Tagovi

Svi smo mi organizirani kriminalci- 7. dio

Božo Pendo
20260 Kor?ula

Vlada Republike Hrvatske
Podpredsjednica gospo?a ?ur?a Adleši?
1 0 0 0 0 Z A G R E B

Poštovana gospo?o,
nerado Vam se obra?am, ali to radim isklju?ivo zbog toga što znam da sam i zakonski i moralno dužan informirati Vas o vrlo ozbiljnim problemima u funkcioniranju Ministarstva unutarnjih poslova. Veseli me jedino spoznaja da ne?ete nikada više biti u mogu?nosti tvrditi da niste znali.

Stupanjem na snagu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 20. kolovoza 2004.godine, Ministarstvo unutarnjih poslova je postalo nadležno za poslove osposobljavanja kandidata za voza?e. Suprotno ustavnoj odredbi, prema kojoj je „...svaki ministar u Vladi RH osobno odgovoran za svoje podru?je rada“. Drugim rije?ima, ministar unutarnjih poslova je dobio odgovornost nad izrazito obrazovnim poslovima, a u isto vrijeme, ministar obrazovanja se jednim dijelom oslobodio odgovornosti za svoje podru?je rada.

Naravno da je takvim zakonskim „rješenjem“ problem sigurnosti prometa na cestama stupio na put posvemašnjeg kaosa i katastrofe.

Na cestama Hrvatske od 1996 godine do 2003. godine poginulo je ukupno 5.373 gra?anina. Ozlije?eno je 161.307 gra?ana, od ?ega 36.380 teško i 124.927 lako. U tom vremenu je ukupan broj prometnih nesre?a bio 591.836! Pri tom se mora naglasiti da u periodu od 8 godina, iako su svi podaci stalno ukazivali na trend pogoršanja situacije, NITKO u državi nije prstom mrdnuo. Štoviše, malobrojni stru?njaci, koji su se usudili i pokušali ukazati na problem, brutalno su ušutkani.

Å vedska vladina stru?na skupina je 1996. godine,na poziv Hrvatskog autokluba izradila prometnu studiju stanja voza?a, vozila i cesta Hrvatske. U ocjeni stanja voza?a dali su preporuku:Hitno i temeljito promijenite sistem osposobljavanja kandidata za voza?e!
Hrvatski autoklub je studiju sakrio ?ak i od stru?ne javnosti.Punih osam godina ništa se nije mijenjalo, jer to nije bio interes Hrvatskog autokluba!!! Promjena Zakona 2004.godine je izvršena na krajnje kriminalan na?in, tako da i nije mogla proizvesti željene rezultate. Štoviše!

Dopisom Broj: 511-01-14-5202/99.B.P. od 14 travnja 1999.godine MUP je upozorilo Ministarstvo prosvjete na neodrživu situaciju u djelatnosti osposobljavanja kandidata za voza?e i provedbe voza?kih ispita. Na kraju tog dopisa MUP zaklju?uje:“...cijenimo da je potrebno izvršiti temeljitu reviziju sustava osposobljavanja kandidata za voza?e“. Punih pet godina na ovo upozorenje nitko nije reagirao, a kamoli izvršio temeljitu reviziju.

Premda sam u vrijeme donošenja novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama vrlo energi?no i argumentirano upozoravao sve nadležne i odgovorne institucije da je vrlo izvjesno pogoršanje stanja na cestama, i zbog na?ina donošenja tog Zakona, i zbog nesuvislih i nestru?nih rješenja u prijedlogu Zakona, nitko mi nije meritorno i argumentirano odgovorio na moje zahtjeve. Uostalom, tako je bilo godinama, prije i poslije donošenja Zakona.

Krajem 2004. godine Ministarstvo unutarnjih poslova mi je na nevjerojatno primitivan, nasilni?ki,uvredljiv i izrazito nestru?an na?in „odgovorilo“ dopisom Broj:511-01-24-9443271-2004 MP. Kao prvo, ovaj dopis se ni u kojem slu?aju ne može smatrati odgovorom na brojne zahtjeve upu?ene direktno MUP-u ili Vladi RH. Radi se o proizvoljnom odgovaranju na pitanja koja ja uop?e nisam postavio,pa je ovaj dopis u direktnoj suprotnosti s ustavnom odredbom da svatko ima pravo postavljati zahtjeve i NA NJIH dobiti odgovore. Kako bilo, vrijeme od stupanja na snagu Zakona do danas je nedvojbeno pokazalo da su sve tvrdnje, navodi,“objašnjenja“ i uvrede na moj ra?un iz ovog dopisa bila potpuno pogrešna, neodgovorna i krajnje zlonamjerna.

Statisti?ki podaci o stanju sigurnosti cestovnog prometa za 2007. godinu su katastrofalni i ukazuju na trend porasta broja prometnih nesre?a i stradalih sudionika u prometu. Me?utim, službeni statisti?ki podaci skrivaju stvarno ?injeni?no stanje. Naime, odre?ene zakonske odredbe su omogu?ile MUP-u da broj poginulih u prometu umanje za one koji su, navodno, poginuli u radnim nesre?ama na cestama. Tako?er, samo umrli u roku od 30 dana poslije prometne nesre?e se smatraju poginulima od posljedica te nesre?e. Isto tako, voza?i više nisu obavezni prijavljivati policiji prometne nesre?e s manjom materijalnom štetom, pa je svako uspore?ivanje podataka prometnih nesre?a po godinama, prije i poslije donošenja Zakona postalo potpuno besmisleno. Tako je ukupan broj prometnih nesre?a 2003.godine bio 92.102 , a 2007.godine 60.977. Kratko re?eno,svi statisti?ki pokazatelji ukazuju na pogoršano stanje.

Jedan pokazatelj vrlo jasno ukazuje na postojanje svijesti u MUP-u o vlastitoj odgovornosti i nemo?i kada je sigurnost prometa na cestama u pitanju. Iako u MUP-ovom odjelu za analitiku vode sve potrebne evidencije i statistiku i prometnih i radnih nesre?a, nije mogu?e saznati koliko je poginulih i ozlije?enih, u nesre?ama koje su se dogodile s radnim strojevima u prometu na nerazvrstanim cestama. Time se na besmisleno zlonamjeran na?in „uljepšava“ statistika prometnih nesre?a i problem na umjetan na?in spušta na niži nivo. Tako?er, u Hrvatskoj nije mogu?e saznati kolike su ukupne materijalne štete nastale kao posljedica prometnih nesre?a.Nedavno je objavljen podatak da su troškovi zbrinjavanja stradalih u prometnim nesre?ama dosegli ?etvrtinu prora?una zdravstvenog sustava, ali zbog nekih pokazatelja po svoj prilici ni taj podatak nije to?an.

Postavlja se pitanje tko je odgovoran? Vlada Republike Hrvatske je u Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa zacrtala cilj da se do kraja 2005 godine broj poginulih na cestama dovede u okvire prosjeka poginulih u zemljama Evropske unije, ali podaci govore da smo podbacili oko 40 %. Zakon o sigurnosti prometa na cestama je neustavan,a Ministarstvo unutarnjih poslova odredbe Zakona primjenjuje selektivno, arbitrarno i nestru?no, pa su se velika o?ekivanja od promjene Zakona pokazala iluzornima.U ?emu je problem?

Svi putovi u Hrvatskoj vode korupciji. Stoga nije ?udno da je najve?i društveni problem Hrvatske, korupcija, i ovdje jedini uzrok narastanja problema. A korumpirani su prakti?no svi- politi?ari, institucije, struka, sudstvo i mediji. ?ini se nevjerojatnim, ali je stvarno tako.

Predsjednik Vlade RH gospodin Ivo Sanader je po ovom pitanju sigurnosti prometa na cestama direktno odgovoran i osoba, koju je Hrvatski autoklub potkupio i ucjenio tom ?injenicom. Neporecivo je da Hrvatski autoklub financira politi?ke kampanje i ljude, pogotovo ve?ih politi?kih stranaka. Njima uop?e nije bitno tko ?e biti na vlasti, a tko u opoziciji, jer sistematski korumpiraju sve koji su relevantni za opstanak njihova neustavnog monopola. Zbog lu?a?ke zloupotrebe zakonom uspostavljenog, i potpuno nepotrebnog, monopola, Hrvatski autoklub se ni malo ne brine, jer znaju da im nitko ništa ne može.

U Vladi RH postoje brojne i argumentirane predstavke koje sam godinama slao, ali na njih nikada nisam dobio meritorne odgovore,osim požurnica, na koje nitko nije odgovorio.

U pogledu korumpiranosti u odnosu na Hrvatski autoklub nije u ništa boljoj poziciji ni predsjednik države, gospodin Stjepan Mesi?. Njegove predsjedni?ke izborne kampanje su omogu?ili bivši ljudi Hrvatskog autokluba, gospoda Tomislav Karamarko i Boris Šprem. Zato predsjednik nije u stanju ni suvislo odgovoriti na upozorenja niti poduzeti išta smisleno da se problem razmotri, a kamoli nešto konkretno poduzme.

Zbog korumpiranosti vrha politi?kog vodstva izvršne vlasti, nije za o?ekivati da ?e se dopustiti zakonodavnim i sudskim vlastima RH da neovisno i pošteno rade svoj posao. Državno odvjetništvo godinama ne želi ni u ludilu posegnuti za argumentiranim prijavama za teška i dokazana kaznena djela protiv sigurnosti prometa na cestama. O?ito je da ?e onaj tko otvori taj dosje, istog trenutka dobiti otkaz,pa makar to bio i glavni državni odvjetnik. U prolje?e prošle godine saborska zastupnica gospo?a Ruža Tomaši? je USKOK-u predala dokumente koje nije mogu?e relativizirati, a koji nedvosmisleno dokazuju da se zaista radi o organiziranom kriminalu nesagledivih posljedica i razmjera. I opet ništa.

Ustavni sud RH od studenog 2004.godine nije bio u stanju odgovoriti na osam prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ono što teško optužuje predsjednika Ustavnog suda jesu ?injenice da nije smio spomenuti Zakon staviti na dnevni red kao prioritet ili predložene odredbe Zakona suspendirati do okon?anja postupka. Naime, predsjednik Suda je morao znati da ?e neustavne odredbe izazvati teške i nepopravljive posljedice po živote i zdravlje gra?ana. Pa ipak nije reagirao.

Ipak je najstrašnije ono što godinama radi Ministarstvo unutarnjih poslova. Poslovi?no glupi, osioni, bahati, primitivni i neškolovani policajci su do kolovoza 2004. godine tvrdili da nisu nadležni za djelatnost osposobljavanja kandidata za voza?e. Me?utim,prema vlastitom dopisu iz travnja 1999.godine nadležnom Ministarstvu prosvjete, priznaju da imaju saznanja o kriminalu u djelatnosti,ali o tome nisu izvjestili Državno odvjetništvo,iako su bili dužni. Taj dopis Vam prilažem.

U dopisu od 28.prosinca 2004.godine MUP izri?ito priznaje da su Hrvatski autoklub i Ministarstvo obrazovanja direktno odgovorni za stanje sigurnosti prometa na cestama. Ne pada im na pamet da to prijave Državnom odvjetništvu ili USKOK-u, ve? „direktno odgovorne“aboliraju, jer su odlu?ili s Hrvatskim autoklubom razvijati korupcijske odnose, a iz „igre“izbaciti Ministarstvo obrazovanja. Ono što je u posljednjih tri i po godine Ministarstvo unutarnjih poslova,u suradnji s Hrvatskim autoklubom, napravilo autoškolama i njihovim stru?nim djelatnicima je apsolutno van pameti te predstavlja veleizdaju nacionalnih interesa.

Ministar unutarnjih poslova nije raspisao zakonom predvi?eni i obavezni javni natje?aj za dodjelu javnih ovlasti stru?noj organizaciji u djelatnosti osposobljavanja kandidata za voza?e. Javne ovlasti su povjerene, u obliku monopola, Hrvatskom autoklubu. Hrvatski autoklub pak ne ispunjava ni jedan uvjet da bi mogao biti stru?na organizacija. Najve?i problem i HAK-a i MUP-a je što nemaju potreban stru?an kadar za kontrolu obrazovnog procesa u autoškolama, pa se u „radu“ oslanjaju isklju?ivo na teror i nasilje. U tome su pošli toliko daleko da su prepolovili broj stru?nih djelatnika u autoškolama, iz struke su nasilno istjerali sve što je iole bilo kvalitetno,a ostavili su nesposoban ološ. Naravno, da bi se u struci opstalo, mora se pla?ati reket. Posljednjih dana ?ujemo vijesti da autoškolama nedostaje stru?an kadar. Što mislite,ho?e li se stru?ni ljudi s dugogodišnjim iskustvom vratiti u struku i opet se podvrgnuti teroru HAK-a i nemogu?im uvjetima za rad? Odgovorno Vam tvrdim da u Hrvatskoj ni jedna jedina autoškola pod sadašnjim propisima i uvjetima ne može ni teoretski raditi osposobljavanje kandidata ni u minimalno propisanom fondu sati,a kamoli prema zakonitostima struke. A tako je, nažalost, punih šesnaest godina.

Ministar unutarnjih poslova je u procesu osposobljavanja kandidata ostavio autoklubove HAK-a, iako ih u Zakonu nema. Premda ne ispunjavaju propisane uvjete za rad, Hrvatski autoklub svojim autoklubovima utvr?uje ispunjenost uvjeta i predlaže MUP-u upis u Registar autoškola!!! U isto vrijeme, brojne autoškole koje su zaista ispunjavale uvjete su zatvorene i to bez ikakva obrazloženja!! MUP ima saznanja ?ime se HAK bavi, ali ne vrši upravni nadzor niti postupa u skladu sa zakonskim odredbama. Kada se svemu doda nepobitna ?injenica da su u posljednje ?etiri godine ministri unutarnjih poslova bila dva arlekina u ulozi marioneta, tada je svako ?u?enje suvišno. Jedino što bi se moglo dodati je nesuvislo ponašanje ravnatelja policije gospodina Benka. Dok mu dva odjela šalju dijametralno suprotne dopise istoj osobi i istim povodom, po onoj narodnoj:Ne zna ljevica što joj radi desnica, dotle ravnatelj zahvaljuje na dostavljenim podacima(kao da ih nije znao i prije) i istovremeno-odbija raditi svoj posao.

Na?in na koji Hrvatski autoklub i Ministarstvo unutarnjih poslova zabranjuju stru?nim osobama rad u autoškolama je nevjerojatan. Uop?e nema dileme o tome da se radi o ?istom staljinizmu i fašizmu.O tome je u ožujku 2005.godine svoje mišljenje,nerado i vrlo oprezno, dala Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Ni nakon toga se zlo?ina?ka praksa nije promijenila. Meni osobno je u srpnju 2007.godine Hrvatski autoklub onemogu?io polaganje ispita za voditelja autoškole,iako sam na njihovo traženje ispunio sve potrebne uvjete.

Proteklih nekoliko godina sam pratio putem medija ponašanje državnog tajnika za promet u Ministarstvu prometa gospodina Dražena Bregleca. Umjesto da se bavi jedinom nadležnoš?u iz podru?ja sigurnosti cestovnog prometa, a to je dužina vremena upravljanja motornim vozilima C i D kategorije (kamioni i autobusi), gospodin je htio zaštititi monopol Hrvatskih pošta. Mala je utjeha da nije uspio, jer je umor profesionalnih voza?a kroni?an problem, a koji nitko, pa ni državni tajnik ne želi i ne zna riješiti. Državni tajnik je u predizbornom zanosu 2007. godine htio na cestama spasiti 300 ljudi u idu?ih pet godina. Ne znam što je bilo na kraju s tom idejom, ali se postavlja pitanje zašto ne spasiti 3000 ljudi, ili možda sve?

Na sigurnosti u cestovnom prometu slamaju se sve Vaše dogovorene i usvojene politike antikorpcijska, natalitetna, gospodarska, socijalna, obrazovna, zdravstvena, ljudskih prava i sloboda i sve ostale. Masovnim i namjernim pogubljenjima gra?ana na cestama Hrvatska se svrstala me?u najnesigurnije zemlje Evrope. Stoga nije za ?u?enje što smo crna rupa na karti Evrope, što nas svi tretiraju kao neodgovorne, dvoli?ne prevarante.

Strašno je ono što u posljednje vrijeme rade sudovi po nalogu gore spomenutih predstavnika izvršne vlasti. To je jednostavno re?eno lin? i osveta nad mladim ljudima koji su žrtve Vaše lu?a?ke politike. U Zadru se vodi, ?ak i staljinisti?kim standardima mjereno, nevjerojatan sudski postupak protiv optuženog Miljenka Stri?ka. Njegov odvjetnik je tražio i od suda dobio tajan postupak, a potom je Op?insko državno odvjetništvo predložilo zašti?enog svjedoka!!! O?ita je namjera da se sprije?i objavljivanje dokumenata, koje je Stri?ak predao svome odvjetniku, a koji teško optužuju policiju, vlasnika kamiona, Hrvatski autoklub, Hrvatske autoceste, Državno odvjetništvo, istražnog suca, sudstvo i Hrvatsku državu u cjelini. Umjesto da koristi te dokumente u obrani svoga šti?enika, odvjetnik štiti „autoritete“i doprinosi da izre?ena kazna bude što drasti?nija. To?no u skladu s potrebama, najavama i željama medija.

Znam kako ?e te sasvim sigurno posegnuti za otrcanim izgovorom da Vi ne želite utjecati na sudske postupke, ali se ovdje ne radi o neovisnosti suda, ve? o teškim zloupotrebama i praksi koja je odavno nadživjela mjeru svoje korisnosti i svrsishodnosti. Proglasiti nekoga masovnim ubojicom zato što je zbog premorenosti zaspao za upravlja?em, proglašavati neura?unljivim i psihi?ki bolesnim,pa tako i lije?iti nekoga u toj situaciji, a ne pomo?i mu na stru?an na?in da to?no osvijesti svoj dio odgovornosti je strašna i zlonamjerna manipulacija. Kolika je odgovornost voza?a što ga u vrijeme osposobljavanja netko nije nau?io sve ono što je, prema propisima i nastavnom programu i planu bio dužan? Je li voza? odgovoran što je u školskom sistemu temeljito prevaren i onemogu?en da u životu postigne pristojno i pošteno ljudsko iskustvo? Da li je zaista odgovoran u mjeri da mu je potrebno uništiti život?

Sve su ovo pitanja koja vrijede i u slu?aju Žuži?. Razlika izme?u ova dva slu?aja je u tome što je Stri?ak ove dokumente koje Vama prilažem imao na vrijeme,a Žuži?evi roditelji su ih dobili dan nakon izricanja drasti?ne prvostupanjske presude. Razlika u postupanju sudova je fantasti?na. Žuži? je u ekspresnom roku osu?en, jer je prihvatio odgovornost, a Stri?ku se su?enje bezrazložno odga?a i proglašava tajnim, od trenutka kada se argumentirano mogao dobrim dijelom obraniti. Razlog za odgodu su?enja je bio navod Stri?kova odvjetnika da njegov branjenik nije u psihi?kom stanju pratiti proces, što je notorna laž.Mladi? je izuzetno priseban i ?ak upravlja motornim vozilom, jer mu voza?ka dozvola nije oduzeta.Odvjetniku i sudu je naprosto trebalo vremena da smisle kako sprije?iti curenje informacija u javnost.

Poštovana gospo?o Adleši?, uop?e me ne zanima kako ?e te protuma?iti ovu prijavu.Iz iskustva znam kako se ovakvi dopisi tretiraju kao uvredljivi. I na njih se u pravilu ne odgovara.
Dobro mi je poznato da, kada se ne želi nešto poduzeti nalaze izgovori. Izgovori ?ak izgledaju uvjerljivo. Me?utim, Vaš problem je u tome što prema Zakonu o USKOK-u (?lanak 21 a) i Zakonu o kaznenom postupku (?lanak 173.) morate podnijeti kaznenu prijavu ili obavijestiti Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala ve? i u slu?aju dobivanja naznaka organiziranog kriminaliteta. Dokumenti koje Vam šaljem su znatno više i od osnovane sumnje. Ovi dokumenti su neoboriv DOKAZ organiziranja korupcije i kriminala na najvišoj državnoj razini.

Sa zanimanjem ?u ?ekati da mi odgovorite na ovaj zahtjev.Usput Vas molim da mi odgovorite što ste odlu?ili promijeniti u svom osobnom radu, kao i u radu Vlade RH, kako bi ste postigli željene rezultate. Naime, dobro nam je svima poznato da,ako smo nešto radili desetlje?ima, sigurno postoji bolji na?in. Definicija ljudske ludosti kaže da je nemogu?e nastaviti raditi iste stvari i o?ekivati bolji rezultat. Kako ne volim pretpostavljati ni ?itati izme?u redaka Vašeg koalicionog ugovora i programa, još jednom Vas molim da mi kažete što je Vaša garancija da ?e nam za nekoliko godina krenuti bolje. Podsjetio bih Vas da dobra retorika, dobre namjere, promjene propisa i promjene ljudi na funkcijama sami po sebi nisu nikakva garancija. Uvjerili smo se, zar ne? ?im dobijem Vaš odgovor, poslati ?u Vam preciznu prognozu Vaših rezultata.

Unaprijed Vam se zahvaljujem

Kor?ula 28.sije?nja 2008. Božo Pendo

Priloga: 17 fotokopija dokumenata

Poga?ate, za ne? Nisam dobio odgovor? Varate se, po obi?aju! Odgovoreno mi je za dva dana!

Tagovi

Komentari

Jesi ti možda razmišljao

Jesi ti možda razmišljao da posjetiš doktora?

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci