Tagovi

Protupravno kršenje prava nositelja stanarskog prava

SUSH
SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE
(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)
Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia
Tel+Fax: 4833 449 / 091 52 57 909 & 098 52 00 22

Članica/Member
International Union of Tenants
Stockholm, Sweden
Consultative Status with UN
Economic and Social Council.
Participatory Status with the
European Council.
Consultative Status with the
Council of Europe.
Pro aris et focis Za ognjište i za dom For hearth and home

PROTUPRAVNO KRŠENJE PRAVA NOSITELJA STANARSKOG PRAVA

Za vrijeme SFRJ stanari (nositelji stanarskog prava) i njihove obitelji stekli su zauvijek jednaka stanarska prava u društvenim stanovima, kao i u privatnim stanovima (t.j. u tzv. privatnim neuseljivim stanovima, nacionaliziranim i konfisciranim).

Ivo Josipovi? je ne?ija marioneta?

Mesi? je govorio, ne shva?aju?i svoju zada?u i odgovornost, da "poštuje institucije". Od Bandi?a je potekla fraza "neka pravna država radi svoj posao". Svakome je danas jasno, da ta "pravna država" i te "institucije" (kao što su Ustavni sud, Europski sud za ljudska prava, i dr.) nisu ništa drugo nego najobi?nija obmana. Izmišljene su zato, da bi se dobio prividni "legitimitet" za kršenje ljudskih prava i druga zlodjela. Jedno od najtežih takvih zlodjela je oduzimanje imovine nositelja stanarskih prava. Zakonodavci i najviši sudovi postupili su nepravedno i protupravno.
I Mesi?, i Josipovi?, i Kosorica, i Antunovi?ka, i mnogi drugi HDZ-ovci, SDP-ovci, i ostali, uvijek su dobro znali što je pravedno, kad su u pitanju stanarska prava. Govorili su javno (na pr. u Saboru), da je jedino pravedno svim nositeljima stanarskih prava dati jednako pravo otkupa svojih stanova, a izvornim vlasnicima naknadu.
Mesi? je ispravno predložio to isto Vladi RH (Sanaderu), ali zatim je godinama jednostavno šutio, što je potpuno neshvatljivo onima koji su Mesi?a smatrali daleko boljim od ostalih.

Loš zakon se morao ispraviti još prije deset godina!

U Slobodnoj Dalmaciji je objavljen ?lanak "O ku?o mala" (27.08.2010,)
http://www.slobodnadalmacija.hr/O-ku%C4%87o-mala/tabid/93/articleType/Ar...
U tom ?lanku se kaže, izme?u ostaloga, ovo:
1. "Budu?i da suprotstavljene strane ne odustaju od svojih maksimalnih zahtjeva, jasno je da nema ni osnova za novi zakon jer mu je preduvjet 'približavanje stavova'....".
__ Naš odgovor:
Pokušava se zamagliti ?injenica, da se potpuno neopravdano izbjegava donijeti ispravan i pošten zakon, te se nastoji nas nositelje stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima natjerati da pristanemo biti protupravno ošte?eni i obespravljeni.
------------
2. Kaže se da je iznos tzv. "zašti?ene najamnine" premalen.
__ Naš odgovor:

Nema demokracije bez korjenite izborne reforme ni bez mogu?nosti direktnog obra?anja pojedinca cijelom narodu

Vjerujete li politi?arima? Vjerujete li da danas postoji ikakva istinska demokracija? Mnogi SDP-ovci, HDZ-ovci, i drugi, rekli su (ali još nisu ostvarili), da se nama - nositeljima stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima - moraju vratiti naša oteta prava, da moramo dobiti pravo na otkup svog stana. Jeste li ?uli da je Milanovi? to ikada ponovio, otkada je došao na ?elo SDP-a? (Za razliku od njega, Jadranka Kosor je to još davno rekla, i nedavno je ponovila. Sad još samo preostaje da se to i ostvari).
Ne bi bilo dovoljno da Milanovi? to jednom kaže, nego on i mnogi drugi moraju to stalno ponavljati, i stalno ?initi sve da se to ostvari. Ako oni to ne ?ine, što se može odatle zaklju?iti, osim da je strankama i strana?kim politi?arima stalo samo do njihovih osobnih interesa, i spremni su ignorirati i prekršiti sva?ija prava, svoja vlastita obe?anja, pravdu, i sve ostalo? Nismo uop?e zadovoljni ni s pojedincima iz HSS-a, HNS-a, i još nekima....

Nije nam jasno, kako to da su sve odgovorne osobe još uvijek na slobodi. Zašto se ne istraži, tko su glavni krivci, i zašto bar po koji od njih, koji je sve to zamislio i organizirao, nije ve? u (doživotnom) zatvoru? (Naime, mislimo da bi doživotni zatvor bio upravo adekvatna kazna za zlo?in koji se vrši nad nositeljima stanarskog prava i njihovim obiteljima, a koji se, po našem shva?anju, može usporediti s nekom vrstom genocida. Pri tome treba naro?ito uzeti u obzir upornost kojom se krši Ustav, me?unarodni ugovori, i naša neupitna prava, a što traje 14 odnosno 19 godina - od donošenja Zakona o najmu odnosno Zakona o prodaji stanova).
Postoji li ikakva istinska demokracija kod nas i u Europi, ili je to samo jedna velika obmana i predstava za naivni narod? Stranke su, izgleda, složne u svemu što ide u njihovu korist, i nije im važno ako to ide na štetu naroda. Ne radi se, jasno, samo o našim stanarskim pravima, nego i o pravima radnika, o otkazima, radu bez pla?e, mirovinama, zaduživanju države, prevelikim pla?ama politi?ara i mnogih drugih, itd. U kapitalizmu se smatra normalnim da se može mnogo zaraditi na principu ponude i potražnje (na pr., neki poduzetnik, trgovac, zubar, nogometaš, pjeva?ica, filmska glumica....), ali za djelima politi?ara (i još nekih) uop?e nema potražnje, nego oni jednostavno grabe sami za sebe koliko ho?e iz prora?una!
Kako se može nešto promijeniti, poboljšati?
Neophodno je, izme?u ostaloga, promijeniti na?in izbora, tako da se biraju pojedinci a ne stranke. - Vidi: Jutarnji list od 09. 08. 2008., "Don Ivo Grubiši?: Sit sam papirnatog i trona i oltara".
http://www.jutarnji.hr/clanak/art-2008,8,9,,129334.jl
Evo citata:
"Kod nas je i demokracija 'papirnata'. Piše, naime, u Ustavu da je Hrvatska, me?u ostalim, i demokratska država. Najobi?nija analiza ukazuje da se kod nas od demokracije nije dogodilo ništa, da smo 17 godina potrošili a da se nismo makli dalje od po?etka. ?ak se može postaviti pitanje: koliko su institucije države legalne i legitimne ako narod ne predlaže i ne bira izravno svoje zastupnike, nego mora zaokruživati strana?ke liste, a stranke odre?uju prioritete po politi?koj podobnosti a ne po sposobnosti. Mi trpimo ve? 17 godina tiraniju podobnih nad sposobnima"

Srbi dobivaju pravo na otkup stana

Predsjedniku RH prof. dr. sc. Ivi Josipovi?u,
Predsjednici Vlade RH Jadranki Kosor,
Željki Antunovi?, i drugima
Najavljeni novi zakon, po kojemu ?e, navodno, neki od SRPSKIH povratnika mo?i otkupiti stanove (da li svoje, na kojima su imali stanarsko pravo, ili nekakve druge, po kojoj cijeni, itd.?!), možda ne ispravlja u?injene pogreške, ali on ipak jasno pokazuje slijede?e: Vlada, saborski zastupnici, politi?ari, i drugi, SVJESNI SU ?injenice da su neki zakoni, kao i mnoge sudske presude, te neke odluke Ustavnog i Europskog suda, koje se odnose na stanarska prava, potpuno NEISPRAVNE I PROTUPRAVNE, ali to ipak, bar za sada, NE PRIZNAJU IZRI?ITO. Ali, iako ne priznaju, ipak, eto, po?eli su nešto ispravljati, i to izmjenama zakona, kao što bi bilo i ispravno. Jedino, za sada "zaboravljaju" na nas oplja?kane HRVATSKE nositelje stanarskog prava, koji nismo nikad napuštali naše stanove, a ne govore ni o bilo ?ijoj odgovornosti za teški zlo?in, koji se nad nama vrši ve? petnaest godina, a koji se može usporediti jedino sa nekom vrstom genocida.
Predsjednik HSP-a Danijel Srb rekao je, navodno, da ?e srpski povratnici za nekoliko desetaka tisu?a eura postati vlasnici stanova, a to ?e platiti hrvatski porezni obveznici. Nije napomenuo, da oni ne dobivaju stanove na dar, nego kao zamjenu za ono što im je oduzeto. Ako netko možda smatra da bi stanove mogle dobiti neke osobe koje su se borile protiv Republike Hrvatske, onda je to sasvim drugi problem, o kojemu bi se moglo zasebno raspravljati. Neki su, na pr., tražili objavljivanje popisa povratnika koji ?e dobiti stanove.... Slažemo se sa zahtjevima da branitelji dobiju pravo otkupa stanova. Ali, s druge strane, ne može se nedužne ljude "trpati u isti koš" sa krivcima! Krivce ne štitimo, ali ako Vlada pristaje nekome dati pravo otkupa stana, o?ito je da ga smatra nedužnim. Ne radi o tome tko je kakve nacionalnosti ili sl., niti o troškovima poreznih obveznika, nego se radi o poštivanju neupitnih važe?ih pravnih normi, i o poštivanju ljudskih prava bilo kojeg nedužnog pojedinca.
Kad se govori o povratnicima, jasno je da se misli na nedužne gra?ane, koji nisu imali veze s agresijom, koji su boravili izvan svojih stanova kroz dulje od šest mjeseci zbog nekog opravdanog razloga, na pr. zbog straha od neke opasnosti. Takav opravdani razlog postojao je, na pr., u poznatom slu?aju Kristine Ble?i?, ali hrvatski sudovi, od op?inskog do Ustavnog (osim Županijskog suda u Zadru), kao i Europski sud za ljudska prava, donijeli su potpuno pogrešne, nelogi?ne odluke, po kojima, na pr., opasnost od granatiranja Zadra "nije opravdan razlog" za nekorištenje stana, i sl. (Iz same prvostupanjske odluke Europskog suda vidi se, da se sve svodi upravo na prekora?enje spomenutog roka od šest mjeseci, i da u protivnom slu?aju Kristini Ble?i? sigurno ne bi bio oduzet njen stan).

Glavne ?injenice o imovini stanara, sasvim ukratko

U dnevniku "sus"-a ?esto se pisalo o "pogreškama" (da ih ne nazovemo nekim drugim imenom) Ustavnog i Europskog suda. Ponekad sam i ja nešto napisao, a ljudi sad žele da opet nešto napišem. Dakle ovako:
Kad se radi o pravima oplja?kanih nositelja stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima, RAZNI (ne znam kako da ih nazovem, jer ne mogu se spustiti na njihov nivo) u posljednje vrijeme sve se više trude skrenuti pozornost sa jednostavnih i bitnih ?injenica na nevažne i potpuno irelevantne stvari (kao što je nekakva presuda Europskog suda o nekoj najmodavki u Poljskoj, koja se nas ne ti?e, ili kao što je pitanje na što je država potrošila novce za naknade izvornim vlasnicima naših stanova, što se nas tako?er nimalo ne ti?e. itd.). Ne znam da postoje ikakvi "problemi zašti?enih najmoprimaca" koje spominju nominalni "vlasnici". Itd., itd.

A zašto "cvr?ak" ne traži povrat nacionaliziranih stanova?

Eto, opet se javlja nekakav bezimeni zlonamjerni "cvr?ak" koji - tako anonimno skriven - pri?a besmislice, bezobrazno obmanjuje javnost, i uz to vrije?a. Tko bi to mogao biti? Možda neki od špekulanata kakvih je mnogo me?u nominalnim "vlasnicima" naših stanova? (To su oni koji su radili na štetu izvornih vlasnika, nagovaraju?i ih da im prodaju bezvrijedno zemljišno-knjižno "vlasništvo" nad neuseljivim stanovima za oko desetinu cijene ili manje, a potajno ra?unaju?i kako ?e kasnije bezobrazno profitirati, kad se naknadno ukine stanarsko pravo).

Spominje nekakav nepostoje?i "boljševizam", pa onda to miješa sa ?lankom 1. Prvog protokola Europske konvencije o ljudskim pravima(!), koji štiti upravo NAŠA stanarska prava, koja su, kao što je odavno poznato, naša imovina t.j. "possessions" (a to zna?i i naše vlasništvo, jer tako je ta rije? "possessions" prevedena u službenom prijevodu spomenute Konvencije u Narodnim novinama). To je neko? bila imovina izvornih vlasnika, ali mi smo legalno i pošteno stekli stanarsko pravo davno prije 1990. godine (isto kao i stanari u nacionaliziranim stanovima), i ta naša ste?ena prava ne mogu se od nas oduzeti, jer je samo po sebi jasno, a to je rekao i Ustavni sud, da se Ustav RH ne odnosi na prava koja su ste?ena (odnosno oduzeta) prije stupanja na snagu tog Ustava, t.j prije 1990. godine.

Tko je pravi vlasnik stana

Obmanjiva?i u Hrvatskoj neistinito su tvrdili da stanarsko pravo nije imovina odnosno vlasništvo ("possessions") u smislu Europske konvencije o ljudskim pravima. ?ak je i Ministarstvo pravosu?a u svom pismu (u Globusu br. 923 od 15/08/2008, str. 101) neistinito napisalo, da se u predmetu pred velikom vije?em Europskog suda za ljudska prava (Ble?i? c/a RH) "Sud jasno o?itovao da se stanarska prava u Hrvatskoj ne mogu podvesti pod vlasništvo" (u smislu spomenute Konvencije). Naprotiv, istina je da se taj Sud nije o tome o?itovao u slu?aju Ble?i?, a iz prakse istog Suda je jasno, da u taj pojam vlasništva spada ?ak i dugotrajni najam, kao i druga prava koja imaju ekonomsku vrijednost. Iako smo mnogo puta slali ispravke uredništvu Globusa, oni nisu objavljeni!!! (Tko je za to odgovoran, ako ne vlasnik i uredništvo Globusa?)

Vratiti stanarsko pravo i pravo na otkup

Zašto samo Novi list o tome piše???

NOVI LIST - petak, 9. travnja 2010. - str. 14
-----------------------------------------------------------
INICIJATIVA PREDSJEDNIKA IVE JOSIPOVI?A I SAVEZA UDRUGA STANARA HRVATSKE
Vratiti stanarsko pravo i pravo na otkup
Vladi RH ?e se uputiti zahtjev da se u saborsku proceduru upute dugoo?ekivane izmjene Zakona o najmu stanova i Zakon o prodaji stanova
---------------------------------------------------
U razdoblju od 1991. -1996. godine stanarsko pravo pretvoreno je u potpuno vlasništvo a
izuzeti su nositelji prava na stanovima u privatnom vlasništvu i degradirani u tzv. >zašti?ene najmoprimce<
---------------------------------------------------

Nepobitne ?injenice o stanarskom pravu

SUSH
SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE
(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)
Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia
Tel.: 091 52 57 909 & 48 33 449

NEPOBITNE ?INJENICE O STANARSKOM PRAVU

Mi - nositelji stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima ošte?eni smo VIŠE nego itko drugi u Hrvatskoj, jer pojedina?no oteto stanarsko pravo vrijedi na stotine tisu?a eura. TO JE NAJGORE, NAJTEŽE, NAJNEPRAVEDNIJE PROTUPRAVNO LIŠAVANJE IMOVINE U HRVATSKOJ, koje je u?injeno pod lažnom izlikom, da je to potrebno zato, što su neka stanarska prava bila ste?ena protivno Ustavu RH (t.j. bez tržišne naknade bivšim vlasnicima). To je neistinita izmišljotina, jer su drugi stanari otkupili stanove koji su tako?er bili nacionalizirani protivno Ustavu RH, ali Ustavni sud je rekao da se Ustav ne primjenjuje na ono što je ste?eno (odnosno oduzeto) prije 1990. godine. Prema tome, kao što nije poništena nacionalizacija stanova, i kao što nisu umanjena ste?ena prava u tim stanovima, tako isto ne smiju biti umanjena ni naša ste?ena prava, i to upravo po toj istoj odluci Ustavnog suda RH !!!

Iz Odluke Ustavnog suda RH br. U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999.
(Narodne Novine br. 39 /1999):
"Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu". (......) "Nema sumnje da su pravni akti bivše SFR Jugoslavije i SR Hrvatske o oduzimanju imovine suprotni temeljnim na?elima i pravilima o zaštiti ljudskih prava navedenih u Ustavu, ali se on na njih niti ne odnosi (......).

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci