Tagovi

Vizualizacija državnog prora?una

Državni prora?un je nakon Ustava pojedina?no najbitniji dokument koji definira i opisuje funkcioniranje jedne države. U našem slu?aju, rije? je o dokumentu s nekih 14.000 stavaka gdje su na primjer pla?e državnih službenika definirane na nekoliko stotina me?usobno razli?itih mjesta pa je stoga vrlo teško pratiti što se to?no u državnom prora?unu doga?a.

Kako bi to riješili, napravili smo grafi?ku vizualizaciju kroz državni prora?un.

Državni prora?un 2010.

Hara? poslije hara?a

Hrvatska ekonomija je tijekom godina postala uvozno orijentirana, a po mojem skromnom sudu jedan od temeljnih razloga za to je sustav doprinosa i poreza na dohodak, dakle svega onoga što optere?uje cijenu rada hrvatskog radnika. Primjerice, ako imamo Hrvatsku ?okoladu koja danas u proizvodnji košta 10kn i inozemnu ?okoladu kojoj je cijena na grani?nom prijelazu tako?er 10kn, tada ?e obje ?okolade u du?anu koštati jednako: 10kn uve?ano za PDV ili 12,30 kn. No, kada bi smanjili optere?enje na rad tada bi trošak rada bio jeftiniji i s manjim troškom optere?ivao cijenu ?okolade i tada bi naša ?okolada mogla koštati 9kn i u kona?nici na polici supermarketa biti jeftinija za 1,23kn od inozemne ?okolade.

Pla?e javnog sektora i sindikalne laži

U nedavnom Otvorenom Vilim Ribi?, predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, nam je slavodobitno pokazao jednu tablicu. Tablicu koja je trebala razbiti mit o hrvatskom javnom sektoru. Tablica koja, kako ?e skromno primjetiti Ribi?, ne govori kako je javni sektor efikasan ali koja puno govori o pla?ama javnog sektora. A na tablici usporedba udjela naknada zaposlenima javnog sektora u BDP-u. I od 24 zemlje na listi, Hrvatska pretposljednja. Jedino je Slova?ka iza nas. Udio naknada zaposlenima u javnom sektoru za Hrvatsku u 2009. je iznosila 10,6% BDP-a a prosjek u EU27 16.1%. I tko onda može dirati pla?e javnom sektoru kad su potpla?eni? Kako se samo usudite, sunce vam vaše?!

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci