Tagovi

Ustaški pokret po svojim na?elima nije bio fašisti?ki?

Moram prvenstveno priznati kako ova ideja nije moja ideja, ali eto, nakon toliko toga o 'Ustaštvu' i UHRO ovdje na pollitika.com. ?esto sam vidio kako govorimo o tome kako nešto tribamo i nau?iti iz te povijesti...... pa eto dajem ovaj tekst ovdje na pollitika.com sa ciljem kako kroz otvoren razgovor ali sa ciljanom zada?om, do?emo do nekakvog boljeg razumjevanja o tome što je 'UHRO' i 'Ustaštvo' kroz direktno tuma?enje NA?ELA te organizacije.

Pustimo sada tko je bio kakav ekstremist ili zlo?inac, ja ovdje gledam isklju?ivo 'NA?ELA' te organizacije, kao temelj stvaranje te organizacije koju bi danas uvrstali/registrirali kao ''udrugu gra?ana'' ili bi se iz takve udruge možda i rodila politi?ka stranka (opet udruga, ali 'politi?ka udruga')!

Evo:

Vršenje svih javnih dužnosti (funkcija) vezano je za odgovornost. Svatko, tko u ime naroda države vrši javne poslove bilo kakve vrste, odgovara sa svojim dobrom i sa svojim životom za sva djela propuste. Nu dužnost i odgovornost prema cjelini imadu biti temeljem i svakoj djelatnosti u posebni?kom (privatnom) životu svakog pojedinog ?lana hrvatskoga naroda.

Molim lijepo sve blogere pollitike.com koji su do sada imali nešto za re?i o 'Ustaštvu' ili 'UHRO' da citiraju ustaška na?ela gdje se kaže da je ustaški pokret bio fašisti?ki.

Nije dobro niti pametno davati ovakve izjave " napamet " i podmetati laži , jer evo tih na?ela u kojima ni traga bilo kakvom fašizmu!!!

Na?ela Hrvatskog ustaškog pokreta
Izvor: Wikizvor
Sko?i na: orijentacija, traži
Na?ela Hrvatskog ustaškog pokreta

§ 1.

Hrvatski narod je samosvojna narodna (etni?ka) jedinica; on je narod sam po sebi, te u narodnostnom pogledu nije istovjetan s ni jednim drugim narodom, niti je dio pleme bilo kojega drugoga naroda.

§ 2.

Hrvatski narod ima svoje izvorno poviestno ime HRVAT, pod kojim se je pojavio u davno poviestno doba, pod kojim je prije 1.400 godina došao u današnju svoju postobinu, te pod kojim živi sve do danas. To ime ne može i ne smije zamieniti ni jedno drugo ime.

§ 3.

Svoju današnju postojbinu u?inio je hrvatski narod ve? u pradavna vremena svojom DOMOVINOM, u njoj se trajno nastanio, s njome srastao i dao joj izvorno i naravno ime HRVATSKA. To se ime ne može i ne smije zamieniti ni jednim drugim imenom.

§ 4.

ZEMLJA, koju je u pradavno doba hrvatski narod zaposjeo, te koja je postala njegovom domovinom, prostire se na više pokrajina, koje su imale svoja posebna pokrajinska imena dielom još prije dolazka Hrvata, dok su druga pokrajinska imena nastala poslije, nu sve te pokrajine sa?injavaju jednu JEDINSTVENU DOMOVINU HRVATSKU, te nitko nema prava, da ikoju od tih pokrajina svojata za sebe.

§ 5.

Hrvatski je narod došao u svoju domovinu Hrvatsku kao podpuno SLOBODAN NAROD i to u vrieme seobe naroda VLASTITOM POBUDOM, te je tu zemlju osvojio i svojom za uviek u?inio.

§ 6.

Hrvatski je narod u svoju domovinu Hrvatsku došao podpuno IZGRADJEN (organiziran) ne samo obiteljski, nego i vojni?ki, te je odmah po dolazku osnovao svoju vlastitu DRŽAVU sa svima obilježjima državnosti.

§ 7.

Svoju vlastitu državu Hrvatsku, osnovanu ve? onda, kada su mnogi drugi narodi živjeli još podpuno nesredjeno (neorganizirano), hrvatski je narod održao kroz sve vjekove pa do konca svjetskog rata, a nije je se, kao ni prava na nju nikada a ni koncem svjetskog rata bilo kojim ?inom bilo kojom zakonitom odlukom odrekao ni to svoje pravo na koga drugoga prenio. Tek mu je koncem svjetskog rata tudjinska sila sprie?ila, da dalje vrši svoja VRHOVNI?KA (suverena) prava u vlastitoj svojoj državi u Hrvatskoj.

§ 8.

Odstranivši putem ustanka tudjinsku silu sa svog narodnog i poviestnog podru?ja, hrvatski je narod oživotvorio svoje pravo vrhovni?ke (suverene) vlasti podpuno samostalnu i NEZAVISNU DRŽAVU HRVATSKU. On imade pravo tu svoju vrhovni?ku vlast proširiti na cielo svoje neprekinuto narodno i poviestno podru?je. Hrvatski narod ne vežu nikakve medjunarodne niti državopravne obveze iz prošlosti, koje nisu u podpunoj suglasnosti s ovim na?elima pa se na njih u svojoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj niti ne obazire.

§ 9.

Hrvatski narod ima pravo na sre?u i blagostanje kao cjelina, a isto takvo pravo ima i svaki pojedini Hrvat kao ?lan te cjeline. Ta sre?a i to blagostanje mogu se oživotvoriti i ostvariti za narod kao cjelinu i za pojedince kao ?lanove cjeline jedino u posve samostalnoj i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, pa stoga ona ne smije i ne može biti sastavnim dielom u ni jednom obliku ni jedne druge države niti ikakve druge državne tvorevine.

§ 10.

Hrvatski narod ima svoje vrhovni?ko pravo (suverenitet), po kome on jedini ima vladati u svojoj državi upravljati sa svim svojim državnim i narodnim poslovima.

§ 11.

U hrvatskim državnim i narodnim poslovima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ne smije odlu?ivati nitko, tko nije po koljenima i po krvi ?lan hrvatskog naroda. Isto tako ne smije o sudbini hrvatskoga naroda i hrvatske države odlu?ivati ni jedan strani narod ni država.

§ 12.

SELJA?TVO JE TEMELJ I IZVOR SVAKOGA ŽIVOTA, PA JE KAO TAKAV PRVI NOSILAC SVAKE DRŽAVNE VLASTI U HRVATSKOJ DRŽAVI. I kraj toga svi staleži hrvatskoga naroda sa?injavaju jednu narodnu cjelinu, budu?i i ostali staleži u hrvatskom narodu, ?iji su ?lanovi pripadnici hrvatske krvi, imaju ne samo svoj korijen i porijeklo, nego i trajnu obiteljsku vezu sa selom. Tko u Hrvatskoj ne potje?e iz selja?ke obitelji, taj u devetdeset slu?ajeva od stotine nije hrvatskoga porijekla ni krvi, ve? je doseljeni stranac.

§ 13.

Sva tvarna (materijalna) i duhovna dobra u hrvatskoj državi vlasni?tvo su naroda, te je on jedini vlastan njima razpolagati i njima se koristiti. Prirodna bogatstva hrvatske domovine, napose njezine šume i rude ne mogu biti predmetom privatne trgovine. ZEMLJA MOŽE BITI VLASTNI?TVO SAMO ONOGA, KOJI JE OBRADJUJE SAM SA SVOJOM OBITELJI, TO JEST SELJAKA.

§ 14.

Temelj svake vriednosti jest samo rad, a temelj svakog prava jest dužnost. Stoga u hrvatskoj državi rad ozna?uje stupanj vriednosti svakoga pojedinca i ima predstavljati temelj cjelokupnosti narodnog blagostanja. Nitko ne može imati nikakvih posebnih prava, nego svakom samo dužnosti prema narodu i državi daju pravo na zašti?en život.

§ 15.

Vršenje svih javnih dužnosti (funkcija) vezano je za odgovornost. Svatko, tko u ime naroda države vrši javne poslove bilo kakve vrste, odgovara sa svojim dobrom i sa svojim životom za sva djela propuste. Nu dužnost i odgovornost prema cjelini imadu biti temeljem i svakoj djelatnosti u posebni?kom (privatnom) životu svakog pojedinog ?lana hrvatskoga naroda.

§ 16.

Težište ?udoredne (moralne) snage hrvatskoga naroda leži u urednom i vjerskom obiteljskom životu, njegova gospodarska snaga u selja?kom gospodarstvu, zadružnom životu i prirodnom bogatstvu hrvatske zemlje, obranbena snaga u sredbotvornim (organizatornim) i prokušanim vojnim vrlinama. Prosvjetni kulturni napredak hrvatskoga naroda temelji se na prirodnoj narodnoj darovitosti i prokušanoj sposobnosti na polju znanosti, prosvjete i umjetnosti. Industrija, obrt, ku?no rukotvorstvo i trgovina imaju biti ruka pomo?nica sveukupnom selja?kom i ob?em narodnom gospodarstvu. Te grane života imaju biti polje ?astnoga rada i vrelo dostojnoga života radnika, a ne sredstvo gomilanja narodne imovine u rukama glavni?ara (kapitalista).

§ 17.

Skladno gojenje, promicanje i usavršivanje svih narodnih vrlina i grana narodnoga života zada?a je svih pregnu?a javnoga rada i državne vlasti kao takve, jer one daju podpuno jarnstvo obstanka, vjekovnog bivstvovanja i blagostanja sadašnjih i budu?ih pokoljenja i cjelokupnog hrvatskog naroda, te obstojnosti i sigurnosti Nezavisne Države Hrvatske.

Dano u Glavnom Ustaškom Stanu dne 1. 1933. i dne 16. travnja 1941.

Poglavnik: DR. ANTE PAVELI?, v. r.

Dobavljeno iz \"http://hr.wikisource.org/wiki/

PS. evo jedan link koji je od vitalne važnosti za ovaj dnevnik!

www.cpi.hr/download/links/hr/10709.ppt

Tagovi

Komentari

Ako laže koza ne laže rog. Da

Ako laže koza ne laže rog. Da ne postoje dokumenti i snimljeni dokumentarni filmovi na tu
temu i moglo bi ti ovo baljezganje proći. Srbi su krivi za Jasenovac isto koliko i Židovi za Aušvic.

Tko je glasao

Pored skoro svih ostalih

Pored skoro svih ostalih jedan mi se izdvojio:
Ako ovo nije fašizam i šovinizam šta je onda?:
§ 11.

U hrvatskim državnim i narodnim poslovima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ne smije odlučivati nitko, tko nije po koljenima i po krvi član hrvatskog naroda. Isto tako ne smije o sudbini hrvatskoga naroda i hrvatske države odlučivati ni jedan strani narod ni država.

Ovo je i stvorilo Jasenovac, Donju Gradinu...
Ko vas j... imajte svoju državu, ali nemojte nas goniti "odavle". Napravite je u Australiji, na Antartiku ali ovdje vam neće potrajati ovakva kakvu ste je zamislili. Kad ste to vi došli ovdje i sa kojom razlikom ste bili pri doasku u odnosu Srba, nekom fizičkom, pravnom ili ... to što vas papa štiti vam je jedina razlika od nas - što dokazuje i to što me potpuno razumijete iako ne pišem na "vašem" jeziku.
Ne kažem, sami smo krivi što vi uopšte postojite - da je mogao biti Srbin katolik Hrvat nikad ne bi ni bio ništa drugo nego što je npr Šumadinac, Romanijac, Vranjanac, Krajišnik ili slično.

Tko je glasao

U hrvatskim državnim i

U hrvatskim državnim i narodnim poslovima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ne smije odlučivati nitko, tko nije po koljenima i po krvi član hrvatskog naroda. Isto tako ne smije o sudbini hrvatskoga naroda i hrvatske države odlučivati ni jedan strani narod ni država.

"Znači moja nonna je talijanka a moji su se izmiješali s Hrvatima kada su ovi došli u stoljeću sedmom.. pa piše mi na domovnici da sam Hrvat, no kvragu, ipak ću morati odustati od političke karijere jer očito nisam dovoljno ČIST da bi živio u Hrvatskoj", razmišlja Arachidus dok gledajući u znak "Zabranjeno pušenje" na zidu s guštom pretvara cigaretu u pepeo.

Tko je glasao

Sve treba staviti u

Sve treba staviti u prikladni kontekst. I reći da se radi o zbivanjima prije 60-80 godina. Načela su uvijek lijepa, zakoni ponekad odstupaju od načela, a praksa od zakona...

Sve rasprave oko ustaša i partizana mogu biti zanimljive, ali se ipak malo previše iscrpljujemo u tome.

Tko je glasao

Sve treba staviti u

Sve treba staviti u prikladni kontekst, ali neke stvari su bezvremenske. Nikakav kontekst ne bi promijenio osnovni karakter ustaškog režima - onaj fašistički.

Možda se previše iscrpljujemo, ali to je samo simptom i pokazatelj toga da se kod nas određenim strukturama i ljudima nije u interesu rasvijetliti povijest, nego je koristiti kao sredstvo dnevnopolitičke borbe i dnevnopolitičke manipulacije. Nisu to samo ustaše i partizani, nažalost, primjera ima bezbroj.

Tko je glasao

Hyero, 5+... i eto nas opet

Hyero, 5+...

i eto nas opet u RH u sličnoj situaciji!

sada će 28.12 netko platiti misu za pokojnika koji je nekada bio na čelu Hrvatske i eto nam medijske hajke oko toga a u među vrimenu.... golf... EU... poskupljenje pline.... proračun koji u startu ima deficiti.. a isto tako u kojem nije uračunat povrat dugova po garancijama/zajmovima (cca 8 milijardi HRK)....

i evo nas opet u reprizi... banda lopovska krade i dere... a mi ćemo kao i uvijek oko partizana, komunista, tko je tko nije Ustaša itd itd....

Evo naše svakodnevnice.... neki od nas želimo ostaviti ovaj dio povijesti u knjigama povijesti za proučavanje a drugi bi rado to sve ponovili... a treči iskorištavaju gužvu!

Meni osobno je kao i prije PUN KUUUUUFER ovog sindroma u RH.. a to je 'OFCA SINDROM'...

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

A *ebi ga, Jakša, i meni to

A *ebi ga, Jakša, i meni to ide na ***ac, volio bih da većina raje tu temu ostavi malom broju nas koji smo stvarno, nepristrasno zainteresirani za povijest (i naprosto objektivno: ustaški pokret jest bio fašistički), ali eto - to naprosto i dalje razbuđuje strasti. Danas sam sam to spomenuo, bili smo u Gradskoj kavani: ajde da krenemo od stola do stola i anketiramo ljude što misle o privatizaciji brodogradilišta, Zakonu o golfu itd., bilo bi nekih reakcija i emocija, ali ni približno kao kad ih pitamo o ustašama i partizanima.

Mene straše i ogorčavaju ljudi koji smatraju da imaju pravo podmetati bombe i mlatiti ljude, što se događa oko nas, zbog ove ili one ideje. Postoje ljudi koji imaju potrebu nekoga mrziti, pa se okupe i popiju i idu nekoga izmlatiti - Srbe ili Hrvate, purgere ili Dalmoše, pedere, pankere, one iz drugog kvarta, tko naleti. Najopasnije je pak kad takvi primitivni nasilnici dobiju neku ideologiju, par inteligentnijih manipulatora koji ih hvale i potiču da je baš dobro što tako rade (za Narod, za Partiju, za Vjeru isl.). Takva su ekipa bili mladi ustaše, pa onda i mladi skojevci koji su mlatili "buržuaske dekadente" - isti mentalitet. Uz valjanu ideologiju slijedi organzacija, i od grupa huligana nastaju horde koljača. Zato treba paziti i reagirati na pojave ideologija koje su ta takvu mobilizaciju ološa pogodne. One desne su danas daleko opasnije.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Evo ga sada tek po prvi put

Evo ga sada tek po prvi put objavljujem orginal tekst po kojem sam objavio ovaj dnevnik, stime da kao što stoji u komentarima dolje.... KONAČNO SMO RJEŠILI OVU TEMU O USTAŠAMA I NDH... JEDNOM I ZA UVIJEK OVDJE NA POLITIKA.COM...... i nadam se kako neće mi nitko zamjeiti po tom pitanju.

PS Samo je jedan naš Blogger doslovce pročitao moj cilj sa ovim dnevnikom.. ali je mudro šutio i pratio.. pa kada je nakon nekoiko moji komentara stavio TOČKU NA 'i'..... sam zaključio kako ovakve rasprave i teze više nemaju mista u RH.... i kako je ovo jedan dio naše burne crno sive prošlosti koju triba ostaviti iza nas... i da konačno krenemo prema 'bolje sutra u RH'.... moim sve čitatelje ovog dnevnika da provjere sve komentare dolje prije nego li krenu korisititi ovaj dnevnik 'protiv mene' ..... (po pravilu 'ispeci pa reci' ili 'nemoj suditi po omotu')... a niti jedan moj komentar nije 'moj' već isključivo copy paste uz mini modifikacije za potrebe ove raspave..... eto pa se sami uvjerite u ovo:

http://www.dragovoljac.com/index.php?option=com_content&task=view&id=533...

U slučaju da se izbriše text sa orginal stranice... evo dajem i početni dio sa te stranice:
Autor: Geza

Molim prolaznika 2 da citira ustaška načela gdje se kaže da je ustaški pokret bio fašistički. Nije dobro niti pametno davati ovakve izjave \" napamet \" i podmetati laži , jer evo tih načela u kojima ni traga bilo kakvom fašizmu!!!

Načela Hrvatskog ustaškog pokreta
Izvor: Wikizvor
Skoči na: orijentacija, traži
Načela Hrvatskog ustaškog pokreta

§ 1.

Hrvatski narod je samosvojna narodna (etnička) jedinica; on je narod sam po sebi, te u narodnostnom pogledu nije istovjetan s ni jednim drugim narodom, niti je dio pleme bilo kojega drugoga naroda.

§ 2. itd itd itd

ETO SADA ZNATE CIJELU ISTINU..... A SCREEN SHOT GORE NAVEDENE STANICE ĆU POSLATI MODERATORU... KAO DOKAZ OVOGA ŠTO OVDJE TVRDIM.

Hvala... i stvarno možemo nastaviti dalje ali bez Ustaša i partizana.... molim Vas....

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Ne ako će se povijest i

Ne ako će se povijest i dalje koristiti za manipulaciju. A to se radi, konstantno, još i danas, i sumnjam da će tako brzo prestati.
Dakle, nije poanta da velimo "ajmo dalje bez ustaša i partizana" jer ako je ta tema neraščišćena (a jest), onda će se kad tad pojaviti netko tko će istu temu iskoristiti za manipulaciju. To nije nikakav poziv na nekakvu nacionalnu pomirbu (čemu se miriti ako se nismo ni svađali, oni koji su se svađali u II. svjetskom ratu su sad ili duboko u penziji ili duboko pod zemljom) , nego je to poziv na podmetanje povijesti pod tepih. A povijest uvijek vreba - ako iz nje nismo ništa naučili, e onda će nas kad tad zaskočiti.
No i ja se slažem, ne prepucavanju i ne manipulaciji ovim temama, ali da raščišćavanju i učenju od te prošlosti.

No, mislim da smo ovu temu apsolvirali. Naime, vrlo smo jasno pokazali kako su gore citirana načela Hrvatskog ustaškog pokreta itekako fašistička i itekako usmjerena protiv čovjeka, čovječnosti i ljudskih prava, i zato nedopustiva u jednoj demokratskoj državi kakva bi Hrvatska htjela biti.

Tko je glasao

DAJTE ,MOLIM VAS DOSTA VIŠE

DAJTE ,MOLIM VAS DOSTA VIŠE O TOME!
ŽIVOT JE DANAS I SUTRA !
Kuda vode te besmislene rasprave!Pustimo sve mrtve s bilo koje strane na miru.Ignorirajte takve rasprave.
Okrenite se sadašnjosti. Pa ovo je sado-mazohizam!Čitam osnovni tekst i par komentara i pitam se što vam to treba!

Okrenite se životnim željama jer životne želje vas mogu osloboditi svakodnevne kolotečine i dosadne rutine i nametnutog politikanstva !
Nemojte da vam prošlost određuje budućnost jer ljudi koji nemogu otkrivati sebe moraju se zadovoljavtai posuđenim stavovima i tuđim idejam,uklapati se umjesto da se ističu.
Ne postojite zato da biste ispunili nečija očekivanja što su vam ih nametnule (ne)kultura,neka obiteljska tradicija,
ili neki drugi nametnuti autoriteti bez pokrića.

stepski vuk

Tko je glasao

Ako ti je ovo sažetak i

Ako ti je ovo sažetak i zaključak, onda ti je zaključak nepotpun. Možda stoji da bi povijest trebali prepustiti povjesničarima, i da prepucavanjima nema mjesta, no nekako imam feeling da je pitanje za tebe i za neke druge ostalo neodgovoreno...ili, barem bi nam mogao reći koji odgovor možeš izvući iz svih onih naših beskonačnih postova...
Nemoj se sad žaliti što smo mi "opet" to sve pretresali i raspravljali, jer si sam otvorio temu. I pokazalo se to dobrim, jer mnogi još i danas smatraju ustaše "samo" hrvatskim nacionalistima...koji nikada nisu htjeli nikome zlo...Neki su možda zastranili, al eto...E pa brus! Mislim da smo vrlo uvjerljivo dokazali pravi karakter tog režima. Ključni postovi za ovu raspravu su oni u kojima se dekonstruiraju ustaške, nacističke i ostale nacionalističke i ultranacionalističke teze, a ne postovi o tome kako "se ne treba prepucavati", što će neki koristiti kao argument da i dalje nastave afirmirati ono što se afirmirati ne da.

Tko je glasao

http://pollitika.com/ustaski-

http://pollitika.com/ustaski-pokret-po-svojim-nacelima-nije-bio-fasistic...

Je bit cijelog dnevnika, AP je isto tako fino to sveo na: Možda stoji da bi povijest trebali prepustiti povjesničarima

Nemoj se sad žaliti što smo mi "opet" to sve pretresali i raspravljali, jer si sam otvorio temu.
Nemam se što žaliti, ovo je prvi put da smo relativno konstruktivno i to kolektivno raspravljali temu. Tako da sam osobno više nego sretan i zadovoljan sa tijek rasprave, kao i sažetak.

I pokazalo se to dobrim, jer mnogi još i danas smatraju ustaše "samo" hrvatskim nacionalistima...koji nikada nisu htjeli nikome zlo...Neki su možda zastranili,

Evo vidiš ovdje smo konkretno u ovom dnevniku razdvojili 'Ustaška Načela' (osnovnu politiku) od sami vojnika 'Ustaše'.... ako uzmem ovaj vaš komentar u kontekstu slijepi pripadnika organizacije koji ne mogu biti ni malo objektivni ili kritični prema sebi i svojim drugovima.... onda vjerujem kako upravo ovaj dio Vašeg komentara možemo koristiti za sve nesvjesne (slijepe) tzv. aktiviste neke ideologije.... dal to bio Hrvatski Ustaški Pokret, Njemački Nacistička stranka, Komunistička partija (internacional) ili čak Talijanska Fašistička stranka.... u glavnom za SVE ŠOVINISTIČKE organizacije.... tako da je meni osobno bilo jasno i prije nego što sam prepisao elemente za stvaranje ovog dnevnika.... za neke je žalosno to kako upravo što će neki koristiti kao argument da i dalje nastave afirmirati ono što se afirmirati ne da...... i to bez obzira koga krivili ili koristili kao izgovor za svoju netrpljivost ili slijepu aroganciju! a takvi ima previše .... pogotovo u tim društvima di je autokracija tobože 'normalna' politika.... JEDAN VOĐA, JEDAN NAROD....JEDNA DRŽAVA!

Ako netko misli da to nije tako.... pogledajte malo koja politika se vodi danas u RH.... i pogledajte kako upravo ta politika prevladava... pobjeđuje na izborima..... kako se obračunava neistomišljenicima, t.j. oni koji ne služe u korist vladajuće partije (dal ti pojedinci bili u njihovim vlastitim redovima, ili u tzv. oporbi)

Bolno je to kako se toliko trudimo oko teme koja po svim pravilima bi tribala pripadati povjeničarima.... a toliko je još vatre da nam ovo malo što imamo od ruševine .... koju zovemo ... svoj Dom.... i dalje gori.... vlastiti članovi naše obitelji kradu nam ono malo cigle... i građe što je ostalo..... a kada se triba zaustaviti.... uvijek se ode u stranu.... i krenemo sa 'svađom' tko je više kriv za ovo stanje..... umjesto da krenemo rješavati današnju neodiktaturu... i šovinističke nakaze koje nam onemogučavaju razvoj i napredak.

Vidjeli smo kroz nekoliko linkova koje sam stavio kako čak i tzv. desničari su totalno u svađi oko ovakve teme.... kako su pojedini tzv. ljevičari postali upravo ono što navodno mrze.... i to na račun ove teme.... i što smo dokazali?

Ja vidim da imamo jedan ogroman izazov ispred sebe.... a od danas pa na dalje svaki ut kada vidim da netko komentira 'Ustaše i partisans' ja ću lijepo staviti link na ovaj dnevnik.... jer osobe poput 'D.Kaijn' koji triba služiti svom narodu .... se stalno hvata ovakve teme i uvijek su mu neki iz NDH krivi za ovo danas... a ja takvima kažem ujutro se probudi.... i to SVJESNO SE PROBUDI!!! pogledaj se u ogledalo... i vidi tko ti je kriv za svoju današnjicu..... jer to je ona istina....
Ovu filozofiju koristim na sebe... nije mi nitko kriv ako sam izabrao put protiv nepravednosti.... nije mi nitko kriv ako sam propustio priliku u životu.... nije mi nitko kriv zato što su neki oko nas prodane duše.... sam sam kriv što nisam izabrao lakši put u životu..... sam sam sebi kriv što sam propustio 'x' prilika.... sam sam sebi kriv što imam u svom društvu osobe koje su samo slatko riječivi.....

Tako isto i ovdje..... nećemo s ovim dnevnikom nikoga izmjeniti.... ali ipak možemo nekima nabiti na nos kako nije određena tema poput 'UKIDANJE ZERPa' mjesto za raspravu o tome tko je više kriv za prošla zla..... a takvima je mjesto u ovom dnevniku.... u prošlosti.... a ovakvi komentari poput ovog kojeg sada pišem je njima 'budilica'... i ako sumnjam da ću ikoga od tih uspavani lepotica... probuditi!

Sutrašnjica je naša! ako se mi danas prihvatimo posla!....

Jakša Matovinović
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

U hrvatskim državnim i

U hrvatskim državnim i narodnim poslovima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ne smije odlučivati nitko, tko nije po koljenima i po krvi član hrvatskog naroda.

Ma naravno da nije bio fašistički, rasizam i nacionalizam su zapravo čiste humanističke ideologije.

Opinioiuris

Tko je glasao

Sad sam se sjetio: §

Sad sam se sjetio:
§ 12

SELJAČTVO JE TEMELJ I IZVOR SVAKOGA ŽIVOTA, PA JE KAO TAKAV PRVI NOSILAC SVAKE DRŽAVNE VLASTI U HRVATSKOJ DRŽAVI.

Ipak je ovaj članak 'pozitivan' jer nam govori kako su ustaše već tada imale viziju da je budućnost u ekološkoj proizvodnji hrane.

cogito ergo sum

Tko je glasao

SELJAČTVO JE TEMELJ I IZVOR

SELJAČTVO JE TEMELJ I IZVOR SVAKOGA ŽIVOTA, PA JE KAO TAKAV PRVI NOSILAC SVAKE DRŽAVNE VLASTI U HRVATSKOJ DRŽAVI.

To je prepisano iz programskih spisa HSS-a. Pavelić se naravno "udvarao" seljacima. No, vlast je preuzeo 15. travnja 1941. osobno, proglasivši sebe "nosiocem svake državne vlasti". Nije mu padalo na pamet da to dijeli s građanima, a još manje sa seljacima. :)

Zoran Oštrić, povjesničar

Tko je glasao

Hahaha, vrlo kreativno

Hahaha, vrlo kreativno tumačenje tog članka.
Slijedeći tvoju logiku, jer tamo piše da je "seljačtvo...kao takav prvi nosilac svake državne vlasti u hrvatskoj državi", možda to opravdava HSSovo sudjelovanje u vladi? :)

p.s. kad već nas ostale optužuješ da vadimo iz konteksta, onda ne bi baš ti trebao raditi to isto..možda da pročitaš taj članak do kraja, koji sve osobe koje nemaju "seljačko porijeklo" proglašava strancima, a time im oduzima sva politička i druga prava.
Hej, ali glavno da su ustaše već tada bili veći ekolozi od greenpeacea...možda bi još kreativnije čitanje tih članaka dalo odgovor na pitanja "zašto nam je uvoz veći od izvoza" ili "zašto nam institucije pravne države ne funkcioniraju onako kako bi trebale" i ostala vitalna pitanja...

Tko je glasao

Stvarno si biser! Ovo je

Stvarno si biser!
Ovo je bila šala!
Nije potrebna ovakva temeljita analiza mojega komentara budući je toliki silni broj komentara više- manje obradio pred nas postavljenu tematiku.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Hrvatski narod ima svoje

Hrvatski narod ima svoje vrhovničko pravo (suverenitet), po kome on jedini ima vladati u svojoj državi upravljati sa svim svojim državnim i narodnim poslovima.

§ 11.

U hrvatskim državnim i narodnim poslovima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ne smije odlučivati nitko, tko nije po koljenima i po krvi član hrvatskog naroda.

U koji bi politički svjetonazor ubrojio navede članke? Teško da inzistiranje na "krvi i tlu" spada u uzuse liberalne demokracije.
O tome je li ustaštvo bilo fašizam ili nije, postoji brojna literatura. No, slažem se s tobom da ustaše nisu počeli kao baš stopostotni pristaše fašizma. To su postali s vremenom, dok ih je tijekom 1930-ih financirao "duce" i onda 1941. kada su ih Mussolini i Hitler doveli na vlast. Koja je bila cijena toga, ne bih sada, osim jedne: Hrvati su u NDH postali manjina (cca 48 posto, prema zadnjem predratnom popisu stanovništva).

Tko je glasao

No, slažem se s tobom da

No, slažem se s tobom da ustaše nisu počeli kao baš stopostotni pristaše fašizma.
Nije ni fašizam na početku izgledao kao fašizam nego je to postalo tek kasnije tako da ova tvrdnja zapravo ne stoji nego je, eto, dodatna sličnost.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

minus za ovaj dnevnik... jer

minus za ovaj dnevnik... jer ti je teza provokativna, ali ignorantska. a to je najgora kombinacija.

§ 4.

ZEMLJA, koju je u pradavno doba hrvatski narod zaposjeo, te koja je postala njegovom domovinom, prostire se na više pokrajina, koje su imale svoja posebna pokrajinska imena dielom još prije dolazka Hrvata, dok su druga pokrajinska imena nastala poslije, nu sve te pokrajine sačinjavaju jednu JEDINSTVENU DOMOVINU HRVATSKU, te nitko nema prava, da ikoju od tih pokrajina svojata za sebe.

evo temelja ekspanzionizma. tamo gdje je hrvat to je hrvatska. na što li me to podsjeća?

§ 8.

Odstranivši putem ustanka tudjinsku silu sa svog narodnog i poviestnog područja, hrvatski je narod oživotvorio svoje pravo vrhovničke (suverene) vlasti podpuno samostalnu i NEZAVISNU DRŽAVU HRVATSKU. On imade pravo tu svoju vrhovničku vlast proširiti na cielo svoje neprekinuto narodno i poviestno područje. Hrvatski narod ne vežu nikakve medjunarodne niti državopravne obveze iz prošlosti, koje nisu u podpunoj suglasnosti s ovim načelima pa se na njih u svojoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj niti ne obazire.

a u članku 8. saznajemo što bi značila provedba članka 4. jer hrvatski narod "imade pravo tu svoju vrhovničku vlast proširiti na cielo svoje neprekinuto narodno i poviestno područje".

a ustaše priznaju samo sud svoje partije jer "Hrvatski narod ne vežu nikakve medjunarodne niti državopravne obveze iz prošlosti, koje nisu u podpunoj suglasnosti s ovim načelima pa se na njih u svojoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj niti ne obazire."

§ 10.

Hrvatski narod ima svoje vrhovničko pravo (suverenitet), po kome on jedini ima vladati u svojoj državi upravljati sa svim svojim državnim i narodnim poslovima.

§ 11.

U hrvatskim državnim i narodnim poslovima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ne smije odlučivati nitko, tko nije po koljenima i po krvi član hrvatskog naroda. Isto tako ne smije o sudbini hrvatskoga naroda i hrvatske države odlučivati ni jedan strani narod ni država.

jasno mi je da piscima ovih načela članci 10. i 11. ne bili sporni jer bi u hrvatskoj ionako živjeli jedino hrvati. mada se očigledno postavlja pitanje koliko bi takva zemlja bila slobodna i napredna.

§ 13.

Sva tvarna (materijalna) i duhovna dobra u hrvatskoj državi vlasničtvo su naroda, te je on jedini vlastan njima razpolagati i njima se koristiti. Prirodna bogatstva hrvatske domovine, napose njezine šume i rude ne mogu biti predmetom privatne trgovine. ZEMLJA MOŽE BITI VLASTNIČTVO SAMO ONOGA, KOJI JE OBRADJUJE SAM SA SVOJOM OBITELJI, TO JEST SELJAKA.

evo točke čijom prvom rečenicom bi bili ponosni i fašisti i komunisti.

a kad pogledamo barem jednu definiciju fašizma jasno je zašto je ovaj dnevnik ignorantski.

definicija fašizma po rječniku koji izdaje cambridge university press na istoimenom uglednom engleskom sveučilištu:

Definition
Fascism Show phonetics
noun [U]
a political system based on a very powerful leader, state control and extreme pride in country and race, and in which political opposition is not allowed

iliti

politički sustav temeljen na veoma snažnom vođi, državnoj kontroli i iznimnom ponosu na zemlju i rasu, u kojem politička oporba nije dopuštena

svi elementi su prisutni, a ako se pitate gdje je snažni vođa, pogledajte potpis dokumenta. tamo je naveden samo jedan čovjek. nema čelništva, skupštine, parlamenta.

Tko je glasao

Ali nema imperijalnu notu te

Ali nema imperijalnu notu te se zbog toga uglavnom kod europskih povjesničara ne smatra fašističkim nego nacionalističkim pokretom tipa IRA.

Tko je glasao

@bruslji Čuj pokušavamo sa

@bruslji
Čuj pokušavamo sa što manje vrijeđanja druge strane reći svoje stavove.
To nije samo zbog pristojnosti (što je lijep razlog) već i zbog nečeg vrlo praktičnog - kad komunikacija ide s uvredama, druga strana ima potpuno pravo ignorirati komunikaciju (dakle i vrlo vrijedne argumente koje si iznio).

Što se tiče vođe, mislim da se iz dokumenta ne vidi da je potpisnik "veoma snažan vođa".

Piše da je dano u glavnom stanu (pasiv je pa ne znamo tko je dao kome), a kao svaki službeni dokument - potpisan je on vodeće osobe (predsjednika organizacije, stana ili čega već). Napisan je tako da se ne zna tko je sastavljao ni po čijem nalogu.

Mi znamo kako je bilo - ali pitanje je što se može pročitati iz teksta (tako je autor dnevnika htio i mi smo to tako prihvatili). Istina malo smo uspjeli proširiti na povijesni kontekst.

Definicija koju donosiš nije loša ali je prilično okljaštrena pa će vjerojatno izazvati zanimljive reakcije tipa fašizam je skoro = komunizam. Što je šteta. No pastu u tubu više vratiti ne možemo.

Tko je glasao

ne znam o kakvom vrijeđanju

ne znam o kakvom vrijeđanju govoriš. po meni je ignorantski i čak štoviše društveno štetno postavljati tezu, pa čak i s upitnikom, i onda kao prilog dati načela iz kojih je vrlo jasno vidljivo da takva teza ne drži vodu. takav nastup govori u prilog opravdanja ustaša i njihovog pokreta. a mislim da je prilično jasno što to znači iako to možda nije bila namjera autora. ako netko ne stoji iza svojih riječi, onda bolje da ih ne objavljuje.

ovakve dokumente obično donose skupine ljudi baš iz očitog razloga da se ne dopusti diktatura ili samovlašće. to ovdje nije slučaj i stoga je zaključak - organizaciju je vodio snažan vođa.

nadam se da znamo kako je bilo, jer mnogima to očito i danas nije jasno. ali ni tebi nije jasno što piše u tekstu, a meni nije jasno što si ti to prihvatio. predlažem da ponovno pročitaš moju analizu, koja se osvrće samo na ono što je napisano, a osnovna teza na to poziva. povijesni kontekst je dobrodošao, ali onda stvarno nemamo o čemu raspravljati jer se pokazalo kako su ta načela ostvarena u praksi.

ne znam na koju to definiciju misliš, ali činjenica je da je u komunizmu vlasništvo bilo društveno. što je tu okrljašteno?

fašizam i komunizam su, iako su im definicije različite, pokazali kako su u praksi vrlo slični. i jedna i druga ideologija nanijele su čovječanstvu mnogo zla.

i da me se krivo ne shvati - nisam protiv rasprave o ustašama ili sličnim temama. čak štoviše o tome sam imao jedan seminarski rad na fakultetu. međutim zbog osjetljivosti ovakve teme, unatoč kao što sam već rekao možda i dobronamjernosti autora, ne opravdavam ovakve olako ili nedovoljno promišljene dnevnike.

Tko je glasao

Malo je naporno danas, kad

Malo je naporno danas, kad imamo pojam neopravdanog dizanja cijena, muljanje s dionicama INE i slične svinjarije, raspravljati o tome jesu li Ustaše fašisti ili ne.
Za početak, zašto nisi stavio i načela fašističkog pokreta, da ih možemo usporediti. Ne mogu govoriti na pamet.
Osobno mi članak 11 ne dopada, jer nije u skladu s građanskim društvom, koje je bilo razvijeno i sredinom prošlog stoljeća.
S druge strane može se reći, da rasni zakoni koje je taj isti poglavnik potpisao, nisu u skladu s tim načelima. Nepobitna je činjenica da su važili rasni zakoni, koji su izvlastili Židove, Rome i Srbe, i da je po njima pobijen i zatvoren priličan broj ljudi tih nacionalnosti.
Nitko se iz pokreta nije pobunio da su ti zakoni krontra načela, nego su ih vrijedno provodili. A djela govore više od riječi.
Ja bih predložila da se izvučemo iz ovih prošlostoljetnih rasprava, ostavimo ih povjesničarima, a mi da vidimo kako da se spasimo iz ove trenutne sjajne situacije.

Tko je glasao

Preporučujem tekst na

Preporučujem tekst na slovenskoj wikipediji o fašizmu, mislim da je manje više sažeto napisao sve što je bitno:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1izem

Tko je glasao

Iz današnjeg kuta gledanja

Iz današnjeg kuta gledanja zajedničko raznim pojavama i praksi je forsanje "viših vrijednosti" i tekući minimalizam normalnog poslovanja kao praksa prijelaza dugih forsanja s onu stranu.

Kao što sam dolje citirao Koestelera, doba između dva svjetska rata je bilo doba izrazitog forsanja, a koje se do danas nastavlja, upravo smo prošli jaki val, tsunami.

Velika forsanja "viših vrijednosti" streme osvajanjima i neodljivim predmetima žudnje a ostalo je inercija, nenamjeravana nužnost nužnosti koja nije nužna ali u znatnoj mjeri prelazi u nuždu. Zbog te nenamjeravane inercije nužnosti nužnosti koja nije nužna ali, ne slučajno, većina beskrajnih bavljenja je uzaludna, kontraproduktivna (hrani i jača pojave) i zaobilazi skoro sve drugo, pa i ono ključno što se zbiva, tako i danas.

Tehnološki je posve nevažno šta je tko napisao pa čak i razne impresivne pojave kao ratovi i poraća, pri čemu su vođe, aparati i pokreti trupa na nečiji račun i za nečiji račun, najčešće subordinaciji računa od svjestkih centara na niže, samo nužni dio nužde osvajanja i neodljivih predmeta žudnje.

Isto tako i ad ustaša.

I dalje male bizarne i ospkurne grupice jako poznatih kokošara navodno haraju ovim područjem, ali ne zato što su tako moćni sami po sebi jer je to već seoska farsa kako se kokošari, nego zato beskrajne "napredne" divizije i subordinirani viši međunarodni centri gorljivo teže ka neodljivim predmetima žudnje i mali štabovi kokošara su zapravo jadnici koji krajnjim snagama izvršavaju tu "svetu" misiju a beskrajni borci ujedno vizionari još više.

Šta će npr. beskrajne divizije i viši centri ako se na bilo šta od onoga što se stalno zaobilazi, pa i na minimalno malo više toga, samo baci pogled, a tek ako se malo poslovno otvore pitanja duga i preplaćenog? Poslovanja teku da se dugo i predugo prekomjerno kokošari a netko potražuje jako puno toga, i to drugo stalno postoji i radi. Beskrajne divizije su već po defaultu predugo u takvom forsanju da ne misle svojom glavom, ne jedu i ne piju ono što su zaradili, skoro pa ni u jednom djelu nemaju pokriće ni za šta i kako najednom ako se desi bilo šta, pa i ako se samo malo poremete inercije poslovanja (npr. između Bandića, Sanadera, među dioničarima IGH d.d., Mesića, Zokijeva punca, ako se Čačići i Đapići nepažnjom ne osigura kakva milijarda posla, ako Marina MD doživi probavne smetnje, ako Kornel iz Močvare ne prihvati novu ponudu režima ..).

Ako se i malo poremeti odoše u 3pm ustaše, partizani, zarade banaka svake godine najmanje 20 %, razni beskrajni uspjesi, cca 12.650 impresivnih akademskih i svestarnih karijera, cca 365.000 impresivnog aparata, poremećaji u i onako poremećenim višim evropskim i svjetskim sjedištima, čak da se poremeti svjetski poredak pa možda i malo sjaja izgube veliki likovi i djela te impresivne tekuće osobnosti i sposobnosti ...

Prema tome, drugovi i gospode, situacija je složena, veoma složena, forsanja ne staju a postomodernizam gubi dah zajedno sa maoističkim modernitetom, toliko složena da možda ustane Vlatko Maček a povjesničar Oštrić se zatekne na krivoj nozi jer još nije obradio stvar.

Tko je glasao

@AP: Ne tako rijetko,

@AP: Ne tako rijetko, nažalost, nabacuješ dadaističke rečenice koje su jednostavno besmislene.

Tko je glasao

Ozbiljno mi se čini da bi

Ozbiljno mi se čini da bi dobro bilo da stigneš, kako si negdje napisao, malo se pozabaviti razdobljem tridesetih kod nas, uključujući HSS Maček.

Jer je i sada neko doba koje ima sličnosti (veliki lomovi su prošli a situacija je složena), uz razliku da ovaj put velika evropska i ruska gibanja ne puze u ratne pohode nego nešto drugo.

Ono zbog čega bi vjerojatno bilo korisno, uz napomenu da ja to iznosim iz deformirane pozicije bavljenja širom zbiljom, su slijedeće sadašnje igre u asocijaciji sa tadašnjim i onim što od tada dolazi do sada:
- kod nas je WWII počeo sredinom 1941.g. a ne 2 godine prije, činjenica da se je Zagreb tada razvijao i da se je sve radilo na najvišoj evropskoj razini praktički ne postoji, dominiraju ustaše i komunisti itd.;
- daljnja povijest ima slične jednolične tonove iako su se dešavale impresivne različitosti zbivanja, uz ostalo je Zagreb opet bio šezdesetih svjetski centar (uz Muzički biennale Zagreb od 1962.g. i opći razvitak grada i smotre kao velesajamske);
- tako je i danas nastavljena logika da glavnina i osnove poslovanja kao da ne postoje a mase i masovna praksa slijede inerciju prilično bizarnih već odavno nenamjeravanih i nesvjesnih niti i grupica koje to predvode. Humor je blizu da bi se mogao svesti na (tim prohujalim vremenima primjereniju) poremećenu seosku praksu, više nego normalnu seosku i (malo)građansku, u kojoj dominiraju bizarna ponašanja nešto seoskih kokošara i njihove veze sa širim vlastima, a pola sela to nekako slijedi.

http://pollitika.com/ustaski-pokret-po-svojim-nacelima-nije-bio-fasistic...

Tko je glasao

Ne uvijek... nekada imaju

Ne uvijek... nekada imaju više smisla nego što nam se ćini na prvi pogled!

Bocnuo je sve redom... i došao do svrhe... ali da nije nikoga direktno prozvao!

Mi kažemo ovdje u ravnice za takve ....da su 'lisice'!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Tek suocenjem sa

Tek suocenjem sa predrasudama, one gube svoju moc. Tek otkrivenjem covjeka iza uniforme i bezglave mase mit postaje obicna floskula.

Zato nek je nama Mr. Jacksa, nemesisa, apa, Hyeronimusa i ostatka elitnih divizija sposobnih da zajedno uokvire sliku. Opaka je to stvar, nije da nije.

Dapace, upravo ovakve pobjede meni ne daju izbora nego da se ne pitam.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Od sada Vi Mr. AP postajete

Od sada Vi Mr. AP postajete JEDI MASTER! :) po pitanju odgovora .... i jedini ste shvatili bit cijelog dnevnika.....

Bravo MAJSTORE! (što me dovodi do zaključka... malo preuranjen... ali ipak je došlo vrime za!)

Ali bi baš volio vidjeti koliko će se još energije potrošiti na ovu temu.... a u među vremenu... nemamo ZERP.... čačići... đapići.... salamanderići.... itd...... zarađuju na svaki naš trenutak koji potrošimo na 'desno' ili 'levo'... i eto opet ono kolo..

nit na 'deno' nit na 'livo', već na ono isto misto..... a naš brat Ivo gleda u sat i vidi u 'brilijatnim' bojama koliko ima sati... vrijeme za posao!

Iskreno sam mislio kako ću morati još cca 5 do 7 dana ponavljati povijest ovdje.... ići u beskrajne razgovore o tome tko je bio u pravu... tko nije... zašto je nešto tada izgledalo bijelo a možda je bilo pomalo i sivo... a negdje iza vidika... čak i pomalo crno.... već sam očekivao crvene rijeke.... krvi i mesa u ovom virtualnom bojištu... ali sam ugodno iznenađen kako SVI MI MOŽEMO KONSTRUKTIVNO razgovarati kada želimo! Znaći ima dobre volje... kada ima i dobre namjere.....

Ovo je zasigurno već deseti dnevnik o ujama, partijašima, tko je koga ubijao itd itd izašto je to radio, kada, di itd itd itd...

Moram priznati kako mi je pomalo sve sigurnije u životu.... samo jedna stvar....

NE PRIZNAM NITI LIJEVO NITI DESNO...... SAMO DOBAR ILI LOŠ!

U 21 stoljeću je apsurdno pokušavati opravdavati nečije razloge za nešto ili grijehe zbog nečega što se zbilo prije cca 100 godina..... već prihvatiti kako je svaki čovjek ili dobar ili loš čovjek..... iz toga svega vidim samo pouku kako na mladima svijet ostaje.....

NEMA SAMOSTALNE HRVATSKE, NEMA DEMOKRACIJE..... do tog dana kada ne budu mladi Hrvati i Hrvatice došle do izražaja.... do tog dana kada se niti jedno dijete ne sječa priće o nekadašnjih partizana ili Ustaša..... pa čak do tog dana kada se ne bude više sječalo i J.B.Tita......

Namjerno sam molio da se stavi ova sličica na ovaj dnevnik.... ne iz razloga što su neki pomislili.... da se vraća Ustaštvo.... već kao najava kako je SUTRAŠNJICA NAŠA..... današnje generacije..... MI STVARAMO SUTRAŠNJICU RH.... ne Ustaše..... ne Partizani..... ne desničari ili ljevičari..... nego MI LJUDI!

U cijeloj ovoj raspravi sam se iskreno nadao kako će se netko sjetiti i krenuti u usporedbi sa današnjicom..... čak sam naveo par primejra o tome što se danas zbiva.... i kako je donekle nešto na očigled slično.... ali nisam uspio... moj grijeh... ali sam pokušao... voditi jedan dio rasprave u taj smjer..... onda sam vidio kako je došlo do totalnog nerazumjevanje prema tim starijim generacijama koji nisu mislili kao mi danas... nisu imali informacije svakodnevno kao mi danas... a Boga mi niti škole kao mi danas... a vidite oni su nas odgojili i dali nama prilike da sa svojim glavama mislimo... kako nebi i mi morali preživiti to što su oni preživili..... i među tim starijima ima i bivših Domobrana, Ustaša i partizana.... tako da vidimo kako nisu to bili loši ljudi.... samo su željeli nešto bolje od onoga što su imali. Kada nisu mogli sebi priuštiti to onda su nama mlađima dali priliku da si to stvorimo.

Mr. AP..... da ne kažem Dr. AP... reći ći Master JEDI!!!! Vi ste sveli ovaj dnevnik na onaj zaključak koji sam imao na umu od prvog trenutka.... uspjeli smo nešto malo o temi raspraviti, najviše zahvaljujući Mr. Hyeronimus, i Seneki, Gale je isto tako uskočio.... Skviki je naravno dao svoje mišljenje... i to dobro mišljenje na ovakvu burnu temu pogotovo kada ga večina ne želi shvatiti.... ali kroz ovaj vid konstruktvnog razgovora... koji je ne samo javan već i 'otvoren' vidimo kako je moguće preći priko neke prošlosti koja nas razdvaja.... kako se možemo ujediniti u nekim ciljevima... ako ujednimo svoje snage kao LJUDI!!!!

i od tog trenutka kada krenemo djelovati ovako konstruktivno i bez vrijeđanja.. bez umalovažavnaja... bez destruktive... već isključivo konstruktivom.... dolazimo do mogućnosti da se oslobodimo ove današnje katastrofe koja nam se priprema.... dolazim do mogućnost da shvatimo kako stvari NE MORAJU biti ovakve kakve jesu danas.

Isto kao što su a930ih godina shvačali mnogi ljudi da stvari NEmoraju biti onako kako su bile tada.... ali su se ujedinili... i pokušali nešto novo stvoriti....

danas mi znamo bolje... barem u teoriji... SVI smo ovdje se odrekli pravdanje bilo kojeg zločina!
PRVI PUT! to je PRVI PUT od kada ja pamptim da smo SVI bili složni po tom pitanju!

Pa zašto onda ne možemo krenuti u posao sa takvim istim stavom?
Pa zašto onda ne možemo isto tako prihvatiti svoje razlike kao ljudi i krenuti prema onome što želimo za sve nas... a najviše za SVE budeće generacije dice koje će se roditi i živjeti u NAŠOJ RH?

Koliko sam sada uvjeren da nećemo napraviti iste kiksove koje smo kao narod napravili sa Ustaškim Pokretom, sigurn nećemo opet napraviti ono što smo kao narod napravili sa 'komunističkom partijom'... ili 'partizanima'..... pa onda ..... koliko nam triba još da se uhvatimo posla?

Ovaj dnevnik... i svaki pozitivan komentar je meni dao pomalo nade kako se može zajedno raditi i pozitivno t.j. konstruktivno raditi.... nije ova bitka 21 stoljeća gotova...... tek kreće...

Jer ''Sutrašnjica je naša''

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

@Mr.Jaks Od sada Vi Mr. AP

@Mr.Jaks
Od sada Vi Mr. AP postajete JEDI MASTER! :) po pitanju odgovora .... i jedini ste shvatili bit cijelog dnevnika....

Dakle - bit je namjerno trabunjanje besmislica? Što želiš dokazati - da smo kreteni svi, koje povijest zanima?

NE PRIZNAM NITI LIJEVO NITI DESNO...... SAMO DOBAR ILI LOŠ!

Kao što jučer napisah - ovo je STRAŠNA izjava. Grijeh ponosa, neograničena arogancija: ti eto imaš valjane kriterije, da li je netko dobar ili loš?

Ne možeš biti u politici a ne priznavati elementarne političke razlike. One naravno ne moraju voditi do međusobnog ubijanja, čak ni sukoba - srž demokracije su tolerancija i spremnost na kompromise - ali mora biti jasno da razlike postoje.

Međutim, arogancija "ja sam DOBAR i kadar spoznati dobro i zlo u svakome" može voditi do spremnosti da se "zli" pobiju. Moram priznati - NIŠTA ne izaziva u meni takav užas kao takva jednostavna izjava, "ja priznajem samo dobro i loše".

Ja se recimo zalažem za legalizaciju marihuane i za pravo homoseksualnih parova da usvajaju djecu (nije, doduše, da su to neke teme koje bih smatrao primarnim u praktičnoj politici - mislim da će vrijeme za jedno i drugo samo po sebi doći) - s čime se ti, predmnijevam, ne slažeš. Dakle - ja sam zao... Sasvim je jasno da onda ne možemo zajedno "stvarati sutrašnjicu".

Zoran Oštrić, ljevičar

Tko je glasao

U pravu si u jednom detalju.

U pravu si u jednom detalju. Naime, gledam sebe. Ne smatram se niti dobrim, niti losim. Trudim se biti dobar, no da sam predobar, nisam. Volio bih biti bolji naravno.

Isto tako gledam i druge pojedince. I primjetim da osjecaj ugrozenosti i to prvenstveno iracionalne ugrozenosti potice ljude na zatvaranje i razbijanje prema van. Cisti instinkt. Tu reakciju primjetim i kod sebe i kod drugih, i kod losih i kod dobrih.

Neki su vise shebani, neki manje, ali jedno je isto tako prilicno ocito. Niko nije savrsen.

Tako mi se cini da je potrebno razluciti stvari ne na lose i dobre ljude, vec na losa i dobra djela. Omoguciti ljudima da budu bolji, suprimirati losost, naravno.

Naravno, osobno imam svoje kriterije i na njih imam puno pravo. Kao i bilo ko drugi. Vjerujem da taj detalj ne moze biti grijeh. Imati kriterije, jeli.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Tako mi se cini da je

Tako mi se cini da je potrebno razluciti stvari ne na lose i dobre ljude, vec na losa i dobra djela.
Apsolutno se slažem s tobom.

Tko je glasao

Kroz otvoren razgovor i

Kroz otvoren razgovor i zajeničkim radom možemo ''stvarati sutrašnjicu''

jedino ako si spreman raditi kao čovjek, iskreni i dobri namjera .... jer meni je čovjek na prvo misto! nikakva ideologija ili etiketa.

Jakša Matovinović, bez etikete! :)

Obrisan

Tko je glasao

Mr.Jaks, NE PRIZNAM NITI

Mr.Jaks,

NE PRIZNAM NITI LIJEVO NITI DESNO...... SAMO DOBAR ILI LOŠ!

Ja sam probal jučer takvog nekaj dokazat i izgleda da mi je uspjelo. Nadam se da su i drugi bili tog mišljenja.

Brojanje krvnih zrnaca se samo sprovodi od Hyeronimusa i Zorana Oštrića. Zbog čega, mi jednostavno nije jasno.

Smeta im kad se spomene domovinski rat i ono kaj je napravljeno Hrvatima, a ko odgovor na to spominjeju WWII i Jasenovac.

Kad se spomene Bleiburg i Križni put, ko odgovor imaju Jasenovac.

Kad se spomene burne godine 1930 i neke, progon Hrvata i ubijanje tih istih, opet se spominje Jasenovac.

Ustaše i fašizam su im omiljena tema i pital sam se več par put zbog čega se uvjek vračaju na tu temu.

Kakve su im pozadinske namjere?

Jel skretanje s današnjih problema, kaj si ti spomenul, a i ja sam več takvog nekaj spomenul.

Ima jedna stvar koja mi nije jasna: Svi su se uvjek doseljavali u Hrvatsku a pogotovo u Zagreb.
Predbaciva nam se da se branimo od radikalnog mjenjanja naše kulture i da smo fašisti, šovinisti i ne tolerantni zbog toga.

Zar smo mi stvarno tak loša nacija i zbog čega se svi doseljavaju k nama ak je tak?

Tko je glasao

Osobno vjerujem kako i Mr.

Osobno vjerujem kako i Mr. Zoran kao i Mr. H ne rade to iz neke zlobe... već je to tako uhodano ovdje... nije da pljujem po nekome ili nećemu.... već vidim kako svaki put kada se spomene nešto.... često se mijenja ili dodaje tema....

ali jeste primjetili kako je Zoran Oštić ovaj put se suzdržao od bilo ćega po tom pitanju?

nije upao u zamku 'obranu kroz napad na drugi front'..... i reći ću Vam i zašto nije:

Lijepo sam ga zamolio za razumijevanje... i kada je mislo da sam toalno poludio sa komentarom u kojem sam uspoređivao sa današnjicom.... poslao mi je privatnu prouku u kojoj mi izražava burno mišljenje... ali je poštivao moju volju... što znaći da i naš ZORAN OŠTRIĆ JE POZITIVAC i u ovakvim temama kada se surađuje snjime!
Mr. H je pokrio argumentaciju po tom mom komentaru.... i koliko god sam se pomalo duboko uzdihao zbog Mr. H, toliko sam bio sretan da će sudjelovati aktivno.... jer uvijek se potrudi i argumentira svoje komentare.... što je ovdje bilo prijekopotrebno....

Sve u svemu.... vidim kako će ovakve teme se pomalo rađati tu i tamo.... ali sada možemo mi ići na nove bitke današnjice....mi koji smo se pomalo ovdje uvjerili u to da smo ipak ljudi koji možemo konstruktivno surađivati... ne moramo svi biti istog mišljenja... ali zato možemo imati iste iskrene namjere.

Sutrašnjica je naša!

Jakša Matovinović
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Ne Jakša ,griješiš - kako

Ne Jakša ,griješiš - kako rekoh gore: nisam "pozitivac". Mada moram reći da si me ovdje natjerao - kako također rekoh gore - da osjetim istinski užas pred tvojim političkim stavovima.

Tko je glasao

Koje to stavove? Da mi je

Koje to stavove?

Da mi je puna kapa Ustaša i Partizana?

Da sam sit etiketiranja i razvodnjavanje dobrih ljudi?

Da želim suradnju na nivou čovjeka?

Da vidim kako se poviejst može vrlo lako ponoviti ako nastavimo u našem društvu ovako kako idemo dan danas?

Da se NIKADA ne smije niti jedna 'šovinistička' vlast ponoviti igdje u svijetu?

Ako je ovo užas onda OK.... prihavačam... JA SAM MONSTRUM!

IZJAVA GODINE: JA SAM MONSTRUM...... SAMO ZATO ŠTO SE NE UKLAPAM U POSTOJEĆE ETIKETE ILI KLASIČNE PARTIJSKE KALUPE!

Ljudi su snaga! zar ne?

Čovjek na prvo mjesto zar ne?

Svi smo mi prvi među jednakima zar ne?

Jakša Matovinović
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

U cemu je problem? Ja naime

U cemu je problem? Ja naime ne vidim nikakav uzas, a mozda bi trebao.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

eto...navedeš neke

eto...navedeš neke argumente, a onda te optuže za "pozadinske namjere".

Tko je glasao

Meni pričaš! :) Koliko

Meni pričaš! :)

Koliko njih je na sekundu samo pročitalo naslov... pomalo dnevnika... i evo etikete Jakši!

Nemoj se žaliti.... zbog ovog dnevnika će mi karma otići u bananu, imati ću automatski njih 10 koji će me šikanirati... i to bez razloga... samo zato što su tako plitki....

Ali boli me briga.... takvima uvijek poželim ono što je Rojs u suranji sa Spajićem rekao:

Na japanca! :)

Ovo je prvi put da je dnevnik pisao o Ustaštvu.... i nismo se posvađali..... i to je napredak! i iskreno sam sretan zbog toga!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Ono sto mogu primjetiti iz

Ono sto mogu primjetiti iz cijele price je da definitivno imas sposobnost moderiranja ovako osjetljivih tema, te time dajes ostatku ekipe do znanja koliko je JOT jak kad se udruzi sa jakim ljudima.

Svaka cast!

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Kratko i jasno: Ustaški je

Kratko i jasno:
Ustaški je pokret nastao kao reakcija na hrvatsko stanje u velikosrpskoj kraljevini jugoslaviji. Osim nekih (reći ću najjednostavnije- arhaičnih odredbi), promatrajući dotično vrijeme pa sve do 10. travnja 1941. pokret je u velikoj mjeri pozitivan
Zašto?
Zato jer, po mojem skromnom mišljenju, sve što je težilo slobodnoj državi Hrvatskoj je POZITIVNO.
O tome u što se taj pokret kasnije pretvorio... ne bih sada, jer, koliko sam ja shvatio autora to nije niti tema.
Stoga, štovani Hyeronimuse i ostali koji uporno vrtite 'kotač povijesti' unaprijed- nemojte više već se držite zadane teme.
Zločini u NDH su više puta obrađivani i na 'pollitici' kao i drugdje.
I htio bih malo 'bocnuti' s pitanjem: Što bi bilo da je Maček imao 'muda' i preuzeo vlast u Hrvatskoj? Znamo da je Pavelić bio 'rezervna varijanta'. Bismo li danas govorili tako o ustaškom pokretu?

cogito ergo sum

Tko je glasao

O tome u što se taj pokret

O tome u što se taj pokret kasnije pretvorio... ne bih sada, jer, koliko sam ja shvatio autora to nije niti tema.

Isti problem ima i komunizam. Na početku super ideja, na kraju se pretvorio u najveći zločinački režim 20. stoljeća....
A o komunizmu se na sve strane priča kao o velikom i pozitivnom, dok se mračne strane jedva smiju spomenuti. Ne vidim razloga zašto se onda i o ustaškom pokretu ne bi moglo pričati danima o dobrim stranama i idejama na trenutak ignorirati negativne stvari...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

pokret je u velikoj mjeri

pokret je u velikoj mjeri pozitivan
Ajde vidi ovo:
« Il Fascismo è una grande mobilitazione di forze materiali e morali. Che cosa si propone? Lo diciamo senza false modestie: governare la Nazione. Con quale programma? Col programma necessario ad assicurare la grandezza morale e materiale del popolo italiano. Parliamo schietto: Non importa se il nostro programma concreto, non è antitetico ed è piuttosto convergente con quello dei socialisti, per tutto ciò che riguarda la riorganizzazione tecnica, amministrativa e politica del nostro Paese. Noi agitiamo dei valori morali e tradizionali che il socialismo trascura o disprezza, ma soprattutto lo spirito fascista rifugge da tutto ciò che è ipoteca arbitraria sul misterioso futuro. »
(Benito Mussolini, 19 agosto 1921 - Diario della Volontà)

"Fašizam je velika mobilizacija materijalnih i moralnih snaga. Što mu je cilj? Govorimo bez lažne skromnosti: Vladati Državom (nacijom). S kojim programom? S programom neophodnim da se osigura moralna i materijalna velilčina talijanskog naroda. Recimo iskreno: Nije važno ako naš konkretni program nije antitezan već je prije konvergentan onom socijalističkom u svemu što se odnosi na tehničku, administrativnu i političku reorganizaciju naše države. Mi ističemo moralne i tradicionalne vrijednosti koje socijalizam zanemaruje ili prezire, i prije svega, duh fašizma odbija sve ono što je neodređena hipoteka misteriozne budućnosti."
(Benito Mussolini, 19. kolovoz 1921 - Dnevnik htijenja)

Pitanje je što je tu loše? Fašizam u Italiji kad je nastao 1917. u mnogim pogledima je bio pozitivan, to u što se taj pokret kasnije pretvorio . . . trebali bi sada!
Očito da je tu skriveno sjeme koje je proizvelo sve te silne tragedije za koje ne postoji nikakvo opravdanje, a pogotovo ne ono "Imali su dobre namjere".
Pogotovo je zanimljiv završetak koji "odbija sve ono što je neodređena hipoteka misteriozne budućnosti" gdje se očito daje konzervativan oblik cijelom pokretu i garantira sigurnost krupnom kapitalu odbijajući mogućnost stvaranja "novog poretka sovjetskog uzorka". Tu je skriveno "desno sjeme" koje je samo pokriveno socijalizmom (i socijalom) da bi moglo proklijati i onda imamo pravu desnicu koja zaboravlja na potrebe, najprije određenih etničkih skupina a na kraju i vlastitog naroda, sve u interesu nacije. Suluda pijavica koja da bi stvorila državu žrtvuje cjelokupni narod.

Mislim da ovaj kratki citat pokazuje sličnost ovog proizvoda "made in italy" i našeg "izvorno hrvatsko" koje mi se čini prilično prepisano.
Očito je gdje je nađena inspiracija i zato kad kažemo za ustaški sistem da je fašistički očito smo u pravu, previše ima tu sličnosti.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Mi se držimo teme. Zato

Mi se držimo teme.
Zato jer, po mojem skromnom mišljenju, sve što je težilo slobodnoj državi Hrvatskoj je POZITIVNO.

Čak i kada su ta početna načela ustaškog pokreta usmjerena protiv svih onih koji nisu Hrvati, negirajući im sva prava? Čak i onda kada ta načela propagiraju autoritarnost?
Nije svaki nacionalizam dobar nacionalizam; a to posebno nije onaj koji negira bilo kakva prava ljudima koji nisu pripadnici istog naroda ili rase.

Tko je glasao

Rekao sam 'osim nekih

Rekao sam 'osim nekih odredbi'. Dakle, većina je pozitivna, a ako ti to ne vidiš ili ne želiš vidjeti i priznati onda je to tvoja stvar i imaš pravo na drukčije mišljenje. Poštujem.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Osim nekih odredbi?

Osim nekih odredbi? Slučajno su te odredbe glavne odrednice ustaškog programa...
Još jednom, kao što sam rekao i Mr Jaksu, ako tvrdite da mi, koji dokazujemo da je ustaški pokret bio fašistički i zločinački, nemamo pravo, onda nam to dokažite i pokažite, kvalitetnim argumentima. Opovrgnite naše tvrdnje. Pa ako je tvoja teza da je ustaški pokret bio pozitivan, molio bih da nam to razjasniš. Bez floskula molim, argumentirano, onako kako i priliči za jednu diskusiju koja namjerava biti objektivna, koliko god je to moguće.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci