Tagovi

Zaklju?ak stanja i prijedlog

  Navest ?u neke crtice s kojima se možete i ne morate slagati, no te crtice osobno podrazumijevam.
 • Usko grlo politi?kog procesa nisu stranke, nije niti primitivni narod, ve? je nerazvijenost politi?kog tržišta.
 • Uvjeti za razvoj politi?kog tržišta su istina ne baš idealni, ali je ve?i stupanj prepreke op?enito u nepostojanju niti 2 000 emancipiranih gra?ana.
 • Neemancipirani gra?ani su pak produkt lošeg okruženja. Jednoumlje, op?enito nepovjerenje i sebi?nost kao proizvodi višedesetljetne indoktrinacije sistema koja je i dalje sveprisutna u medijskom i akademskom svijetu
 • Dok ne postoje emancipirani gra?ani, svaka pomisao da ?e netko u politici biti spreman/sposoban zaštititi op?i interes, iluzorna je, preciznije nemogu?a je s obzirom na realnu konstelaciju mo?i.
 • Javnost kao politi?ki faktor je iluzija sastavljena od interesa vlasnika medija, profesionalnog civilnog sektora što je na istim jaslama kao i ostatak oligarhijskih struktura.
 • Razlog zbog kojeg op?enito jako malo pojedinaca kre?e putem emancipacije je prvenstveno strah od ne pretjerano artikuliranih, no suvišnih komplikacija u privatnom životu. No važniji je razlog nedostatak same gra?anske osviještenosti koja name?e i preuzimanje gra?anske odgovornosti, ve? se pitanje bilo kakve gra?anske odgovornosti kroz cijeli sustav masovne indoktrinacije po definiciji prebacuje na sve ostale, naj?eš?e licemjerno na politi?are.

Samo pitanje gra?anske emancipacije je univerzalno, bez obzira imali mi ideju što u?initi, nemali tu ideju, no bez emancipuiranih gra?ana nitko ne može zaštititi niti širi društveni interes, jer za tako nešto ne postoji nikakvo politi?ko zale?e.

Neemancipirani bi htjeli nekog boga koji ?e se pojaviti i sve riješiti po kratkom ili nešto dužem postupku, no njegove mogu?nosti su definirane pametnom podrškom,gdje mjesta za slijepu sljedbu jednostavno nema, odnosno ista teži ka novom despotizmu (prirodna posljedica uspostave balansa realnog politi?koga stanja u državama s izrazitim deficitom gra?anske emancipacije) i samovolji.

Drugi dio pri?e je optimizacija djelovanja i podizanje politi?ke mo?i emancipiranih gra?ana. Taj dio djelim na op?e zahtjeve:

 • široka umreženost – sam si ništa zajedno smo sve. U politi?kom procesu politi?ki utjecaj raste eksponencijalno sumi pojedina?nih utjecaja.
 • mehanizmi artikulacije interesa i udruživanja
 • operativno znanje

U konkretnoj politi?koj krizi u kojoj se Hrvatska nalazi mogu uo?iti da su op?enito politi?ke institucije nedorasle zahtjevima društva, te da je bitna najšira reforma politi?kog procesa.

Za tako nešto potrebno je u?initi cijeli politi?ki etablishment zamjenjivim, kako bi se efikasno zamijenilo svako usko grlo unutar procesa. Kreiranje opcije i stranke koja dalazi na vlast kroz podršku prvenstveno emancipiranog gra?anstva, ne raznih lobija i proizvoda zakulisnog djelovanja. Tim ?inom uspostavljamo stvarni demokratski ciklus.

Karakteristike jedne stranke koja je kompatibilna emancipiranom gra?anstvu u informacijskoj eri su sljede?e:

 • naravno, JOT – vo?enje cjelokupnog procesa odlu?ivanja u JOT okružju, kako bi zainteresirani mogli najbolje dati svoj doprinos, ste?i dodatno znanje kroz sudjelovanje u procesu ili njegovo pra?enje, te kako bi svi zainteresirani mogli nadzirati proces te na vrijeme reagirati ukoliko je to potrebno.
 • organizacija je utemeljena na punoj jednakosti svojih sudionika, odnosno svako delegiranje može biti promptno otkazano u svakom trenutku
 • temeljni kriterij, platforma politi?kog djelovanja utemeljena je na demokratskom konsenzusu, što u startu zna?i da osobe koje su voljne staviti po strani sva svoja uvjerenja i kroz mjeru zajedni?kih vrijednosti donijeti politi?ku odluku oslobo?enu ideološkog krimena.
 • empirija i pragma ispred ideologije, no ne i demokratskoga konsenzusa. Informacijska era zahtjeva znatno oblikovanije stavove zbog siline argumenata koji proizlaze iz novih svakodnevnih dostupnih informacija. Nije nužna op?a koherentnost unutar ideja, bitno je prvenstveno da rješenje odgovara empiriji (ne treba nam više ideološka mjera da bismo utvrdili jel nešto ok ili nije), te da je sukladno demokratskom konsenzusu koji ima snagu Ustava i kod donošenja politi?kih odluka.
 • demokratski konsenzus predstavlja zajedni?ku mjeru za valoriziranje daljnjih odluka koje se ne moraju konsenzusno prihvatiti, ali koje moraju biti sukladne s konsenzusom.
 • op?enita težnja za donošenje odluka u korist op?ih na?ela, nauštrb osobnih predrasuda

Dakle. Oni što ne vjeruju u ideju zajedni?ke mjere (demokratski konsenzus) kao nultog ?ina konstituiranja opcije, ne mogu po prirodi stvari biti njezin dio. Oni koji su apsolutno uvjereni da su u pravu i da samo pod njihovim uvjetom stvari mogu funkcionirati, po prirodi stvari sebe ne smatraju jednakima, te ne mogu niti djelovati u okruženju jednakih. Oni koji gaje animozitete prema druk?ijima po bilo kojoj osnovi, moraju se odre?i tih animoziteta ulaskom u arenu gdje ?e biti jednaki s tim druk?ijima.

OK. Ovo je samo moje vi?enje ideje demokratske opcije (koja je isto tako u suštini ideologija) gdje nema crvenih, crnih, plavih ni ostalih, ve? prvenstveno postoje razum i uvažavanje.

Na platformi emancipiranih gra?ana, mogu nastati i razni drugi ideološki sustavi, no snažnog sam dojma da je upravo podjela društva na otvorene-razumne i zatvorene-nerazumne, podjela na mudrost i glupost, ona podjela koja nam je potrebna u informacijskoj eri.

Da bismo ostvarili ovakvu platformu, potrebno je utvrditi kriterij ulaska u sustav odlu?ivanja. Postoji na?in prepoznavanja otvorenog-demokratskog uma, a to je uvažavanje tu?ih argumenata iz pozicije zajedni?ke mjere. Svatko može biti i sudac te utvrditi koliko tko pila i koliko je voljan uvažiti i drugo mišljenje te se eventualno korigirati pod pritiskom uo?ene nekonzistentnosti. Ona mreža koja ?e objektivno najbolje artikulirati arbitre, bit ?e najotvorenija i imati ?e mogu?nost da najbrže raste i bude prepoznata po spomenutim kriterijima.

Unutar jedne takve zatvorene mreže potrebno je pokrenuti pitanje uspostave demokratskog konsenzusa, odnosno temeljnih na?ela iza kojih ?e svi stajati. Ukoliko ima više mreža, uspostavljanje demokratskoga konsenzusa koji ?e biti zajedni?ki za više grupa, imat ?e i snažniji politi?ki potencijal.

Potrebno je utvrditi i model odlu?ivanja, što je najbolje izvedivo na empiriji i utvr?ivanju realnog legitimiteta odluke i kad se svi ne slažemo.

Kod dizajniranja ovakve organizacije, potrebno je utvrditi i sustav prioriteta, te naravno operativa.

Takva instant politi?ka opcija ima Bibliju u obliku konsenzusa, ima sustav odlu?ivanja, ima dinamiku kroz prioritete i operativu i kao takva je spremna za izlazak na politi?ko tržište. Oni koji pridobiju najširu podršku unutar JOT djelovanja (glasine su lako oborive kada je cijeli proces JOT), mogu o?ekivati i dolazak na vlast zbog op?e zasi?enosti postoje?im.

Eh sad. Što je potrebno za ovaj scenarij? Za po?etak emancipirani gra?ani koji ?e uop?e vidjeti smisao unutar uspostave demokratskoga konsenzusa, eksperimentiranja s modelima odlu?ivanja i tako dalje. Za sve ovo da bismo pristupili empirijski (ne utopijsko-ideološki) moramo imati ljude koji su spremni i?i tim putem. Nije za o?ekivati da u zajednici neemancipiranih gra?ana pro?e niti ova ideja koja zahtjeva stav i angažman svojstven emancipiranim gra?anima.

Tako ne mogu krenuti dalje dok se broj emancipiranih svodi na desetke, umjesto na tisu?e.

OK. Potrebno nam je emancipirano gra?anstvo za bolje sutra. Potrebna nam je i jaka javnost koja proizlazi iz tog gra?anstva. Meni za promjenu paradigme politi?ke komunikacije i internet demokraciju, svima nama da netko stane u zaštitu op?eg dobra.

Koji osobno mogu doprinos dati? Mogu poticati ljude da preuzmu društvenu odgovornost. Ali, kako da stvar bude suvisla? Ima li tko kakvu ideju? Ja nemam. Trenutna ideja koja mi ima smisla jeste preuzimanje uloge poveznika sa stavom. Dakle, obilazim razne javne inicijative, pišem o njima na svom blogu, kriti?ki ih postavljam spram fenomena emancipiranog gra?anina, op?enito ja?anja javnosti, te naravno spram uspostave Galetove demokracije (konkretnog modela ?iju viziju imam).

Imali smo btw poviše kvalitetnih presedana u gra?anskim inicijativama u zadnjih par godina, dobro je da isti budu i prepoznati i da ih ukoliko su dobri integriramo u budu?e inicijative. U svakom slu?aju o tome se dovoljno ne piše, pogotovo ne iz nešto druk?ije perspektive s vizijom (kakvom-takvom, ali vizijom).

Pa tako, kreiranje bloga koji sustavno obra?uje JOT komunikacijsku paradigmu, ICT u demokratizaciji, te naravno gra?anske inicijative iz perspektive željenog stanja, vjerujem da može dati odre?eni poticaj za daljnjim umrežavanjem, te postavljanje bitnih, strateških pitanja nauštrb dnevnog senzacionalizma. Vjerujem da op?enito sama ideja vizije može navesti i druge da po?nu razmatrati korak dalje od ?istog reakcionizma na što se danas svodi gra?anski aktivizam, te da se usvoji gledanje politi?kog procesa na jedan novi i konstruktivan na?in. Naravno, ponavljanje abecede politi?koga djelovanja isto tako ima neki smisao, no sve u svemu, da svi zainteresirani imaju jednostavnu mogu?nost da se upoznaju sa svim javnim inicijativama na jednom mjestu, vjerujem da može biti i nadahnjuju?i faktor preuzimanja gra?anske odgovornosti, te naravno inicijaciju gra?anske emancipacije.

Jel vam ideja ovakvog bloga zvu?i dobro? I ukoliko ste promreženi, te upoznati sa doga?anjima na javnoj politi?koj sceni (ona "urotni?ka" ?e dobiti prili?no negativnu kritiku, s obzirom da ne u?i na primjerima :-)), ho?ete li me uputiti na pravu adresu?

Komentari, kritike, prijedlozi?

Komentari

Što je to "emancipirani

Što je to "emancipirani građanin"?

Građanin koji radi u državnoj službi, ili u državnom poduzeću, tipa HEP, HAC, itd sigurno nije.

Građanin koji zavisi o državnoj potpori (poljoprivreda, nezaposleni, siromašni) sigurno nije.

Građanin koji radi u firmi koja uglavnom posluje s državom ili državnim firmama može teško biti.

Ostaje Čačić i par sveučilišnih profesora, iako su i oni de jure u državnoj firmi.

Tko je glasao

Često puta kada netko daje

Često puta kada netko daje natuknice o tome kako se puno toga financiralo u bivšoj federacija republika kao i za vrijeme rata u kojem su tatini sinovi i razno razni drugi poput aka. Arkan postali to što jesu (? jesu ili su bili) onda se uvijek rode oni koji imaju svoje nekakve teorije urote ili koji jednostavno negiraju realnost jer su tako programirani.

Zašto je vlast = slast ovdje na "balkanu"?

Pa razlozi su isti koji su i bili od kako se određeno svitsko tržište razvijalo i širilo.

ref: http://www.monitor.hr/clanci/state-department-hrvatska-samo-tranzitna-ze...

citiram samo dio članka:

Hrvatska se u izvješću State Departmenta, kao i prijašnjih godina, spominje samo kao tranzitna zemlja na tzv. balkanskoj ruti krijumčarenja heroina i kokaina, čije vlasti "aktivno surađuju s američkim, europskim i regionalnim partnerima u suzbijanju krijumčarenja narkotika".

Ističe se da su najznačajnije zapljene, osobito kokaina, vezane uz prijevoz morem, te kako "hrvatske vlasti procjenjuju da će se krijumčarenje opojnih droga putem kontejnerskog prometa povećati idućih godina".

(PS. sjetite se afera bivši Jugo diplomata sa švercom droga putem diplomatski torbi itd.)

Danas ovdje je bilo koja rasprava o demokraciji suvišna jer se u ovom trenutku nalazimo tamo di smo i bili prije 30ak godina. Sviest je na istom nivou ili u retrospektivi sa aktualniim mogućnostima informiranja čak ispod te razine sviesti koja je tada za vrime režima bila ispod zapadni demokracija!

Dame i Gospodo, shvatite već jednom da živimo u zemlji u kojoj su određene organizirane skupine iznad zakona, zemlja koja se dobrim djelom financira "mutnim" kanalima. Kažem "zemlja" jer je narod izabrao tu vlast.
i citiram Joseph Stalina: "Those who vote decide nothing; those who count the votes decide everything."
= "Oni koji glasaju ne odlučuju ni o ćemu, oni koji broje glasove sve odlučuju"

Kada shvatite koja je to bitka protiv koje se toliko malo trudite i u kojoj radite točno onako kako oni žele tada možda shvatite kako je svaka rasprava o tome "Kako bi trebalo" ili "Kako bi željelji da bude" = bacanje pepel u vjetar sa palube ogromnog broda u sred oceana! Takvim riječima se može na kraju umjesto točke staviti "R.I.P". (Neka poćivaju u miru).

Kako dalje?

Dobra tema za raspravu ali takve rasprave koliko god bile od ogromne koristi za razvijanje sviesti su opet ništa u usporedbi sa globalnim problemom u kojem se nismo pomakli ni jedan korak naprid.

Nekima smeta kada se današnja RH uspoređuje sa nekim južno američkim zemljama, pogotovo po pitnaju ekonomije ili sustav financiranja. U nekim "offshore" bankama ima više novaca koje se zaradilo ovdje od svih ti silni poluga zlata koje su nacisti prebacili u Švicarsku tijekom IIWW, više novaca nego što nekoliko generacija radnika jednog grada od 10 milijuna može potrošiti tijekom svog radnog vijeka!

Koliko smo bogati a da ni nismo sviesni svog bogatsva, koliko smo sposobni da ni zemlje u kojoj se nafta crpi nisu nama do koljena a neke takve zemlje su tradicionalno i kulturno vezane ta preprodavanje i trgovinu! Možda smo najsnalažljiviji narod na ovome svitu (SNA+LAŽLJIV = Snažan + Lažljiv).

Kako dalje?

Dobro pitanje na koje se može voditi super rasprava! rasprava koja se bavi sa onim mrvicama koje se bacaju sa vrha onog brijegića u ZG-u ili sa temama koje su direktno vezane za opće promjene i preokret. Ne ZNA SE da li je "Arkan" živ ili mrtav, ZNA SE da su njegovi partneri t.j. tatini sinovi i unuci dalje aktivni sa svojim poslovanjem!

Pozdravljam temu dnevnika, samo pokušavam prebaciti fokus na realnost i aktualnu temu pitanja koje traži odgovore i rješenja, konkretna rješenja koja su direktno vezana za ciljeve.

Evo jedno pitanje svima:

Da li želite vidjeti RH u naredni 20ak godina da postaje zemlja u kojoj se poštuju kadrovi, znanje, poslovni bonton?

Vjerujem kako nitko od nas "stoke sitnog zuba" ne želi gledati ovaj film koji se gleda od 70ih pa na dalje u kojem smo ništa više ni manje od marionete za one igrače koji vide svoju priliku ovdje. Mislim da ne želite gledati kako mi "stoka sitnog zuba" stavljamo te prevrtljive preprodavače i špeditere na vlast svojim penkalama!

Da sam igrač, sigurno ne bi ovako što pisao! Da sam pametan sigurno ne bi ovakvo što pisao! Da sam i malo mudar sigurno ne bi spominjao niti eludirao na bilo koga! Sami zaključite tko je tu Lud?, Zbunjen? ili samo "Abnormalan?" po svim balkanskim kriterijima!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

nego jaksa. ja gore

nego jaksa. ja gore spominjem prijedloge, smjerove i idejna rjesenja. vidis li smisao u njima i hoces li i ti krenuti tim putem ako vidis. ako ne vidis, gdje je zapelo? sto se tice uocavanja loseg stanja, previse sam verc energije na to potrosio za nista. sad hocu eradit pametno. znamo kako je, znamo da hocemo bolje, sada se mozemo orjentirati na rjesenja.

lp.

gpgale blog

Tko je glasao

Rešenje bre će doći samo

Rešenje bre će doći samo od sebe!

Kada nestane para i nema teferića onda će da pukne ljubav u ovom braku jer je brak vezan za siten osobne kkoristi od muža i žene te ne ZNA SE tko koga tu firmla! ili ferbla! (da ne kažem nešto ružno!)

Kada pukne film pitanje je koliko smo spremni provoditi pravdu. Ništa više od toga. Hoćemo opet stavljati onu "Stoku krupnog zuba" i njihovu decu na vlast ovdje ili ćemo konačno se opametiti.
Hoćemo li koristiti naše resurse ili ćemo opet ih muzt koliko se da izmuziti i onda još odbaciti kao zadnje smeće?

Nie problem u "Stoki krupnog zuba" problem je u nas sitnozubaši koji bi za sto kuna dušu prodali! Svi smo jaki na riječima ali kada se ukaže prilika onda vidimo koliko od tih "glasni" i "veliki revolucionara" te "Poštenjačina" su spremni za šaku škuda se prodati!!!!!!!! DOKAZANO 1.001 put. Osobno takve zovem kokošare!

Ekipa? pa tu bi se dalo raspravljati, prvo pitanje kako istjerati "kokošare" ili još bolje kako ih prvenstveno "prepoznati" da bi se spriječilo jer lijek ne postoji ako takvi preuzmu glavnu riječ. Vidi što se desilo recimo u HSP? to je idealan primjer "Jude" i izdaje za "šaku škuda"... i to unutar vlastite stranke. Pogledajmo npr. HKDU... isto tako slična priča ali se tu radilo o nekim vanjskim faktorima koji su doslovce trebali stati i podržati tu opciju... ali ne "propovidali su ZNA SE za koga"... da nikoga ne imenujem.... Zašto?
Pa opet zbog nekih interesa koje nemaju veze sa njihovim ofčicima kojima propovidaju.

Kada uzmeš samo tu jednu početnu točku na red, duboko sam uvjeren kako češ i sam zaključiti da pojedincima ne triba prilika već samo zamisao da bi oni mogli imati svoju neku priliku..... i odmah pokažu svoje prave boje i namjere!

Jake
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Gale, ja bih imao jedan mali

Gale, ja bih imao jedan mali prijedlog: ukinuti političko tržište*[:o)

Tko je glasao

do sada ga nismo imali i

do sada ga nismo imali i nije se pokazalo dobrim. iliti, politicko trziste kod nas nije jos ni u pelenama, a ni u ostatku svijeta nije puno bolje s obzirom da su uspostavljeni karteli sto udaljise vlast od naroda.

gpgale blog

Tko je glasao

organizacija je utemeljena

organizacija je utemeljena na punoj jednakosti svojih sudionika, odnosno svako delegiranje može biti promptno otkazano u svakom trenutku
Ovo znači da vođa stranke može biti preko noći smijenjen nekim internetskim glasanjem?
Ovu svoju zajednicu emancipiranih građana ipak si nazvao stranka, sažeto, koja je razlika u odnosu na postojeće?
Postoji li kongres stranke na kojem se bira predsjednik, ili se to obavlja kroz "internet demokraciju"?
Onda, stranka valjda izlazi na neke izbore. Kako se utvrđuje lista kandidata, ima li tu revolucionarnih novosti?
Stranka treba i novce, kako izbjeć poznate moralne zamke, itd
Stalno se spominje konsenzus, iako je ludo vjerovat da će bilo kojim uvjeravanjem dva različita čovika imat iste stavove o svemu itd.

Tko je glasao

to je pitanje legitimacije

to je pitanje legitimacije procedure odlucivanja. opcenito ne vidim neko mjesto za uloge vodja u institualiziranom obliku u ovakvom okruzenju jednakih. opcenito meni draga vizualizacija fishnet organizacije (a i mali opis heterarhija) :

http://www.tiaktiv.hr/forum/viewtopic.php?t=15

Ribarska mreža promatrana na obali potpuno je nehijerarhijska (stoga naziv heterarhija), ali ako se neki čvor uhvati i uzdigne, kako je prikazano na slici 3.3.3.1. tada možemo uočiti hijerarhijsku strukturu pri čemu je uzdignuti čvor na vrhu. Tako možemo po volji spuštati i dizati čvorove, stvarajući time dinamički nove hijerarhije, odnosno uništavajući stare. U analogiji s time u mrežno osnovanim organizacijama neki čvorovi, koji u ovom kontekstu predstavljaju ljude ili odjele, privremeno postaju nekom vrstom koordinatora poslovanja.

opcenito mi se cini daje komunikacija unutar javnog prostora na internetu najkvalitetniji oblik za zadovoljenje javnosti, participativnosti, pa cak i kvalitete komunikacijske forme.

koji ce sistem odlucivanja dobiti dovoljno siroku podrsku da postane stvarno politicko tijelo (tipa plenum), stvar je eksperimenta.

opcenito je potrebno pratiti logiku medija interneta.

stranka, izbori i tako dalje. to su tehnicka pitanja kada imas atraktivno politicko tijelo iza sebe. politicko tijelo s realnom moci i utjecajom. gorivo mu daju oni koji ga podrzavaju naravno.

sto se tice konsenzusa, smatram ga kljucnim kod definicija postulata, ustavu il ajmo reci temeljnih organskih zakona drustva. ne i u dijelu ostalih zakona. taj dio rjesava konsenzusno prihvacen mehanizam odlucivanja i predstavljaju zakone kompatibilne konsenzusu.

za bilo sta konkretnije, pretpostavljam da je nuzno uopce krenuti u eksperiment. nacini sigurno postoje.

gpgale blog

Tko je glasao

Ovo je samo moje viđenje

Ovo je samo moje viđenje ideje demokratske opcije (koja je isto tako u suštini ideologija) gdje nema crvenih, crnih, plavih ni ostalih, već prvenstveno postoje razum i uvažavanje-ovaj dio mi se naročito sviđa i zbog toga najviše podupirem ovu tvoju inicijativu. Svako tko dođe sa pametnom idejom kako izaći iz ovog svehrvatskog gunđanja, nepovjerenja i tlapnji je više nego dobro došao. Prijedloge nemam, na brzinu sam pročitala i također na brzinu odgovaram. Ako mi što pametno padne napamet napisati ću.
U svakom slučaju bravo gale!

Tko je glasao

A što ja duže od dvije

A što ja duže od dvije godine ovdje guslim? I još imate obraza kakati kako sam neshvaćen. Ovaj očajnički osvrt je vrlo dobar teoretski predložak za ključno pitanje: a što će ubrzati emancipaciju pojedinaca? Ne znate? Ja znam. I koliko god sam vam puta odgovore stavio pod nos, smijali ste se ili ismijavali. Ajde se sada domislite rješenju. Možda je u proučavanju moje ostavštine.

Tko je glasao

Ako je, gale, sve kako

Ako je, gale, sve kako kažete, a jest, u čemu je onda problem? Što je razlog da oni koji ne znaju slijede one koji znaju? Ego ili ludost?

Tko je glasao

Gale, imaš plus zbog

Gale,
imaš plus zbog namjere i truda, ali sadržaj - ne bi se štel mešati...!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci