Tagovi

Tko kaže da nema alternative? Primjer Bale - Istra - Mon Perin

Bale Mon Perin Tematski parkPonukao me bijesdrugi svojim bezobraznim komentarom na CNN-a i Sunčani Hvar - iako to ne čudi, sad kad su dobili izbore nakon četiri godine laganja i mazanja, tko vas šljivi, tko vam je kriv što imamo još četiri godine za još veće laži, bahatost i cijelu poznatu HDZ-ovu paletu. U nedjeljnom Jutarnjem listu, kojeg bijesdrugi, sada naziva ozbiljnom novinom, jer više ne otvara afere, naletio sam valjda na ozbiljnu temu (neka me ispravi ako sam u krivu). Tri stranice posvećene nekoj temi, a ne radi se o skandalu - onda mora biti da je zanimljivo. Bale u Istri su našle način kako se iskobeljati iz kaljuže koja ih okružuje. Ili su barem pokušali... Nemojte se čuditi sličici - dinosaur s ilustracije je zvijezda budućeg tematskog parka u Balama...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istar­ska opći­na Ba­le sa svo­jih tek nešto više od ti­su­ću sta­no­vni­ka i osam­de­se­tak če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra ­površine po­slje­dnje je če­ti­ri go­di­ne zbog projekta Bale epi­cen­tar svo­je­vr­snog po­li­ti­čko-po­du­ze­tni­čkog ek­spe­ri­men­ta. In­ci­ja­tor je Pli­nio Cuc­cu­rin, je­dan od čel­nih lju­di i naj­ve­ćih di­o­ni­ča­ra ­Adris gru­pe, i sam ro­dom Ba­lja­nin, či­ja je ne­za­vi­sna li­sta na izvan­re­dnim izbo­ri­ma 2004. pre­u­ze­la ­vlast u opći­ni, a to je po­tvr­di­la i go­di­nu da­na ka­sni­je.
Uz kon­sen­zus ­svih stra­na­ka Cuc­cu­rin na ne­ki na­čin pro­vo­di pro­jekt pre­tva­ra­nja opći­ne u fun­kci­o­nal­nu po­du­ze­tni­čku stru­ktu­ru ko­ja bi tre­ba­la fun­kci­o­ni­ra­ti na prin­ci­pi­ma odr­ži­vog ra­zvo­ja te ra­ci­o­nal­nom ko­rište­nju pri­ro­dnih re­sur­sa ba­ljan­skog pri­o­ba­lja. S gru­pom isto­mišlje­ni­ka ini­ci­rao je pro­jekt Mon Pe­rin ko­ji uklju­ču­je akti­vno­sti udru­ge Mon Pe­rin i isto­i­me­ne tvr­tke osno­va­ne pot­kraj 2005. go­di­ne či­ji su osni­va­či gra­đa­ni Ba­la, Opći­na Ba­le i “pri­ja­te­lji Ba­la”, ka­ko se na­zi­va­ju oso­be ko­je ni­su sta­no­vni­ci opći­ne, a izra­zi­le su že­lju da su­dje­luju u pro­je­ktu.

Zakup na 50 godina
Bale Mon Perin Tematski parkOd po­če­tnog te­melj­nog ka­pi­ta­la od 12 mi­li­ju­na ku­na i 740 osni­va­ča na­kon go­to­vo tri go­di­ne došlo se do 30 mi­li­ju­na ku­na i 900 udje­li­ča­ra, od če­ga ve­ći­nu i da­lje či­ne sta­no­vni­ci i Opći­na te se bez nji­ho­ve su­gla­sno­sti pre­ma Društve­nom ugo­vo­ru ne mo­gu do­no­si­ti naj­va­žni­je odlu­ke društva. Ulo­ga tvr­tke Mon Pe­rin je da se na ne­ki na­čin po­du­ze­tni­čki bri­ne o ra­zvo­ju opći­ne, pr­ven­stve­no da upra­vlja naj­vre­dni­jim re­sur­som, općin­skim ze­mljištem na ko­jem je pre­dvi­đe­na gra­dnja tu­ri­sti­čkih obje­ka­ta.
Gra­đa­ni Ba­la la­ni su se oso­bnim taj­nim ­izjašnja­va­njem odlu­či­li, što je pre­se­dan u Hr­vat­skoj, da Opći­na ne pro­da­je svo­je ze­mljište, već da ga da­je u du­go­ro­čni za­kup pa je ta­ko tvr­tka Mon Pe­rin ja­vnim na­tje­ča­jem ze­mljište na ko­jem se tre­nu­tno na­la­ze dva au­to­kam­pa do­bi­la u za­kup na 50 go­di­na, a u idu­ćem ko­ra­ku na tom bi ze­mljištu tre­ba­li do­bi­ti i pra­vo gra­đe­nja - obja­snio je Cuc­cu­rin.
Na­kon tri ­uspješne go­di­ne ­pred Ba­la­ma tek su naj­ve­ći ko­ra­ci: oče­ku­ju se su­gla­sno­sti na ko­na­čni pri­je­dlog ur­ba­ni­sti­čkog pla­na pri­o­ba­lja, usko­ro se oče­ku­je po­kre­ta­nje zna­čaj­nih go­spo­dar­skih akti­vno­sti na tom ze­mljištu pu­tem stra­teških par­tner­stva s do­ma­ćim i stra­nim in­ve­sti­to­ri­ma, a tvr­tka Mon Pe­rin pa­ra­lel­no bi se tre­ba­la pot­kraj go­di­ne pre­tvo­ri­ti u di­o­ni­čko društvo i pla­si­ra­ti na tr­žište ka­pi­ta­la. Pro­stor­no-pro­gram­ska stu­di­ja ba­ljan­skog pri­o­ba­lja či­ja se pre­zen­ta­ci­ja odr­ža­la u uto­rak u 20 sa­ti u Društvu ar­hi­te­ka­ta Za­greb, izu­ze­tno je va­žan do­ku­ment ko­ji će ubr­zo bi­ti pre­zen­ti­ran i po­ten­ci­jal­nim ula­ga­či­ma. No Cuc­cu­rin ­objašnja­va ka­ko je bi­tno ra­zli­ko­va­ti to da se u Ba­la­ma odlu­či­lo da će se naj­pri­je stvo­ri­ti ide­ja i vi­zi­ja te po­sti­ći odre­đe­ni stu­panj ra­zvo­ja da bi se tak na­kon to­ga po­zva­li ula­ga­či sa stra­ne da su­dje­lu­ju u pro­je­ktu.
- Ri­ječ je o obr­nu­tom pro­ce­su od ­onog u slučaju Bri­ju­ni Ri­vi­je­ra ili tvor­ni­ce ­Rockwool, ­gdje se ili tek da­la ze­mlja na ra­spo­la­ga­nje ili se po­ja­vio in­ve­sti­tor sa svo­jom ide­jom a on­da mu se dao pro­stor - ­objašnja­va Cuc­cu­rin. A lo­kal­na za­je­dni­ca ni­je bi­la ta ko­ja je pro­cije­ni­la ko­je lo­kal­ne re­sur­se tre­ba ra­zvi­ja­ti, do­da­je.
- Mo­ja je vi­zi­ja bi­la da Ba­le tre­ba uči­ni­ti po­želj­nim za ži­vot naj­pri­je oni­ma ko­ji su tu ro­đe­ni, ali i svi­ma dru­gi­ma ko­ji tu že­le do­ći i pri­hva­ti­ti ­ovaj na­čin ži­vo­ta. Na­kon ove tri go­di­ne je­dno­sta­vno sam po­no­san na či­nje­ni­cu da se od star­tne pe­tor­ke pri­ja­te­lja s ko­ji­ma sam ­sjeo i pri­čao o tom pro­je­ktu ne­da­vno za Sve­ta tri kra­lja na sa­stan­ku oku­pi­lo dva­de­se­tak su­ra­dni­ka ko­ji da­nas ra­de na tom pro­je­ktu. Tih dva­de­se­tak lju­di za­je­dno sa ­svim sta­no­vni­ci­ma opći­ne do­slo­vno ži­vi za to mje­sto i že­li ga po­kre­nu­ti. Zna­nje i isku­stvo ko­je sam že­lio pre­ni­je­ti oči­to je naišlo na plo­dno tlo. Hoće li se sve ovo osta­lo ostva­ri­ti u go­di­nu, dvi­je ili tri go­di­ne, to je sada sa­mo pi­ta­nje vre­me­na, više ne po­sto­ji pi­ta­nje hoće li pro­jekt uspje­ti ili ne­će, to apso­lu­tno više ni­je upi­tno - za­klju­ču­je Cuc­cu­rin.

Cijeli tekst pročitajte ovdje - Bale - 180 milijuna eura za novu viziju života i turizma

Komentari

bio sam tražio i napokon

bio sam tražio i napokon pronašao dio oko spornih markica (a koje se pojavljuju niže u komentarima); ovo je dio razgovora iz lidera

* Nikad nije dovoljno razjašnjeno što se dogodilo s onih 1,5 milijuna markica s istim serijskim brojem nađenih upravo u TDR-u?
- Tko zna koji put moram ponoviti da TDR ni na koji način nije povezan s krijumičarenjem cigareta, mi smo žrtva, a ne izvor šverca. Poslovna politika koncerna je jasna, odlučna i nedvosmislena, a TDR ne olakšava, ne zaobilazi i ne podupire krijumčarenje cigareta. Surađujemo i ubuduće ćemo surađivati i pomagati nadležnim tijelima u njihovim naporima na suzbijanju i onemogućavanju nelegalne trgovine cigaretama.
U konkretnom slučaju bile su to identifikacijske markice Crne Gore iz rujna 2001. godine. Naime, zbog nedostatka uredne dokumentacije, špediterska služba ih nije uredno zaprimila, a TDR upravo zbog neurednosti dokumentacije nije nijednu od tih iskoristio odnosno njima nije označavao cigarete namijenjene izvozu. Pri inspekcijskom nadzoru carinske uprave u srpnju 2002. godine, carinik je zatekao te markice na istome mjestu gdje su bile ostavljene i prije godinu dana - u hodniku, neraspakirane i vidljive carinskom službeniku koji je prisutan u prostorijama TDR 24 sata na dan, ali koji nije zatražio njihovo uklanjanje.
Naknadno je pokrenut prekršajni postupak zbog toga što markice nisu bile prijavljene pri ulasku u Hrvatsku, a markice su napokon uništene. U provedenom postupku utvrđeno je da TDR nije s tim imao veze, pa je postupak protiv njega i obustavljen. Zbog toga što nije uredno izvršio prijavu i primitak markica carinarnici špediterska služba bila je prekršajno kažnjena. I to je cijela priča o tobožnjoj umiješanosti TDR-a u krijumčarenje koja se svakih nekoliko godina, očito namjerno i tendenciozno, prezentira javnosti, bez ikakva temelja i uporišta.

ovo je iz lidera
http://www.liderpress.hr/Default.aspx?sid=4222

Tko je glasao

Kako je Potjeh tražio

Kako je Potjeh tražio istinu?, na koje je sve prepreke nalazio. Potrebno je da svi još jednom pročitamo, ne samo ovu, već i druge Ivanine priče. Starac se u Potjehovoj priči ipak zvao Vjest, ne zato što je bio vlasnik lokalnih ili globalnih novina u Šumi Striborovoj, već jer je bio vješt. Pustimo onda da svatko tko zna ili barem misli da zna pokaže svoju vještinu, jer će ako je nevjesta (ona koja nije vješta) uistinu guja, kad tad će pokazati jezik, baš na vrijeme da priča dobije sretan kraj. Ako je večini Baljana vjeruje, ako su našli nekog vještog da krene u ispunjavanje neke ideje, otkud pravo ikome da kritizira njihova vjerovanja. Moć je zajednice, a moć je trenutno u zemlji onih koji je nisu olako prodali, upravo u tome da sakupi sve vješte, da krene konstruktivan dialog, da se stvore uvjeti za razvoj. Uostalom, zašto ne bi naplatili ulaz na svoju zemlju, zar će ih netko više cijeniti ako se bude besplatno kupao. Sve je negdje nečije i valjda svatko ima pravo sa svojim raspolagati. Sve je bolje od stajanja u mjestu, pa i odlazak u krivom smjeru, jer će se na putu nešto naučiti.
Da je predsjednik Mon Perina prodavačica u lokalnoj trgovini, možda bi bio manje sumljiv, ali i manje vješt.
No, ako netki ima bolje i učinkovitije planove za ostvarivanje čuda neka ih napokon iznese, jer mnogi imaju ideje, ali ih rijetko tko realizira. Zašto, jer je za realizaciju svake ideje potreban novac, a novca malo kako i ljudi koji će oduzimati svoje vrijeme da ga zaista iskreno poklone zajednici. Na kraju, sigurno gospodin Cuccurin može svoje znanje, novac i vrijeme plasirati u djelatnost koja će mu brže i vjerojatno bez manje nerviranja, vratiti uloženo.

Tko je glasao

To su stare vijesti.

To su stare vijesti. Dinosauri su zaštitni znak bala još negdje od prve polovice 1990-ih, kada je snimljem "Jurrasic Park". Na području općine Bale (a to su mjesto Bale i 2-3 okolna zaseoka) stvarno su davno nađeni ostaci dinosaura. Šteta bi to bilo ne iskoristiti u turističke svrhe. Samo, čini mi se da malo kasne u realizaciji te ideje, jer dinosauri već odavno nisu hit na turističkom tržištu.
Ipak, ovaj primjer pokazuje koliko Istra odskače od ostatka Hrvatske. U Solinu su svojedobno probili cestu posred Salone, koja je jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na Jadranu (da ne spominjemo splitsku rivu). Zadar je nakon Drugog svjetskog rata obnovljen, a svjedoci kažu da su u toj "obnovi" cijele ulice u starogradskoj jezgri pomankute za nekoliko desetaka metara.
I Pula, koja je u Drugom svjetskom ratu potpuno razrušena, prilično je devastirana, ali ipak su sačuvani i obnovljeni najvažniji spomenici i dobar dio Staroga grada. Masovni je turizam i nekompetentna poslijeratna obnova i u Istri uzeo svoj danak, ali znatno manje nego u ostatku Hrvatske. Da ne govorimo da je najveći poluotok jako dobro i u bivšoj državi znao iskoristiti svoju prirodnu i kulturnu baštinu. Pa i danas, dok mjesta po Lici i Dalmatinskoj zagori propadaju, unutrašnjost Istre cvate (najviše zahvaljujući strancima, koji tamo kupuju, ali i obnavljaju kuće).
Iz svega mogu zaključiti samo da su tu ipak posrijedi - civilizacijske razlike!

Tko je glasao

ČUDO, LJUDI, ČUDO! Igor

ČUDO, LJUDI, ČUDO!
Igor Lesar
Da je danas pod krilaticom "razvoja", i to još k tome lokalnog i regionalnog razvoja, doista svašta moguće prodati, dokazuje primjer jednog istarskog čuda. Okosnica tog čuda u gradiću Bale su hoteli, zabavni parkovi, luksuzne vile i golf igrališta... Na tim igračkama za bogate oslanja se razvojni plan Bala koji bi lokalnom stanovništvu trebao donijeti "sreću".
14. rujna 2006

Ne znam jeste li među tolikom gomilom čuda koja se u posljednje vrijeme pojavljuju unaokolo čuli za novo istarsko turističko–gospodarsko čudo, ali eto, ono je tu, čudo koje je pokrenuo Plinio Cuccurin. Tko je Plinio Cuccurin i o kakvom je to čudu riječ? Cuccurin je drugi čovjek slijeva na ovoj slici i član je uprave Adris grupe d.d., čiji pak je član Tvornica duhana Rovinj d.d. A cilj tog čuda je malu općinu Bale iz turističke periferne učmalosti, mrtvila i niškoristi pretvoriti u turističku oazu i napuniti baljanska srdašca srećom i baljanske džepove lovom. Jer, tko kaže da se sreća novcem kupit’ ne može?! Zato se ovdje i radi o čudu!
Tastatura umjesto motike

Da je danas pod krilaticom „razvoja“, i to još k tome lokalnog i regionalnog razvoja, doista svašta moguće prodati, dokazuje upravo ovaj primjer baljansko-istarskog čuda. Direktorima razvojnih agencija već sam sada na usta izmamio epitet budale, no smatram da je drugačiji svijet doista moguć i bez toliko pompoznih JPP-ova (javno privatno partnerstvo) i greenfieldova! I dok naša vlada sa svojim satelitima i njihovim razvojnim projektima žuri u vlak za EU, od silne strke i inih čuda ne primjećuju sasvim mala, jednostavna rješenja kojima neki tamo budalaši i budalašice pokušavaju uspostaviti prirodnu ravnotežu i živjeti sretno i veselo i bez ovakvih "razvojnih projekata".

Ali valjda je takav civilizacijski trend. Više nije fora motikom kopati, već tastaturom projekte pisati i pretakati proračune iz šupljeg u prazno. Ne bih se začudio da u nekom 42. stoljeću pronađu zapis u jednoj od osamdeset stancija u staroj istarskoj općini Bale na kojem će pisati „ako već propadamo, propadnimo s hrpom love u novčaniku.“

Zbog čega takav cinizam? Iz vrlo prozaičnog razloga: jer ne vjerujem razvojnim projektima koji dolaze od ljudi koji (duhanom) truju druge ljude. Generalno, smatram veliku većinu „razvojnih“ projekata koji su se nudili, koji se nude i koji će se nuditi kontraproduktivnima i direktnim krivcima za još veću nepravdu i razlike u svijetu. Može se Cuccurin ne znam koliko puta potpisati u plaćene članke da projekt razvoja Bala pokreće radi društvene, a ne osobne koristi – ali nikako ne može prikriti činjenicu da je svoje carstvo (Cuccurin se spominje kao jedan od najbogatijih ljudi u državi) izgradio upravo na jednoj profitabilnoj ali etički upitnoj industriji. Iako naš zakon dozvoljava na kutije cigareta pisati da je pušenje štetno za zdravlje, nekako sam skloniji vjerovati slovenskim natpisima koji nedvosmisleno vele da kajenje ubija. No, ako i ova moja teza ne stoji, držim se onih narodnih poslovica koje kažu „bogati se navek’ za sebe pobrineju”.

No, leži li doista iza svega želja pojedinca/aca da zgrne/u još veću materijalnu korist? Ili je sve ovo samo igra u dobro prožvakanom sustavu?
Igračke za bogate u malom istarskom mjestu

I kako je ovo čudo ustvari nastalo? Smjenom općinske vlasti došlo je do promjene mišljenja na koji način razvijati općinu Bale. Monperinci su nakon pobjede na izborima (pogodite ime nositelja liste!!) krenuli u poštenu akciju. Dobro su promislili i istina, ponudili kudikamo bolju viziju razvoja općine od prijašnje vlasti koja je htjela izbetonirati cijelu obalu. No poanta je u ovome: “za koga bolju?” Čini se da je velikoj većini od tisuću i stotinu stanovnika te općine ova priča sasvim u redu. Činjenica je i da monperinci rade pametno, mudro i korektno. U čemu je onda problem?

Pa u tome što su okosnica tog čuda: a) golf igralište, b) hoteli, c) rekreacijski i zabavni parkovi, d) luksuzne vile sa bazenima. Igračke za bogataše. Igračke koje lokalnom stanovništvu donose “sreću”. Pa, ako ih već sami ne mogu imati, neka na njima zarađuju. Ne znam je li netko od filozofa već opisao ovu pojavu...

Kako bi se osobno uvjerio u socijalnu komponentu ovog razvojnog projekta, otišao sam u središte ovog čuda, u gradić Bale. Što reći – istina je. Jedan sat kupanja na Colonama i San Polu stoji dvadeset kuna. Ukoliko se pobunite protiv toga, mlađarija zaposlena na recepcijama ograđenim rampama bez srama će vam zaprijetiti da se odmah gubite odande i ne vraćate se više. Čini se da se Cuccurinov vrlo ambiciozan plan polako ostvaruje. Ne usudim se ni zamisliti što će biti nakon 2010. godine kada bi projekt trebao završiti. Novac, to prokletstvo koje pokapa svijet. Da, na to se oslanja razvoj Bala, projekt kojeg će slijediti mnogi. Na novac. Sve je ostalo maska, sredstvo manipulacije. Baljani su zavedeni, izmanipulirani. Planski.
Eko art centar EIA - alternativno istarsko čudo

Sjećam se kada su prije nekoliko godina iz udruge EIA došli prvi pozivi u pomoć: pomozite nam spasiti Bale! Radilo se o tome da se privatne vlasnike parcela uz more masovno, kroz političke aktivnosti (obećanja, obećanja), poticalo na prodaju zemlje na kojima su trebale izrasti mastodonske betonske građevine, mrcine koje će zagaditi sve oko sebe. Čini se da je jedna grupa aktivista/ca okupljenih u udrugu građana/ki kroz sate i sate volontiranja uspjela zaustaviti te nakane i spriječiti ljude da prodaju „svetu zemlju“. Sjetio sam se toga kada sam po zemlji jedne obitelji koja je na kraju odustala od prodaje hodao i divio se zalasku sunca.

Istarska je energija na daleko poznata. Duhovnjaci cijeloga svijeta pohode taj poluotok u potrazi za svetim, za inspiracijom, za nadahnućem i ozdravljenjem. Za mirom. Kad sam prije nekoliko godina shvatio da se na rtu Kamenjak (općina Medulin) više ne može robinzonski kampirati, osjetio sam da se sa Istrom počelo nešto događati. Danas, ona je mjesto nevjerojatnih spojeva koji umaraju, uništavaju ono sveto. Istra nam, barem ona „plava“ Istra, sve više sliči na žabokrečinu. Sve je teže osjetiti njenu iskonsku energiju. Turizam je za sobom doveo – pohlepu. I to u svega nekoliko godina.

Eko art centar EIA, upravo onaj iz kojega su prije nekoliko godina doprli S.O.S. pozivi u pomoć, smjestio se na periferiji općine Bale. Nekad stari obiteljski vinograd sada je mjesto okupljanja aktivista i aktivistica iz cijelog svijeta kojima je zajedničko jedno – živjeti zajedno s prirodom. EIA je kao članica saveza udruga Mreže ekosela Balkana bila domaćin radionice na kojoj se izgradila druga kućica od slame u 21. stoljeću u Hrvatskoj. Eto nam paradoksa – istarsko čudo vs. istarskog čuda! Jer, upravo je čudo bilo promatrati kako četrdesetak ljudi nošenih krilaticom „svi smo jedno“ u samo četiri dana podiže slamnatu građevinu! Bilo je to mjesto gdje su se susrele različite kulture i spojile u jedno biće, biće kojem je život svet. Biće kojem je novac samo nužno zlo, sredstvo. Biće kojem malo pomalo novac neće biti potreban!

O gradnji po mjeri prirode i ljudi mogli ste već čitati u Strpićevom članku. No, o doživljajima i zajedničkom suživotu kojeg doživljava sve više ljudi okupljenih u MEB-u ne možete čitati nigdje. To se može samo osjetiti. U trenucima provedenim s tim dragim ljudima vidim pravu inspiraciju. Stoga možda i osjećam što se krije iza maski koje nose „nositelji razvojnih projekata“. Upravo zbog toga smatram da su onako sjajni projekti koji se nude u klasičnom sustavu zlo za opstanak naše civilizacije.

Govoreći o ekoselima (o kojima ću pisati u sljedećem tekstu), koje vidim kao jedinu za sada pravu alternativu klasičnom sustavu, govorim o potpuno održivom sustavu koji se bazira na određenim načelima. Neka od načela o kojima vrijedi promisliti su: poštivanje Zemlje i života na Zemlji u svoj njegovoj raznolikosti (prema povelji o Zemlji), poštivanje slobode mišljenja, govora, osjećanja, poticanje osobne odgovornosti svakog pojedinca i pojedinke kako za svoj život tako i za život drugoga, uvažavanje, prihvaćanje i poštivanje međusobnih različitosti kao bogatstva čovječanstva, protivljenje svim oblicima diskriminacije temeljenih na spolu, rasi, boji kože, spolnoj orijentaciji, dobi, religiji, jeziku i društvenom, etničkom ili nacionalnom porijeklu, poticanje i stvaranje društva temeljenog na suradnji umjesto na dosadašnjim modelima nadmoći, zahtjev prema multinacionalnim korporacijama i međunarodnim financijskim organizacijama da djeluju transparentno, u interesu javnog dobra te ih držati odgovornim za posljedice njihovih aktivnosti.

Oprostite mi, ali ništa od ovih načela ne vidim u onom čudu s početka priče. Možda toga postaju svijesni i drugi, ljudi koji se sve više interesiraju za aktivnosti udruga koje rade i promoviraju suživot s prirodom, udruga koje potiču proizvodnju zdrave hrane, očuvanje dobrih vrijednosti i mirnog života. Postaju svjesni, i dolaze na imanja tih udruga u sve većem broju, dokazujući da je drugačiji svijet moguć. Svijet u kojem je glavni „alat„ permakultura.
Ekološki ili golferski raj?

I, završno, prenijet ću riječi profesorice Ljiljane Kencel: „Potaknuti natpisom Istarske županije: GOLF U ISTRI - «U Europi se svakog dana otvara jedno novo golf igralište!», želimo dodati da u toj istoj Europi odumire i nestane životinjska ili biljna vrsta svake minute. Prostornim planom istarske županije, s planiranih 14 povećan je broj projekata za gradnju golf igrališta na 22. Računa se da će svaki golfer potrošiti oko 150 Eura i da nam takav gost treba. A što nedostaje gostima koji su Istru prepoznali kao ekološki raj (pogledati knjigu «Vilinska Istra»), sa biciklističkim stazama, rekreacijskim i terapeutskim jahanjem, cestama vina i maslina, lavande i ružmarina, stancijama i netaknutom prirodom?

Hoće li golferski novac moći vratiti mikroorganizme i oživjeti zemlju koju će pesticidi pretvoriti u pustinju, hoće li moći vratiti izvore pitke vode koje su kod sebe davno zatrovali, hoće li oživjeti sve životinje i ptice koje će izgubiti stanište sječom šuma i devastacijom terena koje su naši preci tisućljećima čuvali? A baš smo se počeli ponositi istarskim rajem kojeg su svi europski i svjetski ekolozi počeli prepoznavati, raj satkan od romantike, bajkovitosti, ljepote, jednostavnosti i istinitosti istarskog čovjeka. A ta se istina na daleko prepoznaje, osjeti… naša makija i maslina, naša koza, naš boškarin, naš tovar…

Naša istina ne može biti – na tisuće hektara engleskog travnjaka na koje će se za zalijevanje potrošiti beskrajne količine pitke vode (koje kod njih više nema), za nekoliko bogatih golfera koji i ne znaju razliku između npr. engleske i istarske zemlje, a da budemo iskreni, baš ih i briga. Oni si devastacije mogu priuštiti jer imaju kapital. A mi željni posla i novaca. Hoće li nam takav novac donijeti sreću? Može li biti sretan onaj tko ustaje protiv prirodnih pravila i protiv vlastitih predaka? Koliko će još vilinska i bajkovita Istra to i ostati i da li će vile i vilenjaci što oduvijek plesahu oko šumskih jezera početi igrati golf?! «… trenutno je aktualan trend svega što je povezano sa prirodom, ekologijom, zdravim životom i sl.», pišu oni iz Županije. Kako je kontradiktorno to što je u trendu prirodno, za one koji uništavaju prirodu, ekološko za one kojima je ekologija modni hir pa će je nakon što je potroše u jednoj sezoni odbaciti kao stare, demodirane cipele.”

Tko je glasao

Zbog čega takav cinizam? Iz

Zbog čega takav cinizam? Iz vrlo prozaičnog razloga: jer ne vjerujem razvojnim projektima koji dolaze od ljudi koji (duhanom) truju druge ljude. Generalno, smatram veliku većinu „razvojnih“ projekata koji su se nudili, koji se nude i koji će se nuditi kontraproduktivnima i direktnim krivcima za još veću nepravdu i razlike u svijetu. Može se Cuccurin ne znam koliko puta potpisati u plaćene članke da projekt razvoja Bala pokreće radi društvene, a ne osobne koristi – ali nikako ne može prikriti činjenicu da je svoje carstvo (Cuccurin se spominje kao jedan od najbogatijih ljudi u državi) izgradio upravo na jednoj profitabilnoj ali etički upitnoj industriji.

Kakva si ti isfrustrirana, nesposobna i ograničena budala...

Čovjek se rodio u tom malom mjestu, radom stekao sve što ima (naravno da ponekad i malo sreće pomogne, to će ti svi uspješni ljudi priznati - biti u pravom trenutku na pravom mjestu, dobiti priliku, ali znati se i pokazati u toj prilici, biti okružen ljudima s kojima sve to timski postigneš) i nakon toga uložiti još dodatno svojeg novaca, znanja, vremena, odgovornosti i brige da svoj uspjeh vratiš u zajednicu... To su primjeri ljudi kakve trebamo...

Ali ne, jebivjetar ilesar, isfrustriran svojom nesposobnošću, ograničenošću pun je (prepun, kao septička jama govana) jala i naradije bi da to sve propadne. Filozofira i sere jer ne vidi SVOJU korist o tome, pa automatski misli da je to sve samo za Cuccurina. E jadniče, ima on više nego dovoljno za sebe i pet generacija i ne treba mu više niti sekunde brige- ali hoće. Jer nije sebičan, isfrustriran i ograničen poput tebe.

Pa kako ti budalo mala misliš da će se išta pomaknuti u ovoj državi? Od jebivjetara poput tebe i onog drugog drlesara - partijskog funkcionera sa životopisom na jednoj stranici, parazit na proračunu cijeli život?

Nitko u hrvatskoj ne valja - Cuccurin ne valja jer se obogatio u duhanskoj industriji, onaj tamo je bio u partiji, onaj do njega je prvo vozio kamion, onaj treći je počeo s cvjećarnom, ovaj zato jer ...., a onaj pak iz razloga Y.... Jadno, a sve te kritike dolaze od jebivjetara poput ovih xLesara. Da su oni pogon ove države - bili bi u kamenom dobu i gladni...

p.s. Netko je u jednom komentaru linkao da Cuccurin ima 7 od 11 zastupnika u općinskom vijeću.. Eto to je jal na djelu. U 20 godina u Balama se nije niti kamen pomaknuo, dođe čovjek koji će svima njima i njihovoj djeci osigurati budućnost a narod mu niti 2/3 podršku ne da na izborima... Jer i on će nešto zaraditi, pa ajmo ga zaustaviti, zašto bi on imao više od nas...

youtube.com/bijesdrugi
4hdz.com

Preporučam i
youtube.com/maxprvi
Lion Queen

Tko je glasao

Proučio sam" bijesu

Proučio sam" bijesu jedan,dva itd" sve tvoje komentare i kao netko ko se bavi psihom mogu ti iskreno reći s tobom nešto nije u redu. zbog predrasuda i iskrivljenih pojmova oboljela osoba poput tebe nemože vrlo često pojmiti da su tvoje tegobe zdravstveni problem.mora da si imao,problema u djetinjstvu i razvoju ,ovo nije uvreda ovo je za zabrinuti se .potraži pomoć dok je vrijeme dok te radikalizam ne otfura u crne košulje a onda je za svih kasno i za tebe i za nas koji se ne slažemo stvojim mišljenjem . Agresivnost ti se pojavljuje iz gotovo svake rečenice,svakom proturječiš s prozirnim argumentima, vrijeđaš, napadaš, a nisi cinik. Da si barem cinik onda bi to ipak kulturnije izgledalo ovako....
ni vrit ni mimo su tvoji komentari ,kak bi rekli pametni Zagorci.

netokracija

Tko je glasao

Mislio sam ti nešto reći

Mislio sam ti nešto reći ali nisam siguran da ćeš shvatiti.Oprosti možda neki drugi put.

stepski vuk

Tko je glasao

Samo ISTINSKI frustrirana,

Samo ISTINSKI frustrirana, nesposobna i ograničena budala drugome može reći da je budala. Toliko o tome, a nastaviš li se ovoliko blamirati, djeca će te se sramiti.

"Civilni aktivist Munir Podumljak danas je u 'Nedjeljom u dva' rekao da je duhanska mafija "majka svih mafija" jer proizvodi "legalnu drogu" i radi u sprezi s državom. Ovo je potkrijepio izjavom o pronalasku 800.000 markica s istim serijskim brojem u TDR-u, a za koje se utvrdilo da su tiskane u Crnoj Gori o čemu nikad nije provedena istraga."
http://www.monitor.hr/date/2008/02/03/#news_96363
http://vijesti.hrt.hr/ShowArticles.aspx?ArticleId=40498

I dalje vjerujem da u Balama gospodare varzi.

Tko je glasao

da, mali je problem kada se

da, mali je problem kada se u obzir uzme ukupni lik i djelo dotičnog gospodina; to treba pročitati čisto perspektive radi

glede tih markica, nije točno da nije provedena istraga (usput, bilo je 1.6mil markica) nego je točno ustanovljeno odakle su došle, zašto, zašto su bile tamo gdje su pronađene baš kao što je i kažnjena špedicija zbog tog propusta
ta cijela priča o markicama je postala urbana legenda koja se sada ponavlja kao činjenica (budem pronašao negdje točan tekst)

uostalom, dajte mućnite malo glavom, koja je logika da 1.6 MILIJUNA etiketa koje su navodno lažne budu pronađene u paketu u hodniku tvornice???
ovdje se pokušava govoriti o organiziranom kriminalu a netko tvrdi da bi organizirani kriminalci ostavljali etikete po tvornici da ih vidi apsolutno svatko

Tko je glasao

Mislim da xLesari ovo (iako

Mislim da xLesari ovo (iako si im to detaljno objasnio) i dalje ne mogu provariti jer njihova frustracija vlastitom nesposobnošću je toliko velika da sve što im to dokazuje uopće ne vide da je napisano...

Ali zato se zalijepe (kao muhe na govna, moram se opet ovdje ponoviti s poznato narodnom poštapalicom) na što god im se emitira u formi koja njih opravdava i predstavja kao moralne veličine, jedine neposustale u zemlji u kojoj su svi drugi najmanje kriminalci, ako ne i organizirani kriminalci... jer jednostavno mogu imati samo ako su ukrali...

A tip koji emitira gluposti (na nacionalnoj televiziji u prime-timeu što je priča za sebe - ne znam da bi se na BBC-u takva stvar mogla dogoditi bez da tip ne pokaže neoborive dokaze. Ali što možemo, to je to naše novinarstvo i njihov pojam odgovornosti za javnu riječ, zabrinuti su naši novinari jedino kad netko od 1000 viška na HRTu dobije pedalu, inače šute kao mrtvi, kao i HND koji takve stvari godinama promatra i ne reagira).

Anyway, da se vratim na početak, naravno da tip ne priloži NITI JEDAN dokaz, ali zar je to važno kad su njima govna tako fina za papati da jednostavno ne žele prestati....a tip samo priča ono što njima godi...
I tako to ide godinama i dobijemo urbanu legendu, kao što si napisao...Nije ovo jedini primjer, ima ih na stotine...

youtube.com/bijesdrugi
4hdz.com

Preporučam i
youtube.com/maxprvi
Lion Queen

Tko je glasao

Proučio sam" bijesu

Proučio sam" bijesu jedan,dva itd" sve tvoje komentare i kao netko ko se bavi psihom mogu ti iskreno reći s tobom nešto nije u redu. zbog predrasuda i iskrivljenih pojmova oboljela osoba poput tebe nemože vrlo često pojmiti da su tvoje tegobe zdravstveni problem.mora da si imao,problema u djetinjstvu i razvoju ,ovo nije uvreda ovo je za zabrinuti se .potraži pomoć dok je vrijeme dok te radikalizam ne otfura u crne košulje a onda je za svih kasno i za tebe i za nas koji se ne slažemo stvojim mišljenjem . Agresivnost ti se pojavljuje iz gotovo svake rečenice,svakom proturječiš s prozirnim argumentima, vrijeđaš, napadaš, a nisi cinik. Da si barem cinik onda bi to ipak kulturnije izgledalo ovako....
ni vrit ni mimo su tvoji komentari ,kak bi rekli pametni Zagorci.

netokracija

Tko je glasao

otkud nam 180 milijuna?

otkud nam 180 milijuna?

Nemrembilivit

Tko je glasao

novaca ima koliko god ti

novaca ima koliko god ti treba.
samo moraš znati kako ga oploditi. to je tako jednostavno...

youtube.com/bijesdrugi
4hdz.com

Preporučam i
youtube.com/maxprvi
Lion Queen

Tko je glasao

Najbolji način da se smanji

Najbolji način da se smanji pušenje a i dalje puni državni proračun je povećanje cijena alkohola i proizvoda od duhana.

stepski vuk

Tko je glasao

novaca ima koliko god ti

novaca ima koliko god ti treba.
samo moraš znati kako ga oploditi. to je tako jednostavno...

U RH je oko novca krenulo razdoblje sa sve više i više problema. Ne što ga nema i što nije sklon avaturama, nego što ga ima previše da je prešlo sve granice a i sklonosti ka avanaturama, kao sa oružjem i eksplozivnim sredstvima od rata samo još složenije a i sa dobrovoljnim predajama i pirotehničarima će ići teže.

Već desetljećima novac kod nas izvodi preraznovrsne manevre oslobađanja iz okova te avanturističke u potrazi za mračnim predmetima žudnje. Obzirom na impresivna iskustva možda i ne bi bilo toliko problema da se osvano nije pretjeralo, nešto slično Imotskoj krajini gdje se sve manje i manje bilo šta radilo a sve veći i veći nivoi i zhatjevi rasli. I onda na sve zadnjih desetak godina nove oluje nad olujama. Jeda od problema jest da su beskrajne milijarde sa svih izvora pohrlile oprati se, oploditi se i 1001 noć uživati u nekretninama i sličnom, a to je klopka nad klopkama, pa i megabankarske faktore koji se bave svim i svačim osim bankarstva. Zatim razni veliki specifični uspjesi, kao rubno ove kombinacije, gdje ogromni novci od igri sa duhanom bauljajuju po raznim smjerovima, koje više ne poznaju niti je moguća usklađena svirka.

To se ne pojavljuje prvi put. Početkom 20. st. je poharalo sve i članovi obitelji iz istih klika su jedni druge eliminirali da se spase od viška koji izaziva ekslopzije. Dvedesetih je odnijelo čuvenog Nikolu pašića, njegova sina i razne Cincare. Početkom osamdesetih je bilo više nego šokovito sa sličnim i sa ogromnim količinama novaca, da je drugu Jakovu Blaževiću po Jakuševcu odletio jedan kamion raznih deviza. U tim vrzinim kolima dođe do nekontroliranih procesa, fisija i fuzija, sa velikim implikacijama na okolinu, kao do neke vrste černobilske kataklizme.

U zadnjih niti deset godina je kao muha bez glave u svim smjerovima i do zadnje točke plasirano više od 100 bezglavih mlrd EUR-a. Takve sume, bitno urednije plasirane u istočne djelove i sa bitno manje nekontrolirane i ekplozivne i zapaljive materije, Njemačka se je tresla desetljeća. Bitno iskusnija Hrvatska će to sigurno znalačkije rješiti ali ipak neće biti lako. Npr. kada se vrijednost nekretnina na mnogim djelovima prepolovi i još k tome nitko neće doći ni pogledati, hrpe udarne generacije otplaćuje stanove 2.200 EUR/m2 + kamate koje rastu kao i komunalni troškovi dok su neki njihovi i elitne snage za 2-3 % cijene pokupile sav stambeni fond i k tome treba obeštetiti elitu SAO Krajine za trud i zbrinuti razne koji ne mogu. Novca viška, pravci zakrčeni, raznovrsni sudionici tresu zubima do unutar obitelji ... na čelu kolone cca 90 % isti sastav kao osamdesetih a više nema ništa šta bi odvuklo pažnju i mobiliziralo snage ... i dan za danom ...

Tko je glasao

I dan za danom ..... Možda

I dan za danom .....
Možda moglo bi biti i gore ?

stepski vuk

Tko je glasao

Vidim da je neizbježno

Vidim da je neizbježno pitanje Adrisa/TDR-a - no koliko sam ja razumio tu nema novca Adrisa - samo ljudi iz Bala koji su projekt prihvatili - neki s više ili manje novca?

Tko je glasao

Nema izravno, ali kad ti

Nema izravno, ali kad ti dode Plinio sa nekakvim idejama, onda ne pitas tko ste i odakle pak Vi.
To je naprosto tako, sve se zna sto je i tko Plinio i koliko je jaka njegova pozadina u Adrisu.
To je mozda presudno psihologija.
Ljudi iz Bala su se prikljucili i ulozili u zajednicku tvrtku i sad mozda je veci korisni efekt cinjenica da su pozitivno orijentirani spram zivota i imaju pozitivna ocekivanja nego sam financijski efekt od te zadruge koji takoder nije zanemariv.

Tko je glasao

Kao udjelicar Adrisa ja

Kao udjelicar Adrisa ja zamjeram trosenje energije i vremena bitnog vlasnika na ovakve projekte kojima ustvari samoostvaruje neke svoje fikcije, a zanemaruje vlasnistvo u Adrisu. Za to vrijeme Adris u svom duhanskom poslu sabijen je kao malo galsko selo u okruzenju strasnih Rimljana. Adris doslovno grca u parama i nekad se cini da ne zna sto bi s njima, za to vrijeme Plinio organizira i dize na noge svoje selo malo. Nemam nista protiv Mon Perina, ali me brine Adris, taj njegov duhanski posao, a kako tek lupaju lovu u turizam, to je strasno. Sta ce se sada dogadati kako ce sve to izgledati od toga puno zavisi jer izgleda da stiskavac dolazi.

Tko je glasao

A kaj ti znači udjeličar

A kaj ti znači udjeličar jel to onaj koji će ti nešto udjeliti ?Gdje si to pronašao ?
Nemoj se ljutiti, ali ovaj "novogovor" nerazumijem.To je kao da ja naručim u kafiću " uštrcak" umjesto gembača. Pa konobar bi me gledao izbezumljeno.

stepski vuk

Tko je glasao

stara hrvatska riječ za

stara hrvatska riječ za dioničara...

ne da ti ne razumiješ novogovor, nego je tebi hrvatsko-srpski jezik draži i smatraš da je hrvatski jezik nastao 1945. Pa sve što je od tada uvedeno ti je normalno, a 1000 godina prije toga kao da ne postoji... I kada se oživi hrvatska riječ koju su komunisti zatrli onda ti uvrijeđeno i zbunjeno "novogovor, ne razumijem..."

Hrvatsko-srpski jezik je također jedan od najvećih zločina komunizma, ovaj u kulturnoj sferi u kojoj je jedan jezik s 1000 godina povijesti pretvoren u nešto što je trebalo služiti bratstvu i jedinstvu.... Piše se latinica, a govori se hrvatsko-srpski ili sprsko-hrvatski...

Srami se, dozvoliš da ti tako izmrcvare nacionalno blago - jezik i još to podržavaš...

youtube.com/bijesdrugi
4hdz.com

Preporučam i
youtube.com/maxprvi
Lion Queen

Tko je glasao

Štovani, Žao mi je ako sam

Štovani,
Žao mi je ako sam izazvao takav revolt i bijes u Vama zbog mog nepoznavanja hrvatskog jezika i nedoličnog pitanja .Posramili ste me,i stvarno ,sada sam shvatio da ću morati na tečaj hrvatskog .Uz engleski, njemački i talijanski dobro će mi doći i hrvatskida nebih izazivao bijes.
Da se razumijemo ja nisam uvrijeđen ni zbog Vašeg uljudbenog komentara
ni zbog stare hrvatske riječi " udjeličar" samo mi nije jasno ,oprostite,paranoično reagiranje na moje neznanje.
Inače, ako ste primjetili , pišem latinicom i govorim hrvatski smatram se cosmopolitom i to od rođenja i svi me u mojoj Hrvatskoj razumiju ali ni to izgleda nije dovoljno.
Usput ako Vam ovo nešto znači moj bratić po mami koji je izgubio nogu u Lici za vrijeme domovinskog rata, također nezna za tu hrvatsku riječ ali zna da su mu dok je krvario neki oteli djedovinu .
Popijte si ,gospodine , molim Vas jedan hladni " uštrcak" za svaku dobru riječ i ohladite s tim nacionalnim zanosom jer će Vas uskoro pretvoriti u evropljanina.
Život je prekratak da bismo trošili vrijeme na bizarna prepucavanja i moguće uvrede.
Usput, jel znate što je udometar. Vjerujem da znate.

stepski vuk

Tko je glasao

ja mislim da je pitanje

ja mislim da je pitanje duhanskog businessa riješeno, naime ako kažemo da je postotak pušača u hrvatskoj 30% a u europi 5-8% apsolutno svakome mora biti jasno da je to business koji će se smanjivati s vremenom i da je kriterij kada a ne ako
mimo toga, jasno je da dolaze i propisi koji će ograničiti pušenje i bedasto bi bilo u adrisu da to nisu predvidjeli

i posljednje, njima je totalno jasno da njihova monopolska pozicija polako ali sigurno blijedi i da će vjerojatno u cijelosti nestati s ulaskom u EU i mislim da je gradnja njihove predimenzionirane tvornice u stvari karta za izlaz jer će ih prije ili kasnije zahvatiti neki val okrupnjavanja i tada će neki lik u BATu ili Philip Morrisu uzeti zemljopisnu kartu, pogledati gdje imaju što od tvornica i morati će doći do zaključka da je najveća i najučinkovitija tvornica koju imaju upravo ona u kanfanaru

naravno da je sve to business, no s pozicije rapidno shrinking marketa, ja mislim da bi vlasnik uglavnom odlučio raubati postojeću opremu dok se ne raspadne i onda pozatvarati sve kada voda dođe do grla, ovako, reci što želiš no mislim da je budućnost tog businessa zagarantirana

u adrisu ali i u balama ja osjećam pozadinski interes koji nije samo povezan s novcem, nego je tu i neka briga za zajednicu koju rijetko gdje možeš vidjeti

može biti da griješim ali tako to meni izgleda

Tko je glasao

Otprilike i ja mislim tako.

Otprilike i ja mislim tako. Medutim duhanski business ce jos dugo donositi puno novca. Izvoz istocnije, regija, a i sire. Mala digresija, poznat je izraz pusis k'o Turcin, mozda se i tamo probiju ako prode ovo sa Todoricem.
Dugo dugo ce jos to ici, a mali hrabri Adris mozda ce moci pronaci svoju racunicu medu velikima. http://www.ida.hr/fileadmin/sadrzaji/datoteke/gfi/Prezentacije/Duhanska_...

Ima ovakvih primjera kao Bale jos dosta, ali je malo koji bas ovako pitomog pozadinskog interesa, najcesce je to nesto vise isprepleteno. Medutim, ja nakeko smatram da je cak mozda i bolje kad postoji zdravi pozadinski interes jer se u suprotnom zna dosta grijesiti zbog nerealno postavljenih stvari.

Tko je glasao

naime ako kažemo da je

naime ako kažemo da je postotak pušača u hrvatskoj 30% a u europi 5-8% Ova statistika o postotcima pušača u Evropi ne štima.
U Njemačkoj je 27% pušača, u Češkoj je isto tak i u drugim zemljama je slično.

Tko je glasao

imaš pravo i ispričavam

imaš pravo i ispričavam se

evo našao sam link s podacima koji potvrđuju tvoje brojeve

http://www.euromonitor.com/Tobacco_vs_smoking_cessation_aids

Tko je glasao
Tko je glasao

i posljednje, njima je

i posljednje, njima je totalno jasno da njihova monopolska pozicija polako ali sigurno blijedi

Kao i ostatak ekipe ovdje, monopolska teza vam je omiljena. Nema monopola ima samo dominantne pozicije na tržištu. Zašto nema monopola? Jer je ulaz na tržište otvoren svim proizvođačima cigareta bez ikakvih ograničenja...
Pitanje je samo tko je najjači na tržištu, ali to nema veze s monopolističkom pozicijom koja bi podrazumijevala da nema trećih proizvoda...

....i da će vjerojatno u cijelosti nestati s ulaskom u EU i mislim da je gradnja njihove predimenzionirane tvornice u stvari karta za izlaz jer će ih prije ili kasnije zahvatiti neki val okrupnjavanja i tada će neki lik u BATu ili Philip Morrisu uzeti zemljopisnu kartu, pogledati gdje imaju što od tvornica i morati će doći do zaključka da je najveća i najučinkovitija tvornica koju imaju upravo ona u kanfanar

I zašto bi kupovali tvornicu kad smo u EU? Tada je sve jedno tržište i ne trebaju im lokalne tvornice...
Pa ne kupuju se tvornice zbog proizvodnje, kupuju se zbog ulaska na tržište. To vrijedi za sve industrije, tako i duhanske.
Siguran sam da Bat i PM imaju u europi i više nego slobodnih kapaciteta za proizvodnju za hrvatsko tržište, a btw i BAT i PM imaju u vlasništvu tvornice u Srbiji...

u adrisu ali i u balama ja osjećam pozadinski interes koji nije samo povezan s novcem, nego je tu i neka briga za zajednicu koju rijetko gdje možeš vidjeti. može biti da griješim ali tako to meni izgleda

ma naravno, glavno da tvoji komunisti u SDP-u jedini brinu za zajednicu. Oni su pravi brižni zajedničari....

youtube.com/bijesdrugi
4hdz.com

Preporučam i
youtube.com/maxprvi
Lion Queen

Tko je glasao

I zašto bi kupovali

I zašto bi kupovali tvornicu kad smo u EU? Tada je sve jedno tržište i ne trebaju im lokalne tvornice...

apsolutno se slažem, kupuje se market share a ne imovina; no kada kupiš i odjednom imaš tvornicu koja može zamijeniti četiri druge ne treba ti puno razmišljanja oko toga što je slijedeći korak

Tko je glasao

Što misliš da se

Što misliš da se neracionalno investira u turizam - bio sam ovo ljeto na Crvenom otoku (mislim da dobro pišem) ispred Rovinja - novi kompleks je super - samo je pitanje koliko su para u njega upucali... A duhanski posao, kao i svaki drugi, ide dok ide - izvoze koliko može, napravili su super modernu tvornicu da je novi kupac ne može zatvoriti i sada gledaju da što skuplje prodaju kožu kada budu morali...

Tko je glasao

Što misliš da se

Što misliš da se neracionalno investira u turizam - bio sam ovo ljeto na Crvenom otoku (mislim da dobro pišem)

Bila je emisija na HTV-u, taj otok se zove Sv. Andrija. Njega su partizani 45-te i neke preimenovali u Crveni otok (majku im komunističku :), ali je na sreću danas opet Sv. Andrija... Trebati će kojih 5-6 godina da se očisti to komunističko smeće od naziva i da prevlada Sv. Andrija (krađa imena - krađa vlasništva, tim komunistima ništa nije bilo sveto!)

youtube.com/bijesdrugi
4hdz.com

Preporučam i
youtube.com/maxprvi
Lion Queen

Tko je glasao

da, zanimljivo znam za tu

da, zanimljivo
znam za tu priču već nekoliko godina i zapamtio sam je po tom poprilično jedinstvenom pristupu da je ekipa prvo odlučila napraviti strategiju, na temelju toga odrediti kako će prostor izgledati a sada očigledno idu i u izgradnju

cijela ta priča sa strategijom je u stvari totalno čudnovata, jer kod nas smo već navikli da se strategija radi zadnja kako bi pokrila ono što se radilo ranije

nego, da li netko zna da li je koncept koji Bale imaju jedinstveni ili postoje slični projekti drugdje u svijetu (dakle ne govorim o konceptu prostora nego o načinu kako je to organizacijski_upravljački_politički posloženo)?

p.s. još jedna stvar je zabavna a što sam skužio u članku, oni predviđaju da gradnja bude 500-700 metara od obale što znači da će se turisti morati malo prošetati do mora a ne kao recimo u opatiji

Tko je glasao

U osnovi je to tako stalno

U osnovi je to tako stalno zakonski i praktički uređeno za male općine i gardove a i za veće nije nešto naročito drukčije. Razlika da formiraaju društvo u kojem su općina i te fizičke osobe dioničari (udjeličari) nije nešto jako različito od osnovnog položaja i u hrvatskoj tradicji je bilo jako puno toga, a ovako kao sporedna razlika može ići u dva smjera:
1. negativni - nepotrebno je uzurpiran dio osnove i onako male općine, pa ono na što inače imaju pravo i obveze svi to sito imaju malo komliciranije i otežanije radi tog društva. Već sama ta prostorna studija je dubiozna jer je sva Istra inače bila predmet bitno raznovrsnijih studija sa bitno raznolikijim mogućnostima od ipak prejednostranog i preskučenog jedinog pristupa kompjutorske ekipe i na prejednostran način uspječnom čelniku duhanskog monopola, koji je samo zahvaljujući balkanskim tragedijama zaradio enormne iznose. Npr. splitska poduzetnička lista je rivu realizirala sa istim projektantima;
2. pozitivni - nešto fleksibilnija inicijativa i interes.

Prethodna hrvatska tradicija, sukladno evropskoj, istarska također, ima jako puno raznovrsnih uspjeha na normalnoj osnovi upravljanja malim i velikim lokalnim sredinama. Npr. najveći Zagreb je tridesetih godina snažno razvijao sve djelove na raznoraznim kombinacijama grada sa raznima, uključujući veoma ozbiljne socijalne projekte, i tako pomirivao veom različite interese. Ali, tada je imao ne samo suvisla vodstva nego i cijelu praksu i vodstva po svim djelovima, i svatko je svakoga korigirao i inicirao.

Male općine po Evropi imaju veoma raznovrsne modele, različite čak i po istim pokrajinama.

Tko je glasao

Ali zar ovim modelom (kad

Ali zar ovim modelom (kad makneš sve dubioze oko studija i ostalo) ipak polovica budućeg profita ostaje lokalcima, a stranac mora zaraditi svojim znanjem, ekstra profit na zemlji ne može ostvariti. Tu mi se ovaj model svidio jer nema jednokratne zarade manipulatorima...

Tko je glasao

U djelu oko ulaganja i

U djelu oko ulaganja i profita koncepcija nedvojbeno načelno uzgleda u redu jer omogućuje razvojne projekte uz korektan balans i osiguranje.

Ali globalno, ukupno, od ideje do zbilje vrlo brzo može biti problema, i ako ide jako dobro i srednje i ako ne ide, zbog slijedećih općih pravila, što vrijedi i ovdje:
1. U ovakvim složenim stvarima se do boljeg ne dolazi bezbrojnim pojedinačnim inicijaativama pa i genijalnim, koje onda prate iscrpljujuća obrnuta praksa koja onemogućava puno toga i rutinski mogućeg. Enormne deformacije i blokade nisu izazvane prvenstveno nemogućnošću sustava i politika nego beskrajnim dezavuiranjem bilo kakvog sustava, politike i nadasve beskrajnim nipodištavanjem 9/10 nužnog, što je kod nas razmjera kineske "kulturne revolucije" sedamdesetih, u isto vrijeme kada je i kod nas nahrupilo nešto slično ali eskplozijski za razliku od njih;
2. Bilo šta bilo, sva rješenja što je netko genijalno zamislio i nametnuo su u suprotnosti za zakonima i pravilima boljeg, koji predviđaju konkurenciju rješenja, usklađivanje mikro i makro situacija, rješavanje dugoročnog zajedno sa srednjoročnim i prošlim i niz toga bez čega nema pravih uspjeha. Globalizirana brzina, fleksibilnost, takmičenje u uspjesima i slično, što jako dominira sada, u RH nisu novi, u Istri još manje, i iskustva smo da se baš u takvim okolnostima treba, ne radi kompliciranja i zapreka nego radi eliminacije krupnih greški i radi uspjeha, treba i mora pozabaviti sa što više toga, što složenije i što kritičkije. Tako liječnici rade se upitnijim i složenijim bolestima, kreatori sa zahtjevnijim i ambicioznijim projektima i sve se tako radi - naprosto se mora obrnuto od dominantnog ponašanja jer je dominantno ponašanje duboko i ključno abnormalno a normalno je jedino što ozbiljnije sa ozbiljnim, ukupno i složeno sa ukupnim i složenim...;
3. Općenito masovno pa i ovdje je već vidljiva uobičajena jednostranost i skučenost pogleda. Istra je desetljećima predmet veoma raznovrsnih i veoma uglednih studija, koncepcija i razvojnih projekata, gdje se kao i drugdje stalno dešava neprimjeren pritisak raznih preambicioznih i prerevolucionarnih udara na jedno svjetski vrijedno i kao takvo valorizirano složeno i fantastično skladno područje. Sve ozbiljne koncepcije Istre ju uvažavaju kao jedinstveno područje, a la dubrovačko, pa i to što iste ekipe od vlasti i moći stalno od toga odstupaju samo pojačava potrebu da se što prije što kritičkije obrade sve namjere. Ne samo sa Rockwollom, projektom Brijuni Rivijera nego i raznim i za globalnu koncepciju razvoj Istre je već prilično alarmantno. Karikirano, ako ne dođe do uvjerljive ukupne koncepcije za 10 godina je moguće da Istra bude ekonomski i ukupno umjesto složenog područja usklađenih iznimnih vrijednosti bude jako problematično područje prekomjerno sukobljenih interesa i prekomjernih poništavanja vrijednosti (slično dubrovačko). Već desetljećima je problem Istre i cijelog Jadrana nalet iznimne neuravnoteženosti i defektnosti unutar jedinstvenog područja i povezanog skupa raznovrsnih sadržaja, pa bi još jedna jaka runda toga mogla biti kobna umjesto blagotvorna;
4. Kao što je uobičajeno, za tako malu sredinu je ovo odmah od starta sve jako predimenzionirano, pa to ne samo da lako može izazvati da koncepcija brzo pojede lokalnu zajednicu nego brzo može stvoriti objektivni unutarnji sukob i sa sličnim tenedencijama po širem području instantizaciju Istre. Umjesto da Istri raste ugled u raznim pojavama, već sada je praksa da pojedinci odbijaju doći na razne manifestacije u raznim ambijentima. Nije isto ali Istra već ima niz ozbiljnih sukoba između razvojnoprojektnih djelova i cjeline, nerješivih bez prilično dramatike i štete. To je opće pravilo, puno bolje teku razvoji koji ne ulaze megalomanski i u svaku točku u kratkom vremenu, ne samo radi stupnja promjena nego i radi svih bitnih djelova, pa i ekonomskih. Skup procesa odlučuje o nečemu što se je zbivalo sa srednjom Dalmacijom osamdesetih pa i dalje, ili toneš u ugledu ili rasteš. A Istra je stalno koncipirana biti tip top evropska destinacija u složenom smislu. Svjetski turizam je pokrenut tu (Brijuni, Opatija ...);
5. Iako nije ključno, i glavni inicijator i angažirani stručnjaci imaju javnog uspjeha ali u nekim sasvim drugim djelovima a u predmetnom su nedvojbeno veoma nereferentne i u određenoj mjeri rizične osobe. Nigdje u svijetu se uspješnim menadžerima ne daje nikakvo pravo koncipiranja razvoja nekog područja, jer oni nisu postali uspješni ni u svome djelu prvenstveno jer su genijalni u tome nego radi omogućenih im uvjeta a praktički nikada oni nisu koncipirali uspješne globalne okolnosti nego neki drugi i zajednica. Ovdje angažirani stručnjaci imaju nagrade na nekim isključivo mikro projektima (kuća, most, zgrada ...) a na prvom širem (splitska riva) su više nego otklizali. Ni angažman evropskih zvijezda (npr. Podrecca ne samo blok zapadno od Cvijetnog trga nego i razno) nigdje samo po sebi ne znači uspjeh. Pojednostavnjeno, i ovo i cijelu Istru i razno je ne krajnje nego goruće dati na konkurenciju rješenja i iscrpni redovni postupak (pobliže ovdje - http://pollitika.com/prostorno-napredovanje).

Zaključno - predmetni model participacije i inicijative djeluje vrijedan ali ga treba povrgnuti ozbiljnom nadzoru i provjeri a predmetna koncepcija razvoja cijele općine je već vidljivo prekomjerna i manjkava u raznim djelovima pa je treba podvrgnuti svim zakonskim, stručnim, javnim i drugim provjerama i ispravcima a gotovo sigurno i konkurenciji drugih rješenja, kojih je za slično po Istri rađeno već puno.

Tko je glasao

Svakako je dobar pomak, a

Svakako je dobar pomak, a Plinio je ipak vodilja toga. No participacija više stručnih tijela kroz konkurenciju je opet zanemarena. Plinio je svoje dojmove iz Adris developmenta tj kroz Abilia stambene projekte i turistički prodor u okolici Rovinja (u kojoj je arhitekt-urbanist Hržić u biti defamiran) prenio isključivo na jedan stručni tim, i preferirao ga u projektu Bale. Da li je to dobro, vidjet ćemo. Evo i link na promociju knjige "3LHD: Baljansko priobalje - Prostorno programska studija razvoja" koja je prekjučer bila u DAZ-u.

Osobno bih radije da je postojao otvoreni natječaj za čisti koncept (ideju), a kroz njega da se provjere razne teme i poslije (ako je to preferencija investitora, koji je privatni) preda na timski rad koji bi uključivao i spomenuti autorski tim (pošto investitor očigledno ima neizmjerno povjerenje).

Izgleda da je koncept postavljao opet investitor. Na stranu da li je dobar ili loš, tema je ipak prostorno uređenje koje je iznad investitora Mon Perin d.o.o. i u nadleštvu općine Bale, koja time nosi odgovornost za projekt. Sad dolazi do izuzetnog konflikta interesa - lista Plinio Cuccurin sa 7 od 11 članova općinskog vijeća (uključujući Plinija) odobrava projekt koji nije prošao javni (idejni, ne javne nabave) natječaj s uvidom u različite teze, a koji je naručen i služi investitorskom društvu Mon Perin d.o.o. (koji se btw nalazi i kao link na službenim stranicama općine Bale-Valle) u čijem nadzornom odboru redom sjede isti ljudi (uključujući Plinija). To što su udjeli u društvu raspodijeljeni i na 400njak stanovnika općine ne mijenja na stvari.

Nisam siguran kako prolazi kroz postupak javne nabave direktna komisija izrade plana... Znam da se (pozitivno) zaobilazi natječajem za urbanističko-arhitektonski projekt ili koncept, što je u redu jer sama cijena (najniža, po zakonu o javnoj nabavi) nije i ne smije biti čimbenik u odabiru rješenja (dapače, niža cijena bi rezultirala logično i lošijim rješenjem, tj manje analiziranim). Osim toga, cijene su definirane i pravilnikom Komore arhitekata te svaki natječaj vezan za cijenu u biti ruši integritet stručnjaka.

Ovdje se to zaobilazi time što je naručitelj privatni investitor (Mon Perin).

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Samo ću dodati link na

Samo ću dodati link na nadzorni odbor društva Mon Perin d.o.o. jer sudski registar ne podržava direktni link.

Dodatak: jedan od članova nadzornog odbora Mon Perin d.o.o. je i suosnivač i suvlasnik projektantskog biroa koji je izradio prostorni plan. Tako da smo svi povezani unakrst i poprijeko, pravi gordijski čvor.

Drugi (od 4) suosnivač i suvlasnik je član izvršnog odbora DAZ-a i predsjedništva Udruženja hrvatskih arhitekata

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

To su male sitne

To su male sitne podudarnosti koje ubrzavaju i pospjesuju proceduru. Ja cak tu i nisam nesto osjetljiv, premda bi prinicipjelnost ipak trebalo zadrzati.
Poznat mi je onaj Alfio jer je jednom jos dok se dionica Uljanika trzila po 280kn blokirao trgovinu kupnjom jedne dionice na 340kn. Poslije Hanfa na njemu trenirala strogocu pa mi ostalo ime.
To su sve poduzetni ljudi od kojih se moze samo uciti.

Tko je glasao

Sve izgleda logično i

Sve izgleda logično i jednostavno a može biti i uspješno i na razini, samo dok ide tako i uz neke male nijanse koje se ponavljaju, iako novima izgledaju kao sasvim nove:
- sve se to tako radi desetljećima i sve je i više nego prekrcano raznim opterećenjima, gdje se onda izdvaja činjenica da nekih 5 % nekako uspješno plovi bez obzira na bilo šta a ostalih 95 % negdje na olujnom moru nestaje;
- iako Istra izgleda oko svega mirna, za razliku od RH globalno, Zagreba, Dubrovnika, Splita, Osijeka ... i tu su stalni znakovi da to također kuha. Ovo s Balama je cca ponavljanje, kao mnogo toga a posebno mega projekt Brijuni Rivijera i općenito kako se radi, gdje je ex župan IDS-a čelnik, njegova brat ili bratić je URBIS koji radi sva planove, Jakovčić je svuda ... i sve izgleda pod kontrolom, ali kao desetljeća prije izbijaju problemi;
- po cijeloj RH se sve to do besvijesti ponavlja, kao da se bezuspješno trči za Crnom Gorom gdje je sve po inerciji spojeno u jedno bez mogućnosti izgovora, dok u Albaniji to već ne može izdržati;
- grčevi takvog napredovanja su, kad se pojave s vremena na vrijeme, preimpresivno uspješni, osamdesetih je nakon furioznih sedmadesetih grč svuda bio sve veći i rastao do mjere da se skoro ništa nije moglo i gužve 1990.g. i potom su bile spas od potpunog grčenja.

I paralelni razvoj forme udruženja, komora, nastupa i sličnog, a nadasve copy past industrije, kao da se nekim strašnim silama ne može odlijepiti od omađijanosti metapraksom i metajezikom, čega po svim drugim područjima nema već dugo i što, iako navodno korespondira sa svijetom, svijet zapravo ne razumije jer ni sami akteri ne razumiju da li tu ima išta ili samo metajezik radi neke inercije nekih drugih razloga i motiva (natječaji i forsanje izvan minimuma konkurencije, neupitnost predodžbi i moći i slikama moći i samog sebe, izbjegavanje bilo čega što dovodi u vezu zbiljska suočenja ...). I onda je logično da u takvom miljeu ni namjere dijaloga ne idu te da su revolucionarna javna bavljenja gradnjama, arhitekturom i sličnim u prostoru došla od crkvi (katolički liturgičari, oko islamske džamije u Rijeci kada je nizozemska robna kuća pobjedila na natječaju za džamiju, pravoslavni paroh na Cvijetnom trgu ...), apstraktnih aktivista, glumaca ... Pri tome arhitekti nemaju pojma da su građevinske divizije, predvođene Jurom Radićem i beskrajnim snagama, bitno jače od njih i u potpuno apstraktnom izražavanju pa i copy paste i ideologijskom djelu a u lovi i milijardama te uticaju na moć da ne govorimo.

Tako se sve te sitnoinertne i uobičajene igrice i igre odvijaju u bitno širim inercijama a da sljubljeni i bliski putnici gaje o svemu drugome sasvin krive predodžbe. Kada zagusti, onda se ta impresivna inercija moći pretvara neprimjereno u impresivnu nemoć, a sada nas milimetri djele od jednog takvog duljeg i ozbiljnog klizanja.

Zato je možda još kakva sekunda ostala da momci i dame potraže hladnu vodu i malo dođu k sebi ako mogu, da jedni druge malo bude i drmaju ...

Tko je glasao

Osnovni zakoni, kao što je

Osnovni zakoni, kao što je to masovni slučaj, nisu ni čitani a nisu poštivane ključne odredbe pa je sve sustavno nezakonito. Ništa čudno, jer opće shvaćanje i praksa kroz formulu "mi smo izabrani (kao nastavak onoga prije mi SK smo proglašena avangarda) i zakonito provodimo vlast" po nekoj zbilja čudnoj inerciji se podsta shvaća kao svi ostali zakoni za te izabrane ne vrijede. A zakoni imaju jedino pravilo - svi zakoni za sve vrijede jednako, uključujući izuzetke.

Izuzeci su npr. imunitet saborskog zastupnika od djela postupaka te pravo valsti na određene iznimke u javnoj nabavi.

Za sve ovo nema zakonskih izuzetaka, pa osim javne nabave za sve važe sve obveze kao za izradu prostornog plana uključujući javne rasprave i usuglašavanje sa planovima višeg reda ... te razna opća i radna pravila.

Npr. jedan instant menadžer je naručio i prezentirao za nekoliko dana izrađenu furioznu copy paste Adobe Phostoshop slikovnu studiju Šolte za cca 150.000 ljudi i investicija za cca 10 mlrd EUR-a. Praktički besplaatno se može dobiti hrpe taakvih raaznovrsnih furioznih i ambicioznih copy paste koncepcija i to hara, ne samo u inicijalnoj fazi nego i izvedeno.

U usporedbi sa ovim već prilčno skandalozno donošenje (detaljnih) planova uređenja po Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i drugdje su u odnosu na ovdje provedeni postupak i dobijeni rezultat su puno puno uredniji. Npr. sporni blok Gundulićeva- Ilica-Varšavaska-Preobraaženska u Zagrebu bi u odnosu na ovo mogao biti primjer sustavnosti i nivoa, uključujući ex policajca Horvatinčića kako crta flomasterima, jer su uvejti bitno gori, za početno rješeenje pozvano cca 9 prilično renomiranih i raznovrsnih autora uključujući evropski poznatog Podreccu ... javne rasprave ...

Ali, sve je ovo besmisleno i naopako. I tko nije upućen jasno mu je da je prostor, pa i u općini Bale, naš zajednički prostor a ne samo njihov, da i bez ulaska u EU i oni i članice UN na njega imaju neka prava, da se se u zadnjoj vukojebini nešto i po zadnjim čobanskim putevima nešto mora se nečim usklađivati, da minimalna konkurencija i minimalne obveze ne znače smetnju i propisano nego nešto nužno da pola toga ne bi bilo sporno i odmah blokirano, da je već pečinski čovjek puno togaa morao usklađivati međusobno i sa okolinom, da novac i u vidu novca kojeg posjeduje netko nije apsolutno njegov novac a neke općine još manje, da je najbogatiji Evropljanin baš zato bogat i uspješan što je još složenije i sustavnije ussklađivao rast svoga posla i bogatstva sa svim i svačim ... te da su i oko Bala i svega suvereni praktički svi graađani RH a puno njih i suverenije, da se u svemu i oko svega ujedno troši naš novac bar u nekoj mjeri, da RH ima puno neke deformiraane inercije ali paralelno i jako puno raznovrsne znalaačke inericje i tradicije a Istra još više, što vrlo brzo i vrlo primjereno djeluje potom ako ne odmah.

Iako sve izgleda obrnuto, Osijek i razne sredine gdje je dugo kretalo loše mogu samo bolje i bolje a najnaprednija Istra je, kao Zagreb (Split, Dubrovnik) očigledno u opasnosti da je krenuo proces u kojem će sporno biti i ono što nije - Rockwoll je ozbiljan međunarodni slučaj, Brijuni Rivijera je nešto što se već sada evidentno neće razviti mirno i stabilno, pitanje je i kakvog če traga ostaviti beskrajna količina novaca Adris sa tajnih 8/10 glavnih dioničara ... a razno i razno drugo u je ustagnaciji kakvoće a objektivno bi trebalo igrati tip top evropsku ulogu. Jasno je da su dominanti potenciojaali i snage oni koji su već osamdesetih vodili stvar da tone, samo su zbivanja odgodila i uz pomoć nekih okolnosti stvorila iluzije o napredovanje ka vrhu Evrope. A zapravo i Istra i ostalo stagnira jer i Albanija napreduje i samo 5 godina će bit normalno da su djelovi Albanije konkurentniji i bolji od Istre, što je tragično obzirom na prednosti tradicije rođenja svjestkog turizma i raznog i što je rezultat elementarne izvrnutosti pameti i forsanja tom izvrnutom pameću.

Zato Istra (i razno drugo) hitno moraju na što bolju, po mogućnosti evropsku, konkurenciju ideja i rješenja. Ili se sve mora obrnuti naopako. A toj konkurenciji i bilo čemu se morati dati minimalno cjelovit zadatak, što znači bitno zahtjevniji nego copy paste, što uključuje ravnotežu raznog i rješavanje raznih jednadžbi sa više nepoznanica, što traži zajednički rad najmanje 15 struka a ne samo nekih genijalaca, što nije nešto čudno nego se jedino tako radi i može raditi ozbiljno.

Tko je glasao

I da nema glavnih cesta u

I da nema glavnih cesta u tom području - dakle običnim navalnim autom ne možeš doći do obale, ali onim na struju možeš:-) Ima još puno fora...

Tko je glasao

Kako je Potjeh tražio

Kako je Potjeh tražio istinu? Započeo ju je tražiti kada je shvatio da se nije maknuo dalje od svoje šume. Često niti tu šumu u kojoj se nalazimo ne vidimo od stabla. Možda je u baljanskom slučaju stablo baljanske šume, Adris grupa i nakako da se makne pogled s toga stabla. Da je Plinio Cuccurin kojim slučajem prodavačica u lokalnoj trgovini, tada bi javnosti bio sigurno manje sumnjiv, ali bi bio manje vješt. Još bi jednon svi morali pročitati Ivanine priče. Potjehov djed koji se zvao Vjest, ne zato što je bio vlasnik lokalnih novina iz Šume Striborove, već zato što je bio vješt. Umjesto da se stalono u nekoga sumnja, ovo je možda idealno mjesto da se iznesu svoje ideje razvoja, ako su dalekosežnije od građenja eko sela od slame, kakva u Istri i onako nikada nisu bila građena, još od prapovijesnog razdoblja. Mnogi ljudi imaju ideja, ali ih rijetko tko ostavaruje. Prvo, lako je pisati, a teško djelovati. Drugo, za djelovanje treba imati novca, kaga je malo, ali ipak više od vještih ljudi.
Ako Baljani vjeruju u mogućnost razvoja, otkud ikome pravo da kritizita njihova vjerovanja. Danas je moć u rukama onih koji imaju zemlju (ako je ranije nisu prodali i kupili automobil koji je u međuvremenu postao stara olupina) i želju. Moć je i pravo svake lokalne sredine da kreaira svoje planove. Zar bi netko više cijenio Baljane da se može besplatno kupati, pa ni kuća od slame se besplatno ne gradi. Kada netko otkrije kako da živim od zraka neka mi odmah javi, popet ćemo se na popisima bogatih Hrvata iznad Cuccurina i svi će kupovati naše dionice.
No, ako je nevjesta uistinu guja, kad tad će pokazati jezik, upravo na vrijeme da priča dobije sretan završetak. Sumnjamo, sumnjamo, sumnjamo i dalje stojimo u šumi koju ne poznajemo i buljimo u stablo koje nam je netko posadio ispred nosa. Vjerujem da gospodin Cuccurin sigurno zna kako da svoje vrijeme uloži u probitačnije aktivnosti od baljanskih projekata. Na njegovom bih mjestu otišla na put oko Svijeta. Ako zaista može otići, a ostaje u svojim rodnim Balama…, očito ga veže nešto mnogo dublje od novčanika.

Tko je glasao

Kako je Potjeh tražio

Kako je Potjeh tražio istinu? Započeo ju je tražiti kada je shvatio da se nije maknuo dalje od svoje šume. Često niti tu šumu u kojoj se nalazimo ne vidimo od stabla. Možda je u baljanskom slučaju stablo baljanske šume, Adris grupa i nakako da se makne pogled s toga stabla. Da je Plinio Cuccurin kojim slučajem prodavačica u lokalnoj trgovini, tada bi javnosti bio sigurno manje sumnjiv, ali bi bio manje vješt. Još bi jednon svi morali pročitati Ivanine priče. Potjehov djed koji se zvao Vjest, ne zato što je bio vlasnik lokalnih novina iz Šume Striborove, već zato što je bio vješt. Umjesto da se stalono u nekoga sumnja, ovo je možda idealno mjesto da se iznesu svoje ideje razvoja, ako su dalekosežnije od građenja eko sela od slame, kakva u Istri i onako nikada nisu bila građena, još od prapovijesnog razdoblja. Mnogi ljudi imaju ideja, ali ih rijetko tko ostavaruje. Prvo, lako je pisati, a teško djelovati. Drugo, za djelovanje treba imati novca, kaga je malo, ali ipak više od vještih ljudi.
Ako Baljani vjeruju u mogućnost razvoja, otkud ikome pravo da kritizita njihova vjerovanja. Danas je moć u rukama onih koji imaju zemlju (ako je ranije nisu prodali i kupili automobil koji je u međuvremenu postao stara olupina) i želju. Moć je i pravo svake lokalne sredine da kreaira svoje planove. Zar bi netko više cijenio Baljane da se može besplatno kupati, pa ni kuća od slame se besplatno ne gradi. Kada netko otkrije kako da živim od zraka neka mi odmah javi, popet ćemo se na popisima bogatih Hrvata iznad Cuccurina i svi će kupovati naše dionice.
No, ako je nevjesta uistinu guja, kad tad će pokazati jezik, upravo na vrijeme da priča dobije sretan završetak. Sumnjamo, sumnjamo, sumnjamo i dalje stojimo u šumi koju ne poznajemo i buljimo u stablo koje nam je netko posadio ispred nosa. Vjerujem da gospodin Cuccurin sigurno zna kako da svoje vrijeme uloži u probitačnije aktivnosti od baljanskih projekata. Na njegovom bih mjestu otišla na put oko Svijeta. Ako zaista može otići, a ostaje u svojim rodnim Balama…, očito ga veže nešto mnogo dublje od novčanika.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci