Tagovi

NEOPHODNO JE VAŽNO DA SE PRAVDA NE SAMO VRŠI, VEĆ I DA SE VIDI!

Sudovi štite Ustavom i zakonom utvrđeni pravni podredak Republike Hrvatske, te odgovaraju za jedinstvenu primjenu zakona. Ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom propisuje članak 3. Zakona o sudovima. Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske – propisuje također čl. 3 Ustava RH.

Što kad nije tako, i kad u odnosu na građane RH dođe do kršenja osnovnih i temeljnih ljudskih prava zajamčena Ustavom i Konvencijom?

Kako znati je li netko od dužnosnika ili sudaca korumpiran? Korupcijom se smatra svaki oblik zlouporabe javnih ovlasti radi osobne koristi ili koristi koja se pribavlja za nekog drugog zlouporabom položaja. U borbi protiv korupcije od posebne je vrijednosti uočavanje biti korupcije kao procesa kojim se narušava “načelo jednakosti građana shvaćeno u njegovom najširem značenju”

Ivo Josipovi? je ne?ija marioneta?

Mesi? je govorio, ne shva?aju?i svoju zada?u i odgovornost, da "poštuje institucije". Od Bandi?a je potekla fraza "neka pravna država radi svoj posao". Svakome je danas jasno, da ta "pravna država" i te "institucije" (kao što su Ustavni sud, Europski sud za ljudska prava, i dr.) nisu ništa drugo nego najobi?nija obmana. Izmišljene su zato, da bi se dobio prividni "legitimitet" za kršenje ljudskih prava i druga zlodjela. Jedno od najtežih takvih zlodjela je oduzimanje imovine nositelja stanarskih prava. Zakonodavci i najviši sudovi postupili su nepravedno i protupravno.
I Mesi?, i Josipovi?, i Kosorica, i Antunovi?ka, i mnogi drugi HDZ-ovci, SDP-ovci, i ostali, uvijek su dobro znali što je pravedno, kad su u pitanju stanarska prava. Govorili su javno (na pr. u Saboru), da je jedino pravedno svim nositeljima stanarskih prava dati jednako pravo otkupa svojih stanova, a izvornim vlasnicima naknadu.
Mesi? je ispravno predložio to isto Vladi RH (Sanaderu), ali zatim je godinama jednostavno šutio, što je potpuno neshvatljivo onima koji su Mesi?a smatrali daleko boljim od ostalih.

Tko je korumpiran?

Predsjednik Josipovi? je rekao u Grožnjanu 27.06.2010., da je korupcija najozbiljniji problem s kojim se Hrvatska susre?e, da se vrlo visoko u percepciji korupcije pojavljuje pravosu?e, i da je najvažnije da se korupcija prijavljuje.
Me?utim, jednako je važno da se vlast ponaša ispravno, da se, nakon prijave korupcije, provede istraga, da odgovorne osobe snose posljedice, i da se ispravi naneseno zlo - ali to se obi?no ne doga?a!
Korupcija na Europskom sudu za ljudska prava odavno je prijavljivana policiji, USKOK-u, državnom odvjetništvu, predsjedniku Mesi?u.... (a jedino je policija ispravno postupila i proslijedila prijavu DORH-u). Nedavno je sve prijavljeno i predsjedniku Josipovi?u....
U Ustavu RH piše (?lanak 93.): "Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu (......) brine se za redovito i uskla?eno djelovanje te za stabilnost državne vlasti." Potpuno je jasno i izvan svake sumnje, da Predsjednik Josipovi? sigurno ne bi pristao zastupati državu koja ne bi bila poštena, koja bi štitila kriminal i korupciju, državu u kojoj ne postoji vladavina prava, itd. Dakle, ako on zastupa RH, onda to ?ini u uvjerenju da RH nije kriminalna država, i ne može biti nikakve sumnje, da on ima pravo i dužnost tražiti da se sve u RH doga?a u skladu sa Ustavom, me?unarodnim ugovorima i zakonima; - a ako se to ne doga?a, onda on može i mora to od svakoga zahtijevati, pa ako Sabor, Vlada, Ustavni sud, ili bilo tko drugi, ne posluša taj njegov ispravni zahtjev, onda se on može i mora obratiti onome, tko je iznad njih svih, a to je narod (jer, po ?lanku 1. Ustava, vlast u RH proizlazi iz naroda i pripada narodu). Jasno je, da se to njegovo javno obra?anje narodu mora stalno ponavljati (sve glasnije, sve ?eš?e), tako dugo dok se njegov pošteni i pravedni zahtjev ne ispuni, t.j. sve dok se ne izmijeni i ne ispravi ono što je protupravno i nepravedno.

Neka mi sudi Hrvatska a ne hrvatsko pravosu?e

Iscje?ak iz knjige prema istinitinoj pri?i autorice Veronike Vere, izdava? DAN-GO d.o.o, Marticeva 67

Nad nekretninom u vlasništvu poduze?a prije punih deset godina pokrenut je ovršni postupak i upis založnog prava za dug star sad ve? osamnaest godina, a po kreditu koji nije bio moj dug niti tog poduze?a (radilo se o namještenom procesu) .
Godine povla?enja po sudovima i rješavanja sudskih sporova doslovce su iscrpile i poduze?e i moj privatni ra?un.
Sav privatni novac, osim ulaganja, trošila sam i na rješavanje sporova, i zatvaranje obveza u poduze?u koje sam preuzela ulaganjem vlastitih sredstava.
Kao zakonski zastupnik tvrtke, uz još jednog direktora sklopili smo ugovor o kupnji nekretnine i preuzimanju kreditne obveze sa bankom koja je ve? imala upisano založno pravo na nekretnini .

Novinarskom vije?u ?asti: prijava protiv Jutarnjeg lista

Prošlo je tri tjedna od izbijanja u javnost "slu?aja male Jagode". Tada sam promislio dan i pol, pa onda reagirao, ovdje objavljeno kao dnevnik Moralna panika: Kako ste postali dio mahnite rulje, željne krvi. Otvorio sam i facebook grupu Protiv moralne panike: slu?aj male Jagode, koja trenutno ima 249 ?lanova - o?ekivao sam manje!

Promišljao sam i dalje, pregledavao ponovo sve informacije. I mislim i sad, da je moja prva reakcija bila ispravna. Zato sam danas poslao ovaj zahtjev Novinarskom vije?u ?asti. Poduga?ak je, ali prenosim ga cjelovitog, neka kao dokument bude dostupan javnosti.

UB ZO-IP-10-03/1
Zagreb, 1. ožujka 2010.

- Hrvatsko novinarsko društvo
- Novinarsko vije?e ?asti

Predmet: Zahtjev za provedbu postupka

U skladu s ?lankom 41, st. 2 Statuta HND podnosim Novinarskom vije?u ?asti

ZAHTJEV ZA PROVEDBU POSTUPKA

Dobar i loš zakon - država vladavine prava

Znate one pri?e o dobrim i lošim saobra?ajnim policajcima?
Napravili ste prekršaj u prometu, policija vas zaustavi, policajac zatraži dokumente i kaže napravili ste to i to, kazna za to djelo je tolika i tolika, a vi onako bezobrazno kažete policajcu da ne piše kaznu i može li pola-pola, "dobar" policajac ne piše prijavu, u svoj džep strpa polovicu novca od onog iznosa kolika bi bila kazna, zadovoljni vi i on, hvalite policajca prijateljima što nije takav "idiot kakvih ima", ve? se razumno nagodio s vama. I fama volant o "dobrom" policajcu.
Nakon nekog vremena po?inite opet isti prekršaj, policajac zatraži dokumente, kaže to ?e vas koštati toliko i toliko i odmah po?inje pisati prijavu, a vi nau?ili na "dobrog" policajca, odmah nudite pola-pola, a policajac kaže da vam za to ide kaznena prijava radi pokušaja podmi?ivanja službene osobe pri vršenju službene dužnosti, pa uz prekršajnu kaznu ide i kaznena prijava, pa možda zaradite i zatvor. I fama volant o "lošem" policajcu, idiotu pa?e, koji ?ak nije pristao ni razgovarati, ve? odmah piše prijave, kreten.

Idemo u Evropu....Idemo u Evropu!:nemaš ništa, vrati stan! II-dio

Koaliciska vlast 2000.godine najavljivala obra?un s HDZ-ovim Zakonom o najmu i zaštitu stanara u privatnim zgradama.No,to je, kao i niz drugih obe?anja, propustila ispuniti. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog ure?enja sada bi trebalo izraditi nekakav novi zakon koji bi zaštitio stanare,no ono još nije prikupilo ni to?an broj ljudi koji žive u privatnim stanovima.Procjenjuje se da ih je u Hrvatskoj oko sedam tisu?a.
Pero Demaria iz Splita spada u onaj krug stanara koji zagovara radikalnije oblike borbe,ponajprije protiv sudova.
"Ništa se ne?e promjeniti dok se nekome ne razbije glava" govori Demaria i za stanje optužuje "koaliciju HDZ-SDP-a". On je,naime;presudom izgubio pravo da i dalje živi s majkom, jer "nije bio u stanu kada je donesen Zakon o najmu". Demaria je, kako kaže , odselio 1971. godine, kad se oženio, a vratio se 1994. godine, Iako ima niz dokaza da je od 1994. godine u stanu, sud se priklonio iskazima nekih svjedoka koji su, uz ostalo, tvrdili DA JE NJIHOV PAS LAJAO NA DEMARIA ŠTO ZNA?I DA NIJE ?ESTO DOLAZIO.

Tko bi trebao raditi nedjeljom :-}

1. ŠKOLE

kažr se da nema dovoljno škola za jednosmjensku nastavu te da treba graditi nove škole.radom škola svih sedam dana u tjednu (I subotom i nedjeljom) povećalo bi se kapacitet škola, ali ne u prostori već i vremenu, za tridesetak posto te bi se lakše i jeftinije mogla organizirati jednosmjenska nastava.
Ovime bi se pomoglo da profesori dobiju veće plaće jer rad nedjeljom treba više platiti.Profesori se ionako često bune da neobrazovani imaju veće plaće od njih, ovako bi otkrili na koji način ti neobrezovani dolaze do većih plaća pa se više ne bi čudili otkud blagajnicama i konobarima novci za novi BMW.

2.FAKULTETI

Često se čuju pritužbe na prenatrpane predavaonice,nedostatak prostora na fakultetima, te se govori o gradnjama novih kampusa i sl. Ovako bi riješili veliki dio problema s prostorom za predavanja, uštedilo bi se na gradnji novih kampusa, a i profesori bi dobili veće plaće jer rade nedjeljom.

3.SUDOVI

Nema pravde na sudovima i jednakosti ljudi pred zakonom - OSTVARENO!

(jos) MALO O HDZ-ovim SUDOVIMA I SUCIMA - OHRABRIVANJE KRIMINALACA
Svi znamo da je HDZ dolaskom na vlast postavio svoje ljude u drzavne sluzbe, pa tako i sudove. Tako su na sudove dosli i mnogi njihovi nesposobni i pokvareni nazovi suci. Ali ima i onih od prije koji su se dobro snasli. S obzirom da nema zakona koji bi sustavno sankcionirao one medju njima koji donose skandalozne i sramotne presude, oni nekaznjeno rade svoj prljavi posao. A da o drzanju tuzbi u ladicama, usporavanju pravde i zastarama da i ne govorimo. Da podsjetim, u ovom moru nepravde, na jos jedan slucaj, osim slavnog slucaja s rukovanjem:

ZA HLADNOKRVNO I OKRUTNO UBOJSTVO – 4 GODINE i 11 MJESECI

Ombudsman u Hrvata!

Ombudsman u Hrvata je po naški Pučki pravobranitelj, institucija prisutna svugdje u svijetu, a naročito u demokratski razvijenim zemljama Zapada. To na pri mah može izgledati nelogično, ako znamo koliko je tamo pravosuđe razvijeno, a koliko je kod nas zakržljalo. No – to je stvarnost koja proizlazi iz kod njih razvijene svijesti o ugrađivanju dodatnih kontrolnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava.

Prošli petak (18.05.2007) Hrvatski je Sabor na dnevnom redu imao izvješće Pučkog pravobranitelja za 2006 godinu (možete u cijelosti skinuti ovdje ). Ovaj iznimno značajan događaj za mnoštvo onih boraca za svoja prava, u Saboru je prošao bez prevelikih uzbuđivanja, kao i svaka rutinska nezanimljiva stvar koju je trebalo što prije skinuti s dnevnog reda - samo je oporba po običaju malo prigovarala (reda radi), a vlast branila kako je bilo i dobrih stvari. Na sličan način je događaj prošao i u našim medijima.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci