Tagovi

Što želi Hrvatsko udruženje skorojevi?a?

Što nudi, a što predlaže?

Podalje od o?iju javnosti je 05. 03. 2010. HUP (Hrvatsko udruženje skorojevi?a), leglo najcrnjeg izrabljiva?kog liberalnog kapitalizma, tobože potaknut neprovo?enjem antirecesijskih mjera ili kontraproduktivnoš?u nekih od njih, podastro premijerki svoje zahtjeve, ispunjenje kojih bi kao trebalo pridonijeti poboljšanju borbe protiv recesije.
Dakle ukratko, hrvatski skorojevi?i predlažu da se PDV vrati na 22 posto, da se ukine krizni porez, da se smanje doprinosi i parafiskalni nameti, da se proda državna imovina (zemljišta, nekretnine i poduze?a) i da se promijeni radno zakonodavstvo.
Znalci kažu da se zahtjevi HUP-a gotovo u potpunosti podudaraju s prijedlozima antirecesijskih mjera koje predlaže SDP, pogotovo kad je u pitanju rezanje javne potrošnje.
Sa zahtjevima o rezanju troškova javnog sektora, smanjenju stope PDV-a, ukidanju hara?a, smanjenjem doprinosa i parafiskalnih nameta ... što bi vodilo pove?anju potrošnje a time i boljem punjenju prora?una, nije se teško složiti, ali prijedlog o rasprodaji državne imovine i promjena radnog zakonodavstva zvoni na uzbunu.
Zašto?

Antirecesijske mjere

Predlažem sljede?e ANTIRECESIJSKE MJERE ZA REPUBLIKU HRVATSKU:

1. Uštede u lokalnoj i regionalnoj samoupravi
2. Uštede u mjesnoj samoupravi
3. Pomo? poduzetnicima i industriji pove?anjem likvidnosti
4. Uštede u borbi protiv korupcije i „sive“ ekonomije
5. Naplata nenapla?enih potraživanja
6. Partnerstvo javnog i privatnog sektora
7. Privatne financijske inicijative
8. Ukidanje neradne nedjelje
9. Odustajanje od projekta gradnje mosta „Pelješac“
10. Regionalni fondovi rizi?nog kapitala

Uštede u lokalnoj i regionalnoj samoupravi

Na podru?ju RH se nalazi 429 op?ina, 126 gradova, Grad Zagreb (prema Zakonu o Gradu Zagrebu ima i status županije) i 20 županija. Zbrajanjem dobivamo 556 jedinica lokalne i 20 jedinica regionalne samouprave. Još postoje i mjesne jedinice samouprave o kojima ?e biti rije?i kasnije.

tablica!

Trula banana i bez turizma!

Turisti?ka sezona može biti naš spas ili naša propast! Paket mjera koje bi trebale pomo?i turizmu prili?no je zanimljiv. Damir Bajs, ?esto osporavani ministar turizma donio je mjere za koje svi tvrde da su odli?ne, poslušni diza?i ruku u Saboru to su potvrdili.

Ukidanje viza za Rusiju i Ukrajinu u tim je zemljama do?ekano sa velikim odobravanjem i o?ekuje se da bi gosti iz tih zemalja ove godine mogli do?i u ve?em broju. A mjera kojom se Rusima dozvoljava da u Hrvatsku dolaze i sa starijim avionima bomba je koja je zasigurno daleko odjeknula. ?Srušite se u vašim starim zrakoplovima u našoj zemlji! Sve najbolje želi vam Hrvatska turisti?ka zajednica.? - jedan je od mogu?ih slogana.

Ukidanje viza za Indiju je pun pogodak, možda se Bollywood ipak preseli u našu lijepu zemlju. Ima par lokacija na Kvarneru na kojima bi se mogle snimiti filmske uspješnice poput ?Milijunaša s ulice?, ali kod nas bi se zvao ?Jadnici na ulici? jer ?emo prema svemu sude?i to ubrzo svi mi biti.

Bra?na antirecesija

I mrak i ap su ve? pisali o bandi?evim antirecesijskim mjerama. No meni je za oko zapela jedna od tih mjera – koju su obojica presko?ili – i to prvenstveno zbog njezinog ideološkog sadržaja. Radi se o slijede?oj mjeri:

Subvencioniranje 1% kamate na kredite za kupnju prvog stana bra?nih parova, do vel?ine 100m2.

Što se same mjere ti?e, mislim da je ok. Štoviše, mislim da se radi o gradskoj intervenciji na podru?ju na kojemu je država u potpunosti zakazala. Korisnici stambenih kredita najurednije su platiše, a banke ih redovito koriste kao krave muzare, pove?avaju?i dobit i u kriznim vremenima. Država (?itaj: Sanader) nije pak ništa napravila kako bi zaštitila tu skupinu ljudi. Oh, da, Sanader je verbalno prozvao bankare. Sa puno efekta. Toliko o tome koliko država štiti svoje gra?ane.

No ono što me zasmetalo u ovoj gradskoj mjeri su – kriteriji.

Sedam pitanja o krizi - traže odgovore!

Vlada RH nedavno (26.velja?e o.g.) je iznijela svoje «Antirecesijske mjere», napokon priznaju?i da smo suo?eni s recesijom. Razne prijedloge i kritike dale su vode?e politi?ke stranke, Ekonomski institut, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska udruga banaka i brojni drugi. Vlada je nešto ranije osnovala Ekonomsko vije?e. O recesiji, o krizi govore i pišu mnogi ekonomski stru?njaci.

Prvo pitanje: Prijedlozi mjera u RH jako kasne! Zašto? Kako je mogu?e da izvršni direktor MMF gosp. R. Rato u listopadu 2007. govori o financijskoj krizi kao o najve?em problemu današnjice, da se diljem svijeta govori i piše o ekonomskoj krizi još po?etkom 2008. godine, a da u nas oni ?ija je dužnost predložiti i ostvariti mjere šute? Možda je opravdano ne iznositi bolesniku posve istinitu sliku stanja u kojem se nalazi, ali ne može se opravdati ako se stradanja bolesnika ignoriraju i ako ga se poti?e na akcije koje ?e još više pogoršati njegovo stanje. A to je upravo ono što se radi - to je veliki grijeh propusta. Da li su oni koji su odgovorni nekompetentni ili to rade radi nekih posebnih interesa? Ili?

Ho?e li Varaždinska županija sve do izbora ostati bez antirecesijskih mjera?

Ne znam koliko ste upoznati sa aktualnom politi?kom situacijom u Varaždinskoj županiji, ali, eto, u petak je, nažalost, po prvi puta, nakon 1993 godine prekinuta sjednica Županijske skupštine prekinuta sjednica Županijske skupštine ...

Jako mi je žao što je prekinuta baš ova sjednica jer se na dnevnom redu trebala na?i to?ka o antirecesijskim mjerama u našoj županiji, a mi smo pripremili izuzetno konkretan i kvalitetan prijedlog mjera za opstanak gospodarstva i o?uvanje radnih mjesta. No, bez obzira što je sa Županijske skupštine izostala rasprava o antirecesijskim mjerama, to nikako ne umanjuje ozbiljnost trenutne situacije i odgovornost županijskih vije?nika, barem ne nas oporbenih, koji smo svjesni da situacija u našoj Županiji zahtjeva hitno djelovanje. Naš je prijedlog mikromjera dobiven detaljnom analizom trenutnog stanja u gospodarstvu te projekcijom za 2009. – 2011. godinu, a baza ovih anitirecesijskih mjera je, naravno, hitan rebalans prora?una Varaždinske županije za 2009. godinu.

Brkati Šuker je u pravu, a opet nije u pravu

Obe?ah frendu s pollitika.com napisati koju rije? o Prijedlogu paketa antirecesijskih mjera SDP-a. Od obe?anja je prošlo tjedan dana, i ja tjedan dana gledam tih bijednih 13 stranica prezentacije tog famoznog Prijedloga paketa mjera, i jednostavno ne uspijevam na?i nešto što bi se nazvalo mjerom. Listam ostatak web-a SDP-a, slušam što SDP-ovci govore u Saboru i sve mi se više ?ini da je u tom cijelom Prijedlogu paketa antirecesijskih mjera naglasak ne na mjerama, nego na samom paketu.

Od trinaest stranica prezentacije Prijedloga paketa prvih sedam se odnose na elaboriranje postoje?eg stanja, mada se sve moglo izre?i jednom jedinom rije?ju: "Banana!". Slijedi teorijsko nabrajanje ciljeva antirecesijske politike, u stilu "Treba nahraniti gladne, treba napojiti žedne", i nakon toga ?etiri stranice prijedloga samih mjera koje se sastoje od takstativnog nabrajanja novih zakona, uredbi i odluka koje se trebaju donijeti kako bi nam med po?eo curiti niz bradu. Iako je ve?ina mjera korektno predložena, nedostaje ono najvažnije: od kuda namaknuti sredstva za provedbu antirecesijskih mjera, primjerice za HBOR, za reformu javnih službi ili za prolongaciju otplate stambenih kredita?

HDZ-EKONOMIJA

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci