Tagovi

Kako Hloverka štiti Sanadera - zašto sam mu?ala o BMW-u?

Suzana Jaši? je apsolutno u pravu kada kaže da je HTV prešutio aferu BMW - tek su se oglasili na dan kada je HDZ rekao da ?e BMW prodati u nedjelju, dok je Nova TV ve? od ?etvrtka detaljno pratila cijelu pri?u. Ono što je spasilo Hloverku je ?injenica da je ekipa Hrvatske uživo bez njena znanja napravila prilog o aferi BMW, zbog koje je cijela ekipa pozvana na jednosatno ribanje kod Hloverke, po pitanju kako se usudite raditi nešto sami na svoju ruku. A ljudi su samo radili svoj posao? HTV je pao niže nego 1999. Zamislite par dana nakon ribanja Hloverka na Vije?u HRT-a tu istu ekipu, koristi kao izgovor da je HTV ipak pratio aferu BMW. Ne zna što joj se sprema, oti?i ?e zajedno s Dijanom i Vanjom u povijesti zapisani kao grobari HTV-a.

Karika koja je nedostala g. Baji?u - dokazi o vlasništvu Vladimira Šelebaja u tvrtkama koje su prodavale program HRT-u

Kada smo pisali Muž Dijane ?uljak zbog sukoba interesa otišao iz Digitel Multimedije nedostajao je dokument, ?ije je neobjavljivanje izazvalo "javno povla?enje" Vladimira Šelebaja iz poslovanja Digitel Multimedije, jer je ugrožavao realizaciju sapunice za HTV, koja je u me?uvremenu postala zlatna koka obitelji ?uljak-Šelebaj. Ovaj dokument dokazuje sve - da je Šelebaj preko firmi posrednika prodavao emisije HTV-u iako je to u suprotnosti sa Satutom HRT-a jer mu je supruga zaposlena na HRT-u, te da se unosan posao i dalje nastavlja. Gospodine Baji?u, pokrijte o?i rukama, jer ako ovo vidite nema više ?ekanja:-)

Prva stranica ugovora Digitel Multimedija

Ivo Sanader stisnuo Vanju Sutli?a da ukine Latinicu?

Ovo je prilog o Sanaderovu boga?enju bez pokri?a, odnosno cijela Latinica, nakon koje je Ivo Sanader zatražio, a Vanja Sutli? navodno obe?ao da ?e maknuti Denisa Latina i Latinicu iz programa. Na to upu?uje i scenarij koji je na djelu iz kojeg se pokušava izmaknuti Hloverka Novak-Srzi? ("Denis Latin mi je zagor?avao život pa sam ga htjela maknuti").

Cirkus Moire

Hloverka Novak Srzi?, Dijana ?uljak Šelebaj, njezin suprug Vladimir Šelebaj, HTV-ova novinarka Ivana Šiki? te Irena Naki? Cirkveni, direktorica PR agencije Moire PR
NOVINARSKO PODUZETNIŠTVO ?EDO MIROLJUBIVE KOEGZISTENCIJE HTV-a I CENTARA DRUŠTVENO-POLITI?KE MO?I

Cirkus Moire

Što je Irena Naki? Cirkveni pri?ala o sebi 2004. godine?

"Nadalje, iako mi je ve? muka iznositi privatne podatke u javnost, o?igledno se moram izjasniti. S Dijanom ?uljak ne razgovaram ve? ?etiri godine, ni ne pozdravljamo se na ulici, a jedina moja povezanost s njom je ta što smo svojedobno bile susjede", kaže Naki? Crikveni.
"Hloverku sam u životu vi?ala možda dva ili tri puta na domjencima, a ponekad bih ju susrela i u svom haustoru, kad je išla u posjet Dijani ?uljak. Tada bismo se pozdravili i na tome bi stalo. Nije pao ?ak ni "kako ste". Nadalje, moj bivši suprug i ja tada smo bili razvedeni ve? ?etiri godine, on u vrijeme svog gostovanja nije bio odvjetnik Miomira Žužula, a nije bio ni bilo tko, nego priznat odvjetnik i stru?njak", kaže Naki? Cirkveni.

Naki? Cirkveni: Nisam prijateljica Hloverki ni ?uljak, a u pozadini pri?e je rat PR agencija za HRT

A što je pri?ala prije ?etiri godine?

Dijana ?uljak-SOFTI? O KORUPCIJI NA HTV-U

http://www.javno.com/hr/hrvatska/clanak.php?id=212089

Duspara kaže: "Nisam pla?ao nastupe na HTV-u, krivo sam interpretiran!",to bi bio ispravak neto?noga navoda.

Ok,rekao sam ali nisam,to bi tako zvu?alo o?ito nakon ne?ije "intervencije".

Sada se pojavljuje druga osoba (slu?ajno ima istu pri?u),koja sumnjam da ima ikakve veze sa Dusom,a kamoli da ga poznaje.Pojavila se druga,a kako to ide pojavit ?e se i tre?a,pa ?etvrta itd.

?ekamo još koji dan da nam Hlo da ve? standardnu izjavu o ciljanom rušenju Htv-a i ostale sli?ne bljuzgarije.A sve kao i uvijek u korist odbrane same sebe i svoje šti?enice Dijane.Nažalost ?ini se da je Dijana odabrala pravoga mentora,ali nije dorasla zadatku.Odnosno ?ini mi se da ?e je upravo ona stajati stolice,a kada bi živjeli u istinskoj pravnoj državi vjerujem i zatvora.

Dijana ?uljak: "Kad lo­pov ka­že dr­ž’te ­lopova"

Tko je odgovoran?Kona?no je jednom i Dijana ?uljak Šelebaj rekla istinu:-) U ?lanku Jutarnjeg lista Baji?: Istražujem korupciju na HTV-u izjavila je:

- Bi­la bih sre­tna ka­da bi na­dle­žne dr­ža­vne in­sti­tu­ci­je ušle u sva naša ra?unala i usta­no­vi­le ko­ji no­vi­na­ri su­ra­?u­ju s PR agen­ci­ja­ma, ko­ji no­vi­na­ri dr­že me­dia tre­nin­ge u ­istim tim agen­ci­ja­ma i ko­je su to agen­ci­je ko­je su du­gi niz go­di­na ­uspješno su­ra­?i­va­le s HTV-om i ne­kim po­li­ti­?kim stran­ka­ma. Je li nor­mal­no da za­po­sle­nik HTV-a otvo­ri svo­ju agen­ci­ju, a zatim pre­ko nje su­ra­?u­je s po­li­ti­?kim stran­ka­ma, uzi­ma pro­vi­zi­ju te pri­tom i da­lje ra­di za ja­vnu te­le­vi­zi­ju? Svi zna­mo o ko­me je ri­je?, no ja sad ne­?u o ime­ni­ma - re­kla je ?u­ljak Še­le­baj. Ure­dni­ca “Otvo­re­nog” do­da­je ka­ko je ve? po­ma­lo živ­ci­ra “ka­fki­jan­ska atmo­sfe­ra ­korupcije” na HTV-u te da se slu­?aj Du­spa­ra naj­bo­lje mo­že opi­sa­ti ri­je­?i­ma “kad lo­pov ka­že dr­ž’te ­lopova”.

Muž Dijane ?uljak zbog sukoba interesa otišao iz Digitel Multimedije

Vladimir Šelebaj i Dijana ?uljakNakon što je jutros me?u novinarima prostrujala informacija da je Digitel Multimedija stopirala još jedan skandalozni tekst s dokumentima kojima dokazuje Vladimir Šelebaj Sellier u trajnom sukobu interesa zbog angažmana s HTV-om na kojem je urednica Dijana ?uljak, dogodio se nagli preokret. Uprava Digitel Multimedije, kako bi sprije?ili da se situacija ponovi i time ugrozi 18 milijuna vrijedan projekt sapunice na HTV-u koji se upravo ovih dana krenuo promovirati, o?igledno je procijenila da im nastavak trakavice ?uljak-Šelebaj može donijeti samo više štete nego koristi i nakon toga je uslijedio potez Šelebaja. Više o svemu vijesti Muž Dijane ?uljak napustio Digitel na business.hr.

Pomozimo Hloverki! Smijenimo je!

Ovo niste vidjeli na HTV-u, ali jeste na Nova TV! Pomozimo Hloverki! Smijenimo je! naslov je ve? druge kolumne koju je kolumnist Index.hr Tomislav Klauški posvetio urednici informativnog programa HTV-a Hloverki Novak-Srzi?, u kojima vrlo detaljno analizira stanje na HTV-u i koje vrijedi pro?itati. U prvoj Prljavi igraju prljavo: Kako se Hloverka i Pukani? osve?uju svojim neprijateljima osvrnuo se na napis Nacionala koji je navodno prozvao glavne Hloverkine kriti?are:

Dijana ?uljak nema novaca!!!

"Nigdje kao u Parizu" kaže nama Jutarnji List 05.06.2008 to?no u 8:00,glavna uloga pripada Dijanici.?itaju?i to umno štivo,koje je toliko ispunjeno iskrenoš?u i emocijama,nisam mogao sakriti suze i zaklju?iti kako žena jedva spaja kraj sa krajem i kako joj možda sirotoj ve? u ovome trenutku ,"brutalci" iz HEP-a ?upaju brojilo jer nije platila struju.

- Negoo... šoping u Parizu! Najprije atmosfera. Rano prolje?e... Parižanke - svaka tre?a je anoreksi?na ili blagoslovljena genima kakvih nema na Balkanu - uvukle su se u uske traperice broj 26. Kaže na samome po?etku nama pu?anima,ali standardnom retorikom,nekoga se ipak mora izvrije?ati ,barem mal?ice.

- “To” sam zadnji put nosila u nižim razredima osnovne škole. Uz “to” gotovo uvijek idu balerinke, pomalo ofucane, ali svakako “potpisane”. Nastavlja opis Parižanki ,Fashion Guru bi se trebao zabrinuti ,mjesto u Red Carpetu opako mu se trese.

- Kupujem sumanuto, kombiniram kartice, ulazim u minus, ra?unam na pla?e koje ?u zaraditi do kraja godine, pa do kraja desetlje?a, pa k vragu i sve... do kraja stolje?a! Divota,ali tada još nismo znali za "tajne" milijunske ugovore.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci