Tagovi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE – BANSKI DVORI

SUSH
SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE
(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)

Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia

Tel+Fax: ++385 1 4668 217 / 091 52 57 909 & 098 52 00 22 Članica/Member

International Union of Tenants
Stockholm, Sweden
Consultative Status with UN
Economic and Social Council.
Participatory Status with the
European Council.
Consultative Status with the
Council of Europe.

Pro aris et focis Za ognjište i za dom For hearth and home
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE – BANSKI DVORI
N/R PREMIJER VLADE RH
G. ZORAN MILANOVIĆ
MARKOV TRG, ZAGREB

HITNO RJEŠAVANJE ZBOG OPASNOSTI U ODLAGANJU

Predmet: hitno poništenje Zakona o najmu (NN 91/96) Zbog njegove neustavnosti i nezakonitosti prema Izvješću Ustavnog suda U-X/2191/2007 od 20. lipnja 2007. godine.

Poštovani,
U privitku Vam dostavljamo Izviješće Ustavnog suda RH U-X/2191/2007 od 20.06.2007. god. te Odluku Ustavnog suda br. U-I-762/1996 od 31.ožujka 1998. god. iz kojih je razvidno da je Ustavni sud na temelju ovlasti za praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti te izvješćivanja Hrvatskog Sabora o uočenim pojavama NEUSTAVNOSTI i NEZAKONITOSTI, a na temelju čl.128 alineje 5 Ustava RH iz 2005., danas je to čl. 129. alineja 5 Ustava RH iz 2010. god., i čl. 104. Ustavnog Zakona o Ustavnom Sudu Republike Hrvatske, na sjednici 20.06.2007. god. utvrdio slijedeće, te uputio prethodnoj Vladi i Saboru

IZVIJEŠĆE
Zaključak:
O uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti – potreba donošenja izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova,
jer nije poštivan čl. 14 st. 2 Ustava – svi su pred zakonom jednaki
Stoga je postojeća normativna situacija s Ustavnopravnog stajališta neprihvatljiva i nedopustiva.
Zakonodavac (Sabor) je u prošlom sazivu bio dužan to urediti izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova i osigurati JEDNAKOST SVIH PRED ZAKONOM.
Prema odredbama čl.31. Ustavnog Zakona o Ustavnom Sudu RH (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), odluke Ustavnog Suda su obvezatne te su sva tijela državne vlasti dužna u okviru svog ustavnog i zakonskog djelokruga provoditi odluke Ustavnog Suda.
Neprimjenjivanje ustavnih odluka je rušenje aktivne legitimacije Ustavnog suda, a neprovođenje od tijela državne vlasti je rušenje ustavnopravnog poretka RH.
Izmjenama Ustava RH čl. 31/2010. god. stekla su se prava za poništenjem Zakona o najmu stanova 91/96 NN, vraćanje prava stanarima na otkup stanarskog prava jer su im izmjenama Ustava RH ograničena ljudska prava te su tim izmjenama Zakona dovedeni u diskriminirajući položaj prema drugim građanima kojima to pravo nije oduzeto.
Čl.31/2010 Ustava RH
Ne zastarjevaju kaznena djela ratnog profiterstva, kao ni kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Države propisane zakonom, ili ona koja ne zastarjevaju prema međunarodnom pravu.
Imovinska korist, ostvarena tim djelima ili povezana s njima, oduzet će se.
Čl.131/2010.god. Ustava RH kaže:
Ustavni Sud RH ukinut će zakon ako utvrdi da je neustavan.
Ustavni sud RH ukinut će ili poništiti drugi propis ako utvrdi da je neustavan i nezakonit.
Ustavni sud donio je u svom Izviješću U-X/2191/2007 od 20.06.2007. god. da je Zakon o najmu neustavan i nezakonit.
Čl.5 /2010 Ustava RH
U RH zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom i sa Zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak RH.

Kako nije poštivan čl. 14 st.2 Ustava RH molimo da ova Vlada stavi u hitnu proceduru P O N I Š T E N J E ZAKONA O NAJMU 91/96 NN, kako bi se prekinuli pravni postupci hrvatskog pravosuđa koji uključuju čak i deložaciju stanara, a koji su nosioci stanarskog prava, jer Zakon o najmu je NEUSTAVAN i NEZAKONIT, prema Izviješću Ustavnog Suda RH U-X/2191/207 od 20. Lipnja 2007.

V A Ž N O !!!
Primjer koji zorno potvrđuje da se stanarsko pravo tretira kao jedinstveni pravni institut i da je zaštićeno Konvencijom i Protokolima je slijedeći slučaj:
Predstavka Odboru UN-a, slučaj o kojem se ovdje radi je pojedinačna predstavka koju je Dušan Vojnović pokrenuo protiv RH pred Odborom UN-a za ljudska prava zbog toga što je ostao bez stana u Zagrebu.

MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA
UJEDINJENI NARODI
ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA
95. SJEDNICA
16. OŽUJAK DO 03. TRAVANJ 2009.

VIĐENJA/VIEWS
Priopčenje br. 1510/2006

Stanarsko pravo stanara u kućama i zgradama u vlasništvu kao imovinsko pravo nije se moglo nikakvim aktom pa tako ni Zakonom o najmu ograničiti a najmanje oduzeti, što je u RH učinjeno. Praksa sudovanja U RH prije sukcesije Jugoslavije pokazuje da je stanarsko pravo ustavna kategorija da je štićeno jedinstvenim Zakonom o stambenim odnosima:

Građani RH su temeljem Ustava SFRJ, čl. 164. st. 1., te Ustava Socijalističke Republike Hrvatske čl. 242. st. 1 imali Ustavom zajamčena stanarska prava. Tadašnji Zakon o stambenim odnosima koji je bio u skladu s Ustavima SFRJ i SRH izjednačio je pravo stanara:
Čl.3. Zakon o stambenim odnosima.
Prava i dužnosti iz stavka 1 ovog člana ima i osoba koja je po ranijim propisima stekla stanarsko pravo na stan u vlasništvu građana ( NN 52/74) .
Ova odredba se odnosila na sve stanare koji su stanarska prava stekli na stanu na kojem postoji pravo vlasništva do dana 26.12.1974. god. kada je ovaj Zakon stupio na snagu. To potvrđuje i Odluka Ustavnog Suda objavljena u NN 11/977 od 29. siječnja 1997. god. na str. 681 a glasi:
„Bivši nositelji stanarskog prava stjecali su ta prava temeljem istih zakonskih propisa i postojao je samo jedan oblik stanarskog prava, neovisno o tome tko je bio davatelj stana na korištenje“.
Praksa prije izjednačavanja stanarskih prava postojala je i štitila je stanarsko pravo kao jedinstvenu kategoriju imovinskog prava. Navodimo primjer te prakse:
Vrhovni Sud RH u svojoj je presudi br: GŽ557/72-2 od 17.siječnja 1973. god. donio i potvrdio:
Da je stanarsko pravo imovinsko pravo kao što je u Rješenju istog Suda od 31.03.1971.god. br.: GŽ801/70-5 rečeno: da je stanarsko pravo imovinsko pravo pa protupravni gubitak ovog prava (stanarskog prava) ima za posljedicu naknadu štete u visini tržišne vrijednosti stana.

Odluka Ustavnog suda br: U-III-3136/2003., Zagreb 25.01.2006. također potvrđuje da se radi o imovinskom pravu ali i štićenim temeljnim ljudskim pravima: „...Polazeći od toga da je pravo na otkup stana bilo pravo imovinske naravi koje je ovlašćivalo imatelja tog prava na stvaranje imovinskog prava – prava vlasništva, pravo na otkup stana...“.
Isto tako, stanarsko pravo kao jedinstveni pravni institut, rješavan je u ostalim državama nakon sukcesije zajedničke države koji dokazuje da je stanarsko pravo osim što je imovinsko pravo po svim zakonima isto tako štićeno usvojenim međunarodnim standardima Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa Protokolima.
blockquote
Dana 29.06.2001.god. potpisan je međunarodni ugovor „Ugovor o pitanj

ima sukcesije“ koji se radio na traženje svih pet država bivše Jugoslavije i tada je potpisana i Rezolucija 1022.
Dana 08.03.2004.god. tadašnji predsjednik RH Stjepan Mesić u Saboru proglašava „ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PITANJIMA SUKCESIJE“ jer je izglasan dvotrećinskom većinom glasova. Zakon je objavljen u NN 2/2004 od 17.03.2004.god. nakon toga je ratificiran od svih pet država bivše SFRJ i objavljen u NN 5/2004. Ovaj Zakon svoju provedbu i primjenu trebao je doživjeti dana 02.06.2004.god. tim Međunarodnim Ugovorom i njegovim Zakonom, točnije Aneksom G „Privatna imovina i stećena prava“, ali niti dan danas ga hrvatsko pravosuđe ne provodi niti ne primjenjuje jer je stavljena Zabrana od strane Državnog odvjetništva od 24.12.2004.god.
Člankom 2. st.1 a i st.1 b st.2 i člankom 6 trebali smo ostvariti otkup stanova jer čl.2.st.1. b – „Bilo kakav navodni prijenos prava na pokretnu i nepokretnu imovinu učinjen nakon 31.12.1990.god. i zaključen pod prisilom ili protivno pododjeljku (a) ovog članka bit će NIŠTAV.“
Čl.6 Aneksa G
„Domaće zakonodavstvo svake države nasljednice u vezi stanarskog prava primijenjivati će se na istovjetan način (ispravan prijevod) na osobe koji su bili državljani SFRJ i koje su imale to pravo bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa,boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, imovinsko stanje, rođenje ili drugi položaj.“
Prema čl. 141 Ustava RH iz 2010.god. svaki zakon donesen na temelju međunarodnog ugovora, jači je od svih zakona donesenih u RH i treba se primjenjivati po međunarodnom pravu. Ali se Aneks G ne provodi i ne primjenjuje!
Vlada RH je 1995. godine naručila Studiju od prof. Jeremy McBride, profesora na Sveučilištu u Birminghamu. Studija je bila posvećena temi stanarsko pravo, no kad je studija bila gotova i RH vlada uvidjela da se stanarsko pravo tretira kao imovinsko pravo, studija je po nalogu tadašnje Vlade RH bunkerirana.

Skupština UN-a 30.12.2010.god.

U privitku vam dostavljamo i Izvješće koje je podneseno na skupštini UN-a 30.12.2010.god. od posebne izvjestiteljice Raquel Rolnik – III pod točkom D stanari u nominalnom vlasništvu.
Nakon iznesenog izvješća ispred skupštine UN-a nastalo je zgražanje na ponašanje prethodne Vlade koja nije ništa poduzimala za rješavanje toga problema.
Ovakvo izvješće je ostavilo gorak okus o RH pa stoga i podnesci koji se rade prema Monitoring komisiji – izvješća „Platforme 112 za Hrvatsku vladavinu prava“ dostavljaju se i na UN koji budno prati rješavanje toga problema.
Zaključci i preporuke posebne izvjestiteljice su slijedeći:
VIII Zaključci i preporuke :
„80. specijalna izvjestiteljica također potiće Vladu na definiranje i unificiranje stambenih aranžmana primijenjenih na one koji su od početka imali slična stambena prava uključujući i mogućnost otkupa pod povoljnim uvjetima kuća u kojima prebivaju.“
Imajući u vidu kakvu sliku je prošli saziv Vlade odašiljao svijetu o svom diskriminirajućem ponašanju prema svom vlastitom narodu, nadamo se da ova Vlada neće činiti istu grešku, već će iskoristiti sve zakonske i ustavne mogućnosti, te međunarodno pravo da to ispravi a to je jedino moguće PONIŠTENJEM ZAKONA O NAJMU NN91/96 .
Prethodna Vlada je, sa svojim ponašanjem, sama rušila, ukidala i nije poštivala temeljna ljudska prava zagarantirana Konvencijom o temeljnim ljudskim pravima i Protokolima, te potpisanim Međunarodnim ugovorima kao i Rezolucijama 1022, 1096 i 1708.
Naprijed navedeno pokazuje da je jednoj skupini stanara u RH (cca 15000 obitelji) uskraćeno pravo otkupa njihovog stanarskog, imovinskog, stećenog prava koje je bilo ustavne kategorije štićeno zakonima i praksom sudova bivše države. Njihovo pravo je koruptivnim zakonodavstvom kao i koruptivnom praksom sudova i tijela vlasti oduzeto, te su oni u vlastitoj državi diskriminirani suprotno svim međunarodnim standardima koje je RH usvojila.

Jedino moguće rješenje ove situacije je: primjena usvojenih standarda, prihvaćanje od strane Republike Hrvatske da je stanarsko pravo i temeljno ljudsko pravo, te da Republika Hrvatska primjeni ustavne odrednice i poništi članke zakona koje osporavaju ovoj kategoriji otkup njihove imovine te im nadoknadi štetu koju trpe sve ove godine.

ZAKLJUČAK

PONIŠTENJE ZAKONA O NAJMU NN 91/96
OBUSTAVA SVIH SPOROVA KOJE SE VODE PRED SUDOVIMA PO ZAKONU O NAJMU I PRIJETEĆE DELOŽACIJE IZ STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO.

U Zagrebu, 06.05.2012.

SUSH
SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE
(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)

Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia

______________________________

Prilozi:

1) Izvješće Ustavnog suda RH U-X/2191/2007
2) Član 3. Zakona o stambenim odnosima
3) Odluka Ustavnog suda RH od 29.01.1997.
4) Presuda Vrhovnog suda RH br. Gž 557/72-2
5) Odluka Ustavnog suda RH broj U-III-3136/2003 od 25.01.2006.
6) Izvješće Posebne izvjestiteljice UN pred Skupštinom UN-a 30.12.2010.
7) Izvješće pučkog pravobranitelja broj P.P -08-04-1420/11 od 22.11.2011.
8) Izvješće o diskriminaciji Vijeću Europe u vezi poglavlja 23
9) Rezolucija 1096 Vijeća Europe
10) Rezolucija 1708 Vijeća Europe
11) Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije, NN 17.03.2004.
12) Izvještaj Organizacije civilnog društva „Platforma 112“ o prvih 112 dana nove vlasti

Komentari

http://www.index.hr/vijesti/c

http://www.index.hr/vijesti/clanak/ugovor-o-sukcesiji-je-li-on-zadnja-i-... ponedjeljak, 5.11.2012

EUROPSKA unija i dalje ima ozbiljnih prigovora na stanje u hrvatskom pravosuđu, a jedan od razloga je i sukcesija imovine bivše države. Naime, današnji Objektiv piše kako će nepoštivanje međunarodnog ugovora o sukcesiji, potpisanoga 2001. godine u Beču, biti jedna od zadnjih a vjerojatno i najtežih prepreka hrvatskog ulaska u EU.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/ugovor-o-sukcesiji-je-li-on-zadnja-i-... ponedjeljak

Tko je glasao

Tko kupuje i dobiva stanove

Tko kupuje i dobiva stanove zaštićenih najmoprimaca?
Petar Turković i odvjetnica žele stanove branitelja i poznatoga hrvatskog skladatelja
Na ime Petra Turkovića u zemljišnoknjižnom odjelu nalazi se još osam drugih zabilježbi.

http://objektivhr.com/rubrikegal.php?what=1&tip=1&id=3458&subgroupeid=34...

Tko je glasao

Što se tiče kršenja ljudskih

Što se tiče kršenja ljudskih prava, tu bi se uvelike moglo raspravljati o kršenju prava vlasnika kojima se onemogućuje raspolaganje vlastitom imovinom.
Jasno je da Vlada pa niti EU ne može donijeti odluku kojom će zaštićeni najmoprimci imati pravo otkupiti "svoju imovinu", u slučajevima u kojima dotična imovina ima svoje vlasnike, a vlasništvo je nepovredivo.
Zaštićeni najmoprimci su isto pokušali postići već par puta pred institucijama EU, ali logično je da nisu uspjeli, za razliku od vlasnika stanova.

Tko je glasao

Slučaj Dušana Vojnovića koji

Slučaj Dušana Vojnovića koji je izgubio na svim sudovima RH kao i u Strasbouru, ali svoja prava je zatražio na OBORU ZA LJUDSKA PRAVA PRI UN- u, koji je tražio poništenje svih presuda koja su donesena uključujući i presuda u Strabouru. Od te se godine mijenja retorika Suda u Strasbouru, i nakon toga sve presude Suda u Strasbouru donose se u korist stanara sa stanarskim pravom. http://www.snv.hr/vijesti/izbacenom-iz-stana-dati-naknadu/

Tko je glasao

SAVEZ UDRUGE STANARA

SAVEZ UDRUGE STANARA HRVATSKE
PREDSJEDNICA UDRUGE: VOLGA VUKELJA- DAWE
ČLAN PREDSJEDNIŠTVA: GORDANA VOJKOVIĆ
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Načelnica odjela za stanovanje Borka BOBOVEC dipl ing.arh. Pravnica odjela Gđa: Bakarić
ZAKLJUČAK
SA SASTANKA U MGIPU DANA 10.10.2012.god. U 09.00 SATI
U NAZOČNOSTI ISPRED MGIPU: Gdje. Borke BOBOVEC, Gdje. BAKARIĆ I PREDSTAVNIKA
SAVEZA UDRUGE STANARA HRVATSKE : Predsjednica Volga VUKELJA -DAWE i član predsjedništva SUSH Gordana VOJKOVIĆ
Sastanak je započeo oko 09.15 sati.
Nakon predstavljanja i upoznavanja u samom početku ispred MGIPU bila je nazočna samo gdja Bakarić, a kasnije se pridružila načelnica odjela za stanovanje gdja Borka Bobovec.
Riječ je uzela Volga Vukelja- Dawe:
Dobar dan gdjo Bakarić, Vaše ministarstvo je zaprimilo sve naše pravne materijale: odluke Ustavnog suda, Rješenja Ustavnog suda, Elaborat na kojem se temelji zahtjev za poništenje Zakona o najmu stanova , Međunarodni ugovor i Zakon o potvrđivanju ugovora o pitanju sukcesije, Presude suda u Strasbouru kojima se gdje štite stanarska prava, slučaj Dušana Vojnovića koji je izgubio na svim sudovima RH kao i u Strasbouru, ali svoja prava je zatražio na OBORU ZA LJUDSKA PRAVA PRI UN- u, koji je tražio poništenje svih presuda koja su donesena uključujući i presuda u Strabouru. Od te se godine mijenja retorika Suda u Strasbouru, i nakon toga sve presude Suda u Strasbouru donose se u korist stanara sa stanarskim pravom, Predstavku Vlade RH koja je donijela Akt o poništenju Zakona o najmu stanova i proslijedila Vašem ministarstvu na ŽURNO POSTUPANJE, 14.05.2012 ur.broj: 50302-09-12-1. Dostavljena Vam je i požurnica 23.08.2012, ur.broj: 50302-09-12-2, zaprimili ste isto tako i zahtjev Ministarstva pravosuđa od 17.svibnja 2012, ur.broj: 514-04-02-02- 01-12-7 u nadležno postupanje „ otkup stanova sa stanarskim pravom u privatnom vlasništvu". Nakon proučenog Elaborata, Ministarstvo pravosuđa Vam dostavlja novi zahtjev na nadležno postupanje, a isti se odnosi na dopis "Saveza udruga stanara Hrvatske - poništenje Zakona o najmu stanova temeljem izvješća Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-X 2191/2007 od 20.lipnja 2007, o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti i potrebi donošenja izmjena i dopuna zakona".
Vaše ministarstvo sve ovo ignorira.
Na sve što se vi pozivate u vašim odgovorima fizičkim licima, (Ksenija Šrajer i Stipan Pjevac) pa i našoj udruzi, u Vašem Ministarstvu je za neke osobe, možda jedinima, povijest čovječanstva završila sa 2003 godinom, a sve što se događalo nakon te godine je bitno za naš povratak STANARSKOG PRAVA, odnosno vlasništva (jer vlasništvo proizlazi: posjed, uporaba, korištenje i održavanje, po Zakonu o vlasništvu čl. 30, iz čega proizlazi da smo mi nositelji stanarskog prava veći vlasnici od vlasnika na papiru, odnosno nominalnih vlasnik). Osim toga ne poštujete ni Rezolucije koje je RH potpisala, a to su: rezolucija 1022, 1096, 1708, Zakon o potvrđivanju ugovora o pitanjima sukcesije - Aneks G, čl.2. stav 1a, 1b, stav 2; čl. 6 i čl. 8. istog Zakona koji je stupio na snagu i primjenu 02.06. 2004. Prema Ustavu RH iz 2010, čl. 141, svaki zakon donesen na temelju međunarodnog ugovora je jači od svih zakona RH, a po međunarodnom pravu država koja ne poštuje Zakone donošene na temelju međunarodnog ugovora podliježe ODGOVORNOSTI po međunarodnom pravu.
Ne poštujete ni svoj Vlastiti USTAV RH i Zakon o Ustavnom sudu čl.31. koji kaže da su "Sva tijela državne vlasti dužna u okviru svog ustavnog i zakonskog djelokruga provoditi odluke Ustavnog suda". Praksa kojoj svjedočimo potvrđuje da se to ne poštuje. Naime, prema Odluci Ustavnog suda U-l-762/1996 a objavljenoj 31.ožujka 1998, kao i Rješenju Ustavnog suda U-X 2191/2007, koji eksplicitno navode da je Zakon o najmu neustavan i nezakonit, sudska praksa ne poštuje niti Odluku niti Rješenje, čime izravno ruši postojanost Ustavnog suda i samog Ustava (čl. 131, stav 3/2010). Kršenjem člana 55., stava 3. Zakona o Ustavnom sudu krši se i taj zakon.
Isto tako ne poštujete ni čl.5 /2010 Ustava- ,,U RH zakoni moraju biti u suglasnosti s USTAVOM I SA ZAKONOM. Svatko je dužan držati se USTAVA i prava i poštivati pravni poredak RH.“
Osim gore navedenog pozivamo se i na ČI.31./2010 Ustava RH, iz kojeg proizlazi da je Zakon o najmu stanova, donešen u vrijeme mirne reintegracije, koruptivan. Citat čl.31./2010."Ne zastarjevaju kaznena djela ratnog profiterstva, kao ni kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Države propisane zakonom, ili ona koja ne zastarjevaju prema međunarodnom pravu. Imovinska korist, ostvarena tim djelima ili povezana s njima, oduzet će se".
Oduzimanjem stanarskog prava učinjeno je još jedno kazneno djelo. Stanarsko pravo je pravo ustavne kategorije, Ustavom štićeno stečeno, imovinsko i nasljedno pravo, pa stoga Odbor za ljudska prava pri Ujedinjenim Narodima zaključuje: STANARSKO PRAVO U KUĆAMA I ZGRADAMA U VLASNIŠTVU KAO IMOVINSKO PRAVO NIJE SE MOGLO NIKAKVIM AKTOM PA TAKO NI ZAKONOM O NAJMU STANOVA OGRANIČITI, A NAJMANJE ODUZETI, ŠTO JE U REPUBLICI HRVATSKOJ UČINJENO. Praksa sudovanja u RH PRIJE SUKCESIJE JUGOSLAVIJE POKAZUJE DA JE STANARSKO PRAVO USTAVNA KATEGORIJA DA JE ŠTIĆENO JEDINSTVENIM ZAKONOM O STAMBENIM ODNOSIMA.

Takvim radnjama nastala je povreda IV. Ženevske konvencije - zaštita civilnog društva.
To potvrđuje i odluka Ustavnog suda objavljena u NN 11/97 od 29.01.1997. god. na str. 681: „bivši nositelji stanarskog prava stjecali su ta prava temeljem istih zakonskih propisa i postojao je samo jedan oblik stanarskog prava, neovisno o tome tko je bio davatelj stana na korištenje".
Praksa prije izjednačavanja stanarskih prava postojala je i štitila je stanarsko pravo kao jedinstvenu kategoriju imovinskog prava.Navodim primjer te prakse: Vrhovni sud RH u svojoj presudi Gž 557/72 od 17.siječnja 1973 donio i potvrdio:
Da je stanarsko pravo imovinsko pravo, kao što je u Rješenju istog suda od 31. 3. 1971. god br. Gž 801/70-5 rečeno: “stanarsko pravo je imovinsko pravo pa protupravni gubitak ovog prava (stanarskog prava) ima za posljedicu naknadu štete u visini tržišne vrijednosti stana.”
Odluka Ustavnog suda RH br. U-III-3136/2003.,Zagreb 25.1.2006, također potvrđuje da se radi o imovinskom pravu, ali i štićenim temeljnim ljudskim pravima „...Polazeći od toga da je pravo na otkup stana bilo pravo imovinske naravi koje je ovlašćivalo imatelje tog pravo na stvaranje imovinskog prava - prava vlasništva, pravo na otkup stana..."
Dakle da zaključimo, osim gore navedenog, krši se i Bečka konvencija koju je potpisao Predsjednik Tuđman još davne 1996. god.; krši se Konvencija o temeljnim ljudskim pravima i slobodama sa Protokolom 1.i Protokolom 14.;, krši se i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; krši se Povelja UN-a; Međunarodni ugovor „Ugovor o pitanjima sukcesije“ i Zakon donesen na temelju tog ugovora, koji se mora primjenjivati i provoditi jer je isti stupio na snagu 02.06.2004.god. te se mora poštivati međunarodno pravo.

MGIPU je prekršilo i Kodeks ponašanja organa vlasti, iako su educirani od strane Vlade, da smo kao zainteresirana javnost morali biti obaviješteni da se osniva Radna skupina, a to smo saznali 07.09.2012 i reagirali pozivajući se na KODEKS, tražeći da kao zainteresirana javnost (ima nas cca 15.000 obitelji) predložimo svog predstavnika kao člana radne skupine.

Rješavanje našeg problema bez nazočnosti čak dvoje predstavnika neće biti meritorno, jer po pisanim odgovorima MGIPU, pomoćnica ministra Anka Mrak Taritaš unaprijed prejudicira da od otkupa neće biti ništa, citat:" nije za očekivati da će ta rješenja ići u smjeru otkupa odnosno prodaje tih stanova zaštićenim najmoprimcima".

Sve gore navedeno dostavljeno je MGIPU na kabinet Ministra IVO VRDOUAK, zaprimljeno 30.08.2012., te je u istom Elaboratu bila izjava da je isti Elaborat zaprimio, koja je trebala biti poslana na adresu SAVEZa UDRUGA STANARA HRVATSKE - Gordana Vojković - Član predsjedništva. Taj isti elaborat je na sastanku imala gdja Bakarić, a Načelnica odjela je pitala kada je to dostavljeno MGIP na što smo joj pokazali povratnicu .

U obvezi smo ostali dostaviti slučaj Dušan Vojnović, što ga dostavljamo u privitku.

U Zagrebu 14.10.2012.

Coopy to: Delegacija Europe ,Trg žrtava fašizma 6, Zagreb, za EU monitoring komisiju

Predsjednica SUSH-a Član predsjedništva SUSH-a

Tko je glasao

VLADA REPUBLIKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Klasa:
021-12/12-01/292
Urbroj:
5030110-12-2
Zagreb,
30. kolovoz2 2012.
REPUBLIKA HRVATSKA
65 — HRVATSKI SABOR Z A G R E B, Trg Sv. Marka 6
Prirnljeno:
-09- 2012
Klasilikacijska oznaka.
Org. jed.
02,H2 ,12-.5
(3,12
6-'5.-
Urudžbeni broj:
Pril.
Vrij.
570 ---,1 2 ---04
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA
Predmet: Zastupničko pitanje Dragutina Lesara, u vezi s rješavanjem problematike
zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci - odgovor Vlade
Zastupnik u Hrvatskome saboru, Dragutin Lesar, postavio jc, sukladno sa člankom 185. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sljedeće zastupničko pitanje:
"Namjerava li, i kada, Vlada Republike Hrvatske riješiti pitanje zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u kojima su zaštićeni najmoprimci?"
Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republikc Iirvatske daje sljedeči
odgovor:
Vlada Republike Hrvatske svjesna je kompleksnosti problema u vezi s stanovima u vlasništvu fizičkih osoba u kojima stanuju zaštićeni najmoprimci. Slijedom toga, a sa ciljem pronalaženja rješenja, osnovana je Radna skupina koju čine predstavnici više ministarstava, Pravnog fakulteta i drugih pravnih stručnjaka, koja počinje s radom u rujnu ove godine i ima zadaću sagledati stanje i problematiku u vezi s pitanjem najma stanova te predložiti zakonska rješenja, odnosno prijedloge vezane uz Zakon o najmu stanova (Narodne novine, broj 91/96), kojim bi se pitanje zaštićenih najmoprimaca na odgovarajući način pravno uredilo.
U pogledu smjera ili načina rješavanja tih pitanja, ovog trenutka nije moguće točno naznačiti model i konkretna zakonska rješenja koja će Radna skupina predložiti, a koja će evidentno ovisiti o nizu faktora, a posebice o raspoloživim financijskim sredstvima. No, polazeći od uvažavanja i zaštite prava vlasništva iz članka 48. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 — pročišćeni tekst), a uz to imajući u vidu i stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske iznesena u Odluci od 31. ožujka 1998. godine (Narodne novine, broj 48/98) o zaštiti prava vlasništva, kao i stajalište Europskog suda za ljudska prava u Strasbourghu koji je u listopadu 2000. godine žalbu grupe zaštićenih najmoprimaca proglasio nedopustivom, obrazlažući to prvenstveno zaštitom prava vlasništva, nije za očekivati da će
2
ta rješenja ići u smjeru mogućnosti otkupa, odnosno prodaje tih stanova zaštićenim najmoprimcima pod uvjetima iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Vlada Republike Hrvatske napominje da je još 2003. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova bio u proceduri donošenja u Hrvatskom saboru, ali nije donesen, budući da ga je, početkom 2004. godine, Vlada Republike Hrvatske povukla iz procedure. Time je pitanje zaštićenih najmoprimaca u stanovima u vlasništvu fizičkih osoba i dalje ostalo otvoreno, odnosno zakonski neuredeno i prijeporno u smislu njihove pravne zaštite u određenom slučaju otkazivanja ugovora o najmu. Stoga je namjera Vlade Republike Hrvatske ta pitanja pravno urediti, te utvrditi odgovarajući zakonski prijedlog i uputiti ga u Hrvatski sabor radi donošenja, okvirno početkom, odnosno u prvoj polovici 2013. godine.
Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će Ivan Vrdoljak, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja.
Predsjednik Vlade Zoran Milanović

Mi i dalje čekamo odgovor.

Tko je glasao

"Hrvatski predsjednik Ivo

"Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u travnju prošle godine, u susretu s predstavnicima Saveza udruge stanara Hrvatske, izjavio je da će inicirati zahtjev da se u saborsku proceduru upute dugoočekivane izmjene Zakona o najmu stanova i Zakona o prodaji stanova, kako bi se kategoriji “zaštićenih najmoprimaca” vratilo stanarsko pravo i pravo na otkup".

Tko je glasao

ja ne kuzim kaj si tak

ja ne kuzim kaj si tak navalil na to.. i na taj nacin.. u biti trazeci od drzave da za tebe otme od nekog drugog.. ne vidim tu nista pozitivno, takvih slucajeva imamo na sve strane zadnjih dva desetljeca intenzivno ali i prije..

kaj ne bi tebi bilo logicno traziti od onoga za koga mislis da te ostetio naplatu? u tvom slucaju je to drustvo ili drzava ili grad.. koji ti nije dao drugi stan u "drustvenom" vlasnistvu ili se tako pogodio sa vlasnikom stana u kojem je zasticeni najmoprimac..

naprosto mi je neshvatljivo zasto ljudi uvijek biraju laksi put, napadaju onoga koji nimalo nije kriv za njegovu situaciju i onda jos ocekuju siroku podrsku glumeci borce za pravdu..

za pocetak kreni i trazi odstetu od onoga koji te ostetio..

makar je mozda teze dobiti od drzave nego od neke privatne osobe, barem bi bilo logicno to sto trazite..

ovako.. mozda sutra bude neka udruga koja ce svoju glavnu aktivnost bazirati na pravu na neciji privatni automobil ili televizor ili tek krusku u vrtu.. jer ih je jedno vrijeme koristio sticajem okolnosti uz drzavni blagoslov..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Danas u 17:25 sati na prvom

Danas u 17:25 sati na prvom programu HTV-a u emisiji 'Hrvatska uživo o takozvanim "zaštićenim najmoprimcima" u "privatnom vlasništvu". Emisiju možete pogledati i online ovdje: http://htv1.hrt.hr/

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3520086735160&set=a.1103717847448...

Tko je glasao

Tko zna zna! O bivšim

Tko zna zna!

O bivšim nositeljima stanarskog prava takozvanim "zaštićenim stanarima":

http://tvplus.hr/index.php?option=com_videoflow&task=play&id=784

Tko je glasao

Izgleda da smo dobili

Izgleda da smo dobili odgovor:
"da je se nijedna Vlada u zadnjih 20 godina nije usudila niti dotaknuti "pitali smo u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Kao što to obično biva ...kad je riječ o pitanju zaštićenih najmoprimaca, dobili smo i odgovor 'zaštićen' od ikakve konkretne predodžbe o rješenju rečenog.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/202201/Hoce-li-Milanoviceva-vlada...

STOGA LJUBAZNO MOLIMO TKO ZNA RJEŠITI OVAJ PROBLEM DA SE JAVI U RESORNO MINISTARSTVO.(a može ga staviti i na pollitika.com).

Tko je glasao

Koliko vidim, tu se nas ne

Koliko vidim, tu se nas ne spominje.
"Također, razgovaralo se o problematici rješavanja pitanja povratnika i izbjeglica, a potpredsjednica Opačić kazala je da hrvatska Vlada želi riješiti sve preostale barijere za povratak osoba koje imaju taj status te istaknula kako su pokrenuti određeni projekti kako bi se pomoglo gospodarskom i društvenom razvoju područja od posebne državne skrbi. Šef Delegacije EU Vandoren zaključio je da je ovo bio vrlo dobar i plodonosan sastanak te naglasio da Delegacija EU stoji na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske za suradnju i pomoć po tim pitanjima, a isto je ponovio i šef Ureda UNHCR-a Terence Pike"
http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/novosti_i_najave/2012/svibanj/potpreds...

Tko je glasao

zagreb

Ono, što bi bilo jako važno, je objavljivanje u novinama naših pisama (e-mailova) koji se odnose na naša stanarska prava. Ja godinama šaljem mnoge desetke takvih pisama, u kojima pišem ono što kažu i što traže nositelji stanarskog prava, ali to se ne objavljuje. Ako se ne objavljuje, to znači samo to, da treba slati još više i još češće. Neki kažu da ja (tobože) "najbolje" pišem, da oni "ne znaju" ili ne stignu pisati... Ali, ako je netko oštećen, on mora i sam tražiti svoja prava. Tisuće obitelji su protupravno oštećene Zakonom o najmu stanova i odlukom Ustavnog suda koji to nije ispravio. Ako se netko na to ne žali, ako šuti, to znači da on ne smatra da je jako oštećen, da mu nije jako važno njegovo stanarsko pravo. Jer, ako mu je važno, kako onda može šutjeti?

Svatko od nositelja stanarskog prava ili članova njihovih obitelji može lako napisati bar rečenicu ili dvije, recimo jednom mjesečno, pa taj e-mail poslati novinama, političarima, i drugima - a istovremeno i meni i ostalim nositeljima stanarskog prava. Važno je da svatko traži svoje pravo, ako ne pristaje na to da ga izgubi. Može možda napisati, recimo, ovako: "Tražim da se poništi odredba Zakona o najmu stanova o 'prestanku' stanarskog prava, i da se to moje (naše) pravo zauvijek poštuje i štiti", ili nešto slično tome; i to treba potpisati i poslati kao što sam gore rekao (ne samo jednom nego stalno, redovito). Ja znam samo to, da postoji par desetaka nositelja s.p. koji stalno, već šesnaest godina, traže poštivanje svog stanarskog prava, a o drugima, koji se ne žale na nepravdu i štetu, ne znam ni ja ništa.

S poštovanjem,

Branko Sorić

Tko je glasao

"Vlada RH je 1995. godine

"Vlada RH je 1995. godine naručila Studiju od prof. Jeremy McBride, profesora na Sveučilištu u Birminghamu. Studija je bila posvećena temi stanarsko pravo, no kad je studija bila gotova i RH vlada uvidjela da se stanarsko pravo tretira kao imovinsko pravo, studija je po nalogu tadašnje Vlade RH bunkerirana"
.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci