Tagovi

vlasnici birača

VLASNICI BIRAČA
utajeno postoje kao javni zastupnici/poslanici,

birači na parlamentarnim izborima ne biraju sebi svoga zastupnika/poslanika, koji će dostojno i pošteno zastupati i braniti interese birača,

birači na parlamentarnim izborima biraju sebi svoga vlasnika, koji će biračima vlasnički vladati za trajanja svog mandata,

zastupnik/poslanik nakon parlamentarnih izbora je ovlašteni vlasnik birača kao parlamentarni zakonoDavac,

birač nakon parlamentarnih izbora je parlamentarni zakonoPrimac,

parlamentarni zakonoDavci tretiraju parlamentarne zakonoPrimce kao svoje zarobljenike, koji moraju pokorno i poslušno izvršiti svako parlamentarno zakonNaređenje ili će kao NE pokorni i NE poslušni zakonoPrimci biti strogo kažnjeni,

a kobne lančane posljedice

100 zastupnika/poslanika zakonoDavaca (vlasnika birača) u svojoj državi uređuju i određuju svojim zakonNaređenjima dnevni i dosmrtni život svojih zarobljenih 10 milijuna zakonoPrimaca,

ili

1000 zastupnika/poslanika zakonoDavaca (vlasnika birača) u svojoj državi uređuju i određuju svojim zakonNaređenjima dnevni i dosmrtni život svojih zarobljenih 100 milijuna zakonoPrimaca,

ili

neprijatelji demoKratizacije, napomena za MOST

NEPRIJATELJI DEMOKRATIZACIJE
agresivno uništavaju parlamentarizam svugdje oko nas

bez suvišna fraziranja,
s prigodnim formulacijama može se objasniti korak po korak aktualno umiranje parlamentarizma,

uvodno, a ukratko

demoKratizacija proizvodi parlamentarizam,

a potom?
parlamentarizam proizvodi zakonoDavce i zakonoPrimce

a potom?
zakonoDavci proizvode zakonNaređenja, kojima prisiljavaju zakonoPrimce da realiziraju demoKratizaciju,

i još
ukratko, a bitno

zakonNaređenja kao projekt proizvode ministri za zakonoDavce,

a potom?
zakonNaređenja za realizaciju proizvode zakonoDavci za zakonoPrimce,

a potom?
uredbe za provedbu zakonNaređenja proizvode ministri za zakonoPrimce,

a potom?
nadzor nad realizacijom zakonNaređenja proizvode ministri,

i još
ukratko, a bitno

ministri proizvode zakonNaređenja kao projekt,
ministri proizvode uredbe za provedbu zakonNaređenja,
ministri proizvode nadzor nad realizacijom zakonNaređenja,

i još
ukratko, a bitno

zakonoDavci (persone) odobravaju ministrima (persone) direktivno upravljanje zakonoPrimcima (gomila)

a potom?

mislimo za nove fronte

MISLIMO ZA NOVE FRONTE
zašto?

stare fronte su potrošene,
nove fronte počnimo trošiti,

ponavljajmo...
krenimo...

001
čovječanstvo proizvodi sposobnije i sposobne,

sposobniji proizvode bogataše,
sposobni proizvode siromahe,

bogataši siromaše siromahe,
čekamo kraj siromaha,

NE dopustimo kraj siromaha!
kako?
ujedinjeno otkriti odgovor...

002
zaduživanje i lihvarenje/kamataranje
proizvodi NE sposobne prosjake za preživljavanje,

zaduživanje i lihvarenje/kamataranje
nije isto i jednako.

003
zaduživanje
zasebna je proizvodnja s zasebnin posljedicama,

zaduživanje
proizvodi egzistenciju inovacija za uspješno vraćanje duga,

004
lihvarenje/kamataranje
zasebna je proizvodnja s zasebnin posljedicama,

lihvarenje/kamataranje
uništava egzistenciju inovacija za uspješno vraćanje duga,

NE dopustimo lihvarenje/kamataranje!
kako?
ujedinjeno otkriti odgovor...

005
demoKratizacije NEMA, dok IMA autoKracije,

autoKracija uništava demoKratizaciju,
autoKracija ukida slobodu pojedinca,

NE dopustimo sveMoćnost autoKracije!
kako?
ujedinjeno otkriti odgovor...

006

Poštivanje demokratske procedure - prednost ili breme SDP-a

Iz naše bira?ke perspektive mnogi potezi politi?ara se ?ine promašeni. Svatko od nas ''zna'' kako bi postupio u odre?enoj situaciji i nije nam jasno zašto politi?ar, koji je meta naše kritike, nije postupio na takav na?in.
Npr. imamo slu?aj izbacivanja Milana Bandi?a iz SDP-a. Dok je Bandi? još bio ?lan stranke, gotovo svi simpatizeri SDP-a i ve?ina ?lanova stranke vapili su za zbacivanjem tog utega jer su bili svijesni da je Bandi? glavni razlog zašto se podrška SDP-u ne pove?ava koliko bi realno mogla i zašto brojni neodlu?ni bira?i izme?u SDP-a i HDZ-a stavljaju znak jednakosti. Takva bira?ka percepcija je išla (i još ide) isklju?ivo u prilog HDZ-u.

LABURISTI - Stranka rada. Politi?ka opcija koja nije poput ostalih u RH?

"Nemam za koga glasati", "To je tako kod nas", "Svi su isti" itd.
Ovoga sam se naslušao od kako sam došao u RH 1.001 put i to od skoro svih osoba koje sam upoznao, ?ak sam sebe uhvatio kako sam se ja "pomirio" sa ili "prihvatio" nešto od toga kao "?injenicu" za ovu ex-SRH današnju RH u kojoj živim nekih 15-ak godina.

Kao dite jedne multikulturne Australije u kojoj je demokracija ve? proslavila svoju 100 godinu moram priznati da nekada sam si pomislio kao tipi?ni "došljak" (dotepenec, abori?in, klokan itd) "Zašto ne rade onako kako se radi vani?" za mnogo ?ega, pogotovo po pitanju društvenog angažmana ili politi?kog djelovanja ovdje u RH.

Lako se stalno vaditi na to kako je ovo postkomunisti?ka zemlja ili "To ja ne?u doživjeti" u smislu "Trebat ?e još ohohoooo generacija" da vidimo korjenite promjene ovdje JA TVRDIM KAKO TO NIJE TO?NO!

Kada treba nešto promjeniti da ide na bolje?

Evo ovaj "klokan" kaže "SADA" jer nema boljeg vrimena da se nešto poduzme od ovog trenutka! Sutra ?e uvik biti sutra.

Kako?

Je li putokaz do boljeg sutra u RH ve? odavno poznat svima nama?

Kada se govori o pravaštvu, ve?inu ljudi asocijacije vežu uz politi?ku stranku HSP koja je na današnjoj politi?koj sceni RH. Zašto?

Ako pogledamo ?injenicu da ve?ina gra?ana automatizmom povezuju „pravaštvo“ sa tom politi?kom strankom u RH mislim kako bi mogli korektno zaklju?iti kako je tako iz jednog jedinog razloga, a taj jedini razlog to što je HSP parlamentarna stranka. Kao takva ta stranka dobiva neku medijsku pozornost i naravno tu se dešava jedan fenomen u kojem se „mo? medija“ pokazuje i dokazuje u tome što „Pravaštvo se izjedna?uje sa jednom od 101 politi?kih stranaka u RH“.

Kada bi pogledali malo kroz povijest sve do jedne te politi?ke stranke pa ?ak i udruga koje se pozivaju na „Pravaštvo“ vidjeli bi kako na žalost politika koju vode pod svojim nekakvim „neo-pravaškim organizacijama nema nikakve veze sa pravaštvom, osim ?asnoga imena koje ta stranka/udruženja nosi.

Pranje mozga je normalna stvar u svakom režimu!

HDZ s partnerima na izborima "izgubio" 3 milijarde kuna PDF Ispis E-mail
Ovaj ?lanak je osvanuo u medijima danas:

HDZ-ova vladaju?a koalicija naveliko se hvali velikom pobjedom na lokalnim izborima, i pogleda li se broj osvojenih gradova i županija ta pobjeda im se ne može osporiti. No, uzmemo li u obzir financijski aspekt valja ustvrditi kako su HDZ, HSS, HSLS i osje?ki HSP na izborima izgubili gradove s prora?inima od 3,8 milijardi kuna, dok su na vlasti u gradovima ?iji je ukupni prora?un samo 805 milijuna kuna. Tako ?e u idu?e ?etiri godine vlasti Sanader i partneri upravljati s najmanje 12 milijardi kuna manje nego što bi to bilo da se vlast nije mijenjala....

(MOLIM VAS DA PREGLEDATE CIJELI ?LANAK, link je naveden)
izvori:
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/24165/Lijevica-financijski-teza-o...
a skra?ena verzija u dnevniku je sa monitor.hr

Pa jel to normalno?

Mediji nama govore kako je taj novac njihov, od politi?ki stranaka!

Meni osobno je ovo...... "Strašno"!

Pitajmo se sada:

Hrvatska - zemlja koja se (ponovno) izumljuje

...ili o postkomunisti?koj transformaciji politi?kog i društvenog sustava u Hrvatskoj

Posljednjih dana i tjedana sve nas zahva?a neki ?udni fatalizam: sve više i više je o?ito da zemlja nepovratno srlja u gospodarsku propast, a time i u politi?ki i društveni kaos (iako se nadam da to ne?e biti tako). S druge strane, vlasti kao da uop?e nije stalo da nešto suvislo poduzme po tom pitanju, oporbu, na kafkijanski na?in, ionako ni nemamo. Politi?ko - korporativne strukture u RH imaju sve ve?i utjecaj, a situacija se svakim danom sve više radikalizira. U situaciji u kojoj su naši "stru?njaci" sposobni proizvesti na desetke raznih strategija i planova, te zakona, dok se nijedan dokumenat ne provodi, zaista nam nedostaje strateškog razmišljanja i djelovanja.

U takvoj situaciji uvijek je dobro promotriti kako nas promatraju s nekog neutralnog aspekta. U ovom ?e tekstu dakle biti rije?i o demokratskim i drugim procesima u Hrvatskoj i o karakterizaciji trenutne društvenopoliti?ke situacije u našoj zemlji. Sve ?u to zatim pokušati staviti u kontekst transformacije postkomunisti?kih sistema, iz (polu)autoritarne države u demokratsku. Ponekad nas naša zatvorenost i "kroatocentri?nost" prije?i da objektivno sagledamo situaciju, i to je nešto što nam treba; a nakon objektivne analize, potrebno je vrlo brzo usaglasiti se oko planova i nakon toga ih sprovesti. Da bi znali kuda idemo, moramo najprije znati gdje smo, a pri tome je bitno shva?ati našu transformaciju kao proces, a ne kao završeni postupak. Kao što sam u jednom tekstu ve? i naglasio, u ovoj i nadolaze?im godinama, u posvemašnjoj krizi, prije svega ?e biti važna gra?anska inicijativa.

Što u?initi? Nasljedstvo Saveza komunista Hrvatske

Rade?i jedno istraživanje nevezano uz politi?ke teme, slu?ajno sam naišao na jedan ?lanak ?iji bi sadržaj mogao zanimati ?itatelje pollitike.
Radi se o ?lanku "What is to be done? Succession from League of Communists of Croatia" ("Što u?initi? Nasljedstvo Saveza komunista Hrvatske"), autora Paule M. Pickering i Marka Baskina, koji se trenutno nalazi u postupku objavljivanja u ?asopisu "Communist and Post- Communist Studies", odnosno "Komunisti?ke i postkomunisti?ke studije", koji se bavi politološkom, sociološkom i povijesnom analizom komunisti?kih pokreta i ideologija, kao i razdobljem postkomunizma u zemljama u kojem su komunisti?ki pokreti bili na vlasti.

Napomena: sadržaj ?lanka dostupan je samo pretplatnicima, ali mogu?e mu je pristupiti i preko Carneta.

?lanak govori o "kompleksnom i nasilnom procesu tranzicije u Hrvatskoj", i vjerujem da ?itateljstvo pollitike zanima što u tom ?lanku piše, pa sam odlu?io dio njegovog sadržaja prevesti i prepri?ati. Uvijek je zanimljivo vidjeti što znanost iz drugih dijelova svijeta kaže o nama, posebno ako se radi o ovakvim temama za koje hrvatski znanstvenici ne mogu biti do kraja objektivni (uz dužan respekt njihovoj profesionalnosti), jer su dio iste te politi?ke zajednice. Pa da vidimo.

Promjena je sigurna

Evo me opet, živ sam i zdrav, još me HDZ-ovci nisu asimilirali. Kažem asimilirali, u stilu Borga iz popularnog SF serijala Zvjezdane staze. Borgovska mašinerija radi tako da žrtve detektira i pokuša im oduzeti osobnost tako da ih priključi na svoju jednoobraznu kolektivnu svijest. Izgleda da demokracija ipak pobjeđuje, namjerno kažem pobjeđuje jer još nije pobjedila, ali kao što znate hoće. Budite u to sigurni. Osjetio sam potrebu da ponovno nešto napišem. Pišem iz srca pa kud puklo da puklo. Čestitam gospodinu Sanaderu kako se uspješno bori sa promjenom, inteligentan i maštovit nema što, ali bojim se da se preračunao. Poanta je u tome da on ni ne zna da se bori protiv nevidljive ruke evolucije, “maestra nad maestrima“ protiv samoga Boga. Jer kao što je netko kazao samo se od istine prema istini može napredovati.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci