Tagovi

Vizura ome?ena zatvorskim prozorom!

Prison view Ivo je prvi izabrani predsjednik koji nije bio u zatvoru - našalio se Mesi?, te istaknuo kako Hrvatska nakon ‘detu?manizacije’ ulazi u novo vrijeme parlamentarne demokracije.

Centar politi?kog eksponiranja svih važnijih politi?kih faca u Hrvata bio je zadnjih dana u Dubrovniku. U kulturnom pogledu Dubrovnik je najljepše lice Hrvatske okrenuto k svijetu, a skoro u potpunosti je djelo hrvatskih ruku. U državotvornom smislu, Dubrovnik je od raspada srednjevjekovne hrvatske države bio jedinim kontinuitetom hrvatske državotvorne misli. U civilizacijskom smislu Dubrovnik predstavlja kontinuitet krš?anstva kao hrvatskog svjetonazorskog opredjeljenja ka univerzalnosti - jer su dubrova?kim zaštitnikom prije više od tisu?u godina odabrali armenskog biskupa iz Anadolije. Ova proslava možda jest religijska po ishodištu, ali u praksi je to ponajmanje. Ju?er su ovdje formalno završene tradicionalne. tisu?u i trideset osme svetkovine Svetog Vlaha (Saint Blasiusa ili svetog Blaža) koje predstavljaju premoštavanje vremenski, plemenskih i civilizacijskih razlika me?u ljudima.

Nije ?udo da se u vrijeme ovih svetkovina u Dubrovniku skupe mnogi uglednici koji drže do sebe i do kojih se u javnosti drži, što radi okajavanja tu?ih propusta ili vlastitih grijeha; što radi prikazivanja vlastitih mo?i ili tu?ih nemo?i; što radi obznanjivanja društvenih statusa (koji se teško osvajaju, a tako lako gube). To je prilika u kojoj dubrova?ki Gradona?elnik i Dubrova?ko-neretvanski Župan imaju važne protokolarne obveze doma?ina, pa tako imaju priliku svjedo?iti politi?kom trenutku Hrvatske.

A politi?ki trenutak suvremene Hrvatske je ove godine uzbudljiv, politi?ko polje postalo je trusno, mnoge politi?ke sudbine su postale neizvjesne. Javnost se zabavlja kao u teatru, jer su u tijeku velika, sudbinska preslagivanja politi?kih silnica - u vlasti i oporbi - me?u strankama i unutar njih. Dosadašnji hrvatski predsjednik Mesi? u odlasku postao je po?asnim gra?aninom Dubrovnika. I Ivo Josipovi? je bio tu kao novi Predsjednik u dolasku. I Jadranku Kosor je bila tu kao trenuta?na predsjednica Vlade (?ija poduga?ka svita vjernih „sljedbenika“ se lelujala od naguravanja). Primijetilo se i „vje?nog“ Luku Bebi?a, ?iji prohod tisu?ljetnim Stradunom bješe obilježen samo društvom marljivih doma?ina i osobnog osiguranja. „Sic transit gloria mundi“ .

I Darinko Kosor, novope?eni predsjednik HSLS-a hodo?astio je Dubrovniku. Najnoviji sukobi unutar HSLS-a su kulminirali baš u vrijeme „festa Svetoga Vlaha“ što je pomoglo u naglašavanju kratkotrajnosti i smrtnosti zemaljskog bivstvovanja. Promjene u vode?im strankama su ipak dramati?nije. SDP prolazi svoju kalvariju - mada uz manje potrese – Bandi? se neoprezno sam izmaknuo, pa je stranka bezbolnije krenula u traženje novih putova. Trenuta?no njihov najve?i problem je vlast koja im se kao zrela kruška sama od sebe nudi, a oni, zaslijepljeni njenim sjajem umiru od straha radi gomile crnih rupa, koje im podmuklo prijete iza glamuroznoga HDZ-ovkog nali?ja.

Najdramati?nije je ipak u HDZ-u. Doju?erašnji autoritet je kao grešni kumir srušen u prah. Sanader je out, Kosorica in – ili kako re?en jedan naš kolega - kralj je mrtav, živjela kraljica. Što se sve valja iza zastora može se pretpostavljati ali ne i znati - jer stvari nisu ni jednostavne ni bezazlene. Sada tamo svaki „velikan“ ima svoju sektu, svoj krug sljedbenika. Mada ih je teško i rizi?no razlu?ivati, sa istima ili sli?nima je jedan djelovao a druga namjerava opstajati. Krug donedavno „nedodirljivih“ se obreo u korupcijskim skandalima - u?inivši tako remetine?ki zatvor ekskluzivnim boravištem za odabrane. No to je ipak manji broj – u daleko ve?im koli?inama je posijan strah me?u pripadnicima obiju sekti, u ?itavoj stranci. Tamo se sada doga?a da su donedavno potiskivani, marginalizirani, razo?arani i povrije?eni zbijaju redove oko njihove jedine uzdanice o?ajni?ki se udružuju?i s onima koje duga?ka ruka zakona još nije dohvatila ( ne zna se kad ?e). Oko Jadranke Kosor se stvara umjetno napuhana „grandezza“ koja pruža utješnu sjenu, unutar koje se mnogi privremeno nastoje ili skrivati ili istrajavati (do sretnije prilike za eventualno osvajanje bezbrižnijeg mjesta pod suncem - jer gubitak vlasti za mnoge predstavlja katastrofu izlaganje iznenada probu?enom Zakonu).

Lažnost situacije najbolje se ogleda u prevelikoj ljubavi Zakona (Policije, DORH-a,USKOK-a) i izvršne vlasti (do Jadranke Kosor), a to ni Vlast ni Zakon ne ?ini odve? uvjerljivima. Ako tome pribrojimo uglavnom zakašnjele i neadekvatne „mjere“ kojima izvršna vlast nastoji državu izvla?iti iz galopiraju?ih nevolja kriza se i dalje dramati?no produbljuje, pa se treba ozbiljno bojati „darova“ koje nam Jadranka s optimisti?nim osmjehom nudi. Proizvesti Jadranku Kosor u spasitelja Hrvatske bila je naivnost koju se teško može progutati. Poslije nedavne saborske sva?e (u kojoj je opet aktualizirano pitanje „osvajanja“ njenog stana) pozvala se na Baji?a i njegov „pravorijek“- što se sada pretvara u još jedno razotkrivanje lažnih autoriteta. Brzopleto je pozvala Baji?a da „istraži“ slu?aj njenog stana, a Baji? se još brzopletije dao navu?i na tanak led – i ekspresno potvrdio „zakonitost postupka“. Sada se sve to razotkriva kao jeftin „deal“ (ja tebi produžavanje mandata - ti meni zakonsko pokri?e stana). Naime –otkrivaju se stvari koje on kao državni odvjetnik je morao znati i uzeti u obzir prilikom izricanja „pravorijeka“ – tj. da je današnjoj premijerki Jadranki nekadašnji ministar vojske Gojko dodijelio stan prema propisima koje je Ustavni sud proglasio neustavnim. Takvo stanje stvari sada kompromitira i premijerku (uglavnom zato što je premijerka pa za nju sada važe drugi kriteriji), i Ustavni Sud (otkriva se da oni donose presude koje izvršna vlast ne provodi), ali i samog sadašnjeg i vjerojatno budu?eg državnog odvjetnika (vjerodostojnosti kojeg ?e mehani?ko saborsko nadglasavanje najviše štetiti).

Ovaj otužni slu?aj nas upozorava da je došlo vrijeme ozbiljnijeg promišljanja kako pravosu?e definitivno odmaknuti od izvršne vlasti. U svemu se temeljita revizija hrvatskog državnog i politi?kog sustava ukazuje kao nužnost – da dolazi vrijeme za Drugu hrvatsku Republiku, budu?i da ona Prva nikada nije uspjela riješiti enigmu neovisnosti pravosudne vlasti.

U hrvatskom politi?kom mentalitetu o?ito dominira demokratsko neiskustvo, kojemu treba pribrojiti i zlobu nastalu osobnim frustracijama radi preživljenih osobnih neugodnosti i promašenih o?ekivanja. Pravi povod ovom napisu je gostovanje dvaju politi?kih „harlekina“ u HTV emisiji „Lica nacije“ Branimira Bili?a – Ivana Zvonimira ?i?ka i Slavena Letice. Tema je emisije bila pretpostavka - da se u hrvatski politi?ki život vra?aju „?istke“ (koje se u hrvatskom povijesnom pam?enju posebno negativno doživljavaju). Bez obzira na devijacije s kojima se stalno suo?avamo u hrvatskoj demokratskoj praksi, moramo konstatirati da je Hrvatska ipak demokratski utemeljena zemlja – i da nam jedino preostaje temeljitije poraditi na što svestranijem usvajanju demokratskih standarda.

Jelena Lovri?, jedna od pet ?uvenih „vještica iz Rija“ je vrlo dobro definirala recentna strana?ka kadrovska preslagivanja u komentaru Jutarnjeg lista“ „Nije ?istka nego ?iš?enje . Ne redi se o nikakvom ostracizmu (tj. lažnim policijsko-sudbenim odstranjivanjima iz politi?kog i inog života nacije). Ovdje se ustvari radi o internim pospremanjima unutar subjekata hrvatske pluralne politi?ke scene. To je ogromna razlika!! Naime, ako za stranke važi pretpostavka da su demokratsko i svojevoljno okupljalište politi?kih istomišljenika, s tih istih pozicija treba prihvatiti i ?injenicu da moraju postojati granice u razlikama (koje jesu legitimne ali se ne mogu postizati na ra?un efikasnosti strana?kog života). Da bude jasnije, na primjeru Hrvoja Vojkovi?a možemo uo?iti da njegovo odstranjivanje iz HSLS-a nije i ne može biti „?istka“ nego tek proces unutarnjeg pro?iš?avanja stranke od koje se Vojkovi? potiho odvojio. Za razliku od negdašnjih ?istki, pred Vojkovi?em sada stoji otvoreno polje i slobodan put kojeg ?e odabrati – njegova je slobodna volja da li u?i u HDZ (s kojima je proteklih godina predobro sura?ivao), u HNS ili SDP (ako ga tamo žele), ili ?e dobro potkožen u?i u avanturu osnivanje nove stranke (sam ili u suradnji s Bandi?em, Kerumom, Jambom - skupno ili pojedina?no). Iste perspektive stoje i pred bivšim premijerom Sanaderom (ukoliko se nije ogriješio o Zakone da bi se morao pridružiti remetine?koj sekti). I pred drugim sli?nim strana?kim "disidentima".

Mada mislim da o pojavi eventualnog ostracizma (?istki) kao temi „Lica nacije“ su mogle više i mjerodavnije govoriti neke druge osobe (jer je ta tema vrlo široka), ?inilo mi se baš zgodnim staviti ovu temu i pred ova dva „mudraca“. Ne zato što bi „?istke“ predstavljale recidiv neugodne prošlosti, nego zato što su oni svojim sudjelovanjem ustvari otvorili problem pojedina?nih demokratskih deficita koji su ome?eni vlastitim (ugodnim ili neugodnim) osobnim iskustvima. Dimenzija osobnih ograni?enja može biti isto tako problemati?na, jer je stalno prisutna u životu pojedinaca, ali i društva u cjelini.

Ivan Zvonimir ?i?ak je u emisiji zastupao tezu da su u hrvatskoj politi?koj praksi na djelu recidivi komunisti?kog mentalnog naslije?a, što je argumentirao podsje?anjem na vlastito neugodno iskustvo, kompariraju?i ga s trenuta?nim zbivanjima na politi?koj sceni. . Te svoje teze je ponovio i u kolumni Jutarnjeg lista „Dnevnik s margine“ (od 06.02.2010 pod naslovom „Baji? je iznenada postao neradnik, žele ga srušiti!) :

Povratak olovnih imena: Prate?i doga?anja na hrvatskoj politi?koj sceni stje?e se dojam da se masovnim odstrelima ?lanstva u strankama i partijama vra?aju olovna vremena iz 1972. godine. Drugovi komunisti bili su manje u?inkoviti od sadašnjih stran?ara. U prvih šest mjeseci 1972. iz SK je isklju?eno oko 1150 ?lanova. Glavni naredbodavac bio je Vladimir Bakari? zvani Buda, dok je glavni egzekutor za izbacivanja, hapšenja i pripreme optužnica bio drug Ante Josipovi? (otac novog predsjednika Ive Josipovi?a), ?lan Izvršnog biroa CK SKH. On je u vlaku od Kara?or?eva do Zagreba prevalio vlastiti politi?ko-povijesni put od Savkinog pristaše - ustaše (što bi rekao drug Tito) do ponovo vjernog titoista. Kao predstavnik Partije nalazio se na ?elu komisije u kojoj su bili Mane Trbojevi? (šef istražnog odjela Okružnog suda u Zagrebu), Bogumil Cukon (državni tužitelj), Mirko Bili? (sekretar za informiranje u vladi SRH) i Ivica Krizmani? (partijska batina na RTV Zagreb). Uloga im je bila provo?enje u djelo liste za odstrel koje je radio drug Vlado Bakari?. U procesu obra?una s “proustaškom” Maticom hrvatskom i studentima, koji su radili na uspostavi države po uzoru na Paveli?evu, što je rekao drug Tito u Kara?or?evu ‘71., izme?u ostaloga saslušano je 50.000 ?lanova Matice. Pohapšene su i osu?ene stotine ljudi. Predlažem šefovima sadašnjih stranaka stvaranje koordinacije, koja bi uskla?ivala metode saslušanja i preslušanja svojih ?lanova u raspuštenim ograncima i podružnicama. U tim mati?nim organizacijama novoimenovani politi?ki komesari (povjerenici) trebali bi upozoriti ?lanstvo da se od višestrana?ja okrenu partijskoj disciplini. U ozra?ju takve atmosfere još se samo mogu o?ekivati – hapšenja.

Posve su razumljivi strahovi i frustracije koje ?u?e unutar ?i?kove osobnosti, s kojima je u svom ina?e bogatom javnom, pa i politi?kom životu prisiljen funkcionirati s manje ili više uspjeha. No ta neugodna vremena, o kojemu on govori, ve? su davna prošlost; došla su nova u kojima je hrvatska budu?nost rezerviranu za našu djecu, za generacije koje dolaze. Mi više nemamo pravi niti se smijemo podvrgavati vizuri zatvorskog prozora. A i sam ?i?ak radi svoje vlastite djece (koja su ispaštali o?eve „grijehe“) morao bi na?i malo više razumijevanja za tu?u djecu bez obzira na „grijeha njihovih o?eva“, ali ga stalno prisutna ogor?enost odvla?i u površnosti kojim ne bi smio podle?i.

„Olovna vremena“ o kojima ?i?ak govori davna su prošlost. I nije bila samo ta njegova prošlost olovna. Njegova kolegica (kolumnistica iz istog lista) ga je u gore spomenutoj kolumni s razlogom mimoišla mada je polemizirala upravo s njegovim tezama - jer je i sama doživjela sli?na ostracisti?ka iskustva no u postkomunisti?kim, poratnim vremenima u kojima se nismo mogli baš podi?iti demokratskim ozra?jem. Bila je izvrgnuta svojevrsnom ostracizmu od strane suvremenog egzorciste Slavena Letice (gospodina koji je u spomenutoj Bili?evoj emisiji sjedio ?i?ku su?elice - i s kojim se on nekriti?ki uvelike slagao). Slaven Letica, taj loši politi?ki glumac ali provjereni politi?ki egzorcist je prije demokratskih promjena uživao „u pamuku“ akademske nedodirljivosti (za razliku od ?i?ka), da bi se poslije demokratskih promjena po?eo zanositi prevelikim politi?kim ambicijama. Neostvarene ambicije su i u njemu stvorile intimnu ogor?enost (mada su te dvije ogor?enosti neusporedive - ?i?kova je više benigna, pa se njegove eskapade ne uzimaju previše „nazbilj“, dok se Slavenove s razlogom doživljava „nahvao“). Da bi se razumjela ova konstatacija treba zaviriti u pomalo zaboravljeni slu?aj „Vještica iz Rija“.

Globus ovih dana doživljava svoj tisu?iti broj, povodom kojeg je Butkovi? u formi inventure 04.02.2010 napisao znakoviti komentar pod naslovom „Globus je najvažniji medijski projekt u neovisnoj Hrvatskoj“. U Globusovom trajanju bilo je dakako stvari radi kojih su se zaista mogli ponositi, ali i posramiti. Butkovi? se našao pozvanim još jednom ispri?ati za tadašnji promašaj koji je mnogo lošega donio njima kao profesionalcima, i onima koje su tada prozivali. I ondašnji urednik Globusa Denis Kuljiš (koji je od Slavena Letice naru?io tekst o "Vješticama") je svojevremeno izjavio : „BILA JE GREŠKA, SORRY!“. No demokratski i eti?ki insuficijentni Slaven Letica je svoju intelektualnu savjest beskrupulozno do kraja branio izjavom „DOBRO IM JE DOŠLO!“

Nije vas valjda bilo sram svojega vlastitog teksta?
- Ni govora, i danas mislim da je moj prilog tekstu bio izvrstan, te ?u verziju. iz svojeg kompjutora objaviti u knjizi Politi?ko pleme, ve? pripremljenoj za tisak. Usto, on je ženama o kojima je ondje rije? donio veliku korist, jer su dobile etiketu koju ina?e ne bi imale. Egida "Vještice iz Rija" danas ima funkciju koju je imao Frankfurtski krug ili Novi kvadrat. Spomenute su žene dobile prepoznatljivi identifikacijski image, a dobile su i status žrtve, te mogu?nost dramatizacije vlastite pozicije.

Ako nekoga inetersira finale slu?aja "Vještica i Rija" neka pro?ita tekst iz H-Altera od 04.02.2008.pod nazivom "VJEŠTICE, INKVIZITORI I DOBROTVORI", jer bi ovaj slu?aj po mnogo?emu trebao ostati pou?an za modernu Hrvatsku - a sam spomenuti tekst vrvi mnogim poznatim i nepoznatim detaljima, pa i glede sudskih epiloga koji su raznim manevrima ostali izvan percepcije javnosti.

Nadam se da smo doista na pragu novog doba. I meni se ?ini da ?e nas nova vremena definitivno uvoditi u temeljitije promjene, u kojima se više nikada ne?e unaprijed glorificirati šef policije, državni odvjetnik, Ustavni sudac, predsjednik države, ili predsjednica vlade – jer smo ih mi tamo postavili - i dobro platili - da bi provodili i štitili zajedni?ke interese - a za svoj rad politi?ki i pred Zakonom osobno odgovarali. I meni ?ini se kako je kona?no došlo vrijeme da se demokratski deficitarnim mentalitetima ne omogu?uju javne promocije bez obzira na uzrok njihovim deficijencijama.

Je li previše tražiti da se mojoj domovini ubudu?e i više nikada ne ome?avaju perspektive vizurama zatvorskih prozora.

Komentari

Kod nas glasaci glasaju po

Kod nas glasaci glasaju po shemi: slicno se slicnome veseli.
Tako je unazad 20 godina.
Kako mi se cini za EPH i sl. nema zime.
Oni jedini profitiraju od sheme: svaki dan 2-3 afere.
Ocito nikog ne zanima kako su Cudnovate Americke Drzave rijesile ovaj problem.
Al Capone nije osudjen radi revolvera u ruci i leshom pored sebe.
Neobjasnjivo podrijetlo njegove imovine u odnosu na iskazane prihode je sve to nadoknadilo.
Sitnozubanski mozak ima ovu percepciju politicara:
"Onaj politicar koji se nije potkozio je - budala"
Ocito vjeruju i da je budala jako malo u politici jer se vec 20 godina izmjenjuje istih 20 ljudi i 150 njihovih asistenata na vlasti.

*Kad sam vec tu bit ce ti vjerojatno zanimljiva utrka sa vremenom oko prodaje HEP-a ( jos je samo on ostao za prodati i prozderati).
Krpanje ishlapljele love ce podmiriti porezni obveznici - tj. oni kojima je HDZ izvrsio nacionalizaciju prikljucaka koje su platili.
Cijena ce biti zanimljiva i bitno bolja ako se prije prodaje ne urusi sama zgrada ;)

MMF odmah!

Tko je glasao

Uvjeren je bio...da je

Uvjeren je bio...da je strašna faca,
leđa da mu čuva...bit će dobra Jaca.
brusila je kanđe...umjesto da štiti,
Bajić nek ga s Polijem...zajedno uhiti.
Čistila je stranku...al balast ostade,
ostavila ministre...protiv države da rade.
.................................................................
Skoknula u susjedstvo...do glavnog mafioza,
da svoj jadan image..do totalke sroza.
Napudran i ushićen...na pragu svoje vile,
ugostio je damu...i, eto ti idile.

Dočekao on napokon...svojih pet minuta,
oličenje mu korupcije...stoji preko puta.
Punu torbu trikova ona njemu šlepa,
kako da se malo... love još dočepa.
Za uzvrat će nojzi ... lažan datum dati,
nek vesele se Europi...priglupi Hrvati.

Mrtav hladan on se... svome sudstvu ruga,
u igri toj je našao... ravnopravnog druga.
Pravda je za njih...sprdačina prava,
očerupali državu ...i, ne boli ih glava.

Izmjenjuju iskustva...groznica ih lovi,
u trenu ih zarobili...kriminalni snovi.
U totalnom transu...razum im manu,
blaženstvo ih čopilo...dosegnuli nirvanu.

Tko je glasao

@frederik Jedna vrlo

@frederik
Jedna vrlo solidna analiza aktualija političke scene u Hrvatskoj. Držim da si odlično razradio neke teze iz "Čerečenje dr. Josipovića" koje ja, zbog ograničenosti teme i prostora nisam mogao, i slobodan sam reći da se radi o dva komplementarna dnevnika. Ipak, tvoj doživljavam "raspjevanijim".
Pozz
Danimir

Danimir

Tko je glasao

smanji "ego" danimire :))

smanji "ego" danimire :))

CC

Tko je glasao

Ego, smanjiti? Pa što bi

Ego, smanjiti?
Pa što bi tek bilo da ne mislim da je dnevnik "frederika" raspjevaniji tj. bolji?
Ovo o mom "egu" moglo bi se doživjeti i kao - jal, zavist, što li? A sada ću se pohvaliti: prije 4-5 mjeseci kada sam počeo pisati bio sam na rang listama "pollitičara" negdje 360., sada sam tu, oko od l5 - do 20,. mjesta.
Dakle, ostavite čovjeku malo zadovoljstva, tim više što postoji pokriće za to zadovoljstvo. I ono se temelji na bazi ocjena vaših kolega, a ne moje ocjene.
Osim toga, u današnjerm vremenu toliko je egomana bez pokrića (ili lopovskim pokrićem) da je ovo malo eventualne egomanije "blaga vodica."
Danimir

Danimir

Tko je glasao

danimire, svaki tvoj post

danimire, svaki tvoj post donosi 3 boda, a svaki dnevnik 5(ako se ne varam!?).
udarnickim akcijama tipa one alije sirotanovica, mozes sam sebe dovesti na vrh, iliti na vrh te "rang liste" najaktivnijih polliticara.
ocjenama od drugih se ubire najmanje bodova!

Tko je glasao

@edi3 Slažem se uglavnom

@edi3
Slažem se uglavnom s tobom, uz neke napomene.
Svaki post koji nije suvisao, podliježe kritici i kako se dobiju tri boda tako se mogu zaraditi i 6,7 PROTIV kada post postaje nečitak. Jedan sam od onih koji napiše post, i osim u vlastitim dnevnicima, u pravilu ne raspravljam dalje dakle, ne trudim se oko udarništva.
Inače, mislim da bi s vremenom valjalo razmisliti o nekim manjim promjenama u sustavu ocjenjivanja gdje bi recimo, za upis se dobilo dva boda dok za kreaciju dnevnika, deset bodova. Naime, premala je razlika između vrijednosti upisa (3) i vrijednosti dnevnika (5).
I da bi se jače osjetio utjecaj drugih na ukupan rang, valjalo bi da ZA dnevnik donosi dva poena, isto tako da i PROTIV odnosi dva poena...
Tako bi se dobio realniji skor ukupnog doprinosa pojedinca. Ali, sve je to orijentaciono i ne mislim da je baš to tako važno kako se iz mog upisa dalo shvatiti. Osobno, bodovi su mi dragi, ali pišem iz sasvim drugih razloga - naime, pisanje mi je vježba vijuga i olakšanje za dušu. Vjerujem da je to i većini pollitičara.
(NAPISAH-SPASIH DUŠU SVOJU...)
Danimir

Danimir

Tko je glasao

naravno, samo gustajte sjor

naravno, samo gustajte sjor danimir, ali se trebate paziti i ovisnosti od interneta.:)

Tko je glasao

Ne brini Danimire, kad se

Ne brini Danimire, kad se malo bolje pogleda pisali smo o različitim stvaima, mada ima dodirnih točaka. Moja teza je vrlo jednostavna i jedina drži vodu - Hrvatska nije postigla to što je postigla zato što je manji broj njih ležao po zatvorima (od kojih su mnogi potom sačinili ugovor s vragom), ili onima koji su se dali u emigraciju (od kojih su mnogi opet sačinili ugovor s vragom), ili onima koji su svoje stvarne krimene politički kapitalizirali. Hrvatska je opstala uz pomoć gomila ljudi, velike većine onih koji su ostali u Hrvatskoj, trpjeli i čekali povoljan trenutak mkoji je morao doći.

Ja znam da ovakav stav mnoge samozvane "heroje" može pogađati, ali je to jedina istina. Kao i ono da nam Hrvatsku nije dao nijedan predsjednik ili general, nego se dogodila zato što se morala dogiditi (ukupna konstelacija u svijetu je takva bila) a i imala kome dogoditi. Da se cijela Hrvatska izgubila po zatvorima ili u emigraciji gdje bi se i kome Hrvatska dogodila??

U to se uklapa i ova priča o Josipovićevom ocu. Da u vrhovima ondašnje parije nije ostalo ljudi koji su igrali određene igre prema tada nametnutim pravilima a čuvali hrvatsku stvar u srcu mi bismo ukupno loše prošli. O tome sam pisao u jednom davnom postu (Nekoliko teza za razmišljanje i raspravu ili O dobrom hrvatskom geniju
Uto, 22/05/2007 - 21:48 http://pollitika.com/nekoliko-teza-za-razmi-ljanje-i-raspravu-ili-o-dobr... ).

Paušalna odstreljivanja ničemu ne vode - a Čičak je upravo tome podlegao i tome sam prigovorio.

Letica je jedna druga stvar.

Tko je glasao

@frederik: nisam sigurna da

@frederik: nisam sigurna da bih se složila sa tvojom analizom u cjelini, malo mi djeluje kao neki SF o spavaćima. ali da postoji potreba za kompleksnijim pristupom od onog "bio je naš/vaš...za tita, za savku, za tripala...", te da se događaji, kao ni politički činovi ne mogu razumijevati izvan konteksta, s time se u potpunosti slažem.

Jednom sam pitala Adama Michnika (http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Michnik) što misli tko je zaslužniji što je Poljska "živa" dočekala devedesete i uspješnu tranziciju - Jeruzelsi (http://en.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski) ili Walesa?

Odgovorio je 50:50

Tko je glasao

@frederik Ne brinem, sve

@frederik
Ne brinem, sve ide svojim putem - i svaka stvar ima svoje mjesto, i svaki čovjek ima svoje vrijeme.
Valja nam ih iznova i iznova prepoznavati.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

frederik, sto sad hoces

frederik, sto sad hoces reci?
da je ante josipovic, kao clan izvrsnog odbora ck skh i clan bakariceve kaznene komisije koja je 71g. saslusavala i zatvarala hrvatske intelektualce, studente i sve one koji su bili uz savku i tripala, to radio prema "nametnutim pravilima, cuvajuci hrvatsku u svom srcu"!?
aha, mozda na isti nacin kao sto se bernardo jurlina, bivsi predsjednik socijalistickih sindikata, "iznutra borio protiv komunista" pravdajuci se tim rijecima svojim sugradjanima na prvom skupu hdz-a u makarskoj, nakon sto je uspjesno preletjeo iz sk u hdz?:))
kad je mogla ta jurlinova bedastoca proci, zasto nebi mogla i ova tvoja o anti josipovicu, iako sam duboko uvjeren da bi se stari josipovic prije slozio samnom, nego li sa tobom.
ante josipovic je bio komunista boljsevickog tipa i takav je i danas, za razliku od nekih drugih oceva koju su lutajuci povijesnim bespucima( sa hrvatskom u srcu-naravno!?) iz skh trkom uletjeli u hdz, da bi im eto.. danas sinovi bili na celu sdp-a.
koliko god bili u pravu sa konstatacijom, da djeca ne mogu odgovarati za postupke(pa ni zlocine) svojih roditelja.. valja uzeti u obzir i socijalnu psihologiju koja jasno ukazuje da postoji bitan utjecaj roditelja na formiranje licnosti djeteta.
da je ante josipovic kojim slucajem "svojoj hrvatskoj ipak omogucio da izadje iz njegovog srca" te 71g. i da se stavio na stranu "proljecara", a ne na stranu bakarica, tad se sigurno ni ivo josipovic nebi 80g. uclanio u savez komunista, a i sigurno mu ni racan nebi bio "desni" po ukusu!
steta, jer uz prvog predsjednika koji nije bio u zatvoru, sad bi imali i prvog predsjednika koji nije bio clan komunisticke partije.

Tko je glasao

Ja sam samo za to da se

Ja sam samo za to da se nikoga ne može niti smije paušalno optuživati bez obzira na to kakve su funkcije nekada ili danas obnašali - a i ti sebi dpzvoljavaš u tu se zamku uvlačiti. Ne zamjeri, ali to nije put kojim bismo išta više mogli spoznati ili jedan drugoga uvljeravati. Da si pročitao post pod linkom (kojeg sam Danimiru stavio) vjerojatno bi razumio zašto tako mislim. I na tome ustrajavam

Tko je glasao

ne uvlacim se ja u nikakvu

ne uvlacim se ja u nikakvu zamku, a pogotovo ne u tu zamku relativiziranja.
jasno mi je da se ne treba generalizirati, ali ne mogu prihvatiti ni tu teoriju relativiziranja, po kojoj smo "svi mi ipak dobri"!
samo clanstvo u bivsoj komunistickoj partiji, po meni nije diskreditirajuce, pogotovo ne kod onih koji su u toj partiji bili samo obicni clanovi, odnosno, kod onih koji su u nju ulazili samo zbog toga sto se bez te komunisticke partije nisu mogli profesionalno ostvariti.
medjutim, kad govorimo o samom vodstvu te partije, ili o onima koji su provodili zlocine u ime te partije, ne pristajem ni na kakve teorije o skrivenom dobrom covjeku u takvim likovima, jer da su imali i minimum dobrote, sigurno da se nebi bavili tim zlocinima.
naravno, to vrijedi i za sve one iz fasistickih redova.

Tko je glasao

Ne radi se o nikakvim

Ne radi se o nikakvim relativizacijame barem ne s moje strane.

Stvar je vrlo jednostavna - ako nekoga javno osuđuješ za to moraš imati odgovarajući konkretnu argumentaciju i provesti odgovarajuće procesuiranje.

Ako to nemaš a i dalje optužuješ na osnovu indicija ili gole pripadnosti određenim formacijama ili forumima - onda si baš ti (tj. Čičak) u zamci relativizacije.

U formiranju nove hrvatske države sudjelovala su dva vrhunska policajca starog iz sustava - Manolić i Boljkovac. Mada ih ima dosta (i Čičak) koji bi ih paušalno odstreljivali nitko nikada ništa konkretno nije ni naveo ni poduzeo - dokle god ih se ne procesuira u konkretnom postupku oni su pravi i zaslužnici za stvaranje nove hrvatske države.

To što lustracija nije provedena nije opravdanje za paušalna odstreljivanja - jer postoji realna vjerojatnost da bi eventualna lustracija mogla otkriti mnogo iznenađujućih stvari.

Tko je glasao

ma da, cuo sam vec nesto

ma da, cuo sam vec nesto slicno tome, u stilu.."neka pravna drzava napravi svoje"!
a to sto nemamo pravnu drzavu, koga briga, pa necemo se jos tim sitnicama opterecivati!?:)
frederik, cicak je naveo konkretne podatke o josipovicevom ocu za koje pretpostavljam da su tocni.
naime, sumnjam da bi ih on javno objavio i riskirao mogucu tuzbu, tako da polazim od toga da su ti podaci ipak tocni.
sama cinjenica da je ante josipovic bio clan te bakariceve komisije koja je ispitivala one kojima je kasnije (zbog rijesenja te komisije) zivot pretvoren u pakao, meni( a i mnogima) i bez tog sudskog postupka puno govori o njemu.
najvjerojatnije bi svoj stav o njemu i presutio, da nije bilo one tvoje recenice.."Da u vrhovima ondašnje parije nije ostalo ljudi koji su igrali određene igre prema tada nametnutim pravilima a čuvali hrvatsku stvar u srcu", s kojoj si ocito aludirao na josipovicevog oca.
kad u daljnjem tekstu iscitam i ono tvoje.. o cicku (i ostalima koji su zbog takvih poput josipovica gulili robiju"), kao o nekom samozvanom "heroju" i ovu laznu odu o anti josipovicu, normalno da mi se od takvog prevrtanja teza jednostavno podiglo u zelucu.
mozes zamisliti, podiglo se u zelucu meni koji se deklariran kao ljevicar i cija je mati zajedno sa bakom i dvoje ujaka prosla el shatt, dok je djed od 41g. bio u partizanima, a kamoli se nece povracati onima kojima je zbog komunistickog terora zivot njihovih djedova i oceva pretvoren u pakao?
dragi frederik, znam da od ovakvih "teza" poput tvoje.. sdp i hdz ugodno u bipolarizmu zive, ali dok je njih, djaba ti bilo tvoje (lazno)ufanje o nekom novom demokratskom iskoraku hrvatske.

Tko je glasao

...clan izvrsnog odbora ck

...clan izvrsnog odbora ck skh i clan bakariceve kaznene komisije koja je 71g. saslusavala i zatvarala hrvatske intelektualce, studente i sve one koji su bili uz savku i tripala,

CKSKH i Bakarićeva "kaznena" komisija su bili politička tijela koja jesu "sugerirala" tko bi mogao biti "državni neprijatelj" a tko ne, no oni nisu nikoga zatvarali - to su već tada radili sudovi. Ova činjenica dakako ne opravdava "usmjerenu" politiku, ali niti dozvoljava da ih se paušalno optužuje.

Ja se vrlo dobro sjećam tog vremena. Postoje dokumenti o djelovanju svih njih pa je procjene individualnih krivnji moguće provesti - no ne površnim zloupotrebama javnog medijskog prostora.

Tko je glasao

frederik, hoces reci da je u

frederik, hoces reci da je u totalitarnom drustvu, tipa naseg bivseg komunistickog, sudstvo bilo odvojeno od politike i da je odgovornost za te sudske progone nakon 71g. bila na tom sudstvu, a ne na komunistickoj partiji i tim njenim komisijama?!
hrvatska ni nakon dvadeset godina od pada komunistickog totalitarizma nije sazivjela tu svoju tripartitnost drzavne vlasti i o cemu uopce pricas kad kazes ..da ta bakariceva komisija nije zatvarala politicke zatvorenike?
ona ih nije bukvalno spremala u zatvore, ali je njena krivnja za te politicke progone daleko veca od sudstva i tadasnje milicije koji su samo formalno provodili odluke tog politickog tijela, kao sto se radilo u svim ostalim totalitarnim sistemima.
drazen budisa, ivan zvonimir cicak, ubijeni ante paradzik(od "svoje" vlasti), te goran dodig, lideri studentskog proljeca 71g. su upravo zahvaljujuci toj bakaricevoj komisiji dobili po tri godine teskog zatvora (budisa cetiri!).
80 000 ljudi je saslusano, a petstotinjak je procesuirano i nakon tih montiranih(samo formalnih) sudskih postupaka je zavrsilo u zatvoru.
sad bi jos trebali slusati te tvoje izjave o tome kako su to neki lazni "heroji", a oni koji su ih otpremili u zatvore, da su "ljudi koji su hrvatsku nosili u svom srcu"!?
i to sve jos garniras sa svojim "dobrim policajcima" jozom manolicem I josipom boljkovcem.. i svom onom udbaskom kamarilom koja je progonila te "ustase", a koji su tek krajem devedesetih, nakon pada causeskua(i nakon dolaska gorbaceva) bolno shvatili da im nema vise te partije i da bi zbog svojih zlocina mogli odgovarati, te koji su zahvaljujuci svojim udbaskim metodama ucjene naglo premetnuli u novokomponirane "nacionaliste"!?
ne brini federik, lustracije ipak nece biti !
ovom narodu se sasvim uspjesno prodala ta tvoja teza o "sakrivenoj hrvatskoj duboko u srcu", i onima koji su nakon xiv kongresa kpj samo igrali dvostruke igre(za svaki slucaj)da bi spasili svoju kozu, i koji su sve one koje su dvadeset godina proganjali.. proglasili lakrdijasima, laznim herojima, a neke ( hvala nam demokratskom bogu).. i ubili(antu paradzika i miroslava kraljevica!)
frederik, mislim da ti pollitika ipak nije pogodan teren za prodavanje takvih "teza".
znam da "gusaka" jos dosta ima, ali ipak!:)

Tko je glasao

Ti mene ne možeš uvjeriti

Ti mene ne možeš uvjeriti u svoje a ja tebe u moje pa ćemo jedan drugome uštediti daljnja natezanje.

Ali ću pojednostavniti formulu.

Pravosuđe nije bilo ni onda slobodno od politike, ali nažalost nije ni danas, i to dobro znamo. Ukratko, mi sada jako dobro znamo i možemo dosta utemeljeno pretpostaviti da su Sanader, Polančec i CK HDZ-a sudjelovali u mračnim operacijama, ali nećemo se zalijetati i reći da su krivi samo zato što su bili članovi njihvog CK i raznih drugih državnih i paradržavnih institucija. Iako znamo pozitivno da su se događale ružne stvari pričekat ćemo prabvosudne postupke.

Isto tako mi znamo pozitivno da su se nekada događale loše stvari, i da su u njima sudjelovali mnoge institucije i pojedinci , uključujući partijske CK i ovisno pravosuđe.

Ono što važi za sadašnje događaje treba vrijediti i za prošle događaje. Neko bi odgovarajuće pravosudno tijelo se trebalo s time pozabaviti i dati podatke i pravrijek.

Zašto to ne čine posebno je pitanje. no to nama, tebi meni i bilo kome, ne daje za pravo da paušalno i bez argumenatata osuđujemo pojedinačne uloge u nerazjašnjenim okolnostima. Ako to ne možeš shatiti žao mi je, ja se toga držim.

Tko je glasao

opet vam se izvrnula teza,

opet vam se izvrnula teza, sjor frederik!?:))
ja nisam napisao da je ante josipovic zlocinac samo zato sto je bio u toj bakaricevoj komisiji, sto se vrlo dobro da iscitati iz mog komentara, vec
sam jasno napisao.. da je samo njegovo ucesce u toj komisiji, dovoljna indikacija da postoji sumnja o njegovoj odgovornosti za ta (ne)djela!
jos jasnije sam napisao da na to uopce nebi reagirao, da nije bilo one vase upadice o "ljudima sa hrvatskom u srcu".
dovoljno sam jasan bio!?

..ojla, pa moze se za nekog vrlo lako odrediti dali je lupez ili posten politicar.
uzmes mu samo poreznu karticu i usporedis je sa njegovom imovinskom karticom i kad vidis da postoji nelogicnost u visini njegove imovinske kartice koju ne pokrivaju prijavljeni prihodi, odmah sa njim na sud!
no, kako mi nemamo pravnu drzavu da na osnovu ovog ona pokrene kazneni postupak, jedino nam preostaje.."zazivati pravnu drzavu da radi svoje"(sa figom u djepu), ili vikati.."lopovi, lopovi"!
opet se vi sekirate, pa vec sam rekao.."lustracije nece biti"!:)

Tko je glasao

@edi3, ja nisam napisao da

@edi3, ja nisam napisao da je ante josipovic zlocinac Ja jesam napisao i da je Ivo Josipović zločinac, ali sad vidim da mu je i tata to bio, pa eto nisam se nimalo iznenadio. Arhitekti komunističkog zločina su veći zločinci od pukih izvršitelja. U Nuernergu su na smrt suđeni upravo arhitekti nacističkog zločima, a oni koji danas umanjuju i opravdavaju taj nacistički zločin, bivaju sudski gonjeni i kazneno odgovaraju. Kad se slično ponašaju naši mislioci glede komunističkog zločina, onda ih se u Hrvatskoj naziva "lijevi intelektualci". Tko opravdava zločin i sam je zločinac. Da me se nebi krivo shvatilo, CK HDZ-a sačinjavali su najgori udbaški zločinci iz Yuge.

Tko je glasao

rush, sama cinjenica da je

rush, sama cinjenica da je ante josipovic bio clan te bakariceve komisije jasno ukazuje da je on odgovoran za te progone nakon 71g.
u tim progonima nije bilo fizickih likvidacija, da bi govorili o "zlocinima", iako samo zatvaranje, proganjanje i unistavanje ljudskih sudbina u montiranim politickim postupcima.. i je jedan od oblika zlocina.
"lijevo" nije sinonim za komunistu, jer postoje i ljevicari antikomunisti!
kad bi bio sinonim, ja se sigurno nebi deklarirao kao ljevicar!

Tko je glasao

za ivu josipovica ne mozes

za ivu josipovica ne mozes reci da je zlocinac, po bilo kojoj osnovi!

Tko je glasao

@edi3, vidiš da mogu, još

@edi3, vidiš da mogu, još bolje, mogu i dokazati!

Tko je glasao

slusam, odnosno gledam u

slusam, odnosno gledam u ekran, samo izvoli!:)

Tko je glasao

Ne sekiram se, rekli smo

Ne sekiram se, rekli smo što smo trebali reći.

Tko je glasao

btw. tvoje teze

btw. tvoje teze frederik..."Hrvatska je opstala uz pomoć gomila ljudi, velike većine onih koji su ostali u Hrvatskoj, trpjeli i čekali povoljan trenutak koji je morao doći".. dajem ti rezultate jedne socioloske ankete koju je predvodio sociolog josip zupanov i to negdje krajem 82g., a odnosi se na istrazivanje o tadasnjem prihvacanju institucija sistema.
na pitanje..
a. vas stav prema savezu komunista?

73,0% anketiranih je izrazilo pozitivan stav u cjelini..11,8% je bilo neutralno, a svega 9,0% je imalo negativan stav prema partiji.

b...vas stav o socijalizmu?

77,6% se pozitivno izjasnilo, 11,4% ne zna, a 11,2% je imalo negativan stav.
ima tu jos zanimljivih podataka koji negiraju tu tvoju tezu, ali je i ovo sasvim dovoljno.

Tko je glasao

podaci iz ove zupanove

podaci iz ove zupanove ankete provedene 82g. ukazuju na cinjenicu da je "masa", ili bez svog stava, ili preferira samo trenutno stanje, ili jednostavno, ima neke svoje razloge za takvo ponasanje?
zbog cega je to tako?
zbog cega su gradjani hrvatske 80g. sa suzama u ocima masovno ispracali "plavi vlak" sa posmrtnim ostacima tita, da bi ti isti, ni desetak godina kasnije, gotovo plebiscitarno stali uz tudmana?
nemojmo se zavaravati da ih je 80g. netko tjerao na taj titov oprostaj.

Tko je glasao

Edi3, Od 82. se je

Edi3,

Od 82. se je vratolomno mjenjala politika u Srbiji. Ono kaj je od 65. do 82. tinjalo i bilo svakom čovjeku sa realnim promatranjem jugoslavije, je formalno buknulo poslje Titove smrti.

Taj ispračaj je bil skup ne samostalne djece, kojoj umire otac. Neizvjesna budučnost, jel su u podsvjesti osječali do čega bu došlo.

Tko je glasao

To su masovne psihoze,

To su masovne psihoze, ništa to ne znači. i nema veze s osamostaljivanjem Hrvatske - promjena sistema je bila jedna stvar a osmamostaljivanje Hrvatske je bila druga stvar.

Danas ankete govore da mnogo ljudi procjenjuju to doba boiljim od današnjeg ali u egzistencijalnom smislu. Županov je objasnio zašto je to bilo tako pa se može razumjeti zašto se tako izjašnjavaju danas. Po Županovu čovjek teži sigurnosti i uz manje, pohlepa zahvaća samo manji broj ambicioznih ljudi - ostali se zadovoljavaju i s malim. Županov je autor definicije da je stari sustav funlkcionirao na bazi "neprincipijelne koalciije" - mase su davale legitimet onima na vlasti, a oni na vlasti su masama osiguravali minimum sigurnosti radi preživljavanja (mada je to preživljavanje u Hravtskoj bilo daleko iznad istočnoeuropskog prosjeka).

Sadašnji vlastodršci su uveli grabež, neosjetljivost i nesigurnost, i narod ih ne voliu i ne prihvaća nimalo dobro - ali nema razloga se plašiti za Hrvatsku - oni je vole daleko više od svoje elite.

Tko je glasao

potpuno se slazem da su to

potpuno se slazem da su to dvije odvojene stvari, medjutim, sudeci po svemu, vecina toga uopce tad nije bila ni svjesna.
"istocni" njemci su nedavno proveli anketu sa slicnim upitnikom i dosli su do podatka da je broj onih koji misle da je socijalizam bio bolji cca 20%, sto je 100% povecanje u odnosu na anketu neposredno nakon raspada socijalizma u toj drzavi (tad ih je bilo 10%)!
ove podatke sipam iz glave, tako da sam mozda u postotku nesto i pogrijesio.
zupanov zastupa tezu o drustvenom ugovoru kojim je socijalisticka politicka elita sklopila "koaliciju" sa "narodom"(besplatno skolovanje i zdrastvena zastita, radna sigurnost i sigurna starost(u skromnim,ali sigurnim okvirima)..etc), a oni su njoj zbog toga podrzavali njihov legitimitet vladanja.
vidim da si procitao zupanovu knjigu.."od komunistickog pakla do divljeg kapitalizma" i bit ce mi drago raspravljati na tu temu!
sutra, jer vec je kasno a sutra se moram ranije dici!:)

Tko je glasao
Tko je glasao
Tko je glasao

a pricu o ta dva "vrsna

a pricu o ta dva "vrsna policajca", ili bolje receno.. najgorih udbasa, bi ipak ostavio za neku drugu priliku!

Tko je glasao

@frederik, ipak mislim da bi

@frederik, ipak mislim da bi bilo zanimljivo tu tezu:Da se cijela Hrvatska izgubila po zatvorima ili u emigraciji gdje bi se i kome Hrvatska dogodila?? malo naučno i dijalektički produbiti. Zaista me zanima kako bi to izgledalo u praksi kad bi recimo 4,5 miliuna rvata zaključalo stanove i kuće i razgulilo u, recimo Zanzibar??? Osjećam se ozbiljno prikraćen nedostatkom ozbiljnije opservacije u tom pravcu.

Tko je glasao

O tome smo već jednom

O tome smo već jednom razgovarali, nemaš se zašto osjećati prikraćen. Ne treba pretjeravati ni u jednom pravcu. stvar treba gledati globalno a pojedinačne sudbine unutar općih tendencija. Tvoja časna zatvorska karijera nije upitna - to smo davno raspravili. Tebi su je neki drugi osporavali a ne ja, a mislim ni nitko ovdje.

Hrvatska je nastala kao 27 zemlja poslije pada Berlinskog zida, i to je neosporiva činjenica. Zamisli što bi s našim vođama i herojima bilo da se nisu ukrcali na taj vlak. Ali nije bilo šanse, jer bi ih narod pomeo budući da je u Europi bio zavladao opći stampedo. Nitko nam ništa nije poklonio, ali su od nas mnogi samozvani zaslužnici poslije bezobzirno uzimali.

Tko je glasao

To je ogromna razlika!!

To je ogromna razlika!! Naime, ako za stranke važi pretpostavka da su demokratsko i svojevoljno okupljalište političkih istomišljenika, s tih istih pozicija treba prihvatiti i činjenicu da moraju postojati granice u razlikama (koje jesu legitimne ali se ne mogu postizati na račun efikasnosti stranačkog života).

A ne znam baš, točno je da "očišćeni" ne idu u zatvor ili trpe drugu vrstu represije, ali ne bi trebali ni olako davati demokratski legitimitet svim potezima koje su u posljednje vrijeme povukli i vuku predsjednici stranaka ili stranačka vodstva.

Eto, i sam pišeš da su stranke svojevoljna ali i demokratska okupljališta što bi trebalo podrazumijevati i njihov demokratski karakter, ili u najmanju ruku, zbog definicije da je demokracija i poštivanje procedure, poštivanje te iste procedure koju su stranke propisale svojim statutima. Jer ako ih neće poštivati ni same stranke nego će sprovoditi samo diskrecijske odluke svojih vodstava, opravdano je dovesti u pitanje njihov demokratski karakter.

Međutim, kako političke stranke same po sebi jesu vrsta ili oblik demokratskog organiziranja građana i ne možemo reći da su one nedemokratske, onda ćemo demokratski karakter s punim pravom sporiti njihovim vodstvima, odnosno predsjednicima.

Odmah nakon čitanja kolumne Jelene Lovrić sam osjetio poriv napisati dnevnik pod naslovom "Jelenin pucanj u prazno". Koliko god se slažem s tvojom ocjenom Bilićevih sugovornika i njihove ocjene smatram u najmanju ruku pretjeranima, ne bih zbog animoziteta prema njima olako dao za pravo Jeleni Lovrić.

Bilo je ovdje pisano, nisu u pitanju samo Ivo Sanader i Milan Bandić, čistke su obuhvatile daleko širi krug anonimnih članova. Demokratski je minimum prvo utvrditi granice razlika u mišljenju i djelovanju članova, dalje, da ih je netko uopće prešao, pa tek onda djelovati isključenjima ili raspuštanjima. Ako će se to raditi samo na temelju nečije diskrecijske ocjene, nedvojbeno se radi o demokratskome deficitu.

Ja mislim da nema te "efikasnosti stranačkog života" koja bi pravdala nepostojanje demokratskog minimuma. To je jednako, doduše ne s istim posljedicama ali ipak, kao kad "efikasnošću države" (nacionalnom sigurnošću) pravdamo odstupanje od njenih zakona koje je sama donijela, i to ne samo zato da štiti njen demokratski ustroj (ustavni poredak) već i da štiti sigurnost, ljudska prava i dostojanstvo njenih građana (čak prije ovo drugo).

U tom se smislu jednim dijelom preklapaju ocjene Čička, Letice i Lovrićke, ali je svako od njih pogriješio pa jednoznačno ocijenio cjelinu, sve što se radi, dvojac negativno a Lovrićka pozitivno.

Ja mislim da su potezi stranačkih vodstava samo jednim dijelom pozitivni, polučili su određene koristi u smislu da su se riješili najvećeg balasta, ali su drugim, sigurno većim, negativni jer su u težnji ka "efikasnosti stranačkog života" pomeli veliki broj onih čija "krivica" nije ni utvrđivana a kamoli utvrđena. Tu lamentiranju o kolateralnim žrtavama nije mjesto, njih jednostavno ne smije biti. Barem ne u demokraciji i ne u strankama koje pretendiraju zvati se demokratskima.

B-52

Tko je glasao

Meni je na neki nacin

Meni je na neki nacin uocljivo da bi ove zadnje čistke kako se veli mogle skinuti pozlatu sa starih komunistickih čistki.
Na koji nacin?
Pa koliko se samo kukalo i zakukavalo nad komunistickim cistkama koje su obimom kod nas mozda bile cak i mrsavije nego ove danas za sto su se svojski potrudile vodece stranke.
Nije to obrana komunistickih cistki no nekako mi je upalo u oci samo to da se nepotrebno naglasavala masovnost tih cistki naustrb nenaglasavanja koristenih metoda. U principu gledaju se brojke, a ne kako je stvar sprovedena.
Vidi se ogromna prednost cak i formalno demokratskog okruzja nad onim jednoumnim, no mozda ipak gubim iz vida da je jedina razlika sto vise nije toliko moderno suparnike skracivati za glavu - doslovno, vec se to radi razvijenijim aparatom ekvivalentnog ucinka.

Tko je glasao

obaladaleka, istjerivanje

obaladaleka, istjerivanje 2500-3000 clanova jedne stranke u jednom danu, po potpuno neselektivnom kriteriju, nije nikakva "cistka", vec obicno ciscenje i provjetravanje stranke, odnosno nova konsolidacija stranke.. kako to sdpejci vole reci.
isto tako, nije govno vec se pas posrao!:)

Tko je glasao

sm, oteo si mi misli!:) za

sm, oteo si mi misli!:)
za razliku od frederika koji se zanosi idejom da se recidivi komunisticke totalitarne svijesti vise ne mogu vratiti, moj osobni stav je da se hrvatsko postotalitarno drustvo jos uvijek nije oslobodilo svog komunistickog(totalitarnog) naslijedja, prvenstveno onog u samoj organizaciji politickih stranaka, te samoj percepciji politicke moci unutar nje.
jednom kad se oslobodimo tog naslijedja, moci cemo govoriti o mogucim recidivima ili ne, ali dok jos uvijek zivimo kroz to naslijedje, o samim recidivima sad ni ne mozemo govoriti, zar ne?:)

Tko je glasao

Jelenin tekst sam gledao

Jelenin tekst sam gledao samo u kontekstu pogrešne upotrebe termina "čistka" uz uspoređivanje nekadašnjih vremena jednoumlja i današnjeg pluralizma ma kakav bio. Naravnio da ima transfera mentalnih zamki i zloupotrebe moći - dokaz je postojanje "vještica" i inkvizitora.

No pluralizam je danas zadana veličina, izbor "poraženih" u unutarstranačkim obračunima ostaje - a međustranačkih transfera ili osnovanja novih stanaka ima dosta. Sudovanja i zatvaranja ima samo ukoliko ima zločina jer se danas politikom donekle može sprječavati hod zakona, ali teško da se igdje možemo govoriti o montiranim procesima.

O tome je bilo riječi i kod Čička i kod Jelene Lovrić, a dijelom i kod mene, mada je moj osnovni akcent bio na drugoj pojavi o kojoj se malo ili nimalo ne govori mada je bila dosta prisutna - i još postoji - da se u ime zatvorskog ili emigrantskog "staža" olako drugima presuđuje.za ono isto za što su sami bili ostracirani (ako uopće jesu - jer je bilo i onih koji su kapitalizirali čisti kriminal za političke svrhe).

Tko je glasao

No pluralizam je danas

No pluralizam je danas zadana veličina, izbor "poraženih" u unutarstranačkim obračunima ostaje - a međustranačkih transfera ili osnovanja novih stanaka ima dosta. Sudovanja i zatvaranja ima samo ukoliko ima zločina jer se danas politikom donekle može sprječavati hod zakona, ali teško da se igdje možemo govoriti o montiranim procesima.

Ako pođemo od kraja i prethodno prihvatimo da su "poraženi" primjenom demokratskih mehanizama unutar stranaka, onda pluralizam kao zadanu veličinu doista možemo naći kao mogućnost "poraženih" da osnuju vlastite oblike političkog organiziranja (stranke) ili se pak priključe nekim već postojećim.

Međutim, što je s pluralizmom unutar stranaka jer svaka se od postojećih diči upravo njime, naravno u okvirima programa?

Treba li uopće podsjetiti da su ti toliko rastezljivi da se u njih može ugurati gotovo sve, i ono što uvjetno nazivamo lijevim i ono što uvjetno nazivamo desnim. Nevažno je sada što je to posljedica želje da se zahvati što veći dio članova i birača. Ako su već programi toliko široki, a jesu, onda je gotovo nemoguće da netko od članova prijeđe njihove granice. Dakle, očito je da postoje neke druge granice koje se ne smiju prijeći.

Obzirom na to da se glavnina odluka u oblikovanju stranačke politike uopće ne donosi na sastancima stranačkih tijela, granice nisu ni u kršenju odluka tih stranačkih tijela, osim u rijetkim slučajevima (Bandić). Nije li dokaz i to da se sa Sanaderom raskrstilo ne zato što je djelovao izvan programa stranke ili prekršio neku stranačku odluku, zato što je korumpiran ili doveo zemlju tu gdje je već zato što je kritizirao djelovanje predsjednice stranke?

A što ćemo s granicom "nedovoljnog podržavanja predsjedničkog kandidata"? Kojim je programom ili stranačkom odlukom ta određena? Pa tko je uopće pozvan ili sposoban procijeniti angažman svakog pojedinog člana ako ne vodstvo matične organizacije? Može li itko iz stranačkog vrha uopće poznavati svakog člana iz baze a da ne govorimo o njegovom radu ili neradu?

Ne, pozadina i jednih i drugih odluka je isključivo u funkciji održanja ekipe na vrhu i djelovalo se kad je ocijenjeno da bi ta mogla biti ugrožena. Prethodno nisu sankcionirane puno gore stvari.

Dakako, ne može se govoriti o nekim montiranim procesima. Ali prije svega zato što procesa nije ni bilo, odlučeno je čak i bez njih. Što se prije nije događalo jer je uvijek upriličena barem predstava "diferencijacije". Ovdje se niti tom predstavom nije htjelo zamajavati. Što je šteta jer bi barem to bio taj toliko spominjani demokratski minimum.

B-52

Tko je glasao

sustav političkim strankama

sustav političkim strankama dopušta maksimalnu slobodu u nadi da će to ionako sankcionirati birači. da se neka stranka zabrani ili ide sankcionirati na neki drugi način, šanse su 99% da bi se to nazivalo gašenjem te stranke jer nekome smeta ili jer je nekome stala na žulj. jedini način je imati racionalnije i savjesnije birače. ima li ih hrvatska? meni se čini da ne, ali kako taj problem rješavati?

primjer takvih prozivki imali smo i kada je čovjeku koji je bivši predsjednik neke udruge i kod kojeg su se održavali njeni sastanci oduzeto/isteklo pravo stanovanja u kući koja mu je dodijeljena i morao se iseliti. to se nije gledalo kao da se tiče njega osobno i nije se postavljalo pitanje da li je ta odluka zakonita, nego se tu pimpala priča o progonu te udruge iako za to nije bilo apsolutno nikakve osnove (čovjek u to vrijeme čak više nije bio ni njen predsjednik, a i da je, opet...).

što se sdp-a tiče, i meni je gadljivo to njihovo izbacivanje članova i raspuštanje tijela po arbitrarnim "kriterijima". mislim da su pogriješili i da ih kao birač trebam sankcionirati. kako? glasanjem na hdz ili hns ili hsp ili xxx? kako kada i njih treba sankcionirati za iste ili teže stvari? kvaka 22.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Sustav i treba omogućavati

Sustav i treba omogućavati maksimalnu slobodu političkog organiziranja i bilo kakvim zabranama, osim u rijetkim propisanim slučajevima, ne smije biti mjesta.

Međutim, treba insistirati na poštivanju pravila koje su te stranke donijele u vidu svojih statuta ili akata pod drugim nazivom. Dakle, nitko im ne diktira kakva pravila trebaju donijeti ali kad su jednom donesena, mora ih se poštivati sve dok ih sama stranka propisanom procedurom ne promijeni.

U tom bi kontekstu sustav ipak morao imati utjecaj na stranke, da ih prinudi na poštivanje onoga što su same sebi nametnule kao pravilo.

Upravo zato da ne bismo sutra došli u priliku da nekoga kažnjavamo glasanjem za jednako loše, kao javnost imamo priliku vršiti pritisak jer se stranke ionako na drugo ne osvrću osim na raspoloženje javnosti koja se sutra pretvara u birače. Stranačkim vodstvima ta ista javnost mora već jednom pokazati da nema kratko pamćenje ili barem da se ono svakim danom postaje sve duže.

Zato ne treba posustati u kritici.

B-52

Tko je glasao

Ne znam ima li veze sa

Ne znam ima li veze sa tekstom ali mi se uvijek pojavi osmijeh kada čujem za Čička i sjetim se jedne scene iz Sumartina na Braču. Naime 1992 ili 1993 digao je živce nekim mještanima Sumartina i Selaca i naredili su mu da ODMAH plivajući napusti otok. Brzo je shvatio da se ne šale i skočio sa mula u more (inače bi ga bacili). Dobro, nije plivao do Makarske ali je preplivao zaljev.
Vjerojatno sam malo zločest ali i dalje se smijem dok pišem ovo:)

Tko je glasao

i to je tebi

i to je tebi smijesno?
sjecam se ja kad je tudman prvi put dosao na supetarsku rivu i kad su none okretale straznjicu lupajuci se po njoj, pozdravljajuci tako tudmana, pa pretpostavljam da su to i none od onih sto su 93g. natjerale cicka da skoci u to more!?

Tko je glasao

Kada vidim kako zbog njega

Kada vidim kako zbog njega skaču ljudi kroz prozore HHO-a, kako je sudio Laptalu i kamo je otišla njegova demokratičnost mislim kako bi za njega bilo dobro da se sam malo polije hladnom vodom.
I u krivu si potpuno. Ljudi s kojim se zakačio u to vrijeme su zastupali desniju liniju od Tuđmana dok se ispred luke Čičak družio sa poznatim crnogorskim brodarom iz Londona (ne mogu se sjetiti imena u trenutku ali ispravan i pošten čovjek).
U tom trenutku mi ga je bilo žao i nije mi bilo smiješno no sa ove distance razlozima koje je sam svom nedosljednošću i eksponiranjem na nivou najžutijih tabloida zaslužio njegovo plivanje u moru mi izgleda veoma smiješno za razliku od plivanja u baruštini HHO-a i EPh-a koje me rastužuje.

Tko je glasao

naravno da su zastupali

naravno da su zastupali desniju poziciju od tudmanove te 93g., jer se vecina njih (90.g) smijala dok su se njihove none lupale po guzici na supetarskoj rivi.
sasvim logicno, s obzirom na nasu naslijedjenu "svijest"!
cicak ima svojih vrijednosti, a i mana.. kao i svi mi, medjutim, kad bi ja bio u ulozi nekog suca(boze sacuvaj) sigurno bi sve ono sto je on napravio za hrvatsku, pretpostavio svim tim njegovim manama.
trebalo je biti "hrvat" jos 71g. i nositi tu etiketu "ustase", da bi ga isti oni koji su ga tad tako prozivali, od 93g.(i dalje) nazivali "cetnikom", te koji su svoje novokonponirano hrvatsvo dokazivali sa takvim akcijama, tipa tog tjeranja da skace u more!

Tko je glasao

ne volim Čička, on mi je

ne volim Čička, on mi je drugo ime za šetebandjere, za nekoga ko lamentira satima a ne kaže ništa. Letica me u startu zeznuo, povjerovala sam mu tim je i razočaranje veće. mislim da ova dva lika trebaju časno otići sa scene: svoje su davno otpjevali!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci