Tagovi

Kratki osvrt na stanje u aktivizmu i ostalo

Nakon odli?nog starta pretprošle godine i ro?enja facebook aktivizma (srednjoškolci, studenti, Frane, Banda lopovska), opet smo zapeli.

Ekipa koja brije vaninstitucionalno ne razmišlja o strategiji, a ekipa koja brije na stranke, ne nudi ništa novoga u oblicima organiziranja, vije?anja, javnog djelovanja. To su suštinski dvije strane koje danas prevladavaju.

Vaninstitucionalna ekipa. Primjer TDZ, Varšavska, ffzg, Banda Lopovska. Guraju dokle ide, vladaju?i ih stave na stand by aranžman dok medijska hajka ne pro?e, puste ih par puta da istroše resurse i nakon pola godine ih jednostavno pometu. Nadaju se oni kako mogu posti?i kriti?nu masu, ali kako svako gleda svoja posla i kako su navedeni fokusi teško prihvatljivi kao nulto pitanje, inicijative jedinu masovnost koju doživljavaju je u propadanju. Ukupno govore?i, kroni?ni nedostatak strateškog razmišljanja i naravno planiranja koji im se ubrzo obije o glavu.

Kako realizirati javnu raspravu? Dobrovoljci?

Nedavno sam u naletu revolucionarne atmosfere spomenuo sljede?e:

lagano smo dosli u fazu gdje vlade trebaju padati sve dok se neka ne udostoji realizirati ono sto je sa strane javnosti artikulirano kao opci interes.
jedan dan, jedan dan. nema se vise sta izgubit. moze se samo dobiti ekipa koja ce nesto dobroga i uciniti. jasno, ne sumnjam da ova konstelacija unutar vodecih stranaka ima buducnost, no pod jakim pritiskom karte se daje dobro promijesati.

Kad ono na jeftinu frazu pala gomila pluseva.
Pobogu. Što zna?i to "sa strane javnosti artikulirano kao op?i interes"? Dobro zvu?i, nema šta, ali o ?emu mi ovdje pri?amo? Ako imamo nešto sa strane javnosti artikulirano kao op?i interes, treba li nam uop?e parlamentarni sustav ili nam trebaju operateri koji ?e taj interes jednostavno realizirati po zakonima struke, a ne politike koja je jasna?
Velike su rije?i pod navodnicima, no to je samo na?elo. No kako to na?elo sprovesti?
U me?uvremenu sam se pod navalom entuzijazma razlu?ivanja demokratskih i antidemokratskih snaga zaputio i na Lesarov fb profil pa ga onda pitam:

O demokratskoj opciji

Što je politi?ka opcija? To je doktrina rješavanja politi?kog sukoba.

Imamo i Oštri?evu definiciju:

"Politi?ka opcija" ozna?ava grupaciju, koja ima jasan idejni profil, koja izražava neki svjetonazor, sustav vrednota, ideologiju, kako su oni profilirani u praksi parlamentarne demokracije.

Po široko uvriježenoj definiciji, opcija je usko povezana sa svjetonazorom. No, ?ini mi se da je danas ideju svjetonazora kod definiranja opcije pregazilo vrijeme. Ljudi se ne dijele u 6 svjetonazora, više manje svatko nosi neke svoje vrednote koje je prepoznao u životu.

Ako pogledamo bilo koju grupaciju slobodnomisle?ih ljudi, recimo na ovoj stranici, možemo lako primijetiti da realno postoji upravo onoliko opcija koliko ima i slobodnomisle?ih ljudi. Oko nekih stvari se slažemo s nekima, u drugim stvarima se slažemo s drugima, svjetonazorski smo kao slobodni ljudi svi slobodno isklesani.

Udruživanje artikuliranih i op?e prihvatljivih inicijativa

Nije da nismo u mogu?nosti stvoriti bolje sutra.

Nedavno nam je društvo radio Petar Macut. Op?i napadi na Vladu, kritika i bla?enje. Rješenja niodkuda.

Mala korekcija. Rješenja postoje. Ili recimo ovo.

OK. Jeli vama bitno što piše u programu SDPa? Meni zapravo i nije. Jednostavno ne vjerujem SDPu. Neki dan su dizali kaznene prijave protiv niza SDPovaca. Argument SDPa je bio da se radi o politi?kom obra?unu. Možda se i radi. Ali to je irelevantno ukoliko priznaješ postoje?e institucije.

Ju?er je Hebrang branio Ron?evi?a, govorio kako se radi o politi?kom obra?unu, prekju?er je Šišljagi? branio Glavaša. Kada se ne napada tvoj, radi se o pravnoj državi, kada se napada tvoj, radi se o o?itom primjeru nepostojanja pravne države.

Neka se više odlu?e.

Zaklju?ak stanja i prijedlog

    Navest ?u neke crtice s kojima se možete i ne morate slagati, no te crtice osobno podrazumijevam.
  • Usko grlo politi?kog procesa nisu stranke, nije niti primitivni narod, ve? je nerazvijenost politi?kog tržišta.
  • Uvjeti za razvoj politi?kog tržišta su istina ne baš idealni, ali je ve?i stupanj prepreke op?enito u nepostojanju niti 2 000 emancipiranih gra?ana.
  • Neemancipirani gra?ani su pak produkt lošeg okruženja. Jednoumlje, op?enito nepovjerenje i sebi?nost kao proizvodi višedesetljetne indoktrinacije sistema koja je i dalje sveprisutna u medijskom i akademskom svijetu
  • Dok ne postoje emancipirani gra?ani, svaka pomisao da ?e netko u politici biti spreman/sposoban zaštititi op?i interes, iluzorna je, preciznije nemogu?a je s obzirom na realnu konstelaciju mo?i.
  • Javnost kao politi?ki faktor je iluzija sastavljena od interesa vlasnika medija, profesionalnog civilnog sektora što je na istim jaslama kao i ostatak oligarhijskih struktura.
  • Razlog zbog kojeg op?enito jako malo pojedinaca kre?e putem emancipacije je prvenstveno strah od ne pretjerano artikuliranih, no suvišnih komplikacija u privatnom životu.

Gdje sam zapeo? Gdje smo zapeli?

Pred nekih 8 godina imao sam viziju koja ?e promijeniti svijet. Radilo se o ideji Internet demokracije. Uspostavi novog politi?kog poretka, stvarnog demokratskog.

U Internet demokraciji naime sve po?iva na javnosti. Javnost je alfa i omega politi?kog procesa. Politi?ki akteri, slobodni pojedinci-gra?ani široko su promreženi, preko dvije tri osobe, svatko je sa svakim povezan. Odluke donose kroz delegiranje i javnu raspravu najvjerodostojniji pojedinci (mjerenjem mreža stvar je postala relativno lako izvediva) uz oko zainteresirane kriti?ke javnosti.

Tko se po?ne "?udno" ponašati, javnost zahvaljuju?i JOTu stvar vrlo brzo uo?ava i sanira tako da prakti?ki nema mjesta za muljanja, jer prebrzo do?u na naplatu.. Objektivni stavovi, maksimalno ogoljeni od skrivenih agendi postaju nositelj javnoga mnijenja i same politi?ke volje koja upravo po?iva na snažnoj javnosti.

Neriješena pitanja oko našeg vrata

Otišao nam je Sanader, nacija je u deliriju. Pobijediti ?e Josipovi?, ?ekaju nas bolja vremena.

Da.

Hajmo biti malo realni. HDZ nije Sanader, ve? je cijela korupcijska mreža koja prekriva sve institucije unutar Države. Odlazak jednog ?ovjeka je pri?a o Pedru, ne o rješenjima. Isto tako, SDP nije Josipovi?, niti njegovi snovi. Ve? je struktura koja savršeno dobro funkcionira godinama u suživotu sa korupcijskom mrežom. Razlog zašto je Bandi? napustio ovaj brod nije zato što je Bandi? korumpiran, ve? zato što je previše uzimao, bez rukavica, primitivno, pa je postao trn u oku javnosti. SDP više voli birokrate koji ?e mjesecima prodavati pri?u da bi si nešto maznuli, namjestili natje?aj i sli?no. No, to je u modusu operandi naših partija. Iskoristi poziciju, ne budi lud.

Najve?i izmišljeni sukob svih vremena : Ljevica i desnica

Svaka država ima tijelo sastavljeno od ljevice i desnice.

Tu odmah da se razumijemo, ljevicu ?u proglasiti otvorenijom ekipom manje sklonu tradicionalnim vrijednostima, desnicu ?u proglasiti konzervativnom ekipom koja traži ?vrsta društvena uporišta i koja ?e sigurnost pretpostaviti slobodi.

Nije mogu?e ukloniti niti ljevicu, niti desnicu. Oba elementa nose vrijednosti koje osiguraju opstanak društva. Svaki sukob izme?u ljevice i desnice, izmišljen je sukob, jer govorimo o komplementarnim dijelovima društvenog tkiva.

OK. Moram se ipak korigirati. Sukobi definitivno postoje u domeni otvaranja, odnosno zatvaranja društva spram novih vrijednosti. No, društvo je u nekom trenutku ili spremno na korak prema otvaranju ili nije spremno na korak prema otvaranju.

I tu sukob izme?u ideologa ljevice ili desnice ne igra nikakvu suvislu ulogu. Ukoliko je društvo u krizi, ukoliko je ranjeno, nekonsolidirano, oslabljeno, prirodna je pojava da ljudi teže ka zatvaranju. Ukoliko društvo prepoznaje da je upravo sama ?ahura razlog slabljenja zajednice, ja?a potreba za otvaranjem i ljevica preuzima dominaciju.

Tko/što je vladar kojega ste voljni priznati?

Nezadovoljni smo sa sadašnjim stanjem. Kriminalci su na vlasti i sumnjam da postoji više od 20% gra?ana koji imaju vjeru da cijeli ovaj proces nekamo vodi. No, idemo dalje.

Vlast. Kakvu vlast želimo? Realno govore?i.

Zna?i, podrazumijevamo da ta vlast ne?e i?i isklju?ivo nama u korist, ve? ?e ovisiti o politi?koj volji i drugih sugra?ana.

Jeste li razmišljali o takvoj vlasti koja se ne bi postavila kroz vojni udar, ve? kroz politi?ki proces?

Ovo kažem, ?isto iz potrebe da uvažite politi?ku realnost koja je malo kome danas prihvatljiva i gdje svakom iza ?oška vreba neka tamna pojava. U tom hajmo re?i realnom kontekstu, kakva je vlast koju smatrate da je mogu?e stvoriti i koja osigurava prosperitet?

Razmišljaju?i malo o toj temi, a kroz nastavak na prošli dnevnik o ideji demokratske opcije, zamislio sam još davno jedan mali model. Za svaki politi?ki problem postoji posrednik, netko uvažen s obje sukobljene strane, mudar, pravedan, pošten. Netko ?iji glas ima težinu s obje strane i tko može biti arbitar u nekom sporu.

Ni crven, ni žut, ni zelen, ni plav, ve? demokrat i samo demokrat.

Koliko mogu primjeriti, malo ljudi s kojima sam raspravljao o politici ima i intuitivan pojam o samoj suštini ideje demokracije. Dok je to relativno prihvatljivo kod politi?kih ovaca, ?ini mi se da je stvar apsolutno neprihvatljiva kada govorimo o osobama koje se žele politi?ki osvijestiti.

Suština ideje demokracije naime nije vladavina ve?ine, ve? vladavina jednakih.

Ljudi s jednakim pravima, jednakim mogu?nostima, jednakim opcijama, jednakim slobodama.

I tu ve? nastaje problem, s obzirom da se radi o temeljnim ideološkim postavkama koje svi ne dijelimo. Dapa?e, ve?ina ljudi u Saboru nemaju nikakve veze sa razumijevanjem ideje demokracije.

Ve?ina polliti?ara isto tako nema veze s idejom demokracije. Sama pak APSOLUTNA uvjerenost u ispravnost svojih politi?kih stavova i pozicioniranje u poziciju nejednakog (dociraju?i) je u suštini nedemokratska.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci