Tagovi

Ma nije Anto ?api? korumpiran. Ja sam.

Na temelju anonimne prijave pokrenuta je istraga protiv Ante ?api?a. ?ovjek (taj anonimni) je iskoristio oglas u lokalnim medijima i eto....valjda USKOK sada nešto kopa. Kažu da je razvidan nesrazmjer izme?u ?api?evih primanja i imovine koje posjeduje. Prozvani se, u ne baš lagodnom raspoloženju, obratio pu?anstvu vrlo neuvjerljivo.
prvo što mi je došlo na pamet je, eto kad se 'o?e može i obi?an ?ovik napraviti nešto da bi se razotkrio kriminal u "vrhu" vlasti. Mislim, je "anonimni" je prijavija, ali nije rekao ništa novo za one koji prate politi?ku "scenu" u hrvata.
Onda se sjetih da možda taj "anonimni" i nije samo anoniman nego je i nezadovoljan raspodijelom plijena, druga?ije zašto bi šutio baš do današnjeg dana.

KZ , ZKP, USKOK

U ponedjeljak, 15. prosinca 2008. posljednjeg dana zasjedanja Sabora u ovoj godini (na kojoj nisam bio prisutan zbog smrtnog slu?aja u obitelji) usvojena su dva zna?ajna zakona. Prvo, dopunjen je Kazneni zakon (?lanak 82.) kojim se sada omogu?ava oduzimanje imovine pripadnicima organiziranog kriminala. Rješenja koja su unijeta u zakon, za razliku od dosadašnjeg, polaze od toga da je SVA imovina koju posjeduje osumlji?eni pripadnik organiziranog kriminala (definicija o tome u Zakonu o USKOK-u) (ili je ona prenesena u stvarno ili fiktivno vlasništvu ?lanova obitelji) ste?ena po?injenjem kaznenog djela. U raspravi sam ministra Šimonovi?a upozorio da ?e i Zakon o USKOK-u trebati dopuniti jer taj zakon omogu?ava pokretanja postupka sudske privremene zabrane raspolaganja imovinom koja traje do pravomo?ne presude o uduzimanju imovine. Problem je u tome što Zakon o USKOK-u daje pravo zahtjevanja privremene zabrane raspolaganja imovinom za koju se sumnja da je ste?ena po?injenjem konkretnog kaznenog djela za koje se vodi postupak dok Kazneni zakon daje osnova za sumnju da je SVA imovina ste?ena po?injenjem toga ili drugih kaznenih djela.

Korak prema pravnoj državi, dva prema hajdu?iji

Ovaj je tekst motiviran je s nekoliko indiskrecija. Crtice o kojima neki nešto znaju, o kojima neki drugi nešto naslu?uju ali o kojima zapravo najve?a ve?ina ?ak i onih zainteresiranih nema ni najmanjeg pojma govore više hrvatskoj stvarnosti i 'pravnoj državi' od bilo kakvih zazivanja pravne države kojima nas danomice zasiplju naši politi?ki odli?nici. Iz onoga što slijedi mogu se izvla?iti svakojaki zaklju?ci; sve jedan porazniji od drugoga. Politika (sa svojim protagonistima) koja nas okružuje se u svjetlu ?injenica koje slijede pretvara u smrdljivu kaljužu kroz koju pristojni ljudi kro?e jedino u ?izmama. Na žalost, protagonisti hrvatske politi?ke scene uživaju u tome svinjcu poput divlje prasadi istovremeno uvjeravaju?i sve nas u gledalištu da je sve ono što vidimo pred sobom samo privi?enje. O?ito je da na nejasnu granicu izme?u kriminala i politike i op?e srozavanje bilo kakvog javnog morala na najnižu mogu?u granicu treba gledati kao na kroni?nu bolest hrvatskog društva.

Šimunovi?ev i Karamarkov niski start

Vijest je kako su Karamarko i Šimunovi? imali svoje ukazivanje u Saboru RH sa svojim pojašnjenjima što ?e, kad ?e i kako u?inuti ili su ve? napravili.
U o?i mi je bljesnuo Šimunovi? sa izjavom kako nam ".....u borbi protiv organiziranog kriminala nije potrebna sablja, ali ni aspirin, ve? skalpel koji reže duboko i precizno...". Potom slijedi govorni traktat pun diplomatskih naziva, epiteta i atributa kao što su: ozbiljno, brzo, energi?no, bekompromisno, sustavno........ a završava neozbiljnom, sporom, neenergi?nom, kompromisnom i nesustavnom ?injenicom (koju je sam iznio)-najava kako ?e na snagu stupiti novi sudski i zatvorski poslovnik i, ono o ?emu sam ve? pisao, osnivanje usko?kih ureda u ZG, RI, OS i ST tj. puko pove?anje državne administracije koja se o?ito nije iskazala dosadašnjim planiranjem, organiziranjem i djelovanjem. Jer da je tako ne bi se našli u situaciji koju imamo, te nam ne bi trebao skalpel. Skalpel uklanja bolesno tkivo, a ovako smo u ve? oboljeli organizam ubacili još tkiva koje ?e se zaraziti i metastazirati sa ve? postoje?im tumorom. Tako ispada!

Uskok je pravosudno usko grlo - slučaj Lončarićevih

Akcija Prijavnica

Naslov dnevnika je moj skromni doprinos Državnom odvjetništvu u odabiru naziva za sljede?u spektakularno-maestralnu akciju u borbi protiv korupcije.

Operacija Indeks je izazvala mu?ninu barem kod akademski obrazovane populacije. Kod nekih jer su s gnušanjem dobili potvrdu onog o ?emu su od studija pa do danas znali i šutjeli ili sve to prepri?avali kao anegdote ili viceve sa studija, a kod drugih zato što su im se testisi „ikrizirali“ ili im se pojavio neki drugi odgovaraju?i simptom ljepšeg spola zbog same pomisli da možda i njihova diploma odnosno neki ispit ovako isplivaju na površinu…

Pojavilo se i poneko pitanje tipa: zašto samo ekonomski i prometni fakultet. Dobro, ekonomija u državi nam jest u komi, a ni promet nam nije Bog zna što, jesmo sagradili hrpu kilometara autocesta, ali ljudi i dalje ginu k'o muhe, prometni ?epovi su svakodnevno na istim mjestima itd… No nisu baš svim studentima ta dva fakulteta poklonjene ocjene…

Zašto nisu dotaknuti fakulteti poput prava ili medicine? Da li me netko može uvjeriti da na ta dva fakulteta nema odnosno nije bilo ovakvih pojava? Ili smo se pobojali da ?e nam odvjetnik, javni bilježnik ili lije?nik zatrebati prije ili poslije pa je bolje u njih se ne petljati (jer vrana vrani…). Ovako se samo poneki „ori?inal“ poput prof.dr. Maruši?a okuraži jurišati na vjetrenja?e, iznositi razne pikanterije i sukobljavati se s akademskim establishmentom. Kolege na njega idu ad hominem, šalju ga na psihijatrijska vješta?enja i pokušavaju proglasiti ludim - jer sigurno je „lud“ ako dira u osinje gnijezdo.

Indeks, KIM - ima li sli?nosti?

Polako se stišavaju reakcije na koordiniranu akciju USKOK-a, DORH-a i MUP-a, poznatiju pod kodnim imenom „Indeks“. Bile su razli?ite, u rasponu od eufori?no odobravaju?ih do onih koje cijelu akciju stavljaju u kontekst skorog izvješ?a EK o napretku Hrvatske na planu reforme pravosu?a i borbe protiv mita i korupcije.
Akciju treba pozdraviti bez obzira na evidentne propuste od kojih je za sada najve?i izravni prijenos privo?enja koji se vjerojatno može pripisati neumjerenoj želji nekih da akcija polu?i što ve?i promidžbeni u?inak u doma?oj ali i me?unarodnoj javnosti. Pozdraviti ju treba zbog toga što je svaka korupcija štetna za društvo i bez obzira radi li se o ve?em ili manjem mitu. Sukladno tome, svaki pa i najmanji pomak na tom polju je hvale vrijedan.

?ardak ni na nebu ni na zemlji!

cardak Najve?i teatrolog u Hrvata koji se ina?e bavi “crnom magijom”, a trenutno se nalazi na poziciji Premijera, i dalje mirno i uspješno živi u ku?i bez prizemlja (fenomen koji se u vlaškim narodnim pri?ama naziva “?ardak ni na nebu ni na zemlji”!) . Ovih dramati?nih, a za hrvatsku intelektualnu elitu traumati?nih vremena, on je bezbrižno provode?i njujorške dane iz tu?ine “morla?ki" hladnokrvno svekolikom hrvatskom puku uputio bezobzirnu i bezobraznu poruku:

Svatko ima pravo na svoju skepsu, ali mi znamo što nam je ?initi. Državno vodstvo, a to zna?i svaka institucija unutar svojih ustavnih ovlasti mora u?initi sve da se suzbije korupcija".

Naš je “Majstor” prošle nedjelje u New Yorku sudjelovao na Globalnom summitu kreativnog vodstva - preciznije re?eno, na forumu državnika, diplomata, poslovnih ljudi i znanstvenika posve?enog aktualnim globalnim izazovima (Bože, Bože, kojih li se sve na?ina ne dosjete kad je u pitanju trošenje novaca hrvatskih poreznih obveznika).

Tko ?e nakon ovoga vjerovati Jurici Pavi?i?u

U današnjem tekstu J. Pavi?i? je napisao da je "sveu?ilište ?iji indeks di?no posjedujem i s kojim sam se vratio u rodni grad predratne ‘90. kao friški diplomac - ju?er je zadobilo udarac od kojeg se ne?e lako oporaviti."

Dakle, sveu?ilište je zadobilo udarac SADA, kad je afera izbila na vidjelo.
Sveu?ilište NIJE zadobivalo udarce od kojih se ne?e lako oporaviti kad se je po?elo s pla?anjem upisa i ispita, niti kada je to postalo uoba?ajena praksa, niti kada se pri?alo (a pri?a se ve? godinama) me?u ljudima da se kupuju ispiti.

Sveu?ilište je zadobilo udarac, kad je kona?no provedena istraga i kad su po?ela uhi?enja, sveu?ilište je zadobilo udarac kad je kona?no javno obznanjeno ono što svi znaju.

Zna?i, nije problem ako si kriminalac, ve? ako se javno obznani da si kriminalac. Iako svi znaju probleme dok god se pravimo kao da ne postoje, dok god se s njima ne izlazi u javnost sve je OK.

Kaže Jurica:"Jer, tko ?e nakon ovoga vjerovati i jednoj diplomi, i jednoj akademskoj tituli?"

Akcija Indeks: Policija lovi profesore na Ekonomiji i Prometu

Frka i policija ne Ekonomiji od rane zore! Jutros mi cimer javlja da su mu odgodili predavanje jer im je u hodnike nahrupilo najmanje dvadesetak policajaca, USKOK-ovaca i druge ekipa koja doslove ?ešlja sve prostorije i odvodi profesore. Jutarnji piše da se radi o 20ak profesora osumnji?enih za prodavanje ispita.

Nije nova pri?a o kupovini ispita na faksu niti išta što me iznena?uje, no kao nekoga tko nema para za ispite i tko smatra da je kupovina ispita jedan veliki autogol i medvje?a usluga, jako mi je drago što se ovakve stvari doga?aju i što ?e netko, valjda, odgovarati.. Osobno znam za nekoliko primjera na Prometnim znanostima, no nitko od studenata se nikad nije usudio govoriti o tome u medijima jer su svjesni da im to ne ide u prilog. Ne toliko što bi anonimno dali par imena i komentara, nego što onda više ne bi mogli kupovati ispite.

Što mislite, postoji li ovakav sustav zbog profesora koji ovako zara?uju kintu sa strane ili zbog lijenih studenata?

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci