Tagovi

USA je uzrok i Kina je uzrok, a posljedica?

u ime oca (uzrok) i sina (posljedica) i duha svetoga (zakon)
biblijski podSjetnik, na dnu je zaklju?ak,

NASILJE izUMa (uzrok) TVORNICA-GRAD-DRŽAVA (posljedica)
prepoznajmo, od pojma do pojma do sinteze za umoTvorstvo,

izUM slika (uzrok) metafora (posljedica)
izUM slovo (uzrok) zakon (posljedica)

izUM alat kameni (uzrok) kameno doba (posljedica)
izUM plug (uzrok) poljoPrivreda (posljedica)

izUM alatoTvorstvo (uzrok) rukoTvornica (posljedica)
izUM strojoTvorstvo (uzrok) strojoTvornica (posljedica)

izUM trampa (uzrok) dam janje/daj kozu (posljedica)
izUM nov?anica (uzrok) dam papir/daj papir (posljedica)

izUM zajmoDavac (uzrok) dam 1 gram zlata, vrati 2 grama zlata (posljedica)
izUM dug zajam (uzrok) dužni?ko siromaštvo (posljedica)

izUM zadrugarstvo pojedinaca (uzrok) Zemlja je naša (posljedica)
izUM osvajanje pojedinca (uzrok) Zemlja je moja (posljedica)

izUM vlasnik (uzrok) vlasništvo (posljedica)
izUM imovina (uzrok) prosjak (posljedica)

izUM skladište (uzrok) grad stanOvnika (posljedica)
izUM država (uzrok) državni zaROBljeni stanovnik (posljedica)

izUM zakonPAPIR (uzrok) sukob interesa (posljedica)
izUM rat (uzrok) globalizacija interesa (posljedica)

izUM traktor (uzrok) tvornica (posljedica)
izUM zgrada (uzrok) grad (posljedica)
izUM uprava (uzrok) država (posljedica)

izUM tvornica-grad-država (uzrok) izUM-preStvaranje PLANET-prirodne konfekcije u izUM-tvorni?ku konfekciju, grož?a u vino (posljedica)

NASILJE POJEDINCA (uzrok) ZAROBLJENIŠTVO POJEDINACA (posljedica)

autor (uzrok) kopirant ponavlja? (posljedica)
autorski izUM (uzrok) uništavanje Zemlje pa neka živi ?ovjek-2-Konzument/2-Potroša?, jede PLANET-prirodno grož?e, pije izUM-tvorni?ko vino (posljedica)

Buda (uzrok) budizam (posljedica)
Marx (uzrok) marksizam (posljedica)

izUM naredboDavac (uzrok) naredboPrimac (posljedica)
izUM nare?enje (uzrok) izvršenje (posljedica)

izUM diktatura (uzrok) pokoran i poslušan pojedinac (posljedica)
izUM fašizam (uzrok) antiFašizam (posljedica)

izUM kralj (uzrok) kraljevina (posljedica)
izUM car (uzrok) carevina (posljedica)

Napoleon (uzrok) ubijena republika, oživjela carevina (posljedica)
Lenjin (uzrok) ubijena carevina, oživjela socijalisti?ka republika (posljedica)

Musolini (uzrok) zna se (posljedica)
Hitler (uzrok) zna se (posljedica)

Staljin (uzrok) zna se (posljedica)
Tito (uzrok) zna se (posljedica)

Miloševi? (uzrok) zna se (posljedica)
Tu?man (uzrok) zna se (posljedica)

USA (uzrok) NE zna se (posljedica)
Kina (uzrok) NE zna se (posljedica)

svatko vara sebe,
ako uvjerava sebe da zna, a što ?e biti posljedica od USA uzroka i Kina uzroka,

osim masovne pozornosti, a što se doga?a izme?u burzovnih mešetara,
po?nimo dežurati i opaziti, a što se doga?a izme?u USA i KINE,

a to zna?i?
pripremimo se, od grmljavine jake svaki gromoBran nije sigurna zaštita,

izUM metafora na kraju,

kosti naše trajat ?e duže od NE znanja našega
pod betonom nekim, u jami nekoj,

NE tuguj svijetla Zoro što ?e Sunce nestati u mraku,
i u mraku uvijek ?e nekak biti, jer uvijek je nekak bilo,

potpisujem svoj zaklju?ak, NE prepisujem tu?i sažetak, ima smisla, ima svrhu,
imati zaklju?ak,
na drvu života škaricama režimo grane sa štetnim i suvišnim plodovima, adFilantrop,

*****

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci