glasao

zoc — Sri, 01/02/2012 - 23:11. ? Tko govori o tome ?

Nažalost, nikako nisi u pravu, I ne samo to, nego si još i u krivu, i to jako u krivu. Nabacuješ se optužbama na bankare, a braniš barabe i lezileboviće koji su iskoristili njihovo povjerenje i profućkali sav novac koji im je bio posuđen, pa sada još traže da netko drugi vrati njihove dugove, ili da im se oproste.

Podsjećaš me na jednog odvjetnika koji je u završnoj riječi ovako pred sucem branio svog klijenta koji je ubio majku i oca.

"Stoga vas molim, časni sude, da budete blagi, jer, uostalom, moj je klijent siroče.

Možda ti se ja činim malko prestrog ili izopačen, ali ako jednom shvatiš ove stvari valjda će ti sinuti.

Ne zamjeri.

Tko je glasao

Islanđani

Nažalost, nikako nisi u pravu, I ne samo to, nego si još i u krivu, i to jako u krivu. Nabacuješ se optužbama na bankare, a braniš barabe i lezileboviće koji su iskoristili njihovo povjerenje i profućkali sav novac koji im je bio posuđen, pa sada još traže da netko drugi vrati njihove dugove, ili da im se oproste.

A da malo pitaš Islanđane kako su oni profućkali novac i čiji ?

Bosniću , zar si se počeo klanjati zlatnom teletu ?

Treba pročitati Bibliju, Talmud a bome i Kapital. I ništa ne zamjeram. Diskusije služe da bi se nešto saznalo i pokušalo razumjeti.

Ajde, daj si truda i pročitaj http://hijerarhija.blogspot.com/, i ne zamjeri

Tko je glasao

zoc — Sri, 01/02/2012 - 23:49. Islanđani

Ma jesam zoce, sve sam to čitao, i ne samo jednom. Ne klanjam se ja zlatnom teletu nego zlatnom novcu. Mojsije se naljutio židove što su, poput nekakvih budala, od zlata napravili običan kip, umjesto da su od toga silnog zlata iskovali nešto vrijedno - novac. Kipovi se prave od kamena ili drva. To su znali čak i Egipćani od kojih su pobjegli.
Novac je sirovina i oruđe pomoću kojeg se izvode sve vrste poduhvata koji nas vode napred u budućnost, ili, kako ja obično kažem: ka ostvarenju ciljeva ljudske vrste. Stavove koje ti sada zstupaš ja sam napustio već prije trideset godina, nakon temeljitog proučavanja Marxa, kojeg sam u početku, nekritički smatrao nevjerojatnim genijem. I danas mislim da je on izuzetan genije. Sličan je Platonu, jer su njih dvoje stvorili najveće zablude u povijesti ljudskog roda - zablude u pogledu naravi i funkcioniranja ljudskog društva. Obožavam Marxov stil pisanja, naročito onaj iz prvih 170 stranica Kapitala i onaj iz Komunističkog manifesta.

Tko je glasao

zoc — Sri, 01/02/2012 - 18:30. umjesto velikog komentara

Ne možeš računati na dobit ako prodaješ zjake. Bene Kotruljević, dubrovčanin, Prije Smitha i Ricarda:
"Čini drugima dobro, sebi na korist."

Našim riječima, svoje interese ostvaruj čineći dobro drugim ljudima ili cijelom društvu, pa budi bogat ko Krez i nitko ti neće zamjeriti.

Tko je glasao

Krez?

http://hr.wikipedia.org/wiki/Krez
budi bogat ko Krez i nitko ti neće zamjeriti.
Osim dugog na vrhu susjedne hijerarhijske piramide, a onda slijedi RAT i stradaju oni koji nisu "luk " niti jeli niti mirisali

Tko je glasao

Tema je funkcionalnost administracije, a ne

socijalna politika ...

Provinciopolis

Tko je glasao

točno

Hijerarhijsku piramidu administracije kontrolira hijerarhijski organizirana inspekcija. Hijerarhiju kontrolira druga hijerarhija (sic)
Da uvedemo i treću (nad-inspekciju) ?

Glavni nedostatak svake hijerarhije je podmitljivost i podilaženje moćnijim od sebe ! Što je viša hijerarhijska piramida - to su boljke veće!

Mjerenje novcem (kao jedinom aršinu vrijednosti ) samo bi rasplamsalo požar korupcije.

Izlaz je u snižavanju piramide, pojednostavljenju upravljanja, stručnosti i organiziranom horizontalnom umrežavanju.

Dakle distribuciji odgovornosti prema dnu piramide.

Konačni cilj je: umreženi plenumi zainteresiranih i stručnih ljudi.

Tko je glasao

zoc — Sri, 01/02/2012 - 16:35. točno

To za što se zalažeš pokušao je Lenjin, Mao CeTung i Rosewlt i ispala je prilično velika katastrofa.

Tko je glasao

revolucija ili evolucija ?

Lenjin, Mao CeTung i drugi kao Kastro, Tito proveli su revolucije (ciljevi proklamirano dobri) ali posljedice
1.Promjena društvene strukture nije moguća revolucijom. Svako post-revolucionarno društvo morat će komunicirati i posegnut će za hijerarhijskom strukturom kao naučenim modelom organizacije društva i završiti kao hijerarhijsko piramidalno društvo sa istim izvorima moći.
"sjaši Kurta da bi uzjahao Murta"

( http://hijerarhija.blogspot.com/ -posljedice)

Tko je glasao

zoc-kad pogledam Svicarsku

zoc-kad pogledam Svicarsku jasno mi je jedino da su oni odgovormi i kad rade i kad biraju.
Od izabranih ocekuju da njihov novac pametno cuvaju a nikako ne razbacuju.
Johann Schneider-Ammann
Didier Burkhalter
Ueli Maurer
Eveline Widmer-Schlumpf
Doris Leuthard
Simonetta Sommaruga
Alain Berset
Federal Chancellor - Corina Casanova

Naravno nisi nikad cuo za njih kao za neke druge.
Ovih sedmero upravlja svicaskom vladom i ministarstvima uz nesto stalne administacije..
Za vise ih nema potrebe a sve ipak stima.

Tko je glasao

G-news — Ned, 05/02/2012 - 01:53. novo zoc-kad pogledam Svicarsk

i ¨¨Pametni ousourcaju""

Ti navodi u zadnja dva posta čine jako mi se važnima. Najprije onaj o teritorijalnoj alokaciji kapitala u zemlje s nižim porezima i jeftinijom radnom snagom. To je ekonomski ratio, ali ne samo ekonomski, nego i opći ratio progresa, jedan od načina na koji se ostvaruje progres, jer on u priličnoj mjeri ovisi i o veličini profitne stope, i proporcionalan je njoj. Naravno, ne isključivo i uvijek.

Ono drugo, Cijena usluga koje isporučuje država, odnosno državna administracija. Švicarska je izvrstan primjer jer je ključni argument kojim je ona obrazložila svoje odbijanje pristupanju EU bio taj da su usluge koje EU administracija pruža produktivnim društvenim subjektima preskupe, Ja jedino mogu tome dodati da cijena tih usluga vodi EU društvo u propast. Dokaz je jako neugodan i opasan. To su ovi silni dugovi zemalja članica EU. Te dugove napravila je EU administracija. Po nekima iznose 9,5 tisuća milijardi eura, a po nekima nešto preko 14 tisuća milijardi.
Jedino što mogu oni koji hrane, odijevaju i udomljavaju populaciju EU jest to da svoje proizvodne pogone premjeste u Afganistan ili Tursku i da radnu snagu iz tih zemalja namame u EU da bi konkurirala domaćoj i snižavala joj cijenu rada. Merkelica je protiv ovog zadnjeg, a ne shvaća da joj ta sirotinja koja je došla i još uvijek dolazi iz onih vukojebina countries spašava gu....

Protivnik sam solidarnosti u ovim stvarima. A ko je protivnik ovoga što sa upravo rekao, neka se sjeti fondova solidarnosti u bivšoj Jugi. Tamo su Hrvatska, Slovenija i Srbija uplaćivale u fond solidarnosti, a novac je trebao pomoći Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Bosni, i nekim pasivnim Krajevima u Hrvatskoj da se podignu. No s tim novcem bila je financirana izgradnja vikendica u ljepšim regijama tih krajeva (Npr Ohrid) i podizana plaća onih drugova koji su djelili taj novac. Nešto je doduše bilo uloženo i u industriju: Obrovac, u Hrvatskoj, Feni u Makedoniji, Tvornica konca u Sinju, Radoje Dakić u Crnoj gori, i još cijeli niz "političkih fabrika", besmislenih gubitaša, od kojih nitko nije imao nikakve koristi, ali je cijelo društvo imalo štete i propalo. A najveći, gotovo sav novac tog fonda bio je bilo uložen u razvijanje mržnje između onih republika koje su nosile Jugoslaviju - Hrvatske, Srbije i Slovenije.

I među poduzećima vladala je ista solidarnost. Oni koji su radili i stvarali višak, morali su ga davati onima koji su ljenčarili i stvarali gubitke. A da stvar bude još tragikomičnija, (ne)radnici u gubitašima obično su imali veće plaće od onih radnika koji su stvarali višak. Takva solidarnost je zapravo kažnjavanje dobrih i produktivnih društvenih subjekata, a nagrađivanje ljenčina, lezilebovića i štetočinja. Dobar način da se poštenog i radinog čovjeka napravi budalom. Iz tog vremene je i ona šaljiva izreka:

Živio rad, živio trud, neka radi ko je lud!

To nije rekla kazala. To sam ja sve proživio i bio direktni svjedok. Štoviše, protagosnist, jer sam se čvrsto, držao one izreke: Živio rad, živio trud...

Počeo sam nešto raditi tek kad sam otišao u penziju, a socijalizam propao.

Zar nije bilo bolje samo smanjiti poreze u tim regijama kojima se htjelo pomoći i tako privući društveni kapital.

Dosta.

Riječ prepuštam riječ GNewsu.

Tko je glasao

uzimam riječ :)

Nisam Gnews, ali ću ipak uzeti riječ.

iskreno, ovo smatram vrlo kratkoročnom politikom - ovakvo odustajanje od solidarnosti.

Roditelj zna da postoji trenutak kada djetetu treba prvi puta dati ključeve od svog auta, pa makar ga isti razbio. Također će mu dati četku da mu pomogne ofarbati stan - iako će rezultat možda biti daleko od ekonomski smislenog.

Potezi prošle države su često bili katastrofalni, ali smjer nije bio pogrešan. Radili su kao što radi i svako pametno vodstvo neke firme koja želi trajati dulje od par godina. Ulagali su u svoje ljude, ulagali su u osjećaj solidarnosti, ulagali su čak i gospodarstvo u krajeve gdje za to nije bilo ekonomskog interesa. Imali su ideologiju koja ih je usmjeravala na takvo ponašanje. Da li je ta ideologija bila pogrešna, to je druga stvar.

Njemačkoj je trebalo 20 godina ulaganja u svoju bivšu DDR da bi se - nakon 20 godina (ekonomski neisplativog) ubacivanja novaca - najzad stvorila jednakost u primanjima. Tako razmišljaju veliki, u desetljećima i stoljećima. A seljenje proizvodnje zbog par promila profita - već se mnogim zemljama obilo o glavu.

Tko je glasao

Zaphod, Otimam riječ

Naslov je šala, a i neke od stvari koje slijede.
""""Potezi su često bili katastrofaljni, ali smjer nije bio pogrešan"""" ako su se htjeli vratiti u prethistoriju.

Ja sam u jednoj ozbiljnoj šali rekao ovako:

Marx je postavio cilj, a ja sam pronašao put do njega.

Hvala ti na otimanju riječi, tj. replici.

Tko je glasao

Zoc revolucija ili evolucija

Zašto su ta društva morala propasti, objasnio je G -News dole niže, na samom početku serije postova.

Tko je glasao

plenumska demokracija da

ali ne i organizirani kaos u svakodnevnim aktivnostima ...

Ovo oko administracije i ispekcija je sadašnje stanje ... Bosnićev prijedlog obuhvaća i taj segment kroz racionalizaciju i produktivnost, a bez sadašnjih silnih inspekcija koruptivnih jer ih zamjenjuju egzaktni podaci ...
Možda nekaj nisam dobro shvatio...

Provinciopolis

Tko je glasao

organizirani kaos

da se malo našalim:
Kaos često rađa život, dok pravilo rađa naviku (obitavanje)
Chaos often breeds life, when order breeds habit. – Henry Adams

a problem organiziranja birokracije (administracije) :
Problem nikad ne može biti riješen istim načinom razmišljanja kojim je i stvoren.
Einstein

ne može se rješiti nikakvim objektivnim mjerenjima (to se probava tisućama godina bez uspjeha)

Tko je glasao

anarhija je odličan izgovor

za lijenčine

Provinciopolis

Tko je glasao

Izgovor

Ili vlastodršce kako bi mogli stišati galamu obespravljenih

Riječ anarhija ima dva značenja. Informiraj se

Tko je glasao

Ohhhh pa dugo smo čekali do

"Svekin prdac pri porodu" rasprave na zadanu temu ...

Provinciopolis

Tko je glasao

zoc — Sri, 01/02/2012 - 18:47. organizirani kaos

Glede administracije ili birokracije, možda si u pravu a možda nisi. Nema dokaza, ni za jedno, ni za drugo.

Tko je glasao

provinciopolis a — Sri, 01/02/2012 - 17:35. plenumska demokracij

Da, mislim da smo d`accordo, i to mi je drago.

Tko je glasao

Baš si glup ! :))

Uopće nisi pragmatičan !! :)
Mojne javno da ti je drago išta vezano uz mene jer ti ideje neće imati prođu kod ostatka mislioca ovih prostora pa tako i ovog portala ... :))

Provinciopolis

Tko je glasao

provinciopolis a — Sri, 01/02/2012 - 18:24. Baš si glup ! :))

Nije se rodio, ko bi cijelom svijetu ugodio.

Tko je glasao
Tko je glasao

radikali ?

Kakve, pobogu, imaju veze radikali (šešelj) i Noam Chomsky ???????

Organizacija i vlast [uredi]

U anarhičnom se društvu jasno razlikuje organizacija od vlasti, autoriteta i hijerarhije. Počevši od činjenice da vlast, autoritet i hijerarhija daju samo prividnu slobodu i pravdu pošto se temelje upravo na suprotnom od slobode i suprotnom od pravde, u anarhičnom društvu se prati "Arijanina nit" antiautoritarizma prema organizaciji života u zajednici koja bi omogućila uvijek bolje ostvarivanje individualnih i kolektivnih potencijala.

Riječ anarhija je često krivo korištena kao pojam kaosa i nereda, dok istovremeno anarhična misao uživa velik broj štovatelja, kao što je Noam Chomsky - poznati predstavnik MIT-a.

http://hr.wikipedia.org/wiki/Anarhija
http://hijerarhija.blogspot.com/

Tko je glasao

Možda malo smisla za humor !?

Ili uključivanje sivih stanica za shvaćanje poveznice u odnosu na dotadašnju korespodenciju !? Nebitno. Ionako sam sa Bosnom čakulal :))

Provinciopolis

Tko je glasao

Možda malo smisla za humor !?

Provinciopolis

Malo? može, ali poželjno je malo više, štaviše i više, najviše što se može!

Tko je glasao

Fantastično Bosniću !

Nemam volje tražit neke upitne momente koje prijetih tijekom "prvog čitanja" :)) ( ništa što bi ičime dezavuiralo temelje ovako konstruktivnog prijedloga - eventualno samo dogradnja ) jer sam umoran, ali stvarno mogu reći da je ovo rijetko dobar "radni" materijal kojeg sam vidio na Politika.comu ...

Jedva čekam komentare c.h.a.t. aša :))

Samo buraz meni se vidi da je sve to ovdje laprdanje u vjetar osim ako ti netko ne ukrade neku od idejica po dnevnopolitičkoj potrebi i nastavi zlorabiti prostor koji je zauzeo bez da ljudima poput tebe dade priliku aktivnije sukreirati i neke druge teme od životnog značaja ...

Provinciopolis

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci