Tagovi

Kome raste rejting ??

Bira?i nagradili HSU zbog bijega iz Vlade

Pinokio '' napušta '' Vladu


Nakon samo nekoliko dana pomnog pra?enja i analize bauljanja predsjednika HSU-a Silvana Hrelje, SU (Stranka umirovljenika) se danas oglasila i svojim priop?enjem kojim oštro protestira radi niza neprihvatljivih izjava koje navodno dolaze u ime svih umirovljenika……. Pored ve? navedenog samozvanog predstavnika istih, sve je više i onih politi?ara koji svojim neodmjerenim i ishitrenim izjavama ili aktivnostima u potpuno negativan kontekst dovode ili spominju umirovljeni?ku populaciju. Takvim izjavama i aktivnostima cjelokupna umirovljeni?ka populacija se potpuno nepravedno i nepotrebno, odnosno bez ikakvog valjanog razloga stavlja na stup srama, a Hrvatska javnost namjerno dovodi u veliku zabludu.

Tre?i put – Ruža hrvatska


Ovih je dana prošlo dva mjeseca od prvog kruga lokalnih izbora nakon kojeg je u 99% sredina ve? sve bilo jasno i glede kona?nog izbornih pobjednika, a u me?uvremenu sam primio i podosta pp-a kao i e-mail poruka, vrijeme je i za iznošenje jednog rezimea o nastajanju i putu «Ruže trogirske» kao pokušaja stvaranja «Tre?eg puta» na lokalnoj razini.

Kako se u posljednje vrijeme sve ?eš?e ?uje ili ?ita sli?na pri?a u raznim medijima koja govori o istom ili sli?nom pokušaju stvaranja Tre?eg puta i na državnoj razini za predstoje?e parlamentarne izbore možda ovaj tekst o mojim iskustvima na sli?nom (ali tek lokalnom) projektu bar mrvicu pomogne zainteresiranima u otkrivanju ili pak potvr?ivanju nekih pretpostavki koje možda ve? sada mu?e inicijatore te nove politi?ke akcije, i naravno sve to pod uvjetom da se tako nešto doista i pokre?e.

Vlada kaže Otimamo - Hrelja kaže ...

Vlada kaže Otimamo – Hrelja kaže …


Kad je ?ovjek u politici odlu?an onda preporu?am oprez jer tu odlu?nost prije svega treba procjenjivati po tome od koga ta odlu?nost ili «odlu?nost» stiže pa tek onda mjeriti težinu iste. Poznato je da je Ra?an bio poznat po odlu?nom možda, Tu?man bogme po odlu?noj odlu?nosti,….. i da ih ne nabrajam sada sve redom no kada prvi penzi? Silvano Hrelja kaže nešto odlu?no onda je to doista (ve? vi?ena) odlu?nost da se opet nešto protrguje, ali isklju?ivo poradi osobne koristi.

Stop za HSU i trgovca Hrelju

Da licemjerju nema kraja i da se za osobnu korist može prodati sve i svatko potvrdio je ovih dana još jednom predsjednik HSU-a Silvano Hrelja koji zajedno sa predsjednikom koordinacije umirovljeni?kih udruga složno kažu kako je njima eto «neprihvatljivo» najavljeno mogu?e ve? ovojesensko zadiranje u mirovine
Dvojac posebno isti?e
«"U svim dosadašnjim krizama, od Domovinskog rata do danas, umirovljenici su imali puno razumijevanja za probleme u društvu, davali su i daju svoj doprinos, ali sada kada su na rubu siromaštva više nisu u mogu?nosti snositi dodatna optere?enja"

Mala analiza nove politi?ke realnosti

Ekonomske brojke i ostavka Sanadera stvorili su novu politi?ku realnost Hrvatske. S obzirom da su svi akteri još uvijek previše zbunjeni da daju svoje izjave, ponudio bih malu analizu manevarskog prostora svakog od aktera i potencijalne implikacije za neposrednu budu?nost.

HDZ

Izbori 2009. – Ista prava svima ili samo nekima ???

Ista prava svima ili samo nekima ???

Ovo je dopis koji sam uputio,.. pa i ponovio, HRT-u regionalnom centru u Splitu te HTV-u u Zagrebu. Sa zagreba?ke adrese sam u telefonskom razgovoru dobio potvrdu da sam dobro zaklju?io te preporuku da slobodno poduzimam radnje koje smatram svrsishodnim za rješenje ovog slu?aja. Da sada nepotrebno ne dužim evo dopisa na kojeg pismenog odgovora još nema što zna?i da ?u i?i korak po korak dalje sve do kraja pa makar to zna?ilo i ponavljanje izbora u Trogiru….. a to bi se na koncu i vrlo lako moglo dogoditi ako nadležni budu šutjeli… jer neki kojih se sve ovo ti?e i koji su živo zainteresirani za regularnost ovih lokalnih izbora šutjeti ne?e…

Izbori 2009. Kome vjerovati ?

Pažljivo sa paštetama ovih dana!!!

Službenom objavom svih lista za izbor na?elnika, gradona?elnika, župana te ?lanova op?inskih i gradskih vije?a odnosno županijskih skupština koje su danas objavljene u SD je znak da svi «trka?i» zauzmu svoje startne blokove. Neki su doduše u ovogodišnjoj izbornoj kampanji ve? odavno jer su ili bili sudionici donedavno raspuštenih predstavni?kih tijela u kojima su djelovali prethodne ?etiri godine, do?im su oni iz izvršne vlasti još uvijek u «sedlu» i time u mogu?nosti koristiti se i odre?enim resursima lokalne jedinice za svoju promociju.

Ovom zgodom ?u se malo pozabaviti onima koji su se u politi?kom životu neke lokalne jedinice pojavili doslovno preko no?i. Radi se naime o pojedincima, pa ?ak u nekim lokalnim sredinama i grupama ljudi koji do sada uop?e nisu bili eksponirani u politici ili pak onim drugima koji do sada nikada u istu nisu bili uklju?eni ni kao ?lanovi neke politi?ke opcije.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci