Tagovi

Ulrich Beck: Europa podrezanih krila

Nema sumnje, u posljednje vrijeme Europska se Unija suo?ava s nizom ozbiljnih problema, direktno uzrokovanih ili kataliziranih razornom finacijskom krizom. Situacija se oko zajedni?ke valute zaoštrila do te mjere da vlade EURO-zemalja moraju uskoro donijeti neke teške odluke: ili ?e nastaviti suradnju definitivno odbacivši nacionalisti?ku fikciju, ili ?e dozvoliti da se Europski projekt opasno nasu?e. Izbor s kojim se vode?i EU politi?ari suo?avaju svodi se na dvije mogu?nosti: ili gospodarska integracija ili rasap! Sasvim je jasno da ako se želi jak i stabilan EURO, treba pokazati politi?ku volju da se ekonomska politika dogradi tako da EU može savaladati krize koje ju ?ekaju u budu?nosti.

Nedavni je sastanak na vrhu, gdje su Angela Merkel i Nicolas Sarkozy iznijeli prijedloge o ve?oj suradnji u Europi, bio jedan si?ušni korak u dobrom smjeru, ali promatra?i i zagovornici jake Europe nisu impresionirani, po njima, niskom razinom ambicija. S druge strane, prijedlozi su do?ekani „na nož“ kao pokušaj diktata osovine Njema?ka-Francuska ostalim ?lanicama.

U toj ozbiljnoj situaciji zamjetna je tišina od strane vode?ih europskih intelektualaca da argumentima i entuzijazmom obrane EU-projekt i njegove nedvojbene povijesne pobjede nad nacionalisti?kim lutanjima njegovih kriti?ara i protivnika. Jedna od iznimaka je ?uveni njema?ki sociolog Ulrich Beck, profesor na minhenškom Ludvig-Maximilians-Universität i na London School of Economics, autor epohalnog djela „Risikogesellschaft“ (dostupno u prijevodu Ljiljane Glišovi? na srpski kao „Rizi?no društvo: u susret novoj moderni“), koji u svojim javnim nastupima i pisanjem jasno izlaže uzroke problema s kojima se Europa suo?ava, a nudi i mogu?a rješenja. Svojim upornim i konzistentnim promoviranjem ideje kozmopolitizma kao apsolutne nužnosti u globaliziranom Svijetu, Beck se argumentirano suprotstavlja oživjelim nacionalisti?kim tendencijama koje previdjaju bitne promjene u pojmu nacionalnog suvereniteta (u smislu gubitka zna?aja i njegovih sve ve?ih ograni?enja), odnosno njegovu nedostatnost za funkcioniranje nacionalne zajednice. Beck vidi projekt EU kao neophodan i nenadomjestiv ako europski narodi žele da Europa opstane kao mjesto dobrog života i blagostanja.

Povodoma aktualnih dogadjaja i prijedloga iznešenih od strane vode?ih zemalja Unije Njema?ke i Francuske, u vezi tkzv. „pakta tržišne konkurentnosti“ o kojem se upravo ovih dana lome europska politi?ka koplja, a odluke ?e se donijeti u ožujku, Beck je napisao tekst – poruku europskim politi?arima, koji prenosim u ponešto skra?enom i prilagodjenom obliku. Beckova argumentacija predstavlja crvenu krpu svima iz nacionalisti?ko-romanti?nog tabora ?ije reakcije mogu unaprijed sa sigurnoš?u pretpostaviti, ali mislim da bi euro-skeptici i euro-kriti?ari „lijeve“ provencijencije trebali tekst pažljivo pro?itati i razmisliti o njegovim dubljim porukama.

Ulrich Beck: Europa podrezanih krila

Što je to što se je isprije?ilo ispred Europske Unije? Bez ikakve dvojbe, to je neoliberalna laž koja po?iva na pretpostavci da je Europu mogu?e integrirati ?isto ekonomski – i da je dublja društvena i politi?ka suradnja ne samo nepotrebna, nego i štetna.
Prema toj pretpostavci Europa bi trebala postati ništa više nego jedan veliki supermarket, ukrašen blješte?om aureolom kojom europski neoliberalizam obe?ava jedan bolji „socijalizam“, koji ?e isklju?ivo mehanizmima otvorenih tržišta dokinuti nacionalno i globalno siromaštvo i stvoriti jedan bolji i pravedinij Svijet.

A da se zapravo radi o zabludi koju pothranjuje europske elite, jasno proizlazi iz dvaju u Europi aktualnih tendencija: neoliberalizam i neonacionalizam.

Jer, postoji jaka unutrašnja povezanost izmedju neoliberalizma i neonacionalizma u Europi, što mnogi previdjaju.

Nacionalizam hara?i Europom . Madjarska je, sa svojim premijerom Viktorom Orbanom de facto ukinula slobodu tiska i izražavanja. U Njema?koj su kontroverze oko poznatog i utjecajnog socijaldemokratskog politi?ara Thilo Sarazzina dale glasa takozvanom „demokratskom rasizmu“. U Nizozemskoj je mržnja prema strancima uselila u samu Vladu. U Italiji Silvio Berlusconi ima podršku bira?a, usprkos svim nedoli?nim eskapadama.

Sav taj neonacionalizam jest, izmedju ostalog, posljedica i europskog neoliberalizma. Pod stijegom integracije tržišta dogadja se jedan temeljiti proces „modernizacije“, koji predstavlja opasnost kako za temeljne premise nacionalne parlametarne demokracije, države blagostanja i klasnog kompromisa, koji su ina?e ugradjeni u temelje europske demokracije. I to plaši ljude.

Tome u prilog jest ?injenica da je krizu EURO-a stvorila Europa sama. I to zato jer u haraju?em neoliberalizmu vrijedi samo „negativna integracija“: tržišne barijere se ukidaju, bez efektivnih instrumenata, kako u europskoj tako i u nacionalnoj politici, da se ponište ekonomski rizici koji su s time povezani.

Briselski projekt neoliberalizacije Europe je doživio poraz. A time i britanska vizija Europe. Samo ako se to ozbiljno shvati, EU ima šansu za ponovni uzlet.

Kriza EURO-a prožeta je nacionalnim zabludama, što u krajnjem slu?aju može dovesti do povla?enja duboko europeiziranih društava natrag u idilu nacionalnih država.Te ideje o „povratku“ k dobroj staroj nacionalnoj državi nisu danas prisutne samo u ograni?enim rekacionarnim mozgovima. Takodjer i najobrazovaniji i najkultiviraniji ljudi, kao i promišljene politi?ke teorije uzdaju se u tu vjeru u nacionalnu državu. Istovremeno dok se Europa i njene nacionalne države isprepli?u, i dok zapravo ne postoji niti jedan „ugao“ u nacionalnim državama u kojem Europa nije prisutna na jedan ili drugi na?in.

Ipak,u svijesti naroda dominira nostalgi?na predstava o nacionalno-državnom suverenitetu više nego ikada prije i postaje jedna sentimentalna sablast, retori?ko op?e mjesto, kojoj se uplašeni i zbunjeni ljudi priklanjaju.

Ali, povratak u nacionalne države u Europi nije jednostavan, ako je uop?e mogu?, zato jer su svi u?esnici integrirani i medjusobno ovisni u jednom pravnom sistemu iz kojega se mogu povu?i samo uz jako visoku cijenu. Nakon 50-godišnjeg procesa europeizacije pojedine su zemlje i društva nesposobna djelovati izvan europskog okvira.

Europa ?e dobiti šansu za uspjeh tek kada uspije definitivno odbaciti lažnu nacionalisti?ku alternativu koja europsko samorazumjevanje i politiku gura na stranputicu.

Uobi?ajeni argument glasi: Ili ?e nastati Ujedinjene Europske Države kao neki oblik federalne nad-države (?ega se ve?ina užasava) ili ?e nacionalne države nastaviti vladati Europom. U tom drugom slu?aju Europa kao takve ne postoji. Unutar tako postavljenog okvira, vrijedi slijede?e: Ono, što dobiva Europa, gube nacionalne države, i obrnuto. I tako, zarobljen u lažnoj nacionalno-romatni?noj alternativi ?ovjeku preostaje izabrati izmedju „NE“ i „NE“ Europi.

Kad se govori o „ekonomskoj vladi“, što se zapravo pod time misli? Govorimo li o jednoj „naddržavnoj europskoj ekonomskoj vladi utemeljenoj na ideji ujedinjenih europskih država? Ili se radi o koordinaciji ekonomskih politika vlada zemalja ?lanica, koje niti streme prema jednoj europskoj saveznoj državi ali se niti ne zadovoljavaju jednostavnom koordinacijom nacionalnih ekonomskih politika, nego pregovaraju prava i obaveze izmedju Briselske Europe i nacionalnih država na bazi ideje o „kozmopolitskoj Europi“, tj. zajedni?kom i time proširenom suverenitetu?

Taj model gradi se na nekoj vrsti ameri?ke „Declaration of Independence“, prilagodjne suvremenom dobu. Globalni problemi stvaraju nove saveze preko nacionalnih granica. Medjusobna ovisnost nije nikakva mora za ?ovje?anstvo, nego sama pretpostavka za ?ovje?nost i preživljavanje.

Povijesni primjer uspješne kozmopotiske europske politike je tzv. „isto?na politika“ Willyja Brandta i Egona Bahra iz vremena hladnog rata.Pod motom „promjene kroz približavanje“ uspjelo im je pridobiti ve?inu za njihovu politiku popuštanja prema Isto?noj Europi, usprkos perfidnim optužbama o nacionalnoj izdaji od strane konzervativnih snaga u Njema?koj.

Pretpostavka za to, izmedju ostalog, bila je ravnoteža straha, „nuklearna ravnoteža“, što je zna?ilo razvoj kozmopolitskog zajedništva u riziku, što je na koncu omogu?ilo da se ideološki (a i onaj betonski) zid izmedju istoka i zapada sruši. Nuklerana prijetnja je u današnjoj krizi zamijenjena finacijskom krizom u Europi i ostatku Svijeta, prijete?im klimatskim promjenama i ostalim rizicima kojima su društva izložena.

Jedno mogu?e rješenje euro-krize koje ima jasne paralele s politikom popuštanja moglo bi biti slijede?e: Ako se želi stabilnost i sigurnost (socijalna, ekonomska i po pitanju okoliša), potrebno je stvoriti europsku solidarnost („sigurnost preko solidarnosti“). Što to konkretno zna?i?

Neki od elementa rješenja su slijede?e:

EURO obveznice: EU mora promjeniti politiku tako da u krizi spašava države umjesto što spašava banke. Nedavno je luksemburški premijer i predsjednik euro-grupe Jean-Claude Juncker predložio da se otvore europski krediti. To bi bio korak u pravom smjeru, jer osigurati nacionalnu stabilnost nije mogu?e bez europske solidarnosti, a europska solidarnost nije mogu?a bez nacionalne politike stabilizacije! Europeizacija jednog dijela kreditnog rizika osigurava ostvarenje oba ta cilja: nacionalni ekonomski suverenitet na temelju europskog pakta o stabilnosti i rastu.

Ja?anje makroekonomske suradnje: ustraje li se na dosadašnjoj politici prisiljavanja prezaduženih zemalja na drasti?nu sje?u u socijalnoj sferi – snižavanje pla?a i mirovina, itd. pogadja se u prazno u smislu kresanja državnog duga i potpaljuju se socijani nemiri – dovoljno je pogledati što se dogadja u Gr?koj, Irskoj i Španjolskoj.

Puno više bi se moglo posti?i nekom instancom ili jednim izvršnim organom koji bi prisiljavao pojedine ?lanice da ciljno suzbijaju prijetnju pove?anih regionalnih nejednakosti i ostalih rizika finacijske politike.

EU-prora?un: Treba raditi na tome da se EU direktno financira, a ne preko doprinosa pojedinih zemalja ?lanica. To se može ostvariti preko odgovaraju?ih fiskalnih mehanizama. Npr. porez na financijske transakcije bi u tome smislu mogao u?initi ?udesa. Na taj na?in zaustavilo bi se apsurdno natjecanje europskih zemalja u poreznim pogodnostima od ?ega u krajnjem slu?aju imaju samo multinacionalne kompanije.

Ostvarenje radni?ke Europe: EU politika bi na opisane na?ine postigla jednu realnu „dodatnu vrijednost“, koja bi omogu?ila opstanak i ja?anje socijalne Europe. EU se ne bi od strane „obi?nih“ ljudi doživljavala kao birokratksa neman koja prijeti da radnicima ukrade i ugrozi ekonomski temelj opstanka. Bila bi to Europa, koja bi obe?ala i dala egzistencijalno ustrašenim radnicima jednu ve?u socijalnu sigurnost.

Dugotrajna kriza je šansa koju vlade zemalja ?lanica imaju u ovom vremenu globalizacije da daju apsolutni prioritet politici stvarne integracije. Tek kada posebno socijademokratske i zelene stranke u Europi shvate i javno deklariraju da se ekonomska, socijalna i okolišna stabilnost u Europi može posti?i jedino snagom europske solidarnosti, i da europski projekt zapravo ja?a njihove vlastite zemlje, zato jer ja?a njihove partnere, mogu crveno-zeleni ra?unati da ?e dobiti izbore u Europi i obnoviti neophodni zamah zastalog europskog projekta.

Komentari

EU i Briti

Je li se i ovaj, kojeg je jedan pollitičar prozvao "piljarica", zapalio zbog EU:
http://www.iol.co.za/news/africa/tunisian-man-sets-himself-alight-1.1007235

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

da znaš da to i nije toliko

da znaš da to i nije toliko daleko od istine

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Zavjere bez provjere

Sad bi bio red da to što si rekao i obrazložiš. U protivnom bih ja (i ne samo ja) mogla ostati u zabludi da se ovaj nesretnik zapalio u znak protesta protiv korumpiranog i kvarnog režima, prepunog nepotizma, lopovluka i beznađa, nakon što ga je ponizio(la) jedan mali režimski štakor. Mogla bih ostati u naivnom uvjerenju da njegova žrtva nije bila uzaludna...

Ili možda bolje da ništa ne govoriš, ne moraš mi baš svaki dan pokvariti iluzije!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

pa jesam ti dao listu knjiga

pa jesam ti dao listu knjiga :)?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Taj je popis u međuvremenu

Taj je popis u međuvremenu izgubio na vjerodostojnosti, ali dobro će doći kao putokaz za biranje inverzne građe. Hvala još jednom!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

da, u proteklih 2 tjedna?

da, u proteklih 2 tjedna?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

sile globalizacije

Dobru si temu nabacila pollitičarima. To je nešto između moje „Nacija kao virus“ i Oštrićeve „Lijevo i desno protiv EU“. Dok je moj tekst provokacija sa ciljem suočavanja sa fenomenom, a Oštrićev je propitivanje pulsa naše javnosti, očitovanje o pristupu. Tvoj tekst udara u bit teme, ali na višoj, teorijskoj razini.

Dakle, hoće li se EU konstituirati kao nadnacionalna demokratska zajednica? Ili će ostati samo šareni supermarket, a svi članovi će zauzeti svoju tvrdu nacionalističku busiju.

Možda bismo mogli posegnuti za našim, tj. jugoslavenskim iskustvom te na njemu „pročitati“ sudbinu Europe. Jer, upravo je Jugoslavija bila konstituirana kao nadnacionalna zajednica. Njoj je nedostajala demokratska dimenzija, odnosno njen opstanak smo zahvaljivali ideologiji komunističkog internacionalizma koji ju je držao na okupu. Ona je propala jer njezini narodi, i političke elite (SANU, HAZU, MH...) nisu imali viziju nadnacionalne demokratske zajednice, a prethodna ideologija je padom Berlinskog zida nestala. Umjesto radikalnog iskoraka naprijed, u smislu ideje nadnacionalne demokracije u na pr. europskim okvirima, mi smo posegnuli za regresivnom ideologijom nacionalizma, odnosno demokracijom fiksiranom u okvirima nacionalne države. To je po definiciji nazadak, regres, nikakav mi napredak nismo u političkom smislu napravili.

Život koji živimo je stvarnost neoliberalnog kapitalizma, globalizacije, koja po definiciji razara sve vrijednosti starog političkog koncepta. Sada kada smo konačno postali 'svoj na svome' zapravo svjedočimo da više ništa nije naše. Ukoliko još je, sve će to prije ili kasnije završiti u rukama međunarodnog kapitala, velikih korporacija čija je gospodarska moć i politički utjecaj dovoljno velik da višestruko progutaju sve što je hrvatsko. Hrvatska suverenost, u svim njenim oblicima - političkom, vojnom, kulturnom, ekonomskom, itd. - razotkrila se kao golema iluzija.

Sada se Europa suočava sa istim problemom, a Ulrich Beck uviđa situaciju na terenu i sugerira rješenje na tragu te stvarnosti. Na žalost centrifugalne sile su snažne, što vidimo na primjeru referenduma u nekim europskim državama. Prelazak sa ekonomske na kulturnu integraciju, u smislu neke konfederacije, za sada nije moguć. Hoće li te sile globalizacije toliko narasti da će im nacionalni okviri naprosto smetati, pa će ih otpraviti u ropotarnicu povijesti kao što su sile demokracije (nove građanske klase) slomile stari feudalni sustav? Ili će to biti evolutivni put, polagana mijena kompletne političke, kulturne i društvene nadgradnje današnjih društava.

Ali, proces nije moguće zaustaviti.

Tko je glasao

Hoće li te sile globalizacije

Hoće li te sile globalizacije toliko narasti da će im nacionalni okviri naprosto smetati, pa će ih otpraviti u ropotarnicu povijesti kao što su sile demokracije (nove građanske klase) slomile stari feudalni sustav? Ili će to biti evolutivni put, polagana mijena kompletne političke, kulturne i društvene nadgradnje današnjih društava.

Ja mislim da "revolucije" neće biti i da će proces biti postepen uz poneki korak natrag i značajnije pomake naprijed, a povezano uz krizna vremena, kao što je novo koje proživljavamo. Izvanredna situacija će učiniti da se čitav proces može ili vratiti unekoliko natrag ili pak pomaknuti nekoliko koraka naprijed, ako zaključak bude da je to nužno za zajednički opstanak. Proces integracije dominantno će se odvijati u ekonomskoj i socijalnoj sferi, što je neminovno ukoliko se ustraje na slobodnoj pokretljivosti kapitala, roba, usluga i ljudi.Stanje kakvo je danas nije održivo na dulji rok.

Kulturna integracija će biti pod jakim ograničenjima, i tek u jako dalekoj budućnosti će dostići nivo približan onome iz ekonomske sfere. Površinska integracija će napredovati nošena sve raširenijom upotrebom suvremenog lingua franca - engleskog jezika. Već danas vidimo mnoga sveučilišta izvan UK drže nastavu na engleskom, a popularni glazbenici iz svih zemalja pjevaju na engleskom. Djeca u svim zemljama preko Interneta su eksponirana engleskom jeziku svakodnevno. Ali, to je jako tanka kora na nacionalnim kulturama koje će (srećom) još dugo opstati kao europska posebnost i bogatstvo.

Slažem se da proces integracije nije moguće zaustaviti, ali će i potrajati

The Observer

Tko je glasao

to eu or not to eu

beckov stav je prilično simplificirana vizija trenutnog stanja u staroj frajli europi; sa nekim tvrdnjama bi se i mogao složiti, recimo o velikom supermarketu, u kojem kupujemo španjolske jagode i rajčicu, austrijski luk, turski krumpir, grčke paprike, talijanske jabuke i belgijsko sojino mlijeko; no reći da je neonacionalizam dijete neoliberalizma je prilično smjelo obzirom da je posljednju krizu je generirala pohlepa wall streeta i prevara milenija od strane bankarskih lobbyja otjelovljenih u fedu, morganu, goldman sachsu, te cijelom hranidbenom lancu koji povezuje američkog predsjednika, ministra financija i lobističkih grupa vezanih za velike banke, plus njihove ekspoziture na sveučilištima koje umjesto da se bave znanstvenim radom postaju sluge wall streeta.
nacionalizam uvijek postaje problem kada se pojavi u "malim" nacijama, kada recimo balkanci traže suverenitet, kada u mađarskoj nastaje kao reakcija na rasprodaju države i gubitak nacionalnog identiteta; stranci ti pokupuju sve vrijedno u zemlji, skinu ti hlače i redom se izmjenjuju; globalistički gangbang ili globalistička "redaljka" i što ti drugo preostaje nego nacija i "kako je nekada bilo". umjesto nacionalnih programa koji promiču kulturu, treba promicati globalne sapunice, globalno mlaćenje prazne slame, globalna hipnoza u kojoj vas danas uvjeravaju da sutra neće biti vode, benzina, zraka i da zbog toga moramo od plaće odvojiti još jedan harač i financirati globalno spas zemlje jer upravo sada istječe posljednji trenutak nakon kojega sve odlazi u materinu. nacionalizam u zapadnim zemljama je prvenstveno reakcija na golemi priliv stranaca, pretežito iz nerazvijenih zemalja koji ne prihvaćaju domicilnu kulturu. šveđani i nizozemci se zahvaljuju balkancima na melting potu, i vraćaju sastojke bosanskog lonca natrag odakle su pobjegli pred ratovima, besparicom i tko zna čime, plaćaju to tvrdom valutom. ostaju vjerni klompama, pipi dugoj čarapi, limburgu, vjetrenjačama i kanalima.
europska unija je davno ušla u hrvatsku, sve preračunavamo u euro, gotovo sve banke, telekomi, i ključne privredne grane su u rukama stranaca; oni imaju love i mogu kupiti što god hoće i gdje god hoće. mi zato čekamo ulazak u europu, da nam detaljno pregledaju zube, kopita, i količinu buha koju ćemo unijeti u zajedničku stečevinu. glavni problem današnjeg svijeta nije nacionalizam nego pljačka političkih elita koji su izgubili sve granice skrupula, korupcija cijeloga sustava, a nacionalizam je samo posljedica krize, a ne njezin uzrok. kozmopolitizam me asocira na komunizam, idealno ali neizvodivo dok ljudi ne budu jednaki, odnosno kada na vrbi rodi svirala.

Tko je glasao

Integracija ili raspad

Zanimljiv dnevnik ,dobro štivo.

EU kao jako dobar projekt koji donosi mir na kontinent dugo uništavan ratovima zaista i nema
budućnost ukoliko se ne krene u smjeru većeg stupnja političke integracije pošto je gospodarska
već na zavidnoj razini.

Kako je nacionalna država primjerenija dobu industrijske revolucije i sama po sebi predstavlja anakronizam
u današnjem globalnom svijetu, daljnje prepuštanje suvereniteta članica pogotovo financijskog/fiskalnog
bit će neophodno sve dok unija ne postane jedan politički entitet.

Pod pretpostavkom da taj novostvoreni entitet ima demokratske osnove,a iznad svega informirane i da
jako dobro istaknuto ,solidarne građane moguć je otklon od neoliberalnog uništavačkog modela i novi početak.

Reanimator

Tko je glasao

EURO obveznice: EU mora

EURO obveznice: EU mora promjeniti politiku tako da u krizi spašava države umjesto što spašava banke. Nedavno je luksemburški premijer i predsjednik euro-grupe Jean-Claude Juncker predložio da se otvore europski krediti. To bi bio korak u pravom smjeru, jer osigurati nacionalnu stabilnost nije moguće bez europske solidarnosti, a europska solidarnost nije moguća bez nacionalne politike stabilizacije! Europeizacija jednog dijela kreditnog rizika osigurava ostvarenje oba ta cilja: nacionalni ekonomski suverenitet na temelju europskog pakta o stabilnosti i rastu.

nebu ti to prošlo, imaš jednu grčku koja živi iznad svojih mogućnosti pa jednu njemačku koja štedi zadnjih 10 godina. malo je teško njemca uvjeriti da mora biti solidaran sa grčkom. zato ta ideja i nije prošla.

Tko je glasao

zato ta ideja i nije

zato ta ideja i nije prošla.

Nije još.

The Observer

Tko je glasao

Nije još. niti neće. prije će

Nije još.

niti neće. prije će izaći iz euro zone.

Tko je glasao

štedi švabo da se sve praši..

štedi švabo da se sve praši.. štedi, štedi, al negdje curi..

http://www.poslovni.hr/vijesti/njemacki-dug-presao-razinu-od-1500-mlrd-e...

prava sitnica.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

malo je teško njemca uvjeriti

malo je teško njemca uvjeriti da mora biti solidaran sa grčkom.

Ako su pametni gledat će na taj problem dugoročno i shvatiti da je za Njemačku danas najveći rizik NE biti solidarna. Naravno, da ne bi bilo zabune, to ne znači da treba njegovati ex-Ju tip "solidarnosti" gdje je pomoć za nerazvijenima bacana u bunar bez dna. Stvar je da se makroekonomski odnosi postupno fino uštimaju tako da krajnji rezultat bude win-win. Za to je, uz ostalo, potrebno mijenjati ekonomski model i odustati od ideje rasta pod svaku cijenu.

nemesis

Tko je glasao

Ako su pametni gledat će na

Ako su pametni gledat će na taj problem dugoročno i shvatiti da je za Njemačku danas najveći rizik NE biti solidarna.

Jedino što sam siguran je da se do sada nisu pokazali kao glupi ljudi ljudi te da će znati procijeniti svoj interes.

Tko je glasao

Još bi gluplje bilo da neka

Još bi gluplje bilo da neka od perjanica projekta EU, kao što je Njemačka, dozvoli snažniju destabilizaciju EU zone - to bi im samo bilo na štetu - npr. Grčka: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Geographic+Regions/Europe/Rela...

" IV. Economic and Trade relations

Germany is Greeces most important trade partner. It is the main destination for Greek exports (12.4% of the total value of Greek exports during the first 8 months of 2005) and remains the basic source of goods imported into Greece (13.4% of the total value of Greek imports during the first 8 months of 2005). The balance of trade is negative for Greece.

Up to 2003 inclusive, German direct investments in Greece amounted to a total of 1.5billion euros. Thus, Germany ranks fourth amongst foreign investors in Greece. There are 140 German owned companies or ones with German equity participation in Greece, chiefly involved in chemicals and pharmaceuticals, electrical engineering, textiles, metals, telecommunications, transport, tourism, insurance, banking, and trade.

Greek direct investments in Germany remain relatively low. Greek capital invested in Germany up until 2003 did not exceed 300m euros. Within the Federal Republic of Germany there are a small number of Greek businesses that are mainly active in trade and the services sector.

Greece continues to be one of the main destinations for the German tourist market. An average of two million Germans visit Greece annually."

Spašavajući Grčku, Njemačka "spašava" i sebe.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

solidarnost- u jugoslaviji i EU

Hrvatskoj i Sloveniji nije preostalo drugog nego biti solidarne s 'pasivnim' krajevima buduci da su ti 'pasivni' krajevi bili i i najveci kupci onoga sto su hrvatska i slovenska industrija proizvele. Sto se dogodilo raspadom trzista. znamo. Korist je svakako bila dvosmjerna. Isto vrijedi i za Njemacku danas. Njeno daleko najvaznije trziste je EU, i u solidarnosti nema neke velike ljubavi, vec iskljucivo ekonomska racunica- sto bi se dogodilo s njemackim gospodarstvom u slucaju bankrota Grcke, Spanjolske ili Irske (a posebno u svjetlu ispostavljenosti njemackih banaka tim trzistima).

Tko je glasao

Hrvati i Slovenci su radili

Hrvati i Slovenci su radili više kako bi proizvodili za "pasivne krajeve", i još su im slali novce da to od njih kupe.

Po toj istoj logici, što fali neoliberalnom kapitalizmu? jednako tako oni dole rade više kako bi ovi gore imali više novaca koji mogu trošiti kako bi ovi dole imali posao i mogli proizvoditi.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Hrvatskoj i Sloveniji nije

Hrvatskoj i Sloveniji nije preostalo drugog nego biti solidarne s 'pasivnim' krajevima buduci da su ti 'pasivni' krajevi bili i i najveci kupci onoga sto su hrvatska i slovenska industrija proizvele.

Nije poanta u tome, nego u činjenici da se ti krajevi ni onda nisu razvijali, usprkos "pomoći" koju su primali, a dobrim dijelom su takvima ostali do danas. Računica koju spominješ je igra nultog zbroja i upravo je takva "interesna solidarnost" neodrživa i zato ju Beck kritizira i zato predlaže alternative. I ja se s tim slažem. Isto vrijedi i za odnos razvijenog sjevera prema nerazvijenom jugu, odnosno nekadašnjih kolonijalnih sila i njihovih kolonija. Pitanje je samo koliko se srednji sloj zaposlenih u EU može pomiriti s činjenicom da je država blagostanja opstajala upravo na eksploataciji ljudi i prirodnih resursa u nerazvijenim dijelovima svijeta, a da danas nezajažljiva pohlepa za profitom upravo tu državu blagostanja razara. Drugim riječima: ako hoćemo i ovce i novce, onda moramo prihvatiti da postoje granice njihova gomilanja i da je u našem najboljem interesu da ih poštujemo.

nemesis

Tko je glasao

profit

Radnicima jer ga oni svojim Radom i stvaraju, raspršuje se moć, smanjuju socijalne razlike, a krvožilni sustav (kolanje novca kao osnova ekonomije) radi zdravije, diše punim plućima pa se ekspanzija kapitala prenosi i na nerazvijenije krajeve društva, svijeta ( bolja je cirkulacija pa ne trne mali prst )...
A možemo i ovako kako je sad... Vidimo i znamo, a ponajviše osjećamo - kako je...

Provinciopolis

Tko je glasao

Nemesis, slazem se s tobom,

Nemesis, slazem se s tobom, ali moj komentar je bio odgovor na chaosov komentar o tome kako je tesko danas Nijemcu dokazati da Njemacka mora biti solidarna s Grckom(ili Irskom ili Spanjolskom ili Portugalom). EU gospodarstvo danas funkcionira na nacin da Njemackoj ne preostaje nego biti solidarna buduci da bi joj svaka druga odluka donijela njenom gospodarstvu puno vise stete nego koristi.
A sto se tice reastrosljive Grcke i stedljive Njemacke, potrebno je reci da su upravo Francuska i Njemacka bile prve koje su prekrsile maastriske kriterije o deficitu koji nije smio biti veci od 3% godisnje, sto je onda dovelo do vala zaduzivanja kod ostalih drzava.

Tko je glasao

ovu rečenicu citirati ću

ovu rečenicu citirati ću svojoj novoj knjizi: Solidarni nerast u win win fino uštimanoj makro (naglasak na o) ekonomiji.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

a možda i u: "Studij

a možda i u: "Studij društvenih znanosti povezan sa ozbiljnim kognitivnim poremećajima u srednjoj životnoj dobi, online istraživanje"

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Utopija

Naravno, da ne bi bilo zabune, to ne znači da treba njegovati ex-Ju tip "solidarnosti" gdje je pomoć za nerazvijenima bacana u bunar bez dna. Stvar je da se makroekonomski odnosi postupno fino uštimaju tako da krajnji rezultat bude win-win. Za to je, uz ostalo, potrebno mijenjati ekonomski model i odustati od ideje rasta pod svaku cijenu.

Teorijo, ime ti je utopija!

Tko je glasao

koliki vjerni aparatčik

koliki vjerni aparatčik čovjek mora biti da riječi druga Urlika, a za koje negdje duboko u špiljama Brisla ili Strasbura postoji kamen mudraca izvanredne sličnošću sa bankomatom,a sa kojeg se EUapostoli napajaju i crpe svoj elan vital, prenosi kao kap vode na dlanu i iz njih iščitava vječne metafizičke istine, te kao 13 apostol širi svetu riječ među nevjerničkim kontrarevolucionarnim krdom.

Ovaj proglas, identičan po stilu proglasima iz vremena druga Staljina, Lenjina, Hruščova, Hitlera, a ako zađemo i dalje u povijest, bilo kojeg europskog monarha ili katoličkog inkvizitora, govori ono što su takvi proglasi oduvijek i govorili. Loše vam je na zemlji jer ste se previše griješili o božanski zakon. EU je u ovom slučaju, predstavnik Boga na zenlji.

U duhu jednog Igora Mandića, avant garde EU- religije, mr. bet, prenosi nam ISTINU direktno iz usta kardinala Ulrika. A istina glasi ovako.

O lijepa o draga, o slatka EU, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo. Heil EU

EU trenutno proživljava probleme, ne zbog vlastite politike, nego zbog tuposti i neprosvijećenosti glupih naroda koji ne vide tvoju ljepotu, bezgriješnost i nepogrešivost EU.

Za dosadašnje greške krivi su Britanci, neoliberalisti, neonacionalisti i ostale kontrarevolucionarne snage, te ostali unutrašnji i vanjski neprijatelji..

Kriza nije izraz i posljedica EU, nego odraz potrebe za više EU.

Za više blagostanja, potrebni su nam veći porezi.

Za više slobode, treba nam više vlasti.

Sve nEU je nacionalizam = rasizam = Hitler = grijeh

Sve dobro dolazi i može doći samo od EU.

Pomolimo se:

EU naša, koja jesi u nebesima,

sveti se ime tvooje, dođi kraljevstvo tvooje,

Budi volja tvooja

kako u EU takoo i na neEU

kruh naš GMO daj nam danas, mi te molimoo,

i ootpusti nama nEU naše.

kako i mi otpuštamo eure svoje.

I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas ood zla:

nacionalizma, privatnog vlasništva, premalih poreza, previše slobode i globalnog zatopljeeenjaa,

pušenja, mesa, sira, vrhnja, svega nezdravooga.

Vladaj nama u vijeke vjekovaa.

Amoon.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Kokoš bez krila, umjesto žutih zvjezdica

Europa podrezanih krila
A i naši bi što prije htjeli zajahali na tu kokoš bez krila?

http://www.youtube.com/watch?v=TgAaK6Eav-Y
http://www.youtube.com/watch?v=WVyqLvplPmM
http://www.youtube.com/watch?v=i6XA1NkK8SE
http://www.youtube.com/watch?v=M0X9_AGFTio
http://www.youtube.com/watch?v=zhxQjE6lkA4

A euroni, ili eurofili, ili tekuti na toj kokoši podrezanih krila i dalje od njenoga trka sanjaju let.?
http://www.youtube.com/watch?v=xUYSLZIHKJI

Tko je glasao

Pozor - zločesti Britanci na djelu!

Britansko-britki gospodin Nigel Farage, perjanica konzervatizma pod krinkom "liberalne demokracije", zvuči kao da prije svakog svog govora pogleda epizodu "Gnjusa" (The New Statesman), ali ne shvaća da se radi o parodiji.

On (posve inteligentno) pritišće već provjerene gumbe koji su se pokazali djelotvornima i na projektu raspada Jugoslavije - "zavadi, pa vladaj" - a u svojoj realizaciji to se ispoljilo kao napumpavanje nacionalizama i vječite mantre kako nam sva lova odlazi u Beograd, a potom kako se troši na razvoj pasivnih krajeva (Kosovo, Makedonija). Premda smo se riješili Juge, nismo se riješili nabildanog nacionalizma (koji u svojoj realnosti postaje samom sebi svrha), kao niti gunđanja tipa "sva lova odlazi u Zagreb".

Mislim da treba (nastaviti) ne nasjedati Britima!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

"Gnjusolend"

Britansko-britki gospodin Nigel Farage, perjanica konzervatizma pod krinkom "liberalne demokracije", zvuči kao da prije svakog svog govora pogleda epizodu "Gnjusa" (The New Statesman), ali ne shvaća da se radi o parodiji.
Prije bih rekla da su ovi oko njega stvarni, a ne filmski "Gnjusovi", te da mnogi ne shvaćaju kako su statisti u njihovom "Gnjusolendu".
Premda smo se riješili Juge, nismo se riješili nabildanog nacionalizma (koji u svojoj realnosti postaje samom sebi svrha),
Krivo. Nismo se riješili Juge.
Ta ona, i s drugoga svijeta, preko svojih nasljednika pokreće sudski postupak protiv T. Purde, i ostalih branitelja.

A duboko živi i u mnogim razarajućim potezima, koji uništavaju ovu državu.

Tko je glasao

PPetra sad kad smo zastitili

PPetra sad kad smo zastitili ojkanje mozemo bez EU jedino ojkati cijeli dan.

Tko je glasao

PPetra sad kad smo zastitili

PPetra sad kad smo zastitili ojkanje mozemo bez EU jedino ojkati cijeli dan.
.. a ulaskom u EU treba naučiti i "sitni moravac" i priviknuti se na Dragačevske trubače za doručak, ručak i večeru.

Tko je glasao

JOJ-kanje

A kada nas anektiraju, onda će većini biti JOJ-kanja po cijeli dan.

Osim našim tekutovima koji će se dobro hraniti na onoj kokoši podrezanih krila, sve dok se ne sruši u prašini povijesti, a što joj predskazuju i mnogi unutar samoga Europskoga parlamenta.

Tko je glasao

Ppetra pa sto se tice kokosi

Ppetra pa sto se tice kokosi mi samo idemo prema ruci koja ce nam dati srota da ne krepamo od gladi.
Ovdje smo sve pokljucali.Ooooooooooooooooooooooooooooooj ! ;)
Ma dobro je dosta je bilo neodgovornosti. Cudo koliko je cirkus trajao kao film Bele Tarra ....

Tko je glasao

"Ma dobro je dosta je bilo neodgovornosti"

Ppetra pa sto se tice kokosi mi samo idemo prema ruci koja ce nam dati srota da ne krepamo od gladi.
Tako misle i kokoši kojima seoska domaćica, dosta prije obiteljskoga ručka, baci šaku kukuruza da ne mora trčati po dvorištu, dok je već vrela voda spremna za kupanje iste.

Ovdje smo sve pokljucali.Ooooooooooooooooooooooooooooooj ! ;)

Nije sve pokljucano. Jooooooooooooj!
Upravo su počeli kljucati oko izvora pitke vode. Joooooooooj!:)
Dobrano već kljucaju oko stupova dalekovoda Joooooooooj:)
I kljucaju po šumama. Joooooooooj!:)

Među peradi poznat je slučaj kanibalizma. Jooooooooooooooj!:)

Ma dobro je dosta je bilo neodgovornosti. Cudo koliko je cirkus trajao kao
.....ovaj oko ulaska Hrvatske u EU: Jooooooooooooooooj!)

Tko je glasao

Odlično

Svaki ovakav upis samo potvrdjuje na kojim uzorima se napaja hrvatski nacionalistički antieuropejizam (onaj predstavljem na pollitika.com) - uglavnom najreakcionarnije snage britanske politike, koju inače smatraju prirodnim neprijateljem Hrvatske i uzrokom svega zla koje je Hrvatsku zadesilo u prošlosti i sadašnjosti. Dakle, potpuna zbunjenost i nekoherentnost, kao što i priliči poluintelektima kojima je vrhunac literatura Mile Budaka.

Ali što se može i očekivati od nekoga tko je u stanju izlučiti nešto ovako odvratno kao u drugom dijelu komentara? Usprkos retoričkoj pozlati koja katkada može zavarati, ovakvi komentari otkrivaju pravu narav - primitivizam, netoleranciju i uskogrudnost. Ako je to dominirajući izraz domoljublja u Hrvatskoj, onda - "laku ti noć, Hrvatska".

The Observer

Tko je glasao

bet-

bet- http://www.spiegel.de/images/image-175266-galleryV9-sujq.jpg
To je doljnja granica ispod koje Njemacka ne ide.
Zasto?
http://www.spiegel.de/images/image-152343-galleryV9-dkll.jpg

http://www.spiegel.de/images/image-152336-galleryV9-uxdy.jpg

http://www.spiegel.de/images/image-152339-galleryV9-fykh.jpg

Spanjolska skoro nema izgleda:

http://www.spiegel.de/images/image-152334-galleryV9-muje.jpg

http://www.spiegel.de/images/image-152337-galleryV9-tcmt.jpg

Ako krepaju te drzave, platiti ce se iz tzv. euro.obveznica, a to znaci da nijemci moraju radi tih leprsavih mediteranaca ojkaca i toreadora, slijedecih 30 godina jesti kupus i krompir, a nedjeljom i po 1 kobasu.
Oni to kao ni Francuzi NE ZELE.
Ja im dajem za pravo.

Tko je glasao

bet-

bet- http://www.spiegel.de/images/image-175266-galleryV9-sujq.jpg
To je doljnja granica ispod koje Njemacka ne ide.

Bez obzira na dospijevanje obveznica, meni se ipak čini da se ne radi o njemačkoj "donjoj granici", nego o platformi za pregovore. U ovakvim stvarima nitko nikada nije istrčao od prve sa "donjom granicom" - to čak ne radi ni cigo na sajmu rabljenih automobila.

To se vidi i po tome jer lista sadrži isključivo zahtjeve jedne strane. Na drugoj strani je da iznese pod kojim će uvjetima ovo prihvatiti. Odnosno, gdje će se naći na sredini.

Niti je Njemačka u situaciji da postavlja ultimatume, niti bilo tko drugi. Rezultat će biti kompromis - treba se nadati, ne truli kompromis.

Mene ne bi iznenadilo da EU (odnosno EURO) iz svega izadju jači nego ikada. Sve ovo je više stvar političkog sazrijevanja i privikavanja na promjene, a manje iracionalnih i naglih povlačenja.

Ali, nikad se ne zna što nosi novi dan.

The Observer

Tko je glasao

Niti je Njemačka u situaciji

Niti je Njemačka u situaciji da postavlja ultimatume, niti bilo tko drugi

Nijemci sigurno ne bi napravili kolektivni harakiri da budu preglaseni. Naprotiv!
Jedva bi docekao njihov sve veci broj ( odavno preko 50% ) povratak Dem.
Tako da bi € cinili "stabilnim" Grcka, Portugal, Italija i sl.
Inace to i nije matematika Njemacke nego francuske ministrice Lagarde.
Njemacki je kandidat za direktora ECB-a Axel Weber, naprasno dao ostavku, odbivsi odgovornost za izdavanje silnih milijardi euro obveznica za sve te pacijente pod nekim mutnim izgovorom..

Tko je glasao

Mene ne bi iznenadilo da EU

Mene ne bi iznenadilo da EU (odnosno EURO) iz svega izadju jači nego ikada. Sve ovo je više stvar političkog sazrijevanja i privikavanja na promjene, a manje iracionalnih i naglih povlačenja.

jednostavno nemaš realnog uporišta za to. njemačkoj dobro ide jer je zadržala proizvodnju. I kini i indiji. Europi ne može dobor krenuti dok ne opet ne postane velika radionica. kada se to dogodi i Euro će biti jak, sve ostalo nema dugoročnog smisla.

Tko je glasao

jednostavno nemaš realnog

jednostavno nemaš realnog uporišta za to. njemačkoj dobro ide jer je zadržala proizvodnju.

Mislim da pišeš napamet. EU kao cjelina ima (2009) značajno veći udio primarne i sekundarne proizvodnje (poljoprivrede i industrije) u BDPu nego USA ili Japan. (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition)., Tako da u relativnom smislu (u odnosu na druge tradicionalno jake ekonomije) uopće ne stoji loše.

Jasno je da zemlje u razvoju tu puno bolje stoje jer se je proizvodnja tamo preselila, ali to ne znači nužno crnu budućnost.

I Njemačka jest najveća po volumenu, ali ne iskače posebno po "zadržavanju proizvodnje" u odnosu na druge EU zemlje. Bolja je od nekih, ali nikako prva.

Njemačkoj dobro ide jer proizvode ono što se traži u Svijetu, po konkurentnim cijenama, tako da si mogu dozvoliti luksuz susprezanja domaće potrošnje

The Observer

Tko je glasao

Mislim da pišeš napamet. EU

Mislim da pišeš napamet. EU kao cjelina ima (2009) značajno veći udio primarne i sekundarne proizvodnje (poljoprivrede i industrije) u BDPu nego USA ili Japan. (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition)., Tako da u relativnom smislu (u odnosu na druge tradicionalno jake ekonomije) uopće ne stoji loše.

a ja mislim da sttistika ne govori o strukturi te industrijske proizvodnje, koliko je ljudi tamo zaposleno.

Njemačkoj dobro ide jer proizvode ono što se traži u Svijetu, po konkurentnim cijenama.

Njemačka ne proizvodi po konkurentnim cijenama već proizvode koji su velikim dijelom vezani uz tehnologiju a time skupi ali i često nezamjenjivi. Kina proizvodi konkurentne proizvode te tako zapravo uzima radna mjesta koja su prije postojala na zapadu. sama njemačka čini skoro četvrtinu inudstrijske proizvodnje EU pa skupna statistika i nije neki pokazatelj. statistika ne govori koliko količinski kina proizvede robe u odnosu na EU. jeftino ali uz takav odljev kapitala i to jeftino će postati potrošačima skupo.

tako da si mogu dozvoliti luksuz susprezanja domaće potrošnje

malo si nelogično to postavio. imaju novaca a štede a ostali nemaju novaca pa si ne mogu priuštiti štednju??? neću ovo ni komentirati... zato svijet ide kvragu jer ovakvi politički biseri vode ekonomije država...

Tko je glasao

ja mislim da sttistika ne

ja mislim da sttistika ne govori o strukturi te industrijske proizvodnje, koliko je ljudi tamo zaposleno.

To niti nema veze. Sve proizlazi iz vrijednosti proizvodnje. Da Hrvatska ima super-razvijenu robotiziranu industriju koja stvara veliki višak vrijednosti koja se izvozi, niti milijun nezaposlenih ne bi bio problem.

Njemačka ne proizvodi po konkurentnim cijenama već proizvode koji su velikim dijelom vezani uz tehnologiju a time skupi ali i često nezamjenjivi.

Ne znam što je onda definicija konkurentnosti. Ima sigurno jedinstvenih proizvoda koje nitko drugi ne proizvodi, ali volumen izvoza je u automobilima, industrijskim strojevima i slično, a to se proizvodi i u Japanu i u Americi i u Italiji i drugdje. Njemci to rade bolje i kvalitetnije.

malo si nelogično to postavio. imaju novaca a štede a ostali nemaju novaca pa si ne mogu priuštiti štednju??? neću ovo ni komentirati... zato svijet ide kvragu jer ovakvi politički biseri vode ekonomije država...

Nema tu ništa nelogično. I ne radi se o tome tko ima novaca a tko nema. Njemačka je u sličnoj situaciji kao i Kina (ali u drugim relacijama) i u sukobu s ostalima u G20, jer toliko izvozi da joj dobro ide i uz slabu domacu potrošnju. Inače, jedan od osnovnih alata poticanja privredne aktivnosti je poticanje domaće potrošnje. Njemačka je u posljednjih 10 godina radila suprotno držeći plaće "na uzdi", čime je silno povećala konkurentnost i to je temelj trenutnog izvoznog booma i trgovinskog suficita. Ali i pritiska od strane USA i drugih da "popusti" i poveća domaću potražnju, što bi se reflektiralo na izvoz tih zemalja u Njemačku.

The Observer

Tko je glasao

Nema tu ništa nelogično. I ne

Nema tu ništa nelogično. I ne radi se o tome tko ima novaca a tko nema. Njemačka je u sličnoj situaciji kao i Kina (ali u drugim relacijama) i u sukobu s ostalima u G20, jer toliko izvozi da joj dobro ide i uz slabu domacu potrošnju. Inače, jedan od osnovnih alata poticanja privredne aktivnosti je poticanje domaće potrošnje. Njemačka je u posljednjih 10 godina radila suprotno držeći plaće "na uzdi", čime je silno povećala konkurentnost i to je temelj trenutnog izvoznog booma i trgovinskog suficita. Ali i pritiska od strane USA i drugih da "popusti" i poveća domaću potražnju, što bi se reflektiralo na izvoz tih zemalja u Njemačku.

nevjerojatno je što pričaš. govoriš o zemljama koje su otišle kvragu pa pametuju zemljama kojima dobro ide zato što ove rade ispravno, štede i potiču svoju proizvodnju, tako da po mogućnosti i njihov sustav kolabira. takva politika je potoršen zadnjih 20 godina. rezultati takve loše politike su najveća financijska kriza ikad, koja neće biti gotova ni za slijedećih 20 godina. poticanje potrošnje bez da se nešto zaradi je u najmanju ruku suludo i van osnovnih postulata razuma i zdrave pameti. znamo kako se poticala "domaća potrošnja", davali su se krediti koje sada nitko ne može vraćati a proizvodnja se selila na istok jer je lakše špekulativno zaraditi nego zavrnuti rukave. pa umjesto da nešto naučimo mi bi trebali davati još kredita gdje bi kupovali suludo skupe nekretnine i robu koju netko drugi proizvede. za to se naravski zadužiti pa prodati i dušu ne bi li platili dugove.

Tko je glasao

Ja uopće ne govorim što je

Ja uopće ne govorim što je loše a što dobro. Samo objašnjavam situaciju, a to je da Njemačka "uživa" u visokoj potražnji svoje robe na stranim tržištima, a istovremeno ograničava potrošnju u Njemačkoj. To je i dovelo do velikog Njemačkog trgovačkog suficita, za koji neki misle (npr. USA) da je neodrživo visok. Sve to da objasnim da ono što ti misliš nije logično, ipak ima svoju logiku.

http://en.ce.cn/subject/g20seoul/ga/201011/11/t20101111_21959351.shtml

The Observer

Tko je glasao

brkaš logiku i interese.

brkaš logiku i interese.

Tko je glasao

Odlučni čova

Dakle, potpuna zbunjenost i nekoherentnost, kao što i priliči poluintelektima kojima je vrhunac literatura Mile Budaka.
"Demokrata od zanata", koji ima božanstvo u vidu briselke "administracije i demokracije", etiketira zbog malo humora.

Što bi tek napravio da se radi o ozbiljnijim stvarima: trpao u logore sve kojima se ne sviđa njegova kokoš podrezanih krila?

Poluintelekti u nedostatku argumenata na kritiku EU, ispaljuju ovakve gadosti s M.Budakom.
A ja sam mislila da si ti mali birokratčić, uglađenih svjetskih manira i gospodskih njegovanih ručica, a ti si odlučni čova s brkovima poput Staljina.

Usprkos retoričkoj pozlati koja katkada može zavarati, ovakvi komentari otkrivaju pravu narav - primitivizam, netoleranciju i uskogrudnost.
Dobro si opisao vlastiti komentar.
Odaju te brkovi!

Tko je glasao

Demokrata od zanata", koji

Demokrata od zanata", koji ima božanstvo u vidu briselke "administracije i demokracije", etiketira zbog malo humora.

Gledaj, to je isključivo zato da ti naznačim da i ja imam "argumenata", kad već na taj način otvaraš diskusiju.

Humor? Znaš li ti što bi to uopće trebalo biti? Nešto što čovjeka razveseli i razgali, makar se i ne slagao s porukom. A to tvoje je etiketa (tko će o kruhu nego pekar) i ogavna uvreda dostojna najvećeih prostaka.

The Observer

Tko je glasao

Politbiroi, sekretari i komesari

Gledaj, to je isključivo zato da ti naznačim da i ja imam "argumenata", kad već na taj način otvaraš diskusiju.
Tvoji "argumenti" su tipični "argumenti" ondašnje države, koja je sva drugačija mišljenja od partijskih, prozivala djelovanjem unutrašnjih neprijatelja, a ako su mišljenja bila iz Hrvatske, onda je koristila povezivanje s ustaštvom.

Ostao si na tim relacijama, i time pokazao što se stvarno krije iza tvoje uglađenosti, u tvojoj nametljivoj i netolerantnoj promidžbi EU.

Humor? Znaš li ti što bi to uopće trebalo biti? Nešto što čovjeka razveseli i razgali, makar se i ne slagao s porukom. A to tvoje je etiketa (tko će o kruhu nego pekar) i ogavna uvreda dostojna najvećeih prostaka.
Postoje stupnjevi humora, a i vrste humora. Ti si očito navikao na stalno podilaženje i kompromiserstvo, pa ti ironija, satira, sarkazam i ostali oblici "teškoga humora" ne leže- kao i većini umišljenih veličina.

Ne leže ni europskim birokratima kojima se N.Farage ruga: njihovoj kvazidemokraciji, centraliziranom ekonomskom planiranju i kontroli, želji da se narodima Europe nameću političke odluke bez njihove suglasnosti (politička sprdnja i "demokratske" manipulacije oko njihova novoga Ustava), destruktivnom utjecaju briselske birokracije na nacionalna gospodarstva (što je i konačni cilj, pokazuje se -ipak utopijske, kozmopolitske Europe).

Nije ni čudo da se briselska administracija najbolje slaže s bivšim komunistima: i jedni i drugi vole totalitarizam; nadzor svega iz jednoga centra, svemoć svojih birokrata i apartčika, petljanje u medije, podmićivanje novinara, petljanje u izbore i formiranje parlamenata i vlada po njihovom ukusu i direktivama, namještanje anketa i determiniranje izbora, suzbijanje nacionalnih i vjerskih osjećaja, nedozvoljavanje nikakve kritike- koje odmah etiketiraju nacionalističkima, stvaranje struktura kojima bi odabranima vječno omogućili manipulacije nad narodima.

Ta tvoja Europa, razlikuje se od fašizma u jednom detalju:
fašisti su mrzili i pokušavali uništiti poneke nacije, dok su svoju smatrali nadnacijom, a ovi su u mržnji tiši i perfidniji, ali žele uništiti više -sve nacije, pa i vjere, u ime klase najbogatijih i njihove naddržave, u kojoj im nisu poželjni oni koji cijene svoju naciju i vjeru, svoje nacionalno bogatstvo, svoju slobodu, a ne njihove direktive i naručene, plaćene i sponzorirane medije.
Oni su poput nekadašnjih Politbiroa i svemoćnih sekretara i komesara.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci