Tagovi

Korak prema pravnoj državi, dva prema hajdu?iji

Ovaj je tekst motiviran je s nekoliko indiskrecija. Crtice o kojima neki nešto znaju, o kojima neki drugi nešto naslu?uju ali o kojima zapravo najve?a ve?ina ?ak i onih zainteresiranih nema ni najmanjeg pojma govore više hrvatskoj stvarnosti i 'pravnoj državi' od bilo kakvih zazivanja pravne države kojima nas danomice zasiplju naši politi?ki odli?nici. Iz onoga što slijedi mogu se izvla?iti svakojaki zaklju?ci; sve jedan porazniji od drugoga. Politika (sa svojim protagonistima) koja nas okružuje se u svjetlu ?injenica koje slijede pretvara u smrdljivu kaljužu kroz koju pristojni ljudi kro?e jedino u ?izmama. Na žalost, protagonisti hrvatske politi?ke scene uživaju u tome svinjcu poput divlje prasadi istovremeno uvjeravaju?i sve nas u gledalištu da je sve ono što vidimo pred sobom samo privi?enje. O?ito je da na nejasnu granicu izme?u kriminala i politike i op?e srozavanje bilo kakvog javnog morala na najnižu mogu?u granicu treba gledati kao na kroni?nu bolest hrvatskog društva.

Akcija Prijavnica

Naslov dnevnika je moj skromni doprinos Državnom odvjetništvu u odabiru naziva za sljede?u spektakularno-maestralnu akciju u borbi protiv korupcije.

Operacija Indeks je izazvala mu?ninu barem kod akademski obrazovane populacije. Kod nekih jer su s gnušanjem dobili potvrdu onog o ?emu su od studija pa do danas znali i šutjeli ili sve to prepri?avali kao anegdote ili viceve sa studija, a kod drugih zato što su im se testisi „ikrizirali“ ili im se pojavio neki drugi odgovaraju?i simptom ljepšeg spola zbog same pomisli da možda i njihova diploma odnosno neki ispit ovako isplivaju na površinu…

Pojavilo se i poneko pitanje tipa: zašto samo ekonomski i prometni fakultet. Dobro, ekonomija u državi nam jest u komi, a ni promet nam nije Bog zna što, jesmo sagradili hrpu kilometara autocesta, ali ljudi i dalje ginu k'o muhe, prometni ?epovi su svakodnevno na istim mjestima itd… No nisu baš svim studentima ta dva fakulteta poklonjene ocjene…

Zašto nisu dotaknuti fakulteti poput prava ili medicine? Da li me netko može uvjeriti da na ta dva fakulteta nema odnosno nije bilo ovakvih pojava? Ili smo se pobojali da ?e nam odvjetnik, javni bilježnik ili lije?nik zatrebati prije ili poslije pa je bolje u njih se ne petljati (jer vrana vrani…). Ovako se samo poneki „ori?inal“ poput prof.dr. Maruši?a okuraži jurišati na vjetrenja?e, iznositi razne pikanterije i sukobljavati se s akademskim establishmentom. Kolege na njega idu ad hominem, šalju ga na psihijatrijska vješta?enja i pokušavaju proglasiti ludim - jer sigurno je „lud“ ako dira u osinje gnijezdo.

Indeks, KIM - ima li sli?nosti?

Polako se stišavaju reakcije na koordiniranu akciju USKOK-a, DORH-a i MUP-a, poznatiju pod kodnim imenom „Indeks“. Bile su razli?ite, u rasponu od eufori?no odobravaju?ih do onih koje cijelu akciju stavljaju u kontekst skorog izvješ?a EK o napretku Hrvatske na planu reforme pravosu?a i borbe protiv mita i korupcije.
Akciju treba pozdraviti bez obzira na evidentne propuste od kojih je za sada najve?i izravni prijenos privo?enja koji se vjerojatno može pripisati neumjerenoj želji nekih da akcija polu?i što ve?i promidžbeni u?inak u doma?oj ali i me?unarodnoj javnosti. Pozdraviti ju treba zbog toga što je svaka korupcija štetna za društvo i bez obzira radi li se o ve?em ili manjem mitu. Sukladno tome, svaki pa i najmanji pomak na tom polju je hvale vrijedan.

Mala zemlja za veliki kriminal

U studenom dolazi presudno izvješ?e Europske komisije koje ?e dati ocjenu jeli Hrvatska uspjela u reformi pravosu?a i borbi protiv korupcije ili nije.
Premijeru je nedavno u Bruxellesu jasno re?eno da je mišljenje o hrvatskim rezultatima za sada više negativno i da treba pokazati konkretne rezultate kako bi reforma pravosu?a dobila zeleno svjetlo.
Nakon ovakvog stava iz EU bilo je i za o?ekivati da ?e na vrat- na nos, krenuti akcija spašavanja ugleda europske Hrvatske.
Pravna država se na brzinu aktivirala pa je poruka svim malim žmuklerima koji nešto muljaju po zemlji bila : tko se nije skrio magarac je bio!
Kako se kod nas ništa ne radi sustavno i temeljito ve? samo kad je totalna frka, onda nije bilo teško predvidjeti da ?e se pred Izvješ?e Europske komisije pokrenuti akcija koja bi trebala spasiti dojam o reformama u Hrvatskoj.
Bilo je tako prije dvije godine, a tako je i danas.
Maestro, pa Gruntovec, a sada Indeks, sve naše do sada antikorupcijske akcije spektakularno su izvedene baš neposredno pred klju?na Izvješ?a koja su odlu?ivala ide li Hrvatska dalje!

Treba li se zbog Indeksa oprostiti od Baji?a?

Nakon užasa, nazvanog Indeks, koji nam je pripremila policija u suradnji s Državnim odvjetništvom, osje?am se jadno, tužno i razo?arano. Ne mogu vjerovati da zbog nekoliko kriminalaca na sveu?ilištu, dokazano korumpirano i nesposobno vodstvo policije i odvjetništva, doslovno uništava karijeru profesorima, asistentima, studentima i osoblju na fakultetima. U glamuroznoj akciji, koju su pripremali godinu dana, iz akademskih gra?ana napravili su kriminalce. Ti novi “kriminalci” trebali bi u zatvorima zamijeniti, iz pritvora otpuštene osobe, optužene za ratni zlo?in ili za korupciju u akciji Maestro. Optuženi su u pritvoru proveli i dvije godine bez presude i ?ak bez po?etka sudskog postupka. Sve to zbog greški, državnog odvjetništva, policije i pravosu?a.

S obzirom na stil odvjetništva i policije, u budu?im akcijama možemo o?ekivati da ?e eksplozivom eliminirati sumnjive ali i nevine. Ovo što su sada napravili jako je blizu toj metodi.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci