Tagovi

Voda

Voda

Voda, posebno pitka voda, se ?esto spominje u mnogim znanstvenim, novinskim pa i ?lancima na Pollitka.com. Uglavnom se sve svodi na najavu brzo nadolaze?eg nedostatka vode te njezin, zapravo, strateški zna?aj u skoroj budu?nosti. Neupitna je to istina.
Pogledajmo samo (tko malo ozbiljnije prati regionalni tisak i medije u RH) koliko se ?esto i neprestano nešto ?udno doga?a oko regionalnih vodovoda te davanja istih u koncesiju neobi?nim na?inom odlu?ivanja u op?inskim, gradskim i županijskim vije?ima, tj. skupštinama. Prili?no ?esto se radi okrupnjavanju i pripremi za „stranog“ koncesionara. Zanimljivo zar ne, a poklapa se „sasvim slu?ajno“ i sa nekim naputcima EU, odredbama ?ak, o stvaranju tzv. EU konzorcija voda!
Republika Hrvatska ima vjerojatno najve?e izvore pitke vode (u odnosu na svoju prostranost) u Europi, pa ?ak i šire te je po bogatstvu i dostupnosti vodenih izvora peta zemlja u Europi i 42. u svijetu. Sliv Crnog mora unutar RH ima ukupno 35.133 km2, od ?ega je sliv Save 25.770 km2 a slivovi Drave i Dunava 9.363 km2. 60 % vodenog bogatstva RH nastaje unutar RH. Obnovljivi izvori vode iznose oko 45 milijardi prostornih metara godišnje ili 9500 prostornih metar po stanovniku.
Potrošnje vode po stanovniku u RH svakim danom raste. Trenutno je 65 litara vode godišnji prosjek kojeg samo popije svaki naš sugra?anin. Simptomati?no je da od ukupne potrošnje vode u RH se oko 45% troši u vodoopskrbi od ?ega se gotovo polovica gubi. (Rimski akvadukti imaju manji gubitak vode nego li naš vodoopskrbni sustav!?)
Ogromnih 85% otpadnih voda se kod nas ne obra?uje pa tako pitkom vodom navodnjavamo poljoprivredne površine umjesto obra?enom otpadnom. Usput, manje od jedne ?etvrtine otpadnih voda se kod nas pro?iš?ava. Voda jest održiv resurs, ali samo po kvantiteti nikako i kvaliteti!
Voda je najve?e prirodno bogatstvo i najve?i mogu?i resurs neke zemlje. Na planeti je samo 2,5 % pitke vode, od toga iskoristivo za pi?e je samo oko 30 % jer se ostala nalazi u ledenjacima i planinskim vrhuncima koji su nedostupni za iskorištavanje.
Sve ve?i nedostatak pitke vode u svijetu stvara ozbiljne probleme – politi?ke, gospodarske te polako vodi svijet prema ratovima za vodu. Trenutno od 10 stanovnika planeta ?etvero nemaju vodu. Ne?ista voda uzrokuje 80% svih bolesti i smrti u zemljama u razvoju. Zaga?ena voda ubije svakih 8 sekundi jedno dijete na planeti.

U slijede?ih 25 godina pola stanovnika ove planete ne?e imati pitke vode. To ?e prouzrokovati strašne posljedice po ?ovje?anstvo. Voda je apsolutno resurs No.1 u budu?nosti!

Mapiranje svjetskih zaliha vode je skoro završeno te velike zemlje i vojne sile to?no znaju gdje, kada i kako se treba postaviti i koje države treba pridobiti u neke nove asocijacije na novim osnovama (EU npr.) kako bi se moglo u skoroj budu?nosti kontrolirati, nadzirati i bogatiti na pitkoj vodi.
Tvrtke kao što su: Vivendi, Suez Lyonnaise des Eaux, Monsanta, Life Sciencesa, Generale des Eaux i na kraju jedna od najja?ih svjetskih tvrtki – Bechtel, spremene su i financijski mo?ne da ve? danas kupe sve izvore pitke vode u svijetu. Mo?ne su financirati ?ak i lokalne ratove koji ih dovode u poziciju kupnje vodnih resursa neke zemlje.
Novi svjetski poredak ?e zna?ajno, možda ?ak presudno, upravo uvjetovati zalihe pitke vode. Puzaju?i, neprimjetno i tiho se to zapravo ve? i doga?a. Ratovi niskog inteziteta su ve? po?eli.

Zanimljivo je pogledati npr. doga?anja u Boliviji, Ekvadoru i Venezueli od prije 10 i više godina. Ekvador i Venezuela su imali prosvjede, štrajkove, bojkote protiv stranih korporacija koje su plja?kale njihov najve?i resurs – naftu.
Isto se doga?alo u Boliviji ali uzrok je bio – voda! Bolivija ima domoroda?ku tradiciju i uvjerenje koje imperativno nalaže da svaki ?ovjek ima uro?eno pravo na vodu, bez obzira na svoj ekonomski status. Previranja u Boliviji su uzrokovali Svjetska banka i MMF, organizacije koje su zadužene za uništavanje zemalja na koje su „oko bacile“ korporatokracije. Te dvije organizacije su naredile Boliviji (1999.god.) da proda javnu vodoopskrbnu tvrtku u tre?em gradu po veli?ini, Cochabambi, podružnici gra?evinskog svjetskog giganta Bechtela. Bolivijska vlada je popustila i pristala prebaciti troškove opskrbe vodom na sve gra?ane. Krivo! Zanemarili su tradiciju svog vlastita naroda.
Ina?e u svijetu postoji uzre?ica: „ Ako Bechtel želi neki posao, nemoj gubiti vrijeme i davati ponudu!“ (Prisjetimo se samo koliko milijuna dolara je taj isti Bechtel „ukrao“ RH pri gradnji cesta jer je otvorio na desetke kamenoloma uz same ceste a da nije platio ni centa za iskorištavanje naših kamenoloma. Ina?e, u svijetu to mora platiti ili se pobrinuti za „svoj kamen“. O?ito netko od naših „nije znao“ sastaviti ugovor.:)?

Vratimo se Boliviji. Vodoopskrbni sustav Cochabambe, zvan SEMAPA dobila je tvrtka Aguasu del Tunari na 40 godina u „privatizacijski najam“ (ovo me strašno podsje?a na javno-privatno vlasništvo!!??), zna?i tvrtka koja je u 100% vlasništvu Bechtel Corporation. Bechtel je tada pokazao svoje pravo lice Boliviji. Ina?e u Bechtelu je direktor bio npr. i George Shultz (predsjednik i ?lan uprave Bechtela, ministar financija u Nixonovoj, a državni tajnik u Reganovoj vladi). Dalje, Daniel Chao (izvršni potpredsjednik i direktor Bechtel Enterprises Holdings, ?lan savjetodavnog odbora Export-Import Bank of the United Stataes). Dalje, Riley Bechtel – generalni direktor Bechtela i ?lan Izvoznog vije?a predsjednika Georga Busha!!??
Da stanem, ili vam je i ovo dosta da bi svima bilo jasno kako je Bechtel mo?niji nego sve zemlje tranzicije u EU skupa?
Eh, Bolivija i voda! Kada je Bechtel ucjenom postao vlasnik vode i SEMAPA, cijena vode je sko?ila doslovce do nebeskih visina. Nekim stanovnicima Cochabambi npr. ra?uni su se pove?ali za više od 300% ??. To je bila prava katastrofa za gra?ane tog grada koji spadaju me?u najsiromašnije ljude svog kontinenta. Bechtel ih je doveo u situaciju da moraju birati izme?u hrane i vode. Ameri su željeli izvu?i što ve?i profit a Bolivijci su umirali od že?i. Strašna je, zapravo nacisti?ka naredba bila slijede?a: Bolivijci nisu smjeli skupljati ni kišnicu jer prema ugovoru sa SEMAPA-om moraju pla?ati Bechtelu za SVU vodu koju konzumiraju!
(Divlji kamenlomi u RH su „dje?ji vrti?“ u odnosu na ovu Bechtelovu odluku!).
Cochabambe i njegovi gra?ani su se pobunili. U sije?nju 2000. godine, bojkoti su ?etiri dana grad držali i blokadi. Gra?ani su zaprijetili zauzimanjem uprave Bechtela u svom gradu, Bechtel je zatražio zaštitu predsjednika Bolivije Huga Banzera i ovaj je mobilizirao vojsku. Deseci Aymara i Quechua („?uvari“ tradicije prava slobodne vode) su ranjeni a jedan je sedamnaestogodišnji dje?ak ubijen. Predsjednik Banzer uvodi izvanredno stanje. Sastanak sa dužnosnicima ameri?ke ambasade mu je omogu?io objavu poništenja ugovora s Bechtelom. U travnju 2000. Bechtel je napustio SEMAPA-u.
Bolivijci su pozdravljali pobjedu na ulicama nazdravljaju?i jedni drugima ?ašama vode !!?? (...svaka sli?nost sa Bandi?em je „slu?ajna“ ?). No Bechtel se nije samo tako predao. Uništio je u SEMAPA-u sav bolivijski kadar i svojim povla?enjem ostavio veliki sustav sa vrlo malo kadra. Slijede?a prljavština Bechtela prema Boliviji u „ratu za vodu“: angažirali su svoju kompaniju iz Nizozemske pozivaju?i se na bilateralni sporazum o investicijama (BIT – Bilateral Invesment Treaty) izme?u Nizozemske i Bolivije (jer izme?u SAD-a i Bolivije ne postoji), nizozemska podružnica podigla je tužbu tešku 50 milijuna dolara protiv Bolivije, polovicu za izgubljenu dobit od „oduzete investicije“ i polovicu za štetu.
Bolivija je na „ratu za vodu“ dobila i novog vo?u – Evo Morales. Nešto mekši Hugo Chavez. Naravno, Ameri su Moralesa proglasili teroristom!
Bolivijci su se suprostavili Svjetskoj banci i porazili Bechtel, jednu od najmo?nijih organizacija na planetu. I to sve zbog vode! Pitke vode!

Pitam se, kako izgleda original ugovora i svi aneksi INA – MOL? Što smo mi to sve prodali MOL-u? Pitajte se i vi svaki puta kada vam poskupi benzin ili – voda!

1,35 milijardi ljudi ima NR Kina! Koliko je to pitke vode dnevno? Koliko energija treba ova svjetska sila sa najve?im rastom proizvodnje na svijetu?
Ugljen je dominantan energent Kine ali pritisak svijeta (ekologija) natjerao je Kinu da pokrene projekat Tri klanca uz ve? nekoliko najve?ih brana i akumulacijskih jezera na svijetu. Hidropotencijal Kine je 378 GW što odgovara godišnjoj proizvodnji 1,92 trilijuna kWh energije. Hidrocentrale koje po?inje (ili gradi Kina) smanjiti ?e potrošnju standardnog ugljena 50,7 milijardi tona. Npr. samo na rijeci Dadu ima potencijala za 50 % više nego li je projekat Tri klanca.
Projekti koje Kina radi na svojim hidropotencijalima dovode ovu ogromnu zemlju u ozbiljnu nestašicu pitke vode što je pravi paradoks. Plus toga, zaga?enje u odnosu na ugljen ne?e biti znatno manje jer koli?ina metana koji se osloba?a na branama je skoro jednak uništava? i akcelerator efkta staklenika kao i uglji?ni dioksid iz termo centrala na ugljen.

Hidroelektrana Tri klanca je poduhvat jednak gradnji Kineskog zida. Rijeka Jangtze, najve?a njihova rijeka, ?e kroz taj projekat davati 22.500 MW. Usporedbe radi: 20 puta je ve?a brana Tri rijeke nego li Hooverova brana u SAD-e. Cijena? 25 milijardi dolara su pripremili u Kini.
Što je problem, ovog više mora nego li akumulacijskog jezera? Promjena klime, promjena podzemnih i nadzemnih vodotokova, nagla klizanja tla na brani koja su ve? pruzrokovala valove visoke 50 metara (!!??), bilo je ljudskih žrtava, preseljenje stanovništva, uništenje poljoprivrednih površina…

Indija? Mo?ni Ganges još uvijek te?e ali Indija je pred gospodarskim uzletom. Energija ?e biti problem. „Stradati ?e“ voda! Pitka voda! Kina ?e se ponoviti i u Indiji, do detalja; - a problem pitke vode ih nevjerojatno precizno veže uz isti izvor.
Vodoopskrba velikih podru?ja Azije ovisi o otapanju glacijalnoga himalajskog leda na Tibetskoj visoravni. Nije slu?ajno što pažljivi, promišljeni i dugoro?no planiraju?i Kinezi pod svaku cijenu žele zadržati Tibet.
Azija ?e u slijede?ih najduže 50 godina (mnogi tvrde i daleko prije) do?i do faze nevjerojatne nestašice pitke vode. Jedan dio ?e uništiti i potrošiti pretvaranje vode u energiju dvije najmnogoljudnije zemlje svijeta a drugi dio porast standarda a time i porast potrošnje vode po glavi stanovnika tih istih zemalja ?ije se stanovništvo broji u milijardama.

Pitam se, kada i kako ?e RH zaštiti svoju vodu? Pitku vodu, prije svega? Postoji li Zakon koji izri?ito zabranjuje prodaju izvora pitke vode bilo kome, postoji li zapreka da unutar EU bude ukalkulirana u EU konzorcij i naša pitka voda a cijene ?e biti za nas kao i u Boliviji nakon Bechtela?
Tko, što, ?iji novac i politi?ka mo? ?e odlu?ivati o životu i smrti vaše djece i unuka prodaju?i im vodu kap po kap? Ho?e li naša glupa želja da zadržimo standard koji objektivno ne zaslužujemo natjerati nas u nemogu?e asocijacije u kojima baš sve bude prodano za još jedan dan umjetna standarda a na uštrb nadolaze?ih nam pokoljenja? Ništa nije više isto kao prije godinu dana! Ništa!

Sve to se pitam samo zbog toga što slijedim logiku a ona mi govori da pšenica i meso nisu prioritet, jer moje i vaše tijelo se sastoji od cca 70% vode. Voda – to ste Vi!
Nestankom upotrebljive pitke vode nestaje i ljudski rod.

Komentari

Voda na planeti Zemlji niti

Voda na planeti Zemlji niti nastaje niti nestaje. Medijska pompa oko vode kao resursa je zanimljiva, naravno, no sva ta hajka je većim dijelom smišljena kampanja dizajnirana za buduće ogromne privatne profite na nečemu što dolazi praktički besplatno u prirodi. Rezultat te pompe će biti uzimanje vode iz kategorije opće dobro i davanje ekskluzivnih licenci na crpljenje i distribuciju iste, na tzv. "odgovorno upravljanje". Skupljanje kišnice biti će ilegalno, isto kao i kopanje vlastitog bunara. Pitanje je dana kada će nam i zraka početi nedostajati pa ćemo i njega morati plaćati

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Voda na planeti Zemlji niti

Voda na planeti Zemlji niti nastaje niti nestaje. Medijska pompa oko vode kao resursa je zanimljiva, naravno, no sva ta hajka je većim dijelom smišljena kampanja dizajnirana za buduće ogromne privatne profite na nečemu što dolazi praktički besplatno u prirodi.

Voda niti nastaje niti nestaje, ali mijenja oblike (slatka-slana, čista-zagadjena), što pod utjecajem prirodnih faktora, a sve više pod djelovanjem ljudi.

I nije "medijska hajka" oko vode "dizajnirana za buduće ogromne profite na nečemu što dolazi praktički besplatno u prirodi", nego da se podigne svijest o vodi.

(Iskoristiva) slatka voda je na Svijetu jako neravnomjerno raspodjeljena i pod velikim je pritiskom potrošnje koja se stalno povećava. Osim toga, sve je veći udio vodnih resursa koji nisu upotrebljivi za iste svrhe kao ranije jer su postali zagadjeni. Klimatske promjene dosad, a još više u skoroj budućnosti učiniti će tu situaciju još gorom u većem dijelu Svijeta: veće isparavanje, manje i neravnomjernije kiše, dulje suše, itd. Dakle, s jedne strane imaš sve ograničeniji resurs, a s druge povećanu potrošnju. Npr. jedan bogati Amerikanac plaća litru pitke vode 100 puta manje od siromašnog jednog Afrikanca. To je zato što Amerikanac otvori slavinu i napije se za djelić centa, dok afrikanac mora kupiti vodu u boci (jer nema druge koja je pitka u blizini), koja je možda avionom dovežena iz Jamnice.

Tako da govoriti o "nečemu što dolazi praktički besplatno u prirodi" (što valjda podrazumjeva da je svatko može raubati kako mu se prohtije) je glupost. "Medijska hajka" je korisna da se stvori svijest ljudi o važnosti vode i svijest o tome da korištenje vode ne može biti besplatno, jer su količine ograničene i jer se nakon potrošnje voda treba i očistiti, kako ne bi zagadila ekosistem.

Voda je opće dobro, ali to ne znači niti da je svačija niti da je ničija. S vodom treba gospodariti kao i sa svime drugim. Neki primjeri koje navodiš (zabrana skupljanja kišnice) su groteskno pretjerani i pogrešni jer je skupljanje kišnice upravo najracionalniji način korištenja raspoložive vode s aspekta vodnih resursa), ali npr. kopanje vlastitog bunara niti danas nije neregulirano (barem mislim da jest). Kud bi stigli da stanari svake zgrade u Zagrebu naprave svoj vlastiti bunar (iako bi to zapravo praktično i bilo moguće)?

The Observer

Tko je glasao

@bet, jesi li Ti ikada

@bet, jesi li Ti ikada izašao iz Zagreba? Misliš li da je ZG centar svemira i da ste vi baš tako važni?
Postavim li se kao Ti onda to zvuči ovako: Zaboli me .... za Zagreb!

Tko je glasao

Ja sam i sada jaaaako daleko

Ja sam i sada jaaaako daleko od Zagreba, i već dugo nisam bio tamo.

The Observer

Tko je glasao

Oprosti @bet, ali zvučiš

Oprosti @bet, ali zvučiš kao čovjek koji smatra da svi koji ne žive u ZG ili nekom velikom gradu vrijede "nula bodova"!

Tko je glasao

Ima jedna izreka, zaboravio

Ima jedna izreka, zaboravio sam kako tocno ide, ali nesto ovako: Boze sacuvaj nas onih koji zele nama gospodariti radi naseg vlastitog dobra.. I najpohlepniji razbojnici i najokrutniji krvnici bi se mogli jednog dana zasititi, pokajati, ili umoriti, ali oni koji sve rade radi nas samih u stanju su citavu vjecnost i muciti i ubijati, a sve u vjeri kako rade dobro.

Za tvoju informaciju skupljanje kisnice je zabranjeno u SAD-u, a uskoro i u EU, u to uopce ne sumnjam. Slivne vode; u Njemackoj su primjericu zenu u jednom malom mjestu koja je imala vlastiti prociscivac otpadnih voda nasilno prikljucili na odlivnu mrezu birokrati kao ti. Policija i gradske vlasti su proveli koordiniranu akciju u javnom interesu. Jebiga netko treba gospodariti tim slivnim vodama, pa nije ona kvalificirana za upravljanje vlastitim govnima na vlastitom zemljistu (nitko od susjeda nije imao nikakve primjedbe)....Kud bi dosli kad bi ljudi sami brinuli o stvarima koje ih se ticu.. 90% birokracije bi podobijalo otkaze..

Kud bi stigli kad bi svi imali vlastiti bunar? Stigli bi tamo gdje i trebamo ici jer bi svi brinuli o tome da se voda u njihovom bunaru ne zagadi, podigla bi se "svijest" o vodi. Ne bi se trosile ogromne kolicine energije na transport vode i ne bi trebali zagrebacke vode.

Nemam ja nista protiv placanja vodne naknade gradu s cijeg zemljista voda dolazi, imam protiv placanja koristenja vode s vlastitog zemljista.

Tko posjeduje vodu da mi je ima pravo prodati? sva voda je oborinska voda inace, ako nisi znao..

Voda je sve ograniceniji resurs? Kod tebe nije padala kisa ove godine? Zanimljivo, jer maltene citava sjeverna polutka (90% stanovnistva) je imala rekordne kolicine padalina ove godine. Sto se tice zagadjenja, najozbiljnije zagadjenje dolazi od poljoprivrede i industrije, nema nekog smisla da JA to placam. Neka oni to fino plate, pa cu ja vidjeti da li cu kupiti njihov proizvod. No to naravno nije dobro za "ekonomiju", pa najbolje da svi mi to skupa platimo.. U isto vrijeme nacin zivota koji ne zagadjuje okolis se destimulira raznoraznim regulacijama, zabranama i dozvolama (takvo sto je pogubno za "ekonomiju"). Kad bih htio zivjeti kao Bushman htjeli bi mi naplatiti dozvolu za kopanje korijenja, naknadu za sranje, dozvolu za kolibu od blata, licencu za vodu, te kaznu zato sto zemljiste nije obradjeno onako kako je to zamislio netko u ministarstvu poljoprivrede ili sumarstva.. nadalje, buduci nije u redu da ja posjedujem zemljiste i koristim ga onako kako ja zelim, a ne u "opcem interesu", treba mi naplatiti i porez na imovinu.

Jedan profesor na sveucilistu u Michiganu je jos pred 20ak godina predvidio da ce doci dan kada cemo se morati boriti protiv novonastalih ekofasista, i taj dan definitivno dolazi.. jer nije dovoljno da se ja brinem o okolisu, ne, moram se brinuti onako kako ONI kazu.. jer oni naravno znaju najbolje. A znaju ono sto su im rekli isti oni koje cimati koncesije i dozvole proizasle iz novih regulacija.

argument s globalnim zatopljenjem nema smisla komentirati, jer nista smisleno tu nije receno (niti moze biti receno).

Afrikanci i njihov problem s vodom imaju najvise veze s takvima kao sto si ti koji su ih dosli spasiti od njih samih tamo pred nekoliko stotina godina..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Debe, odustajem. Jednostavno

Debe, odustajem.

Jednostavno nemam vremena odgovarati na ovakvo trkreljanje bez glave i repa.

O ovome što si ovdje nadrobio, mogao bih knjigu napisati. Niti jedna jedina teza koju iznosiš nema uporište u ničem drugom nego u nazovi anarho-liberalnom negiranju svega postojećeg i pseudo-argumentima koji mogu impresionirati samo istomišljenike i /ili neznalice. To je neka vrsta teorije zavjere eko-fašista.

Očigledno pojma blagog nemaš o problematici vodnih resursa, ali te to ne sprečava da sipaš iz rukava primjere "eko-fašizma" kojega "ovakvi kao ja" nameću. Nemam što reći nego da ovakvim ispraznim "filozofiranjem" diskvalificiraš sam sebe kao ozbiljnog sugovornika o ovoj temi.

Uz to, nadmeno i bezobrazno etiketiraš, i to ti je očigledno stil (nije prvi put), pa eto odgovaram u istom tonu.

I'm out!

PS. Na Viru imaš idealan primjer ovoga što zastupaš. Tamo piju vlastiti izmet iz vlastitih bunara. Živjela sloboda!

The Observer

Tko je glasao

moram se još jednom

moram se još jednom osvrnuti na taj Vir. Neka piju vlastiti izmet ako ne znaju drugačije.. Također, ako netko pije susjedov, tu je mogućnost sudske tužbe. Svaki objekt i svaki hotel i svaka zgrada, ili skupina zgrada, ili čitavo mjesto, ili čitav otok može iznaći zajedničko rješenje. Ja nisam za anarhiju. Ja sam za mogućnost izbora. Da se ne prejudicira da se nešto mora, ako se ne mora. Ako čovjek hoće svoj bunar i svoju septičku jamu, i dotle konkretno ne nanosi štetu drugome (floskule tipa: on troši 300 litara vode dnevno, a u Africi nemaju se ne bi trebale uzimati u obzir, jer očito, nema smisla, vodu s Vira voziti u Afriku) neka ga se ne tjera na nešto samo radi jednostavnije regulacije. Dok on ne nanosi štetu drugome niti drugi njemu, zašto da se država miješa? Država bi na kraju krajeva trebala biti sluga građanima, a ne gospodar?! Teško da će on sa svojim bunarom uspjeti iscrpiti svu podzemnu vodu Vira. Doduše, vjerojatnije da na Viru skupljaju kišnicu, no dobro.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

O ovome sam nešto napisao u

O ovome sam nešto napisao u drugom komentaru

The Observer

Tko je glasao

ispričavam se ako sam bio

ispričavam se ako sam bio malo bezobrazan, zanih se, nije prvi put. Nemoj shvatiti preosobno ove napade, ti si jedan od mojih dražih sugovornika, iako se totalno ne slažemo. O tematici vodnih resursa znam dovoljno, nije to viša matematika. voda pada, isparava, ponovno pada, hidrometeorološki podaci o tome koliko je vode palo gdje su široko dostupni.
Kad bih krenuo redom pobijati sve tvrdnje izrečene sa tvoje strane isto bih probio par stranica. Reći ću samo da je vecina tvojih "argumenata" izravna preslika raznoraznih medijskih kampanja plaćenih od strane raznoraznih interesnih skupina. Ti smatraš da ja tvoje argumente ne razumijem. Ja smatram da tvoji argumenti nisu tvoji, nego nekritično preuzeti iz raznoraznih medija. Neki su dobri, neki manje dobri.

Normalno da gušće naseljena mjesta moraju imati sređenu vodoopskrbu i slivne vode, problem Vira je isključivo njihov problem i na njima je da ga riješe. Apsolutno nemam nikakve ambicije da ja određujem kako bi ga to oni trebali riješiti. no glavna poanta koju sam htio izreći je da nestašice vode NEMA. To je izmišljena priča. Normalno, postoje regije i vremena kad nestašice ima, no to nije GLOBALNI problem, nego regionalni. Nestašica je uvijek bilo, i uvijek će ih biti. Sniženi nivo podzemnih voda primjerice u Zg velikim je dijelom i posljedica "vodoregulacije", drenaža, kanala isl. Isto tako, antropogeno globalno zatopljenje je prilično razmontirana priča, ako se potrudiš informirati malo dalje od histerije koju vole širiti po Tv-u i novinama profesionalni čitači i copy-pasteri. Dokazi su u najmanju ruku slabi.. osobno sam prestao vjerovati u tu priču manje više nedavno nakon 10 godina potpune uvjerenosti. Jesi li znao da je Al Gore tužen za prevaru od strane priličnog broja znanstvenika?

Da ti ilustriram na što sam mislio u svom prvom komentaru navesti ću par primjera:
Zanimljiva je nestašica vode u Velikoj Britaniji, jednoj od najkišnijih regija svijeta, otkada je privatni operater u koncesiju dobio vodoopskrbu. Nestašica je normalno značila da se cijena vode mora povisiti, ponuda i potražnja, što ćeš.
U Njemačkoj se cijena energije određuje na burzi struje, koja je normalno manipulirana umjetno velikom potražnjom i umjetnim nestašicama. Dokazano poprilično jasno u brojnim reportažama istraživačkih novinara. U isto vrijeme, Njemačka izvozi struju a država financira izgradnju dodatnih kapaciteta.
Znači, glavni put za nabijanje profita u ekonomiji jest ograničena dostupnost nekog resursa, bilo objektivna, bilo umjetno stvorena. Imali smo umjetno stvorenu nestašicu nafte prošle godine, trenutno imamo umjetno stvorenu krizu hrane nakon što su velike površine poljoprivrednog zemljišta prenamijenjene za uzgoj biogoriva. Tako ćemo imati i umjetno stvorene krize vode kad upravljanje vodama prepustimo raznoraznim firmama ili fondacijama. O uništavanju konkurencije lobiranjem za raznorazne regulacije i stvaranja monopola uz pomoć države postoji puno primjera.. da ovakve medijske kampanje podižu "svijest" o važnosti prirodnih resursa se slažem, no također pripremaju i javnost na vrijeme kada će doći netko i opravdano nabiti cijenu u nebesa, te zabraniti vlastiti bunar ili cisternu za skupljanje kišnice. Dolazi vrijeme eko fašizma, prijatelju, to je jedna stvar u koju sam siguran. Nemoj misliti da ja ne volim okoliš, još sa 6 godina sam plakao kad sam gledao reportaže Branke Šeparović i jadne ptice zalijepljene u naftu. Također bih mnogo puta rado da se ljudima zabrani ovo ili ono... no to nije pravi put. dizanje svijesti je pravi put, a to se postiže edukacijom. i žao mi je, ali medijske kampanje nisu edukacija, nego propaganda.
p.s. Jesi li znao da internet postaje "prepunjen". morati će i to poskupiti..
p.p.s. i cyber terorizam postaje prijetnja..
Problem, reakcija, rješenje.. prilično stari i jednostavan princip. Uvijek pali

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Dobro, hajdemo redom.

Dobro, hajdemo redom. Pišeš:

O tematici vodnih resursa znam dovoljno, nije to viša matematika. voda pada, isparava, ponovno pada, hidrometeorološki podaci o tome koliko je vode palo gdje su široko dostupni.

Nisam do sada dobio dojam da si profesionalac- ekspert u ovoj struci. Ili možda jesi?

Ovakva arogantna izjava o jednoj kompleksnoj struci koja se bavi najvitalnijim resursom na Zemlji i koja je multidisiplinarno utemeljena, govori kristalno jasno s kojih pozicija nastupaš: Ja, Debe, amater sveznalica, znam jedinu i pravu istinu i nikakvi profesionalci i eksperti neće mi soliti pamet, jer ili ne znaju ili su sluge zločestog kapitala. Vrlo hrabar i samouvjeren stav, ali koji rijetko vodi nečem konstruktivnom, jer apriorno odbacuje sve autoritete (pa i one pozitivne) na temelju unaprijed izgradjenog mišljenja. Jer, profesionalac eventualno mijenja mišljenje zato što mu se izlože argumenti koje može testirati svojim profesionalnim znanjem, dok se amater pouzdaje u „zdrav razum“ kao referentni nivo, pa je podložan parcijalnim „istinama“ koje se uklapaju u njegov opći pogled na Svijet.

Reći ću samo da je vecina tvojih "argumenata" izravna preslika raznoraznih medijskih kampanja plaćenih od strane raznoraznih interesnih skupina. Ti smatraš da ja tvoje argumente ne razumijem. Ja smatram da tvoji argumenti nisu tvoji, nego nekritično preuzeti iz raznoraznih medija. Neki su dobri, neki manje dobri.

Ne, moji argumenti nisu preuzeti iz medija, to su moji argumenti na temelju profesionalnog znanja i iskustva kojeg sam akumulirao tokom 25 godina bavljena strukom na visokom svjetskom nivou.

Normalno da gušće naseljena mjesta moraju imati sređenu vodoopskrbu i slivne vode, problem Vira je isključivo njihov problem i na njima je da ga riješe. Apsolutno nemam nikakve ambicije da ja određujem kako bi ga to oni trebali riješiti.

Problem Vira nije isključivo problem ljudi koji tamo žive i/ili imaju kuće. I naravno da nećeš ti odredjivati kako će se taj problem riješiti, bez obzira na ambicije. Problem Vira (odnosno u ovom slučaju pitanje regularne opskrbe vodom, odgovarajuće kanalizacije i odlaganja otpadnih voda) problem je hrvatske države koja ima suverenitet nad Virom, njegovim zemljištem i podzemljem. To što su neki tamo vlasnici zemljišta i kuća, ne mijenja ništa na stvari. Dakle, Hrvatska država je ta koja je obavezna, prije svega prema svim svojim gradjanima, osigurati da se opskrba vodom na Viru i odlaganje vode nakon potrošnje, odvija na takav način da se ne upropaštavaju prirodni resursi - akvifer podzemne vode (ako je tamo ima), tlo i priobalno more, te da se ne ugrožava zdravlje ljudi. Sve je to regulirano odgovarajućim zakonima, jer nekontrolirano ponašanje vodi u brzu propast, što se vidi iz konkretnog primjera. Dakle država ima jake argumente da nametne odgovarajuće ponašanje i tko u tome vidi neopravdano sužavanje slobode, ja mu ne mogu pomoći.

glavna poanta koju sam htio izreći je da nestašice vode NEMA. To je izmišljena priča. Normalno, postoje regije i vremena kad nestašice ima, no to nije GLOBALNI problem, nego regionalni. Nestašica je uvijek bilo, i uvijek će ih biti. Sniženi nivo podzemnih voda primjerice u Zg velikim je dijelom i posljedica "vodoregulacije", drenaža, kanala isl.

Naravno da nestašica vode nije globalni problem u smislu da vode svima nedostaje. Ali, problem je što se zbog klimatskih razloga i zbog ogromnog pritiska na ograničene vodne resurse, u Svijetu naglo šire područja i neuralgične točke gdje vladaju povremene i kronične nestašice vode. Čista je floskula izrečena iz udobnosti vlastite kupaonice da nestašice vode nema. Čak i u Hrvatskoj u ljetnim mjesecima brojna su naselja gdje se uvode ograničenja jer vode jednostavno – nema. U Zagrebu, koji pluta na podzemnoj vodi, sve zaoštreniji ostaje problem opskrbe. Ne zato što je nivo podzemne vode spušten, nego zbog zagadjenja. Ne znam je li ti poznato da postoje planovi da se voda u Zagreb dovede cjevovodom s gornjeg toka Kupe – 100 i više kilometara. A zašto bi se o tome razmišljalo da čiste vode ima dovoljno? Jesu li to u Bechtelu smislili neki pakleni scenario, ili je to posljedica nemara i „raubanja“ ograničenih resursa?

Isto tako, antropogeno globalno zatopljenje je prilično razmontirana priča, ako se potrudiš informirati malo dalje od histerije koju vole širiti po Tv-u i novinama profesionalni čitači i copy-pasteri. Dokazi su u najmanju ruku slabi.. osobno sam prestao vjerovati u tu priču manje više nedavno nakon 10 godina potpune uvjerenosti. Jesi li znao da je Al Gore tužen za prevaru od strane priličnog broja znanstvenika?

Neobično je da si 10 godina vjerovao u antropogeno globalno zatopljenje, a onda si promjenio mišljenje. Upravo suprotno od onoga što je učinio veliki broj znanstvenika koji su život posvetili klimi i vezanim znanostima. Naime, prije deset godina je svjetska znanstvena zajednica bila oštro podijeljena po ovome pitanju jer, kako i sam kažeš, dokazi su bili nedovoljno uvjerljivi. Ali, danas preko 90% znanstvenika klimatologa nema NIKAKVE dvojbe da (1) količina CO2 u atmosferi brzo raste, (2) do globalnog zagrijavanja dolazi (razlike su u procjenama koliko i kada), (3) da nivo svjetskih mora raste zbog zagrijavanja i zbog topljenja leda (razlike su u procjenama koliko i kada) i (4) da su uzroci tih promjena su antropogeni.

Naravno da postoje oni koji su još uvijek skeptični i/ili pokušavaju obraniti svoj kredibilitet negatora daljnjim tvrdnjama, samo što velikom brzinom ostaju bez argumenata. Izgleda da si se ti svjesno ili nesvjesno ograničio na čitanje takvih, ali vjeruj da si u velikoj zabludi. Sadržaj CO2 u atmosferi raste strmoglavo, i u najoptimističnijem scenariju na kraju ovog stoljeća doseći će 800 ppm, od sadašnjih 350 ppm. Posljedice su efekt staklenika, odnosno porast temperature te povećanje kiselosti oceana. Scenariji što će to značiti za klimu, hidrološku situaciju, nivo mora itd. su različiti a zajednička im je nesigurnost u prognozama što će to značiti za ljudski rod. Može li si čovječanstvo priuštiti takav nemar i odmahnuti rukom na to?

Zar ti ništa ne govori da je čak i ultrakonzervativni Bush najavio zaokret u američkoj politici, što Obama sada provodi u djelo? Ili je i to, kao što ćeš sigurno odgovoriti, ispuštanje dimne zavjese kao dijela paklenog plana s jedinim kako doskočiti naftnim zemljama s kojima se sve teže posluje?

Zanimljiva je nestašica vode u Velikoj Britaniji, jednoj od najkišnijih regija svijeta, otkada je privatni operater u koncesiju dobio vodoopskrbu. Nestašica je normalno značila da se cijena vode mora povisiti, ponuda i potražnja, što ćeš.

Zabluda je da je V.britanije jedna od najkišnijih regija Svijeta. Godišnje oborine variraju od 600 mm na jugoistoku, do 1750 mm na sjeveru Škotske. Za usporedbu, Zagreb ima 844 mm a Sljeme 1234 mm. Osim toga V.Britanija je jedna od najgušće naseljenih zemalja i zbog visoke razvijenosti ima velik tzv. „water footprint“, tj. količinu potrošene vode po stanovniku za sve robe i usluge koje Britanci potroše. Iako veći dio toga dolazi iz uvoza, pritisak na britanske vodne resurse je ogroman, i najavljena nestašica u budućnosti nije nikakva zavjera privatnih koncesionara nego logičan rezultat takve situacije.

A Britanci su sami doveli na vlast vladu koja je privatizirala vodnu industriju, pa neka se sada i bore protiv njih. Inače, ja uopće nisam pristaša privatizacije u vodnom sektoru, a pogotovo ne u obliku globalnih operatora orjentiranih na profit.

U Njemačkoj se cijena energije određuje na burzi struje, koja je normalno manipulirana umjetno velikom potražnjom i umjetnim nestašicama. Dokazano poprilično jasno u brojnim reportažama istraživačkih novinara. U isto vrijeme, Njemačka izvozi struju a država financira izgradnju dodatnih kapaciteta. Znači, glavni put za nabijanje profita u ekonomiji jest ograničena dostupnost nekog resursa, bilo objektivna, bilo umjetno stvorena. Imali smo umjetno stvorenu nestašicu nafte prošle godine, trenutno imamo umjetno stvorenu krizu hrane nakon što su velike površine poljoprivrednog zemljišta prenamijenjene za uzgoj biogoriva.

Ovo što pišeš nije ništa novo. To se oduvjek dogadjalo od placa do najvećih tržišta. Zato i postoje ograničenja protiv formitranja monopola. Da bi ograničenja trebala biti veća – jest, ali svjetsim monopolima se može suprotstaviti samo odgovarajuće organizirana snaga potrošača.

Da ne seciram sada ovu tiradu, samo za zaključak: strah od mračne budućnosti obilježene „ekofašizmom“ kao nekakvom babarogom pada na plodno tlo kod sviju koji su neprijemčivi na neke notorne činjenice: (1) zemaljski resursi su strogo ograničeni i ne mogu podnijeti daljnji porast potrošnje, (2) utjecaj ljudi na prirodu je velik i potencijalno nepovratan. Srećom, broj takvih i njihov utjecaj se smanjuje. Iz prve ruke pratim npr. razvoj situacije oko jednog od najutjecajnijih svjetskih eko-skeptika Bjorna Lomborga. Njegova zvijezda zasjala je prije nekih 5-6 godina, spektakularnim sukobom s, kako ih on naziva , eko-fundamentalistima. Tako da je ušao i na Time-ovu listu 100 najutjecajnijih ljudi u Svijetu. Usporedjujući njegovu retoriku iz tog nedavnog vremena, s onim što govori i piše danas, primjećuje se značajna defanziva.

The Observer

Tko je glasao

to su moji argumenti na

to su moji argumenti na temelju profesionalnog znanja i iskustva kojeg sam akumulirao tokom 25 godina bavljena strukom na visokom svjetskom nivou.

Prijatelju, svaka cast tvojem profesionalnom znanju, ali sam ta izjava me ne impresionira uopce dok isto ne vidim. Ti ocito nisi impresioniran mojim :)

Problem Vira (odnosno u ovom slučaju pitanje regularne opskrbe vodom, odgovarajuće kanalizacije i odlaganja otpadnih voda) problem je hrvatske države koja ima suverenitet nad Virom, njegovim zemljištem i podzemljem. To što su neki tamo vlasnici zemljišta i kuća, ne mijenja ništa na stvari.

Pa ti si otvoreni fasista :).

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Zanimljiva je pretpostavka

Zanimljiva je pretpostavka mene kao neznalice.
Ako produciram komad papira sa Dr.sci na njemu, da li ce moje misljenje biti vrijednije? ako je to sve sto vam treba, rado :).. opcenito, "autoritete" ne priznajem jer ih gledam oko sebe svakodnevno i vecina su budale..

I da, ja DEBE, JESAM pametniji od VECINE.. jednako kao sto je nebo plavo.. bez lazne skromnosti i prenemaganja.. sto ne znaci da sam uvijek u pravu niti da sam bolji od bilo koga drugoga. i zato ono sto zelim sebi zelim svima drugima..

Ali, danas preko 90% znanstvenika klimatologa nema NIKAKVE dvojbe da (1) količina CO2 u atmosferi brzo raste, (2) do globalnog zagrijavanja dolazi (razlike su u procjenama koliko i kada), (3) da nivo svjetskih mora raste zbog zagrijavanja i zbog topljenja leda (razlike su u procjenama koliko i kada) i (4) da su uzroci tih promjena su antropogeni.

(1) co2 raste, bez ikakve dvojbe, (2) do globalnog zagrijavanja dolazi->neto porast temp. u zadnjih 30 godina = 0.. sto znaci da zatopljenja (3) nivo svjetskih mora raste.. cak i IPCC kaze da more bas nece jako porasti..toplinska ekspanzija je po nekim znanstvenicima glavni uzrok.. cinjenica jest da ce more rasti ako i ako i ako....(4) mogu oni smatrati sto hoce (a ne smatra 90%, iako je to tipicni broj za vecinu koja je vecinom u krivu) ako nemaju dokaza, a dokaza nemaju.. antropogeno je ovo pod(1). No temeljna pretpostavka c02->temperatura je NEDOKAZANA!!!!!

Sto se tice opcenito ekologije. Ja sam apsolutno za zastitu okolisa, oko toga mi se vrti zivot.. No takodjer me brine zastita mene kao covjeka od TIRANIJE onih koji znaju bolje i koji ce odluciti umjesto mene, a ZA mene sto je najbolje, mozda ne najbolje za mene, ali za "opce dobro". i tako njih sacica ce odluciti umjesto mene, umjesto njega, i umjesto svih.. to je po definiciji diktatura. Ti to ocito smatras prihvatljivim. Ja ne. Zasto ne? Zato sto ti koji na kraju odlucuju ne odlucuju niti dobro, niti dobronamjerno, niti za opce dobro.. i to je povijesno neoboriva cinjenica i stanje stvari u svijetu danas i UZROK svog zagadjenja, DRZAVA JE ZAKAZALA, i AKTIVNO SUDJELOVALA u svim problemima. I drzava i sve te "organizacije",a bome i "struka". NEGIRATI TO je samozavaravanje i zivot u negaciji.

Evo ti Zagreb kao primjer, sam si ga naveo.. Nisam ja zagadio podzemne vode, apsolutno serem u gradsku kanalizaciju i nikad izvan nje.. ne prolijevam ulje niti ista slicno.. PLIVA doduse svasta radi tamo sa nekom jamom u Marofu, no REGULATORNA tijela to smatraju puno manjim problemom od eventualno moje nuzde u prirodi (pr. nove regulative EU za poljoprivrednike, ne smije se srat u grmlju nego moras imati kemijski zahod).

Tvoj stav je preduvjet za put u apsolutnu diktaturu najgore vrste.. I dok ti mozda i nemas takve ambicije, vjeruj da ima ljudi koji samo cekaju priliku. Ne da cekaju, nego je i stvaraju.. I onda pozovu struku da im da za pravo.. i eto struke, ako treba da izmjeri obujam lubanje i procijeni inteligenciju na temelju toga..

Recimo pticja gripa, svuda je bila panika bez nekog objektivnog razloga, ubijali su labudove i pilice obuceni kao svemirci i sve na TV. S druge strane, cudno kako se nista nije culo o tome da je u cjepivo za gripu umijesan bio zivi virus pticje grupe zajedno sa normalnim sojevima.. Kao biolog, mogu reci da je takvo sto prilicno nemoguce slucajno napraviti.. Pa opet, tu regulacije slabo nekako ima, a nema ni kazni..
no u slucaju pandemije normalno biti ce opravdano doci, pobiti sve pilice neke bake i ako treba zapaliti joj kucu radi preventive.. Nakon toga svi pilici morati ce imati cipove, i svaka ne unaprijed "autorizirana" aktivnost koja ukljucuje biljni i zivotinjski svijet zabranjena. Kao recimo uzgajanje vrta u americi po novom Obaminom zakonu.. Sve radi preventive i opceg dobra.. A za cijenu hrane to ce biti pravi blagoslov.. Pa nema tamo neki covjek sa zemljistom pravo uzgajati hranu kad drzava tu ima suverenitet.

Da ne kazem kako se u cjepiva stavlja ziva kao konzervans a u vodu otpadni produkt iz proizvodnje aluminija. Sve dobro regulirano i javnom interesu..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

(1) zemaljski resursi su

(1) zemaljski resursi su strogo ograničeni i ne mogu podnijeti daljnji porast potrošnje,
@bet, uvažavajući tvoje znanje i profesionalni rad u svezi vode, ali gore citirano je na korak od eko-fašizma. Samo korak nedostaje pa da se proglase nadljudi koji imaju pravo na vodu u odnosu na one koji nemaju to pravo pa kao takvi mogu u Treblinku!
Što je onda rješenje? Pobiti 2 milijarde ljudi? Pustiti ih da umru od žeđi?

Tko je glasao

Upravo se radi o tome da

Upravo se radi o tome da nečega što je ograničeno mora biti dovoljno za sve.

I to zapravo samo periferno ima vez s ekologijom. Tu govorimo o modernom pristupu analizi vodnih resursa ("water footprint"), te bilanciranje raspoloživih količina u odnosu na potrebe. Raspolžive vode ima stalno jednako, a na mnogim mjestima i sve manje 8ponegdje i više), dok istovremeno raste broj ljudi i njihove ambicije za boljim životom. Tako da računica brzo daje negativne rezultate, i to za sve veći broj ljudi u Svijetu. Proizvodnja 1 kg govedjeg mesa zahtjeva 10-20000 l vode, a šalice kave (bez šećera) oko 140 l. Prosječni Amerikanac potroši 2900 m3 vode godišnje. od toga popije nekih 500 l.

Ako je to eko-fašizam, onda me slobodno zovi Mussolini.

The Observer

Tko je glasao

Ne @bet, to nije

Ne @bet, to nije eko-fašizam kako si gore opisao, ali američki način života kojeg oni žele zadržati npr. sigurno vodi u eko-fašizam.
Potrošnja vode ili mesa kod njih je ogromna što znači da će uskoro morati (šta uskoro - već to rade) neke države i cijele narode podjarmiti čisto fašističkim metodama da bi došli u posjed njihovih resursa.
Dnevnik Amazonija od @lipa za kunu to krasno pokazuje.

Tko je glasao

Ono cega je malo se

Ono cega je malo se monopolizira, eksploatira, ili otima u ime toga da tog nema dovoljno. Na Titaniku recimo, nije bilo dovoljno brodova za spsavanje pa su neki recimo morali biti zatvoreni u potpalublju.. Ne znam otkud si ti ispao, ali ovako naivan i uzak pogled na svijet me stvarno zapanjuje, cak i za jednog "strucnjaka".

Ja nisam sveznalica, ali sam dobro educiran u stvarima o kojima raspravljam (ne pada mi na pamet da ulazim u raspravu s fizicarem npr.), i ne, nije to tolika filozofija kako to neki iz "struke" zele
predstaviti .

koliko vode potrosi uljana repica za biodizel?.. inace, ti izracuni koliko vode treba za govedinu ili kavu su nadriznanost a ne znanost..
Izostavio si inace kolicine oborina po tom istom "prosjecnom" Amerikancu, te koliko se te vode da reciklirati.. a da se veci dio.. sve je samo pitanje financija..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

nisi komentirao činjenicu

nisi komentirao činjenicu da je ilegalno skupljati kišnicu, u Boliviji su zbog toga bile pobune pa su odustali, no u civiliziranim zemljama je to većinom prekršaj. Zašto? zato što će nekome faliti ta voda? ne, nego zato da ju dotični mora kupiti kod ovlaštenog distributera. Također, voda se ne "rauba", nego kruži u prirodi..većina oborina nastaje kao kondenzacija vodene pare iz oceana, pa je ista i prilično čista (barem toliko koliko i zrak koji udišemo). To što ispuštamo drek u more, to je već problem, ali manje za nestašicu pitke vode, toliko za floru i faunu. No tu kampanjsko "podizanje svijesti" neće puno pomoći. Najveći polutanti su poljoprivreda i ljudski otpad, 2 problema rješiva u velikoj mjeri kroz popularizaciju održivog načina života, u prvom redu na selu, i u skladu s prirodom. No diljem svijeta ljudi se nasilno usmjeravaju u gradove kroz smišljenu politiku deruralizacije (to je nazadno jelte živjeti na selu).

Sve tu nešto jako ne štima. I medijska kampanja "u suradnji" sa IBM-om , Toyotom, Siemensom isl. na BBc-u ili CNN-u samo pojačava smrad..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Koliko mi je poznato,

Koliko mi je poznato, skupljanje kišnice je zabranjeno samo u američkoj državi Colorado. Ne znam koji su za to razlozi, ali pretpostavljam da se radi o zabrani zahvata koji značajnije mijenjaju vodni režim. U državi Colorado izvorište je istoimene rijeka koja ima vitalni značaj za cijeli jugozapad USA i dobar dio Mexica. Sasvim je logično krupnim farmerima zabraniti da zaustavljaju kišnicu na svojim imanjima, koja je u obliku podzemne vode vitalna za prihranjivanje rijeka i za opstanak nizvodnih područja. Ili ti misliš da je kiša koja padne na tvoju zemlju tvoje vlasništvo.

Za slučaj Bolivije ne znam, ali tu se čini se radi o klasičnom imperijalističkom iskorištavanju siromašnih zemalja, a ne o nekakvoj etabliranoj politici upravljanja vodama.

Primjer koji spominje Skviki (zabrana upuštanja kišnice u kanalizaciju) ima svoje tehničko opravdanje i razlog, a to je kapacitet kanalizacije. Tako da mislim da se tu radi o zabrani dreniranja kišnice u fekalnu kanalizaciju koja nije dimenzionirana za takva opterećenja. Osim toga, razredjenje otpadne vode kišnicom ugrožava biloški proces pročišćavanja. Inače, i u Njemačkoj i u UK praksa je sasvim suprotna (http://www.ciwem.org/resources/water/rainwater/index.asp):

In the UK there are corporation tax incentives available to help with the cost of rainwater system investments.

In Germany, a study into rainwater harvesting by the consultants Mall GmbH has shown that 35% of new buildings built in Germany in 2005 were equipped with a rainwater collection system. Turnover from the industry is worth 340 million euros and 5000 jobs have been created.

I da odgovorim na ovo:

Također, voda se ne "rauba", nego kruži u prirodi..

"Raubati" znači koristiti nepromišljeno, i jest da voda ne nestaje ali začudo, ona se ipak "troši". Tako da kada si se otuširao, "potrošio" si vodu i ona nije više za ništa upotrebljiva dok se temeljito ne pročisti. Ili, ako si zalio polje, "potrošio" si vodu jer je više nema za susjedovu njivu.

No diljem svijeta ljudi se nasilno usmjeravaju u gradove kroz smišljenu politiku deruralizacije (to je nazadno jelte živjeti na selu)

Da, IBM i Toyota drže redovite tjedne sastanke i smišljaju kako će ljude silom otjerati u grad. ;)

Deruralizacija je posljedica, izmedju ostalog i sve veće nestašice vode u ruralnim područjima širom Svijeta. Gradovi nude radna mjesta, obrazovanje i koliko-toliko bolji život nego na komadiću isušene zemlje (u pravom i prenesenom smislu). To vrijedi od Shanghaia i Mumbaia do Zagreba. Ja nisam sretan s tim procesom, ali se čini da to nije zaustavljivo. Što je alternativa? Održiv život na selu?

Možda bi i bilo moguće da nas je Zemlji 1 umjesto 7 milijardi.

The Observer

Tko je glasao

ako sam zalio polje, vodu

ako sam zalio polje, vodu nisam "potrosio", nego je ovisno o nacinu navodnjavanja ili efikasno pretocena u rast biljke, ili je potonula natrag u zemlju, ili isparila i pasti ce ponovno u obliku kise. opcenito kad se otusiram, voda je poprilicno upotrebljiva i dalje, samo nije za pice. opcenito, voda se moze procistiti ili ne.. normalno, ljepse da se procisti ali ako se ne procisti, opet ce ispariti i pasti natrag u obliku kise.. sapun ne isparava..
Nestasica vode u ruralnim dijelovima svijeta moze se mnogo puta povezati sa dubokoumnim projektima kao ovaj Kupa- Zagreb. U Mexicu uzimaju vodu seljacima i "odgovorno" usmjeravaju u Mexico city procesom suvereniteta drzave nad tamo nekim ljudima koji imaju zemlju i hrane one u Mexico city-u. Oni tamo zalijevaju sa 300l po glavi stanovnika travicu..Eto odgovornog water managmenta na djelu..

Uzimati danasnji raspored stanovnistva i deruralizaciju kao spontani proces prilicno je lakoumno. Nema nikakvog razloga zasto "obrazovanje" ne bi bilo dostupno i u manjima mjestima ili na selu (ako cemo posteno, visokoobrazovani su manjina u svim drustvima), a zivot u gradu je bolji utoliko sto su vecinu tih u Mumbaiu i Shanghai-u nasilno razvlastili njihove prilicno plodne i neosusene zemlje te tako proizveli novu klasu robova. Nista na ovom svijetu se ne dogadja slucajno, a deruralizacija najmanje. Zivot na selu je i privlacan i moguc danas s prakticnog stanovista, jedino sto ga koci su raznorazne regulative. Posto poznajem prilicno velik broj ljudi na selu, mogu reci da je u Hrvatskoj puno ljepse zivjeti na selu neg u gradu za prosjecnu osobu koja radi u konzumu ili billi recimo..

Odrziv zivot na selu je puno moguciji za 7 milijardi ljudi nego zivot u gradu za 7 milijardi ljudi.. ne znam kakvom logikom se moze doci do suprotnog zakljucka?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ako sam zalio polje, vodu

ako sam zalio polje, vodu nisam "potrosio", nego je ovisno o nacinu navodnjavanja ili efikasno pretocena u rast biljke, ili je potonula natrag u zemlju, ili isparila i pasti ce ponovno u obliku kise. opcenito kad se otusiram, voda je poprilicno upotrebljiva i dalje, samo nije za pice. opcenito, voda se moze procistiti ili ne.. normalno, ljepse da se procisti ali ako se ne procisti, opet ce ispariti i pasti natrag u obliku kise.. sapun ne isparava..

Navodnjavanjem, voda jest „potrošena“, osim onog dijela koji podzemnim ili nadzemnim putem dospije na nizvodne horizonte gdje je drugi mogu koristiti. Ona koja je isparila, pasti će kao kiša, ali je to već jednom uračunato u godišnje oborine, i ne može se dvaput brojati.

Voda se može pročistiti, ali se to uglavnom ne radi (jer je skupo i puno košta), pa je nakon jedne upotrebe uglavnom neupotrebljiva za većinu namjena. Osobno sam gledao gdje siromašni seljaci u Limi u Peruu kradu vodu iz kanalizacije (bogata hranjivima) za zalijevanje povrtnjaka. Tamo vlada pandemija crijevnih parazita.

Ako se voda ne pročisti prije ispuštanja u okoliš, onda sve ono što ona nosi – organske tvari, patogene bakterije, teški metali i brojne suvremene kemikalije na razne načine opterećuju i degradiraju okoliš. To je „trošak“ kojega se ne može zanemariti.

Nestasica vode u ruralnim dijelovima svijeta moze se mnogo puta povezati sa dubokoumnim projektima kao ovaj Kupa- Zagreb. U Mexicu uzimaju vodu seljacima i "odgovorno" usmjeravaju u Mexico city procesom suvereniteta drzave nad tamo nekim ljudima koji imaju zemlju i hrane one u Mexico city-u. Oni tamo zalijevaju sa 300l po glavi stanovnika travicu..Eto odgovornog water managmenta na djelu..

Pojedini negativni primjeri ne mijenjaju na stvari da da se gospodariti s vodama mora racionalno i uz veliki oprez. To je jedino moguće uz razumnu zakonsku regulaciju.

Inače, puno je više pozitivnih primjera.

Uzimati danasnji raspored stanovnistva i deruralizaciju kao spontani proces prilicno je lakoumno. Nema nikakvog razloga zasto "obrazovanje" ne bi bilo dostupno i u manjima mjestima ili na selu (ako cemo posteno, visokoobrazovani su manjina u svim drustvima), a zivot u gradu je bolji utoliko sto su vecinu tih u Mumbaiu i Shanghai-u nasilno razvlastili njihove prilicno plodne i neosusene zemlje te tako proizveli novu klasu robova. Nista na ovom svijetu se ne dogadja slucajno, a deruralizacija najmanje. Zivot na selu je i privlacan i moguc danas s prakticnog stanovista, jedino sto ga koci su raznorazne regulative. Posto poznajem prilicno velik broj ljudi na selu, mogu reci da je u Hrvatskoj puno ljepse zivjeti na selu neg u gradu za prosjecnu osobu koja radi u konzumu ili billi recimo..

Svjetska realnost je nešto drugo nego ovo što ti pišeš. (Dobro) obrazovanje nije neće još dugo biti dostupno u ruralnim krajevima. To je jednostavna činjenica. Većina koja doseljava u grad bježi od apsolutnog siromaštva na selu, jer i kada imaju zemlju, imaju je premalo, jedva dovoljno za najosonovnije. U bogatim zemljama se život u centru grada smatra „out“, a kuća i imanje na selu je hit. Ali to su sa sasvim neke druge relacije nego u siromašnim zemljama

Odrziv zivot na selu je puno moguciji za 7 milijardi ljudi nego zivot u gradu za 7 milijardi ljudi.. ne znam kakvom logikom se moze doci do suprotnog zakljucka?

Nisi u pravu. Život velikog broja ljudi na malom prostoru u gradovima je puno racionalniji po pitanju potrošnje resursa. Veliki broj ljudi na selu onemogućuje efikasnu poljoprivredu i nepraktičan je za razvoj industrije. A to su elementi opstanka za većinu. Razmišljati o ruralnoj idili kao o idealu, u zemljama kakve su danas npr. Indija ili Kina nema veze s realnošću.

The Observer

Tko je glasao

no u civiliziranim zemljama

no u civiliziranim zemljama je to većinom prekršaj. Zašto? zato što će nekome faliti ta voda? ne, nego zato da ju dotični mora kupiti kod ovlaštenog distributera.

Nema to veze s kupovanjem vode nego se radi o tome da se ta voda nesme upotrjebit za ispiranje zahoda ili za pranje rublja.

Ta voda onda otiče preko kanalizacije u stanicu za pročiščavanje, a to se nemre naplatit jel nema kontrole.

Na svaki kubik iz vodovoda se plača potrošnja vode plus izvjesna svota za otpadne vode.

Skupljanje kišnice je u Njemačkoj dozvoljeno ali se smije trošit samo za zaljevanje vrta i trave. Isto je tak i sa bunarima.

Tko je glasao

lijepo si to objasnio :) hej

lijepo si to objasnio :) hej znaš da u Berlinu još imaš funkcionalne pumpe za vodu na ulici?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

To za Berlin nisam znal, no

To za Berlin nisam znal, no Trešnjevka je nekad takve pumpe imala skoro na svakom čošku.

Tko je glasao

blagoslov nakon hakla :)

blagoslov nakon hakla :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

AKo živiš u većem gradu,

AKo živiš u većem gradu, tu situaciju praktično imaš i sada. Nije privatni profit, već profit Zagrebačkog Holdinga, na primjer. Pa zaključi sam.

Opskrba vodom je uvijek monopol, to će biti uvijek usko regulirano. A nitko te ne sprečava da kupiš bocu Jamnice, Jane, Unique itd. u dućanu.

Tko je glasao

Zagrebacki holding bi lako

Zagrebacki holding bi lako mogao na bubanj.. ako ne citav, onda pokoji asset

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Opskrba vodom je uvijek

Opskrba vodom je uvijek monopol, to će biti uvijek usko regulirano. A nitko te ne sprečava da kupiš bocu Jamnice, Jane, Unique itd. u dućanu. Daniel N., jel Ti misliš da je to normalno ili da se počne misliti tek kada nastupi stanje kako to piše i predviđa @Debe?

Tko je glasao

Neki, vrlo rijetki, koji su

Neki, vrlo rijetki, koji su me proglasili lažovom u svezi podataka u mom dnevniku "Voda" imaju još malo, sasvim malo vremena da se ispričaju!
Sinoć i danas su svi mediji potvrdili moje navode u svezi RH bogatstva pitkom vodom.
Točno je da smo bogatiji nego li sam naveo.
"Dan voda" vama koji ste se malo "zabunili" u komentarima ističe za nepuna dva sata!
Hvala!

Tko je glasao

Sinoć i danas su svi mediji

Sinoć i danas su svi mediji potvrdili moje navode u svezi RH bogatstva pitkom vodom.

Objavljene podatke treba i razumjeti. Točno je da je Hrvatska na relativno visokom (5.) mjestu u Europi po dostupnosti vode. To ne govori ništa ili jako malo o apsolutnom značaju hrvatskih voda za europsku ili svjetsku opskrbu vodom, jer ta dostupnost ("availability") se računa po glavi stanovnika, i uključuje djelomično i transgranične vode.

Vode jesu jedno od rijetkih bogatstava koje Hrvatska ima, ali gledano u kontekstu njenih 4,5 miljuna stanovnika, a ne kao predmet špekulacija o Hrvatskoj kao "vodnoj velesili".

The Observer

Tko je glasao

...još manje je moguće

...još manje je moguće cijevi tu vodu odvesti u japan, kako si Ti @bet negdje ovdje napisao.
Možda da pogledaš u Agrokor-u koliko je ljudi zaposleno na izvozu naše vode u USA i ostale zemlje?

Oprosti, imam utisak da gubim vrijeme ...
Da, podatke treba i razumjeti a Ti ih @bet razumiješ? Govoriš na razini matematike ili u malo širem kontekstu?

Tko je glasao

Treći u Europi i nitko

Treći u Europi i nitko nigdje nije spominjao "vodenu velesilu".

Tko je glasao

Ovo je objavila HRT: Prema

Ovo je objavila HRT:

Prema istraživanjima UNESCO-a iz 2003., Hrvatska je prema dostupnosti i bogatstvu izvora vode na veoma visokom, petome mjestu u Europi, a na 42. u svijetu...

Ako su oni u krivu, onda sam i ja - ispričavam se.

Nisi spominjao " vodenu velesilu", ali gotovo senzacionalistčki prikazuješ hrvatsko izuzetno vodno bogatstvo i opasnost koja se nad njega nadvila.

Najveća opasnost hrvatskim vodama prijeti od nas samih od nebrige (primjeri su nebrojeni), a to što će neka strana firma MOŽDA jednom napraviti neku punionicu u Hrvatskoj, može Hrvatskoj samo koristiti. Znam da Argokor izvozi flasiranu vodu, ali nije to ništa od nekakvog strateškog značaja. Nije daleko vrijeme kada će se početi pitati koliko košta ( u kilama CO2) da se ta voda preveze desetak tisuća kilometara do krajnjeg potrošača.

I taj strateški izvoz donosi godišnje prihod hrvatskoj (ne profit, nego prihod) oko 6 milijuna dolara, a istovremeno Hrvatska uvozi vode za približno isti iznos. Količinski, radi se cca. 30,000 tona, što odgovara količini kiše koja godišnje padne na 3 do 4 hektara...

Ono čega se treba čuvati je nekontrolirano davanje koncesija na komunalne vodovode, kanalizacije i uredjaje za prečišćavanje, ali i to podrazumjeva uozbiljenje javnog sektora da osigura efikasnu, sigurnu i što jeftiniju opskrbu vodom i prečišćavanje.

The Observer

Tko je glasao
Tko je glasao

Da, kometari kao na tvom

Da, kometari kao na tvom linku, iako nemaju znanstvenog i statističkog utemeljenja, ipak doprinose da se probuše neki mitovi i da se zamislimo.

Npr. ja sam odrastao u provincijskom mjestu (u gorskog dijelu Hrvatske) gdje su posjetitelji iz Slavonije prilikom dolaska prvo tažili žedj vodom iz slavine - jer je bila odlična i neusporedivo bolja od njihove.

Danas živim u jednoj europskoj metropoli i s s užitkom pijem vodu iz slavine, koja ne samo da je ukusna i besprijekorno čista, nego ne sadrži niti miligrama klora (jer se klor uopće niti ne dodaje). Istovremeno, u mom starom mjestu, voda je loša, ponekad zamućena i bilo je razdoblja (ljeti) da se uopće ne preporučuje za piće.

Vjerojatno netko drugi ima nekakva drukčija iskustva - možda potpuno suprotna. To samo pokazuje da neki stereotipi i generalizacije ne vrijede i da se treba suočiti sa činjenicama onakve kakve jesu.

Treba biti ponosan na svoje, ali od samog ponosa i bez prave brige o onome što imamo, nema vajde.

The Observer

Tko je glasao

@bet, znaš li Ti tko

@bet, znaš li Ti tko zapravo i zašto stvara iako nemaju znanstvenog i statističkog utemeljenja, ipak doprinose da se probuše neki mitovi i da se zamislimo. te iste "istine" i tu "znanost"?
Ti me polako podsjećaš na jednog prijatelja koji je još u 9 mj. 1991. tvrdio, žestoko tvrdio, da rata neće biti a već sutra mu je granata raznijela krov, samljeli mu gradić u par dana a on u izbjeglištvo.
Kuda ćeš Ti u izbjeglištvo kada ti vodu počne naplaćivati EU konzorcij?
Na Mars? Tamo isto navodno ima vode.

Tko je glasao

i globalno zatopljenje:)

i globalno zatopljenje:) mogao bi se led i otopiti..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Plus toga, zagađenje u

Plus toga, zagađenje u odnosu na ugljen neće biti znatno manje jer količina metana koji se oslobađa na branama je skoro jednak uništavač i akcelerator efkta staklenika kao i ugljični dioksid iz termo centrala na ugljen.

Ovo jednostavno nije istina. Neki efekt postoji ako se jednostavno potapa šuma, ali to obično nije slučaj — šuma se posječe prije potapanja. Osim toga:

In boreal reservoirs of Canada and Northern Europe, however, greenhouse gas emissions are typically only 2% to 8% of any kind of conventional fossil-fuel thermal generation Izvor: Wikipedija: Loše strane hidroelektriciteta

Osim toga, da iz termoelektrana ide samo čisti CO2... a gdje je pepeo, sumporni spojevi... čiste priče interesnih skupina koje žive na ugljenu!

Onda jednostavno možemo isušiti sva jezera koja postoje na svijetu, evo, sva proizvode nešto metana, i problem globalnog zagrijavanja riješen!

Tko je glasao

ovaj tekst naprosto vrišti

ovaj tekst naprosto vrišti od gluposti. neznam jel autor bio inspiriran najnovijim james bondom ili nekim drugim korporativnim uratkom nastalim na ovu temu sa ciljem izvlačenja novaca iz naivčina ili je konzultirao neozbiljnu konspirativnu literaturu no u svakom slučaju rezultat je očajan. za početak, hrvatska nema najviše pitke vode u europi s obzirom na površinu. no točno je da 42. u svijetu po bogatstvu vodenih izvora što ponešto govori o njenoj važnosti. zna li netko koja je 42. država po rezervama nafte? 42. država u svijetu po rezervama prirodnog plina? bakra? cinka? uranija? itko? e pa u tom rangu je i strateška važnost hrvatske vode.
nadalje autor bez puno objašnjena iznosi podatak da su zle, zle korporacije pljačkale naftu ekvadora i venezuele. ovo je tipična ljevičarko-anarhističko-antiglobalistička budalaština koja se apsolutni ničim razumnim ne može potkrijepiti. ona polazi od toga da je naftno bogatstvo navedenih zemlja u vlasništvu naroda tih zemalja i tu otprilike završava argument. a valjda bi ga strane korporacije trebale besplatno vaditi iz zemlje. jer su oni jadni siromašni a i nemaj baš nešto kvalitetnih inžinjera nafte ni geologa a nemaju bogme ni kapitala za što su opet zle strane korporacije krive. ono što je autor zaboravio spomenuti da su ta naftna polja već jednom bila nacionalizirana a strane korporacije izbačene kad su cijene nafte bile visoke i pohlepnim političarima nije bilo dosta ono što su ranije potpisali, a nanovo su bile privatizirane kad su cijene nafte pale pa nisu imali više para za svoje projekte. to se i sada događa. a i nastavit će se ako cijena nafte ostane niska . samo sada se ugovori potpisuju i sa kinezima po kojima će se sasvim sigurno sasuti drvlje i kamenje kad ciklus bude na vrhuncu. no skrenuh s teme.

valja i uzeti sa rezervom priče poput ove bolivijske jer se povlače u knjigama trećerazrednih autora poput naomi klein, chomskog i enghdala koji su napravili karijeru na takvim i sličnim pričama a uvijek nekako MMF i Svjetska banka dolaze kao prethodnica i servis bogatih zapadnih firmi što je već popriličan nonsens za svaku iole informiraniju osobu. pogotovo kad uzmemo u obzir akvizicije i priljev kapitala iz zemalja tzv. Trećeg svijeta u razvijene zemlje što je dominatni pravac posljednjih godina. no dobro to je već ideološko pitanje i ne očekujem da itko preispita svoje pozicije jer se one i tako ne temlje na totalitetu činjenica, nego se teza gradi na tri prepisana primjera.

osim toga neznam čemu strah za porastom cijene pitke vode u hrvatskoj. jel bandić predstavnik stranih korporacija ili "naš" čovjek? pa onda posljedično čemu strah od stranih korporacija kad nam lokalna vlast radi istu stvar? bojim se da ovdje neki robuju ideologijama i nasjedaju na propagandne pamflete umjesto da sjednu i razmisle. na koncu država je ta koja postavlja pravila, ona ih i vrlo često i mijenja nakon što ih je postavila. u vlastitu korist. pa koncesije stranim kompanijama u državi koja ne iskorištava svoj vodeni potencijal ni približno koliko bi mogla nije uopće loša ideja. kao uostalom ni koncesija za neka druga prirodna bogatstva poput šuma što su napravili finci ( vjerojatno su i njih MMF i Svjetska banka natjerali) ne bi bile loše. međutim, ksenofobija nacionalsocijalista je prevelika. ne vide dalje od svog nosa. no nije prevelika šteta. voda ipak (još?) nije veliki biznis.

a sad samo ožežite! :)

Tko je glasao

pijanac

pijanac

da li su tebi maligani udarili u glavu ili si doista glup,gluplji i jednokratno neupotrebljiv

Tko je glasao

Ja se slažem sa skoro svim,

Ja se slažem sa skoro svim, ali treba reći i da sve zemlje trećeg svijeta nisu iste. Stavljamo u isti koš Kinu, Venecuelu i Kongo, što ipak nije isto.

Neke zemlje koje možemo nazvati ne-baš-lijevo orijentiranima, kao Čile, imaju državne rudnike bakra i to je bitan prihod države. Doduše, oni su tu igrač na svjetskom nivou.

Strah od porasta cijene vode je razumljiv, jer su to monopoli. Recimo, ja sam u stambenoj zgradi ugradio vlastito brojilo za vodu, ali ga ZG vodoopskrba ne priznaje, iako se to brojilo priznaje u nekim drugim gradovima. Ja ne mogu dobiti trajni priključak pitke vode od bilo koga osim ZG Holdinga, dakle — monopol.

Strah o banaka je isto razumljiv, kapital stvara kapital, strani kapital ulazi negdje kako bi povratio što više, nažalost Hrvatska nema svojih većih banaka koje bi poslovale u inozemstvu...

U Hrvatskoj postoje i privatne šume, nije mi nikad bilo jasno, ako oranice želimo privatizirati (a svi traže državnu zemlju) zašto ne i šume? Zato što postoji velika firma Hrvatske šume, koja bi tada bila u problemima, a ona ima jako lobi.

Tko je glasao

čile doista ima i rudnike

čile doista ima i rudnike bakra u vlasništvu državne firme međutim najveći rudnik bakra u čileu, Escondida je ipak u vlasništvu stranih korporacija - BHP-a, Ria Tinta itd...i to je bila logična i zdravorazumska odluka. jer za ulaganje treba para i para. država dobiva postotak a nije uložila ništa.
o bankama sam ovdje već pisao i mislim da je irelevantno čije je vlasništvo. no nije tema.

Tko je glasao

Ja neću "ožeći" jer se

Ja neću "ožeći" jer se slažem s jednim dijelom komentara, prije svega onoga koji je okviru teme, a to je voda i odnos prema vodi kao nacionalnom bogatstvu. Samo bih napomenuo da ako se govori o koncesijama (u vodnom sektoru svakako preferiranoj formi u odnosu na prodaju, koju mislim da bi trebalo zabraniti), onda bi trebalo stvoriti jasnu nacionalnu politiku (ako ne postoji) kome se i pod kojim uvjetima koncesija može dati i na koji način se o tome mora izvjestiti i konzultirati javnost.

Ono s čime se ne slažem je potpuno stajanje na liberalnu stranu po pitanju iskorištavanja priodnih bogatstava siromašnih zemalja od strane krupnog kapitala. Istina je da te zemlje trebaju pomoć izvana jer same nemaju niti kapitala niti znanja za ta bogatastva iskoristiti. Isto tako, u većini slučajeva su korumpirane lokalne vlasti dakelo veći "lopovi" od "kapitalističkih grabežljivaca" izvana. Medjutim, nesporna je neravnoteža u raspodjeli ostvarenog profita, gdje strane kompanije gotovo redovito obilato "omaste brk", dok lokalno stanovništvo dobije mrvice. Dokaz za to je činjenica da su npr. velike naftne kompanije nagomilale ogroman kapital kojim gospodare Svijetom, dijelom svojom sposobnošću ali još više nepravednom raspodjelom profita. Istovremeno, većina tih zemalja živi u siromaštvu, opet dobrim dijelom vlastitom "zaslugom", ali nesporno zbog nepravedne raspodjele profita.

The Observer

Tko je glasao

ovo naprosto ne odgovara

ovo naprosto ne odgovara činjenicama. sve države koje imaju naftu daju stranim naftnim kompanijama koncesije i dobivaju za to popriličan postotak koji ovisi o ponudi i potražnji u trenutku potpisivanja ugovora. i države primaju obilate prihode od IOC-a. e sad to što lokalno stanovništvo nema koristi od toga nije stvar naftne kompanije koja ima ugovor sa državnom, nego je to stvar države koja prima novce a raspoređuje ga kako im paše. velike internacionalne naftne kompanije odavno nisu glavni igrači u naftnoj industriji. to su sada nacionalne naftne kompanije - novih 7 sestara!

Tko je glasao

Forbesova lista najvećih

Forbesova lista najvećih svjetskig kompanija (2008)
1. ...
2. Exxon Mobil
3. Royal Dutch Shell
4. BP
5. ...
6. Chevron
7. ....
8. Total
9. ....
10. ConocoPhillips

Dakle, 6 najvećih su multinacionalne naftne kompanije. Sudeći po rezultatima, koncesije na kojima su se ove kompanije obogatile teško da se mogu nazvati poštenima. Moguće je da se situacija postepeni mijenja, ali govorimo općenito.

The Observer

Tko je glasao

@bet, evo umjesto mog

@bet, evo umjesto mog komentara:
JAPANSKA DAROVNICA ZA PRIPREMU PROJEKTA UNUTARNJE VODE
17. srpnja 2006.

Ministar financija Ivan Šuker i direktor regionalnog ureda Svjetske banke u Hrvatskoj Anand K. Seth potpisali su danas Ugovor o darovnici japanske vlade u iznosu 500 tisuća američkih dolara, a namijenjenih pripremama za realizaciju projekta unutarnje vode. Projekt unutarnje vode, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 100 milijuna dolara, odnosi se na ulaganje i jačanje institucija za pružanje usluga vodoopskrbe i odvodnje, kao i mjere zaštite od poplava u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Sredstva japanske darovnice koristit će se, među ostalim, za pripremu studija izvedivosti, zatim okolišne, socijalne, ekonomske i druge studije te razvoj planova provedbe projekta, kao i nabavu tehničkih usluga i robe potrebne za izvođenje takvih aktivnost.

Temeljem tih priprema Hrvatska bi do kraja ove godine trebala sa Svjetskom bankom ispregovarati kredit u vrijednosti oko 50 milijuna dolara za realizaciju projekta, a koji bi se koristio u idućoj godini, najavio je ministar Šuker.

Uz sredstva iz kredita, u financiranje projekta uključit će se i jedinice lokalne samouprave, te trgovačka društva uključena u projekt, koji će raznim naknadama na sebe preuzeti preostali dio troškova projekta, kazao je.

Naglašavajući važnost projekta, Šuker je istaknuo da Hrvatska danas ima velike zalihe pitke vode, ali i upozorio da bi nebriga o gospodarenju vodom vrlo brzo mogla promijeniti to stanje.

Projekt Unutarnje vode, koji će i pomoći Hrvatskoj u približavanju direktivama EU, dio je šireg 'masterplana' gospodarenja vodom u Hrvatskoj, u sklopu kojega je prije dvije godine, također uz financijsku pomoć Svjetske banke, započet i Projekt zaštite od onečišćenja voda u gradovima na jadranskoj obali.

U sklopu toga su i projekt zaštite okoliša u Kaštelanskom zaljevu, koji se upravo dovršava, te dva dovršena projekta - obnove istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, te istarskog vodovoda i kanalizacije.

Za izvršavanje danas potpisanog ugovora nadležni će biti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Hrvatske vode, koje su i korisnik sredstava darovnice.

Ministar financija naglasio je da je Svjetska banka do sada kroz 49 darovnica Hrvatskoj osigurala 49 milijuna dolara pomoći, a samo je japanska vlada kroz 23 darovnice donirala više od šest milijuna dolara.

Seth je pak istaknuo kako se nada da će ovo biti jedna od posljednjih darovnica, odnosno da će Hrvatska uskoro proći proces tranzicije i postati članica EU, te time i sama postati donatorom.
:::::::::
Tko ovo ne razumije? Darovnica? Ljudi, nemojte biti smiješni i naivni!

Tko je glasao

Tko ovo ne razumije?

Tko ovo ne razumije? Darovnica? Ljudi, nemojte biti smiješni i naivni!

I što bi sad to trebalo značiti? Da će Japan cjevovodom odvesti hrvatsku čistu vodu ili da će nas WB okupirati?

Treba znati da Japan preko državne agencije JICA kreditira razvojne projekte i daruje sredstva koja se mjere milijardama dolara svake godine. U tome su najveći u Svijetu. I pri tome su najpošteniji, jer u principu ne uvjetuju učestvovanje japanskih firmi i kupovinu japanske robe. Problem je samo u tome što se u hrvatskim uvjetima takve darovnice loše iskoriste, zbog uglavnom loše pripremljenih projekata i tihog bojkota lokalnih projektantskih/konzultantskih kuća.

A Svjetska banka (WB) - kao što joj i ime kaže, to je banka koja daje kredite na kojima zaradjuje. Ti su krediti uglavnom povoljniji nego krediti komercijalnih banaka i mekši su u smislu vraćanja, pa se ulažu u projekte koji nemaju veliku mogućnost povrata kapitala. Problem je kada se krediti troše nesuvislo, usprkos nadzoru, pa se zemlja upetlja u dugovnu spiralu, i time WB iznenada postane "bad guy" koji hoće svoje novce natrag.

Ne bih ulazio u diskusiju o svjetskim odnosima uvjetovanim kapitalom, ali mi je naprosto smješno vidjenje nekakvog paklenog plana iza svega ovoga, s ciljem bacanje Hrvatske na koljena, potčinjavanja, pljačke resursa i ne znam čega sve ne.

The Observer

Tko je glasao

gospodin bet, vi mora da

gospodin bet, vi mora da živite u a) Skandinaviji b) Švicarskoj, i to puno predugo, kada vam se toliko iskrivio pogled na svijet..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

A što je to točno krivo u

A što je to točno krivo u ovome što sam napisao?

The Observer

Tko je glasao

Dragi moj "superhik" nema

Dragi moj "superhik" nema razloga da se upuštam u polemiku.
Kada budeš ima obrazovanje, literature i 30 godina iskustva u procesnoj, kemijskoj proizvodnji - javi se!
Do tada budi pozdravljen, uz onu poznatu uzrečicu: "... sa budalama se ne isplati raspravljeti, jer te najprije svedu na svoju razinu i tada dotuku iskustvom!"
Mir i dobro!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci