Tagovi

Registracija glasa?a u dijaspori

Zadnjih par tjedana kroz medije možemo pratiti razgovore vladaju?ih i oporbe oko ustavnih promjena. Kao i ina?e jedna odzanimljivijih tema je glasanje dijaspore.

SDP traži smanjenje broja izbornih mjesta jer ?e time onemogu?iti ve?u izlaznost njima nesklonih bira?a. S jedne strane razumijem njihove politi?ke motive, ali s druge strane ne mogu da ne kritiziram zalaganje za takvu nedemokratsku praksu. Osnova demokracije je da se omogu?i maksimalno sudjelovanje, barem ja mislim da je to osnova demokracije, a ovo što SDP traži je upravo suprotno demokratskim na?elima.

Ja osobno smatram da bi za sve državljane Hrvatske osnovi uvjet za konzumaciju bira?kog prava trebao biti boravak od najmanje 6 mjeseci u Hrvatskoj. Sli?an uvjet postoji za kandidate na lokalnim izborima pa mi je je malo nejasno zašto ne postoji i za glasa?e. No realno gledaju?i teško da ?e HDZ to prihvatiti. Što god da mislili o njima, teško da ?e 30ak % glasa?a, onih koji glas daju HDZ-u nešto takvo prihvatiti, a Ustav treba odražavati i njihove stavove makar nam se oni ne svi?aju.

Mesi?eva dva (ne)uspješna mandata

Mesi?eva dva (ne)uspješna mandata

U velja?i idu?e godine predsjednik Mesi? ?e nakon dva petgodišnja mandata na ?elu Republike Hrvatske oti?i u povijest. ?udnom odlukom Vlade njemu se nakon prestanka državni?ke funkcije osigurava vila, umjesto skromnog ureda kakve, na primjer, imaju ameri?ki bivši predsjednici. Drugim rije?ima, na neki na?in bivši predsjednik Mesi? imat ?e mogu?nost, s obzirom na pogodnosti koje su mu pružene, da i dalje bude aktivan u hrvatskoj politici.

Udbaš i robijaš ili Berlinski zid u Hrvatskoj još nije srušen (3)

Sino? u utorak na zagreba?koj TV Z1 u emisiji prof. Tomca predstavljeni su gospodin Željko Keki? i bivši saborski zastupnik dr. Anto Kova?evi?. To je bila jedna od rijetkih prilika da netko, a radi se o gosp. Keki?u iz bivše jugoslavenske obavještajne zajednice, otvoreno istupi pred javnost i opiše svoje djelovanje. On je bio operativac centra SDB-a Zagreb koji je na svojem terenu bio zadužen za pra?enje dr. Kova?evi?a kao opasnog disidenta i neprijatelja tadašnjeg režima. Oni koji žele nešto više saznati kako je djelovala Udba na ovom konkretnom slu?aju mogu vidjeti reprizu emisije u ?etvrtak u 17 sati na programu Z1.
Ovdje ?u prenijeti samo dvije stvari. Prema ocjeni gosp. Keki?a koji se priklju?io obrani Hrvatske i aktivno kao branitelj sudjelovao u otporu agresiji samo 10 posto hrvatskih udbaša pristupilo je obrani domovine, dok su ostali još o?ekivali da ?e se Jugoslavija spasiti. I drugo, kad su ga upitali je li njegov posao, izme?u ostaloga, bio da prati izvjesnog "Sovu", odgovorio je kako je to bilo u nadležnosti centra Osijek.

Budu?i predsjedni?e oslobodite invalide birokracijskog krvnika!

Stop diskriminaciji!

STOP DISKRIMINACIJI! – parola je koja upada u o?i na jumbo plakatima diljem zemlje. Centar za mirovne studije zajedno s Uredom za ljudska prava RH i Uredom pu?kog pravobranitelja u sklopu projekta ‘Podrška implementaciji Zakona o suzbijanju diskriminacije’ provodi javnu nacionalnu kampanju o diskriminaciji. Vrlo ?esto su žrtve diskriminacije invalidi koje se, izme?u ostalog ?štiti? spomenutim Zakonom. Me?utim slova na papiru su jedno, a praksa nešto sasvim drugo. Na žalost!

Nastavnica nelegalno izba?ena iz stana

IZ NOVOG LISTA:
Novi list 4. XI. 2009.; tako?er na Internetu: novilist.hr
http://www.novilist.hr/Vijesti/Kronike/Opatija/nastavnica-nelegalno-izba...
Datum objave: 30.10.2009 u 10:39h

Slu?aj Slavice Bunti? – preokret realna mogu?nost
Nastavnica nelegalno izba?ena iz stana
Protiv ove situacije ona treba ustati tužbom i vjerujem da bi morala stan dobiti natrag – poru?io je Ante Bartulica

hrvatskoj je potrebna rekonstrkcija države

Kao novinar s gotovo 50-godišnjim profesionalnim stažom i osoba koja je provela 12 godina u inozemstvu u državama s razvijenom parlamentarnom i predsjedni?kom demokracijom još prije ?etiri godine u novinama namijenjenim ameri?kim Hrvatima "The Croatian American" (broj 116 od 30 kolovoza 2005.) koje sam izdavao u New Yorku objavio sam tekst "Prijedlog koncepta za novu Hrvatsku".
Otada je prošlo više od ?etiri godine, ali teze iz tog prijedloga u novim politi?kim i gospodarskim okolnostima u kojima se našla Hrvatska imaju i svježinu i težinu. Jednostavno re?eno, postoje?i model državnog i politi?kog ure?enja u Hrvatskoj je i istrošen i pitanje je shva?a li to hrvatska politi?ka i intelektualna elita. Da ne bih duljio u ovom uvodnom tekstu prenosim cjelovit ?lanak iz ameri?kih novina, pozivaju?i na otvorenu diskusiju i raspravu koju ova tema u sadašnjem politi?kom trenutku zahtijeva

Vjekoslav Krsnik
publicist, slobodni novinar
E-mail: vkrsnik1@vip.hr

Zagreb, 4. 6. 2005.

Prijedlog koncepta za novu Hrvatsku
(nacrt)

Svi su pred zakonom jednaki

Svi su pred zakonom jednaki

U RH su u tijeku pripreme za promjene pojedinih ?lanaka Ustava RH. Stoga smatram kako je neophodno da se ova re?enica iz ?lanka 14 mijenja u skladu sa ?injeni?nim stanjem. Namjera mi je navesti svega nekoliko primjera iz kojih je vidljivo da ovaj ?lanak treba mijenjati budu?i je o?ito da ni oni koji zakone predlažu ( Vlada ) ni oni koji ih donose ( Sabor ) nisu u stanju djelovati poštuju?i ono što u Ustavu piše.

III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA
1. ZAJEDNI?KE ODREDBE
?lanak 14.
Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, politi?kom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, ro?enju,
naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Svi su pred zakonom jednaki.

Ostavke

Abortus kao odluka demokracije!

Život po?inje za?e?em....

?Život po?inje spajanjem muške i ženske stanice? - stav je Eti?kog povjerenstva Petrove bolnice. Od stru?njaka te klinike Ustavni sud je zatražio mišljenje po?etkom prošle godine u predmetu starom 18 godina u kojemu nekoliko osoba osporava pravo na poba?aj propisan Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlu?ivanje o ra?anju djece iz 1978.

Problem je taj što bi ovakvo mišljenje, unato? demantijima ministra Milinovi?a mogla biti osnova za ukidanje poba?aja u Hrvatskoj. Ina?e u spomenutom Zakonu iz 1978., ?lanak 2. kaže : ?Pravo ?ovjeka da slobodno odlu?uje o ra?anju djece može se ograni?iti samo radi zaštite zdravlja, a pod uvjetima i na na?in koji odre?uje ovaj zakon.? Dakle, jasno je naglašeno da pravo odlu?ivanja o tome ho?e li dijete roditi ili ne ima ??ovjek?, odnosno majka. Prihva?anjem odluke da život nastaje za?e?em, svaki abortus tretirao bi se kao ubojstvo, a samim time i kao kazneno djelo.

Reality show

Rekao je negdje obaladaleka da pravila odre?uje onaj koji ima zlato, i nažalost se moram s time složiti. Krešimir Macan izjavio je da u utrku za predsjednika može i?i samo onaj koji je bogat, koji je puno stekao, pa ?e onda i za državu (porijeklo imovine se ne ra?una jer hrvati brzo zaboravljaju..); Primorac nam pri?a o svojim prrijateljima u americi i dijaspori koji mu daju veliku podršku (pitam se o?ekuje li isto i od hrvatskih studenata?); Bandi? i Vidoševi? podijelit ?e koplje protiv Hebranga; Josipovi?, Pusi?, Kajin jedinstveni su protiv sadašnje vlasti a pojedina?no vrlo egocentri?ni; VŠO nam kazuje da nitko nema njena iskustva mirne reintegracije i da je to njena prednost; Alka je spremna na revoluciju - ma što god to zna?ilo u njenom glamu-roznom svijetu; Mikši? je kaže najuspješniji; Tu?man se žali na medijsku blokadu...za ostatak ne znam, a i tko bi ih sve upamtio ;)

Dinami?ki kriterij za raspisivanje referenduma

Kao što je silverci u svom dnevniku „(S)ustavno spuštanje kriterija“ napisao, u saborsku je proceduru na prijedlog Vlade, ušao Prijedlog nacrta promjena Ustava Republike Hrvatske. Slažem da se u ustavne promjene ulazi bez ozbiljnije javne rasprave na tu temu – no to nažalast nije nova praksa u Hrvatskoj. U NATO smo tako?er ušli bez ozbiljnije provedene javne rasprave. Zbog toga su ustavne promjene „vezane uz ulazak Republike Hrvatske u NATO“ došle kao grom iz vedra neba. Nitko ih nije o?ekivao niti ih je spominjao tijekom ulaska Hrvatske u NATO savez. Pa stoga i ankete – koje su vladaju?ima bile dovoljan argument za ulazak u taj vojni savez – dodatno gube na vjerodostojnosti. One opisuju trenutno raspoloženje anketiranih koji nisu bili upoznati sa svim posljedicama tog ?ina.

No za pokretanje javne rasprave nije kasno –i ovaj se trenutak može iskoristiti za brušenje prijedloga promjene Ustava. Ja ?u se u ovom dnevniku koncentrirati na prijedlog promjene Ustava koji se ne nalazi u vladinom dokumentu. Još po završetku akcije natonareferendum, Odbor za referendum je zatražio promjene ?lanka 86. Ustava, kako bi se kriteriji za raspisivanje referenduma sveli na ispunjivu mjeru uskla?enu sa praksom u zemljama Europske unije. O zna?aju te promjene sam dosta pisao, pa se ne?u ponavljati. Zahtjev je u me?uvremenu predan i nadležnom saborskom odboru, no nije bilo nikakvog feedbacka. Pri?a je ponovno aktualizirana samim pokretanjem procedure za promjenu Ustava, i Odbor za referendum priprema amandman na predložene promjene, te lobiranjem pokušava osigurati što širu zastupni?ku podršku svom prijedlogu. No, ni to nije tema o kojoj danas želim pisati.

Što je onda tema ovog dnevnika?

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci