Tagovi

Svi smo mi kriminalci - 3.dio

Božo Pendo
20260 Kor?ula

Sabor Republike Hrvatske
Saborski odbor za nacionalnu sigurnost
za gospodina Ranka Ostoji?a
Z A G R E B

Poštovani gospodine Ostoji?,
prije to?no šest godina sam se osobno obratio Vama, kao Ravnatelju policije. Predložili ste mi da Vam pošaljem pisanu predstavku. Na istovjetne predstavke Vama, ministru, gospodinu Lu?inu i unutarnjoj kontroli MUP-a lakonski mi je odgovoreno da MUP nije nadležan.

Radilo se o opsežnoj predstavci s više desetaka priloženih dokumenata o nevi?enom kriminalu i korupciji u Hrvatskom autoklubu direktno povezanim s masovnim kršenjem ljudskih prava gra?ana i barbarskim ugrožavanjem nacionalne sigurnosti.

U me?uvremenu, MUP, Državno odvjetništvo, pravosu?e i izvršna vlast dali su mi u ruke bezbroj neoborivih dokaza i priznanja da Hrvatska nije pravna država. Prošle godine krajem lipnja sam u Saboru predao svim saborskim odborima i oko ?etrdeset otvorenih pisama pojedinim saborskim zastupnicima. Nitko mi nije odgovorio, što predstavlja kršenje Ustava RH, ali i zakonske obaveze svakog gra?anina i institucije ove navodne države da svoja saznanja o po?injenju kriminala prijave nadležnima.

Prije tri i po godine sam Ustavnom sudu poslao prijedlog da procijene ustavnost brojnih odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje se odnose na osposobljavanje kandidata za voza?e. Pod utjecajem izvršne vlasti, Ustavni sud nije radio svoj posao i dopustio je masovna pogubljenja gra?ana na cestama. Sadašnja farsa s promjenom Zakona ima za smisao isklju?ivo omogu?iti Ustavnom sudu da pravorijek ne mora donijeti i da u Zakonu sve ono što omogu?ava neustavan i nezakonit položaj MUP-a i HAK-a ostane na snazi.

U posljednjih nekoliko mjeseci MUP i pravosu?e su poja?ali svoj teror u odnosu na mene. Zato što sam se 28. sije?nja 2008.godine obratio potpredsjednici Vlade gospo?i ?ur?i Adleši?
s argumentiranom predstavkom o stanju sigurnosti prometa na cestama, a ministru unutarnjih poslova sa zahtjevom da se Hrvatskom autoklubu oduzmu javne ovlasti po odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ponovno sam doživio prijetnju ubojstvom na javnoj površini i pred brojnim svjedocima, a djelatnici policije su me tom prilikom pokušali kriminalizirati optužbom za reme?enje javnog reda i mira.

Poštovani gospodine Ostoji?u, pozivam Vas da osobno do?ete na nastavak glavne rasprave zakazane za dan 9. svibnja 2008. godine u 12,30 sati u Op?inski kazneni sud u Zagrebu, Ilica 207 pred sucem Zorislavom Kalebom, pa ?e te imati priliku uvjeriti se ?ime se bavi pravosu?e u Hrvatskoj, kako Državno odvjetništvo nasilno ho?e ušutkati gra?ane i kako se u režiji hrvatskih vlasti vode staljinisti?ki sudski procesi s unaprijed dogovorenim i režiranim scenarijem. Uop?e se ne radi o ugrožavanju mojih ljudskih prava i sloboda, ve? o rušenju ustavnog i moralnog poretka Republike Hrvatske. Kao hrvatski branitelj ja se znam i mogu sam braniti i u tom smislu mi ne treba Vaša prisutnost. Me?utim, uvjeren sam da bi Vama dolazak itekako bio od koristi.

Vaš nedolazak ?u biti slobodan tuma?iti kao Vašu potporu organiziranom kriminalu i korupciji u Hrvatskoj.

U lipnju i srpnju 2007. godine u sjedištu Vaše stranke u Zagrebu sam dva puta razgovarao o istoj tematici s gospodinom Zlatkom Garelji?em. Što je poduzeo? Naravno da nije poduzeo ništa, jer se u ovoj kriminalnoj pri?i stalno isprepli?u razli?iti strana?ki i osobni interesi te je o?igledno kako svi znaju za kriminal, ali nitko nema hrabrosti i snage prekinuti ga. Samo zato što su u korupciju uronjeni svi. Od predsjednika države, Vlade, Sabora,Ustavnog suda, Državnog odvjetništva pa nadalje.

Molim Vas gospodine Ostoji?u da problem ne shvatite olako te da ne dopustite da Vam ja budem rješenje.

Zahvaljujem Vam se na razumijevanju.Srda?an pozdrav,

Kor?ula 2. svibnja 2006. godine Božo Pendo

Znao sam da mi Ostoji? na ovu predstavku ne?e odgovoriti, kao što nije odgovorio ni u lipnju 2002.godine, kao Ravnatelj policije. Zato sam ga naveo na tanak led. Poslao sam ovu predstavku, bez dokaza i dokumenata koje imam. I zaista, 14. svibnja je došao faksom zahtjev da priložim dokumente. Uz to, i podsje?anje da nisam dao vlastitu adresu, kako bi mi implicitno dali do znanja da me žele odvratiti od lude ideje da s njima obra?unavam.

Do dana današnjeg nisam dobio odgovor. I ne?u. Ostoji? je Sanaderov vrijedan pijun u zaštiti organiziranog kriminala. I dok je bio na vlasti i sada kada je, navodno, u opoziciji. Svi su oni isti, samo je Sanader naru?itelj, a SDP lojalan izvršitelj.

http://img519.imageshack.us/my.php?image=doc1py9.jpg

Božo Pendo
20260 Kor?ula

Hrvatski Sabor
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
Predsjednik Odbora gospodin Ranko Ostoji?
Zagreb

Poštovani gospodine Ostoji?,
Uz zatražene dokumente šaljem Vam vrlo sažete ?injenice u svjetlu kojih ?e te lakše razumjeti u ?emu je ugroza nacionalne sigurnosti te zašto je ukupna politika hrvatske države nevjerodostojna i izrazito štetna. Molim Vas da ovu predstavku ni u kojem slu?aju ne smatrate zahtjevom za arbitrarno rješavanje ugrožavanja mojih ljudskih prava i sloboda,jer ?u o tome govoriti samo radi slikovitosti i boljeg objašnjenja problema.

Još 1996. godine švedska vladina skupina prometnih stru?njaka je na zahtjev Hrvatskog autokluba izradila prometnu studiju sustava voza?i-vozila-ceste u Hrvatskoj. Zbog ocjene Šve?ana da je potrebna hitna i temeljita promjena sistema osposobljavanja kandidata za voza?e, Hrvatski autoklub je studiju sakrio ?ak i od stru?ne javnosti. Naime, željeli su zadržati neustavno i nezakonito provo?enje javnih ovlasti na na?in monopola, bez obzira na sva upozorenja da ?e to biti pogubno za sigurnost prometa na cestama.

U travnju 1999.godine Ministarstvo unutarnjih poslova Odjel za sigurnost prometa na cestama dopisom broj: 511-01-14-5202/99. B.P. skre?e pažnju tada nadležnom Ministarstvu prosvjete i sporta RH na rad HAK-a i autoškola te kako je stanje u djelatnosti izrazito loše. MUP je tim dopisom predložio temeljitu reviziju sustava osposobljavanja kandidata za voza?e.

Ve? ovim dopisom MUP je neovlašteno i nezakonito štitio organizirani kriminal, jer o svojim saznanjima nije upoznao Državno odvjetništvo. Naravno da Ministarstvo prosvjete po ovom upozorenju MUP-a nije ništa poduzelo.

Po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama iz kolovoza 2004. godine MUP je na neustavan na?in postao nadležan za obrazovne poslove u autoškolama i HAK-u. Kako MUP uporno nije odgovarao na moje predstavke iz jeseni 2004.godine, u studenom sam se obratio predsjedniku Vlade, gospodinu Ivu Sanaderu. Na njegovu požurnicu MUP-u i Ministarstvu obrazovanja da mi se odgovori, ministar Primorac nije reagirao, a Odjel za sigurnost cestovnog prometa MUP-a mi je 28. prosinca 2004. godine poslao prijete?e,uvredljivo i ucjenjiva?ko pismo broj: 511-01-24-94432/1-2004 MP.Tim dopisom MUP nije odgovorio ni na jednu od mojih predstavki, što predstavlja nasilno kršenje ustavne odredbe da svatko ima pravo postavljati zahtjeve, predstavke i pitanja te na njih dobiti odgovore.

Iz dopisa je evidentno da MUP nije mogao argumentirano odgovoriti na moje zahtjeve, te su se poslužili zloupotrebom položaja i ovlasti kako bi me zastrašili i odvratili od traženja istine. Me?utim, bez obzira na sve laži i podmetanja iz ovog dopisa na moj ra?un vrijednost ovog dopisa je u jednoj re?enici,koja je više nego nevjerojatna. Naime, MUP je izri?ito priznao da je srušio ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske time što je, sada kao nadležno i jedino odgovorno ministarstvo za poslove osposobljavanja kandidata za voza?e, u posjedu saznanja tko je i zašto odgovoran za direktan utjecaj na stanje sigurnosti prometa na cestama, ta saznanja odbilo predati Državnom odvjetništvu na sudsko procesuiranje. Štoviše, i pored tih saznanja, MUP je,predvode?i višeresorsku Radnu skupinu za izradu prijedloga Zakona o sigurnosti prometa na cestama, sa?uvao monopol HAK-a u obavljanju javnih ovlasti u djelatnosti. Sve to je napravljeno na izrazito nestru?an, zlonamjeran, neustavan i krajnje opasan na?in. Radna skupina je izgovor i paravan za formu bez ikakva smisla i sadržaja.

Koriste?i se utjecajem saborskih zastupnika SDP-a, u prolje?e 2003.godine je Hrvatski autoklub izigrao saborsku proceduru, ?ime su onemogu?ili promjenu Zakona. Pod pritiskom stanja na cestama i javnosti HAK je pristao na promjenu, ali je u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Saboru predložen doslovce nebulozan nacrt Zakona. U dva ?itanja zastupnici su imali više amandmana nego Zakon ima ?lanaka. Tako se,zbog raspuštanja Sabora i parlamentarnih izbora, tre?e ?itanje i usvajanje Zakona nije ni dogodilo, što je gotovo oduševilo zastupnike SDP-a, a naro?ito zastupnika Koreniku.

U novom sazivu Sabora nekoliko mjeseci nije bilo ni rije?i o Zakonu, dok u travnju 2004. Predsjednik Republike gospodin Stjepan Mesi? nije od Vlade RH zatražio hitnu izmjenu Zakona. Od njegove inicijative do stupanja na snagu Zakona je prošlo to?no ?etiri mjeseca. Prakti?no bez rasprave Zakon je usvojen u prijedlogu iz 2003. godine. Jedina svrha promjene Zakona sa stajališta predlaga?a je bilo o?uvanje HAK-ova monopola i bacanje prašine u o?i hrvatskoj javnosti. Iako sam upozoravao Radnu skupinu, pojedine njene ?lanove, Vladu RH, Sabor i druge institucije da se promjenom Zakona ne mogu posti?i željeni rezultati i da ?e primjena nestru?nih i neustavnih zakonskih rješenja izazvati katastrofalno pove?anje stradalih i materijalnih šteta na cestama, nitko mi nije ni odgovorio.

Naravno da odgovori kako su moje optužbe nekorektne, proizvoljne, kako ja neistinito, neodgovorno i uvredljivo konstruiram neku svoju istinu te kako sa mnom nema smisla raspravljati nisu odgovori na koja po Ustavu RH imam pravo. „Objašnjenja“ MUP-a su krajnje upitna, jer ni u jednoj od mojih predstavki ja nisam postavljao pitanja na koja oni odgovaraju. Moje predstavke su bile isklju?ivo tvrdnje da ?e nestru?no i koruptivno djelovanje MUP-a dovesti do katastrofe na cestama. Moje predstavke su uvijek bile konstruktivne i sa stru?nog stajališta neoborive pa u neku ruku i proro?ke. Danas su moje predstavke aktualnije nego u vrijeme njihova pisanja. Sva moja predvi?anja su se obistinila. Trend grubog i naglog pogoršanja sigurnosti prometa na cestama se ve? uveliko doga?a i nitko ga više ne može relativizirati. Me?utim, problem je baš u tome što MUP ne želi priznati da je svojim kriminalnim i nestru?nim mjerama, nepoštivanjem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i neodgovornim odnosom prema problemu najve?i krivac što ?e u predstoje?em periodu od nekoliko godina broj stradalih u cestovnom prometu stravi?no porasti. Svi pokazatelji nedvosmisleno govore da je zloupotreba ovlasti Hrvatskog autokluba poprimila takve razmjere da se slobodno može govoriti o kaznenom djelu organiziranog protudržavnog terorizma s namjerom da se na cestama pobije što više gra?ana. MUP i HAK su u posljednje ?etiri godine „proizveli“ oko 200 tisu?a voza?a koji su bez ikakvih znanja i vještina za sigurno upravljanje vozilima. To su voza?i koji o prometnim propisima i pravilima sigurnosti ne znaju apsolutno ništa! Jer se s njima nikakva obuka nije ni radila!Od 1992. pa sve do 2004. godine ni jedan voza?ki ispit u Hrvatskoj nije obavljen na zakonit na?in pa premda to policija zna i priznaje, za to nitko nije odgovarao!! Naprotiv, sada se ispiti provode navodno po Zakonu, ali suprotno stru?nim zakonitostima, što je još gore i opasnije.

U studenom 2004.godine obratio sam se Ustavnom sudu RH sa prijedlogom da procijeni ustavnost brojnih odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Do danas nisam dobio odgovor, a i ne?u. Naime, promjenom Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koja je ve? u saborskoj proceduri, Ustavni sud ?e i meni i ostalim predlagateljima, odgovoriti da je Zakon promijenjen. Drugim rije?ima, Ustavni sud RH je srušio ustavni poredak RH!!!! U vremenu od pune ?etiri godine primjene neustavnog Zakona Ustavni sud je odbijao raditi svoj posao. Na nagovor i po uputama izvršne vlasti Hrvatske. Kojoj nije odgovaralo da Zakon padne, a s njim i lažni kredibilitet Vlade RH. Problem s neustavnim ponašanjem Ustavnog suda je u ?injenici što je njegov Predsjednik morao znati i bio dužan postupiti u skladu sa svojim ovlastima te privremeno suspendirati od primjene sve osporene ?lanke Zakona do sudskog pravorijeka, jer je priroda opasnosti po živote i zdravlje gra?ana tih odredbi bila prevelika, a posljedice trajne i nepopravljive za slu?aj da su odredbe zaista neustavne. Više je nego o?ito pogodovanje mafijaškim interesima umjesto poštivanja Ustava i ustavne procedure, a pravdanje izgovorom da se ima previše posla, a premalo sudaca je nevjerojatno. Sam Ustav zabranjuje takve, više razloge, a osim toga Sud ima pravo odre?ivati prioritete, pa ni to ne želi prakticirati.

Ni Saboru nije odgovaralo da se ustanovi kako senzacionalni Zakon, u koji se polagalo tako puno lažnih nada, nije ustavan, a kamoli uskla?en s direktivama EU. Uostalom, postavlja se pitanje tko ?e sada i na temelju ?ega u saborskoj proceduri tražiti izmjene Zakona koji je tako pompozno najavljivan kao spasonosan, a polu?io je kontraefekte? Tko ?e i na temelju ?ega utvrditi što je bilo pogrešno, a da se ne bi ponovilo i sa izmjenama Zakona? Tko ?e odgovarati za nepopravljive posljedice? Odakle predlaga?u uop?e pada na pamet ideja da se formalnim i nestru?nim zahvatima u Zakonu mogu posti?i željeni rezultati kada je kristalno jasno da recikliranjem dokazano neuspješnih rješenja stvari mogu biti samo gore. Pove?anje kazni je proziran na?in punjenja državnog prora?una po zamisli financijskih neinteligenata, jer štete koje ?e prouzro?iti državnom prora?unu su na milijune puta ve?e od koristi. Kazne nikada nisu bile produktivne u rješavanju bilo kojeg društvenog problema, a kamoli sigurnosti prometa na cestama. Pogledajte primjer Belgije i po?nite u?iti na primjeru drugih. Kazne nisu i ne mogu biti ni preventiva, a još manje obrazovna i odgojna metoda. Davati mogu?nost ovako nesposobnoj policiji naplate ogromnih kazni je više nego upitno. Evo Vam najnoviji dokaz koji sam ovih dana pribavio na Prekršajnom sudu u Dubrovniku. Rješenjem suda ja sam oslobo?en odgovornosti od policijske prijave da sam prekršaj u prometu po?inio. Sada ?u sudskim putem postaviti pitanje državi kako je mogu?e da je na istom dijelu ceste, za potpuno jednako ponašanje i dopuštenu brzinu Prekršajni sud u Dubrovniku pravomo?no kaznio na tisu?e voza?a? Kako je mogu?e da se po istom scenariju voza?i diljem Hrvatske kažnjavaju na potpuno jednak na?in za prekršaje koje nisu po?inili? Je li mogu?e da ?e se ubudu?e voza?i kažnjavati još drasti?nije, iako nisu krivi?

Godinama sam trpio policijski teror na cesti dokazuju?i prekršajnim sudovima da prekršaje nisam napravio. Godinama sam dobivao rješenja da je predmet pošao u zastaru, jer mi sudovi nisu htjeli odgovoriti da sam oslobo?en odgovornosti i da prekršaj nisam po?inio. Kako ne bi bili prisiljeni prekinuti zlo?ina?ku suradnju s policijom. Ovoga puta sam od Prekršajnog suda zahtjevao da po službenoj dužnosti i na temelju zakonskih obaveza pokrene kazneni postupak protiv policije i sudstva koji se bave organiziranim kriminalom. Sutkinja se našla izme?u ?eki?a i nakovnja, pa je izabrala kompromis- osloba?aju?u presudu. Njen strah da bi zbog neovisnog i samostalnog postupanja po zakonima ove države mogla imati egzistencijalne i karijerne probleme je više nego o?it.

Što je ovdje naro?ito zanimljivo? ?injenica da ?e zlo?ina?kim manevrima sva tri vida vlasti u Hrvatskoj nastaviti provoditi kriminal i teror nad hrvatskim gra?anima. Ni jedna, pred Ustavnim sudom osporavanih zakonskih odredbi, se u izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ne?e promijeniti! I u izmjenjenom Zakonu ?e ostati na snazi. Ni ?injenica da MUP u posljednje ?etiri godine nije poštivao odredbe Zakona se ne?e promijeniti. Dakle, apsolutan kaos i bezakonje ?e se nastaviti. Posljedice ?e biti stravi?ne.

Model obavljanja javnih ovlasti HAK-a je vrlo jednostavan – korupcija i kriminal! HAK je udruženje gra?ana za pomo? voza?ima na cesti. HAK nije stru?na organizacija za osposobljavanje voza?a, niti ispunjava zakonom propisane uvjete da bi to mogao biti. Nema kadrovske, prostorne i materijalne uvjete za obavljanje javnih ovlasti. Ministar unutarnjih poslova je u jesen 2004. godine javne ovlasti HAK-u poklonio, bez raspisivanja obaveznog javnog natje?aja. Zbog neustavnog dogovora HAK-a i MUP-a, da se voza?ki ispiti imaju održavati samo u županijskim središtima, morala je svojom uredbom intervenirati Vlada RH i poništiti odluku ministra unutarnjih poslova koju je donio u tom smislu. Naime, HAK-u se ?inilo lakšim i jeftinijim osigurati dvadesetak ispitnih mjesta u Hrvatskoj, a ne na stotine. Zbog vladine intervencije, HAK je u dogovoru s MUP-om, suprotno Ustavu RH i Zakonu odustao od osiguranja ispitnih mjesta. I dalje nasilno i neovlašteno zahtjeva od autoškola da one osiguravaju besplatne uvjete za ispite, a koje HAK uredno napla?uje od kandidata. Naravno, autoškole koje se pobune protiv takvog na?ina rada se redovito zatvaraju, dok podobne i poslušne autoškole mogu nastaviti raditi što god ih je volja.

Ministar unutarnjih poslova svojim arbitrarnim i nestru?nim odlukama je u posljednje ?etiri godine zatvorio ogroman broj autoškola u Hrvatskoj, pod izlikom da ne ispunjavaju uvjete za rad ili da poslovanje nisu uskladili sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Nasilno i suprotno ustavnoj odredbi da su sloboda tržišta i poduzetništva temelji gospodarskog ustroja RH, ministar je iz djelatnosti doslovce istjerao preko tisu?u stru?nih djelatnika autoškola. U pravilu ljude s dugogodišnjim iskustvom. U sistemu su ostali samo podobni i spremni pla?ati reket HAK-u i MUP-u. Rezultat su brojni upravni sporovi koji se vode pred Upravnim sudom RH i za koje odgovorno tvrdim da ?e RH morati platiti ogromnu štetu. Ja nisam tužio MUP što su mi u velja?i 2005.godine bez ikakva rješenja ili obrazloženja nasilno zatvorili autoškolu, na na?in da su ovlastili HAK da u mojoj autoškoli ne provode javnu ovlast voza?kih ispita za moje kandidate. Me?utim, ja se spremam podnijeti tužbu Evropskom sudu za ljudska prava protiv RH i zatražiti ogromno materijalno i moralno obešte?enje.Kroz moju autoškolu je prošlo oko petsto kandidata i u periodu od 9 godina ni jedan jedini u prometu nije stradao, niti moji kandidati uzrokuju prometne nesre?e. Neodgovorna država koja misli da može proganjati gra?ane samo zato što se ponašaju odgovorno i svoj posao rade najbolje na svijetu, sasvim sigurno ima dovoljno novca i imovine da svoj barbarizam obilato plati.
Pri tom imam namjeru Sudu dokazati da Hrvatska nije država, ve? klasi?na mafija.

Na temelju „stru?nih“ prijedloga HAK-a, ministar unutarnjih poslova u Registar autoškola upisuje autoklubove HAK-a iako oni nisu do dana primjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama bili registrirani kao autoškole, pa prema Zakonu nemaju pravo nastavka osposobljavanja kandidata za voza?e. Osim toga, Zakon izri?ito kaže da osposobljavanje kandidata za voza?e mogu raditi autoškole. Nikako drugi subjekti! Nije li to kazneno djelo povrede ravnopravnosti u gospodarskom poslovanju? Naravno da jest, ali mafija se može vladati po svojim vlastitim zakonitostima. Zašto bi se ministar uznemiravao zbog mišljenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja da mu je neki Pravilnik ili odluka nezakonita? U vremenu od tri godine ministar se nije o?itovao na takvo mišljenje Agencije niti je sporni Pravilnik promijenio. A zašto i bi kada ima arbitrarno pravo sve oko sebe proglasiti lažljivcima? Ali pravi problem je u ?injenici da MUP po Ustavu RH ne može biti nadležan za poslove obrazovanja. Iz te neustavnosti nužno proizlaze i nezakonitosti i nepoštivanje Zakona.

Od 1999. godine, kada sam odbio odobrenje za rad autoškole, bio sam izložen nevi?enom pritisku i nasilju Hrvatskog autokluba. Na nevjerojatno primitivan na?in su me htjeli privoliti da im se pridružim ili pokorim te da prestanem raditi kvalitetno i odgovorno osposobljavanje mojih kandidata. Manirom klasi?nih terorista su mi ometali obuku kandidata, uznemiravali kandidate i njihove obitelji, zloupotrebljavali javne ovlasti, neosnovano „privremeno“ zatvarali autoškolu ili izdavali zabranu rada pojedinim djelatnicima, suprotno važe?im propisima. Nikada nisam mogao planirati obuku kandidata,jer su ispiti zakazivani u posljednji tren, a vrlo ?esto u zakazano vrijeme se ispiti nisu održali. Bez ikakva obrazloženja, a kamoli argumentiranog, temeljenog na propisima. U desetak navrata me nadležno ministarstvo obrazovanja, na prijedlog HAK-a, pokušalo prekršajno prijavljivati, ali me Prekršajni sud nikada nije uspio kazniti, jer su prijave bile neosnovane. Još 2000.godine HAK me prijavio da imam 100% -tnu prolaznost kandidata na dva ispitna roka te da sam pet bivših kandidata njihova autokluba osposobio, dok to njihov autoklub nije mogao!!!

U prolje?e 2001. godine sam jedva uspio natjerati Prosvjetnu inspekciju Ministarstva obrazovanja da po?e u Hrvatski autoklub u upravni i inspekcijski nadzor. Odmah su utvrdili „greške i propuste“, ali od tada više nikada nisu pristali raditi svoj posao u odnosu na HAK. Zato što su odgovorni ljudi HAK-a shvatili da imam neoborive argumente i da nije mogu?e govoriti o greškama i propustima kada se radi o zlonamjernim i trajnim postupcima sra?unatim na bezobzirno uništenje, odlu?ili su se obra?unati sa mnom putem te iste inspekcije. Podnosili su tako u?estale i prljave prijave, da im je na kraju prosvjetni inspektor gospodin Ratko Giljevi? iz Plo?a odbio poslušnost. Svom ministru je poslao dopis s jednim jedinim pitanjem: Ima li u Hrvatskoj ijedna druga autoškola osim ona Boža Penda?

U me?uvremenu, pokre?u?i prekršajne postupke protiv mene, gospodin Giljevi? me samoinicijativno izvještavao što mi se sprema i u nekoliko navrata molio da se branim priznanjem da sam u?inio greške. Nikada ga nisam poslušao, ve? sam Sudu priznavao namjeru i objašnjavao mojom ustavnom obavezom da brinem o dobrobiti i sigurnosti mojih kandidata, pa makar to bilo u suprotnosti s Pravilnikom ili Zakonom.

Priznanje policije od 28. prosinca 2004. godine o „izostanku upravnog, inspekcijskog i stru?nog nadzora“ se odnosi na nerad i neodgovornost Ministarstva obrazovanja u odnosu na Hrvatski autoklub. To priznanje nije slu?ajno niti bezna?ajno, jer takvim nije ni spominjani izostanak. Dugogodišnji pomo?nik ministra obrazovanja za pravne i inspekcijske poslove gospodin Zlatko Ljubi? je zbog korupcije s HAK-om potpuno blokirao bilo kakvo inspekcijsko postupanje ministartva prema HAK-u. Bezobzirno je opstruirao ?injenice, propise i pritužbe na rad HAK-a. Skrivao je od prosvjetne inspekcije predstavke i žalbe autoškola, kandidata i stru?nih djelatnika u autoškolama, a po nalozima iz HAK-a je sistematski dezinformirao institucije pravne države. Direktno je utjecao na neodgovorno ponašanje ministara i ministarstava samog kada je problem sigurnosti prometa na cestama bio u pitanju i zbog njegovih manipulacija ministarstvo se nikada nije o?itovalo ni na brojne zahtjeve najviših državnih institucija. Svi ovdje priloženi zahtjevi Vlade, Sabora, Pu?kog pravobranitelja, Državnog inspektorata, Predsjednika države i drugih su ostali bez odgovora. Po?etkom 2004. godine, kada je gospodin Zlatko Ljubi? dobio otkaz u Ministarstvu, Hrvatski autoklub ga je zaposlio u svojoj pravnoj službi! Kao nagradu za dugogodišnje nezakonito i neustavno o?uvanje HAK-ova monopola!

Djelatnike HAK-a je godinama rukovodio strahoviti bijes u odnosu na mene i moj na?in rada. Nikako se nisu mogli pomiriti s ?injenicom da na svaku njihovu destrukciju imam kvalitetne odgovore i sve bolje rezultate. Zaista mi nikako nisu mogli oboriti kandidate na ispitima. Samo dvojici kandidata sam dopustio da se na provedbu njihovih ispita i ocjenu ovlaštenog ispitiva?a žale. Stvarno nije imalo smisla upu?ivati kandidate da se žale istome autoritetu koji im je povredu njihovih prava i napravio Kandidata koji se žalio na nepriznavanje to?nog odgovora na ispitu iz Poznavanja propisa i pravila sigurnosti HAK je izigrao u njegovom pravu na žalbu,kako mu ne bi morali priznati da poznaje propise bolje od njihovih ovlaštenih ispitiva?a, a kandidatkinji koja se žalila na provedbu ispita vožnje HAK je žalbu usvojio. Pri tom je HAK priznao falsifikat svog ovlaštenog ispitiva?a i brojne nestru?ne zahvate u ispitnom listu, što nekoliko godina kasnije Op?inskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku nije bilo dovoljno da prihvati kazneni progon po službenoj dužnosti. Nakon rješenja ODO, HAK za postupke njihova ovlaštenog ispitiva?a optužuje mene!!! Navodno nije problem što je njihov ispitiva? napravio, ve? što sam ja prekinuo ispit i time zaštitio ostale kandidate od pobješnjelog ispitiva?a!

U isto vrijeme dok je HAK u suradnji s policijom nezakonito, prijetnjama i ucjenama tjerao iz radnog odnosa moje djelatnike, vrije?ao ?asne sestre dominikanke iz Kor?ule, koje su mi iznajmile poslovni prostor, prisiljavao ljude koji su mi iznajmili poslovni prostor da raskinu ugovor o najmu, prijetili ubojstvom u više navrata, fizi?ki me napadali na ispitnim mjestima pred brojnim svjedocima, ni jedna institucija Hrvatske navodne države nije reagirala i radila svoj posao. Nitko nije ni pokušao suprostaviti se mafiji.

Nadležni su šutjeli i pravili se ludi. U stotinu slu?ajeva nisam dobio odgovore na moje predstavke. U stotinu slu?ajeva sam dobio odgovore koji to ni po ?emu nisu – požurnice, na koje poslije nikada nisu došli odgovori. Nadležna ministarstva šute i tada kada ih požuruju njihov Predsjednik i podpredsjednik Vlade. Pri tom se mafija izme?u sebe tajno dopisuje i iznalaze na?ine kako bi me oklevetali i onemogu?ili da ostvarim svoja ljudska prava i slobode. Uvredljive dopise, ali i dopise u kojima su izri?ita priznanja da sam ja u pravu, Vlada RH je uredno arhivirala, ali ih nije razmatrala.Takva je praksa svih državnih institucija – zatražiti mišljenje i ne reagirati. Ako se mišljenje ne dobije, stvar ide u zaborav, a ako se mišljenje dobije ide u arhivu.

Na stru?nom savjetovanju autoškola u Metkovi?u u velja?i 2005.godine, u organizaciji HAK-a, dva uniformirana i naoružana inspektora MUP-a, su me pred bar tridest svjedoka, me?u kojima je bio i ?lan Gradskog poglavarstva Kor?ule gospodin Svemir Vilovi?, divlja?ki napali da sam kriminalac i lažov, iako apsolutno ništa nisam neprimjerenog na tom skupu napravio. Kada je došlo vrijeme da im postavim pitanje pobjesnili su, jer su znali da su mi par mjeseci ranije svojim dopisom dali priznanje da se ponašaju neustavno i nezakonito te da mi na pitanje ne mogu argumentirano odgovoriti. Osim toga, dobro su znali da sam u stru?nom smislu znatno iznad njih. Na moj zahtjev najvišim državnim institucijama RH da me se zaštiti od takva progona nitko nije odgovorio. MUP je zloupotrebio svoje ovlasti i položaj da bi zaštitio svoje inspektore na na?in da je „informirao“ državne institucije kako sam ja incenirao incident i kako njima nije lako imati posla s o?ito bolesnim ?ovjekom.

Poslije tog incidenta HAK i MUP su se dogovorili da se u mojoj autoškoli više ne?e provoditi voza?ki ispiti. Bez rješenja. To je bio jedini na?in da me izbace iz sistema osposobljavanja kandidata za voza?e. Ja sam se mogao praviti lud i osposobljavati kandidate, a potom ih slati u druge autoškole da polažu ispite, ali se nisam htio spustiti na nivo zlostavlja?a kandidata, iako su me sami kandidati molili da tako postupim. Osim toga, kandidati kojima sam dao papire da su uredno osposobljeni u mojoj autoškoli uredno su u drugim autoškolama prihva?eni od strane HAK-a i ostvarili pravo na ispite. Formalno - pravno mi autoškola nije zatvorena, ali su se poslužili zloupotrebom javnih ovlasti. Umjesto da tako nešto MUP sprije?i na temelju svojih nadležnosti, oni su to inicirali i odobrili.

Odgovorno tvrdim da sva moja saznanja i dokazi koje posjedujem ukazuju na ?injenicu da su organizirani kriminalci u HAK-u i MUP-u srušili ustavni poredak RH te koriste?i svoje informacije, metodom ucjene, korumpirali najviše državne dužnosnike i tako ih onemogu?ili da na ustavan, zakonit i moralan na?in obavljaju svoje dužnosti. Predsjednik države gospodin Stjepan Mesi?, kao gra?anin, nije imao novac potreban za predsjedni?ku kampanju ni prvi ni drugi put. Odakle mu novac? Koliko mu je,nezakonito, poklonio HAK? Od kakvog zna?aja je da su mu prvi i drugi put predsjedni?ki mandat osigurali bivši ?elni ljudi HAK-a – gospodin Karamarko i gospodin Šprem?

Da li zbog ?injenice da ne smije iznevjeriti o?ekivanja HAK-a, predsjednik države meni u pet navrata odgovara da on, povodom mojih predstavki „ne može ništa više u?initi“? Da li to uop?e može biti istina?

S koliko HAK-ova krvava novca su financirane politi?ke predizborne kampanje politi?kih stranaka? Koliko novca je HAK poklonio gospo?i Jadranki Kosor za njenu predsjedni?ku kampanju?
Je li to korupcija na najvišem nivou, o kojem u svojim izvještajima stalno govori Evropska unija? Je li to razlog što moje predstavke ne dolaze do Predsjednika Vlade RH, kako mi je gospodin Sanader rekao 9. svibnja 2008.godine pred zgradom Vlade ili je razlog u tome što gospodin Sanader ne smije, po nalogu mafije, ni promisliti rješavati problem na zakonit i moralan na?in?

U nemogu?nosti da mi odgovori na moje predstavke, ravnatelj policije gospodin Marijan Benko je izdao nalog službenicima policije da me na sve mogu?e na?ine pokušaju kriminalizirati, ne bi li me se tako riješio. Pred brojnim svjedocima doživljavam napade na javnim površinama, a policija mene prijavljuje Prekršajnom sudu radi reme?enja javnog reda i mira. U policijskoj postaji Kor?ula doživljavam brutalne i nasilni?ke napade na mene, bez obzira na prisutne svjedoke. Po?etkom velja?e 2008.godine sam se predstavkama o svemu obratio podpredsjednici Vlade gospo?i ?ur?i Adleši?, ali u njenom uredu tvrde da imaju jako puno posla, a da se policija u me?uvremenu još nije izjasnila povodom mojih optužbi. I ne?e, jer ne smiju priznati da me krajem sije?nja 2008. godine dežurni policijski službenik na centrali MUP-a u Zagrebu, na moju molbu da me telefonski spoji s nadležnom službom, divlja?ki napao, vrije?ao i prijetio da ?e MUP protiv mene podnijeti kaznenu prijavu, jer navodno svakih petnaest minuta zovem Ministarstvo, „zajebavam ljude“ i ponašam se bolesno.Prijetio mi je audio snimkama svih mojih poziva i tvrdio kako su moji pozivi uvredljivi i kažnjivi. U Op?inskom sudu u Kor?uli sam smjesta zatražio i dobio sudsku zaštitu mojih ustavnih i ljudskih prava. Naravno da ne o?ekujem od korumpiranog sudstva bilo kakvu smislenu istragu i kazneni progon Ravnatelja policije, a još manje zaštitu mog života kao i života ?lanova moje obitelji, ali sam i ovaj put došao do vrijednih dokaza o korupcijskoj povezanosti sudova, odvjetništva i policije.

Još 2004. godine sam se predstavkom obratio Ministarstvu pravosu?a. Kao nenadležni, predstavku su proslijedili Državnom odvjetništvu. Ono do danas nije odgovorilo. Nije odgovorilo ni na moju direktno upu?enu predstavku. Po?etkom 2006. godine sam se ponovno obratio Državnom odvjetniku gospodinu Baji?u, ovaj put s uvredljivom tvrdnjom da znam da je gospodin korumpiran i da moju predstavku ne smije rješavati. I opet ništa. Na razgovoru u odvjetništvu u Zagrebu u prolje?e 2007.godine službenik odvjetništva mi je otvoreno priznao da predmet ne smije otvoriti i da to ne misli napraviti.

Povodom brojnih prijava Op?inskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku dobio sam jednak broj rješenja kojima se odbacuju kaznene prijave protiv ovlaštenih ispitiva?a i djelatnika HAK-a. Odbacuju se kaznene prijave bez razmatranja ?injenica i dokaza, pa ?ak i tada kada je po?initelj kaznenog djela isto priznao pisanom izjavom!

U ožujku 2007.godine sam poslao HAK-u, u dogovoru s glavnim tajnikom gospodinom Tomislavom Družakom, dva zahtjeva. Jedan za naknadu štete koju su mi prouzro?ili u periodu od 7 godina, i drugi za poslovnu suradnju izme?u mene i HAK-a. Naime, glavni tajnik je nakon našeg razgovora u velja?i 2007. godine bio oduševljen mojim prijedlogom da HAK-u u nekoliko godina pomognem smanjiti broj stradalih na cestama.

Dakako, kao nestru?nu i politi?ku osobu, njegovi „stru?ni“ suradnici su ga brzo ohladili od moje lude ideje. Tako nije ni odgovorio na moj prijedlog. Ali je zato poduzeo korake da me u zlo?ina?koj suradnji s policijom okleveta. Rezultat je lažna kaznena prijava, dogovorena s Odjelom sigurnosti cestovnog prometa MUP-a, da sam gospodinu Družaku telefonskim putem prijetio i da sam u njegov ured došao sa zahtjevom da mi on osobno isplati štetu. Op?inski kazneni sud u Zagrebu je u suradnji s Op?inskim državnim odvjetništvom postupak protiv mene vodio na kriminalan na?in. U nedostatku jednog jedinog dokaza i u obilju dokaza da se HAK bavi kriminalom i korupcijom, Sud je našao lažni i nezakoniti dokaz- djelatnike HAK-a koji su dali evidentno lažan iskaz sa zakašnjenjem više od godine dana!

Dokaz za ove tvrdnje su dali djelatnici HAK-a Op?inskom kaznenom sudu u Zagrebu. Žele?i me oklevetati pred sudom, a nemaju?i potrebne dokaze za pravovaljanu sudsku kaznu, Hrvatski autoklub je kaznenu prijavu za kazneno djelo prijetnje, i to telefonom, „potkrijepio“ svojim dokumentima koji sa prijavljenim kaznenim djelom nemaju veze. Ti dokumenti se odnose na HAK-ov problem sa mnom i mojom autoškolom i pisani su znatno prije moje navodne prijetnje glavnom tajniku. Ustvari su ti dokumenti, pogotovo „Prijedlog mogu?eg rješenja u vezi dopisa Pende Bože“ neoboriv dokaz državne urote protiv mene. Dopis o kojem je rije? je moj zahtjev Hrvatskom autoklubu, primljen u HAK-u 10. ožujka 2007.godine, da mi se plati šteta po?injena dugogodišnjim neovlaštenim i nezakonitim teroriziranjem, koje je rezultiralo i doživotnom zabranom bavljenja stru?nim poslovima na osposobljavanju kandidata za voza?e.

Pogledajte na koji na?in se HAK odlu?io odgovoriti na moj zahtjev. U prvoj to?ki mogu?eg rješenja stoji da je detaljna verzija kronologije dostavljena. Kome? Ministarstvu unutarnjih poslova. Što je MUP s tom kronologijom napravio. Ništa zakonito. Kronologiju su iskoristili da bi blatili moje ime pred državnim institucijama, vrije?aju?i i omalovažavaju?i me i nastoje?i što više to sakriti od mene, a s druge strane meni šalju zahvalnice!!! Tipi?no i poslovi?no policijski. Prljavo i blesavo.

U drugoj to?ki HAK „uo?ava elemente osobne prijetnje glavnom tajniku HAK-a...“. Prijetnje se prijavljuju MUP-u ali, zanimljivo, ne Odjelu kriminaliteta, ve? Odjelu za sigurnost cestovnog prometa. Stvarno ?udno, pogotovo imaju?i na umu naglašenu bojazan kako se moj na?in reagiranja ne može predvidjeti. Osim toga, MUP je po službenoj dužnosti bio dužan dostavljene elemente osobne prijetnje i sumnju na moje opasno ponašanje kazneno procesuirati. Zašto to nije u?injeno?

Zato što u mom zahtjevu HAK-u tih elemenata nema, a sam zahtjev nije nikakvo kazneno djelo. Povrh toga, zahtjev sam HAK-u podnio na prijedlog samog glavnog tajnika HAK-a gospodina Tomislava Družaka, a koji mi je dao prilikom razgovora u njegovom uredu u velja?i 2007.godine. Taj razgovor je trajao oko sat i po vremena, i bio je nadasve konstruktivan, a nikako prijete?i. Odakle sada ideja da se moj zahtjev tretira kao osobna prijetnja ?ovjeku koji mi je obe?ao da ?e temeljito i odgovorno prou?iti moj zahtjev i postupiti na zakonit i moralan na?in cijene?i obrazloženje zahtjeva i priložene dokaze? Ovdje je vrlo važno istaknuti da je u sudskom postupku protiv mene, ali i policijskim službenicima gospodin Tomislav Družak lažno izjavljivao da sam ja od njega osobno zahtjevao novac i u razgovoru u velja?i 2007. i u pisanom zahtjevu od 10. ožujka 2007.

Zašto prijetnju i ucjenu nije prijavio odmah? Prijetnju je kasnije dogovorio s MUP-om, a za ucjenu me nije do danas ni prijavio!

Nadalje, gospodu Orlovi?a i Zebeca iz Odjela za sigurnost cestovnog prometa MUP-a je Hrvatski autoklub korumpirao i prije nego je MUP postao nadležan za autoškole, jer je gubitak „suradnje“ s gospodinom Zlatkom Ljubi?em iz Ministarstva obrazovanja trebalo nadoknaditi jednakim marionetama, putem kojih se može blokirati upravni i inspekcijski nadzor nadležnog ministarstva nad HAK-om. Kada govorim o korumpiranosti pojedinih ljudi, tada ne mislim samo na materijalnu korumpiranost. Da li su gospoda Zebec i Orlovi? materijalno korumpirani zaista ne znam, ali da su duhovno korumpirani je apsolutno sigurno. Radi se o poluinteligentima u stru?nom i moralnom smislu, evidentno rade na štetu zakona i države i uporno štite nezakonito postupanje HAK-a, odbijaju?i provoditi svoje nadležnosti. Zbog njihova koruptivnog djelovanja, ministar unutarnjih poslova odbija provoditi odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama u odnosu na HAK. U odgovoru na moj zahtjev da se HAK-u, sukladno Zakonu,oduzmu javne ovlasti u djelatnosti osposobljavanja kandidata za voza?e, ministar je odgovorio neutemeljeno.. Razlozi zbog kojih smatra moj zahtjev neutemeljenim su zaista ?udni. Drži da HAK navodnim uskla?ivanjem poslovanja s odredbama Zakona ne može u poslovanju kršiti zakone i zbog toga ne može ostati bez javnih ovlasti kako to predvi?a Zakon. Ova tvrdnja ministra je ?udan na?in tuma?enja zakonskih odredbi. Tvrdnja ministra je apsurdna i zato što sam ja u mom zahtjevu naglasio i dokazao da HAK nije uskladio poslovanje sa Zakonom, da ne ispunjava Zakonom predvi?ene uvjete da bi mogao biti stru?na organizacija te da je javne ovlasti pribavio na nezakonit na?in, bez obaveznog javnog natje?aja i da te ovlasti zloupotrebljava.

Ministar je krajnje neuvjerljiv u svojoj tvrdnji kako njegovi službenici nisu utvrdili propuste niti nepravilnosti u svom radu. Nelogi?no je da oni na koje se žalite sami provjeravaju svoju odgovornost, a još je gore to što se žalite na njihovu korumpiranost, nestru?nost, nezakonitosti u radu i neustavan položaj ministarstva, a ministar Vam odgovara o propustima ili nepravilnostima. Tim više što u ovom slu?aju propust obavljanja inspekcijskog i upravnog nadzora izaziva itekako ozbiljne i velike štete. Naravno da sam u svom zahtjevu ministru dostavio pisane dokaze o tome kako MUP radi protuzakonito i HAK-u omogu?ava zloupotrebu javnih ovlasti. O tim dokazima se ministar ne o?ituje, jer bi time prekinuo mogu?nost koruptivnog, organiziranog kriminalnog djelovanja, kako svog ministarstva tako i HAK-a.

U tre?oj to?ki se predlaže nešto nepojmljivo za civilizirano i pravno ure?eno društvo : zajedni?ki nastup prema meni. Bez mog znanja i odobrenja to može biti samo teško kazneno djelo protiv ljudskih prava i sloboda, jer zajedni?ki nastup jednog ministarstva i paradržavne udruge nisu predvi?eni Ustavom i zakonima ove nesretne i navodne države.

U to?kama 4, 5, i 6 HAK bez ikakva povoda sam sebe demantira i prokazuje kao nelogi?na i nevjerodostojna. Može se zakazati „kratak i sadržajan“ razgovor, ali ne o sadržaju mog zahtjeva. Pa kakav bi to razgovor onda bio? O mogu?nosti otvaranja autoškole? Ni HAK ni MUP nisu ovlašteni da mene prisiljavaju da otvorim autoškolu, niti sam ja to od njih ikada tražio. Kona?no, HAK mi je 17. srpnja 2007. i pored uredno ispunjenih uvjeta za polaganje stru?nog ispita za voditelja autoškole polaganje onemogu?io, osporavaju?i mi sedmogodišnje radno iskustvo na stru?nim poslovima u autoškoli!!!! Tim divljaštvom su me doveli u situaciju da pobjesnim i jedino što me spasilo jest ?injenica da sam ja karakter koji nije sklon nasilju i po?injenju kaznenih djela. To?no je da sam telefonski vrije?ao glavnog tajnika HAK-a, ali i dalje tvrdim da je imao puku sre?u što je zlo?in u?inio meni, a ne nekom drugom. Jer mu na mom mjestu nitko ne bi oprostio.

U skladu s ovim nebulozama Op?inski kazneni sud u Zagrebu je po prijavi od 17. srpnja 2007. godine protiv mene u prvostupanjskom postupku vodio sudski kazneni proces na klasi?an staljinisti?ki na?in. Sud nisu zanimali dokazi, ?injenice, lažni iskazi svjedoka, dogovorena osuda i nezakoniti utjecaji na sud. Sud je zakazivao ro?išta sve do momemta, kada je u suradnji s Op?inskim državnim odvjetništvom i HAK-om pribavio „dokaz“ i lažno svjedo?enje dvaju djelatnika HAK-a. Budu?i da su ODO i Sud cijelo vrijeme postupka bili svjesni da nemaju potreban dokaz za osu?uju?u presudu, ODO je na dan izricanja prvostupanjske presude promijenio optužni prijedlog na na?in da su novi svjedoci mene teretili da su se naknadno sjetili da sam ja njima osobno prijetio. Štoviše, bilo ih je zbog toga izuzetno strah, ali nisu mogli odgovoriti ni Sudu ni meni zašto to odmah, u velja?i i srpnju 2007.godine nisu prijavili nadležnim institucijama. Zastupati izmjenjenu optužnicu na ro?ište 9. svibnja 2008. ODO se nije udostojalo do?i, a Sud je odbio dopustiti mi da se o izmjenjenoj optužnici o?itujem. Time je grubo povrije?eno moje ustavno pravo na pravedno su?enje. Osu?en sam za nešto što zaista nisam po?inio i osu?en sam samo zato što uporno i dosljedno tražim svoja prava i slobode.

Indikativno je da na nekoliko zakazanih ro?išta pozvani i navodno ošte?eni svjedoci nisu došli na glavnu raspravu, te nikako nisu mogli znati kakav je tok su?enja i s kakvim problemima se bore Sud i odvjetništvo. Nalog da me proglase krivim nisu mogli izvršiti, bez zakonitih i valjanih dokaza. Zato su izme?u ro?išta u ožujku 2008. i svibnju 2008.godine vanraspravno i nezakonito kontaktirali svjedoke iz HAK-a i s njima dogovorili promjenu optužnog prijedloga i njihovih iskaza.

Kako je sudac dao garancije glavnom tajniku HAK-a gospodinu Tomislavu Družaku da ne?e, na moj zahtjev, postupiti po službenoj dužnosti i zakonskoj obavezi Suda te protiv istoga pokrenuti kazneni postupak po službenoj dužnosti, isti je 9.svibnja došao svjedo?iti na Sud. Drugi navodni svjedok uop?e nije došao, pa ga je sudac telefonski zvao i ?ekao da do?e.

Ve? sam naglasio da ovo nije predstavka kojom zahtjevam bilo što osobno,a najmanje miješanje u tok sudskih postupaka koji se vode protiv mene, ali je ovo samo jedan od primjera nedopustivo kriminalne sudske prakse, kojom se gra?anima ?ak i brutalno ugrožavaju ustavna i ljudska prava. Ne radi se o slu?ajnostima i greškama, ve? o organiziranom kriminalu izme?u sudova, policije i odvjetništava. Postupci policije prema gra?anima su prešli svaku mjeru životinjskog ponašanja. Policija se ponaša na na?in da gra?ane nekažnjeno zlostavlja, tu?e, ubija, nezakonito hapsi, hapsi njihovu maloljetnu djecu ( pet i sedam godina starosti!!!) i nezakonito ispituju takvu djecu uz prijetnje da se za laž ide u zatvor ili da se za laž ide u pakao!!!! Sudovi po svojim saznanjima o nezakonitim postupcima policije nikada ne reagira zakonski predvi?enim kaznenim progonom. Šutke se prelazi preko bezakonja! Pa je li mogu?e da Vi koji sjedite u mnogobrojnim nadzornim institucijama društva zaista nemate ni mrve mozga i morala da se takvom stanju suprostavite? Je li mogu?e da ste toliko izgubili osje?aj za mjeru što je normalno a što je bolesno? Kako mislite zaštititi vlastitu djecu od ovog bezumlja i terora? Mislite li da ?e Vam Evropa osigurati pristojnu budu?nost? Kako mislite da ?e Vam sveprisutna korupcija, plja?ka, nerad i bezakonje sami sebe iskorjeniti?

Korupcija u pravosu?u je dosegla nivo nevjerojatnog. Bez dvojbe su svi suci,odvjetnici i pravosudni organi više nego uvjereni kako su nedodirljivi i iznad svih zakona ove zemlje. S tim uvjerenjem, koje je o?ito ispravno, sebi dopuštaju ponašanje i rad nezamislive u obi?noj, svakodnevnoj ljudskoj komunikaciji. Meni se sudac Op?inskog kaznenog suda u Zagrebu, za vrijeme vo?enja sudskog postupka, smijao da imam posla s tajnim službama. Kada sam mu odgovorio da sam mu u dokumentima spomenuo gospodina Karamarka, šefa SOE, on se nastavio smijati govore?i mi kako je i gospodin glavni tajnik HAK-a, koji me prijavio, bivši tajni agent. Nevjerojatno, sudac mi je dao na znanje da postupak vodi po nalozima tajne službe!!! Na objede i laži na moj ra?un, sudac mi nije dopuštao da odgovorim i da se obranim, jer navodno nema vremena ni potrebe vra?ati se u prošlost!A vremena za lažne iskaze i iskonstruirane kronologije ima napretek! Sudac mi je zabranjivao postaviti odre?ena pitanja svjedocima, ne zato što su ona zabranjena ili uvredljiva, nego zato što su svjedocima bila nemogu?a za istinit odgovor. ?ak me požurivao s pitanjima, kako bi svjedoci mogli po?i na posao! Pa što ih je uop?e pozivao?

Voza?ima koji su u prometu skrivili prometne nesre?e s teškim posljedicama u Hrvatskoj se ne osigurava pravedan sudski postupak. Bez obzira na zakonsku odredbu da nitko nije kriv za ono što nije u?inio, sudovi bez izuzetka kažnjavaju takve voza?e i u onom dijelu odgovornosti koju oni nemaju. Nitko osobno nije odgovoran zato što ga u autoškoli nisu nau?ili potrebnim znanjima i vještinama za sigurno upravljanje motornim vozilima. Zato što te ?injenice voza?i u pravilu nisu svjesni, nisu je u stanju predo?iti sudu i u tom dijelu smanjiti vlastitu odgovornost. Kada sam nedavno Op?inskim sudovima u Zadru i Karlovcu poslao dopise u smislu da sam pred njima spreman svjedo?iti o ovim okolnostima ni jedan od sudova mi nije odgovorio. Zašto? Zato što je interes sudova da ova istina ne dospije u javnost. Su?enje voza?u Miljenku Stri?ku, koji je u tunelu Ledenik, u prometnoj nesre?i ubio ?etvoro ljudi, je njegov odvjetnik uspio proglasiti tajnim. Potom je ODO Sudu predložilo tajnog svjedoka! Zašto? Zato što policiji, istražnom sucu, sudu, vlasniku teretnjaka i odvjetniku optuženog ne odgovara da dokumenti i dokazi kojima bi se optuženi mogao kvalitetno braniti, a koje sam mu ja dostavio, ne bi postali dostupni svima. Jer teško i istinito optužuju društvo.

Su?enje u Karlovcu nema zadarski tok, jer je voza? autobusa gospodin Olivari odmah priznao i prihvatio svoju krivnju, pa ga Sud vjerojatno nije htio uznemiravati mojim tri?arijama i glupostima. Odrezali su mu kaznu i svi su izgleda zadovoljni. Iz javnosti poznatih ?injenica, proizlazi da sudovi vode kaznene postupke protiv voza?a na temelju zahtjeva medija, javnosti i rodbine stradalih, a ne ?injenica i propisa. Tako je slu?aj Žuži? iz Velike Gorice vo?en na na?in krvne osvete, a kazna odmjerena tako da se osu?enom ne dopusti izlazak iz zatvora do pravomo?nosti presude. Javno ponižavanje, privo?enje u lisicama na rukama i nogama, kao oblik spre?avanja bijega najokorjelijih kriminalaca je u potpunosti degradiralo hrvatsko pravosu?e i hrvatske vlasti. Jednostavna istina je to da mla?i Žuži? u autoškoli nije nau?en vještom i sigurnom upravljanju vozilom. Posljedice njegova neznanja su i alkoholiziranost i obijest i neodgovornost u ponašanju. Uzrok same nesre?e je nedvojbeno neznanje, a on za njega nije kriv!

Ne mogu da se ne osvrnem na univerzalno zlo?ina?ki odnos hrvatskih vlasti i politike op?enito prema svim gra?anima Hrvatske. Dovoljno je da se netko rodi ovdje i da mu se život pretvori u crnu kroniku. Slobodno može zaboraviti da ?e uživati ljudska prava i slobode, dosegnuti maksimum svojih potencijala i živjeti životom dostojnim ?ovjeka. Ne zato što je ro?en nesposoban ili s manjkom mogu?nosti. Ne zato. Baš obrnuto. Zato što je ro?en s ogromnim potencijalima, ono što se zove sistemom ?e sve poduzeti da te potencijale i mogu?nosti ukalupi u što siromašniji duh i na?in razmišljanja. A opravdanje ?e tražiti u nezamislivo jadnim izgovorima. Kako nismo društvo visokog standarda i razvoja. Naravno, na ovako primitivan na?in nikada ne?emo ni biti.

Sistem odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj je tragi?no poguban i za gra?ane i za opstanak Hrvatske. Djeca i omladina se ni?emu vrijednom ne u?e, posebno ne duhovnim vrijednostima. Umjesto smislenog i sadržajnog rada sistem mladima nudi apsolutnu besperpektivnost, bezna?e i o?aj. Posljedice su zaista tragi?ne i ostavljaju neizbrisiv trag na psihi svih mladih. Samoubojstva, droga, alkohol, nasilje i kriminal su tragi?ne posljedice neodgovornosti i nestru?nosti obrazovnog sistema.Mlade se neljudski terorizira ocjenama, mehani?kim u?enjem napamet, bez razumijevanja te znanjem koje je potpuno neupotrebljivo u današnjem globaliziranom svijetu. U?i se podobnost, poslušnost i nemoral svake vrste. Mladi itekako dobro osje?aju da nešto nije u redu, ali po prirodi stvari ne mogu i ne znaju se suprostaviti. Kada još ostanu bez razumijevanja i podrške obitelji, što je naj?eš?i slu?aj, katastrofa je neminovna. Svakodnevno smo svjedoci kako se ljudi žale da je sve poludjelo – ljudi i priroda. Da li je to zaista tako? Naravno da nije. Sve je isto kao što je uvijek i bilo, ali izgleda da nitko ne želi priznati i uvidjeti da se osobno ne ponaša u skladu s prirodnim zakonima. Jer ih ljudi niti poznavaju niti koriste u životu. Što rezultira apsolutnim nerazumijevanjem života, vrijednosti, prioriteta, sebe i drugih. Odatle do životinjskog ponašanja se isprije?io samo slu?aj.

Prije ?etiri godine sam ministru obrazovanja,gospodinu Primorcu, poslao priloženo pismo, na koje mi nije odgovorio. Mogao je tada is?itati što ?e mu se na kraju dogoditi bude li provodio besmislene i formalne reforme obrazovanja. Današnji prosvjedi srednjoškolaca su samo uvod u kaos koji slijedi kada po?nu prosvjedi osnovnoškolaca, roditelja, studenata te kada svi zajedno shvate u kojoj mjeri su prevareni. Toliko je napora i novca utrošeno na još jednu reformu školstva da je to ve? postalo suludo. Vrlo je predvidljivo da ?e se zbog straha od protesta još jednom odustati od reforme. Što ne zna?i da ?e se pristupiti jedinom spasonosnom rješenju – promjeni svih odnosa u školstvu. Strah od promjene odnosa u školstvu je no?na mora prosvjetnih vlasti, jer bi s tom promjenom bili ugroženi njihovi lažni autoriteti, pokazala se posvemašnja nesposobnost i nestru?nost te izgubila apsolutna kontrola svega i sva?ega.

Državna matura, izvanjsko mjerenje znanja i sli?ne floskule su ?ini se neizlje?ive zablude obrazovnog sistema. Standardiziranim testovima i ispitima uop?e nije mogu?e mjeriti vrijednosti usvojene u obrazovnom procesu. To su samo nekriti?ki usvojeni oblici zastarjelih obrazovnih sistema od prije par stotina godina. Koje se može lako i masovno primjenjivati, a da nitko ne razmišlja o tome koja je svrha i kakve posljedice proizvodi. Uostalom, ove tvrdnje svatko može provjeriti na primjeru ameri?kog stru?njaka Deminga,koji je poslije Drugog svjetskog rata stvorio Japan, kao najja?u gospodarsku silu svijeta. Najve?i problem u sistemu obrazovanja voza?a stvaraju upravo voza?ki ispiti. Njihova nestru?na i primitivna provedba je najve?i uzro?nik prometnih nesre?a.

Korijen strašnog porasta nasilja i kriminala je u samoj državnoj vlasti. Licemjerna državotvorna logika se pretvorila u totalitarizam, a društvenu stvarnost oblikuju kriminalni centri mo?i u izvršnoj vlasti. Neustavnim uzurpacijama, izvršna vlast je zakonodavnu i sudsku stavila u svoju službu, umjesto da bude obrnuto. Istovremeno, izvršna vlast je u službi najtežih oblika kriminala. Radi se o otvorenom promoviranju bezakonja i nasilja. U Hrvatskoj je kriminal legalna i legitimna društvena djelatnost i što je ve?ih razmjera to je sigurniji da ne?e do?i pod udar pravosu?a.

Kako za kriminalne aktivnosti nisu potrebni ni edukacija ni natprosje?na inteligencija, ve? malo logike, poslušnosti, podobnosti i beskarakternosti, to se izvršna vlast u Hrvatskoj silno trudi, putem obrazovnog sustava, ali i putem bezbrojnih promašenih „politika“, stvoriti „kvalitetan“ kriminalni podmladak. Primitivan strah i otvorena odbojnost izvršne vlasti prema znanju i etici karaktera u?inili su od Hrvatske ustajalu baruštinu, a od ogromnog broja gra?ana materijalne i duhovne invalide. Znam da su moje ocjene za Vas uvredljive, ali i to govori koliko su u nas politi?ki akteri izgubili kompas i kontakt s društvenim životom.

Vidite, za objašnjenje negative nikada nema dovoljno slikovitih rije?i i argumenata. Sve iznijeto je samo djeli? onoga što sam iskustvom i radom spoznao. S obzirom da sam se puno puta uvjerio da nema malih stvari,jer obi?no upravo takve stvari upravljaju našim životima, mislim da Vam nisam gotovo ništa ni rekao. Koliko god je Vama izre?eno bilo suvišno i dosadno. Zato sam na kraju ostavio malo pozitivnog razmišljanja.

Odgovorno tvrdim da Hrvatska za dvije godine može posti?i da na našim cestama nema poginulih sudionika u prometu. Znam da me ova tvrdnja i u stru?nim krugovima diskvalificira kao lu?aka, ali Vas molim da provjerite da li Šve?ani i Švicarci provode programe sigurnosti u cestovnom prometu pod nazivom „Vizija Nula“, da li ta nula podrazumijeva samo poginule ili i teško ozlije?ene te da li oni tu nulu znaju posti?i, bez obzira na ogromne napore i materijalna ulaganja. Jesu li oni ludi? Poslije provjere slobodno me možete etiketirati kako god ho?ete, jer meni to ni najmanje ne smeta. Za razliku od Vas, ja vjerujem u ostvarivost moje tvrdnje, što bi zna?ilo nevjerojatnu uštedu novca, ljudskih života i zdravlja gra?ana. Nažalost, znaju?i kome nudim ovu besplatnu uslugu apsolutno sam siguran da ne?u dobiti priliku da ideju ostvarim u praksi. Osim toga, nikada nisam bio politi?ki opredijeljen i hrvatski sam branitelj. Previše je to kontraindikacija za suradnju s jednom takvom budalom, zar ne?

Gospodine Ostoji?u, priložene dokumente, a i ovo dodatno objašnjenje moje predstavke, Vam šaljem na Vašu molbu, kako bi se o mojoj predstavci mogli o?itovati. Molim Vas da me poštedite odgovora prepunog fraza, izgovora, pojašnjenja kako su stvari sistemski postavljene, tko je za što nadležan a tko je odgovoran ili bi trebao biti.Ova predstavka nije zahtjev za ponovno odlu?ivanje. Smisao priloženih dokumenata je stjecanje uvida u organiziranu šutnju administracije, koja nije ni slu?ajna ni zanemariva. Molim Vas da mi odgovorite što je Odbor kojem ste na ?elu spreman napraviti da bi se nacionalna sigurnost pove?ala , a kriminal u unutarnjoj politici smanjio. U kojim rokovima i s kakvim rezultatima. Unaprijed Vam najavljujem da odgovor kako Odbor moje tvrdnje drži neutemeljenima ne?u priznati kao valjan. Prvi srpnja 2008. godine ovu predstavku, u neizmjenjenom obliku i sa svim prilozima koje sam poslao Vama, postaviti ?u na Internetu i poslati Evropskoj delegaciji u Zagrebu, s dodatkom jednog pitanja Evropskoj uniji. Poslije toga ?u svaki dan hrvatskim i evropskim vlastima javno postavljati po jedno pitanje. Uporno ?u vršiti pritisak i tražiti argumentirane odgovore. Sasvim sam siguran da se više ne?e mo?i dogoditi da u Saboru predam pedesetak otvorenih pisama zastupnicima i saborskim odborima,uklju?uju?i i Predsjednika Sabora i da ne dobijem ni jedan odgovor. Bilo je to u lipnju 2007. godine.

Zahvaljujem se na Vašoj molbi. S poštovanjem,

Božo Pendo

Kor?ula 26 svibnja 2008.

Prilozi: 55 dokumenata

Na znanje : Predsjedniku Vlade RH Ivu Sanaderu
Predsjedniku Ustavnog suda RH Željku Poto?njaku

Kako sam znao da mi nitko od ove sramotne trojke ne?e odgovoriti? Odgovor je u slijede?em "odgovoru".

http://img519.imageshack.us/my.php?image=doc2uk9.jpg

U ?emu je štos? U tome što mi na moj zahtjev ?ur?i Adleši?, sasvim usput i neovlašteno odgovara ministar na ?ije nezakonito i neustavno ponašanje sam se i žalio potpredsjednici Vlade. Dakako, ona na tri predstavke nije odgovorila.

Drugo, bivši ministar laprda o Hrvatskom autoklubu, ali ne odgovara na moj zahtjev, utemeljen na odredbi ?lanka 213. stavak 2. bivšeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prema kojem MUP MORA ODUZETI JAVNE OVLASTI, kada se radi o obavljanju javnih ovlasti suprotno Zakonu. O nezakonitom poslovanju HAK-a sam ministru, izme?u ostalih dokumenata, priložio i dva dokumenta iz njegova ministarstva, u kojima se priznaje da je HAK "direktno odgovoran za stanje sigurnosti prometa na cestama": ?ak je i napisano zašto je direktno odgovoran.

Da bi stvari bile još tragi?nije, kao da nisu dovoljno, bivši ministar laže kada tvrdi da je HAK uskladio poslovanje s Zakonom iz 2004. godine, jer to HAK nikada nije u?inio. HAK ni danas nema prostorne, materijalne i kadrovske pretpostavke za obavljanje javnih ovlasti.

Tako stvari funkcioniraju u banana državama. Pišeš o Pipinu Malom, a oni odgovaraju o Karlu Velikom. Ako previše pitaš, pošalju ti pla?enog ubojicu.

Komentari

Ako previše pitaš,

Ako previše pitaš, pošalju ti plaćenog ubojicu.

ili željeznu šipku...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci