Tagovi

Tražiti uvjerenje o nekažnjavanju je ne/zakonito

Nema gotovo ni jedenog natječaja za zaposlenje a da uvjet između ostalog nije i ono famozno uvjerenje o nekažnjavanju, pa čak u zadnje vrijeme, i da se protiv osobe ne vodi nikakav postupak.
No ni jedan meni poznat Zakon ne propisuje mogućnost da vam netko traži bilo kakvo uvjerenje o kažnjavanju ili nekažnjavanju, a naravno ni o pokretanju kaznenog postupka jer opet, Zakon kaže da pokretanje postupka ne prejudicira osuđujuću presudu. Kako dakle znamo da nitko nije kriv bez da je pravomoćno osuđen onda ni na koji način ne može biti uskraćen ni u kojim ustavnim pravima, pa ni u mogućnosti - pravu da se ravnopravno natječe za posao. Za određene ali rijetke (uglavnom državne) službe postoji posebni zakonski propisi koji kažu da osoba mora biti i bez bilo kojeg postupka u tijeku, no i u tom slučaju je opet nadležno isključivo Ministarstvo pravosuđa, odnosno odjel kaznene evidencije koje ni u tom slučaju potvrdu ne izdaje osobi već tijelu ili ustanovi koje to ima pravo za navedenu osobu zatražiti.
Radi se o tome da se na tu igru dugo vremena može blokirati sve nepoćudne….. ono podnese kaznenu prijavu, a odvjetništvo optužnicu, i eto ti gabule za pojedinca, a onda sud naravno predmet razvlači godinama, a pojedinac čeka li čeka...

KAZNENI ZAKON 110/97

Podaci iz kaznene evidencije

Članak 86.

(1) Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati samo sudovima i državnim odvjetništvima kad se radi o kaznenom postupku protiv osobe za koju se traže podaci ili kad je u tijeku postupak za njezino pomilovanje.

(2) Podaci iz kaznene evidencije mogu se iznimno dati državnim tijelima na njihov obrazloženi zahtjev kad se radi o povjeravanju određenih poslova i zadataka u državnoj službi osobi za koju se traže ti podaci.

(3) Kaznenom evidencijom mogu se u okviru svoje zakonske ovlasti koristiti i tijela unutarnjih poslova radi otkrivanja počinitelja kaznenog djela. Navedeni podaci smatraju se profesionalnom tajnom.

(4) Nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.

(5) Građanin ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe samo ako dokaže da su mu ti podaci potrebni radi ostvarivanja prava u stranoj državi.

Dakle iz citirano članka 86. jasno je da nitko, ne samo da ne mora. već nije ni u mogućnosti dobiti uvjerenje osim u slučajevima koje opet taj isti članak 86. stavak (5)Zakona propisuje. To ujedno znači da sve one potvrde ili uvjerenja o nekažnjavanju koje gotovo svi traže jeste nezakonito, a zašto svi prelaze preko toga, doista mi nije jasno.

Komentari

Uvjerenje se pogrešno

Uvjerenje se pogrešno naziva "uvjerenjem o nekažnjavanju", ne samo u javnosti nego i u nekim zakonima (!).

Radi se o uvjerenju da se protiv osobe ne vodi sudski postupak ili istraga što je legalno čisto zato jer su to javni podaci - i sudski postupak i istraga su javni (osim iznimno). To je potvrda da nije podignuta optužnica ili donesena nepravomoćna presuda. Sud nema uvid u kaznenu evidenciju i ne može izdati "potvrdu o kažnjavanosti" jer nije ni samostalno nadležan za izvršenje kazni. Pravomoćno osuđenoj osobi protiv koje se ne vodi postupak neće u toj potvrdi ništa stajati.

Citirana odredba iz KZ-a se odnosi na izvod iz kaznene evidencije, ne potvrdu o kojoj ti pričaš.

Preporučujem malo više istraživanja prije pisanja dnevnika.

Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

Zakon o državnim

Zakon o državnim služebicima donesen 27.7.2005 kaže:

Uvjeti za prijam u državnu službu

Članak 48.

(1) Osoba koja se prima u državnu službu mora imati:

a) odgovarajući stupanj obrazovanja,

b) odgovarajuće stručno znanje i iskustvo, osim u slučaju prijma vježbenika,

c) zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,

d) hrvatsko državljanstvo.

(2) Za prijam u državnu službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(3) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka posebnim zakonom, uredbom ili pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela mogu se propisati i drugi uvjeti za prijam u državnu službu.

Zapreke za prijam u državnu službu

Članak 49.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe:

a) protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kaznena djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u jav­nom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,

b) kojima je prestala državna služba zbog teške povrede služ­bene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe,

c) kojima je prestala državna služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe.

A što se tiče udaljavanja s posla zbog kaznenih postupaka i tu je zakon jasan:

5. Odjeljak

UDALJENJE IZ SLUŽBE

Slučajevi udaljenja

Članak 112.

(1) Rješenjem čelnika tijela službenika se može udaljiti iz služ­be ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti, a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi, dok traje taj postupak, mogao štetiti interesima službe.

(2) Smatra se da je udaljen iz službe službenik protiv kojega je pokrenut istražni postupak i određen pritvor, o čemu se donosi rješenje.

(3) Udaljenje iz službe traje do okončanja kaznenog postupka ili postupka zbog teške povrede službene dužnosti, a u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, do isteka pritvora.

Cijelo vrijeme se vrtiš oko krivog zakona!

Tko je glasao

Preporučujem malo više

Preporučujem malo više istraživanja prije pisanja dnevnika
Pa eto, i ja tebi toplo preporučam da to malo "istražiš" prije no što napišeš slijedeći komentar.

Tko je glasao

"U službu u Oružane snage

"U službu u Oružane snage može biti primljena osoba koja osim uvjeta određenih propisima o državnim službenicima i namještenicima, odnosno općim propisima o radu ispunjava i sljedeće uvjete:

-da je regulirala obvezu služenja vojnog roka (muškarci),

–da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv: Republike Hrvatske; slobode i prava čovjeka i građanina; vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom; službene dužnosti; Oružanih snaga; života i tijela; opće sigurnosti ljudi i imovine; spolne slobode i spolnog ćudoređa; braka, obitelji i mladeži; imovine i sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

da protiv nje nije otvorena istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz podstavka 2. ovoga članka,

–da joj pravomoćnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane,

–da nije prethodno otpuštena iz državne službe ili iz pravne osobe s javnim ovlastima zbog povrede službene dužnosti,

–za prijam u djelatnu vojnu službu osoba mora imati samo Hrvatsko državljanstvo."

Ovo je dakle primjer uvjeta za prijem u službu u OS RH. Boldirano (podstavak 3.) je ono o čemu govori "Opinioiuris" a ono iznad boldiranog (podstavak 2.) je vezano za kaznenu evidenciju o kojoj ti govoriš.

Dakle, kandidat mora dokazati ono što je boldirano (3.) i to prilaganjem odgovarajuće potvrde (uvjerenja) suda mjesno nadležnog za mjesto prebivališta kandidata.

Ono iznad toga, dakle izvod iz kaznene evidencije se traži i kaznena evidencija provjerava od strane zakonom ovlaštenih tijela (dio famoznih provjera) i kandidat nije dužan donijeti niti može dobiti takvu potvrdu.

Točno je da u natječajima za zapošljavanje prilično često stoji otprilike ovakva formulacija "da kandidat nije osuđivan za kaznena djela protiv imovine i osoba te da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za ista djela".

Maksimalna je kreativnost sastavljača natječaja, ali ipak nitko ne pravi problem kad kandidat donese samo i jedino moguću potvrdu da se protiv njega ne vodi postupak.

B-52

Tko je glasao

Potvrda o kojoj ti govoriš

Potvrda o kojoj ti govoriš izgleda ovako:

Molim te identificiraj gdje na njoj se nalazi/traži podatak o (odsluženim) pravomoćnim kaznama odnosno kaznenoj evidenciji?

Očekujem da se ispričaš čitateljima zbog širenja pogrešnih informacija.

Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

Daj mi pli reci gdje ja mogu

Daj mi pli reci gdje ja mogu nabaviti to uvjerenje i koliko dana treba da se ono izda? Rok za natječaj mi izlazi za 3 dana. Hvala. Mihela

Tko je glasao

Prije je bilo u Vukovarskoj

Prije je bilo u Vukovarskoj ulici u Palači pravde u prizemlju (preko puta dvorane Vatroslav Lisinski). Ne znam je li još to tamo.Inače je odmah gotovo i koliko se sjećam (vadio prije 3 godine) nije ništa koštalo.

Tko je glasao

Ispričati se trebaš ti jer

Ispričati se trebaš ti jer si u ovom slučaju ti taj koji širi dezinformacije. A sad kad si toliko pametan i informiran, a dopuštam i da ja nisam, lijepo odgovori slijedeće:
Tko će ti to dati tu potvrdu (jednu) obzirom da u Hrvatskoj postoji ne baš mali broj općinskih i županijskih sudova na kojima se može voditi istražni postupak, podignuta optužnica ili izrečena neprarvomoćna sudska presuda protiv bilo koje osobe koja baš i ne mora u trenutku podnošenja molbe za posao sa istim mjestom prebivališta u zadnjih mjesec dana, godinu ili duže.......
I PROČITAJ JOŠ JEDNOM CITIRANI ČLANAK ZAKONA,.. kao naravno i nekoliko natječaja za zastupanje radnog odnosa...

Tko je glasao

Ja sam vrlo dobro pročitao

Ja sam vrlo dobro pročitao članak Kaznenog zakona i on govori o podacima iz kaznene evidencije. Ti govoriš o "potvrdi o nekažnjavanju" što je kolokvijalni naziv za potvrdu koja se izdaje na općinskom sudu po mjestu prebivališta i nema veze s kaznenom evidencijom koju vodi odgovarajuća služba ministarstva pravosuđa, ne sud.

Ovu potvrdu "o nekažnjavanju" (zapravo "uvjerenje da se ne vodi nikakav postupak") o kojoj ti govoriš uvijek izdaje sud po prebivalištu jer ćeš na njemu (po zakonu o kaznenom postupku) najčešće biti optužen - dakle, nije teško ustanoviti (mjesno) nadležni sud (među silnim sudovima) koji će potvrdu izdati.

Miješaš dvije različite stvari i ja sam ti pokušao ukazati na razliku, ali vidim da je to dočekano s isturenim očnjacima. Fine.

Nemam ništa protiv toga da bilo tko piše o bilo čemu ali mislim da je fer da se onda potrudiš i napraviš pošteno istraživanje prije jer u protivnom ne/svjesno širiš dezinformacije na javnom mediju kojem ljudi (često naivno) vjeruju. Nije odgovorno da pridonošis tome da netko pogrešno misli da "potvrda o nekažnjavanju" koja se traži za posao ima ikakve veze s kaznenom evidencijom. Jer nema nikakve. Osuđeni ratni zločinac može dobiti potvrdu o kojoj ti pričaš sa svim rubrikama praznim

S obzirom da nisi uspio odgovoriti na direktno pitanje (da identificiraš podatke o pravomoćnim kaznama / iz kaznene evidencije na potvrdi na slici) zaključujem da priznaješ da si pogriješio.

Usput, nije strašno ispričati se kad pogriješiš. Puno je lošije (posebno po tvoju vjerodostojnost na ovom blogu) ustrajati u pogrešci zbog prkosa.

Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

Ja naravno pravnik nisam i

Ja naravno pravnik nisam i nije mi bila namjera ovdje raspravljati o pravnom aspekltu traženih 2Uvjerenja" jer ovo na poslijetku i nije poratl za takvu svrhu, ali sam imao namjeru i postavio da mi ali i ostlima netko objkasni po kojem tgo zakonskom propisu netko protiv koga je otvorena istraga ili se vodi postupak nema pravo natjecati se za bilo koje radno mjesto osim kazao sam onih nekoliko u državnoj službi koji su posebnim Zakonom regulirani. Da bi to podvukao napisao sam ovo...
No ni jedan meni poznat Zakon ne propisuje mogućnost da vam netko traži bilo kakvo uvjerenje o kažnjavanju ili nekažnjavanju, a naravno ni o pokretanju kaznenog postupka jer opet, Zakon kaže da pokretanje postupka ne prejudicira osuđujuću presudu. Kako dakle znamo da nitko nije kriv bez da je pravomoćno osuđen onda ni na koji način ne može biti uskraćen ni u kojim ustavnim pravima, pa ni u mogućnosti - pravu da se ravnopravno natječe za posao. Za određene ali rijetke (uglavnom državne) službe postoji posebni zakonski propisi koji kažu da osoba mora biti i bez bilo kojeg postupka u tijeku, no i u tom slučaju je opet nadležno isključivo Ministarstvo pravosuđa, odnosno odjel kaznene evidencije koje ni u tom slučaju potvrdu ne izdaje osobi već tijelu ili ustanovi koje to ima pravo za navedenu osobu zatražiti.
....
sa namjerom da upozorim na ovo...
Radi se o tome da se na tu igru dugo vremena može blokirati sve nepoćudne….. ono podnese kaznenu prijavu, a odvjetništvo optužnicu, i eto ti gabule za pojedinca, a onda sud naravno predmet razvlači godinama, a pojedinac čeka li čeka...
... a napisao jer znam mnoge koji su zbog toga imali probleme prilikom zapošljavanja, a pa između ostlih i ja osobno. Kako mi je ekipa prije skoro 15-ak godina namjestila prljavu političku igru (koju su na sudu naravno izgubili) koja je uključivala i optužnicu.... godinama nisam mogao dobiti to uvjerenje jer su priznavali samo one u kojjima je pisalo da se protiv pojednica ne vodi postupak ili nije u tijeku spor (pravomočna optužnica). Kako sam prevrtio sve meni znane i neznane Zakone nigdje nisam našao zakonsko uporište za traženje takvih uvjetrenja ili potvrda i u tome je poanta mog piskaranja na ovu temu. Tek kada sam došao dao osoba iz ministarstva pravosuđa problem je bio riješen jer je "poslodavac" uputio pismeni zahtjev o postojanju ili nepostojanju zakonskih pepreka da bi se osoba xy zaposlila na navedeno radno mjesto.......
Sve drugo je bilo uzalud....., a nema što nisam pokušao,.. i naravno za radna mjesta na koja sam se natjecao nigdje u ni jednoim zakonu nisam našao da je ta potvrda potrebna, pa ni u aktima pravnih osoba koje bi raspisivale natječaje....

Tko je glasao

Kako sam prevrtio sve meni

Kako sam prevrtio sve meni znane i neznane Zakone nigdje nisam našao zakonsko uporište za traženje takvih uvjetrenja ili potvrda...Uporište je u činjenici da su to javni podaci. Istraga i sudski postupak su javni (za razliku od kaznene evidencije!), a javni podatak može tražiti tko hoće na temelju vlastite slobodne procjene.

Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

Cijenjeni gospon opinioiurs,

Cijenjeni gospon opinioiurs, pitanje pojednostavljeno bi bilo slijedeće: Tko ili što, a mislim na važeće Zakone meni može ili smije uskratiti pravo da se natječem za posao (pa bilo to i smetlara, bezuvrede ikome) ako je protiv mene otvorena istraga ili podignuta optužnica?
Dakle gdje to piše?
Linkaj mi na taj Zakonski propis i ja ću ti se ispričati... javno.

Tko je glasao

Zakon o radu: Na sklapanje,

Zakon o radu: Na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u svezi s ugovorom o radu...primjenjuju se u skladu s naravi toga ugovora opći propisi obveznoga prava.Prema općim propisima obveznog prava, obvezni odnosi se uređuju slobodno:Zakon o obveznim odnosima: Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima te moralu društva.S obzirom da je postojanje optužnice ili postupka javni podatak, svatko ima dakle slobodu tražiti javne podatke kao uvjet sklapanja obveznog odnosa ako hoće i ne mora imati posebno zakonsko ovlaštenje za to.

Ispriku ne duguješ meni nego čitateljima koje si naveo na zaključak da potvrda o kojoj govoriš ima veze s kaznenom evidencijom, što je neistina.

Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

Uvjerenje o nekažnjavanju u

Uvjerenje o nekažnjavanju u RH izdaje jedino odjel kaznene evidencije u ministarstvu pravosuđa. I dalje stojim pri ovom, a odgovor na vrlo jednostavno pitanje mi i dalje nisi dao.

Tko je glasao

Tražiti da, no dali time i

Tražiti da, no dali time i priječiti nekome ustavno pravo na rad, i po kojem to zakonskom propisu?

Tko je glasao

"Pravo na rad" nije "pravo

"Pravo na rad" nije "pravo na posao". :)

Pravo na rad znači da država ima obvezu osigurati svima jednake uvjete za rad odnosno da nitko ne bude isključen iz svijeta rada sam po sebi. To pravo zapravo znači da svi moraju pod istim uvjetima imati pristup radu.

Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

moje iskustvo kaže da na

moje iskustvo kaže da na natječajima koju god potvrdu doneseš je OK

možeš je donijeti s općinskog suda ili s trgovačkog, sasvim svejedno jer je ljudima tamo bitno zaokružiti formu a ne provjeravati što u tim papirima doista i piše

a osim toga, obzirom na umreženost sudova, uopće ne vidim na koji način oni mogu pratiti da li je netko kažnjavan ili nije, ili da li se vodi postupak ili ne i u kojoj je fazi

čisti Kafka je kod nas

Tko je glasao

mrak upavo i želim kazati

mrak upavo i želim kazati ako su na mene dugo duuuuuuuuugo pazili da se negdje nebi pojavio, a skužio sam tek kada sam temeljem uvjerenja iz ministarstva dobio posao u jednoj ustanovi jer je (ekipa valjda zadužena da me nadzire) prvu stvar koju su provjeriti bila upravo ta famozna potvrda. Kako je nisu mogli ignoriati onda su političkim igricama istu opisivali u javnosti kao falsifikat, naravno sa ciljem da me eliminiraju..... Naravno bez učinka ali nije ugodno bilo dugi niz godina.... a igra sa istima još traje...

Tko je glasao

Ne samo zaposlenje i

Ne samo zaposlenje i kažnjavanje, nego svi javni poslovi i postupci i dalje počivaju na beskrajnoj količini uvjerenja, potvrda i sličnog i poznatoj dvojnosti - ne samo da to nešto značajnije ništa ne treba a za beznačajno treba i bitno više nego što je ikome poznato nego svi javno uredno i službeno sporni subjekti imaju besprijekorne i spremljene dokumente dok je mnogima to odavno ispod časti baviti se time.

Tako je podobnost nije iščezla nego stalno evoluira i tko drži do sebe i dalje ne želi na liste podobnosti (npr. Grad Zagreb ih non-stop baš tako zove).

Tko je glasao

Vrlo zanimljivo. Uvijet

Vrlo zanimljivo.
Uvijet nekažnjavanja ima državna uprava. I po tom zahtjevu ispada da se može biti predsjednik države, ali ne i državni službenik, zbog tog uvjeta.
S druge strane, ako netko i ima kaznenu prijavu, nije kžanjavan, dok nema pravomoćne presude.

Tko je glasao

Upravo taj apsurd iamte u

Upravo taj apsurd iamte u mnogim jedinicama lokalne samouprave u kojima su načelnici i gadonačelnici ljudi protiv kojih se vode razni postupci ili su pravomočno osuđeni za kaznena djela, a istovremenu ta samoupava raspisuje natječaje za radna mjesta na koja se ne mogu natjecati osobe protiv kojih je podignuta tužba ili podnesena kaznena prijava.

Tko je glasao

Kandidat za premijera

Kandidat za premijera Čačić - utvrđen sukob interesa za 135 milijuna kuna. Obzirom da se ne komentira, svima normalno.

Tko je glasao

Vipera, iskustvo nas uči

Vipera, iskustvo nas uči (Tito, Tuđman, Mesić) da za predsjednika nisu potrebne potvrde o nekažnjavanju, naprotiv, to je u navedenim primjerima bilo čak i poželjno i moglo se dobro iskoristiti. ;-)

Tko je glasao

To iskustvo me je i navelo

To iskustvo me je i navelo da napišem predhodni komentar. Skoro da je to kažnjavanje preduvjet za tu časnu funkciju.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci