Tagovi

Utjecaj korupcije na konkurentnost gospodarstva (Internet - Turizam)

Hrvatsko gospodarstvo je nekonkurentno to znamo svi. Mi koji koristimo internet znamo koja je uloga interneta u svim segmentima poslovanja od promocije do komunikacije i financija.

Naši konkurenti na mediteranskom turisti?kom tržištu imaju neusporedivo razvijeniji širokopojasni pristup internetu. ?ak i Turska za koju je Ivica Mudrini? neki dan rekao da ?emo tamo tražiti bolji život ima dvostruko ve?i postotak doma?instava sa širokopojasnim pristupom internetu u odnosu na Hrvatsku.

Podaci o postotku doma?instava koja imaju pristup širokopojasnom pristupu internetu analiti?ke ku?e Strategy Analitics sa sjedištem u Bostonu za mediteranske zemlje koje su naši takmaci su; Portugal 40%, Španjolska 57%, Francuska 68%, Italija 51%, Gr?ka 39%, Turska 37% dok je Hrvatska 23%. Nama susjedna Slovenija ima 58%. Grafikon usporedbe je dodan dolje od Mraka jer meni kao po?etniku na portalu Pollitika još nije dozvoljeno da ume?em slikice u tekst. Što jako volim na svom blogu papar.blog.hr

Ovakvo stanje s telekomunikacijskim uslugama u Hrvatskoj posljedica je nepoštivanja koncesijskih ugovora i odluka. Do tog nepoštivanja došlo je zbog zloupotreba i protuzakonitih pogodovanja odgovornih osoba te je Gašper Ga?ina postao interesantan USKOK-u koji je formirao predmet UK-216/07.

Gašper Ga?ina danas je predsjednik vije?a HAKOM-a (glavni u državi za poštanske i telekomunikacijske usluge) a od 1999. do 2002. godine bio je ?lan uprave HT-a d.d. zadužen za razvoj Interneta, ATM-a i nabavke društva.

Prema važecem Statutu dionickog društva Hrvatske telekomunikacije (broj spisa Z-1-23360/99, od 5 listopada 1999. godine) jasno su definirane ovlasti i odgovornost clanova uprave Društva.

Prema clanku 21. Statuta, predaja, odustanak, poništenje ili prijenos bilo kojeg bitnog odobrenja, koncesije ili ovlaštenja za obavljenje bilo koje telekomunikacijeke djelatnosti Društva dozvoljeno je samo uz suglasnost najmanje sedam clanova Nadzornog odbora Društva.
Isti uvjeti prema clanku 21. Statuta vrijede i za izmjenu godišnjeg plana poslovanja.

Prema poslovnom planu HT-a za poslovnu godinu 2000. jasno su navedena sredstva cca 90.000.000 (devedesetmiliona) kuna koja je trebalo investirati u infrastrukturu sustava nacionalne širokopojasne mreže u prvom kvartalu 2000. godine.

Usko?ki predmet UK-216/07 obiluje dokumentima koji dokazuju slijede?e:

1. U srpnju 1999. godine bilo je provedeno veliko me?unarodno javno nadmetanje za širokopojasnu hibridnu svjetlovodno-koaksijalnu mrežu. Iz dokumenta T.4.-15422/99 je jasno da je postojao projekt izgradnje mreže i priklju?enja 500.000 doma?instava na širokopojasnu mrežu.
2. Od ponu?a?a se tražilo da predaju GARANCIJU BANKE na ozbiljnost ponuda i da osiguraju kredit HT-u.
3. 16. rujna 1999. godine uspješno je zaklju?eno javno nadmetanje, prikupljeno je više ponuda izme?u ostalih ponude na natje?aj su predale dvije naja?e hrvatske telekomunikecijske kompanije Ericsson i Siemens, koje su ispunile uvijete natje?aja, predale bankovne grancije i osigurale kredit HT-u.
4. Iz ponude tvrtke Siemens Tender No.ICN/99-050 o?ito je da je ponu?ena najmodernija telekomunikacijska oprema koja je ve? u 2000. godini trebala gra?anima omogu?iti brzine pristupa internetu od 50Mbps.

Iako su postojale sve pretpostavke i obaveza da se sustav izgradi, HT nije napravio ništa te je izgubio prava iz odluke o dojeli koncesije po kojoj je imao isklju?ivo pravo da na nacionalnoj razini izgradi širokopojasnu hibridnu svjetlovodno - koaksijalnu mrežu.

U emisiji HTV-a „OTVORENO“ Gašper Ga?ina je izjavio da je pogodovao Deutsche Telekom-u koji je obustavio izgradnju širokopijasne hibridno svjetlovodne – koaksijalne mreže.

Gašper Ga?ina je rekao da se Deutsche Telekom boji da ?e HT morati naknadno izdvojiti taj dio sustava što je EU praksa te ga prodati na tržištu što su bili prisiljeni napraviti u Njema?koj. Dakle da grade konkurenciju sami sebima. Ali 35% HT je tada bilo prodano uz taj uvijet. I država je bila ve?inski vlasnik.

Me?utim nije postojala odluka Nadzornog odbora za ovakvo pogodovanje koje je priznao Gašper Ga?ina. Gašper Ga?ina nije izvršio poslovni plan ?ime je prekršio Statut, a sada se opravdava da je tako pogodovao Deutsche Telekom-u. Me?utim nema odluke nadzornog odbora o promjeni poslovnog plana niti postoji odluka da smije ostati bez koncesije. On je odgovoran za nastalu štetu. A šteta nije samo u ovih 90.000.000 kuna koji su bili predvi?eni poslovnim planom za investiciju u prvom kvartalu 2000. godine ve? je neizravna šteta puno ve?a.

Ako ve? Deutsche Telekom-u nije bilo u interesu da HT d.d. izgradi takav sustav onda su Mudrini? i Ga?ina mogli odmah pristupiti izgradnji ADSL-a za što je postojala sva potrebna infrastruktura 15.000 kilometara optike i 1700 pretplatni?kih stupnjeva za što je opet bio nadležan Gašper Ga?ina. Me?utim s uvo?enjem ADSL-a se ?ekalo punih skoro 5 godina, a umjesto ADSL-a zapo?ela je velika akcija popularizacije Dial-up pristupa.

Kaznena prijava i moj nastup na OTV-u mogu se pogledati na papar.blog.hr

Ostali blogovi u kojima se objavljuju ?injenice o povezanosti visoke politike i Balkanske Telekom Mafije:
Demonstracija mo?i Mudrini?eve mafije
Kaznena prijava Ivica Mudrini? – 417 milijuna kuna
Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a (drugi dio)
DORH mi želi oduzeti ra?unalo zbog bloga o Josipovi?u
Hrvatski Telekom, kaznena prijava, ?lan uprave
Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a
Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije (drugi dio)
Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije
Balkanska Telekom Mafija pred istragom
Josipovi? i udar na ustavno-pravni poredak
Ivo Josipovi?, Mudrini?, HUP, Varšavska, spletkaroši i prevaranti
Ivo Josipovi? poslijednji Šuškov prijatelj
Veliki majstori prevara
Utjecaj korupcije na konkurentnost gospodarstva (Internet-turizam)

Komentari

Papar, impresionirana

Papar,
impresionirana sam.
Prijavu uskoku ste predali 2007.?
No, laganini, njima se ama baš nimalo ne žuri..? Imaju pametnija posla. Jamačno su se razapeli nadgledajući Perkovića i Mustača.
Ovo je nevjerojatno.
Znala sam već nekoliko godina da su posrijedi velike operacije oko koncesija za telekomunikacije, ali tek sada sam shvatila - najbitniji- mehanizam.
Strašno.
Strašno.
I još se netko na ovim stranicama nedavno neslano našalio, da Mudrinića za predsjednika.
Pa to su lopine n-kalibra.
Svaka čast na postu.

Jaaaadraaankaaaa! Što te neeema....?
Ivo je otišel, sad si slobodna...?

Tko je glasao

Kaznena prijava je predana

Kaznena prijava je predana ranije ali ima broj UK-216/07 jer je izmjenama Zakona o USKOK-u iz srpnja 2007. godine nadležnost za postupanje po tim djelima pripala USKOK-u.

Naime USKOK se stalno optužuje da lovi samo male ribe, ali prema nadležnosti on velike ribe nije niti mogao loviti. Do srpnja 2007. godine kaznena djela protuzakonitog pogodovanja i zloupotrebe položaja nisu bila u nadležnosti USKOK-a već samo davanje i primanje mita.

Kako je davanje i primanje mita teško dokazati, a nitko od krupnih riba kada pogoduje za recimo sto milja svejedno koje valute neće to raditi tako da donese novce u kuverti već se to radi preko računa egzotičnih zemalja, tako je i USKOK bio kratkih rukava.

Međutim sada barem postoje zakonska uporišta, a postoji i volja i kod ljudi u USKOK-u i kod podnositelja kaznenih prijava da se kriminal konačno objasni, procesuira i krivci kazne.

UK-216/07 je prema prizanju vrijednih ljudi iz USKOK-a jedan od najsloženijih predmeta s kojim su se susreli do sada. Odnosno u nekim elementima to je i njihov najznačajniji predmet. USKOK će u tom predmetu donjeti rješenje bez ikakve političke volje da se ovaj kriminal razrješi.

Za razliku od Rončevića gdje je Predsjednik države i saborska oporba galamila do neba ovdje se iako su bili upoznati sa svim nitko nije oglasio čak niti pitanjem kada je Gaćina od Sabora dobivao suglasnost za godišnje izvješće o poslovanju Agencije.

Dakle kada USKOK donese rješenje u predmetu UK-216/07 a prema Zakonu o kaznenom postupku koji je stupio na snagu za uskočke predmete 1. srpnja ima rok do 1. listopada 2009. godine bez obzira na odluku i sadržaj rješenja u ovoj državi više ništa neće biti kao prije.

Nastupiti će posve novo "agregatno stanje". USKOK je meni priznao i dao službenu potvrdu da sam oštećenik odnosno da u slučaju da USKOK odustane od kaznenog progona ovih kriminalaca progon pred uskočkim sudom preuzimamo moji odvjetnici i ja. A mi smo uvjereni u ishod.

Tko je glasao

Za vas je to , dakako,

Za vas je to , dakako, dobro, ali oštećeni smo mi svi?

Tko je glasao

Oštećenik u smislu Zakona

Oštećenik u smislu Zakona o kaznenom postupku znaći da u slučaju da država (DORH) odustane od progona ja mogu nastaviti progon sa svim pravima kao da sam ja država. Naravno u slučaju da izgubim na Sudu ja onda moram platiti trošak postupka. Kada država izgubi trošak plaćaju porezni obveznici. Ako ja dobijem odštetu dobiva opet država ili svi mi.

U kaznenom postupku oštećenik ima pravo:

1) služiti se vlastitim jezikom i na pomoć prevoditelja,
2) podnošenja prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva, te privremenih mjera njegova osiguranja,
3) imati opunomoćenika,
4) upozoravati na činjenice i predlagati dokaze,
5) prisustvovati dokaznom ročištu,
6) prisustvovati raspravi i sudjelovati u dokaznom postupku, te iznijeti završni govor,
7) razgledati spise i predmete,
8) podnijeti žalbu pod uvjetima propisanim ovim Zakonom,
9) podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu sukladno odredbama kaznenog zakona,
10) biti obaviješten o odbacivanju kaznene prijave, ili odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona,
11) preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika,
12) zatražiti povrat u prijašnje stanje,
13) biti obaviješten o ishodu kaznenog postupka

Tko je glasao

ja ovdje ništa nisam

ja ovdje ništa nisam razumio uz najbolju volju i 3 čitanja.. pogotovo ne koje su to kriminalne radnje

1. tko je raspisao najtečaj?
2. osiguraju kredit HT-u? ovaj dio evo glup sam priznajem ne kužim
3. dobro prikupljene su ponude
4.Siemens je ponudio to i to.. ok..

i ?

turizam???

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Pa piše da je kaznena

Pa piše da je kaznena prijava objavljena na adresi http://papar.blog.hr ali redom:

1. Natječaj je raspisao HT
2. To je bio uvijet natječaja

A što se turizma tiče slika je ispala iz teksta pa ju je Mrak postavio ispod. Dobro to je prvi uradak ovdje nemojte tako đonom odma.

Tko je glasao

pa nije đonom ali bi

pa nije đonom ali bi trebalo biti manje više jasno što je u biti napisano? ako malo popraviš sa zadovoljstvom ću ti dati plusić..

evo recimo ako je HT raspisao natječaj jel obavezan prihvatiti ponude koje mu ne odgovaraju? zašto je to kriminalna radnja? kad se već piše o kriminalnim radnjama, mislim da bi trebalo biti jasno koja je to?

ovo dole su samo neki postotci.. na što bi se trebali odnositi opet pojma nemam :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Podržavam temu, ali ovo je

Podržavam temu, ali ovo je stvarno jako nejasno razrađeno. Tko tu koga i zašto ni meni nije jasno. Samo znam da sam svoj telefon platio 1500 dojč maraka i da oću dionice telekoma :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

evo i ilustracije uz

Image and video hosting by TinyPic

evo i ilustracije uz članak

Tko je glasao

Što vam nije jasno, ljudi?

Što vam nije jasno, ljudi? Imamo najskuplju i najlošiju mrežu u ovom dijelu Europe, postojali su obvezni odnosi pri kupnji ht da se mreža mora modernizirati, a oni su to sve protuzakonito štopirali, čerupaju nas kao piliće, veze stalno pucaju, pokrivenost je, vidimo iz grafikona, nikakva, te na koncu svega još protuzakonito sami sebi smanje koncesije koje plaćaju prema državnom proračunu? umjesto da za takvo stanje stvari i takve ekstraprofite koje ostvaruju na smeću od opreme i usluge, još plate i kaznu, penale, povećanu koncesiju (to sada sam lupila) i grozomoran porez na...oh --dobit?
A iza svega, stoji glavna gruppie, J.P. Morgan banka?

U biti, ovdje se provlače tri teme, ali sve postaje jasno kada posjetite papar.blog

Tko je glasao

ja ne znam nikog tko ima

ja ne znam nikog tko ima problema s HT vezom igdje u HR... priznajem, ne poznajem baš ljude iz svakog hrv. sela no nije ništa skuplje neg vani..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Meni je internet veza

Meni je internet veza očajna, kada šaljem jumbomail to traje u prosjeku 3 dana, jer veza svako malo puca.
Modemi i ruteri su s tajvana za o,5 eura, malo malo pa zaborave lozinke, šifre, nešto ,...Uglavnom, ht-ovci kod mene doma nailaze barem dvaput mjesečno...a nazivam besplatne servis brojeve barem jednom tjedno..Meni je ht veza strava. A tek brzina, odnosno protočnost! sve se događa na 9 -12kb/sek, onda neka nesuvisla objašnjenja da ako još netko u kući na broadband downloada, da se to kao množi, dijeli.. bog te pita. nisam inžinjerka, ne da mi se uopće u to udubljivati, samo znam da ću ih uskoro tužiti zbog toga jer mi na te masne cijene nisu osigurali ni približne tehničke uvjete.
A to da nije skupo, ?? Debe, pa rekao je papar, u emisiji, razmjerno mi u RH plaćamo nekih 2,5 puta veće tarife od eu-prosjeka..

Tko je glasao

Beatrice12, Baci softver od

Beatrice12,

Baci softver od Telekoma s tvojeg računala i vidla buš kak sve funkcionira bez problema.

Tko je glasao

nisam primijetio moram

nisam primijetio moram reći, budući sam ih plaćao i u njemačkoj i u HR. po mojim računima cijene su tu negdje, a sebi vjerujem više nego papru.. router radi besprijekorno i veza je brza i nemam nikakvih problema... nije se srušila nijednom u 2 godine..

to je moje iskustvo..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Tu i tamo. Treba ih stiskat

Tu i tamo. Treba ih stiskat i pritiskat u svakom slucaju. To je lakse kad ima konkurencije, no da li je ima ili su se lijepo particionirali?
Treba naprosto nastaviti sa javnim uslugama na Internetu.
Kasni se sa gomilom javnih poduzeca za placanja komunalija, ... to sve kasni, a za to nema opravdana razloga.
Internete, mobitele,... to sve treba koristiti koliko god.

Imam ideju. Neka drzava financira otocane da dobiju jeftino ili badava hrvatske elektormobile.
http://www.avtomanija.com/default.asp?rb=2&id=2347
http://www.autobild.com.cn/anniesheng/weblog/11143.html
http://www.autobild.de/artikel/schriebers-stromkasten-teil-42_923129.html
Na Lastovu, Visu, Mljetu, ... tim mali motocicima ljudi vise ne smiju voziti na benzin. Od sutra.
Tako raditi i sa turistima. Dati im da se za sicu vozaju ovim igrackama, a i da kupe kojeg ako hoce, tj ako ne mogu vise bez njega. I da vidis kako bi sve frcalo od zadovoljstva.
PS Inace i Sokrata i Dantea su skratili za glavu zbog korupcije. Nije da nemamo korupcije, ali za korupicju svakog mozes optuziti ako si dovoljno drzak i spreman zazmiriti na vlastitu.

Tko je glasao

?Sokrat i Dante, ovo nisam

?Sokrat i Dante, ovo nisam razumjela?Hoćeš reći, najmudriji ljudi svijeta, išli razotkrivati korupciju, pa ostali bez glave?
Ako si to mislio, onda još fali prijevod smisla: to se zove viteška čast.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci