Tagovi

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (5) (Herrick i Barkovi?)

Obuka vojnika (ezadar.hr)

Sljede?i svjedok na su?enju generalima bio je Richard Herrick, bivši vojni ataše Ameri?ke ambasade u Hrvatskoj. Za vrijeme Oluje Ameri?ki ambasador u Hrvatskoj bio je Peter Galbraith, dok je Herrick bio njegov vojni ataše. Iz Hrvatske je otišao dva dana prije Oluje.

Kehoe je odmah na po?etku ?itao Herrickovu izjavu, koju je ovaj dao neposredno prije, a istinitost te izjave je potvrdio na sudu:

Pukovnik Herrick susreo je generala Gotovinu 12 puta izme?u 1992. i 1995. godine, gdje su obavljali detaljne razgovore. Zaklju?io je da je Gotovina bio veoma ozbiljan u svom poslu, veoma profesionalan, i bio je veoma poštovan me?u vojnicima. Pukovnik Herrick bio je veoma impresioniran s generalom Gotovinom.

Zašto uništavati Hrvatsku ili Nobilov pou?ak?

Iako svakodnevno vidim i osjetim posljedice krajnje bezumne politike koja se vodi glede DR i politi?ke i vojne garniture koja je pobjedila u DR, a koja danas sjedi u Haagu ili po doma?im zatvorima.

Kad se sagleda realna situacija u "regionu" vidljivo je da svaka država koja je nastala nakon raspada zlo?ina?ke jugoslavije u principu vodi politiku šti?enja državnih interesa, zaštite osoba koje su zaslužne za samostalnost i koje su svojim angažmanom u nametnutom ratu, od strane agresorske Srbije, pokušale zaštiti svoje civile, kao i ratnike.

Sve države osim Hrvatske!

U Hrvatskoj se otvoreno iskazuje patološka mržnja, kao što ju je sino? ponosno iskazao Ante Nobilo, koji kaže da bi opet i još više lagao i manipulirao, samo i isklju?ivo kako bi uništio, zatvorio, zgromio Tu?mana i svakoga tko je bio dio obrane Hrvatske.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (4) (Galovi? i Židovec)

Ivan Galovi?

2. i 3. Srpnja svjedok obrane je bio Ivan Galovi? županijski državni odvjetnik u Zadru, i to neprekidno od 28 prosinca 1990. do danas.

Galovi? je prvo objasnio da se njegov princip donošenja odluka u to vrijeme svodio na hitno procesuiranje svakoga tko je mogao biti procesuiran. Konkretno hitno se procesuiralo krivi?na djela koja su uklju?ivala teške kra?e, kra?e, plja?ke, ali ne i ubojstva jer su ona zahtijevala detaljniju istragu.

Na to ga je Kehoe pitao: Zašto je bilo od izuzetnog zna?aja za vas da hitno procesuirate kaznena dijela teških kra?a, i kra?a u slu?ajevima kad su ljudi uhva?eni sa ukradenom imovinom? Ako nam možete objasniti da li ste imali ve?i cilj na umu.

Kažnjavanje pravde

Uzaludno o?ekujem da ?u tokom dana nai?i na tekst koji bi na ovim stranicama analizirao nepravomo?nu presudu francuskoj novinarki Florence Hartmann, protiv koje je prošle godine haaški tribunal pokrenuo kazneni postupak jer je "svjesno i hotimi?no sudjelovala u ometanju pravde objelodanjivanjem tajnih podataka u svojoj knjizi Mir i kazna: Tajni ratovi me?unarodne politike i pravosu?a", pa je na to još "suprotno nalogu Žalbenog vije?a, objavila povjerljive informacije u ?lanku pod nazivom Prikriveni klju?ni dokazi o genocidu, koji je objavio Bosanski institut"...
Pravila za nepoštivanje Tribunala predvi?aju kaznu do sedam godina zatvora ili nov?anu kaznu do sto tisu?a eura.
Novinarka Hartmann danas je proglašena krivom i kažnjena nov?anom kaznom od 7.000 eura.

Netko je nedavno ovdje rekao da nije velika sramota kad dnevnik ne ispadne znala?ki napisan, jer mu kvalitetni komentari mogu pove?ati vrijednost, pa se i ja toga hvatam svjestan da nisam u formi ispisati smislen tekst, ali još svjesniji strahote šutnje nakon ovakve odluke Tribunala.

Zato dajem osnovne, najzna?ajnije linkove i molim za razvoj diskusije!

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (3)

Sljede?i svjedok je bio Boris Milas, on je tad bio je na?elnik službe za suzbijanje kriminaliteta 72. bojne VP 1992-1996. Doveden je u prvom redu kako pobio svjedo?enje Mate Lauši?a.
Ina?e o svjedo?enju Mate Lauši?a ima odli?an ?lanak u Nacionalu (http://www.nacional.hr/clanak/52775/mate-lausic-u-haagu-tereti-gotovinu-...)
Ja ?u napisat samo najzanimljivije dijelove tog teksta:
Bivši dugogodišnji na?elnik Uprave vojne policije Mate Lauši? svojim je prošlotjednim svjedo?enjem nastojao dokazati i obraniti tezu tužiteljstva da su zapovjednici zbornih podru?ja Hrvatske vojske, me?u ostalim general Ante Gotovina, imali pune ovlasti nad Vojnom policijom za spre?avanje pripadnika Hrvatske vojske u po?injenju kaznenih djela, kao i za kažnjavanje po?initelja. Takvo Lauši?evo svjedo?enje ne treba previše ?uditi jer je tako želio zaštititi sebe kao ?elnog ?ovjeka Vojne policije od bilo kakve odgovornosti za neu?inkovitost i ozbiljne propuste u obradi brojnih zlo?ina tijekom i nakon "Oluje" koje su po?inili hrvatski vojnici.
Da je Vojna policija na ?elu s Matom Lauši?em odradila svoj posao kako treba i kaznila sve odgovorne vojnike, do?asnike i ?asnike za sve ono ne?asno što su na svoju ruku ?inili tijekom operacije "Oluja", danas bi u Haagu pri?a oko hrvatskih zlo?ina nad Srbima u "Oluji" i odgovornosti hrvatskih generala bila posve druk?ija.
Lauši? je svjestan svega toga i njegovo svjedo?enje u Haagu je isklju?ivo u funkciji vlastite obrane. Naime, Mate Lauši? se našao 2007. na tajnom popisu Haaškog tužiteljstva s još šestoricom vojnih i politi?kih dužnosnika Hrvatske kojeg tužiteljstvo tereti za udruženi zlo?ina?ki pothvat. Premda Haag više ne?e podi?i ni jednu optužnicu vezanu uz "Oluju", prošlog je tjedna nizozemski sudac Alphons Orie jasno poru?io Lauši?u da postupak protiv njega može biti pokrenut i u Hrvatskoj i da tijekom svjedo?enja u Haagu ne mora govoriti ništa što bi moglo i?i na njegovu štetu. Lauši? je doslovno shvatio poruku suca Orieja, pa je odgovornost za svoje propuste tijekom svjedo?enja prebacio na optužene hrvatske generale u Haagu.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (2)

Prije svega stavljam kartu oluje, radi boljeg snalaženja: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Operation_storm_map.jpg.
Idu?i svjedok je bio ?ure Vukašinovi?a koji je bio zamjenik na?elnika policijske postaje u Benkovcu u vrijeme Oluje, a koji je svjedo?io iz Beograda putem video linka.
Opisuju?i situaciju prije po?etka vojno-redarstvene akcije Oluje, svjedok je rekao da je nakon pada Bosanskog Grahova velik broj policajaca bio angažiran na Dinari zajedno s na?elnikom benkova?ke policije i stoga je u vrijeme prije Oluje on neformalno mijenjao na?elnika. Zbog napredovanja hrvatske vojske nastalo je rasulo u redovima vojske i policije tzv. republike srpske krajine i morali su napustiti položaje oko Bosanskog Grahova i oti?i pješke u Kistanje. Na pitanje Kehoea je li razgovarao s nekim o svom svjedo?enju, svjedok je odgovorio da je prije samog svjedo?enja pri?ao o tome sa svojom obitelji te da je prije osam dana zvao nekadašnjeg krajinskog dužnosnika Savu Štrpca kako bi ga pitao mora li svjedo?iti za obranu budu?i da je bio svjedok tužiteljstva. "Rekao mi je da moram", kazao je. Ustvrdio je da ni o ?emu drugome nije razgovarao sa Štrpcem te da nije to?no da je htio ?uti njegovo mišljenje o tomu kako bi trebao svjedo?iti.

Za što su se oni, zapravo, borili?

Nakon posljednje nepravomo?ne presude B. Glavašu do?e ?ovjeku (meni barem jest) želja za rekapitulacijom svih procesa vo?enih protiv hrvatskih branitelja u zemlji i inozemstvu.
I kada malo bolje promislim ispada da je malo tko od visokih hrvatskih ?asnika izbjegao su?enje ili barem jedan vid istražnih radnji.
Nabrojati ?u one ve? osu?ene ili one kojima se sudi uz napomenu da su to sve ljudi koji su branili od ?etni?ke agresije pojedine gradove i podru?ja u RH!
?ovjek koji je spasio Gospi? i sprije?io fizi?ku podjelu Hrvatske na 2 dijela, Mirko Norac - u zatvoru, osu?en kao ratni zlo?inac!;
zaslužan za obranu Karlovca, Mihajlo Hrastov- u zatvoru, osu?en kao ratni zlo?inac!;
zaslužan za obranu Sunje, Slobodan Praljak - zatvoren u Haagu, sudi mu se za ratni zlo?in!;
najzaslužniji za veli?anstvenu 'Oluju' (ne nalazim prikladniju rije? za istu), karizmati?ni Ante Gotovina - zatvoren u Haagu, sudi mu se za ratni zlo?in!;

Koliko boli kada ti šamar opali Europa?

? Hrvatska – pokreta? jugoisto?ne Europe ?

? Hrvatska se posljednjih godina po?ela brzo razvijati. Reforme u gospodarstvu, javnoj upravi i pravosu?u zemlju su pretvorile u pokreta? jugoisto?ne Europe? Ne tako davno ( predizborna kampanja 2007. ) govorila je Angela Merkel ?itaju?i tekst sa blesimetra u HDZ-ovom predizbornom spotu. Izgleda da su to bile puste pri?e u koje tada, a definitivno niti sada ne vjeruje ona, kao niti ve?ina 'glavnih' ljudi u EPP-u ( Europskoj pu?koj stranci ), a moglo bi se re?i i u EU. Baš je ta EU, nešto za što se Sanader i njegova stranka bore i u što je navodno u vrijeme naših predhodnih parlamentarnih izbora vjerovala i Angela Merkel, postala sve teže doku?iva želja. Navodno, ?elnici EPP-a zamjeraju Hrvatskoj ( a samim time i Sanaderu ) što osim spora sa Slovenijom ima i dalje neriješene probleme u odnosima s Haagom ( toliko o reformama u pravosu?u ).

Gotovina na slobodi - krađa u Haagu

Gotovina na slobodi – krađa u Haagu

Veliki, „pravedni“, međunarodni sud u Haagu i njegov birokratić Brammertz tvrdi da su nestali dokumenti koji optužuju generala Antu Gotovinu. To je stvarno nevjerojatan slučaj – pa to se čak i hrvatskim sudovima rijetko događa.
Nije rekao Ur. brojeve ni Klas. šifre jer one ne postoje baš kao što ne postoje ni ti dokumenti, baš kao što ne postoji ni ozbiljna optužba protiv Ante Gotovine koja je već X puta mijenjana.
Čini se da je problem sve veći jer financijeri ove sprdačine od suda sve manje su spremni financirati cirkus zvan ICTY pa polako Brammertz-u i ostaloj bagaži „kost“ postaje sve manje masna.
Dodatni je problem što je očito da je Gotovina po svim točkama optužnice nevin pa prijeti opasnost da će biti oslobođen. Teško će biti donijeti i „zaštitinu presudu“ kao u slučaju Blaškić, koja bi pokrila bezrazložno čamljenje u haškom zatvoru.

Uhi?en Radovan Karadži?

NAKON trinaest godina skrivanja i bježanja ve?eras je uhi?en haški optuženik Radovan Karadži?. Detalji oko uhi?enja još nisu poznati.

Press služba srpskog predsjednika i ICTY ve?eras su oko 23 sata izvijestili o Karadži?evom uhi?enju. Iz Ureda predsjednika Srbije stiglo je kratko priop?enje u kojemu se navodi kako je Karadži? ve?eras akcijom srpskih službi sigurnosti lociran i lišen slobode, no ne navodi se gdje i je uhi?en.

Nakon uhi?enja Karadži? je priveden istražnom sucu za ratne zlo?ine Okružnog suda u Beogradu u skladu sa Zakonom o suradnji s ICTY-jem.

Haški tužitelj pozdravlja uhi?enje

Iz Haškog suda tako?er je nešto poslije 23 sata stiglo priop?enje u kojem se potvr?uje uhi?enje koje pozdravlja haški tužitelj Serge Brammetz.

Uskoro opširnije

http://www.index.hr/vijesti/clanak/uhicen-radovan-karadzic/395798.aspx

Zbog važnosti vijesti kopi pejstam vijest kako bi imao 125 rije?i i kako bi se prenijel ova vijest.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci