Tagovi

Pomozite vladi RH, sadašnjoj i budu?oj

Pomozite vladi RH , sadašnjoj i budu?oj.

Ve? nas gotovo dvije godine trese gospodarska kriza koju nismo htjeli gotovo 6-7 mjeseci ni priznati. Gospodarski oporavak je neizvjestan i u tom smislu sve naše ozbiljnije politi?ke stranke nude nekakva rješenja i investicije koje bi trebala potaknuti vlada RH , a koje bi trebale pokrenuti cjelokupno gospodarstvo.
Provo?enje mjera za gospodarski oporavak ,koje je vlada RH predložila još prije gotovo godinu dana, nije donijelo o?ekivani u?inak tj. još uvijek nemamo pozitivnu stopu gospodarskog rasta.
Vlada RH je tek nedavno objavila spisak investicija koje bi po njenom mišljenju trebalo realizirati što prije i ?iji bi efekt bio gospodarski oporavak, a me?u ostalim investicijama su :
- Investicije iz energetike u vrijednosti 3,8 milijardi eura ,a uklju?uju gradnju 18 investicijski i infrastrukturnih projekata hidroelektrana, termoelektrana, naftovoda i poneki projekt iz OIE.
- Investicije u turizmu uklju?uju 5 projekata ukupne vrijednosti 1,4 milijarde eura i to u pravilu gradnju novih smještajnih kapaciteta.

Dvadeset i jedan razlog da vlada J.Kosor podnese hitnu i neopozivu ostavku

Prije desetak dana u Jutarnjem listu ocjenjivane su hrvatske vlade od utemeljenja nove hrvatske države l99l. godine. Postavljeno je pitanje da li je vlada Jadranke Kosor najnesposobnija vlada od svih dosadašnjih i odgovor je bio, što izravno, što neizravno: JEST.
Dosljedno tom zaklju?ku, pokušavam navesti 2l razlog zašto ta vlada MORA podnijeti HITNU I NEOPOZIVU ostavku. Razlozi su manje ili više skicirani i svaki od njih može se detaljno razraditi.
l. Jadranka Kosor dobila je mandat za sastavljanje nove vlade nasljednim pravom i to POSREDNO - prenošenjem mandata odbjeglog prethodnika premijera dr. Ive Sanadera, a ne na temelju parlamentarnih izbora gdje bi J. Kosor bila nositelj izborne liste i predizborne kampanje. Nakon ostavke dr. Ive Sanadera u srpnju 2009. trebalo je provesti prijevremene izbore. Ovako, izabrana je aklamacijom, u nedemokratskom postupku, po na?elu najminimalnijeg autoriteta da bi odbjegli premijer i dalje imao utjecaj na rad vlade.

2.Od preuzimanja mandata Ive Sanadera (srpanj 2009.) promijenio se znatno odnos politi?kih snaga u Saboru RH – istup iz koalicije HSLS-a, HSU-a i parlamentarna ve?ina sadašnje vlade ovisi o nekoliko zastupnika SDSS-a i «manjinaca» što vladu ?ini izuzetno ranjivom (da ne napišem, ucjenjivom);naravno, promjene raspoloženja u bira?kom tijelu još su ve?e,

3.Sama matemati?ka i to tanka ve?ina potpore vladi u Saboru RH nedovoljna je za uspješno vo?enje državne politike, posebno provedbu nepopularnih mjera odnosno gospodarsko-politi?kih reformi («bolni rezovi),

4.Vlada J. Kosor i pored odre?enih rekonstrukcija vlade nije tim kompetentnih, autoritativnih ministara. Odlaskom dr. Ivana Šimonovi?a jedan od klju?nih resora (pravosu?e) opet je došao u ruke strana?kog poslušnika koji nije ni blizu stru?nom kapacitetu dr. Šimonovi?a. ?uro Popija? od kojeg se mnogo o?ekivalo nije ispunio o?ekivanja javnosti; ministar financija Ivan Šuker nema rezultata u sre?ivanju financijskog sustava dok je ministar unutarnjih poslova povukao nekoliko dvojbenih poteza (Varšavska), a neke važne nije ni povukao (obra?un s mafijom, sprije?avanje Glavaševa bijega)….Ministar zdravstva dr. Milinovi?, na?inom odlu?ivanja i opho?enja sigurno je jedan od najneomiljenijih ministara u vladama od l99l., Kalmeta je odavno trebao dati ostavku itd.

5. Program gospodarskog oporavka odnosno izlaska iz duboke krize dvojbenih karakteristika donijet je s velikim zakašnjenjem, i uz neznatne pomake, u biti je mrtvo slovo na papiru,

6. Nijedan negativni gospodarski indikator u zamalo godinu i tri mjeseca mandata J. Kosor nije promijenjen na bolje – i dalje imamo negativnu stopu BDP-a, u mandatu J. Kosor otpušteno je oko 80 000 zaposlenih i trenutno je nezaposleno oko 280 000 osoba, zaduživanje zemlje se nastavlja i inozemni dug je oko 50 milijardi eura i zemlja, stanovništvo je enormno zaduženo prema bankama, država je de facto u dužni?kom ropstvu, pred aranžmanom s MMF-om,

7.Vlada J.Kosor nastavila je politiku prethodnih vlada HDZ-a temeljenu na besprimjernom klijentelisti?kom sustavu bez ijednog ozbiljnijeg napora da gradi druga?iji, produktivan, sa restrukturiranom ekonomijom. Nije objavljen i revidiran spisak branitelja, nije otpo?ela transformacija teritorijalnog ustrojstva države, nisu riješena pitanja brodogradilišta, nema konsensusa o strateškim gospodarskim granama, izvoz se ne stimulira, poljoprivreda ne-transparentnim sustavom poticaja je neproduktivna, turisti?ka sezona je dvojbena itd.

8.Borba protiv mita i korupcije je na?elna i u kona?nici vrlo slabih rezultata; silna buka se stvara oko uhi?enja, nema zamalo dana da nema nekog spektakularnog privo?enja, a zamalo nijedna klju?na afera nije rasvijetljena do kraja – pravomo?na presuda, konfiskacija kriminalnim radnjama prisvojene imovine, punjenje prora?una; državni i društveni sustavi borbe protiv droge, prostitucije te obiteljsko nasilja, uglavnom su neu?inkoviti,

9.Porezni sustav, kao instrument ekonomske politike, ne koristi se niti je u?inkovit; silna sredstva su u obrtaju kao siva ekonomija - od sporta, prostitucije, igara na sre?u… do turizma, nema oporezivanja kapitalne dobiti, imovine iznad odre?enog cenzusa, ne postoje imovinske karte za najmo?nije tajkune Hrvatske niti je poznat porezni doprinos primjerice firmi Ivice Todori?a, Željka Keruma, Tedescija i drugih. U listi srednjeevropskih divova me?u prvih 500 nalazi se l6 firmi iz Hrvatske: vode?e mjesto me?u hrvatskim tvrtkama zadržao je koncern Agrokor, koji je u 2009. godini ostvario prihod od 3,6 milijardi eura te zauzeo visoko 18. mjesto na listi. Slijede ga INA grupa (32. mjesto), HEP grupa (76.), Konzum (80.), HT grupa (119.), Pliva (274.), Zagreba?ki holding (287.), HEP-Proizvodnja (327.), HEP-Operator (352.), VIPnet (356.), Podravka (359.), Hrvatske željeznice (376.), Vindija (457.), Adris (458.), Tisak (478.) i Kon?ar (485.). Bilo bi zanimljivo znati kako ove tvrtke ispunjavaju poprezne obveze. Afera oko INE nije rasvijetljena, oko Podravke tako?er, afera Hypo banke nastala je na poticaj izvana itd.

l0.Antipoduzetni?ka klima koja je o?igledna, nije promijenjena niti ima znakova da ?e biti promijenjena. Nikakvim mjerama ne stimulira se ulaz novog kapitala u Hrvatsku, birokracija sporim reagiranjima na inicijative ko?i ulaz stranog kapitala, nema pretpostavki za nove investicije (urbanisti?ki planovi, porezne olakšice itd.) Oslanjanje na nekoliko zemalja u uvozu kapitala pokazuje se problemati?nim (Austrija, Njema?ka, Italija..) dok je vrlo upitno zašto su investicije Francuske, Velike Brirtanije, Rusije… minimalne…Upitno je da li ?e biti realiziran projekt Sr? iznad Dubrovnika itd. i tsl. Evo i egzaktnih podataka objavljenih ovih dana - po «Izvješ?u o globalnoj konkurentnosti 2010.-2011.“nakon što je Hrvatska prošle godine zabilježila pad za ?ak 11 mjesta u odnosu na 2008. godinu, nepovoljni trend je nastavljen i u 2010.godini. Realni pad za 4 pozicije u odnosu na 2009. smješta Hrvatsku ove godine na 77. mjesto me?u 139 zemalja svijeta.

ll. Politi?ki sustav u rukama je potrošenog pravnog «stru?njaka» Vladimira Šeksa, improvizira se, struka je isklju?ena iz priprema klju?nih odluka, bira?ki spiskovi se ne ažuriraju i kompjuteriziraju, izborni sustav se ne poboljšava, dominira stran?arenje, rješenja se prilago?avaju mo?nicima, ne narodu; najslabiji dio sustava su KONTROLNI MEHANIZMI, inspekcije i sl.

l2. Netransparentan je i dalje na?in financiranja politi?kih stranaka, posebno HDZ-a, i s tim povezane afere se ne rasvjetljavaju do kraja (Fima-mediji afera, afera Hypo banka, afera s podmi?ivanjem oko kupovine vatrogasnih vozila itd.)

l3. Medijski sustav razvija se stihijno, državna televizija bez utjecaja je korisnika TV programa i produžena je ruka vladaju?eg HDZ-a, bez angažiranog, profesionalno vo?enog programa, neobjašnjive kadrovske politike…

l4.Ukupno ispunjavanje uvjeta za prijem Hrvatske u Europsku zajednicu ispod je o?ekivanja i mogu?e je da se ionako pomicani rok pomakne još jednom za godinu dana, ?ime se gube ogromna financijska sredstva. Zaboravljeno je da je jedan od prvih rokova za ulazak u EU bio najavljen kao – 2008. godina. Odlu?ivanje o ulasku u EU pojednostavljuje se, o?ekivanja su prevelika, predpristupni fondovi se slabo koriste itd.

l5. Najnoviji igrokaz oko referenduma pokazuje totalnu izgubljenost vlade i premijerke, pani?an strah od referenduma znak je nesposobnosti vlade da se drži kakvih-takvih pravnih regula i zapravo je strah od plebiscita o povjerenju vladi: ne radi se o zakonu o radu, radi se izražavanju volje naroda koji je, kako ankete pokazuju, nezadovoljan smjerom kojim vlada vodi zemlju. ?ak 75 % anketiranih smatra da zemlja ide, s vladinom politikom, u pogrešnom smjeru. Iako je do sada bilo dovoljno povoda za ostavku, plebiscit bi primorao vladu, najvjerojatnije, na odstup.

l6. J. Kosor po svom je obrazovno-politi?kom habitusu i politi?kom iskustvu nedorasla ozbiljnim problemima i iskušenjima s kojima je vlada suo?ena, a koji zemlju pritiš?u i iznad nje vise kao Damoklov ma?; nedosljedna je, bez vizija, izrazita je disproporcija njenih sposobnosti i neutemeljene samouvjerenosti i optimizma te postignutih rezultata. Ona ostaje u biti politi?arka novinarskog profila, površna, ne baš skromna u odijevanju, konzervativna, sklona jeftinim PR trikovima, bez autoriteta i karizme. Ona nije uspjela odma?i se iz sjene svog «voljenog u?itelja» Sanadera i na sebi svojstven na?in ga imitira. Radi se o politi?koj školi koja se temelji na pogrešnim postulatima HDZ-a, a koji vuku korijene još iz vremena dr. Franje Tu?mana,

l7. Vladina politika vezano za pitanja prošlosti (fašizam-antifašizam, po?etak ustanka u NOB-u, ocjena Domovinskog rata, branitelji i sl.) ambivalentna je i u biti diskutabilna,

PROGRAM GOSPODARSKOG OPORAVKA –- QUO VADIS HRVATSKA?

U travnju 2010. prezentiran je program gospodarskog oporavka Hrvatske koji bi ovu zemlju trebao odvratiti od osamnaestogodišnjeg lutanja bespu?ima hrvatske gospodarske zbiljnosti i osigurati joj u budu?nosti toliko potreban gospodarski uzlet. Tekst u nastavku treba da odgovori na pitanje može li se realno od prezentiranog programa to o?ekivati.

Rat PR svjetova

Ve? duže vrijeme, intenzivno od dolaska na vlast Jadranke Kosor i njenog izravnog priznanja da je gospodarska kriza u Hrvatskoj „teža nego se mislilo“, javnost se bombardira tzv. probnim balonima. Svrha tog prekomjernog granatiranja je dvojaka, s jedne strane Vlada želi doznati što javnost misli o pojedinoj stvari i na temelju toga odlu?iti koju politi?ku odluku donijeti i s druge, da tu istu javnost pripremi kako bi lakše prihvatila i podnijela politi?ku odluku koja je ve? donijeta. Me?utim, probni baloni nisu specijalnost samo Vlade, njih pušta i oporba, odli?no ?e poslužiti pojedinim društvenim skupinama a istim ?e se, ono što je i povod za pisanje ovog dnevnika, poslužiti i oni koji bi u jeku gospodarske krize bili najviše pogo?eni odre?enom politi?kom odlukom ili mjerom.

Konkretno, trenutno najbrojniji, najšareniji i oni koji privla?e najviše pažnje su probni baloni financijskog sektora. Iz Vlade ih puštaju u vidu dileme o tome da li uvesti poseban, tzv. bankarski porez, a iz banaka u vidu prijetnje da ?e u tom slu?aju morati pove?ati kamate na kredite ili ?ak po?eti izvla?iti svoj kapital iz Hrvatske. I jedni i drugi to ?ine posredstvom drugih, prividno autonomnih pojedinaca ili institucija dok se sami još nisu izravno o?itovali. Tako zapravo još ni ne znamo da li ?e bankarski porez stvarno biti uveden, kao što zapravo ne znamo niti to kako bi u tom slu?aju stvarno reagirale banke.

Pravednost na godišnjem odmoru

Usred sezone „kiselih krastavaca“ kad i ozbiljnije medije po?inje zanimati tko s kim ljetuje, tko se u koga zaljubljuje, tko s kime prekida dugogodišnju ljubavnu ili bra?nu vezu a otvaranje ?ak i opskurnih „klubova“ u nazo?nosti davno ocvalih „manekenki“ postaje ozbiljna vijest, Vlada RH je sklopila nagodbu s SN Holdingom Darka Ostoje kojom ovaj ipak postaje ve?inski vlasnik Liburnija Rivijera Hotela. Nagodbom bi se trebao završiti dugogodišnji spor oko vlasništva.

Spor je nastao nakon što je Ra?anova vlada povukla suglasnost kojom je prethodna, HDZ-ova, dala odobrenje Darku Ostoji da u Hrvatskom fondu za privatizaciju svoje manje vrijedne dionice zamijeni za puno vrednije LRH. Spor je dospio pred arbitražno tijelo, a isto je presudilo da država zbog odustajanja od vlastite odluke Ostoji ima isplatiti oko 550 milijuna kuna. Nakon promjene vlasti, Sanaderova vlada ponovo nalaže da se dionice LRH prenesu u vlasništvo SN Holdinga. To je otvorilo aferu, jednu od mnogih iz tog doba, zbog koje je oporba, najviše SDP, tražila saborsku raspravu i ?ak glasanje o povjerenju tadašnjem potpredsjedniku Vlade Damiru Polan?ecu koji je u ime Vlade vodio cijelu operaciju. Zbog bijesa javnosti je Sanader odustao od ustupanja dionica pa je Polan?ec naknadno postigao novu nagodbu s Ostojom ali taj put da država umjesto dionica LRH isplati oko 1.250.000.000,00kn. SDP i Slavko Lini? su tada tvrdili da je novom nagodbom državu oštetio za razliku iznosa od presude arbitražnog tijela, odnosno za otprilike 700.000.000,00kn. Nakon burnih saborskih rasprava i medijskih prepucavanja izme?u pozicije i opozicije u kojima je palo mnogo teških rije?i, stvar se stišala. Po starom dobrom obi?aju, i ta afera je pala u zaborav.

Zasto su prosvjedi za Varsavsku #fail ali ono, totalni....

Ovo je clanak, jucer navecer izvorno objavljen na mom blogu (sa slikama i video materijalima):
http://zriha.blogspot.com/2010/07/zasto-su-prosvjedi-za-varsavsku-fail.html

Iskreno sam ugodno iznenadjen, da sam na twitteru dobio 99% pozitivnih komentara, a sam clanak je RT-an desetke puta, stoga nekoliko 1000 ljudi je procitalo moj dojam prosvjeda. Ovim putem se jos jednom svima zahvaljujem.

Obzirom da sam tu vec nekoliko godina, zanima me vase misljenje:

FOTO sa prosvjeda (na blogu)

Evo, vratio sam se sa prosvjeda u Varsavskoj na kojem sam bio sa twitter ekipom, @AnaBalentovic @ivospigel @immigrantsheep @mbajkusa .

Ukljucio sam se ispred HDZ-a, uz razne price, dosta toga se nije culo, no ono bitno, vratio sam se bez nekog osjecaja promjena, vratio sam se ravnodusan i jos vise klonuo moralom. Zato cu pokusat objasnit zasto sam kao mladi (relativno) gradjanin Hrvatske, rodjeni purger razocaran gradjanima.

Toliko sam pisao clanaka o hrvatskom problemu, problemu naroda, da se necu previse ponavljati, samo cu staviti linkove:
14.01.2008. http://pollitika.com/kamo-dalje
13.01.2008. http://pollitika.com/hrvatska-danas

Evo zašto je sindikalni referendum promašaj, al' totalni!

Jako me dugo nije bilo na pollitika.com, zbog raznih razloga, a jedan od njih je nedostatak inspiracije. No, rasprava o izmjenama ZORa, u koju uklju?ujem i sindikalnu peticiju za raspisivanje referenduma, koja se, kao, vodi u medijima, odnosno, u kojoj se buba na sve strane, po mom skromnom mišljenju, s potpuno pogrešnih pozicija, ponukali su me da upregnem male, sive stanice i pokušam složiti suvisli text u kojem ?u nastojati navesti razlog zbog kojih je sindikalni referendum potpuni promašaj.

Sonet za PowerPoint

?arob2 Map

Tek je bio proš'o prvi travnja,
kad je Vlada izvukla nam mjere*.
Ništa ?udno, ve? je koncem svibnja
dokazala da tu nema vjere.

Državni dug vratiti do lipnja,
bila je najava nove ere.
Proš'o rok, nema prekora?enja,
Jaca** sad još i medije pere.

Lani izvu?ena iz šešira,
postavljena k'o lutka na koncu,
ona nama ?vrsto drži uzde.

Letargija ... nas ništa ne dira,
kr?kamo se u kriznome loncu,
tako nam i treba kad smo p.zde.***

?arob2 Map

* Program gospodarskog oporavka

** Jadranka Kosor (licentia poetica)

Engleski jezik- uvjet za zaposlenje ili?

http://www.youtube.com/watch?v=S3P_FnG5ooM

Potaknut ovim sramotnim nastupom gospodje Premijerke Kosor, odlucio sam nesto napisati na ovu temu.
Od malena su me roditelji tjerali na strane jezike, prvo lose sporazumjevanje na njemackom, pa paralelno engleski jezik, pa jos i skola za strane jezke Varsavska pa na faxu. Zahvaljujem se sto sam tada imao i satelitsku, pa sam njemacki i engleski prakticirao na DSF-u, Vivi, Cartoon Networku, CNN-u i slicnim programima, danas mogu reci da fluidno pricam engleski, pisem i citam, njemacki malo manje, vise bih ga mogao razumijeti, no sigurno nebih mogao pricati, pa ne pricam.

Ovo sto je gospodja Premijerka napravila, u najmanju ruku je sramotno. Ukoliko cu zadrzati pristojnost ovog posta, jer nazalost ja imam kulture. Letimicnim pogledom na portale posao.hr i MojPosao.net i pregledavanjem objavljenih oglasa, nailazim na ovaj uvjet:
- dobro poznavanje njema?kog ili engleskog jezika (VSS)
- Aktivno poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu (VSS/SSS)
- fluent in English and excellent MS office skills (SSS)
- aktivno znanje engleskog jezika (VSS)
- itd...

Lignja s elektri?nim nabojem

Nedavno je proteklo prvih 100 dana mandata Ive Josipovi?a na funkciji Predsjednika RH i, sukladno ustaljenoj politi?koj praksi, vrijeme je da se ocijeni njegov rad kao i ono što je tim radom postigao. Prije nego se posvetimo konkretnijem što je obilježilo dosadašnji tijek njegova mandata, red je da se ispravi jedna op?a ocjena o njemu. Naime, ve? od kandidature, naro?ito tijekom predizborne kampanje i još dugo nakon pobjede na izborima, predsjednika Josipovi?a se nazivalo „lignjom“ i „kuhanom nogom“. Nakon niza vrlo konkretnih stavova i, još više, poteza koje je povla?io od samog po?etka mandata, nedvojbeno je kako se ne radi ni o kakvoj bezli?noj, bez emocija ili osobi toliko „skliskoj“ da ju je nemogu?e „uhvatiti ni za glavu ni za rep“.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci