Tagovi

Ustavnom sudu ili Europskom sudu za ljudska prava?

Kazneni zakon Republike Hrvatske:

?lanak 64.
Mjere upozorenja jesu: Sudska opomena i uvjetna osuda.

?lanak 67.
(1) Uvjetna osuda je kaznenopravna sankcija koja se kao mjera upozorenja sastoji od izre?ene kazne i roka u kojem se ta kazna ne izvršava pod uvjetima odre?enim zakonom.

?lanak 68.
(1) Uz primjenu uvjetne osude sud može odrediti ove obveze: da po?initelj kaznenog djela naknadi štetu koju je prouzro?io, da vrati korist koju je djelom pribavio ili da ispuni druge obveze koje u zakonski utemeljene u svezi s po?injenjem djela.
(2) Rok za ispunjenje obveze iz stavka 1. ovoga ?lanka odre?uje sud unutar odmjerenog vremena provjeravanja.

?lanak 69.
(5) Sud ?e opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izre?ene kazne ako osu?ena osoba tijekom provjeravanja ne izvrši obveze koje su joj odre?ene, a mogla ih je izvršiti. U slu?aju da se utvrdi nemogu?nost izvršenja obveza, sud te obveze može zamijeniti drugima, ili osu?enu osobu osloboditi obveza.
(7) Bez obzira na razloge za opoziv, uvjetna osuda se ne može opozvati nakon što je protekla godina dana od isteka vremena provjeravanja.

O jednom mehanizmu reakcionarne svijesti

Vrlo ?esto ?ujem izjave obi?noga svijeta koje smatram utegom oko nogu demokratizacije Hrvatske. Op?enito se stvar svodi na izbjegavanje promišljanja uz pomo? postavljanja nerealnih ili preciznije apsurdnih zahtjeva.

Pa tako, umjesto da obi?an svijet da podršku idejama, ljudima, projektima, inicijativama koje su objektivno korisne i potrebne, upravo zbog gornjeg mehanizma, taj obi?an svijet postaje još dodatni uteg tim idejama, projektima i inicijativama. Kada su stvari postavljene tako da oni koji bi trebali dati podršku za realizaciju javnog interesa otežavaju, teško je uop?e i pomisliti da se javni interes može sprovesti.

Ovaj dnevnik namijenjen je raš?iš?avanju barem dijela tih apsurdnih stavova upravo kroz promišljanje o samom zahtjevu, odnosno stavu.

Još o vukovarskom Sudu Za Slobodno Tumačenje Zakona (VSZSTZ)

O vukovarskom Općinskom i Županijskom sudu već dosta znate. Naravno, zahvaljujući činjenici da se radi o sudu u malom mjestu, provincijskom gradiću, u kojem lokalni novinari dobro znaju o čemu se smije a o čemu ne, vaše spoznaje vezane su isključivo uz postupke ovog sudišta koji nisu mogli ostati zataškanima. Kao npr. o presudama kojima se na temelju priznanja, uz jednog ili dva svjedoka prepisuju državne stambene zgrade vrijednim lokalnim poduzetnicima; ili o rješenjima kojima se uz jednog ili dva svjedoka priznaju školske spreme i diplome; ili o presudama kojima kršeći zakone žele dokazati da se protiv političko-pravosudne hobotnice ne vrijedi boriti...

Današnji detalj, koji bi na sitnici trebao pokazati kako stvari i dalje, skoro pa sigurno funkcioniraju i na "krupnicama", dajem vam u nastavku.

Oslobo?enje javnog prostora

Živimo u društvu op?e politi?ke ucjene. Živimo u državi terora. Zlupotreba politi?ke mo?i pri obra?unima s politi?kim i inim nepodobnicima još uvijek je u definiciji modusa operandi više manje svakoga tko ima politi?ki utjecaj.

Obi?no ljudi strahuju za posao, s obzirom da ve?ina poslova ide preko države, javne i lokalne uprave i više manje svi su podložni politi?kom pritisku. Imamo i pseudoprivatni sektor ala Agrokor, koji po?iva na protekciji i pravovjernosti spram politike. Državni, javni, privatni sektor. Više manje svi. Imamo i pravosu?e gdje je uobi?ajena praksa da sudac dobronamjerno savjetuje nekom malom igra?u da se ne bode s rogatima. Zatim medijski lin?, gdje jedni drugima vra?aju i napla?uju usluge.

Imamo i produženu ruku kriminala i o?itog kršenja zakona gdje država selektivno reagira ili ne reagira i potpuno je o?ito da obi?ni mali ?ovjek baš i nije zašti?en ako se zamjeri bilo kome tko ima utjecaj. Jer izme?u malog obi?nog ?ovjeka i onih na poziciji mo?i ne stoji ništa. Osim možda javnosti, no javnost nam je slaba.

Ljepota dvostrukog izvršenja/izdržavanja kazne

Ideje skupljene kroz komentare u privatiziranoj temi na ovim stranicama, u nedostatku pomo?i ovlaštenog branitelja/odvjetnika, mogu mi potencijalno biti od neke pomo?i, a ne?e vjerujem biti na-odmet ni blogerima/?itateljima koji još nisu imali bliskih susreta iživljavaju?e vrste s politi?ko-pravosudnim sustavom zemlje.

U prošlom sam dnevniku postavio presudu Vrhovnog suda RH, do koje je došlo nakon samostalnog, temeljem medijske pozornosti prošle jeseni iniciranog angažmana Glavnog državnog odvjetnika, prou?avanja slu?aja i upu?ivanja Prijedloga za zaštitom zakonitosti Vrhovnom sudu. Tada je Vrhovni sud ukinuo presude vukovarskog Op?inskog i Županijskog suda iz dva kaznena predmeta, nalažu?i ponavljanje su?enja. Kao što je poznato, do gašenja vatre je došlo zbog spoznaje da je do odlaska u zatvor, možda i prvog takve vrste u Europi, ostalo samo dvadesetak dana i da je potrebna žurna reakcija najviših pravosudnih tijela.

Vrhovni sud srušio i tre?u presudu

Da Vrhovni sud RH poništi presude nižih sudova ?esta je pojava. Ali da protiv jednog tuženika/okrivljenika budu u isto vrijeme pokrenute tri, u životu jedine kaznene tužbe, i donesene tri presude, pa da o svim tim presudama najnižeg, op?inskog suda, u pogledu zakonitosti postupka raspravlja viši, županijski sud, potvrdi bez rezerve presude nižeg ranga, i da onda sve tri presude, u nimalo redovnoj proceduri, naprasno, Vrhovni sud sruši, morate priznati - rijetko se dešava.

Poznato je javnosti da su dvije kaznene presude u tužbama obitelji Štengl protiv mene u rujnu 2009. bile u fazi nekih dvadesetak dana pred odlazak u zatvor, tako da je nakon medijske pompe i realne mogu?nosti da me?u prvima u EU završim u zatvoru zbog tu?ih komentara na webu/blogu, u tom trenu DORH-u jedino preostalo pokrenuti Zahtjeve za zaštitu zakonitosti, da bi Vrhovni sud samo koji dan kasnije poništio dvije kaznene presude lokalnog suda i predmete vratio na ponovno su?enje.

- Prvi predmet u kojem je reagirao DORH
- Drugi predmet

Voajeri su me?u nama!

Brangelina kupuje parfeme...

?Brad Pitt u Goraždu kupio Armani Code!? Vijest je to koja je u jednim našim dnevnim novinama zauzela gotovo ?itavu stranicu. Doznali smo u tom o?iotvaraju?em ?lanku da prodava?ica u lokalnoj parfumeriji nije ni znala tko je upravo kod nje ostavio novac za razvikani parfem. Pravo novinarstvo nikada ne?e izumrijeti – floskule su kojima se ?esto služimo. Žutilo je nešto loše, zaglupljuju?e i ?esto iritiraju?e – još ve?a floskula. Me?utim, prolistamo li ve?inu dnevnih ( a da ne govorim tjednih ) novina jedan prili?no zamjetan dio odlazi na to isto žutilo.

Koliko još?

Vukovarski sud proteklih je godina percipiran jednim od najkorumpiranijih u Hrvatskoj. Zbog toga su, nakon medijskih napisa o pojedinim me?u stotinama slu?ajeva, smijenjeni predsjednici Županijskog i Op?inskog suda.
Podsjetimo se tih par nasumi?nih ali poznatih u moru još neznanih primjera pogodovanja, korupcije, presuda suprotnih zakonima, provincijskog mulja:
- tijekom devedesetih godina kasnije predsjednik županijskog suda pogodovao je, po izjavama drugih sudaca upoznatih sa slu?ajevima, Vukovarcima da uz jednog ili dva svjedoka povrate u ratu izgorjele diplome, što je velik broj njih uz suda?ki blagoslov iskoristio za dolaženje do nepripadaju?ih profesija. Sam sudac na taj na?in dosudio je nepripadaju?u diplomu vlastitoj sestri.
- 2003. godine lokalni poduzetnik poduzeo je otimanje dvije "manje" stambene zgrade, za što su mu lokalni suci dali blagoslov kroz tzv. Presude na temelju priznanja. Zgrade nikad nisu vra?ene državi, a stanovi su nekoliko puta preprodani na tržištu da bi vra?anje u prvobitno stanje bilo otežano. Slu?ajevi danas ?ekaju u suda?kim ladicama na zastaru.

Pravni laik uz pomo? blogera i novinara na Vrhovnom sudu srušio presude vukovarskog suda

"Vije?e Vrhovnog suda Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. listopada 2009. donijelo presude kojima je utvr?eno da su osnovani zahtjevi za zaštitu zakonitosti glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te je ukinulo presude Op?inskog suda u Iloku i Županijskog suda u Vukovaru kojima je Damir Finti? proglašen krivim zbog po?injenja kaznenih djela klevete iz ?lanka 200. stavka 2. Kaznenog zakona za koja su mu izre?ene nov?ane kazne, kao i rješenja Op?inskog suda u Vukovaru kojima su te kazne zamijenjene kaznama zatvora, te su predmeti vra?eni Op?inskom sudu u Vukovaru na ponovno su?enje..."

Tekstovi presuda: LINK 1, LINK 2

Dakle, ponovno su?enje!

Pravosu?e kao kooperant u obiteljskom biznisu

Možda je došlo vrijeme da skinemo ruži?aste nao?ale, protrljamo okice i pogledamo oko sebe. To što se vidi je tmurno, crno, ma tamno crno. Za krizu koja nas razara uglavnom optužujemo gospodarstvenike. Od radnika preko menadžera pa do odgovornih u vladi. Optužbe su uglavnom opravdane.
Me?utim, postoje indirektni krivci. Policija, pravosu?e, financijske inspekcije i državno odvjetništvo. Oni moraju gospodarstvu omogu?iti poslovanje prema zakonima.
Posao policije, državnog odvjetništva i financijskih inspekcija obavljaju "zvižda?i", novinari blogeri i ostali amateri. Profesionalci za tu vrstu posla, policija i odvjetništvo, uglavnom nakon otkrivanje nepravilnosti "utr?e" u predmet, osumnji?enim omogu?e uništenje dokaza i onemogu?e javnosti pristup novim informacijama. S vremenom se predmet zagubi u ladicama ili se razvodni pa takav nema osnova za pokretanje postupka. Krivci za nepravilnosti budu nagra?eni i napreduju u karijeri. U svakom trenutku ti nagra?eni kriminalci mogu a i ponekad podižu tužbe protiv onih koji su se drznuli ukazati na kriminal što su biseri odradili.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci