Tagovi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE – BANSKI DVORI

SUSH
SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE
(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)

Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia

Tel+Fax: ++385 1 4668 217 / 091 52 57 909 & 098 52 00 22 Članica/Member

International Union of Tenants
Stockholm, Sweden
Consultative Status with UN
Economic and Social Council.
Participatory Status with the
European Council.
Consultative Status with the
Council of Europe.

Pro aris et focis Za ognjište i za dom For hearth and home
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE – BANSKI DVORI
N/R PREMIJER VLADE RH
G. ZORAN MILANOVIĆ
MARKOV TRG, ZAGREB

HITNO RJEŠAVANJE ZBOG OPASNOSTI U ODLAGANJU

Predmet: hitno poništenje Zakona o najmu (NN 91/96) Zbog njegove neustavnosti i nezakonitosti prema Izvješću Ustavnog suda U-X/2191/2007 od 20. lipnja 2007. godine.

Poštovani,
U privitku Vam dostavljamo Izviješće Ustavnog suda RH U-X/2191/2007 od 20.06.2007. god. te Odluku Ustavnog suda br. U-I-762/1996 od 31.ožujka 1998. god. iz kojih je razvidno da je Ustavni sud na temelju ovlasti za praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti te izvješćivanja Hrvatskog Sabora o uočenim pojavama NEUSTAVNOSTI i NEZAKONITOSTI, a na temelju čl.128 alineje 5 Ustava RH iz 2005., danas je to čl. 129. alineja 5 Ustava RH iz 2010. god., i čl. 104. Ustavnog Zakona o Ustavnom Sudu Republike Hrvatske, na sjednici 20.06.2007. god. utvrdio slijedeće, te uputio prethodnoj Vladi i Saboru

IZVIJEŠĆE
Zaključak:
O uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti – potreba donošenja izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova,
jer nije poštivan čl. 14 st. 2 Ustava – svi su pred zakonom jednaki
Stoga je postojeća normativna situacija s Ustavnopravnog stajališta neprihvatljiva i nedopustiva.
Zakonodavac (Sabor) je u prošlom sazivu bio dužan to urediti izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova i osigurati JEDNAKOST SVIH PRED ZAKONOM.
Prema odredbama čl.31. Ustavnog Zakona o Ustavnom Sudu RH (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), odluke Ustavnog Suda su obvezatne te su sva tijela državne vlasti dužna u okviru svog ustavnog i zakonskog djelokruga provoditi odluke Ustavnog Suda.
Neprimjenjivanje ustavnih odluka je rušenje aktivne legitimacije Ustavnog suda, a neprovođenje od tijela državne vlasti je rušenje ustavnopravnog poretka RH.
Izmjenama Ustava RH čl. 31/2010. god. stekla su se prava za poništenjem Zakona o najmu stanova 91/96 NN, vraćanje prava stanarima na otkup stanarskog prava jer su im izmjenama Ustava RH ograničena ljudska prava te su tim izmjenama Zakona dovedeni u diskriminirajući položaj prema drugim građanima kojima to pravo nije oduzeto.
Čl.31/2010 Ustava RH
Ne zastarjevaju kaznena djela ratnog profiterstva, kao ni kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Države propisane zakonom, ili ona koja ne zastarjevaju prema međunarodnom pravu.
Imovinska korist, ostvarena tim djelima ili povezana s njima, oduzet će se.
Čl.131/2010.god. Ustava RH kaže:
Ustavni Sud RH ukinut će zakon ako utvrdi da je neustavan.
Ustavni sud RH ukinut će ili poništiti drugi propis ako utvrdi da je neustavan i nezakonit.
Ustavni sud donio je u svom Izviješću U-X/2191/2007 od 20.06.2007. god. da je Zakon o najmu neustavan i nezakonit.
Čl.5 /2010 Ustava RH
U RH zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom i sa Zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak RH.

Kako nije poštivan čl. 14 st.2 Ustava RH molimo da ova Vlada stavi u hitnu proceduru P O N I Š T E N J E ZAKONA O NAJMU 91/96 NN, kako bi se prekinuli pravni postupci hrvatskog pravosuđa koji uključuju čak i deložaciju stanara, a koji su nosioci stanarskog prava, jer Zakon o najmu je NEUSTAVAN i NEZAKONIT, prema Izviješću Ustavnog Suda RH U-X/2191/207 od 20. Lipnja 2007.

V A Ž N O !!!
Primjer koji zorno potvrđuje da se stanarsko pravo tretira kao jedinstveni pravni institut i da je zaštićeno Konvencijom i Protokolima je slijedeći slučaj:
Predstavka Odboru UN-a, slučaj o kojem se ovdje radi je pojedinačna predstavka koju je Dušan Vojnović pokrenuo protiv RH pred Odborom UN-a za ljudska prava zbog toga što je ostao bez stana u Zagrebu.

MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA
UJEDINJENI NARODI
ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA
95. SJEDNICA
16. OŽUJAK DO 03. TRAVANJ 2009.

VIĐENJA/VIEWS
Priopčenje br. 1510/2006

Stanarsko pravo stanara u kućama i zgradama u vlasništvu kao imovinsko pravo nije se moglo nikakvim aktom pa tako ni Zakonom o najmu ograničiti a najmanje oduzeti, što je u RH učinjeno. Praksa sudovanja U RH prije sukcesije Jugoslavije pokazuje da je stanarsko pravo ustavna kategorija da je štićeno jedinstvenim Zakonom o stambenim odnosima:

Građani RH su temeljem Ustava SFRJ, čl. 164. st. 1., te Ustava Socijalističke Republike Hrvatske čl. 242. st. 1 imali Ustavom zajamčena stanarska prava. Tadašnji Zakon o stambenim odnosima koji je bio u skladu s Ustavima SFRJ i SRH izjednačio je pravo stanara:
Čl.3. Zakon o stambenim odnosima.
Prava i dužnosti iz stavka 1 ovog člana ima i osoba koja je po ranijim propisima stekla stanarsko pravo na stan u vlasništvu građana ( NN 52/74) .
Ova odredba se odnosila na sve stanare koji su stanarska prava stekli na stanu na kojem postoji pravo vlasništva do dana 26.12.1974. god. kada je ovaj Zakon stupio na snagu. To potvrđuje i Odluka Ustavnog Suda objavljena u NN 11/977 od 29. siječnja 1997. god. na str. 681 a glasi:
„Bivši nositelji stanarskog prava stjecali su ta prava temeljem istih zakonskih propisa i postojao je samo jedan oblik stanarskog prava, neovisno o tome tko je bio davatelj stana na korištenje“.
Praksa prije izjednačavanja stanarskih prava postojala je i štitila je stanarsko pravo kao jedinstvenu kategoriju imovinskog prava. Navodimo primjer te prakse:
Vrhovni Sud RH u svojoj je presudi br: GŽ557/72-2 od 17.siječnja 1973. god. donio i potvrdio:
Da je stanarsko pravo imovinsko pravo kao što je u Rješenju istog Suda od 31.03.1971.god. br.: GŽ801/70-5 rečeno: da je stanarsko pravo imovinsko pravo pa protupravni gubitak ovog prava (stanarskog prava) ima za posljedicu naknadu štete u visini tržišne vrijednosti stana.

Odluka Ustavnog suda br: U-III-3136/2003., Zagreb 25.01.2006. također potvrđuje da se radi o imovinskom pravu ali i štićenim temeljnim ljudskim pravima: „...Polazeći od toga da je pravo na otkup stana bilo pravo imovinske naravi koje je ovlašćivalo imatelja tog prava na stvaranje imovinskog prava – prava vlasništva, pravo na otkup stana...“.
Isto tako, stanarsko pravo kao jedinstveni pravni institut, rješavan je u ostalim državama nakon sukcesije zajedničke države koji dokazuje da je stanarsko pravo osim što je imovinsko pravo po svim zakonima isto tako štićeno usvojenim međunarodnim standardima Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa Protokolima.
blockquote
Dana 29.06.2001.god. potpisan je međunarodni ugovor „Ugovor o pitanj

Protupravno kršenje prava nositelja stanarskog prava

SUSH
SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE
(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)
Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia
Tel+Fax: 4833 449 / 091 52 57 909 & 098 52 00 22

Članica/Member
International Union of Tenants
Stockholm, Sweden
Consultative Status with UN
Economic and Social Council.
Participatory Status with the
European Council.
Consultative Status with the
Council of Europe.
Pro aris et focis Za ognjište i za dom For hearth and home

PROTUPRAVNO KRŠENJE PRAVA NOSITELJA STANARSKOG PRAVA

Za vrijeme SFRJ stanari (nositelji stanarskog prava) i njihove obitelji stekli su zauvijek jednaka stanarska prava u društvenim stanovima, kao i u privatnim stanovima (t.j. u tzv. privatnim neuseljivim stanovima, nacionaliziranim i konfisciranim).

Kona?no smo pronašli presudu Ustavnog suda:da je stanarsko pravo imovinsko pravo

Ustavni sud 25 sje?nja 2006 godine donio presudu da je stanarsko pravo imovinsko pravo.Stoga Hrvatska mora omogu?iti svima otkup takvih stanova.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

491
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klari?, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonji?, Jasna Omejec, Željko Poto?njak, Agata Ra?an, Emilija Raji?, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojevi? i Milan Vukovi?, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo D. T. iz S., kojega zastupa punomo?nica N. K., odvjetnica iz S., na sjednici održanoj 25. sije?nja 2006. godine, donio je
ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Ukidaju se:

– presuda Županijskog suda u Sisku broj: Gž-450/03 od 17. travnja 2003. godine

– presuda Op?inskog suda u Sisku broj: P-302/01 od 24. rujna 2002. godine.

III. Predmet se vra?a Op?inskom sudu u Sisku na ponovni postupak.

IV. Ova odluka objavit ?e se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci