Tagovi

Zagreb, ne samo Zagreb


(ukratko) razvoj urbanisti?kog planiranja Zagreba (korišteni dijelovi teksta „GUP i strateško planiranje“, Ivan Rupnik, ?IP 2/3 2008):

Urbanisti?kao planiranje pojavljuje se nekoliko godina nakon željeznice, 1865.
Prvi regulacijski plan od 1867. ma?arske vlasti smatraju preambicioznim i zahtjevaju verziju manjeg opsega koji se razvije tek nakon snažnog potresa 1880.
Razvojem željeznice grad dobija novi plan 1887. što je jedini plan koji je predvi?ao rast grada.
1907. Milan Lenuci (autor Zelene Potkove po uzoru na be?ki Ring – u potpunosti realizirane do WWI) predložio je najambiciozniji regulacijski plan do danas koji uskla?uje željeznicu sa interesima grada. Plan ponovno odbija carevina jer zadire u bitan dio nadziranja carstva – prugu. Taj je plan tek prilago?en 1923. Tijekom dvadesetih godina realiziraju se prvi stambeni projekti koje financira grad.
1928. osniva se Gradski ured za regulaciju sa Stjepanom Hribarom na ?elu tima koji radi na regulatornoj osnovi (V. Antoli?, S. Hribar, A. Ulrich, J. Seissel, malo kasnije i I. Zemljak). Taj ured organizira me?unarodni natje?aj za viziju novog regulatornog plana koji je pripremljen pod utjecajem njema?kog ogranka Pokret vrtnih gradova, plan je predložen ali je usvojen tek 1940. Unato? kasnom usvajanju razvila su se nova stambena naselja po tom planu: Cvijetno naselje (Antoli?), Prva gradska štedionica, naselje Istrana ( Kad su Talijani pripojili Istru i Rijeku Italiji, nastao je žestok progon Hrvata)...
Nakon WWII, Antoli? organizira urbanisti?ku službu u Hrvatskoj. Na zasadama tadašnje suvremene teoretske misli sa suradnicima radi Regulacioni plan i Direktivnu regulacionu osnovu Zagreba 1949-1953 godine. Taj prvi poslijeratni plan je odbijen, Antoli? napušta Zagreb (Vladimir Antoli? je autor nekadašnjeg Moskovskog bulevara, današnje Ulice grada Vukovara, kao jedinog (djelomi?nog) ostvarenja planske izgradnje grada u prvim desetlje?ima nakon rata, koja je predstavljena u direktivnoj regulacijskoj osnovi grada 1949.godine pod pe?atom tadašnjeg Urbanisti?kog instituta Hrvatske, u kojem je ravnatelj bio Vladimir Antoli?. Nikad do kraja izgra?ena Ulica grada Vukovara najbolji je primjer CIAM-ovskih urbanisti?kih principa i Atenske povelje)

Žu?ne su nastale rasprave oko arhitekture prije, tijekom i poslije razlaza Tita i Staljina ali se ta tema izbjegava prezentirati. Glavno problemati?no pitanje je stambena kriza i politika koja je stajala iza arhitekture. Antoli?ev plan nije imao stvarno politi?ko i ekonomsko zale?e. ?asopis ?ovjek i prostor (?IP) sve hrabrije objavljuje ?lanke o urbanoj i stambenoj problematici. Klju?ni ?lanak je bio kratko izvješ?e o sastanku urbanista i Edvarda Kardelja...teško se kotrljaju prijedlozi, ali sve ide ka klju?noj ulozi Ve?eslava Holjevca i dolaska do prvog Generalnog urbanisti?kog plana. Holjev?eve inovacije su:

1. prvi pristup mu je bio da ni partija ni Kardelj nemaju jasnu ideju što samoupravni socijalizam zna?i u urbanisti?kom planiranju, a to je da se razvoj može i trba usmjeravati
2. drugi je pristup bio konkretne ekonomske prirode, odnosno njegovo nastojanje da se kanaliziraju profiti industrije izravno u gradske projekte i da se zaobi?e centar YU. To je uklju?ila i razvoj Radni?kog Sveu?ilišta (Radovan Nikši?) i Zagreba?kog Velesajma (1953-1956) te izgradnju toplane 1963.
3. osnivanje Zajedni?kog stambenog fonda, što je najzna?ajnija promjena jer su se sredstva iz federacije i republike preusmjerila gradovima. Tako dolazi i do osnivanja Urbanisti?kog zavoda Zagreba sa Zdenkom Kolaciom na ?elu

Njegove politi?ke i ekonomske inovacije preto?ile su apstraktne ideje planiranja u sustav izgradnje – najambiciozniju u povijesti razvoja grada. UZZ je pripremio Smjernice za razvoj koje su za razliku od dotadašnjih regulatornih imale osnova u strateškom razvoju pa se i inzistiralo na razlici u nazivu: Generalni urbanisti?ki plan......
.
.
.

I što je sad, odnosno u kakvoj smo to nemogu?oj zbrci ?.

1. carevina je nametala svoja mjerila i principe
2. bivši sustav se nakon kratkog vremena tako?e ponaša apsolutisti?ki kao carevina
3. u „slobodnoj Hrvatskoj“ odabrani se slobodno apsolutisti?ki ponašaju po uzoru na samo-upravnu carevinu
.
Me?utim takva neprirodna kontinuirana retardacija traži sada izlaz

I gdje je taj izlaz. ?este su tribine na kojima sudjeluju projektanti takve retardacije.
Planiranje, politika i lokalna ekonomija su neodjeljivi u održivom razvoju grada. I kako se prekida ova farsa gdje gradska vlast pod patronatom državnih i gradskih stru?nih institucija krade grad gra?anima pod firmom tržišne privrede, kapaitalizma, neoliberalizma umotanog u izraz „javni interes“ i diktiranja struci što treba napisati u GUPu da bi se uspješnije preizgra?ivao i tržio prostor.....a grad je zajedni?ko prebivalište svih gra?ana.

Nemile poslijedice kojih smo svjedoci:

1. one?iš?enje pitke vode koja je donedavno bila uz splitsku i dubrova?ku jedna od najkvalitetnijh voda u Evropi
2. aktivirana klizišta na sve strane
3. promet je svakim danom sve zakr?eniji uz nasilno širenje parkirnih zona ?ime se nastoji aktivirati izgradnja privatnih podzemnih garaža
4. u vezi sa tim (3.) uzurpacija javnih prometnih površina da bi servisirale takav privatni interes
5. prava najezda šoping centara uz pri?u kako smo po kvadratima po stanovniku daleko ispod razvijenih zemalja, pri tome šoping centri dobiju bagatela zemljište i uglavnom serviranu infrastrukturu. To što propadaju kao trule šljive, ma koga briga, jedino je važno dosti?i Europu i uz to servisirti pranje i peglanje
6. kakva djeca ili zelenilo sa klupama, pa to više nitko niti ne želi: ni djecu, ni klupe ni stabla.....a da li je stvarno tako?
7. stambena naselja, e to je tek pri?a za sebe. Gusto?a naseljenesti da bi joj zavidio i Tokio, prava dika spretnih urbanista: Vrbik svi jako dobro znate, ali evo jedno uobi?ajeno naselje, recimo Vrbani 3 koji još imaju ekstra pri?u sa vodom:

I eto, u pozadini je kao novo društveno ure?enje, nije više socijalizam i društveno planiranje nego je kakti kapitalizam i valjda privatno planiranje ili se bar teži da ovo sa planiranjem bude potpuno u okviru privatnog interesa i nametanja sebe i svog interesa izanad svega. Frustrirano društvo koje je u tranziciji puši pri?u da to tako treba biti. Nije tako i tako ne treba biti jer uništavanje bitnih principa nije niti u interesu nas gra?ana niti je u interesu naše djece. To je jedan vrlo kratkoro?ni i vrlo kratkovidni interes. Samo jednom se živi, da, ali postoji i ovo: kako se živi i koji su nam rezultati

p.s. za kraj dva predivna dnevnika sa ovih stranica u vezi grada i promjena:
http://pollitika.com/hrvatsko-sredi-te-donji-grad-u-zagrebu
http://pollitika.com/08-10-1989
i jedan o kapitalu i glinenom golubu:
http://www.geografija.hr/clanci/1504/cvjetni-trg-glineni-golub-u-strelja...
Rješavanje prometa u gradovima najsloženija je prometna problematika op?enito. Iskustva prometnih stru?njaka ukazuju da restrikciji prometa iz centra grada prakti?ki nema alternative. Dr. Drew Stevenson, urbanist iz Londona komentiraju?i prometnu situaciju u Zagrebu izjavio je:
„Jedino mi se ne svi?a što ima mnogo automobila. To se ne može riješiti javnim garažama jer one samo privla?e vozila u grad. u Londonu smo uveli naplatu ulaska automobila u središte i skupi parking, što se pokazalo vrlo dobrim rješenjem“. (Jutarnji list, 7. svibnja 2004., str. 22).
Krajnji je oblik restrikcije proglašenje pješa?ke zone i njeno širenje tj. izbacivanje prometa motornim vozilima iz centra grada. Izgradnja garaže u centru donosi jedino pove?anje prometnog optere?enja u pristupnim ulicama jer garaže generiraju promet. Eve Blau i Ivan Rupnik, autori knjige „Project Zagreb“ za svojeg boravka u Zagrebu izjavili su:
„U Donjem gradu je prometni zastoj nemogu?e riješiti bez rušenja stambenih blokova, što, nadam se, nitko ne želi. Ali smještanje velikih garaža izme?u Trga Francuske Republike, Kvatri?a, Ilice i Glavnog kolodvora nema smisla. Trebalo bi napraviti više garaža na rubovima tog podru?ja, poput one na Kvatri?u.“ Konkretno o lokaciji garaže na Cvjetnom trgu Ivan Rupnik je tada upozorio: „Teško mi je povjerovati da je išta ozbiljno poduzeto da bi ulice oko Cvjetnog trga mogle izdržati prometni kaos koji ?e nesumnjivo stvoriti velike podzemne garaže. Velike javne garaže u Donjem gradu mogu samo prouzro?iti još goru prometnu situaciju.“ (Globus, br. 890, 28. 12. 2007., str. 62).

Ivan Rupnik,arhitekt, profesor je na Hardvardu

Tagovi

Komentari

preporučam tekst i

preporučam tekst i komentare:

Naš je prijedlog potaknut spoznajom da krizno stanje u kojem privatni interes može u potpunosti blokirati demokratske procese i javnu odgovornost političkih vlasti sve više dolazi do izražaja u glavnom gradu naše zemlje. Stoga smatramo nužnim upozoriti da odsutnost strateškog i integralnog planiranja, degradacija povijesnih vrijednosti, naglašena segregacija javnih prostora te zanemarivanje ekološke ravnoteže glavnog grada predstavljaju znakove duboke društvene krize na koju Sveučlilište mora reagirati.

http://www.h-alter.org/vijesti/politika/maltretiranje-hns-ovog-gradjevin...

Tko je glasao

ništa ti ,moj sokole ,

ništa ti ,moj sokole , manje štete nije učinjeno u strošincima i račinovcima i đurićima(cvelferija) područje cca. istra
da ne govorimo o terenu hrvatskog teritirija iza vukovara do iloka
naravno , gledam jučer, u istri se još govori ćiribirski,
dok vam jakovčić,lagano , istru, vuče u paneuropske integracije, vi se bavite -zagrebom
znam da se misleći(oni koji misle) neće očitovat o ovom šta govorim(grdi,moli,jeli-mada to njega malo više bijel ,jer je stariji- .....itd) ali to treba reć
to pitanje se treba postavit , zbog ostavštine !
dnevna pitanja ,za dnevnu upotrebu
strateška pitnja za , dugačko postavljanje

ZAGOR

Tko je glasao

bitne teme su se cijelo

bitne teme su se cijelo vrijeme trudile izbjegavati na razne načine.
ali došlo neko okrutno doba, ne pomaže više ni ceca, ni thompson, ni dikan a niti slojevi afera, a niti daljna zastrašivanja - kontraproduktivno
došlo vrijeme za poravnavanje računa
iako su ljudi pažljivo spavali pod staklenim zvonom, odzvonilo, a zvono je stakleno....

Tko je glasao

1968. je ključna godina,

1968. je ključna godina, tada je legalizirana sva "socijalna" bespravna gradnja...

Tko je glasao

samo upravni socijalizam je

samo upravni socijalizam je prva etapa puta u komunizam., tako ako je brojati po svim bespravnim gradnjama od 68 na ovamo, moram te obavijestiti da po zadnjem Zakonu o prostornom planirannju i gradnji su svi ljudi koji su izvadili građevinske dozvole potpune kapitalističke budale koje su još i platili komunalni doprinos - niko ništa ne treba platiti što mu je do sada kuća parazitirala na infrastrukturi koju smo svi platili, a to ti je cca 98% gradnji......uglavnom evo tu smo na samom ulasku u komunizam, ne znam kako se zove ova etapa, pred vratima? ili tako nekako

Tko je glasao

Društveno uređenje,

Društveno uređenje, kapitalizam/socijalizam su odvojene kategorije od ljubavi prema Gradu kao univerzalnoj kategoriji. "Lenucijeva potkova" nastala je u - kapitalizmu. Možemo dakle govoriti o obzirnosti/bezobzirnosti, ljubavi/mržnji a ne o politici. Ali kako voljeti Grad, kad ste u njega došli na valovima političkih promjena. Zauvijek će ostati stranci u Zagrebu oni, koje je politika i pripadni novac dovela u ovaj Grad. To će im biti najveća osuda.

Tko je glasao

zanima me tvoje mišljenje u

zanima me tvoje mišljenje u vezi toga da li ima neki dodatni mehanizam koji bi sada spriječio izgradnju rampe osim da se sutra bacamo pred bagere. Skupština je dala neke, bar se meni čini, trljibrlji zaključke koji ni po čemu nemaju mehanizam zaustavljanja iskopa rampe prema sada več punomoćnoj građevinskoj dozvoli - ili se možda varam

Tko je glasao

pa ne znam baš. grad je

pa ne znam baš. grad je živo tkivo i razvija se sukladno modernom vremenu koje nailazi. ne mogu stvari ostati vječne... samo mijena vječna jest. tko misli stati na put promjenama, tome je zdravije za živce da se vrati u neku pećinu i pokuša živjeti od lova i ribolova. ti imaš situaciju u zagrebu da se nema gdje parkirati, jer svaka obitelj ima auto, neki i po dva, a kad treba izgraditi parkiralište, onda ne razumiješ potrebu građana, već bi se bacao po asfaltu. ja to baš ne mogu razumjeti. ako trebaš zelene pješačke površine, odeš na jarun (uffff) ili bundek, izguštiraš se, ako ti to nije dovoljno, popneš se na hunjku ili kamene svate. ne razumijem tu potrebu za dramljenjem oko najobičnijeg razvoja grada. dobro da se netko usudio potjerati štakornjake iz grada. eno ti primjera paromlina, dođem u zagreb, kulturno se uzdizati, krenem prema lisinskom, a iz paromlina lete štakori, mačke, narko-igle i tako već desetljećima. jer je nekom umobolnom zaštitaru štakornjaka puhnulo da će zabetonirati izgled paromlina za buduće generacije. kao da će te buduće generacije imati sentimenta prema našoj mladosti, ma nemoj. meni npr. nema ništa ljepše od pogleda na spoj starog i novog, kakav je postignut ostakljenim dijelom hotela dubrovnik u kojem se ogleda sunčano nebo iznad zagreba i stare zgrade okolo, ili npr. spoj stare fasade kroacijalajne i novog omramorljenog dijela euroherca u rijeci. a kad se samo sjetim, kako su pljuvali po onima koji su rušili kroacijalajnu kako bi izgradili novu poslovnu ljepoticu.
uvijek ima ljudi koji vuku naprijed, ali na žalost i onih koji im ne daju naprijed.

My Soul

Tko je glasao

my soul, je sil` ti ona

my soul, je sil` ti ona napredna duša koja još misli da na skrušenost kad uđe u neku ogromnu crkvu.
dušo draga, tema je PLANIRANJE. Dakle ne stihijsko rješavanje u stilu: md i mb bi danas to vako.... nego planiranje. I po tvom je nastalo u zadnjih desetak godina nekoliko kvartova, po takvom "napretku".
Šteta da nisi u Zagrebu, imala bi mogućnost ući u vrlo uski krug za onaj dio naprednog SDPeja i biti njihov glasnogovornik, jes` da je gradonačelnik u depresiji, jes` da i nije to više sdp obični nego sdp napredni, ali svaka podrška u ovako teškim trenucima je bitna, naročito gradonačelniku. Ali da te ne vara, nije samo gradonačelnik vizionar, on je zapravo samo mislio da je to on. Sada kad je u depresiji shvatio je on, a i poneki drugi, da je bio jadničak samo jedna lopata za ubacivanje.

Tko je glasao

pa doći ću ja u zagreb, ne

pa doći ću ja u zagreb, ne pada mi na pamet ostajati u ovoj provinciji u kojoj je glavno dostignuće izgradnja gradskog bazena svakih 50 godina. a ti slobodno dođi u rijeku, ovdje ti sve vrvi od planova i planiranja. ovdje ti već desetljećima nitko ništa ne radi, zato jer se čekaju planovi, mupu, upu, fupu, cupu. najbolje zarađuju projektni uredi, jer projekte za pojedine općine prave godinama, svako toliko nešto mijenjaju, jer je upu rekao ovo, a dupu ono. i tako svi muzu općinsku lovu na projektiranju i planiranju. vjeruj mi, u rijeci se može fenomenalno živjeti od projektiranja na bazi planiranja, bez da malim prstom mrdneš u prostoru. tako da postoje najprometniji riječki kvartovi, primjerice zamet, u kojima u prošlih pedeset godina nije postavljen čak ni najobičniji (a najpotrebniji) semafor, jer vjerojatno i za to treba projekt. dođi tu, namlatit ćeš pare na projektima, a istovremeno ti rijeku neće nitko taknut, grad će ostat će onakav kakav je bio u prošlom stoljeću.

My Soul

Tko je glasao

nešto si pobrkala, naime i

nešto si pobrkala, naime i ovdje se čekaju planovi dok ne naiđe neko tako sposoban pa sve riješi preko noći. Inače ovaj grad je retardirao u odnosu na prošlo stoljeće, urušavaju se kvartovi, onečistila se voda, začepljene su prometnice, posvuda klizišta. U tom pogledu Rijeka bolje stoji ako veliš da je grad isti.
Znači ti si čvrsto za naprednu postavku SDPeja. God bless you.

Tko je glasao

da se razumijemo, nema te

da se razumijemo, nema te stranke u hrv koja bi zadovoljila moj ukus. taman kad pomisliš da je netko na dobrom tragu, on napravi glupost. evo najnovijeg primjera s "kadrovskom križaljkom" za podravku. najprije jurčić, sad vidošević...sve stari nesposobni i isluženi kadrovi, propali premijer pa propali predsjednik....luzeri...a ona njih gura u prvi plan podravke, da čovjek ne povjeruje svojim ušima. mene zanima kad će se već jednom na političkoj sceni pojaviti mladi i neopterećeni ljudi. u usponu, a ne u padu. za mene je ovaj kadrovski izbor za podravku bio udarac, kakvog nisam doživjela od povlačenja bivšeg premijera. vjerujem ne samo za mene, već za sve one koji su vidoševićevu kandidaturu kontra hebranga, smatrali izdajom. iako ne držim previše do hebranga, mislim da je jadranka ovdje gadno pogriješila. meni nije jasno tko zapravo stoji iza toga vidoševića kad on može utjecati na premijera ove države! možda bi bilo zgodno pročitati njegove sms poruke. no nakon onog đurđinog odlaska na jutarnju kavicu u birano društvo, više me ništa ne može iznenaditi.

My Soul

Tko je glasao

evo ti samo da se malčice

evo ti samo da se malčice uvježbavaš dok pripremaš preseljenje:

No, radikalno su se razlikovali samo u jednoj, nama najvažnijoj točki, kojom Skupština predlaže konkretne izmjene GUP-a. Zbog čega je to tako važno HNS-u? Da li zbog zabrane gradnje javnih garaža u najužem centru, pa i kod HNK-a? Vjerojatno, jer inače zastupnik Radimir Čačić ne bi proveo pola dana na Skupštini kontrolirajući zbivanja.....
Kao članica spomenute radne skupine HNS-ova zastupnica Čičin Šain zastupala je agilno, pa čak i agresivno svoja stajališta, ne libeći se osobnih uvreda na račun predsjednice Odbora za prostorno uređenje zastupnice Dinke Pavelić. Zbog toga sam dvostruko zahvalna predsjednici Odbora, jer nije samo organizirala ovu važnu tematsku sjednicu, nego je još i stoički podnosila uvrede. Budući da sam obećala da ću ovo kolumnu pisati što je više moguće iskreno, ne mogu prešutjeti ovo svjedočenje.

http://www.h-alter.org/vijesti/politika/maltretiranje-hns-ovog-gradjevin...

Tko je glasao

U Zagrebu je prenamjenjeno

U Zagrebu je prenamjenjeno iz zelene zone u gradjevinsku ili mjesovitu 600 hektara zemljista.
Tax free prenamjena terena u gradu je najunosniji posao na svijetu.Zato nigdje i nije tax free, osim...
Vrijeme je i reci nesto o Holjevcevim glupostima.
Ne znam nista o Holjevcevoj politickoj karijeri, ali sto se tice Zagreba, cesto se zaboravlja rak rana grada uzrokovana njegovim cudnim napuhavanjem prelaska grada preko Save.
Naime grad je preko Save presao iznad Trnja koje je skoro geometrijsko srediste grada.
Sad se u tom sredistu nalazi nesto kao cuspajz sastavljen urbanisticki od Pristine, Gevgelije i Temisvara u cudnoj simbiozi.
Za rusenje je preskupo, a dogradnja je restriktivna uz infrastrukturu koja je ocajna.
Tako je Zagreb jedini grad u Europi koji je na rijeci, ali je ignorira i cije je fizicko srediste totalni urbanisticki kaos.

Tko je glasao

čini se da se radi samo o

čini se da se radi samo o djeliću prenamjene zelenih površina ako si mislio na ovih 600 ha:
U drugom dijelu svog izlaganja o GUP-u pokazala sam neke primjere prenamjene zelenih površina u građevinsko zemljište. Samo u deset prikazanih slučajeva dobiveno je 600 hektara novih gradilišta, na koje se može smjestiti šezdeset tisuća stanovnika (jedan cijeli Karlovac), ali izvan procesa integralnog planiranja koji bi istovremeno regulirao potrebnu prometnu i drugu infrastukturu. Ovim sam dijelom izlaganje htjela pomoći zastupnicima da osvijeste svoju odgovornost kad predlažu i izglasavaju, čak i amandmanima, prenamjene zelenih površina u građevinsko zemljište. Također sam predložila da se dva dragocjena terena ponovno vrate u zelene površine, jer se radi o gradskom zemljištu pa ne treba obeštećivati privatne vlasnike, a to su livade između Ravnica i Dubrave i Krešićeve livade u zaštićenoj Park šumi Tuškanac.
http://www.h-alter.org/vijesti/politika/maltretiranje-hns-ovog-gradjevin...

Tko je glasao

To da ne znas nista o

To da ne znas nista o Holjevcevoj mozes "zahvaliti" tome sto nema ap-a. On sad jako fali.
Ipak viden je i mota se unaokolo.
Stoga da mi se ne zamjeri prenosim jednu njegovu polu plahtu koja je uvijek aktualna.
Dakle, ap:

Povjesni SHS zaokret već predvodi 20.03.2010. 18:44
Slijede dugi programi iznenađenja, ostanite budni i uživajte. Konačno !!!
Na Brdu kod Kranja, upornošću i bještinama Marka Brecelja i raznih, pod vodstvom dvoje vodećih manekena Boruta Pahora i Jadrnake Kosor već je odigran povijesni SHS zaokret i SHS već predvodi evropske i svjetske smjerove.
Rješeno je ključno - ili sustavno opredjeljenje za izvrsnost preko leševa i problema samo upravljanjem ili otvaranje povjerenja i poslovanja.
Mogućnosti i bitno su posve različiti kada se na isti cilj obrušava iz najviših svemirskih visina bez pripeme ateriranja ili se tome istom pristupa minimalistički, u ovom slučaju manekenski nježno i pažljivo.
Nakon što su se sve frakcije i snage u skupštini Grada Zagreba, glavnog euroazijskog žarišta kulturne revolucije zadnjih 40 godina, uskladile i složile u povijesnom zaokretu sa obmane trgovačkim centrima i drugim izrazima najveće izvrsnosti forsanja i potrošnje na račun svega na druge puteve (stare slave), na Brdu kod Kranja je odigrana još ključnija dionica preokreta.
Samo oni slijepo opredjeljeni za kontinuitet nasilja i silovanja samo upravljanjem na račun svega neće vidjeti, čuti ni registrirati da je obrat već odigran te da se igra u posve drugom smjeru od onoga kojim se jahalo vječnost.
To razdvajanje je ključnije od obrata, jer konačno omogućuje i vrši sve u skladu sa dugim i sustavnim opredjeljenjima, željama i nadubljim izražavanjima.
Kada se to dešava na tržištu sa uvjerljivom najvećim zaradama i najraznovrsnijim mogućnostima u doba sustavnog defetizma i poniranja na svjetskim tržištima, i vrapcima je jasno da to predvodi i diktira svjetske smjerove.

To je #1 komentar na skrabotinu Borisa Budena http://www.h-alter.org/vijesti/kultura/deca-komunizma za koji ja drzim da je ap-ov

Tko je glasao

Tako je Zagreb jedini grad u

Tako je Zagreb jedini grad u Europi koji je na rijeci, ali je ignorira i cije je fizicko srediste totalni urbanisticki kaos.
Ova priča o "gradu na rijeci" je nešto što se vuče već godinama i u zagrebačkom slučaju je zapravo jedna poprilična bedastoća.

Svi oni koji o tome govore zamišljaju situaciju kakve imaju jedan Pariz ili jedan London zanemarujući da između Save i Sene, odnosno Temze, postoji ogromna razlika koja je uvjetovala upravo logiku zbog koje Zagreb nikad u povijesti nije bio grad na rijeci, ili skoro. Osnovna razlika između Save i ovih ostalih rijeka je da Sava kod Zagreba rijeka koja mijenja svoj režim i iz brdske rijeke, kakva je u Sloveniji, prelazi u ravničarsku, kakvu imamo do Beograda. Znači da kod Zagreba imamo znatan uspor toka i zbog toga dolazi do nanošenja ogromnih količina materijala kao i velike varijacije vodostaja. To je i razlog što savski nasipi su tako razmaknuti upravo da bi se osiguralo inondacijsko područje kod velikih voda.

Koliko je bilo područje koje je Sava u povijesti plavila može nam dočarati podatak da Ilica tako vijuga upravo jer je ona bila krajnja sjeverna granica do koje je Sava plavila (tamo di rijeke plave se ne rade naselja, a bogami ni ceste). Mislim da je sad možda jasnije o kakvim razlikama u u količini vode se ovdje radi.

Ima tu i drugih problema koji nastaju kad vodostaj u rijekama pređe visinu okolnog terena kao što je rast podzemnih voda što u prirodnim situacijama dovodi do nastajanja močvara koje nisu baš previše zgodne za ljudski život. Treba još znati da u tim područjima je gradnja posebno skupa zbog nekvalitetnog tla. Također kanalizacioni sustav ima posebne zahtjeve, a kao prvo bi trebao imati odvojenu fekalnu kanalizaciju od oborinske, a što Zagreb nema i zato smo mi grad inovator koji ima pričistač za oborinsku (čistu) vodu i adekvatne troškove.

Danas ono što Zagreb ima je jedan sjajni široki zeleni pojas kojeg mnogi građani koriste kroz cijelu godinu. Tu je masa joggera, biciklista, šetača, sjedača, djece i pasa u savršenom suživotu. U navedenom suživotu su i sezonske mušice koje periodički čine bilo kakav boravak poprilično antipatičnim, ali to je ipak ekološki i draže su mi te mušice nego nekakvi otrovi koji bi ih trebali istjerati. Kritičari će također reći da je to poprilično neuredno područje što je samo donekle istina, no svakako nije neurednije od mnogih gradskih dijelova, dapače.

Svakako treba reći da, čisto tehnički gledano, postoje načini da se svi ti "nedostaci" riješe i stvarno Sava pretvori u Senu. Potrebno je samo Savu premijestiti južnije, odnosno zamjeniti uloge postojećeg oteretnog kanala i glavnog korita, i današnji tok pretvoriti u uređeni kanal gdje će vodostaj biti reguliran sustavom retencija i brana. Nesumnjivo ovdje si trebamo postaviti pitanje da li to možemo, jer stvar sigurno nije jeftina, i da li želimo usred grada imati jednu "plastičnu" rijeku istovjetnu usnama Nevena Ciganovića i pripadnim ekološkim promjenama.

Ovo što danas imamo nije možda usporedivo s Parizom ili Londonom, ali je sigurno usporedivo s New Yorkom i njegovim Central Parkom. Jedna jednostavna dugačka zelena oaza usred grada bez kafića, butika s cipelama, rampi za automobile i ikakvih proizvođača buke otvoreno 24 sata dnevno.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Uostalom, čak se i

Uostalom, čak se i nekadašnja predsjednica HNS-a gospođa Vesna Pusić dala nagovoriti da u jednoj predizbornoj kampanji zagovara "izlazak Zagreba na Savu"
Je, čak je imala predizborni miting na savskom nasipu gdje su se dijelile jabuke. Bilo je na tom skupu cca 20-tak aktivista HNS-a i 10-tak zalutalih građana među kojima sam bio i ja (ako nekog zanima, biciklirao sam a jabuke uzeo nisam).
Nažalost, ni sama vizitacija predmetnoj lokaciji u vrlih HNS-ovaca nije polučila nikakvo prosvijetljenje. Šteta!

my soul bi ti sada spočitnula da nisi za napredak :)
Ma ova riječka nesreća je očito obožavateljica Zuhre iz "Večernje škole". Naime, dotični je autor sjajnog prijedloga uređenja jadranske obale i što je svojevremeno pokazao na karti lipe naše:
- Tribalo bi ovi tu Velebit gurnit doli i učinit jednu lipu betonsku rivu! (Od Rijeke do Zadra op. L9)

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Sad si me podsjetio na jednu

Sad si me podsjetio na jednu ženu sa sela, par razreda osnovne, vrlo inteligentna ..... Požalim ti se ja njoj kako će nam ovdje preko puta sagraditi veliku zgradurinu pa nećemo imati ni malo sunca. Žena pogleda kroz prozor i najnormalinije kaže: „A dikuće lipe livade, dašta nego gradit na nju“....e neki su čak morali i doktorirati da dođu do ove urbanističke vizure.

A ovo sa Pusić, ko zna ko je onda sve pojeo jabuke, uglavnom zadnji pokušaj je bio sa narančama...banane bi se pak dvosmisleno shvatile, čak što više trosmisleno, ali vjerovatno jedine opisuju pravo stanje u svakom smislu, tako da je propustila šansu da postane vjerodostojna

Tko je glasao

@3103 Svi citirani dijelovi

@3103

Svi citirani dijelovi vode na naslovnu stranicu pollitika.com. Pregledaj kako si postavila poveznicu. Možda najbolje da ju jednostavno copy/paste.

nemesis

nemesis

Tko je glasao
Tko je glasao

Ako je Slobostina ili ako su

Ako je Slobostina ili ako su Dugave Zagreb, onda je Trnje geometrijski centar. Sava je tim vise dio te price.Trnje je uvijek bilo na rijeci i uz nju.Nekad su davno tu bile skele a jos ranije su se vadila drva i balvani koji su se spustali Savom iz Slovenije.
Zagreb je bio daleko. ( zapravo ga do spajanja Gradeca i Kaptola nije ni bilo, sto god legenda o 900 godisnjem gradu mislila o tome).
Pa kako su se nekad spojili Gradec i Kaptol tako se spojio i Zagreb sa Trnjem, Dubravom i sl. selima.
Meni se ova plava linija ipak cini ponesto bitnom na slici.I da nije Trnje otkaceno sad bi se znalo gdje ce se postaviti jos najmanje 1 most, bez kojeg ce se Sava ciniti i dalje cepom u prometu.
I to u geometrijskom sredistu grada.
Pogledati 1957. jedan propagandni film, a do danas nije nista napravljeno!

Tko je glasao

regulacija toka Save ime

regulacija toka Save ime veze sa branama koje osim što proizvode struju služe i kao mostovi. To je več dugo postojeći ali neostvaren projekt, tako da su obični mostovi samo bacanje novaca (jer radilo se o sustavu brana, uz prepravak nivoa dna korita i prebacivanje kako leddevet piše dijela toka na odteretni kanal kao i akumulacijskog jezera, ali taj dio je sada golf teren i famozne bespravne vile, koje će se sada valjda legalizirati).
p.s. isprika, sinoć kasno mi Trnje pročitam kao Trnsko pa dole dam ne bitan komentar

Tko je glasao

Ako je Slobostina ili ako su

Ako je Slobostina ili ako su Dugave Zagreb, onda je Trnje geometrijski centar.
Vjerojatno je to istina, no urbanistički gledano je upravo to krivo mjesto za stvarnaje centra (iako i tu ima pokušaja s lokacijom nove zgrade vlade). Gradovi preko neke veličine se moraju razvijati policentrično i to je upravo jedna od velikih grešaka u razvoju Zagreba o kojoj sam gore pisao. Ovo što imamo danas je urbana struktura tipa "pilići oko kvočke" s tim da imamo previše pilića i ovima na rubu je poprilično hladno.

Grad ugodnog življenja će imati raspoređene centre s gravitacionim radijusom od max. 5,0 km, što je nekih sat vremena hoda. Naravno da se ne trebaju multiplicirati svi sadržaji, no oni relativno češće upotrebe bi trebali imati neki takav raspored. Vrlo je važno da takvi centri poprime neku svoju prepoznatljivost i da nastane određena vrsta lokalne kulture i osjećaja pripadnosti kod stanovništva.

Centralizam na nivou Hrvatske kao i na nivou samog Zagreba je naša najveća greška i zapravo zorno pokazuje da razvoj osmišljaju i provode nestručne osobe i političari monarhističkog svjetonazora.

Meni se ova plava linija ipak cini ponesto bitnom na slici.
Ova linija uopće nije plava nego je zelena s nečim smeđe-zelenim u sredini. Povećaj malo sliku (ili ti monitor ima problem).

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ne znam u kojem razdoblju

Ne znam u kojem razdoblju pišeš o tih 600 hektara. Moj dojam je da je to kud i kamo više, naročito od ovog zadnjeg gupa, ali ne znam brojke, a i to je sve još složenije i što se tiče urbanih postojećih cjelina, a da ne govorimo o komadini Medvednice koja je ušla u građevinsku zonu.
Mislim da i nije sada za raspravu šta bi bilo da recimo Franjo Josip nije likvidirao sina Rudolfa ako ga je on i likvidirao, do 1. svjetskog rata vjerovatno ne bi ni došlo.
Mala ispravkica – nije Trnje, tamo je stari most, nego ima anegdota i ide ovko:
Nakon večere u Vili Vajs, jedne lijepe ljetne noći izlaze Holjevac i projekatnti budućeg grada južno od Save. Velesajam je osvjetljen. Osvjetljen je i novi (Tonkovićev) most. Gleda Holjevac tako sa brega i veli:“ E ovako kako se svijetli sa desne strane mosta tako bi bilo dobro da se svijetli i sa lijeve.“....i tako je Zapruđe dobilo radni naziv. Srebreni grad na zapruđanskom smetištu.
Inače mi smo živjeli nekada u Zapruđu. To je definitivno jedan od najbolje isprojektiranih kvartova - za poželit ljudima sa malom djecom. Moji još pate za njim.
Taj prelazak preko rijeke pak nema nikakve veze sa tim što grad nije na rijeci, a to je pak treća priča koju je ovdje isto iznosio ap i još neki a radi se o regulaciji korita rijeke i branama, a to malo prelazi moje spoznaje.

Tko je glasao

Neozbiljno je promišljati

Neozbiljno je promišljati prostorno planiranje (urbanizam) bez da je u takav proces uključena politika.
Naravno, politika treba biti uključena kao ravnopravni partner koji će htjeti i znati poslušati stručna mišljenja i kroz takvu suradnju planirati budućnost. Nažalost, daleko smo od toga. Ono što danas imamo je jedan nakaradni sustav koji je "prirodnim odabirom" uzgojio masu "planera" koji su tu samo da materijaliziraju političke narudžbe. Naša vrla ministrica je kao temeljni životni cilj realizirala urbanističku crnu rupu koja je nastala najprije stavljanjem izvan snage gotovo svih planova širom lijepe naše, a zatim je suludim zakonodavstvom uspostavila paralelni sustav odlučivanja koji nikome nije odgovoran. Dodatna posebno tragična pojava je da su nestale institucije koje mogu proizvesti tako kompleksne proizvode kao što su prostorni planovi.

No sad, ako pogledamo unatrag otkriti ćemo otužnu činjenicu da Hrvatska zapravo nikad u povijesti nije imala kvalitetno prostorno planiranje i sve ovo što danas imamo su samo zakrpe na starim čarapama. Tu je potpuno neracionalna mrežu gradova u kojoj je Zagreb metastazirao na račun svih ostalih regionalnih centara, a pogotovo na vlastiti račun. Dok jedni zjape prazni i zapušteni Zagreb puca po svim šavovima zbog stihijskog zatrpavanja svim i svačim, ljudima i dobrima (a i zlima).

Svakako je politika u hrvatskom prostornom planiranju odigrala katastrofalnu ulogu i nevjerojatno je bolno pomanjkanje ikakve realizirane prostorne razvojene politike na državnom nivou. Najgore od svega toga je da od kad imamo svoju državu to se sve upravo drastično strmoglavilo. Besmislena rasparceliranost države u logici "divide et impera" je apsolutno uništilo cijelu provinciju koja nema snage ostvariti niti prihod koji je neophodan za plaću načelnika općine i njegove sekretarice. Povijesni regionalni centri, kao što su bili Osijek, Rijeka, Split su izgubili upravu nad svojoj prirodnoj okolini i danas se umaraju u besmislenoj pašteti sitnih susjedskih trvenja i svađa i, zapravo, jala i inata.

Ovakvu Hrvatsku stvarno možemo usporediti s vrećom punom rogova u kojoj nikome nije udobno.

Sam Zagreb nije, kao ni Hrvatska, nikad formirao suvislu razvojnu strategiju već je samo podlegao apetitima koji su tu htjeli stvoriti nekakvu metropolu iako sumnjam da je svim tim "stvoriteljima" uopće jasno što riječ metropola znači.

Možda jedan od prvih zagrebačkih problema je bolovanje od nekakvih mitova.
U današnjem Zagrebu razne romantične duše će naći nekakvu "Lenucijevu potkovu" koja je vidljiva vjerojatno samo Snješki Knežević iz njezinoga kunsthistoričarskog pogleda u potrazi za estetikom bez razumjevanja prometnih i drugih urbanih potreba jednog grada. Lenucijeva potkova je vidljiva isto kao što su astrolozima vidljivi lavovi, medvjedi te čak i djevice na nebu na temelju nekoliko treperavih zvijezda. Tako su vidljiva ona tri zelena trga (što je semantička nelogičnost jer trg ne može biti zelen) ispred kolodvora, a za ostala dva kraka stvarno trebamo biti astrološke benevolencije. No tko god se usudi izreći takvu blasfemiju o zagrebačkoj svetoj potkovi vjerojatno riskira lomaču kao Giordano Bruno koji se usudio imati slične heretičke misli.

Sljedeći zagrebački jad je da zapravo nema prave pješačke zone. Ilica, Jurišićeva i Trg su prostori koji pješaci dijele s tramvajskim prometom, a ono ostalih par uličica kao što su Bogovićeva, Gajeva, Preradovićeva su toliko zapunjene stolovima, lampionima i palim suncima da je kretanje, pješačenje, samo predmet želja. Ima tu još i Tkalčićeva, ali svi oni dućani su davno propali i ostale su samo birtije i to sigurno nije ono što si zamišljamo kao pješačku zonu. Ostaje stvarno jedino Varšavska gdje opet nema ničega, a vjerojatno nema ničega jer je ta ulica uvijek bila poprilično antipatična i bezvezna.

Nadalje razvojna politika, kao što je čuveni prelazak preko Save je opet bila jedna greška onih koji nisu imali muda napraviti jedan ozbiljan iskorak i sagledati malo dalje od onog što se vidi sa seoskog zvonika. Ono što je napravljeno je istovjetno onom što je Sava radila Zagrebu u povijesti - plavila. Tako je u ovom slučaju Zagreb bio taj koji je preplavio u Savsko inundacijsko područje i to s urbanizmom koji podosta podsjeća upravo na poplavu. Nemaštovito je potaracano ogromno područje bez ikakvog novog centra i identiteta kojeg bi takav novi grad trebalo imati. Posložena je masa stanova kao privjesak na staru zagrebačku jezgru, a ta logika se i danas koristi u stvaranju novih naselja. Očito da je jedini cilj maksimalno iskorištavanje prostora bez ikakve moralnosti, trka za profitom gdje svaki prazan prostor je isto kao da se ostane bez jednog bubrega.

Nažalost niti danas nije vidljiv nikakav drukčiji smjer razvoja ove države, a sumnjam da će biti vidljiv dok nam glavni urbanisti budu univerzalni mislioci i stručnjaci kao što su Bandić u Zagrebu ili Marina MD na nacionalnom nivou. Ta Bandić je odlučio da se izgrade Kordićevi neboderi ili da HoTo digne još 17 katova na Savskoj ili da se zapuni onaj nesretni blok uz Cvijetni trg, a nešto se bavio urbanizmom po Hipodromu koji bi prema njegovim zamislima trebao se maknuti iz tako atraktivne zone (tko bi rekao da taj tako lako žrtvuje svoje omiljene konje). A naša vrla Marina MD je autorica temelja sveukupne nove zagrebačke prostorne dokumentacije sto je sažela u svojoj imebecilnoj izjavi "Zagreb se neće više širiti nego će se popunjavati rupe" i onda nastane Trnje kakvog danas poznajemo!

A što ćemo kad je tu velika lova u pitanju zbog koje i imamo robonovčani urbanizam.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

prije mjesec dana stajanje u

prije mjesec dana stajanje u redu pred ministarstvom sa možda nebuloznim tekstom žalbe, dalo mi je misliti o jednoj bitnoj stvari - do tada je moj doživljaj bio: sve u vezi urbanizma prenaporno je tumačiti - ali ne. Potpuno obrnuto. U redu su stajali ljudi sa licem i karakterima, nepoznati a ipak poznati ljudi. Sa druge strane često sa kolegama mogu razgovarati samo na nivou sprdačine ili ha-ha, a to je zbilja već treće desetljeće prešlo bilo kakvu normalu, pogotovo kada su baš ta tri desetljeća bila kakva su već bila. A baš mi smo podučavani da to tako ne bude. Ili obrnuto - možda smo podučavani za ha-ha pa da baš to ovako bude, pa čak skupa sa ratom. Zar ovo nije branša koja troši najviše love. A love se troši peterostruko više nego li građevinarstvo stvarno potroši. Nije ni čudno što je MD napredovala tako što ju je partija spasila od krivičnog progona i premjestila je u Zagreb. To je od samog početka nekompetentna osoba na koju ne bi trebalo ni trošiti vrijeme, ali je činjenica da je ona matica krim roja koji se pošteno narojio zadnjh 4 desetljeća. Zanimljiv je i njena vječna sjena, slavni urbanist Slavko http://feral.audiolinux.com/tpl/weekly1/article.tpl?IdLanguage=7&NrIssue... koji u najnovijem intervjuu sebe pretstavlja u najmanju ruku kao Antolića i napada nepoštivanje planiranja ili recimo da planiranja nema - zapravo ne mogu čitati taj tekst.
Sjećam se kratko razdoblje rada kod njega - bojanje drvenim bojicama gupa iz 86. Jedino valjda što pozna su bile nijanse bojica - nikad zadovoljan, tako je moja prikupljena zbirka gup karata sa kojima nije bio zadovoljan (na A3) bila i za dijeljenje.

Hoću reći ti ljudi u redu bili su puno respektabilnije osobe za raspravu o urbanitetu nego li kolege ili ovo dvoje glavnih igrača.
Postoji još nešto što prati politiku i urbanizam a jako dobro ide pod ruku sa cijelom pričom - to je jedan nadmeni stav sa gardom, koji je zapravo obrambeni stav pustoši u glavi i sposobnostima, ali je čvrsto njegovan. Stav bi filozofi možda nazvali po Ničeovom nadčovjeku recimo nadgard ili kositidamiseobraćaš.
Paralelno - unatoč obvezi stavljanja karata i teksta na internet, urbanizam se još drži kao neka mistična znanost. Svako malo trebamo jednog vrača. Sada kad bi ovog vrača u sjeni zdrmnuo recimo infarkt, treba naći novog tako genijalnog za te mistične poslove bacanja čini i uroka ili razrješenja, a koji se svakog ponedjeljka urbietorbi izrijekom na koordinaciji prikažu predsjednicima područnih ureda. Mi ostali skrušeno se predajemo volji tih sila. Neko nosi amajlije, neko mito, a neki se mire sa sudbinom. Ima među nama i onih luđaka tipa Don Quiot koji ozbiljno idu u ratovanje sa tom pojavom.
Uhvatim juče na ekranu tekst studentski o Spinozi. Jedna rečenica kao od prve zapne za oko: Uostalom, državu čiji mir ovisi o bezvoljnosti podanika koji se daju voditi kao ovce i znaju samo robovati bolje je nazvati pustoš nego država”
I zato je pustoš u prostorima koje nabrajaš.
Da je dati slobodu ljudima iz onog reda pred ministarsvom, sigurno bi bilo milijun ideja prave REVITALIZACIJE centra i osmišljanja grada koji će brzo znati sam stvarati struju, proizvode, razvijati tirizam kojeg ne iskorištava niti 5 % svojih mogućnosti.
Cijelo vrijeme samo smo pomoćni prostor evropskoj bagri za šverc i pranje love. A od toga mi ne možemo živjeti.

Zaključak:

ha-ha + nadmeni gard = stručno sranje
razgovor + dogovor + akcija = Grad (većim dijelom samoodrživi)

Tako da, koliko god bude u mojoj moći, pa iako nisam urbanist, ili baš tim više, iako nemušto pišem, obavještavati ću ovaj dio javnosti o toj mističnoj znanosti.

Tko je glasao

Svima je dobro poznat uvid o

Svima je dobro poznat uvid o post-prevratnom dobu '90-tih godina prošlog stoljeća, kad je nova stranka obznanila da povijest počinje od njezina dolaska na vlast. Namjerno ne kažem post-revolucionarnom, jer revolucija podrazumijeva, da se najjednostavnije izrazim, "konstruktivnu destrukciju" formi koje više ne mogu nositi nove sadržaje. Ovdje se radilo o prevratu kojim je sve izvrgnuto destrukciji, jedino je oblik autoritarne vladavine izvučen iz ropotarnice povijesti da bi bio prikladan okvir uskrisilim feudalnim stališima i njihovom jamljenju/jemanju/uzimanju.

Od ogromne je važnosti znati korijene i imati se na što osloniti. Samo se bojim da ti oslonci nisu dovoljno snažni za polugu kojom bi se u jednom cugu i popravila šteta i uklonile štetočine i počelo kreirati nešto sukladno (kvalitetan spoj cijene, funkcionalnosti i estetike s perspektivom trajnosti javnog dobra) aktualnoj situaciji. Oni su dobar podsjetnik kako su izgledala takva rješenja kad su se više-manje sretno poklapali interesi vladajućih elita i ideje općeg napretka. Znamo da to danas nije slučaj. Ne samo kod nas, nego svuda u svijetu, privatni interesi uglavnom su suprotstavljeni javnom dobru života u zajednici.

Odgovor na to goruće pitanje opstanka života u gradovima i gradova samih nalazi se u primjeni web2.0 alata kroz participativno urbano planiranje. Koga zanima, može se iscrpno informirati ovdje:

http://goodspeedupdate.com/citizen-participation-and-the-internet-in-urb...

nemesis

nemesis

Tko je glasao

uopće kada se gleda

uopće kada se gleda povijest planiranja zanimljivo je da je i daleko prije Atenske povelje se tome prilazilo ozbiljno. Uvažavao se grad odnosno ljudi i prostor. Gledam neki dan međunarodni natječaje za produljenje Dalmatinske ulice iz 1930. (ko zna - kada se Dalmatinska susretne sa Medulićevom, sa zapadne strane je zid - već skoro stoljeće traje nedoumica oko toga, a bila je zapravo zanimljiva studija spajanja sa Ilicom u vrhu Kaćićeve. Znači i studija i međunarodni natječaj za taj komadić, ali su razne povijesne okolnosti sprječile taj proboj i interes se prebacio na razvoj grada na jug) Danas najozbiljnije zabadanje garaža, otimačina ulica i razna druga sranja koja se zovu intervencije iliti još gore revitalizacije nisu vidjela niti studiju jednog polovičnog biroa a kamo li zavoda ili nedajbože natječaj, pa ne mora na međunarodnom nivou. Samo to govori koliko li je ekipa svjesna sramotne rabote kojom se bavi.
Ovo je zaista farsično, ona isprika i cijela sapunica događanja koju nije uspjela zasjeniti sapunica pokosradeljaklambaša, ali šta je najbolje sada ipak postoje male nade da se nećemo morati bacati baš pod bagere.
sad mi je malo prekasno za proučavanje ovog linka, ali očito je zanimljivo
Baš to je važno - urbanizam i planiranje je politika, to je tijelo politike i ako se trošimo u nadmudrivanjima ovim i onim taj zlatni prah nam otiče kroz prste. Teško je i pronalazitii stručne članke o urbanizmu a da nisu na power pointu i onda ne možeš sa njima ništa, ali i to je doseg. Do prije desetak godina i mi profesionalci jedva smo dobijali karte GUPa na uvid. To se ipak sada potpuno promijenilo, ali se nije promijenila svijest da je grad zajednički prostor svih i uličnom fasadom dodiruje se sa privatnim ili nekad društvenim vlasništvom. I tu je bitno ono što piše Damir Grubiša o 7 stupnjeva fašizacije grada, gdje je druga politička hipokrizija - lokalna vlast je iz oporbene stranke, a zapravo se radi o udruženoj grabeži, odnosno o čistoj farsi jel hdz jel sdp i njihovi koalicijski partneri. Iznimke imaju slabe šanse u toj konstalaciji zvijezda. Ali. grad je živo biće, samostalno, unjonano, ali kada se gladan i ozlijeđen probudi......

Tko je glasao

5. prava najezda šoping

5. prava najezda šoping centara uz priču kako smo po kvadratima po stanovniku daleko ispod razvijenih zemalja, pri tome šoping centri dobiju bagatela zemljište i uglavnom serviranu infrastrukturu. To što propadaju kao trule šljive, ma koga briga, jedino je važno dostići Europu i uz to servisirti pranje i peglanje
to je najveća obmana..to nema veze sa dostizanjem eu standarda.
Da su kojim slučajem mjesto šoping centara osvanule tvornice i tehnološki inkubatori onda bi hrvatska danas proizvodila i izvozila, ne bi se našla u dužničkom ropstvu i ucjenjivačkom eu politikom ispunjavala svaki njen zahtjev.
Velika je greška vlasti što nema vlastitih projekata za strana ulaganja, ne postoji strategija razvoja industrije, pa se onda sve svodi na šoping centre koji su najjednostavniji i najbrži način izvlačenja profita.

Tko je glasao

najezda shoping

najezda shoping centara...... ali i najezda skupih crkava i svih mogucih crkvenih objekata, skupa (i luksuzna) renoviranja svega sto ima predznak kriza....... Da su kojim slucajem umjesto crkava i sl......niknuli proizvodni pogoni, poljoprivredne zadruge, staracki domovi, vrtici.........

Tko je glasao

trgovina i hram oduvijek su

trgovina i hram oduvijek su u tijesnoj vezi, Isus je morao najuriti trgovce iz hrama, ali više manje su popratna pojava pa je na koncu tako nastao i Zagreb - odmah uz prvobitno naselje Kaptol naseljavaju i trgovci....

I zbilja, juče malo putujem krapinskom županijom i u koje god mjesto naiđeš obnovljene fasade crkava, glanc novi župni uredi, ogromni šoping centri. Ostale zgrade i kuće mahom zapuštene, fasade se drobe, okučnice neuredne - prejaki kontrast , sjaj i bijeda. Nekako neuvjerljivo na istoj razini sa jedne strne šoping centri i božji hramovi, a sa druge običan život

Tko je glasao

trgovina i hram..... nije to

trgovina i hram..... nije to samo krapinska zupanija.... da vidis samo Brodsko-Posavsku sa njenom "metropolom" Slav.Brodom! Svako naselje ima crkvu, bilo novu, bilo staru prosirenu i kompletno renoviranu, isto je i sa zupnim dvorima-uredima, kao i sa svim prikljucnim crkvenim zgradama poput pastoralnih centara, vjeronaucnih prostorija, nove skupe ograde od kovanog zeljeza....... itd. A tako je i po selima.
Navest cu samo jedan primjer bahate megalomanske rastrosnosti jednog zupnika;
Zupnik najpopularnije crkve u Brodu (tzv. Mala crkva gotovo u samom sredistu
grada) u periodu od svega par godina renovirao je crkvu i svoj zupni dvor 3 puta (nova fasada, novi krov, nove skupe ograde, garaze -5!...itd.) I naravno u dvoristu jedan/dva skupa automobila.... Okolo crkve bio je drvored starih mirisnih lipa koje je prije nekoliko godina dao posjeci, jer da - krosnje zaklanjaju pogled na uglancanu crkvu - i tako sad ljeti sunce przi a ljudi se nemaju gdje zakloniti.
Bilo je nekih prosvjeda zbog te sjece lipa, ali kao sto to vec u nas biva, sve se ubrzo stisalo. Neki jos brundaju "sebi u bradu", neki kazu "nije to trebao napraviti" i to je sve. I tako vec 7 godina crkva bljesti vidljiva iz daljine, a naokolo pustos, nijedno drvo nije posadjeno umjesto posjecenog.
Raja suti i tolerira sve sto bahati kler radi i dalje puni crkve i crkvene kese.
A tako je u svim crkvama u Brodu, kao i po selima.
Nevjerojatno i - van svake pameti!!!!!!!!!!!!!!!!
Pitam se sto je s katolickim vjernicima, zar oni sve to ne vide i ne shvacaju????
I da svojom sutnjom i tolerancijom samo doprinose sve vecoj pokvarenosti i aroganciji Crkve!!!!!!!!!!!!!!
A sto ce im se jednog dana gadno osvetiti.

Tko je glasao

Za temu crkve sam laik, kao

Za temu crkve sam laik, kao i većina ovdje: mogu pisati ono što vidim. Vidim da je u odnosu sa vladajućim partijama jače vezana nego SPC sa svojima, a ovdje je kao tradicija odvojenosti crkve i države. Nadalje znam da i ona kao i razne druge institucije unutar sebe nije jedinstvena i znam da ima puno ljudi i svećenstva kojem je muka od ovoga što se zbiva, vide da ide sve ka suprotnom od kršćanskih propovjedanja, nešto ala u doba Borgija, na neki način koliko platiš toliko ti je oprošteno. Ovom mafijaškom miljeu treba jako puno oprosta, ali nije ekipa toliko zabrinuta za svoj duhovni život ili nedajbože posthumni mir, nego ima jedna mala kvaka a to je da je crkva u hrvata oslobođena PDVeja, tako da je idealna za privrednu glavnu granu: pranje i peglanje. Ali bolje to objašnjava stručnjak:

U tom vidu potrebno je, u duhu hrvatskih ustavnih načela, revidirati i ugovore između Hrvatske i Svete Stolice jer, koliko ja znam, nijedna država u Europi nema takvih ugovora sa Svetom Stolicom, Vatikanom. To zastupam jer želim slobodnu Crkvu, Crkvu koja živi s narodom i za narod. Bogata Crkva i uspješan pastoral ne idu skupa!
Hrvatska je definirana kao građanska–laička država, također da su svi građani, pa i ustanove pred zakonom jednaki, da nema 'jednakijih' ni 'privilegiranih' ni po kojoj osnovi.
">pollitika

Biskupi i dalje misle da je njihova riječ zadnja, ali ta vremena su davno prošla. Moraju prvo pomesti ispred svog praga, a Crkva živi u bogatstvu dok propovijeda siromaštvo, potresaju ih pedofilski skandali, a oni bi dijelili lekcije Europi. Pa ta Europa je sekularizirana, to je civilizacijski proces koji se ne može zaustaviti metlom'
http://www.hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=361...

A što se široko naroda tiče, ne radi se samo o naglo pristiglih 95% vjernika koji napune te crkve dva puta godišnje. To je ista ekipa koja se jeftino domogla društvenih stanova kao privatnih, koja ima more bespravno sagrađenih kuća uglavnom za iznajmljivanje na infrastrukturi koja je sagrađena sa novcima svih nas zajedno, onda tu je i hrpetina ljudi koja se domogla penzija već sa trideset ili četrset, onda partijska otvorena bespotrebna radna predizborna mjesta po silnim agencijama, upravama....večina sve zajedno + dodatne zarade na razne načine....
Čitavo društvo je premreženo korupcijom, svi smo korumpirani. Zapravo, to dno piramide koje je najveće, stotine tisuća ljudi koji su kupljeni sitnim penzijama i koji su stekli nešto na nepošten način, nemaju potrebu obračunavati se jer znaju kako su to što imaju napravili. Sve što mi živimo počiva na laži i nepoštenju. Niko nema potrebu bilo šta mijenjati
http://www.e-novine.com/intervju/intervju-kultura/36050-Hrvatska-velika-...
jedino, što me nekako u uhu zagrebe ovo tomićevo "sitno" - nisu stanovi, penzije, plaće za fiktivna radna mjesta sitne stvari. To su jako, jako krupne stvari, ali društvo koje to nije zaradilo hoće da se to nipodaštava

Tko je glasao

Za temu crkve sam laik, kao

Za temu crkve sam laik, kao i vecina ovdje ...... ja nisam laik, iako nisam ni neki veliki strucnjak. Ali, prilicno se dobro razumijem u te stvari, a sto je rezultat mog skoro 20-godisnjeg bavljenja tom tematikom. Puno vremena to zahtijeva, puno citanja, istrazivanja, prekopavanja, usporedjivanja...itd. Stoga mogu reci, bez imalo hvalisavosti da sam saznala ono sto relativno malo ljudi zna, dobila odgovore na mnoga pitanja i poslagala kockice u jasnu sliku.
Ukratko da ti odgovorim po redu:

SPC i ostale nacionalne pravoslavne crkve su samostalne (autokefalne) i njima ne upravlja jedan covjek iz jednog centra-sjedista. One nemaju svog Papu ni svoj Rim(Vatikan) kao rimo-katolicka Crkva. I one su kroz povijest bile usko povezane s vladarima, narocito prebogata Ruska pravoslavna crkva koja se poistovjetila sa carizmom, pa je nakon pada carizma dozivjela njegovu sudbinu - vlastiti pad i gubitak ogromnog bogatstva i svih privilegija.

U Hrvatskoj katolicka Crkva nikad bila bila odvojena od drzave -vlasti i ta tradicija ne postoji. Ne znam odakle ti to? Naprotiv, uvijek je postojao privilegirani trojac - monarhija+crkva+plemstvo. A svakim selom vladao je dvojac - pop+notar (sprega Crkve i vlasti). A tako je u Hrvatskoj i danas i govoriti da je Crkva odvojena od Drzave, dakle sekularna, gradjanska i laicka, obicna je glupost. Jedno je "kako bi trebalo biti" (prema Ustavu) a drugo je stvarnost.

Crkva u Hrvata nije oslobodjena samo PDV-a, nego od SVIH poreza, dakle slobodno zaradjuje, stvara si profit i bogati se, plus sto je financirana iz drzavnog budjeta novcem od svih poreznih obveznika. Treba samo procitati Ugovore koje je RH sklopila sa "svetom stolicom" i sve postaje jasno.
Novac (bogatstvo) kvari ljude, a od toga nisu imuni ni crkvenjaci, a to je toliko vidljivo i upadljivo, da samo budale to ne vide.
O tome bi se dalo puno pisati, ali ovdje nije mjesto za takove opsezne religijske teme, posto je ovo politicki portal .

Sto se tice citiranog dijela nekog "strucnjaka" o reviziji Ugovora u "duhu ustavnih nacela" o tome nema ni govora, jer su Ugovori i sklopljeni mimo ustavnih nacela o jednakopravnosti i ravnopravnosti svih religija. Usprkos jasnih ustavnih definicija o jednakosti i ravnopravnosti gradjana i ustanova, Drzava privilegira jednu Crkvu iznad svih i daje joj status iznad svih institucija. Time blatantno krsi vlastiti Ustav, a to je postala njena "normalna" uobicajena praksa. Po mom misljenju, unazad 15 godina Hrvatska ima ozbiljnu ustavnu krizu, a o tome sam pisala u vise navrata jos od 1998. Cak i Ustavnom sudu.

I da ne duljim, Ugovore RH+Vatikan je nemoguce revidirati (akamoli raskinuti) jer postoji jedna "misolovka" postavljena od strane perfidne vatikanske diplomacije kojom su ti Ugovori takoreci "zacementirani" a to je "Ako bilo koja od visokih ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ovaj Ugovor, tako da ga treba mijenjati, zapocet ce pregovore o njegovoj prilagodbi novim okolnostima." A jos nikada u povijesti Vatikan nije zapocinjao pregovore o izmjeni takovih konkordata, jer su oni iskljucivo u njegovu korist. Dakle, pregovore treba zapoceti drzava.
Osobno sam uvjerena da nijedna hrvatska Vlada nece to uciniti, jer je to izuzetno "vruc kesten".

O tome sam nesto vise pisala na jednom drugom portalu (gdje sam dala kompletne tekstove sva 4 Ugovora), pa ako te zanima evo ti link:

http://www.scribd.com/Maran-Atha

Tko je glasao

Crkva u Hrvata nije

Crkva u Hrvata nije oslobodjena samo PDV-a, nego od SVIH poreza, dakle slobodno zaradjuje, stvara si profit i bogati se, plus sto je financirana iz drzavnog budjeta novcem od svih poreznih obveznika. Treba samo procitati Ugovore koje je RH sklopila sa "svetom stolicom" i sve postaje jasno.

ovo apsolutno nije točno
crkva mora platiti pdv kao i svako drugi, crkva mora platiti porez na dohodak
oslobođeni su plaćanja poreza na promet nekretnina
oslobođeni su poreza na dobit zato jer su neprofitna udruga (no svaka neprofitna udruga je oslobođena toga)

Tko je glasao

C u H nije

C u H nije oslobodjena.......... ali ovo je apsolutno tocno
Ugovor o gospodarskim pitanjima (RH+sveta stolica), Clanak 10.1. glasi:
-Pravne osobe Katolicke crkve u odnosu na porezni sustav smatrat ce se neprofitnim ustanovama.-
A zna se da neprofitne ustanove ne podlijezu placanju poreza.
....oslobodjeni su placanja poreza na promet nekretnina, pa oni nista niti ne kupuju, posto im se sve daje.....
a mozda znas i kako je s njihovim placanjem poreza na osobne automobile, poreza na potrosnju, poreza na darove.....itd?
Nije da me se to bas previse tice. A niti se brinem. Nek' narod daje kome hoce i koliko hoce!
Ali nepravdu mrzim iz dna duse.

Tko je glasao

koliko ja znam iz rada sa

koliko ja znam iz rada sa njima, nisu u sustavu pdv-ea, za ostalo ne znam

Tko je glasao

Tko god nije u sustavu PDV-a

Tko god nije u sustavu PDV-a taj ne može odbiti pretporez, što znači da je krajnji potrošač i da snosi čitav pdv. Toliko se valjda kužiš u sustav pdv-a!

My Soul

Tko je glasao

znam samo da se radi sa

znam samo da se radi sa kešom, ostalo znam kao i ti o gupu (iako po poučku Leonarda Cohena se ne bi trbalo imati neobuzdano povjerenje u ove što ti vode računa o računu, ali se isto ne bi trebalo imati niti krajnje povjerenje u nagla prekrajanja grada)

Tko je glasao

ovako crkva do kraja prošle

ovako

crkva do kraja prošle godine nije bila oslobođena plaćanja PDVa, dakle fakturira im se s PDVom i oni to moraju platiti (nema oslobođenja)
od nove godine, izmjenama pravilnika crkvene ustanove za obavljanje svoje komercijalne djelatnosti su ušle u sustav PDVa i za obavljanje svoje djelatnosti moraju zaračunati PDV i platiti ga državi ALI imaju pravo i na povrat PDVa za usluge, robu ili štogod je povezano sa djelatnošću

po meni, ovime će država od crkve zaraditi manje poreza, ali će istovremeno dio (ako ne i većina) novca kojeg je crkva trošila na crno biti legalizirana (da ne kažem da je računovodstvo za PDV složenije i preciznije od ovih ostalih oblika)
mislim da je to u biti ok

Tko je glasao

ovo moje je stara

ovo moje je stara informacija par godina, ne pratim više....
ali što se ovoga dnevnika tiče, crkva je od uvijek (i prije kršćanstva, a onda i svi drugi hramovi) bila sastavni dio osmišljavanja i planiranja naselja i gradova

Tko je glasao

ovo moje je stara

ovo moje je stara informacija......
prije krscanstva crkve nisu postojale, nego neznabozacki hramovi posveceni poganskim bogovima. A to sto su bili sastavni dio planiranja naselja dokazuje o prastaroj sprezi vlasti s religijom (carska palaca+hram; kraljevski/carski dvor+crkva...) - na zemlji pod suncem nista novo!
Ne brinem se ja zbog toga. Samo mi se to uopce ne svidja.

Tko je glasao

ne radi se o tvome sviđanju

ne radi se o tvome sviđanju ili ne, to je tako oduvjek
hramovi su bitan element urbaniteta, trgovina se "prišmajhla"
(druge dvije grane koje imaju veze sa zagrobnim "životom" trgovina oružjem i narko tržište utječu pak na prostorno planiranje... ceste, pruge, mostovi...)

Tko je glasao

jedino što šoping centri

jedino što šoping centri nisu najjednostavniji i najbrži način izvlačenja profita, oni su najbrži i najjednostavniji način bunkeriranja sive love na sigurno, a teško da neku dobit imaj najmoprimci prvih par godina dok stvar radi (mislim da ti imaš neka konkretnija iskustva ili nešto brkam), poslije su na mukama kako se prostora rješiti, a ugovori su im sa vlasnicima boli glava, tako da su više manje u klopci, a moda shoping centara tjera ih u tu zamku.
I oni nisu svi jednako uspješni. Kaptol centar, prebendarski vrtovi, west gate....više manje od početka propalo, king kros nakon 3 godine. Veće šanse ima aveny i city one - izgleda da su uravnoteženiji i lokacijom i kapacitetom, a valjda i sasvvim dovoljni za Zagreb.
Trebalo bi već sada smišlati što da radimo sa tim ogromnim propalim prostorima.

Tko je glasao

jedino sto ...... shoping

jedino sto ...... shoping centri, west gate, king kros, aveny, city one ..............
............................................................................................................................................................................................................................................
uf, sto mi je muka od te englestine u hrvatskoj!!!!!!!!!!!!!!

Tko je glasao

Neki su vrtovi i centri

Neki su vrtovi i centri izgrađeni opranom lovom generalskih kredita i nisu od našeg interesa ;)
U prosjeku, legalnim centrima potrebno je tri godine da povrate investicije, a koliko zarade na najmu prostora je u stvari brzi obrt love, jer zapravo je dobar dio tih unajmljenih prostora prava veš-mašina naših mafijaških elita.
Neće centri kod nas nikad propasti, jer uvijek će se naći nečiji interes za "ulaganje".

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci