Tagovi

Tekst Msgr. Lefebvrea prigodom otvaranja kapelice SSPX, na Long islandu, 1983.

Konferencija na Long Islandu, država NY, koju je nadbiskup Lefebvre održao u studenom 1983. godine

izvornik: www.sspx.org/miscellaneous/long_island_conference_1983.htm

Tiskano u ?asopisu Angelus u prosincu 1983.

Vjerujem da biste, poput svih tradicionalnih katolika, i vi danas
voljeli ?uti kako stvari stoje: u kojoj su fazi odnosi izme?u
Sve?eni?ke Družbe Sv. Pija X (kod nas pogrešno prevo?eno kao ''bratovština'', prim. prev.) i Vatikana u Rimu. Dat ?u vam, dakle, o tome kratak presjek.

Zašto održavam odnose s Rimom? Zašto i dalje odlazim u Rim?
Zato što mislim da je Rim središte katoli?anstva, jer mislim
da bez Rima ne može biti nikakve Katoli?ke Crkve.
Iz toga proizlazi, ako je naš cilj na?i na?ina da ponovno uspravimo Crkvu, onda upravo okrenuti ka Rimu, možda, s Božjom pomo?u, možda ipak uspijemo ispraviti tu situaciju. No ne može to jedam biskup sam, poput mene, ne može jedan ispraviti cijelu situaciju u Katoli?koj Crkvi. Zato, eto, nastojim dalje odlaziti u Rim i zauzimati se za pitanje Tradicije. Uvjeren sam, naime, da ?e samo putem tradicije Katoli?ka Crkva ponovno zadobiti svoj položaj, kako je to bilo prije II Vatikanskog Koncila,
i da je to sredstvo njezina istinskoga napretka. Re?i ?u vam odmah, nemam nikakvih iluzija - situacija u Rimu je vrlo, vrlo teška. Izložio bihukratko cijelu situaciju, onako kako se odvijala na Koncilu i kakva,na nesre?u,traje i danas, a to je da su, ustvari, postojale tri izdaje Crkve. Sveta Crkva bila je izdana na tri linije, i to
na vrlo izravan i konkretan na?in.

Prva izdaja bila je izdaja sa slobodnim zidarima (masonima),
druga je bila izdaja s protestantima, a tre?a je bila
izdaja s komunistima.

Postojao je sporazum prije Koncila i tijekom Koncila,
kroz ljude opunomo?ene od Crkve a koji su bili
instrumenti tih izdaja, naime, Tajništvo za jedinstvo krš?ana,
koje je bilo posebno za to i oformljeno, i koje je vodio kardinal Bea
zajedno s mrgr. De Smedt-om, biskupom Brugesa, kao potpredsjednikom i msgr. Willebrandsom, koji je poslije postao kardinalom Nizozemske,kao tajnikom. To su bile osobe koje su poslužile kao instrumenti izdaje.
Postojali su izravni kontakti izme?u kardinala Bea-e i masonske Lože
ovdje u New Yorku i u Washingtonu, s B'nai -Brithom,
židovskom ložom koja broji 75. 000 ?lanova, te s ložama po cijelom svijetu.

Zašto je dolazilo do tih kontakata? Zašto je kardinal Bea
dolazio u ime Vatikana, u ime Rima, kakobi se sastajao s tim masonima?
Zato da bismo mi usvojili ''prava ?ovjeka'' na Koncilu. Kako smo ih
trebali usvojiti? Tako da usvojimo ''vjersku slobodu'',
koja je jedno od ''prava ?ovjeka''. Dakle, usvajanje ''vjerske slobode''
zna?ilo je u na?elu usvojiti ''prava ?ovjeka''unutar crkve.
No, ali, crkva je oduvijek osu?ivala te deklaracije o ''pravima ?ovjeka''
koje su bile i na?injene protiv autoriteta Boga.

Druga izdaja bila je izdaja s protestantima. Msgr. Willebrands
bio je posebice zadužen za ja?anje odnosa s
Ekumenskim vije?em crkava u Ženevi.Otišao je u Ženevu sklopiti
pomirbu s protestantima, i protestanti su mu rekli, dobro, pomirit ?emo se s vama, možemo se svi ujediniti i raditi zajedno, no morate odstraniti sve u liturgiji i u konceptu crkve što se ne slaže s protestantskim na?elima. Dakle, kompletna liturgija i kompletna struktura Crkve trebala je biti modificirana i trebalo je donijeti novi Kanonski zakon kako bi se uspostavila i po?ela provoditi ta nova struktura Crkve, demokratska struktura. To je bilo ono što je obavio msgr. Willebrands.

Tre?a izdaja bila je isto tako preko msgr. Willebrandsa, i kardinala Bea-e, kroz njihove sastanke s delegatima iz Moskve, u Konstantinopolu, te u Gr?koj,s predstavnicima Pravoslavne Crkve,
patrijarhom Pimenom iz Pravoslavne crkve koga je delegirala Moskva.
Što je trebalo u?initi da bi se udovoljilo komunistima? Komunisti su zahtijevali da na Koncilu ne bude nikakve osude komunizma, to prvo, a drugo, da se maknu svi biskupi koji su se suprotstavljali
komunisti?kom režimu i da budu zamijenjeni biskupima suradnicima režima.

Eto, dakle, ti razli?iti zahtjevi, ''vjerska sloboda'' koju su zahtijevali masoni, promjena unutrašnjeg ustroja , promjena Konstitucija i liturgije što su ih zahtijevali protestanti, te neosu?ivanje komunizma i smjena biskupa, što su zahtijevali komunisti - sa svime time se Crkva složila i tomu udovoljila. Crkva je rekla, da, u redu, prihvatit ?emo ''vjerske slobode'', i upravo je msgr. DeSmedt, potpredsjednik Tajništva za krš?ansko jedinstvo, iznio na Koncilu shemu
o ''vjerskoj slobodi'', zajedno s kardinalom Bea-om, koji je stajao
iza njega i pružao mi podršku.

Pet puta su bili pokušaji da se tu shemu odbije,
pet puta su je oni donosili natrag, i najzad su uspjeli u tome
da je ''vjerska sloboda'' bila izglasana.

To je zna?ilo, ponajprije, laicizaciju katoli?kih država,
što je vrlo, vrlo teška stvar. Protestantima se tako?er dalo
što su željeli, i vidjeli ste protestante nazo?ne
pri liturgijskoj reformi. Bili su ondje: šest protestantskih pastora
bilo je nazo?no kod liturgijskih reformi, i pitali su te pastore,
što bi ih to možda moglo smetati u Katoli?koj Crkvi, i papa Pavao VI
u?inio je sve što je mogao ne bi li im udovoljio. I tako, oni su
promijenili našu Misu kako bi udovoljili protestantima,
i to je ono što oni nazivaju ''ekumenizam''. A komunistima je bilo obe?ano, ne?e biti osude komunizma na Koncilu, i komunizam nije bio osu?en.

Osobno sam donio 450 potpisa u tajništvo Koncila, sa svrhom da se osudi komunizam. Osobno sam ih donio! ?etiri stotine i pedeset potpisa biskupa bilo je odloženo u ladicu i pokopano u tišini, dok se je katkad slušao zahtjev jednog jedinog biskupa. 450 biskupa bilo je ignorirano.
Ladica je bila zaklju?ana, ne, ne, rekli su nam, ne znamo ništa o tome,
ne?e biti nikakve osude komunizma. I smijenili su antikomunisti?ke biskupe: kardinala Midszentyja su zamijenili kardinalom Lekai-jem, kardinala Berana u ?ehoslova?koj zamijenili su kardinalom Tomasecom. Isto se dogodilo u Litvi,
i u ?ehoslova?koj: svi biskupi postali su sve?enicima Pax- pokreta,
suradnici komunisti?koga režima. MOžete pro?itati u knjizi ''Moskva i Vatikan'', kako su litvanski sve?enici napisali svojim biskupima jedno pismo u kojem kažu:
''Više ništa ne razumijemo: ranije, naši su nas biskupi
podržavali u borbi protiv komunizma i umirali su kao mu?enici, neki su još po zatvorima, drugi su mrtvi, mu?eni jer su nas podržavali protiv komunista kako bismo ispunili svoju dužnost kao sve?enici, a sada nas vi biskupi osu?ujete, vi nam govorite kako se nemamo pravo oduprijeti, ispuniti naše poslanje, jer je to protivno komunisti?kim
zakonima, protivi se vlastima.''

Kako je to mogu?e? To je situacija u crkvi. To su te prave izdaje
koje su se dogodile!

Dakle, možete razumjeti da kada idem u Rim i kada odbijam
sam princip ''vjerske slobode'' koji je proglašen na tom Koncilu, oni mi
kažu ''moraš prihvatiti Koncil, moraš prihvatiti
liturgijske reforme''. I onda, ja odbijem. To nisu stvari
za šaliti se. ''Vjerska sloboda'' nije na Koncilu
bila izglasana tek tako. To je cijeli program. I kao posljedica toga,
zadnjih šest godina odlazio sam u Rim, svaki put da ih pokušam pridobiti na reformu tog Koncila, da reformiraju sheme Koncila koje nisu u redu, poput one o ''vjerskoj slobodi''.
O?igledno, susre?em se sa stalnim odbijanjem sa strane Vatikana, premda, kada sam se osobno susreo s Papom krajem 1978., on se složio da imenuje jednog posredovatelja izme?u njega i mene, kardinala Šepera. Onda je kardinal Šeper umro i Papa je imenovao kardinala Ratzingera.
No, mi se i dalje sudaramo s istim problemima. U zadnjem pismu
koje sam primio iz Rima, Papa i dalje iskazuje žaljenje što
nisam voljan prihvatiti sve akte Koncila, što nisam voljan prihvatiti
liturgijske reforme u Svetoj Crkvi. No, tu obrnutog smjera nema.
I zapravo, postoji još i dodatna prepreka, a to je novi
Kodeks Kanonskog zakona, na?injen u istome duhu o kojem sam vam
upravo govorio, u duhu Koncila, a to je loš duh. O?ito, dakle,
ulazim u velike poteško?e. No, budu?i da su oni voljni sjesti
i razgovarati, tko zna? Svemogu?i Bog je svemo?an, - da im dade
osobito prosvjetljenje, i možda nam jednoga dana po?e za rukom
nagovoriti ih da prihvate ispravke Koncila, da se vrate Tradiciji
u liturgiji i Tradiciji u Crkvi. Dakako, posve sam svjestan
da ?e to biti to vrlo teško, jer evo je sada ve? šest ili
sedam godina kako idem u Rim da bih postigao taj cilj, a još uvijek smo na po?etnoj to?ki. Kada, dakle, kažu da tražim kompromis s Rimom, nema govora da bih ja oko ma ?ega pravio bilo kakve kompromise s Rimom - ja jednostavno tražim povratak na Tradiciju, a što je jedini na?in da Crkva istinski ponovno zadobije svoju savršenost i svoju svetost, kao prije.

Danas je situacija takva kakva je, i moram priznati, u ovome trenutku,
ne vidim neke velike nade. Jedini mali uspjeh koji se možda nazire je
taj famozni dekret koji je još na ?ekanju, još se odlaže,
dekret da se omogu?i svim sve?enicima da služe staru Misu, da im se
ostavi tu slobodu i da ih se više ne proganja. Eto, taj dekret se trebao pojaviti, i ve? tri godine oni o tome pri?aju i tri godine se on
ne objavljuje. Jer, to morate shvatiti, sadašnja situacija u Rimu
je vrlo problemati?na. Modernizam je još svemo?an u Rimu.
Modernisti i progresisti kardinali su u ve?ini: pa tako,
?ak i ako ima jedan-dvojica kadinala koji su manje ili više
tradicionalisti i koji imaju barem želju vratiti se Tradiciji,
no, njih odmah zaustave petorica - šestorica kardinala koji imaju
svu mo? i koji naprave pritisak na Svetoga Oca da zaustavi svaki
povratak Tradiciji. Oni sprje?avaju i objavljivanje toga dekreta.
Oni govore papi: ''Ako objaviš taj dekret, ako daš slobodu stare Mise,
tradicionalne Mise, onda ?e sve što smo u?inili od Koncila do danas
biti nepovratno izgubljeno''.

U Rimu se odvija prava borba izme?u tih nekoliko kardinala-tradicionalista - kardinala Oddija, kardinala Ratzingera, kardinala Pallazinija s jedne strane, te svih ostalih kardinala progresista s druge - kardinala Casarolija, kardinala Pironija, kardinala Baggija; i svi koji su u Kongregaciji za bogoslužje: kardinal Casoria, s msgr. Virgiliom Noe-om, te u Kongregaciji Vjere, msgr. Hamer, dominikanac, svi oni su modernisti i svaki put kada se vide s papom oni kažu: ''a iznad svega, nikakvog okretanja unazad, nikakvog povratka na Tradiciju, to ne dolazi u obzir''.

A onda, Papa nije ?ovjek od ''jake volje''. On izgleda ?vrstim, no nije,
slab je. Vidio sam to kada sam bio kod njega u audijenciji. Bio je spreman potpisati papir kojim mi daje slobodu, govore?i da ja i Sve?eni?ka Družba smijemo celebrirati Tridentinsku Misu. ''O, pa nije važno, vi više volite tu Misu, o, ako tako volite, nije važno, to je disciplinarno pitanje''. I tada, pozvao je kardinala Šepera da mu kaže kako ?e biti posredovatelj izme?u Pape i mene,
i kada je rekao kardinalu Šeperu: ''Na koncu konca, zapravo i nema mnogo poteško?a u slu?aju msgr. Lefebvrea. Možemo mu dati pravo da celebrira Tridentinsku Misu sa Družbom..''. ''O, ne! povikao je kardinal Šeper,
''o, ne, Sveti O?e! Oni su tu Misu pretvorili u borbeni stijeg!
MI ne možemo prihvatiti.''A Sveti Otac bio je poput neposlušnog djeteta uhva?enog na djelu, izgledalo je da se uplašio, i rekao je , ''U redu, u redu. Slušaj, ti popri?aj s Monsinjorom,ja imam puno posla. Kardinal Baggio me ?eka. Ima puno posla.'' I onda je Sveti Otac otišao. To nije ponašanje jednoga pravoga pape!
Papa koji zna što radi. Trebao je re?i kardinalu Šeperu. 'Slušaj, ja sam glavni,znam što radim, i ho?u potpisati takav i takav dokument za msgr. Lefebvrea. Imam punu slobodu to u?initi!''
(........................................................................)
Važno je da uvijek ostanemo povezani s Rimom ako želimo ostati katolicima, ?ak i
kada se ne slažemo sa svime što se u Rimu ?ini. I mislim da je ta veza apsolutno nerazrješiva.

prijevod: beatrice; na slobodno raspolaganje javnosti

Komentari

Poštovani, hvala na vašim

Poštovani, hvala na vašim komentarima.
malo sam tehnički nevješta, a operativno brzopleta, pa sam prvo bila napisala svoj komentar na jedan dnevnik u kojem se govorilo o biskupu Williamsonu, ''poricatelju holokausta'', a potom sam odlučila otvoriti i svoj dnevnik s navedenim tekstom.
Sad, malo je ispalo naopako, ali dopustite pod početničke grške da ovdje copypastam ono prvo, gotovo kao uvod u tekst Lefebvrea:

February 11th, 2009

Sub speciae aeternitatis
Dodat ću komentar iako je ova tema , privremeno, malo potrošena.
Prašina se digla, svi su se izvikali, krivci se ispričali, a glavnooptuženi je primjereno ušutkan. (misli se na biskupa Williamsona, naknadna primjedba).
No, temi nipošto nije kraj, štoviše, tek je počela, a riječ je o bitnom preslagivanju odnosa i duhovnih pozicija u novom krugu globalizacijskoga pakla.
Lako je još dok se steže remen, no što kada se počne stezati omča oko vrata?
Kao država i nacija, mi smo izreketareni i iskamatareni, i to je jedina konačna istina u šumi svih tih grafikona, proračuna i valutnih tečajeva.
Jedino što se, po mom mišljenju, danas tome može suprotstaviti, jest krajnja duhovna prisebnost društvenih subjekata (=podložnika).
Za razliku od novovjekih subjektivističkih koncepcija stvarnosti, od Descartesa do ove zadnje, filozofije mehaničkoga mozga, a koje su nas uvjerile da je svijet onakav kakvim nam se pričinja, kompletna je predprosvjetiteljska filozofija-teologija znala drugu, da ne velim pravu, istinu, a to je da smo mi kao subjekti onakvi, i djelujemo onako, kakvom nam se ta stvarnost pričinja.
Sad, kakve to sve veze ima s Družbom sv. Pija X, s biskupom Wiliamsonom, i sa cijelom tom novopečenom aferom oko revizionizma, židovkoga holokausta (jer bilo je i ima i drugih ''holokausta''; i uzgred rečeno, holokaust je eshatološki pojam i znači ''kraj svijeta, uništenje svijeta ognjem), dakle, što je sada točno na meti?
Umjesto objašnjavanja, bit ću slobodna postaviti na svom dnevniku prijevod jednoga u nizu govora msgr. Marcela Lefebvrea. Nije baš najpristojnije govoriti o ljudima a ne čuti što oni sami maju za reći, ili, čak gore, što o njima imaju reći plaćenici, prodana i besavjesna štampa.
Iz toga govora koji donosim, počet će nekima možda bivati vidljivo, zašto u ovoj zemlji nema i nemože zasad biti lustracije, osobito tamo odakle bi trebala krenuti a to je od Crkve, jasnije će biti i otkuda tolika hipokrizija u naših katolika, te bezvezne obredne radnje koje uglavnom nemaju nikakva učinka u stvarnome životu, ta grozna 'ženska' religioznost, mistike i padanja u transeve, koja nema nikakve veze s duhom nego prvo s psihijatrijom, ...itd... bit će vremena za nabrajanje,...
A postat će onda i jasno zašto prije 'konačnog rješenja' tj. globalizacije, treba obvezno, među ostalima, slomiti kičmu i SSPX Družbi.
Uživajte! Opustite se! Ako nas je već naša ''družba pere kvržice'' znala upropastiti, izvjesno je barem to nas oni ne mogu spasiti!

-navod završen -

E, sad, taj 40-godišnji ''status quo'' između 'tradicionalista'' i ''modernista'' upravo se počeo rasplitati, i to upravo oko glavnog pitanja suvremene povijesti, a to je revizija IIWW., pravi uzroci i posljedice, tko je financirao Hitlera, tko je implementirao ''komunističke revolucije'', i najzad sve do kvantifikacija, a to je broj žrtava na jednoj i na drugoj strani, te u fokusu svega, židovski holokaust i pitanje šest milijuna Židova od kojih je najveći broj, prema insistiranju Svjetskog židovskog kongresa & al., stradao u plinskim komorama ponajprije Auschwitza-Birkenaua.
Možda će se mnogome pragmatičaru učiniti da trenutak danas u Hrvatskoj, financijska kriza, bliže se izbori, itd., imamo svojih briga,..., nije pravi trenutak za svjetska pitanja, no osobno sam uvjerena da jest.
Nije nimalo slučajno, i u apsolutnoj je vezi s potrebom našeg ''malog revizionizma'', to što Hrvatska i opet spada u Zapadni Balkan , prema njihovoj nomenklaturi, to što smo kompletno RAZORUŽANI, to što se pod ''profesionalna vojska'' protura zapravo PLAĆENIĆKA vojska, to što moramo slati naše vojnike (makar i dobro plaćene, to ne znam) da štite NJIHOVa opijumska i naftna polja u Afganistanu i tko zna gdje sve ne, to što je kod nas i dalje na snazi policijska država, to što nemamo svoje obavještajne službe, ..... no, mislim da je zasad dovoljno.
Mi smo upravo sada svjedoci novog pokušaja reinterpretacije i našeg rata za hrvatsku neovisnost kao ''građanskog rata'' i potrebno je još samo malo medijskog pranja mozga pa da sljedeća generacija tronuto veli ''tko nas, bre, zavadi''??!!
Da ne bi toga došlo, nama je pod hitno potreban jednako tako REVIZIONIZAM naših malih događanja prije, u tijeku i nakon IIWW.
Politički gledano, to bi trebalo za posljedicu imati LUSTRACIJU, i meni je žao da nisam kao nick-name na ovome blogu stavila LUSTRACIJA , ne znam mogu li to još promijeniti, ali nema veze.
LUSTRACIJA je riječ od koje se ukakaju u gaće svi, od franjevaca i pojedinih biskupa, do tekućih političara na čelu s povampirenim SUBNOROM kao ponovnom avangardom antifašizma(???!!!).
Sve pljačke u ovoj zemlji, lažne pretvorbe, sva neligitimnost pravosudnih postupaka, proizlazi iz NERAŠČIŠĆENIH pitanja povijesti komunizma u Hrvata. Stari udbaši, oznaši, generali, pukovnici i njihovi sinovi i unuci NAGRAĐENI su tijekom pretvorbe za vjerno služenje KPJ-SKH, dok su se nečiji drugi sinovi borili za ovu državu i nakon toga dobili nogu u tur, ponižavanja, a u najboljem slučaju mrvice.
A sad, modernistička crkva u Hrvata.
Nakon što je podržala domoljubne osjećaje u naših branitelja, te nakon što je uz pomoć IGH Radića sklopila po sebe i njega iznimno povoljan Konkordat s novom Državom Hrvatskom, Crkva u ovome trenutku sudjeluje sa svojim karizmatskim i drugim ludovanjima u PACIFIKACIJI i odvlačenju pažnje braniteljske i domoljubne populacije, s pitanja post-ratne pljačke na pitanja psihološke pomoći, smirivanja, čekanja neke ''božje pravde'', negdje u vječnosti, itd...ukratko, apaurinska rješenja koja dovode do apatije i beznadnosti, u najboljem slučaju. Umjesto da, ako nitko - ta neće valjda HHO? -, prva Crkva podigne glas , kao prvo i posljednje moralno pribježište, na ovo što se u zemlji događa, Crkva umjesto toga nudi nekakve ''teološke terapije''. Na bezočno lihvarenje, kamatarenje i financijski inžinjering, koji će uskoro pola ljudi u ovoj zemlji ostaviti BEZ PRIVATNOG VLASNIŠTVA, - dakle, opet komunizam, samo obrnutim putem! - pojedinci u Crkvi i sami su se spetljali s, valjda domoljubnom, financijskom inžinjerijom, i tako pomogli ,s moralne ali i s lukrativne strane, legitimizaciji rezultata pretvorbe, odnosno pljačke.
Najzad, kakve to veze ima sa SSPX-družbom sv. Pija X.?
Prvo, to nije ''vjerska sekta'', kako bi to htjeli prikazati naši medijski gurui, nego je to Crkveni Red. (Red, to su inače franjevci, isusovci, benediktinci, dominikanci, opus dei, etc,...)
Drugo, njihova svrha postojanja ne iscrpljuje se u ''latinskoj misi'', kako bi i opet htjeli , naši i mnogi drugi gurui, nego u antimodernizmu, a to je prije svega epistemološko a ne liturgijsko pitanje.
Treće, jer je epistemološko, zato je i pitanje ISTINE. Oko istine nema i ne može biti nikakvog ni demokratskog, ni koncilskog, ni ''društvenog'' dogovora ili kompromisa. Nešto ili je istina ili nije. Ili je istina da je Hrvatska bila napadnuta, rušena i malteretirana, ili je istina da su Hrvati genetski genocidni, mrze Srbe i jedva su dočekali priliku da ih istrijebe. Ne može biti istina i jedno i drugo, i ne možemo se mi sada oko toga ''demokratski dogovarati''. Ne možemo u ime ''nijansi'' reći da zato ne postoji princip. Dakle, istina je pitanje krajnjega načela, i u tom smislu se SSPX drži načela, a drugokoncilski vatikan ne. Te, tim slijedom, zato što je crkva u Hrvata drugovatikanska, zato su oni i izgubili principijelnost.
Dakle, sve prije nego da bi bilo ''rubno interno pitanje'', pitanje ''reforme'' i ''protureforme'' u Crkvi najvažnije je pitanje u katoličkom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj danas, jer NEMA MIRA BEZ PRAVDE, a pravde nema bez istine.
hvala vam na pažnji, iako sam malo predugo ovo otegla..
beatrice-lustracija.

Tko je glasao

Citiram: Crkva u ovome

Citiram:

Crkva u ovome trenutku sudjeluje sa svojim karizmatskim i drugim ludovanjima u PACIFIKACIJI i odvlačenju pažnje braniteljske i domoljubne populacije, s pitanja post-ratne pljačke na pitanja psihološke pomoći, smirivanja, čekanja neke ''božje pravde'', negdje u vječnosti, itd...ukratko, apaurinska rješenja koja dovode do apatije i beznadnosti, u najboljem slučaju. Umjesto da, ako nitko - ta neće valjda HHO? - prva Crkva podigne glas , kao prvo i posljednje moralno pribježište, na ovo što se u zemlji događa, Crkva umjesto toga nudi nekakve ''teološke terapije''. Na bezočno lihvarenje, kamatarenje i financijski inžinjering, koji će uskoro pola ljudi u ovoj zemlji ostaviti BEZ PRIVATNOG VLASNIŠTVA - dakle, opet komunizam, samo obrnutim putem! - pojedinci u Crkvi i sami su se spetljali s, valjda domoljubnom, financijskom inžinjerijom, i tako pomogli, s moralne ali i s lukrativne strane, legitimizaciji rezultata pretvorbe, odnosno pljačke.

Pa ako je to točno, onda se dobiva dojam da je Hrvatskoj Crkvi u interesu da je Hrvatska država sve siromašnija, da u Zagrebu gotovo 500.000 građana prima neki od oblika socijalne potpore (!l) Milana Bandića i GO SDP Zagreba (i to za svoje novce - s time da Milan "ponešto" zadrži), ili da će uskoro hrvatsko selo biti potpuno pauperizirano nakon ulaska u EU (kupnja hrvatske zemlje, konkurencija itd.) ....
Ovo je za ČESTITATI HRVATSKOJ CRKVI !!!

Što je narod siromašnij, što je narod jadniji i bjedniji, više će ići u Crkvu - to je stvarno jako dobra "razvojna strategija" !
Bolje Sicilija ugostitelja i konobara, mafije i vjernika, nego suvremena Hrvatska (ako je to još ostarivo na uporištima Zagrebačkog trećeg puta vis a vis postojećega Crkvenoga?)

Tko je glasao

Drago mi je da sam na

Drago mi je da sam na trenutak uspjela privući vašu pozornnost na činjenicu da u demokratskom inžinjeringu-namještaljci zvanoj ''izbori'' sudjeluje cca , recimo, ne zna se, 85%?, ljudi koji za sebe drže da su katolici.
Ti ljudi, osobito ako su jako uvjereni, teško i slabo posjećuju web stranice poput ovih. Bave se koječime drugim: karizmatskim pokretom, je li se vlč. Sudac znojio ili nije, nekakvim iscjeljivanjima, duhovnim obnovama, i na taj način amortiziraju sve udarce koje zbilja nosi i tek će uskoro još početi donositi. To je dakako posve antikatolički, ali oni o tome pojma nemaju.
Ne treba biti gatara da se shvati kako će u odlučnom trenutku potpune političke zbunjenosti mnogo tih ljudi napeti uši da čuju ''što kaže crkva''.
Što će Crkva reći? za koje će se vrijednosti zauzeti, koje će ljude, ideje, struje i pravce implicite ili eksplicite ''podržati''?
pitanje je nagradno sad.

Tko je glasao

Da..vlč Sudac je toliko

Da..vlč Sudac je toliko eksponiran zbog stigma a postoje znanstveni dokazi da stigme su plod psihološkog oboljenja...poput slijepačke histerije...Jedino sam čula da je don I.Grubišić o tome govorio na jednom intervjuu na radiu...Da li je na HRT ikada bila neka ozbiljna emisija na ovu temu da se ljudi informiraju?Cijeli narod su gurnuli u takvu glupost da ne znam kako ćemo opstati pored te količine nerealnosti...
Zašto Crkva uporno udaljuje vjernike od Evanđelja u kojem se tvrdi da nema ovozemaljskih čuda,da se klone idolopoklonstva,da si ne čine nikakav simbol,tj da se ne klanjaju ni kamenčiću...(da se ne bi djelili i mrzili na temelju simbola)
Prisjetimo se kako je rođen Islam...Manjina okupljena oko crkvenog klera,prebogata,a okolo siromašan narod,bilo je pitanje vremena kada će naići novi prorok tj. dobar govornik,karizmatik...Povijest je učiteljica...
Sada svi lude oko Illuminata i jedino i samo u njima vide Baba Rogu,a ja se pitam:Gdje su ti tajni hrvatski masoni!?Plasiraju nam to,itekako vidljivi, priče za laku noć..Čini mi se da je kod nas narod zaostao u razvoju jer je to kao da adoloscent vjeruje da postoji Djed Mraz..Tko to plasira?Pametna većina će na kraju optužiti i cijeli jedan narod,vidim po blogovima i fejsu kako skupljaju znakove jednoumlja i kopiraju "umne"pjesmice.. A da nešto čitaju?Da... to iziskuje trud..

Tko je glasao

Zašto Crkva uporno udaljuje

Zašto Crkva uporno udaljuje vjernike od Evanđelja u kojem se tvrdi da nema ovozemaljskih čuda,da se klone idolopoklonstva,da si ne čine nikakav simbol,tj da se ne klanjaju ni kamenčiću...(da se ne bi djelili i mrzili na temelju simbola)

U prijevodu koji sam gore objavila stoji stav da crkva udaljuje vjernike od evanđelja zato jer se sama od njega udaljila zaključcima i smjerom II vatikanskoga koncila.
Od 1965. nadalje teče proces ''modernizacije'' Crkve koji istodobno znači i njezinu ''sekularizaciju'' (prihvaćanje ideja i vrijednosnog sustava modernoga svijeta kao svoje _ dakle, spletke, laganje, prevare, profit iz lihvarenja i otimanja drugima, moralni relativizam, - bijesni auti, ružne i skupe građevine koje zovu ''crkva'' a preko kojih se pere novac, i dr.).
Budući da je Crkva na takav način izgubila autoritet svojega pravoga poslanja (i.e. navještanje evanđelja odnosno Isusa Krista, te podjeljivanje spasenja koje po Uskrslome Kristu dolazi na svijet), ona sada mora pribjegavati lažnim nadnaravnim zbivanjima kako bi opravdala svoj nadnaravni autoritet.
Time se vjernici dovode i guraju u stanje mentalne patologije, ili pak u stanje vjerskoga cinizma (opljačka, ode, ispovjedi se, i opet u ponedjeljak ista priča). Iz gornjeg prijevoda proizlazi i to, da su u inicijaciji Crkve u modernizam bitnu ulogu imali kardinali bliski masonskim krugovima plus čitaj različito ali isto, B'nai B'rith cionističkoj organizaciji svjetskoga židovstva.
U drugim tekstovima koje ću objaviti iz istoga izvora pojavit će se i imana nekih kardinala aktivnih članova, a ne samo posjetitelja, masonske lože P2 u Italiji.
Kod nas o masonima možemo uglavnom nagađati, jer u njihovim propisima stoji da je društvo tajno utoliko da ne smiju odavati imena članova, a dopušteno je tko ima za to motiv, da sam sebe u javnosti deklarira kao člana.
Ne pratim osobito, ali prije više godina sjećam se da se deklarirao Silvije Degen, odvjetnik.
O tome je izašlo više dobrih knjiga, recimo I. Mužića.
Mogu iznijeti osobno mišljenje, da je obavezno u masoneriji Rohatinski, Banac, onda onaj rudlavi, Grubiša, valjda Hanžeković odvjetnik, najvjerojatnije L. Andreis predsjednik ili tako nešto Hrvatske odvjetničke komore, pola pravnog fakulteta profesori i pisari naših zakona, možda Letica, ... zacijelo nekolicina uglednih liječnika i arhitekata što nisam pratila nemam vremena, - sve to samo kao moje najosobnije naslućivanje iz poteza koje gospoda vuku.
Crkva šuti zato jer su masoni infiltrirali i u nju, sve do samoga vrha.
Djed Mraz ne postoji, ali postoje ljudi koji se preobuku u Djed Mraza, hodaju okolo i dijele donacije, te tako utjelovljuju konstruiranu ideju djeda mraza.
Tko čita, ne skita!

Tko je glasao

Mogu iznijeti osobno

Mogu iznijeti osobno mišljenje, da je obavezno u masoneriji Rohatinski, Banac, onda onaj rudlavi, Grubiša, valjda Hanžeković...???

...da je obavezno???jel' to mišljenje ili tvrdnja??

Sad znam zašto su me na fejsu napali da sam masonka...to je tajna koju ni sam mason ne zna...(spominjala sam neke od ovih osoba u nekim diskusijama)

Tko je glasao

Ha, ha, nemojmo pretjerivati

Ha, ha, nemojmo pretjerivati s time da si privukla moju pozornost, svaki članak ovdje privlači moju pozornost, a na koji ću se od njih očitovati s komentarom predstavlja moje pravo i izbor. Konačno, ovdje na pollitika.com sam se pojavio s razvidnim i poznatim osobnim pismom, i s promocijom Zagrebačkog trećeg puta prema Hrvatskom trećem putu. Dakle, nisam to učinio zbog akademskih razloga, ili potrebe komunikacije , ili zato što "ne volim Crkvu", primjerice, itd. itd. itd. A pogotovo ovdje ne objavljujem i ne komentiram zato što mi se "ne dopadaju" nečiji članci ili komentari.

Prema tome, s razlogom, dakako, ne ulazim u pitanja što se događa unutar Crkve, mogu promatrati, ponešto komentirati, osobno mi se riječi vlč. Zlatka Sudaca dopadaju, jednako kao i takve riječi izgovorene u drugih itd. itd. itd. No, sada smo na području politike.

Jedan dio najviših crkvenih dužnosnika, poneki i s žalosti, uočavaju kako ljudi ipak nisu "njihovo blago", što znači da itekako znaju razlikovati - i razlikuju, crkveno od svjetovnoga. A to jeste različito, i to nije isto, pa čak ni jednako! Na ovo te podsjećam zato što u Zagrebu postoji preko 150.000 osoba visokog i najvišeg obrazovanja i stručnosti, koji NE glasuju onako kako im kažu pojedini župnici. Tamo gdje je jedan dio glasovao (umirovljenici) za HDZ po "želji" Crkve, to im se vratilo "u glavu" i brojni su danas završili u g r o b u zbog toga! Da, govorim grubo - jer na vlasti umjesto Hrvata postoje LOPOVI, koji su itekako pokrali preko jedan milijun hrvatskih građana, umirovljenika (primjerice, gdje su njihovi mirovinski fondovi iz 1990. godine?).

Temeljno pitanje izborne pobjede Zagrebačkog trećeg puta u Zagrebu, zato, nije pitanje što će reći Crkva, i kako će Crkva "glasovati". A u 20 proteklih godina i Crkva "glasuje pogrešno", jer ni ona nema ništa od HDZ i SDP osim LOVE! A tko svoju misiju obavlja zbog LOVE, i on će se u paklu okretati (pod pretpostavkom da se vjeruje u ono što se govori!)

U središtu pitanja je slamanje otpora koji u Zagrebu postoje, i za koje držim kako znam od kuda dolaze, i zbog čega su takvi. Otpori su iz krugova inteligencije, i otpori su dijelom iz poslovnih krugova, s dijelom otpora onih koji žive u prošlosti u stereotipu "dobri-loši", ne uočavajući da time budućnost vraćaju "u natrag": To je moguće činiti, ali tada slijedi i "debelo plaćanje", a na kraju i "batina".
U Hrvatskoj smo danas brojni t a o c i, među koje ubrajam čak i dio svećenstva.
Zato se pojavio Zagrebački treći put, koji izravno udara u srce toga.
A srce toga nije Hrvatska crkva, barem nije jedan značajan njezin dio.

Tko je glasao

A možda se ipak varaš...

A možda se ipak varaš...

Tko je glasao

..i meni je žao da nisam

..i meni je žao da nisam kao nick-name na ovome blogu stavila LUSTRACIJA , ne znam mogu li to još promijeniti, ali nema veze.
možeš... klik lijevo u vrhu na moj račun pa klik Popravi pa u lozinku predlažem slatka ''Lustrica'' i ponovi to pa idi na dno i klik Objavi

enjoy...

Tko je glasao

osim Sanadera, sve mi se

osim Sanadera, sve mi se čini da će Pollitiku počet čitat i Ratzinger...

Znatiželjni, o čemu ovo Beatrice priča ?

Tko je glasao

Ma to je, Abies, jedna naša

Ma to je, Abies, jedna naša unutarnja, crkvena priča, koja bi takvom i ostala, da se ovi Lefebvre-ovci nisu "očešali" i o Židove i upleli u pitanje Holokausta.
Crkva se, kako zasigurno znaš, 60-ih godina prošloga stoljeća na Drugome vatikanskom koncilu (1962-1965), odlučila približiti suvremenom čovjeku. Proklamirala je stav da je, za razliku od nekih prošlih vremena, spremna na dijalog sa suvremenim svijetom, kulturom, znanošću; reformirala je i liturgiju u kojega je uvela narodni jezik (to tad su mise služene na latinskom); odlučila je priznati i načelo "vjerske slobode" i krenuti u dijalog s drugim vjerskim zajednicama...
Neki se biskupi ("tradicionalisti"), sudionici Koncila, s takvim stavom nisu slagali. No, i većina njih vremenom će prihvatiti odluke koje su tamo donesene.
Francuski nadbiskup Marcel-François Lefebvre jedan je od rijetkih koji na to nije pristao. Stao je na čelo gore navedenoga tradicionalističkog Društva i, nakon 10-ak godina "natezanja", došlo je do toga da je prestao biti članom Katoličke Crkve.
Nakon njegove smrti, 1991., Vatikan je poduzeo neke mjere kako bi ono što je iza Lefebvre-a ostalo ponovno priključio "u krilo Crkve". U tome smislu Vatikan je pristao i na neke kompromise (poput proširenja mogućnost slavljenja mise na latinskome i nedavnog povlačenja ekskomunikacije za biskupe koje je Lefebvre imenovao), no to je proces koji će potrajati još par desetljeća.
Nisam se previše bavio tom temom (ona je u crkvenim okvirima ipak rubna), pa sam zahvalan Beatrici na ovome tekstu. I iz njega je više nego jasno da bi smjer kojega je zastupao Lefebvre za Crkvu bio poguban, da je kojim slučajem njime krenula.

Tko je glasao

usput i totalno

usput i totalno nevezano

ponekad je dobro biti na latinskoj misi, mise na latinskom se u zagrebu održavaju (ili su se održavale, nadam se da je to ostalo) u malenoj kapelici na jurjevskoj ulici iza groblja nedjeljom u 12
to je misa namijenjena diplomatima pa se tamo mogu čuti razni jezici :)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci