Tagovi

Stranac je lopov (hrvatske) imovine

Britanija nikad NE bi bila - Velika Britanija - bez brodova

ulazak stranaca Britanaca u tuđi prostor
(imperijalizam bez kažnjavanja - brodovi su Britancu omogućili)

ulazak stranaca Britanaca u tuđu imovinu
(imperijalizam bez kažnjavanja - brodovi su Britancu omogućili)

lopovluk tuđe imovine
(imperijalizam bez kažnjavanja - brodovi su strancu Britancu omogućili)

bogatstvo od tuđe imovine
(imperijalizam bez kažnjavanja - brodovi su strancu Britancu omogućili)

REKAPITULACIJA

lopovluk tuđega prostora - stvorio je - imperijalizam bez kažnjavanja

lopovluk tuđe imovine - stvorio je - imperijalizam bez kažnjavanja

lopovi tuđe imovine - roboVlasnik, feudalac, kapitalist, korporatista - stvorili su - imperijalizam bez kažnjavanja

kapital i korporacija - stvorili su - imperijalizam bez kažnjavanja

ZAKLJUČAK

ulazak stranaca u tuđi prostor, u tuđu imovinu
jamči
imperijalizam bez kažnjavanja

stranac je svugdje - lopov tuđe imovine,

stranac - bez kažnjavanja - imperijalistički ulazi u tuđi (i hrvatski) prostor
stranac - bez kažnjavanja - imperijalistički ulazi u tuđu (i hrvatsku) imovinu

pravo na osvajanje tu?e domovine

prorok u svojoj zemlji nitko nije, jer tako stranac ho?e i nare?uje,
(zaboraviti, DA/NE)

PRVA TEZA-natuknica,
oduvijek stranci dolaskom (imigracijom) drugima ho?e (?ak i diplomacijom) osvojiti tu?u domovinu,

a dokaz?
- curenje strogo povjerljivih USA dokumenata,
- nije slu?ajno, ve? od ju?er Ma?ari ho?e pod/Uzetno pod/Uzeti hrvatsku INU, jer ne?e idu?ih 6 mjeseci ometati primo/predaju Hrvatske EU/strancima,

(i zbog toga)
pravo stranaca na osvajanje tu?e domovine treba zabraniti,

ustavPAPIR
(ali i postupanje diktatora/naredboDavaca) mora jam?iti (sveta) pravila,

& 01
stranci imaju pravo u tu?u domovinu dolaziti/prolaziti,
& 02
stranci nemaju pravo u tu?oj domovini zauvijek stanovati (jer tako osvajaju tu?u domovinu)

primjerice, zauvijek stanovati
JAM?I strancu pravo na svoju održivost u tu?oj domovini zajam?enim donacijama iz državnog proRa?una,
JAM?I strancu pravo na svoj jezik, školstvo i kulturu u tu?oj domovini,
JAM?I strancu pravo na svoje politi?ku organizaciju u tu?oj domovini,
JAM?I strancu pravo na svoju zastavu i grb u tu?oj domovini,
JAM?I strancu pravo na svoju državu u tu?oj domovini,

izgon stranaca (i Hrvata) najavljen iz Njema?ke

uporišna misao,
dom i domovina je prirodna potreba pojedinca,

uporišna ?injenica,
najavljen je izgon stranaca iz Njema?ke,

stranac krade „kruh“ Nijemcu, svom doma?inu,
a (kobna) posljedica?
stranac ima „kruh“, a Nijemac „kruh“ ?ak zauvijek gubi,

gladan Nijemac se buni,
gladan Nijemac o?ekuje zakonoDavnu zaštitu sebe od sita stranca,

škrto i krnje objašnjenje-tuma?enje izgona stranaca uzrokuje dilemu (DA ili NE)
(i zbog toga)
škrto i krnje objašnjenje-tuma?enje izgona stranaca nare?uje utemeljeno objašnjenje-tuma?enje,

reformatorsko alternativno razumijevanje SVEGA postoje?ega (RAR) za oslobo?enje pojedinca od pokornosti i poslušnosti potrošenom vladaju?em razumijevanju, opominje...

na redu je opaziti-razumjeti-upamtiti,

lav je došao pa stao i pošpricao mokra?u, lav je ozna?io svoj dom i domovinu, a potom, ?ovjek je došao pa stao i lava ubio,
!? lav je izgubio svoj dom i domovinu, lavova je sve manje,

isto tako...

Egip?anin je došao pa stao i utemeljio kamen do neba, Egip?anin je ozna?io svoj dom i domovinu, a potom, stranac je došao pa stao i Egip?anina ubio,

autarkija je prirodna potreba pojedinca

uporišna metafora,
tko skrbi o ?ovje?anstvu, NE skrbi o pojedincu,
tko skrbi o pojedincu, skrbi i o ?ovje?anstvu,

autarkija JAM?I pojedincu SLOBODU ho?u-ne?u, a to zna?i, bez drugih tek pojedinac ostvaruje svoju SLOBODU ho?u-ne?u,

autarkija JAM?I samoIzolaciju pojedinca u samo svoj životni prostor, bez drugih, protiv drugih, jer smetaju, jer ograni?avaju, jer prijete, jer mu?e, jer su opasni,

autarkija nare?uje pojedincu,
ozna?i svoj prostor zaklju?anim vratima, zaklju?ana vrata neka opominju... NE ulazi u tu?i prostor, zaobilazi tu?i prostor, negdje drugdje ozna?i svoju autarkiju,

autarkija oduvijek je snažna izvorna prirodna prvoBitna potreba pojedinca,
i još…
autarkija oduvijek je snažna izvorna prirodna prvoBitna potreba obitelji pojedinca, roda pojedinca, plemena pojedinca, naroda pojedinca, nacije pojedinca,

RAR (reformatorsko alternativno razumijevanje) za oslobo?enje pojedinca od pokornosti i poslušnosti potrošenom vladaju?em razumijevanju, opominje... ,

na redu je opaziti-razumjeti-upamtiti,

Šugavo hrvatsko pravosu?e....fuuuuuuuuuuuj

Iako je u suprotnosti s pravilima Pollitike, radi jednostavnijeg pra?enja posta u potpunosti prenosim današnji ?lanak iz Novog Lista:
Datum objave: 15.7.2009 u 15:41h
Izre?ena jedinstvena kazna nasilniku
Tri godine za udarac ženi ?eki?em po glavi
ZADAR – Zbog pokušaja ubojstva, na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i tri mjeseca u ponovljenom postupku na Županijskom sudu u Zadru osu?en je Ivan Ali? (65) iz Poli?nika.
Ali? je u listopadu 2005. godine u pijanom stanju ?eki?em udario po glavi svoju suprugu Blaženku (61) u njihovoj obiteljskoj ku?i. U trenutku kada je dohvatio ?eki? i ženu udario u glavu, Ali? je u krvi imao 3,2 promila alkohola.
Zbog tog je kaznenog djela 6. svibnja 2006. presudom Županijskog suda osu?en na tri godine zatvora. Ali? je, unato? tome što ga je optužnica teretila za pokušaj ubojstva, proglašen krivim za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda i obiteljsko nasilje. U žalbenom postupku Vrhovni je sud prihvatio samo onaj dio presude koji se odnosio na obiteljsko nasilje, te je slu?aj vra?en na ponovno su?enje.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci