Tagovi

Studenti, seljaci, junaci varšavske, mrak.....

Reklo bi se demokraciji pi?i punom parom unato? svemu i sve smo bliži nekoj normalnoj prozirnijoj korumpiranoj državi
Studenti, ovaj portal, drugi portali i novine (e-novine, halter, slobodnifilozofski, beton, peš?anik....), seljaci, gra?ani u borbi za cvijetni i varšavsku (bez obzira ko „radi“ za koju stranu), neki novinari, još puno drugih i sada mrak...
Mrak je isklju?ivo svojim zaslugama napravio (osim ovog portala) u zadnje vrijeme dva velika koraka bitna ovoj zemlji.
Prvi je vezan uz njegovo neimenovanje savjetnikom predsjednika.

Živi zid za gradove i prostor

Živi zid je neformalna skupina gra?ana koja ga formira u što je mogu?e ve?em broju koji ?e biti odlu?uju?i kada im se uputi poziv na dan D - dan po?etka gra?evinskih radova u Varšavskoj. Do toga dana bit ?e prvi skup za desetak dana na poziv SMSom ili e-mailom ispred jedne od nadležnih institucija koje su krive za zaplet oko plja?ke dobara putem GUPa.

Kronologija doga?anja oko Cvjetnog i Varšavske po?inje prije tri godine:

- krenulo je tako što se grad odrekao prvokupa za kino Zagreb i prepušta Hoto grupi jeftinu kupnju najve?e parcele u bloku
- po tadašnjem GUPu nije se moglo raditi ništa od onoga što je omogu?io današnji GUP. Organizira se natje?aj prije izmjene GUPa, a u žiriju su pretstavnici grada – jasno je da se prema tom natje?aju mora mijenjati GUP i tako podizati vrijednost zemljišta
- Zeleni i Pravo na grad organiziraju akciju sa velikim transparentom na Cvijetnom: TOTALNA RASPRODAJA
- Stari GUP ne predvi?a, odnosno ima strogu zabranu izgradnji garaža u centru da se ne bi navla?io promet

Po život opasna rampa u Varšavskoj 5/5

Evo je jutarnji dao slikice kako bi trebala izgledati rampa u varšavskoj.
Ne?emo se sada baviti sa farsi?nim dijelom (slika dva automobila koja se tamo zadržavaju iako je nedopustivo govori o korumpiranosti saobra?ajne policije – ja npr, tako nešto ne mogu jer taj ?as izi?e saobra?ajac iz nekog kafi?a- i pokušaj stre?anja photoshopom širine varšavske ulice kao i umanjivanje žene koja ide prema pješa?kom a ne bi li se stekao dojam da je plo?nik širine bar 7 metara, a jedva ?e dospjeti do 4 metra širine) nego nekoliko napomena kojima je ve? sa slike vidljivo da je ovo stvarno dozvola koja se po raznim osnovama ruši pa je i razumljivo nastojanje da se 2 godine ne zaprimi niti jedna žalba:
1.. po GUP-u je trebao biti objavljen urbanisti?ko-arhitektonski natje?aj za projektiranje na javnim pješa?kim i kolnim prostorima centra. Natje?aj nije objavljen i nije ga onda bilo

DPU i dozvola za rampu su protuzakoniti (Kako Vlada vlada) 4/5

Malo pojašnjenje prije ?itanja žalbe koju smo u utorak predali u Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditljstva:

Iz GUPa o ovom Detalnom Planu Ure?enja (pro?iš?eni tekst ):

6. DPU Ilica – Preobraženska – Prerradovi?ev trg – Varšavska – Gunduli?eva
Zadržavanje mješovite pretežno poslovne namjene bloka; rekonstrukcija dvorišne gradnje uz rušenje i novu gradnju uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja, te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih gra?evina; prenamjene u prostore javnog korištenja – kulturu, trgovine, ugostiteljstvo i sli?no, otvaranje pješa?kih prolaza kroz blok i stvaranje kvalitetnih mikroprostora; najve?i ki (koeficijent dopuštene izgra?enosti u odnosu na površinu parcele) uskladiti s pretežitim ki bloka; visinu gra?evine uskladiti s pretežitom visinom gradnje u bloku; obveza izrade detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.
https://e-uprava.apis-it.hr/gup/

pješa?ka zona - 3/5

stigli su mi neki poticaji da malo bolje razjasnim pješa?ku zonu centra Zagreba, odnosno što se sa njom zbiva.
Ovaj dnevnik je ina?e tre?i nastavak niza dnevnika vezanih za aktualnu problematiku - a to je rušenje gra?evinske dozvole za rampu na dijelu pješa?ke zone Varšavske ulice, koja je po svemu djelo korupcijske sprege gradske vlasti, dijela arhitektonske struke i ministarstva. Nastavak ove korupcije odvija se i iza d-day-a kojeg je ministar policije ozna?io kao granii?ni u borbi sa korupcijom. Prethodna dva dnevnika su:
http://pollitika.com/upooooomooooc-kradu-nam-varsavsku
http://pollitika.com/cvijetni-prolaz-cvijetni-rampa

Zagreb je za okvire Hrvatske velegrad, metropola, administrativni, kulturni, trgova?ki, sportski, obrazovni, zdravstveni...centar. Ima i pretpostavke da bude i turisti?ki atraktivan. U svakom slu?aju grad od cca 700 000 stanovnika.

Cvijetni prolaz – Cvijetni – rampa? - 2/5

OVAKO BI IZGLEDAO PROMET U TOM DIJELU GRADA AKO BI DOŠLO DO ELEMENTARNE NEPOGODE (izgradnje rampe i garaže), dakle Gunduli?eva - Varšavska:

Zadnja izmjena GUPa bila je 2007me, onda idu tri dopune od kojih je zanimljiva druga dopuna od sije?nja 2009 u koju ulazi famozna rampa (tek po toj izmjeni se i mogla izdati lokacijska za rampu – to je dozvola koja se izdala Gradu Zagrabu da se po njoj može dobiti gra?evinska dozvola po kojoj bi sada izvo?a? igh trebao po?eti sa radovima za naru?ioca Grad Zagreb (a to nismo mi, to su valjda neki drugi ljudi). Zna?i skupština je prihvatila izmjene.

Od kako su izmjene, paralelno idu napori Zelene akcije i Prava na Grad: objašnjenja, dizanje uzbune, prikupljanje potpisa, prosvjedi.....

Upooooomoooo?....ruše nam Varšavsku

PO?ELI SU RADOVI, PRVI VAL PROSVJEDNIKA UHI?EN

DO?ITE ?IM PRIJE

OVAKO BI IZGLEDAO PROMET NA SPOJU GUNDULI?EVE I VARŠAVSKE AKO BI DOŠLO DO ELEMENTARNE NEPOGODE (izgradnje rampe i garaže)

No?as oko 3 inteventna policija odnjela je kontejnere i pohapsila naš živi zid.....20 ljudi, razbili su naš poklon
gradona?elniku Trojanskog (VARŠAVSKOG) konja

ZA RAZNE KOJI SE PITAJU O ?EMU SE ZAPRAVO RADI:

- radove na javnoj površini (trgovi i uli?na mreža) može izvoditi u ovom slu?aju samo Grad Zagreb

- radovi mogu po?eti samo po pravomo?noj gra?evinskoj dozvoli

- gra?evinska dozvola se izdaje na osnovu prethodne lokacijske dozvole

- lokacijska dozvola u zašti?enoj jezgri grada dobija se na osnovu raznih prethodnih suglasnosti u ovom slu?aju ?ak je prethodila i javna rasprava (to je duža tema)

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci