Tagovi

Utopija ili imperativ? - Dr. Vandana Shiva

Indijska fizi?arka i stru?njakinja za pitanja o?uvanja okoliša i života na Zemlji

Dr. Vandana Shiva,

u studenom je prošle godine osvojila Sydney nagradu za mir za svoje zalaganje za socijalnu pravdu. Pedesetsedmogodišnja filozofkinja i aktivistica svjetski je priznata zbog svog rada na osnaživanju žena u zemljama u razvoju, zagovaranju ljudskih prava malih poljoprivrednih zajednica, te na znanstvenoj analizi održivosti okoliša.

Treba li se odre?i demokracije?

Ovo sam prvo objavio kao komentar uz dnevnik StarPila U potrazi za izgubljenim glasa?ima. Stavio sam zatim na svoj blog, pa kako se radi o klju?noj dilemi za Hrvatsku danas, objavljum ovdje i kao poseban tekst (uz male promjene). Smatram bitnim, da svi znamo što je u igri. Nasuprot sadašnjoj nezadovoljnavaju?oj demokraciji, snažne su reakcije da oblike demokracije treba reducirati, a ne širiti. Ja sam se se u posljednjim godinama vladavine jednostrana?ja borio za više demokracije, pa se ni sad ne želim toga odre?i.

Kao kod svih društava u krizi, javljaju se i u Hrvatskoj danas kritike postoje?eg demokratskog sustava. S obzirom da je taj sustav demokratski (s mrljama, ali zadovoljava formalne kriterije), javljaju se i ideje da je u samoj demokraciji problem.

WikiLeaks i "?arobnjak iz Oza"

Otkad je web 2.0 svakom/svakoj gra?aninu/gra?anki svijeta (uz uvjet dostupnosti interneta kao informacijsko-komunikacijske tehnologije) omogu?io otvorenu i javnu komunikaciju na bazi slobode i jednakosti u izražavanju mišljenja, bilo je samo pitanje vremena kad ?e se okoštali oblici komunikativne prakse (uklju?uju?i i medije na kojima je ona po?ivala) pokazati neadekvatnima za novonastaju?e društvene odnose i širenje prostora slobode javnog djelovanja. Za cijelo to vrijeme vodila se diskusija izme?u dva tabora: jedni su smatrali da internet sam po sebi ne nosi nikakvu dodanu demokratsku vrijednost, a drugi da se radi o tehnologiji s intrinzi?nim demokratskim potencijalom. I koliko god da su se pobornici/e ovog drugog stava trudili/trudile dokazivati tezu o direktnoj vezi interenta i demokratizacije društva, zbilja globalnih i globaliziraju?ih ekonomskih i politi?kih kretanja hladno ih je opovrgavala.

Osnovna Svrha Volontiranja Za Civilno Društvo Je... Koja?

Najnovija objava u nizu nezaobilaznih sadržaja kad su u pitanju informacijski resursi, društvene znanosti, sreća i blagostanje - Slobodni Planet, čovječanstvo, kritičko razmišljanje, znanost, nauka, edukacija, obrazovanje, znanje, preporod, svjesnost, evolucija....

Iako se o civilnom društvu u ovim modernim vremenima zaista mnogo govori, priča o "civilnom društvu" je do krajnje mjere nerazumljiva.

Gotovo je nemoguće ovih dana voditi razgovor o svijetu, nacijama, politici i demokraciji, a ne spomenuti čarobnu riječ "civilno društvo"; stoga bi neko mogao pomisliti da ljudi točno znaju na što misle kad upotrebljavaju ovaj termin i zašto je on toliko važan. Nažalost, jasnoća i jednostavnost su u raspravi o civilnom društvu odsutni; nedostatak preciznosti u definiranju prijeti potopom ovog koncepta plimom zbunjoze i kritika.

polugom pomaknut ?u Zemlju, daj mi uporište

polugom pomaknut ?u Zemlju, daj mi uporište, odavno je rekao,
formula-cijama mijenjat ?u ?ovjeka, daj mi TEZA-natuknicu, danas se govori,

reformatorsko alternativno razumijevanje SVEGA postoje?ega (RAR)
opominje...
formula-cijama novim treba iznova formulirati sve postoje?e,
nije plagijat koristiti novu formula-ciju metar UMJESTO lakat za mjerenje,

demoKracija je vladavina naroda (ako narod vlada)
ALI ALI ALI

MI svi... (narod) nigdje NE vladamo,
pojedinci osobno vladaju,

pojedinci, demoKratski diktatori demoKratskom diktaturom vladaju narodom,
a to nije demoKracija,
jer to nije vladavina naroda, nego vladavina pojedinaca diktatora,

paradoksi su svjetlost, primjerice, tko ubije nije ubojica,
tko ovaj paradoks shvati, osvijetlio je sebe u znanju tko su drugi,

demoKratski diktator je paradoks, (ONI ubijaju, ONI nisu ubojice)
paradoks ovaj tko shvati osvijetlio je sebe u znanju tko su demoKratski diktatori,

demoKratski diktatori osvajaju vladanje narodom (ONI ubijaju, ONI nisu ubojice)
a posljedica?

Samoupravljanje, ali kriti?ki

Neki od korisnika Politike, poput ve?ine ljudi zadnje polovine prošlog stolje?a misle da je samoupravljanje bilo nešto dobro i veliko. Vidio sam i to da ga neki smatraju oblikom neposredne demokracije, što je možda i opravdano, ali ne mora i biti dobro.

Radi što ve?e uspješnosti teku?e politike, mislim da je potrebno raskrstiti s iluzijama o samoupravljanju, isto kao i sa iluzimama o valjanosti fašizma ili komunizma (koje , da budem eksplicitan i jasan, ne trpam u isti koš).
Društveno samoupravljanje, kojeg sam ja u ono vrijeme ?esto i sasvim otvoreno nazivao samoizrabljivanjem, nastalo je kao odovor na krizu gra?anske liberalne demokracije sa jedne strane i pretvrdog socijalisti?kog dirižizna u tzv. komunisti?kom bloku, i umjesto da bude korektivni korak pokazalo se kobnim.

koja je razlika?

baš me kopa jedna paralela zadnje vrijeme: koja je efektivna razlika.
sje?am se 80tih godina prošlog stolje?a, zadnjih deset godina bivše države: defaultne bogomdane, samodopadne i jedine vlastodršce - djelatnike Saveznog Izvršnog Vije?a koje su svi zvali sivovcima, na Radiju 101 su tada svali "sivonjama" sli?no kako neki mediji današnje dafaultne i bogomdane državotvorce zovu lopovima.

SUDBINA DEMOKRACIJE

Sudbina demokracije

Sje?ate li se kako smo prije rata vapili za demokracijom. A sada, kad je imamo, barem na papiru, tek sada vapimo za njom????

Jeste li sigurni da ste ju ikada stvarno željeli – onu pravu istinsku demokraciju.

Evo jedne pri?e koja govori o tome. U originalu nije imala nikakve politi?ke konotacije, ali kad joj se doda onih nekoliko rije?i na kraju, pretvara se u politi?ki pamflet, i, naravno, obezvrije?uje njena umjetni?ka narav.

Najvažniji Matrix Eksperiment Ikada - Facebook

Zovemo je evolucija. Po?ela je prije 30.000 godina. "Star Trek - Zvijezdane staze" nisu budu?nost u koju smo teletransportirani iz doba dinosaurusa i mamuta; nismo u Enterpriseu-u i ne putujemo svjetlosnom brzinom svemirom ve? pužemo našim zakr?enim i zaga?enim ulicama; ja nisam Spock, ti nisi Sulu, a nema ni Kirka. Umjesto da si ih rješavao, 30.000 godina si probleme izbjegavao izmišljaju?i nove nazive za njih. Trideset tisu?a godina su se problemi nagomilavali. I evo nas danas tu gdje jesmo.

Globalna financijska kriza? Ovo nije ekonomska kriza, ovo je kriza gluposti i lažnog morala, u toku je najve?a plja?ka u povijesti. Problem nikada nije predstavljao problem sam po sebi ve? reakcija na problem. Nema više okolišanja, ti si naš najve?i problem. Naš problem nisu globalna financijska elita, lukavi advokati, prljavi politi?ari, korumpirani sindikalisti i sva ostala banda. Naš najve?i problem si ti, upravo tako, li?no ti.

Put u bolje sutra

24. 08. 2010.
Kavanski "teoreti?ari", ali i sasvim ozbiljni znanstvenici iz gotovo svih podru?ja ljudske djelatnosti silno su zaokupljeni, prvi predlaganjem, a drugi traženjem modela društvenog ure?enja kojim bi se ljudskom rodu osiguralo "bolje sutra" uz poštovanje svi ljudskih i gra?anskih prava i sloboda, ostvaruju?i svu puninu demokracije.

Ne optere?uju?i se pokušajima uvo?enja "novog svjetskog poretka" sa znanim rezultatima i posljedicama, jednako kao i realizacijom neostvarivih ideja, kao što je komunizam, zato jer materijalne mogu?nosti ne dopuštaju poštivanje principa "svatko prema mogu?nostima, svakom prema potrebama" što bi rezulturalo beskonfliktnim društvom u kojm su svi zadovoljni.
Danas je svakom misle?em pojedincu jasno da su postoje?i modeli društveno-politi?kih ure?enja i odnosa poprili?no istrošeni, a suprotnosti, ne samo izme?u bogatih i siromašnih, rada i kapitala, ve? i one me?u religijama kulturama se gomilaju i prijete sukobima ?iji uzroci ?esto leže u sferi iracionalnog.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci