Tagovi

Vilim Ribi? ili Don Qijote?

?ini se kako u nas politici postoje samo dvije vrste ljudi. Prvi su profesionalci, u hrvatskim okolnostima profesionalni glavosje?e, metafori?ki trgovci drogom, prevaranti i lupeži svake fele odnosno uglavnom svi oni koji nisu stanju živjeti od normalnog rada i onoga što bi im taj rad mogao donijeti. Drugi su naivci i idealisti koji se ponašaju kao da su pali s neba te se ?ude kamo ih je to voda nanijela. Jedan od takvih je i predsjednik Velikog vije?a Matice Hrvatskih Sindikata, Vilim Ribi?. On je naime upravo došao do spoznaje da ta Svjetska banka pri tome (komentiraju?i hrvatski prora?un) ulazi u pitanja pravde i društvenog morala, sugeriraju?i raspodjelu tereta krize na štetu rada, umirovljenika i obi?nih ljudi a u korist kapitala našavši se pri tom razo?aran poput razmaženog derišta koje se našlo u kampu za treniranje specijalne policije. ‘Tjeraju me da radim sklekove i pužem po blatu' - žali se Vilim zabrinutim roditeljima... ';

I dalje, ono što zaprepaš?uje, navodi se dalje u izjavi Velikog vije?a MSH, je trenutak u kojem to ?ini. "Time", kako stoji u priop?enju, "Svjetska banka pokušava utjecati na unutarnja pitanja hrvatskog društva... A zapravo, jedino što zaprepaš?uje jest potpuna sljepo?a MSH i njegova predsjednika Ribi?a o tome što zapravo radi Svjetska banka te sa kojeg ili kakvog stajališta. U MSH o?ito misle kako bi SB trebala biti obazriva u vezi unutrašnjih hrvatskih pitanja odnosno kako joj je to op?enito u mandatu pa je ?ak i poželjno (!) u odre?enim okolnostima kad to nama tj Hrvatskoj odgovara...

U stvari, Svjetska banka je uz Me?unarodni monetarni fond ve? preko ?etrdeset godina osnovni instrument globalizacije kojoj je u mandatu da apsolutno ignorira to što MSH naziva unutrašnjim pitanjima! Primjera za ovo ima bezbroj pa ih gotovo nema smisla navoditi i u tome SB nije ništa posebno jer je erozija suvereniteta individualnih država nešto s ?ime se ‘svi' slažu - ako znaju što govore.

Evo nedavnog doga?aja koji još bolje ilustrira ovu osobinu ustanova i organizacija koje bismo u najširem smislu mogli nazvati ‘nadnacionalnima'...

Poznat je primjer Pakistana, države koja je uništena višedecenijskom korupcijom nakon ?ega je vojska najurila politi?arsku bagru a vlast u državi preuzeo general (Musharaf). Iako je u vrijeme vojne uprave sve funkciniralo da ne može bolje a lokalne burze dosegnule neslu?ene visine, upornim radom raznih civilnih ustanova a posebno pravni?kih udruženja koja su vojnu upravu denuncirala kao ‘neustavnu, nedemokratsku itd itd vojska je bila prisiljena maknuti se s vlasti. Sve je to naravno bila igra korumpirane politi?ke elite kojoj je vlast potrebna poput zraka i vode. Potom, prije dva tjedna Svjetska Banka je objavila rezultate statisti?kog pra?enja raznih parametara pakistanske ekonomije tijekom proteklih pet godina. U tome izvještaju stoji da je ‘tijekom vojne vlasti došlo do pada siromaštva u urbanim sredinama a nakon povratka civilne vlasti, urbano siromaštvo pove?alo se za 33%. Iako su predsjednik Zardari i vlada nastojali svim silama sprije?iti objavljivanje ovog izvještaja, nisu uspjeli.

Dakle, iako je vojna vlast došla na kormilo države kad je civilna administracija definitivno krahirala, od ameri?ke vlade do svih drugih tijela u zemlji i inozemstvu na promjenu vlasti se nije gledalo kao na stabiliziraju?i doga?aj (to je o?ito bilo nebitno) ve? kao na nezakonit ?in koji ne vodi nikuda. Drugim rije?ima pokušavalo se vratiti stvari u stanje u kojem nije bilo nikakve nade u 'boljitak'. Sada, nakon dvije godine civilne vlasti, kad bi po logici razvoja trebalo vlasti dati vremena da se stabilizira opet joj se 'izmi?e tlo ispod nogu' odnosno to su bili vladini argumenti kojom je ova pokušavala izbje?i objavu podataka svjetske banke.

U oba slu?aja vidimo da uplitanje vanjskih ?imbenika u unutrašnja zbivanja neke države nije temeljeno na nekoj univerzalno primjenjivoj logici, moralu, obi?ajima ili zakonima. Svatko tko je bio u stanju makar malo kriti?ki razmišljati znao je civilna vlast receptura za uništavanje države. Pa ipak, jednako kao što se denunciralo vojnu vlast danas se de facto denuncira ovu civilnu koja je naslijedila vojnu, bez obzira na rezultate jedne ili druge ili posljedice na unutrašnju stabilnost države od ovakvih akcija. Bismo li iz upornosti SB da objavi svoje statisti?ke podatke mogli zaklju?iti da je otpo?ela kampanja za vra?anje vojne vlade na ?elo zemlje?

Kakvog to sve ima smisla? Sigurni smo da dragi i naivni Vilim Ribi? nije u stanju odgovoriti na takvo pitanje jer o svemu ovome ili bezbrojnim sli?nim doga?ajima ništa ne zna. Pa ipak, on je predsjednik udruženja Sindikata koje pretendira biti partner Vlade u definiranju hrvatskog odgovora na krizu...

Izjava MSH da "ovakvom intervencijom Svjetska banka pokazuje otvorenu aspiraciju da vrši pritisak na politiku i njene odluke u jednoj nezavisnoj državi" gotovo tjera suze na o?i; od o?aja ili smijeha posve je svejedno.

Zna li Vilim Ribi? i njegovi sindikati da Svjetska banka financira a da Me?unarodni monetarni fond ima ulogu financijske policije koji ‘?uva' posu?eni novac - bez obzira kakve to posljedice ima za unutrašnje odnose u državi žrtvi koja s te dvije institucije ima posla. S takvim su mandatom ove dvije ustanove i stvorene Bretton-Woodskim sporazumom. Od tog vremena promijenilo se mnogo toga, SB i IMF afirmirale su se kao institucije koje ma?em i ognjem name?u ultraliberalnu ekonomsku paradigmu (danas ipak malo blaže) i iza kojih uglavnom ostaju ruševine ranijih društvenih odnosa: neusporedivo ve?e socijalne razlike nego ranije, o?ajno niska razina socijalne zaštite (to naime smanjuje profite) te ono najgore, trajna prekomjerna zaduženost država; de facto nerješiva u ‘normalnim' okolnostima. Dakle, popularno ‘dužni?ko ropstvo'. Kolika je razumijevanje ovoga u Hrvatskoj najbolje govori ?injenica kako jedan dio stru?ne i dobar dio javnosti (koja o svemu ovome ne zna ništa) drži da ?e nam u spašavanju od dužni?kog ropstva trebati pomo? Me?unarodnog monetarnog fonda što je otprilike jednako kao da ustvrdti da ?e potencijalnog utopljenika od sudbine spasiti morski pas.

Kao i sve prije toga, i kraj saop?enja za javnost MSH jednako je žalostan. ... MHS tvrdi da su teze o prekomjernoj javnoj potrošnji i prevelikom poreznom optere?enju u skladu s onim što Svjetska banka i MMF godinama pronose u mnogim zemljama koje nemaju politi?ke i stru?ne kapacitete za originalnu ekonomsku politiku primjerenu vlastitim okolnostima.

No o kakvoj se to originalnoj politici ovdje uop?e može govoriti? Tko je to danas u svijetu tko ima ‘originalnu ekonomsku politiku primjerenu vlastitim okolnostima'? Na spaljenom bojnom polju gdje je iza hordi ‘ultraliberalnog (Washingtonskog) konsenzusa' ostala samo gomila leševa koji su po?eli zaudarati (to je ova kriza u koju smo tek ušli, i mi i svijet) jedini zapravo preživjeli vitez jest Malezija koja je zahvaljuju?i svojem neizmjerno mudrom predsjedniku prije desetak godina povukla poteze zbog kojih su autora nabijali na križ. Hrvatska za razliku od ovoga ima administraciju u kojoj nitko ne zna na geografsdkoj karti pokazati gdje je Malezija a kamoli pozabaviti se njezinom ‘originalnom ekonomskom politikom, primjerenom njezinim okolnostima'. Šukera koji misli da dokazuje vlastitu mudrost i vrlinu proizvode?i rebalanse na teku?oj vrpci, Kosoricu koja ne zna ni tko joj glavu nosi a kamoli sposobnu za politi?ke ili ekonomske iskorake a u pozadini Sanadera koji je ‘nestao' iz politike zato jer Angela Merkel nije mogla podnijeti suradnju s politi?arem koji se po svojem politi?kom habitusu može mjeriti jedino s nigerijskim plemenskim poglavicama.

A s druge strane imamo ovdje spomenutog Vilima Ribi?a koji se ?udi i zgraža nad stanjem stvari i poretkom kakvi postoje ve? desetlje?ima ili kao da je Hrvatska država koja se sa Svjetskom Bankom susrela prošlog mjeseca kad su njezini predstavnici bili u posjeti kod Rohatinskog.

Tko je taj tko ?e uz ovakav liderski pejsaž Hrvatskoj pomo?i da do?e do uspješnog konsenzusa o tome što je to ‘originalna hrvatska ekonomska politika koja je primjerena vlastitim okolnostima' a njezinu provedbu da i ne spominjemo? U ovoj državi postoji jedna jedina osoba koja razumije sadašnju Hrvatsku, njezine sociološke, eti?ke i moralne mape na osnovu kojih se formira svaka politika pa onda i ekonomska. Kad bismo uspjeli honorarno zaposliti danas penzioniranog predsjednika Malezije uz doktora Slavka Kuli?a iz ekonomskog Instituta, možda bismo se mogli nadati vra?anju sa sadašnjih stranputica na put koji nekamo vodi. Uz dobronamjernog ali beskorisnog Vilima Ribi?a, još beskorisniju trenutnu Vladu i posve uzaludnu ali i vjerojatnu narednu vladu, budu?nost Hrvatske sumorna je da sumornija ne može biti.

Komentari

ok, ali...

Iako se slažem s većinom izrečenog, mislim da je @Agaton fulao bit Ribićevog priopćenja (koje preporučam pročitati sa stranica Matice http://www.matica-sindikata.hr/hr/novosti/nasa-reakcija-na-stajalista-sv...). U ovom priopćenju Ribić osim svoje uobičajene retorike (kojom na njemu svojstven način štiti interese svojeg sektora) osuđuje Svjetsku banku ne zbog sadržaja samog priopćenja, već zbog činjenice da je isto objavljeno PRIJE izglasavanja Državnog proračuna. Ribić koji tvrdi da u svojoj karijeri nije naišao na takvu praksu ocijenjuje da tim činom "...Svjetska banka pokazuje otvorenu aspiraciju da vrši pritisak na politiku i njene odluke u jednoj nezavisnoj državi."

Tko je glasao

Nemam razloga braniti Vilima

Nemam razloga braniti Vilima Ribića osobno, a pogotovo ne ono što i njegova i sve druge sindikalne središnjice rade posljednja dva desetljeća (jedan moj komentar iz listopada 2009.: Radnici, organizirajte se sami i odjebite prodane sindikaliste!), ali mislim, kako je pogrešna tvoja početna pretpostavka da je on "upravo došao do spoznaje (...)". Zna on stvari, o kojima pričaš. Da li je činio do sad nešto glede toga, da li ima iole ozbiljne namjere nešto činiti u bliskoj budućnosti, drugo je pitanje.

A najvažnije je ipak: da li se može na slijedećim parlamentarnim izborima pojaviti neka realna i vjerodostojna snaga na ljevici, koja jasno daje na znanje da zna i da ima ozbiljne namjere? S dovoljno širokim okupljanjem, što neminovno znači prigušivanje mnogih taština? I Ribićeve, i npr. one Dragutina Lesara, pa da ne nabrajam dalje - do mene osobno. Laburisti imaju potencijala, ali PMSM ne mogu sami.

Tko je glasao

To je samo bila ironija...

O tome kako je Ribić nešto spoznao bio je sarkazam. Po tome kako je napisan tekst koji mi je bio inspiracija teško je zaključiti da je on o tome nešto previše znao. Osim toga, Ribić je u cijeloj priči posve irelevantan tj Svjetska banka je to što jest i ostat će takve s Ribićem i bez njega. Ribićeve opservacije su baš takve kakvima sam ih opisao; amaterske i ultrabeskorisne osim ako njima nije htio pokazati sindikalnom članstvu da se i on 'razumije u te stvari'. To je vrlo opasno jer predstavlja gubljenje vremena, mazanje očiju i pravljenje galame koja nikuda ne vodi.
Zanimljivo mi je tvoje retoričko pitanje glede 'vjerodostojne snage na ljevici'. Zašto na ljevici, za miloga Boga? Pa mi živimo u društvu koje je totalno u smrtnom zagrljaju ljevice! Ovaj glupavi HDZ kojeg je Sanader zvao strankom desnog centra ni u čemu se po politici koju provodi već sedam godina ne razlikuje od druge opcije (takozvane socijaldemokracije). Pa čak je i Pusićka desnija od sadašnjeg HDZ-a (slučaj spomenika u Srbu). Što je to što bi nam ta ljevica mogla dati? Idejno 'izlapela' do bola uz HDZ koji imitira tu ljevicu mi smo danas došli do točke u kojoj nema pomaka jer ljevica nema nikakvog odgovora ni na što. Desnica? A gdje je desnica koju bi se uopće moglo pitati što misli? Nema je u medijima, nema je u politici, nema je u Saboru. Nije valjda da ovdje netko misli kako su sukobi u hrvatskoj politici u Saboru sukobi ljevice i desnice? To su sukobi dvije mafijaške bande (Bronx vs Brooklin) i oko toga tko će odvoziti koliko smeća, tko će na kojem uglu prodavati crack i tome slično.
Hrvatska je država u kojoj su bivši vojni tužioci (Fumić) i bivši udbaški agenti i doušnici (Pusić) mnogo relevantniji čimbenici u formiranju društvene scene od bilo kakve desnice koja se svela na kupovanje i čitanje Hrvatskog lista. Odgovor na sadašnju hrvatsku krizu apsolutno se ne nalazi ni na ljevici ni na desnici nego u zdravoj pameti koje ljevica apsolutno nema a desnica je možda ima ali to ne mogu sa sigurnošću reći dok im se ne da medijskog prostora da se o tome izjasne.

Tko je glasao

@Agaton: Zanimljivo mi je

@Agaton:
Zanimljivo mi je tvoje retoričko pitanje glede 'vjerodostojne snage na ljevici'. Zašto na ljevici, za miloga Boga?
Moguvesti tri razloga.
1) Ja sam osobno ljevičar i stalo mi je do okupljanja snaga na ljevici, te suzbijanje snaga desnice (pogotovo one radikalne).
2) Retorika kritike globalnoga kapitalizma, osobito financijskog sustava (također ekološka i druge krize) prvenestveno je karakteristična za ljevicu. Ima je i na radikalnoj desnicu, ali uz bitnu razliku u usmjerenosti u traženju odgovora: ljevica traži globalni odgovor na globalne (inter-nacionalne) problema ("global green new deal" isl.), desnica obranu nacije od zlog inozemstva (raznih vrsta zlih stranaca isl..)
3) U cijeloj Europi, tijekom proteklog desaetljeća dolazi do određeno slabljenja dvaju dominantnih snaga, masovnih stranaka lijevog i desnog centra (uglavnom članica Stranke europskih socijalista i Europske pučke stranke). (Vidi moj članak ovdje "Treći blok, treći put...") Osobito ovih prvih. Rastu s jedne strane snage desnice (stranke i pokreti ksenofobni, nacionalistički, autoritarni), s druge strane, iako u manjem obimu, ljevice (uglavnom članice Europske ljevice i Europske zelene stranke).

Dakle, kad kažem ljevica, ne mislim na socijaldemokraciju (Treći put, Socijalistička internacionala, PES), koji su "lijevi centar" (i pokušavali sebe zvati "novi centar" isl.,).

Pa mi živimo u društvu koje je totalno u smrtnom zagrljaju ljevice!
To je valjda opet neka ironija?

U nastavku isijavaš svoju frustriranost sadašnjom hrvatskom politikom, Saborom i strankama. To ima osnova, ali samo nepotrebno troši energiju (protivno "zdravom razumu"). Isijavanje negativnih emocija ne samo da je uzaludno trošenje vremena i energije, nego je i štetno za onoga tko ih isijava, a moćnici kojima su usmjerene mogu se samo zadovoljno smijati. Svaki dan po forumima, portalima, blogovima facebooku.... tisuće takvih bijesnih, frustrianih izeljva možemo vidjeti i desetine tisuća čuti po birtijama isl.. Svi to znamo, većinom se slažemo, nikakve od toga koristi.

Nevolja je, da ti političke pojmove svodiš pri tom samo na postojeću političku scenu u Hrvatskoj. Frustracija, kako smo mi evo jadni, nekakav tužni zapećak, nemam oveze s velikim svjetskim gibanjima...

Kad govorim o jevici, svakako nemam na umu SDP, još manje Vesnu Pusić, ona nikad ni u primisli nije bila nekakva ljevičarka ni po kojem kriteriju - doživljavali su je neko vrijeme kao takvu samo zato, jer se aktivno suprotstavljala desnici, ali to je uvijek bilo s liberalnih pozicija, ne lijevih.

Imam na umu svjetske pokrete, ne samo stranke naravno, društvene pokrete i teorijske struje, u kojima i mi Hrvati sudjelujemo i sudjelovat ćemo i više i aktivnije. Npr. u Njemačkoj su jaki die Grunen i die Links, u Francuskoj lijeva koalicija oko komunista s jedne strane, s druge bivša trockistička stranka sada pod imenom Nova antikapitalistička stranka i sa širom platformom, plus opet jedan širi ekologistički i lijevi pokret u koji je uključena i stranka Les Verts; u Mađarskoj, zanimlja stranka-pokret "Politika može biti drugačija" postigla je dobar uspjeh na parlamentarnim izborima prije nekoliko mjeseci, itd..

Zatim, svjetski alter-globalistički pokret, (Svjetski socijalni forum i Europski socijalni pokret), studentski Pokret za besplatno i emancipirajuće obrazovanje itd. u kojem su hrvatski studenti ugledan član nakon dvije prošlogodišnje blokade fakulteta, idr..Jednostavno, sudjelujemo bez trošenja energije na kompleks manje vrijednosti.

Jedno od načela kojih se nastojim i dalje držati u politici jest i to, da se ne služim klevetama, kao što ti radiš prema "Pusić" (Vesna valjda, ili možda Zoran?).

"Odgovor se nalazi u zdravoj pameti" je isprazna, demagoška parola. Evo npr., tko može pokušavati shvatiti globalni financijjski sustav i njegova proturječja, a sačuvati zdrav razum? :)

Cmizdrenje kako mi siroti nemamo medijskog prostora da pokažemo svoju zdravu ili nezdravu pamet, bespredmetno je. Pa evo ti i ja upravo koristimo medijski prostor. Nitko ti neće DATI medijski prostor.

Mir i dobro,

Tko je glasao

Ironija 2

Hm, hm…ti si vidim pravi ljevičar. Vidim to po tome što po dobrom starom običaju tome što ti zoveš 'lijevim' pridaješ dominantan značaj ('kritika globalnog kapitalizma i financijskog sustava prvenstveno je karakteristična za ljevicu...'). Ljevičari su tijekom XX stoljeća stekli tu naviku; mislim na rješavanje svjetskih problema a kako su trenutno nadmoćni, vođenje rasprave s njima veoma je teško. Oni to ne vide tako jer moći nikad nije dosta (a i stvar je u 'permanentnoj borbi' s ideološkim neprijateljem čak i ako ga treba izmisliti) no ponavljam, gdje je ta desnica koja u Hrvatskoj ljevici daje priliku da bude 'lijeva'? Jesu li to ona tri uslikana majmuna na Thompsonovom koncertu?
To slabljenje stranaka lijevog i desnog centra ne vidim da zasad ima bilo kakvog efekta ali ako se doista dogodilo to je samo zato što među njima nema gotovo nikakve razlike. Kakva je praktična razlika između tih stranaka koje si spomenuo; Stranke europskih socijalista i Europske pučke stranke? Što je proizašlo iz tih razlika? To je isto kao da tražiš razliku između Jutarnjeg Lista i Slobodne Dalmacije koji jedan i drugi umiru polaganom smrću uza sav napor svojih vlasnika da nas uvjere kako je Crkva glavno zlo današnjice a spas od problema da je u 'internacionalizmu' tj razvodnjavanju vlastite države. Ili liberalizmu npr. (To kako vidis korespondira s tvojom tvrdnjom kako je ljevica angažirana globalno!)
Istovremeno, do sadašnje situacije, političkog impassea i ekonomske krize došli smo upravo na valu najvećeg vala liberalizma u povijesti...
Ljudima je naprosto dozlogrdila politika u kojoj se govori o razlikama, lijevome i desnome a razlike nema jer bez obzira tko je na vlasti, sve ostaje jednako ustajalo i usmrđeno.
Što se tiče onog mojeg 'smrtnog zagrljaja ljevice' ne radi se o ironiji. Ponavljam; ne vidim apsolutno nikakve razlike između onoga što se događalo proteklih sedam godina s obzirom na to tko je na vlasti. I SDP i HDZ su, bez obzira na deklarativne razlike dvije sestrinske stranke jednako kao što su sestrinske stranke i one dvije koje si ti spomenuo. Najbolji dokaz da je sadašnje stanje upravo takvo kakvim ga opisujem jest činjenica da je HDZ totalno izgubljen i da nema baš nikakve ideje ni očemu ali da je SDP isto tako jednako izgubljen i da do ovog trenutka nismo čuli ni najmanje ideje o tome kako izaći iz sadašnjeg stanja. Spreman sam okladiti se u bilo koju svotu novca da kad 'ljevica' dođe na vlast da će situacija u kratkom roku postati još brže mnogo gora nego se to dogodilo nakon 2000 godine.
Uvažavam tvoju primjedbu o isijavanju negativnih emocija (posve točna primjedba) no držim posve beskorisnim u sadašnjoj situaciji isijavati 'pozitivne' emocije. Podsjeća me to na ono što se može pročitati na mnogim forumima a otprilike glasi ovako: 'Uz Božju pomoć mi ćemo...'
A od ovoga svega Npr. u Njemačkoj su jaki die Grunen i die Links, u Francuskoj lijeva koalicija oko komunista s jedne strane, s druge bivša trockistička stranka sada pod imenom Nova antikapitalistička stranka i sa širom platformom, plus opet jedan širi ekologistički i lijevi pokret u koji je uključena i stranka Les Verts; okreće mi se želudac. Najdraža osobina ljevičara meni je njihova okrenutost povijesnim matricama koje su u vremenima koja dolaze potencijalno korisne koliko i žarulja bez struje. Trockisti, antikapitalisti.... pomozi Bože...
Nadalje...
Ne znam odakle ti inspiracija za spominjanje 'kompleksa manje vrijednosti'. Jesi li u mojem odgovoru našao nešto što te inspiriralo na to?
Glede moje tobože demagoške parole, ispričavam se! Nema načina da bi razumio što sam mislio njome reći-to nemoj shvatiti osobno. Vidiš li ti u ovome trenutku u Hrvatskoj 'zdravu pamet'? Ne u vlasti ili blizu vlasti nego bilo gdje; u nekog pojedinca ili grupe ljudi? Na samom kraju dnevnika spomenu sam jedno jedino ime koje bi trebalo biti putokaz prema onome što sam mislio reći. Da ne davim dalje, uspiješ li provariti knjigu 'Neoliberalizam kao socijaldarvinizam' razumjet ćeš što sam imao namjeru reći.
Zato se meni sve te stvari koje spominješ svjetski alter-globalistički pokret, Svjetski socijalni forum i Europski socijalni pokret, studentski Pokret za besplatno i emancipirajuće obrazovanje čine prekrasnim i plemenitim gubljenjem vremena jer ne predstavljaju odgovor ni na što. Emancipirajuće obrazovanje?? U vrijeme kad ga nema tko platiti i u vrijeme kad smo stvorili ekonomski sistem kojem je najmanje 20% ili čak 30% stanovništva višak?
Dakle, moja umjerena alergija na lijevo i liberalno koja je do ovog trenutka zasigurno postala posve očita nije političkog porijekla. Alergičan sam na lijevo nasilje zato jer mislim da ljevica nema odgovor ni na što.
Misao o nedostatku medijskog prostora odnosi se na činjenicu da ne-lijevi u Hrvatskoj nemaju ni jedan jedini masovni medij na raspolaganju. Imaš li možda suprotno mišljenje?

Tko je glasao

Da, naravno, ja sam "pravi ljevičar"

To nikad nisam skrivao. Ti nisi, pa ti to smeta, to je tvoje pravo.

Otkud ti tvrdnja da je "ljevica danas nadmoćna"? Bez uvrede, mislim da se radi o osnovnoj političkoj nepismenosti. I kako je nadmoćna, kad istovremeno tvrdiš da prave razlike ni nema?

Na sajtu Europske pučke stranke piše da okupljaju stranke desnoga centra. NIz političkih razlika ostoje među strankama, o nizu pitanja, o fiskalnoj politici, o energetskoj strategiji, o legalizaciji homoseksualnih brakova itd.. Popularno je već 50-ak godina negirati realnost podjele na lijevo i desno, ali u nedostatku bolje, uvijek se ta prostorna metafora koristi..Postoje razlike u pragmatičnim odgovorima (naravno, i među strankama iste porodice u raznim zemljama i unutar svake stranke uvijek ima sukoba), kao i u temeljnim političkim ideologijama, o tome ima nekoliko dobrih udžbenika i priručnika na hrvatskom (konzervativizam, nacionalizam, ekologizam itd.).

Ja sam iznio da postoje jake lijeve stranke (ljevije od socijaldemokrata) u Njemačkoj i Francuskoj i drugdje, koje dobivaju deset i više posto glasova. To je naprosto činjenica. Ti odgovaraš kako se tebi zbog toga "okreće želudac" i zatim nastavljaš nešto o "okrenutosti povijesnim matricama". Zamjerke na programe tih stranaka mogu biti relevantne (najzad, unutar svake stranke uvijek takvih diskusija ima, međutim koliko ih ja poznam ti programi zapravo stalno govore o budućnosti), informacije o stanju tvog probavnog sustava, nisu.

Da, vidim u ovom trenutku u Hrvatskoj "zdravu pamet". Evo npr. kod sebe samog. Iako "common sense" ipak nije dovoljan.

Da, NARAVNO da sam čitao "Neoliberalizam kao socijaldarvinizam", plus još dve-tri knjige Slavka Kulića. (Uostalom, tipičan primjer osobenog diskursa, koji prevazilazi "common sense"!) Zapravo, čak smo i surađivali, prije dvije godine, u okviru diskusije o Strategiji energetskog razvitka Hrvatske, sudjelovao je na jednoj raspravi koju je moja stranka organizirala. Ovdje je jedno moje predavanje (prezentacija) u kojem ga citiram

Pročitao sam i puno drugih knjiga, i ne mislim da postoji samo jedna iz koje se mogu izvući gotovi odgovori. Pravi misaon rad je tek pred nama (a pritom opet, za kreativnu sintezu, nije dovoljan "zdrav razum").

O kompleksu inferiornosti, rekao bih i nacionalnom autizmu, to je naš hrvatski sindrom, svjedoče tvoje reakcije: kad god ja spomenem nekekve svjetske odnose i događanja, ti skreneš priču na trenutno hrvatske prilike i kako smo jadni, siromašni itd. Tako recimo na spominjanje "emancipirajućeg obrazovanja" plačeš kak smo eto siroti, bu-hu-hu, nemamo para, šmrc, ma tko da priča o tamo nekakvoj "emancipaciji", tko da priča o bilo čemu osim kako nemamo para!

Ne vjerujem da tvoja "alergija na lijevo i liberalno" nije političkog porijekla. Pričaš prvo kako razlikovanje ljevice i desnice nema smisla, a onda tvrdiš kako "ljevica nema odgovor ni na što", uključujući i liberale (centar), s kojima se ljevica drastično razlikuje u gledanju na ekonomiju). Tko ima? Desnica? Ti osobno?.

Tko je glasao

@agaton

Komunitarijanci su prema američkom sociologu Amitaiu Etzioniju "ljudi koji zagovaraju stvaranje novog moralnog, socijalnog i javnog poretka utemeljenog na novim temeljima zajedništva".
( aktualno laprdanje o javnom dobru )
Riječ je o ljudima koji zagovaraju "vrijednosti socijalne solidarnosti", vrijednosti kojima bi se zajednica, novim konsenzusom napokon oduprijela više ili manje jasnim društvenim patološkim pojavama poput kriminala, narkomanije, padu nataliteta, prostituciji, pornografiji. Komunitarijanci pretpostavljaju da je kapitalizam olabavio primarne socijalne veze, brak i prirodni obiteljski odnos djece i roditelja, da je oslabio ili uništio autoritet institucija ili osoba koje su osiguravale moralni poredak. Vrlo često komunitarijanci se pozivaju na prošlost, na razdoblje u kojemu su te socijalne veze funkcionirale i osiguravale prirodni i društveni red.
Zagovornici te vrste komunitarizma vrlo dobro spajaju nostalgiju i pogled unaprijed, viziju koju obilježava, kako kaže jedan suvremeni kritičar, "neuritočni strah pred budućnošću". ( aternativci, alternativna medicina, urote, mracne sile, novoluddisti shamani itd.)
Ali postoji isto tako jaka, ili možda čak i snažnija struja komunitarijanizma koja vjeruje da je temeljno zlo suvremenog kapitalizma i demokracije neravnopravnost i nepravednost u distribuciji bogatstva i moći, kao i zanemarivanje ljudskog dostojanstva u uvjetima stalne bijede i socijalne nesigurnosti određenih socijalnih slojeva. Tako se klasična desnica udružila s klasičnom ljevicom u zajedničku ideološku komunitarističku frontu sa sloganom: "više solidarnosti, sigurnosti i osjećaja zajedništva" i zajedničkim protivnikom "isuviše formalnom, liberalnom demokracijom" koja ne može zaustaviti sve brži raspad društvenoga tkiva. Obje komunitarističke struje vjeruju da liberalna demokracija sa svojim formalnim temeljima nije dovoljna za igradnju stabilnog, solidarnog društva u kojoj bi pojedinci mogli razviti sve svoje sposobnosti.
Komunitaristička kritika suvremenoga društva zasigurno opravdano ističe mnoge socijalne probleme.
Postavlja se međutim pitanje nisu li lijekovi koje predlažu komunitarijanci gori od same bolesti.
Prvi problem koji se postavlja pred zastupnike komunitarijanizma jest: koja je to zajednica koju treba obnoviti? Obitelj? Grad? Regija? Susjedstvo? Narodnost? Država? Isticanje značaja jedne zajednice vrlo je često izravno proturječna isticanju značaja druge.
Spomenimo samo klasični domaći primjer: Za "jugonostalgičare" ( paranoja od samostane Hrvatske) zajednica koju je trebalo obnavljati bila je federacija, za sadašnju hrvatsku vlast to je Republika Hrvatska, ( paranoja od nove Jugoslavije), a za regionalne stranke to su hrvatske ili međunarodne regije.( paranoja od centralizacije sve do presitnih opcinica koje su redovno u bankrotu upravo na teret drzave)
Ali osim više ili manje formalnih organizacija, postoje i druge "neformalne" zajednice koje mogu poslužiti kao oslonac "nove solidarnosti", poput sindikata, lokalnih vojski, organiziranog kriminala, organizacije po krvnom srodstvu ili "lokalnom bratstvu", zajednice koje izravno štete funkcioniranju liberalne demokracije i države u klasičnom građanskom smislu. Komunitarijanci stoga stoje pred gotovo nerješivim zadatkom definiranja opsega "dobre zajednice" i njezina općeg konsenzualnog utemeljenja.
Komunitarijanci žele izgraditi "dobru zajednicu". Taj ideal "Dobra" koji se oslanja na platoničku ideju o pravednosti i rousseauističku "volonté generale" (opću volju) u sebi krije zamke i opasnosti kojih su utemeljitelji suvremenih demokracija bili vrlo svjesni. Što predstavlja opću volju jedne zajednice ili naroda? Rousseau je smatrao da je to vlada, koja ima prerogative da djeluje na pojedince koji se suprotstavljaju toj općoj volji. Drugim riječima, komunitarijanci se, želimo li ih shvatiti ozbiljno, ne mogu zadržati na propovijedima o "novoj zajednici", njihov je program uvijek zamišljen kao preporuka vladi da po njihovim načelima izgrađuje zajednicu. Ali tu nastaje novi problem za komunitarijance: Kako, i u ime čega, spriječavati vjerovanja i djela pojedinaca koji smatraju da je njihovo prirodno pravo da se ponašaju ili da izriču sudove izravno suprotne komunitarijanističkim vrijednostima o solidarnoj zajednici. To je nesumnjivo lako izvedivo. Ali tada se komunitarizam pretvara u komunizam i fašizam, tada "nova solidarnost" više nije ništa drugo doli jedan partikularni socijalni interes usmjeren protiv drugih.
Zapadne su demokracije utemeljene na uvjerenju da je osnovno pravo pojedinca sloboda od pritisaka: na slobodi da vlastitu sreću traže na svoj način, sve dok time ne ugrožavaju druge. Pojedinac je najbitniji a prava pojedinaca i građana zajednica treba štititi po svaku cijenu. Ta su prava upravo oni elementi koji tvore formalnu liberalnu demokraciju. Komunitarijanci općenito smatraju da je zajednica "iznad" pojedinca, i upravo ta pretpostavka predstavlja najveći problem.
Jedan oblik komunitarijanizma eksplicite odbacuje temelje liberalne demokracije, zaštitu prava pojedinaca, podjelu vlasti i ograničenje djelovanje vlade. Drugi komunitarijanci pak nisu svjesni da su njihovi ideali "dobre zajednice" u izravnom proturječju s temeljima liberalne demokracije, i smatraju da ih je potrebno "samo osnažiti". Potonja vrsta komunitarizma za razliku od prve nije opasna jer, riječima sociologa Etzionija, tvrdi da su "osnovni američki ideali demokratskih političkih intitucija i pravnih pojmova ustava... temelji koji održavaju društvo, čuvaju članove manjina i pojedinačnih prava".

Izvor:

http://www.elektronickeknjige.com/polsek_darko/radjanje_nacije/pages/007...

Tko je glasao

G News

G-news - koji je smisao ovog komentara?

Tko je glasao

Da, mislim da je ljevica

Da, mislim da je ljevica danas nadmoćna a i objasnio sam ti tko je ljevica. Svi su lijevo, netko manje a netko više. (Ja naime nigdje ne vidim desnicu kao politički čimbenik; u Hrvatskoj je sigurno nema i to je postignuto čistim nasiljem pri čemu nije bilo doslovnog ubijanja ali to je samo zato jer to u više nije pristojno pa je izostalo). Ako je tebi to smiješno onda nisi ljevičar nego ultraljevičar i tom slučaju točno je da ta ljevica nije 'nadmoćna' jer ultraljevice doista nema. Razlike koje spominješ a koje postoje među europskim lijevim strankama ili strankama koje su 'desni centar' posve su irelevantne jer ništa ne rješavaju jer ove sve do jedne prihvaćaju (ultra)liberalnu ekonomiju koja je dovela do sadašnjeg stanja. Koja je to europska stranka, misao ili pokret u stanju provesti promjene uz istovremeno shvaćanje i prihvaćanje činjenice da treba promijeniti i paradigmu, s prisvajačke na stvaralačku kako i sam spominješ u onome dokumentu?
Tvoje šmrcanje je smiješno jer pogledaj ovu tvoju rečenicu: Evo npr., tko može pokušavati shvatiti globalni financijjski sustav i njegova proturječja, a sačuvati zdrav razum? :)
Ako s time misliš reći da se on ne može razumjeti ili da su svi koji ga 'razumiju' šenuli, daj mi objasni koji je onda uopće tvoj (pretpostavljam ljevičarski) program. Koji je program tih trockista, zelenih i ostalih? Jer, svi problemi današnjeg svijeta rezultat su ničeg drugog nego tog i takvog financijskog sustava na kojem počiva liberalni kapitalizam. Protiv čega se ti zapravo boriš ako tvrdiš da je uzrok cjelokupne današnje situacije 'nespoznatljiv'?
U ovom trenutku raspada se cijeli europski socijalni sistem ( o tome bruje sve europske novine a o TV stanicama da se i ne govori), o nama nema potrebe uopće govoriti; novca nema ni za što, studenti traže potpuno besplatno školovanje a potom potpisuju izjavu pri upisu da će školovaje platiti sami ako Ministarstvo ne da novac... Ti to zoveš pozitivnim akcijama? Ja to zovem budalaštinama i to iz sljedećih razloga:
Prvo, novca doista nema. Drugo, naplaćivati školovanje danas u Hrvatskoj potpuno delegitimira sistem kojeg tobože uživamo. Stvar je dosegnula granice apsurda. Ne ću ni spominjati tzv socijalni dijalog i ovaj posljednji rebalans koji je njegova posljedica i uz to uvreda zdravog razuma. Kako je rekao onaj Zagorec, 'deda je vmerl al smo ga potšprajcali na obloku radi penzije'.
Ja doživljavam Kulića kao originalca prve kategorije a knjiga koju sam spomenuo može se interpretirati kao 'nacionalni manifest' (ne samo nas Hrvata već općenito). Gotovo nema suvremene ekonomske i političke paradigme koju Kulić nije u toj knjizi satrao u prah. On je toliko drastično drugačiji a sadašnja naša situacija toliko sumorna da je posve prirodno u nečem posve drugačijem tražiti rješenja.
Posve točno, za kreativnu sintezu nije dovoljan zdrav razum ali je apsolutno njezina temeljna pretpostavka. Osim zdravog razuma potrebna je golema količina informacija koje onda tim razumom treba sintetizirati bez bilo kakvih ideoloških dosoljavanja.
Želim reći još ovo: kriza (naša i općenito) nije još ni počela. Što je najgore ne će imati ni kraja. Razloga za to ima više. Prvi je da se kreditne krize obično raščišćavaju oko dvadeset godina. Drugi je da ćemo za dvadeset godina biti duboko u zoni koja se još od 1972 godine i jedne antološke studije drži vremenom sloma civilizacijske paradigme (rasta i razvoja). Ovdje nije prilika za ulaziti u detalje svega ali ako se sve to ima na umu ovo što mi radimo misleći da nešto radimo je ravno tragediji. Ovo što rade u Europi je bolje ali će uskoro postati jednako uzaludno i tu ne pomažu nikakvi zeleni i slični.
Dokaz za ovo mi je i dokument čiji link si mi poslao a na kojem ste surađivali ti i Kulić. Slažem se sa svime što tamo piše a i daleko više od toga... Problem je u tome što tranzicija s prisvajačke na stvaralačku paradigmu (ono što spominješ u tom dokumentu) ruši cjelokupnu svjetsku ekonomiju i financijski sistem kakav danas imamo. Okreće ga naglavce. Slutim dakle da nikakvi Zeleni koji će ući u Sabor 2011 ne će promijeniti ništa čak ni u slučaju da oni budu jedna jedina stranka koja ulazi u Sabor - a ne će ući nikamo jer ih ne će biti niti naša javnost išta shvaća od svega toga. I na kraju, za ozbiljnu i temeljitu promjenu trebamo efikasnu i čvrstu ekonomiju a ova je u nas na izdahu a u svijetu je teško bolesna. Tko će dakle financirati tu promjenu? To je isto kao i s naftom za koji su posve točno ustanovio da 'nestaje'. Ne izgradimo li infrastrukturu za nekakvu drugu energetiku dok nafte ima, nikad je nećemo izgraditi. I vjeruj mi, već danas je prekasno.
Jedna bušotina na moru danas prosječno košta između 50 i 100 milijuna dolara i to se potroši kroz tri mjeseca. U 95% slučajeva ne nađe se ništa. Što misliš kako bi se financirali takvi projekti da nema nafte čijom se proizvodnjom financiraju takvi projekti? Tko bi tražio naftu i s kojim novcima?
Ali dobro, to su već detalji s kojima samo želim pojasniti da dobre namjere i ideologija nemaju ništa s realnošću koja se obično spoznaje - unatrag. Sistem će na kraju pasti sam od sebe. Financijski sistem je pao prije dvije godine a sad ga se pokušava spašavati novcem poreznih obveznika; privremeno. Energetski sistem koji je osnova cjelokupne ekonomije past će isto tako sam od sebe daleko prije nego uspijemo izgraditi nešto što bi nam osiguravalo barem 25% sadašnje energije. Bilo je dovoljno pet dana štrajka prijevoznika (u Italiji) da Talijani ostanu bez hrane. Mogao bih ti ovdje početi pisati o troškovima izgradnje infrastrukture za nekakve druge energente no to bi me predaleko odvelo.
Zato, zbog svega toga meni je smiješno kad čujem za nekakve 'eurotrockiste' ili pučane ili bilo koga sličnog ili različitog koji se međusobno razliku prema stavu o homoseksualnosti. A ima li uopće štogod u čemu se slažu? Na primjer, o potrebi prijelaza s prisvajačke na stvaralačku paradigmu uz potpuno razumijevanje što to zapravo znači?

Tko je glasao

Svi su ljevičari?

Hm, po tebi su recimo Vesna Kosor i Josip Frišćić, možda i Anto Đapić i Ruža Tomašić - ljevičari? :)

A ja ultraljevičar... Hm, valjda su ultraljevičari relevantni da to procijene? :) Ja sam ti jedan buržuaski revizionist. :(

Fora kako su "svi isti" ima smisla otprilike kao kad neki pravovjerni musliman kaže da su svi kršćani "isti", svi su naime heretici, bez obzira na razlike između katolika, pravoslavaca, protestanata idr..

Što osobno mislim o financijskom sustavu pisao sam već, upravo pišemo o Green New Deal-u, koncepciji u kojoj se između ostaloga ističe kako kriza okoliša (klimatske promjene), energije (Peak Oil) i financijskog sustava imaju zajednički korijen. Valjda ću objaviti nešto i na pollitika.com o tome.

Da bi se on shvatio nije dovoljnja "zdrava pamet", "common sense". Kao npr. ni za shvatiti kvantnu fiziku, psihoanalizu ili slike Salvadora Dalija. Ne kažem da se uopće ne može shvatiti.

"Jedna ekološka studija" iz 1972. je valjda "Granice rasta". Čitao sam to kao gimnazijalac. Što me je dovelo između ostaloga do toga, da postaneme ekološki aktivisti i politički opredjeljen kao zeleni. Sad ti inzistiraš da ni zeleni ništa ne mogu pomoći, da ni oni ništa ne razumiju... Nitko ništa ne razumije, nitko ni na što ne može utjecati... Ha čuj, pričali su mi to i prije 30 godina kad sam čitao rečene "Granice...".

Manje strasti, manje moralnog zgražanja nad pokvarenim svijetom. Više akcijski orijentiranog mišljenja.

Tko je glasao

Koga nema?

Vidim da se ne razumijemo: Ne znam tko je to Vesna Kosor ali ako misliš na Jadranku onda te mogu obavijestiti da je ona predsjednica Vlade i HDZ-a i da vodi politiku koja se ni u čemu ne razlikuje od politike SDP-a ili HNS-a. Budući ovo dvoje spadaju negdje lijevo od centra to je razlog zbog kojeg sam već dva puta rekao da u hrvatskoj ‘nema’ desnice. Josip Friščić? Taj je u koaliciji s HDZ-om i prihvaća sve to s radošću i mnoštvom interesa – je li on dakle desni? Anto Đapić je posve irelevantna budala o kojoj nema potrebe govoriti. Ruža Tomašić jest ‘desna’ ali praktično ne postoji i ako to dosad nisi razumio (ali savršeno eskivirao moje dosadašnje opservacije) i ona je zasad ‘nepostojeći' desničar. Nema je u medijima (nedostupni su joj) a ni nedavno kad su sve pravaške stranke imale susret tj neku vrstu konvencije onda svi vi ljevičari na vlasti zgodu prešutjeli; od televizije pa na dalje. Tu se krije odgovor na tvoje čuđenje o tvrdnji da su ‘svi isti’. Svi utjecajni i vidljivi jesu isti jer je politička i medijska scena svima različitima zatvorena. Činjenica da nas dvoje tu nešto raspravljamo ništa ne mijenja na stvari.

Tko je glasao

OK, ponavljamo se

Ja sam ljevičar, ti si desničar, i normalno, da dolazimo do točke kad dalja diskusija o procjeni stvarnosti i potezima za budućnost nema svrhe. Kad obojica budemo saborski zastupnici, bit će vjerojatno stvari oko kojih ćemo se moći složiti, i mnogih drugih oko kojih ćemo se žestoko sukobljavati.

Tko je glasao

To je bio samo sarkazam

O tome kako je Ribić nešto spoznao bio je sarkazam. Po tome kako je napisan tekst koji mi je bio inspiracija teško je zaključiti da je on o tome nešto previše znao. Osim toga, Ribić je u cijeloj priči posve irelevantan tj Svjetska banka je to što jest i ostat će takva s Ribićem i bez njega. Ribićeve opservacije su baš takve kakvima sam ih opisao; amaterske i ultrabeskorisne osim ako njima nije htio pokazati sindikalnom članstvu da se i on 'razumije u te stvari'. To je vrlo opasno jer predstavlja gubljenje vremena, mazanje očiju i pravljenje galame koja nikuda ne vodi.
Zanimljivo mi je tvoje retoričko pitanje glede 'vjerodostojne snage na ljevici'. Zašto na ljevici, za miloga Boga? Pa mi živimo u društvu koje je totalno u smrtnom zagrljaju ljevice! Ovaj glupavi HDZ kojeg je Sanader zvao strankom desnog centra ni u čemu se po politici koju provodi već sedam godina ne razlikuje od druge opcije (takozvane socijaldemokracije). Pa čak je i Pusićka desnija od sadašnjeg HDZ-a (slučaj spomenika u Srbu). Što je to što bi nam ta ljevica mogla dati? Idejno 'izlapela' do bola uz HDZ koji imitira tu ljevicu mi smo danas došli do točke u kojoj nema pomaka jer ljevica nema nikakvog odgovora ni na što. Desnica? A gdje je desnica koju bi se uopće moglo pitati što misli? Nema je u medijima, nema je u politici, nema je u Saboru. Nije valjda da ovdje netko misli kako su sukobi u hrvatskoj politici u Saboru sukobi ljevice i desnice? To su sukobi dvije mafijaške bande (Bronx vs Brooklin) i oko toga tko će odvoziti koliko smeća, tko će na kojem uglu prodavati crack i tome slično.
Hrvatska je država u kojoj su bivši vojni tužioci (Fumić) i bivši udbaški agenti i doušnici (Pusić) mnogo relevantniji čimbenici u formiranju društvene scene od bilo kakve desnice koja se svela na kupovanje i čitanje Hrvatskog lista. Odgovor na sadašnju hrvatsku krizu apsolutno se ne nalazi ni na ljevici ni na desnici nego u zdravoj pameti koje ljevica apsolutno nema a desnica je možda ima ali to ne mogu sa sigurnošću reći dok im se ne da medijskog prostora da se o tome izjasne.

Tko je glasao

Kad vidim kakve su te sumorne

Kad vidim kakve su te sumorne misli stisle, najrađe bih te razuvjerio. Samo, ne znam kako, a da ne lažem.

Što se Ribića tiče, je s kruške, ali svi smo mi to u nekim stvarima. Meni je super da je netko progledao i progovorio o tome što vidi. Pa makar šef nekog sindikata.

Tko je glasao

Mišljenja sam....

Mišljenja sam da su gospodin Vilim Ribić i njegovi profesionalni sindikalisti preskup teret za trenutačno stanje duha nacije.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci