Tagovi

Tko je pravi vlasnik stana

Obmanjiva?i u Hrvatskoj neistinito su tvrdili da stanarsko pravo nije imovina odnosno vlasništvo ("possessions") u smislu Europske konvencije o ljudskim pravima. ?ak je i Ministarstvo pravosu?a u svom pismu (u Globusu br. 923 od 15/08/2008, str. 101) neistinito napisalo, da se u predmetu pred velikom vije?em Europskog suda za ljudska prava (Ble?i? c/a RH) "Sud jasno o?itovao da se stanarska prava u Hrvatskoj ne mogu podvesti pod vlasništvo" (u smislu spomenute Konvencije). Naprotiv, istina je da se taj Sud nije o tome o?itovao u slu?aju Ble?i?, a iz prakse istog Suda je jasno, da u taj pojam vlasništva spada ?ak i dugotrajni najam, kao i druga prava koja imaju ekonomsku vrijednost. Iako smo mnogo puta slali ispravke uredništvu Globusa, oni nisu objavljeni!!! (Tko je za to odgovoran, ako ne vlasnik i uredništvo Globusa?)

Ne samo da se namjerno stvara zbrka i zabuna o zna?enju rije?i "vlasništvo", "imovina", i dr., nego ?ak i o najobi?nijem, banalnom pojmu "moj"!!! Evo jednog primjera: Nakon nedavno objavljene tvrdnje jednog nositelja stanarskog prava, koji je rekao "stanarsko pravo je moja imovina" i, u istom smislu, "stan je moj", jedan obmanuti ?itatelj je zapitao: "Koliko novaca je stan pla?en? Jer ako je pla?en, imaš pravo. Ako nije, nemaš".

Dakle, tog ?itatelja su pogrešno uvjerili, da rije? "moj" zna?i isto što i "moje vlasništvo", a možda on tako?er misli da i rije? "imovina" uvijek zna?i isto što i "vlasništvo". Budu?i da se takve obmane javno šire putem novina (ili drugih medija), novine su dužne objavljivati objašnjenja, koja služe ispravljanju takvih namjerno stvorenih zabluda (odnosno obmana).

Po ?lanku 1. Zakona o vlasništvu postoji samo jedna vrsta prava vlasništva, a po ?lanku 30. vlasnik ima, me?u ostalim, pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari. Iz toga se može zaklju?iti, da je vlasnik samo onaj, tko ima sva ta prava, jer ne postoji nikakva druga vrsta vlasništva, kod koje vlasnik ne bi imao sva navedena prava. Naprotiv, imovina se sastoji od subjektivnih prava neke osobe, a u smislu Europske konvencije o ljudskim pravima, imovinu ("possessions") ?ine prava koja imaju ekonomsku vrijednost (kao što je na pr. najam na dulji rok, a pogotovo stanarsko pravo, koje traje vje?no). Da stanarsko pravo spada u "possessions" istaknuto je ponovno i u novoj Rezoluciji 1708 Parlamentarne skupštine Vije?a Europe.

Ako netko ima sva vje?na i isklju?iva prava (nabrojana u Zakonu o vlasništvu) na nekoj opipljivoj, tjelesnoj stvari ("tangible, corporeal thing"), tada on može re?i "stvar je moja" odnosno: "to je moje vlasništvo". Nositelj stanarskog prava, koji nije upisan u zemljišnoj knjizi kao vlasnik, ali ima vje?no, isklju?ivo pravo posjeda (i dr.) može tako?er re?i "stan je moj" odnosno "stan je moja imovina".

Ali, ne samo to, nego taj nositelj stanarskog prava može sasvim ispravno re?i i "stan je moje vlasništvo", dok nominalni (zemljišno-knjižni) "vlasnik" takvog stana (na kojem postoji stanarsko pravo) ne može to re?i, t.j. takva njegova tvrdnja bila bi neispravna, jer on je po zakonu zauvijek izgubio glavna vlasni?ka prava, koja su zauvijek pripala nositelju stanarskog prava, a bez tih vlasni?kih prava nema ni vlasništva. Evo objašnjenja:

U ?lanku 1. Protokola broj 1 Evropske konvencije piše: "Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions....". U odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br. U 24/00 od 31. VIII. 2001, to je prevedeno ovako: "Svako fizi?ko ili pravno lice ima pravo na mirno i neometano uživanje svoje imovine....". Me?utim, službeni hrvatski prijevod u Narodnim novinama (Me?unarodni ugovori br.: 6, od 18.05.1999.) glasi: "Svaka fizi?ka ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva". Prema tome, kod nas, u Hrvatskoj, imovinska prava (obuhva?ena pojmom "possessions"), kakvo je, na pr,. stanarsko pravo, izjedna?ena su sa vlasništvom, pa zato, kao što je gore spomenuto, nositelj stanarskog prava može s pravom re?i ne samo "stan je moj", ili "stan je moja imovina", nego i: "stan je moje vlasništvo".

dr. med. Branko Sori?
i drugi nositelji stanarskog prava
---------------------------------
---------------------------------
Web: http://soric-b.tripod.com/sp/
http://soric-b.tripod.com/dokumenti/
http://soric-b.tripod.com/b2/
......itd.
---------------------------------
P.S. Uvijek ima ?itatelja (bivših vlasnika) koji se žale na navodnu nepravdu. Ali, nema tu nepravde, osim možda krivnjom države, ukoliko ne bi isplatila NAKNADU. (Uostalom, sli?no pogrešno razmišljaju i oni, koji izgube vlasništvo zbog dosjelosti; ali i to je opravdano, iako oni ?ak ne dobivaju ni naknadu).

Komentari

E moji zaštićeni

E moji zaštićeni najmoprimci:
Prošlo je vrijeme davanja desnog žmigavca – a vožnje u lijevo….

12 05 2010
Govor predsjednika Josipovića na skupu u organizaciji Američke gospodarske komore
Poštovane gospođe i gospodo!
…….Osvrnut ću se ukratko i na problematiku privlačenja stranih investicija
Problem privlačenja stranih investitora u Hrvatskoj je u čitavom sustavu: od administracije, sudstva, poreznog sustava i političke volje da se privuku investicije. Mora postojati politička stabilnost, transparentnost u privatizaciji i striktno provođenje ugovora. To znači da se treba zaštiti privatno vlasništvo, da se treba poboljšati zakonska regulativa i sudska zaštita.
……Prema istraživanju Economist Intelligence Unita među preprekama koje investitori susreću u tranzicijskim zemljama trošak rada je na posljednjem mjestu, a na vrhu su korupcija, neadekvatna infrastruktura, slab pravosudni sustav, nedostatak kvalificirane radne snage, nedostatna zaštita vlasništva i neefikasna državna uprava.
Vi najbolje znate po kojim kriterijima izabirete državu u koju ćete uložiti svoj novac. Za ostvarenje projekta odlučujete se za onu destinaciju koja se pokaže kao najprofitabilnija investicija.

…….S druge strane, pregovori oko ulaska u EU su finišu i potreba je dodatan napor da se dovrše. Hrvatska želi biti "success story" ulaska u EU i time biti primjer ostalima u regiji.
Hrvatska želi biti partner američkim tvrtkama jer samo razvijenim gospodarskim odnosima, zajednički, možemo lakše i brže svladati prepreke.

Poštovane gospođe i gospodo,

Želi saslušati vaše konkretne prijedloge kako unaprijediti ulagačku klimu u Hrvatskoj, želim znati koji su vaši prijedlozi koji će omogućiti veća ulaganja.

Zahvaljujem na pažnji !

Tko je glasao

Stanarsko pravo se na

Stanarsko pravo se na privatnim stanovima moglo sticati do 1974. kada je donesen Zakon o stambenim odnosima (NN 52/74). Prije toga datuma STANARSKO PRAVO SE STICALO NA OSNOVI UGOVORA O KORIŠTENJU STANA (ZSO, Sl.list 17/62, čl. 23. ili ZSO Sl.list 31/59, čl. 23.). Dakle, stanarsko pravo je UGOVORNO pravo i ne može biti VLASNIČKO pravo. Uostalom nikada nije ni bilo sastavnim dijelom vlasničke regulative! Po kojoj je to pravnoj odredbi stanarsko pravo vlasništvo ako je u ZNS (NN 51/85, čl. 99.) ili ZNS (Sl.list 17/62, čl. 132 ) navedeno da se stanaru može dati OTKAZ STANARSKOG PRAVA kad on i članovi njegova obitelskog domaćinstva prestanu koristi stan duže od 6 mjeseci. U kojem to pravnom sustavu postoji OTKAZ "VLASNIŠTVA"? Kako se to može otkazati vlasništvo? Dosta s nebulozama!

Tko je glasao

Poštovani, Slijedom Vašeg

Poštovani,
Slijedom Vašeg upita o praksi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Blečić, možemo Vas obavijestiti kako slijedi.
Demanti Ministarstva pravosuđa o kojem je riječ u prvom redu se odnosio na netočnu konstataciju da je Republika Hrvatska izgubila sve postupke pred Europskim sudom za ljudska prava u 2006. godini.
Glede učinka navedene presude na status stanarskih prava kao "vlasništva" u smislu članka 1. Protokola br. 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija), navod iz demantija potrebno je gledati u svjetlu ukupne prakse Europskog suda za ljudska prava o pravu na mirno uživanje vlasništva iz članka 1. Protokola br. 1 te prava na poštivanje doma i privatnog i obiteljskog života iz članka 8..
U više presuda i odluka koje se odnose na hrvatske predmete, Europski sud za ljudska prava razmatrao je problematiku stanarskih prava, te derivata tog prava poput prava na otkup stana i prava na zaštićenu najamninu (npr. Blečić br. 59532/00, Gaćeša br. 43389/02, Rašeta br. 125/05, Garić br. 1384/03, Sorić br. 43447/98)
Niti u jednoj presudi ili odluci Europski sud nije utvrdio da se stanarsko pravo može smatrati vlasništvom u smislu članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju.
Točno je da je u presudi u predmetu Blečić veliko vijeće u prvom redu ispitivalo nadležnost suda ratione temporis za ispitivanje zahtjeva. Međutim, vijeće se očitovalo i o otkazu stanarskog prava pod pretpostavkom da bi ono podrazumijevalo pravo vlasništva (pgf. 74.-78.).
U odluci Gaćeša ratione temporis učinak utvrđen u presudi Blečić naknadno je pojašnjen i Sud je utvrdio da je stanarsko pravo kao takvo prestalo postojati 1996. godine, pa prema toma nema uvjeta za ispitivanje može li se ono smatrati "vlasništvom" koje je zaštićeno u smislu članka 1. Protokola br. 1. (Gaćeša br. 43389/02, str. 8)
U tom smislu išao je i navod iz demantija Ministarstva pravosuđa. S obzirom da je osnovna svrha demantija bila vezana uz činjenicu uspjeha odnosno neuspjeha u sporovima, te imajući u vidu ograničenu količinu teksta demantija, u istome nije dana analiza cjelokupne sudske prakse.
S poštovanjem,
Štefica Stažnik,
zastupnica Vlade RH i
ravnateljica
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Uprava zastupnice Vlade RH pred Europskim

sudom za ljudska prava i drugim EU sudovima

Dalmatinska 1, Zagreb

Tko je glasao

Što je sa pravima ljudi

Što je sa pravima ljudi koji su se odricali i financirali stvaranje vrijednosti?
Što je sa njihovim nasljednicima koji su po prirodnoj pravednosti trebali nasljediti konfisciranu imovinu(da je postojala država u kojoj su prihvatljivi pravedni zakoni)?
Mišljenja sam da nema trajnog mira u vlasništvu il' imovini,neovisno kako to zvali, ako je sve ostvareno na nepravedan način.
Tako stečena imovina je prokleta i kada-tad će onom koji ju prisvaja donjeti neki vid nemira. Koliko će to netko prepoznati ovisi o osvještenosti takvog protagonista stvarnosti.
Neki ljudi su najbolje "osvješteni" iznosom materijalnih vrijednosti koje su na ovakav ili onakav način dobili u posjed. Što ne znači da će im u konačnici donjeti sretan život.

Tko je glasao

Nema nepravde, osim možda

Nema nepravde, osim možda krivnjom države, ukoliko ne isplati naknadu. Uostalom, slično pogrešno razmišljaju i oni, koji izgube vlasništvo zbog dosjelosti, ali ni tamo nema nepravde, premda, štoviše, oni čak ne dobiju ni naknadu.

Tko je glasao

Nema nepravde, osim možda

Nema nepravde, osim možda krivnjom države, ukoliko ne isplati naknadu

Tko će u konačnici isplatiti naknadu?
Neće doći "mali zeleni" i dati državnoj administraciji novac,nego će novac ta administracija morati oduzeti građanima preko naplate poreza.
Kako ne razumijete da se vrijednost ne može napraviti iz ničega, nema "perpetum mobile" stvaranja vrijednosti.
Nekom moraš nešto oduzeti, da bi nekome drugome dao nešto što taj koji dobiva realno nije zaradio i u tome je smislenost nepravednosti svakog društvenog uređenja, pa i ovog našeg današnjeg.
Imamo društveno uređenje koje je zapravo dobro zakamuflirani nered.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci