Tagovi

Svi predsjedni?ki kandidati

Taman su prošli jedni izbori a na vratima su nam novi. Predsjedni?ki izbori bi se morali održati negdje krajem ove ili najkasnije po?etkom slijede?e godine (krajnji rok je vjerojatno negdje po?etak velja?e). Predsjedni?ke ovlasti kod nas su poprili?no skresane ali i dalje su relativno zna?ajne, pa osim imenovanja ambasadora, šefa obavještajne službe i vojske tu je i "sukreiranje" vanjske politike (štogod to zna?ilo) i naravno autoritet koji proizlazi iz jedine tako zna?ajne funkcije koja je odabrana neposrednim izborom ljudi (?itaj: Sanadera nitko nikada nije izabrao da bude predsjednik vlade).

Stipe Mesi? je (barem meni) u stvari jedno veliko razo?arenje. Naravno u datom trenutku je on bio daleko bolja alternativa od protukandidata mu (Budiša ili Kosor), no kroz mandat se poput mnogih drugih probija ?istim i u stvar najjeftinijim populizmom - iz jednostavnog razloga što je on jedini u državi koji ima poziciju da može dohvatiti mikrofon kada mu god padne na pamet a da istovremeno nema apsolutno nikakvu odgovornost za ono što kaže tj. o ?emu on god govori on u stvari nije ništa kriv niti je bilo što od toga njegova odgovornost (o stvarima koje jesu njegova odgovornost on rijetko govori javno). Mimo toga, Stipe briljira na jednoj i samo jednoj temi a to su ustaše i partizani i to je u stvari jedina stvar koju valjda razumije (ili misli da razumije) pa stoga po tome tambura po istome koliko god može (neovisno o malo šizofrenim stajalištima koja je zauzimao u prošlosti). Jedina iole kvalitetna odluka koju je donio je odluka o umirovljenju generala, no i ta odluka, u retrospektivi svega ostaloga se danas više ?ini kao statisti?ka pogreška nego kao predsjedni?ka akcija. Ukratko, Mesi?a ne?emo pamtiti (ili barem ne predugo).

Change Is Gonna Come

Ono što Stipetu nedostaje je vizija, no to je uobi?ajena boljka politi?arima na ovim prostorima i ako malo promatrate što on govori malo tu ima vizije Hrvatske za 10-15-20 godina. Meni nekako nedostaje taj kroni?ni nedostatak vizije i volio bih vidjeti politi?ara koji ?e danas pokazati kota?i?e koje treba pokrenuti danas a kako bi rezultate po?eli crpiti za 10-20 godina. Ne vjerujem u prekono?ne uspjehe niti kratkoro?ne planove koji su dugoro?no dobri. A svi naši planovi su kratkoro?ni.

Stipe je (na sre?u) diskvalificiran od daljnje utrke za predsjednika, iako, kako stvari stoje uop?e nema namjeru do?i do zaklju?ka da je bilo dosta nego bi on i sa svojih 75+ godina htio i dalje kreirati budu?nost ove zemlje iako je on sasvim sigurno dio njezine prošlosti (a skoro jednako toliko sigurno i dio problema). I sada, kada ima posljednjih nekoliko mjesec koje bi (nažalost samo teoretski) mogao utrošiti na to da postavi temelje budu?em nasljedniku (ili barem da razgrne ruševine predsjedni?kog mandata koji se ?ini kao kula od karata) on kalkulira sa strane o kreiranju tre?eg puta, organiziranju i "homogeniziranju" hrvatske ljevice (po tko zna koji put) i tko zna o ?emu sve ne. Ukratko, Stipe je još jedan u preduga?kom nizu hrvatskih politi?ara kojeg ?e sa scene ukloniti biologija a ne bira?i. Poražavaju?e, a da ne kažem da naši politi?ari (ali ni bira?i) nikako da nau?e lekciju - što bi rekao odavno mrtvi pjesnik "better burn then fade away".

To nas u stvari dovodi do sjajne postave ljudi koji se danas nude kao predsjedni?ki kandidati.Te ljude nikako ne treba podcijeniti, jer ako se sje?ate dvije tisu?ite, tada smo svašta govorili o bivšem i potencijalnom budu?em predsjedniku i op?e je mišljenje bilo da teško da može gore i da je svaki izbor napredak (pa ?ak i dvojca kandidata koji su dovršili u drugom krugu). No, praksa pokazuje da taman kada misliš da smo dotakli dno, uvijek doše?e netko novi s friškom lopatom i zagrebe još niže. Rije? je naravno o prvorazrednoj postavi i ustvari destilat intelekta kojeg ova država ima za ponuditi. Iza desnih vratiju zasada se sakrivaja nekolicina kandidata me?u kojima se isti?e Ivo Sanader i Nadan Vidoševi?. Osim nominalno desnih politi?kih pogleda, dijele i zajedni?ku strast prema sakupljanju imovine bez objašnjenja kako su je stekli. Ivo naravno ima daleko ve?u motivaciju. Naime, koliko god on bio sposoban i koliko god ljevica bila nesposobna, šansa da mu se osmjehne još jedan vladin mandat (osobito sada u doba krize) je u stvari sve manji i možda je vrijeme za strateški uzmak na neku drugu poziciju. Naravno, pozicija predsjednika se možda ?ini nazadovanjem, no to se bez problema može prodati i kao napredovanje (nešto sli?no kao i unaprije?enje Fabera od prije neki dan), no malo reklamirana i zasada rijetko korištena privilegija predsjedni?ke pozicije je i imunitet od kaznenog progona i možda bi to dobro došlo Ivi (zlu ne trebalo) barem dok ne pro?u zastare. Ivo zasigurno ima velike ako ne i pojedina?no najve?e šanse postati predsjednik ?isto zato jer ima poziciju mo?i s koje nastupa, nov?ano je neograni?enih resursa i objektivno govore?i odli?an je komunikator koji ?e obe?ati brda i doline, uklju?uju?i ali ne i ograni?eno na hrvatski svemirski program - samo ako ?e ga to dovesti do Pantov?aka. Što se desi s HDZom manja je briga jer njegova vizija (iako ne nužno i njegove stranke) je uvesti hrvatsku u EU pa ako to ve? ne može napraviti preko Markova trga onda se niti Pantov?ak ne ?ini tako lošom opcijom. Nadan Vidoševi? za kojeg se (po meni neopravdano) lijepi etiketa "lep ko greh" (i to još na ekavici) izgleda tako?er kao osoba s planom i teško je za o?ekivati da ?e on samo tako nestati bez da konzumira svoje politi?arske ambicije. Nakon što je sagradio apsolutno najve?i gospodarsku komoru Europe i kroz nju sagradio cijelu mrežu zainteresiranih klijenata (a i podbeljao imovinsku karticu), to isto je odlu?io u?initi i kroz Kraš koji eto sada nešto tamo radi i o?igledno u sjeni Maksimirske šume stvara zalet za nešto. Da li je to presjedni?ka ili pak neka druga, naizgled rezervna pozicija to ?emo tek vidjeti. Moja osobna procjena je da Vidoševi? može ostvariti (iz meni neobjašnjivih razloga) dobar ali ne i dovoljno dobar rezultat na predsjedni?kim izborima. Ne ra?unaju?i razli?ite desni?arske redikule koj ?e se zasigurno pojaviti ?isto da ili neutraliziraju nekog drugog, da se ponašaju kao dimna zavjesa radi ne?eg tre?eg ili ?isto kao osobe koje ?e iscenirati razli?ite skandale protiv nekog ?etvrtog bojim se da s desne strane percipiranog hrvatskog politi?kog spektra nemamo više što za ponuditi. No, kroz lijeva vrata vlada prava mala gužva. Tu imamo SDP koji se trenutno dvoumi izme?u dva potencijalna kandidata koji ?e po prvi puta biti izabrani po principu jedan ?lan jedan glas (i sve ono lijepo i nelijepo što takva taktika donosi sa sobom), tu je i HNS koji je tako?er gladan vlasti, a eto nešto se i IDS u Istri tamo nudi sa svojim predsjedni?kim kandidatima. Kao prvo, Damiru Kajinu bi netko trebao re?i da je Hrvatska daleko ve?a od Istre i da koliko god on bio popularan u Istri (a to je definitivno to?no, iako nezasluženo). Mimo toga, njega je zabavno gledati tu i tamo za saborskom govornicom no promatrati ga nekoliko tjedana kroz predizbornu kampanju je mu?no i sasvim sigurno kontraproduktivno. Dakle, ako želi zadržati svoju popularnost (makar onu na nacionalnom nivou) bolje mu je da se drži Istre i ne mrda previše. HNS ima iza sebe hipoteku vlasti i Stipe Mesi? je u stvari njihov najbolji izvoz ikad. Neovisno o tome što mi rekli, polet HNSa koji se desio 2000te + predsjedni?ki izbori koji su uslijedili osigurali su im budu?nost koja ih je napuhala malo više od gabarita regionalne stranke na koju su se danas (u manjoj ili ve?oj mjeri) sveli. Da, na lokalnim izborima jesu izborili sjajni i zasada najbolji rezultat - no iz mnogobrojnih razloga to u posljednja dva izborna ciklusa na nacionalnoj razini nisu uspjeli kapitalizirati, dapa?e (što nas dovodi do slijede?eg logi?nog ptanja: ako na lokalnoj razini prolazimo dobro ili ?ak odli?no, gdje je greška na nacionalnoj razini - tko je taj koji je zadužen isporu?iti rezultat?). HNS nam nudi Vesnu Pusi? i Radimira ?a?i?a. Nekako mi se ?ini kako ?a?i? ima ve?e šanse na nacionalnoj razini no valjda postoji nekakvo istraživanje koje se time bavi. Kako bilo, HNS ?e (unato? zdravoj logici) ponuditi kandidata i o tome ?emo vjerojatno sve znati ve? u sljede?ih nekoliko tjedana kada ?e predizborna kampanja po svoj prilici i krenuti - možda ne javno, ali na lokalnj razini sigurno. SDP je u predsjedni?kim izborima malo iskompleksiran, jest da je imao svog predsjedni?kog kanidata (tamo još 1997 godine, osebujnu osobu ?ije ime ne?emo spominjati) no u me?uvremenu se nija iskristalizirala druga osoba koja bi se nametnula kao kandidat pa je tamo napravljen executive decision da se ide na unutarstrana?ke predizbore. Nudi nam se profesorski dvojac Ljube Jur?i?a i Ive Josipovi?a. Ho?e li se bitci priklju?iti još netko od "usual suspects-a" nije jasno, no ako to žele krajnje je vrijeme (barem pod plaštom SDPove zastave), kuloarski kandidati su i Zlatko Komadina odnosno Milan Bandi?. Radimir ?a?i? i Ivan ?ehok O?ekivano, za razlku od desnice koja se barem dojimlje organiziranom, na ljevici je na snazi organizirani kaos zbog neograni?enog powerplaya koji se tamo doga?a. Moj je stav da se on doga?a zbog toga što nismo u ovim godinama uspjeli generirati autoritet iza kojeg su se u stanju svi organizirati i sustavno krenuti. Pa je tako moja dijagnoza da problem ljevice nisu u stvari kandidati, nego sama ljevica koja sama ne zna što bi sa sobom. Da li su to nerealne ambicije HNSa u podjeli "plijena" za slu?aj da do?u na vlast, ili je to pak nedostatak vizije i stava SDPa da napokon odlu?i kuda ?e i?i skoro pa je sasvim svejedno - kako god bilo, eventualni gubitak predsjedni?kih izbora je isklju?ivo njihova pogreška, a eventualni izborni rezultati u posljednjih nekoliko godina su više rezultat inercije nego neke stvarne strategije. Pri?u o pluralizmu i "zabrinjavaju?u" podjelu na dva bloka u ovome ?asu treba ignorirati jer su same stranke dovele do toga, ne toliko SDP i HDZ koliko same stranke, poluskriveni ili neskriveni sateliti koji su se previše i s previše žara motali oko vladaju?ih pa su u postupku bili u cijelosti asimilirani. S desne strane gotovo da više ni?ega nema, HSP je u cijelosti dezintegriran i asimiliran i finale ?e se valjda dogoditi uskoro. HSS je unato? deklaraciji pred pretposljednje izbore odlu?io promijeniti stranu i dok recimo sada oni trenutno žanju rezultate lokalnih izbora ?injenica je kako su oni nastali isklju?ivo kao plod koalicijskih dogovora i ne korespondiraju sa stvarnim stanjem na terenu, dok se HSLS uporno i ve? godinama svodi na dvije usamljene i ?ak ne previše atraktivne oaze za zbrinjavanje dvaju politi?ara od kojih je barem jedan na lokalnim izborima nastupio kao nezavisan, shva?aju?i valjda i sam da mu je strana?ko opredjeljenje samo teret a ne i korist. S lijeve strane nije ništa puno bolje iako je pri?a o identitetu malo bolje o?uvana. HNS se bori za prelazak preko izbornih pragova (manje ili više, kako gdje), IDS je ograni?en U?kom, a SDP ?ini se nema namjeru pokriti cijelu zemlju. Druge ljevice unato? svemu nisam uspio identificirati (osim ako je gore spomenuti Mesi? poput zeca ne izvu?e iz šešira). Nekako mi se ?ini kako bi za pobjedni?ki rezultat ljevice morao postojati jasni konsenzus prije izbora, umjesto da se pusti da se kroz izborni proces sukobljava ne samo ljevica s desnicom nego i ljevica me?usobno (što je pri?a koju smo ve? vidjeli) - a kada bi se to dogodilo, tada je skoro pa bilo koji kandidat ljevice dovoljno dobar da porazi ovoga sa suprotne strane; u me?uvremenu, nemate što drugo nego pro?itati Klauškog.
Misao dana: Anyone who is capable of getting themselves made President should on no account be allowed to do the job.

Komentari

Najveća tragedija hrvatske

Najveća tragedija hrvatske države je što su kandidati koji bi stvarno mogli dobiti predsjedničke izbore Ivo Sanader i Milan Bandić. Mislim da je to dovoljno, i da ne treba više niti jedan argument zašto smo tu gdje jesmo.
A što se tiče SDP-a, Zoki da radi u bilo kakvoj firmi bi već odavno dobio otkaz.

Tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi.

Tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi.

Tko je glasao

svi koji su do sada birani

svi koji su do sada birani kod nas, bilo da se radi o predsjedniku, o parlamentarnim izborima, ili nečem drugom, pričali su jedno, a nakon pobjede na izborima radili nešto sasvim drugo.
i, što se dogodilo? baš ništa. svi su uredno i do kraja odradili svoje mandate, potpuno nevezano na to što im narod nije dao legitimitet za provodjenje politike koju provode, nego za provodjenje onoga što su predstavljali u svom predizbornom programu.
to je otišlo već tako daleko da predizborni programu takoreći ničemu više i ne služe, pa se često dogodi da ih kandidati jednostavno zanemaruju, svjesni toga da im oni neće pomoći da budu izabrani, ali da će im i te kako pomoći što veća medijska popraćenost, kao i negativna kampanja (negativna u odnosu na protukandidate).
sad, po meni to govori nešto jako loše o nama kao biračima.
dobar se dio birača ponaša kao da ide glasati za nekog tamo tipa kojem će najveće ovlasti biti odabir vlastite garderobe, a ne za ljude koji će direktno utjecati na naš život i našu zemlju općenito.
slijedom toga, najveće šanse imaju oni koji imaju i najviše love i najveći dio medija u rukama.
poštenje, dobar program i takve stvari ne igraju nikakvu ulogu u odabiru kod najvećeg dijela birača.
nekako mi se čini da nećemo ništa promijeniti sve dok se ne educiramo onoliko minimalno koliko je potrebno da budemo svjesni izbora.

Tko je glasao

Mrak, I'll have to type this

Mrak,
I'll have to type this out in English as writing in Croatian is a nightmare for me;
I just wanted to let you know I thoroughly enjoy your posts/articles.
Entertaining and very informative for those of us who would like to know
more about what's going on in the homeland. Dnevnik can only inform so much.
Thanks.

Tko je glasao

Da, apsolutno, obojica

Da, apsolutno, obojica gornjespomenutih dva su dosadana tipa od kojih Josipović nosi pobjedničku lentu. Ali nije problem samo u tome. Josipović je ne samo dosadan; on je prosječan u svemu osim u svojoj muzičarskojh profesiji i ambiciji da bude nešto drugo. On je također apologet haške farse i to ga po mojem skromnom mišljenju totalno diskvalificira za položaj predsjednika. I to ne bilo kakav apologet već potpuno bezumni apologet kojeg kad čujem kako govori na tu temu posumnjam da mu je IQ veći od 75.
Ono što me u članku smeta jest kvalifikacija/diskvalifikacija dvoje kandidata (Sanader i Vidošević) koje se naziva 'desnom opcijom'. Ni uz neumjereno neograničene misaone napore nisam u stanju dokučiti što tu dvojicu kvalificira kao kandidate 'desnice'? Oni bi se mogli kvalificirati kao kandidati desnice jedino po tome što formalno nisu članovi HNS-a i SDP-a (nisu vlasnici članskih iskaznica tih dviju stranaka). Ili možda po tome što ne pohode s crvenim tenisicama na nogama javne kuhinje koje u Maksimiru na 1 svibnja serviraju bažul zainteresiranima.
Obojica su zapravo kriminalci; o Sanaderu mi se ne da elaborirati jer to već shvaćaju i endemske životinjske vrste u Velebitskim špiljama. Detalje Vidoševićevih postignuća nije lako naći ali ima jedan članak, čini se podosta informiran koji ih sasvim lijepo elaborira (http://amac.hrvati-amac.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28...)
Zanimljivo mi je da Mrak nije spomenuo kandidata koji zbog svoje okupiranosti nacionalnim doista spada u 'desnicu' (navodnici nisu slučajni!) a to je Miroslav Tuđman. Jedini njegov problem jest manjak uzbudljivosti tj karizme i činjenica da pripada obitelji čiji je najistaknutiji pripadnik (barem prema nekim mišljenjima) kriv barem za pola tragedija hrvatske države - za drugu polovicu valjda su krivi oni koji su ga naslijedili. Tuđmana se ne spominje ni na HRT-u kad se govori o izborima; sve u stilu 'ono čega nema na ekranu, ne postoji' što ulazi u okvire poznate metode pokapanja kandidata koji simboliziraju neprihvatljive opcije (međunarodnoj zajednici, liberalnoj opciji itd itd).
Ono što je najporaznije jest da se današnji predsjednik usuđuje, poput nekog južnoameričkog Caudilla iz '50 preporučivati koga bi trebalo izabrati za njegova nasljednika.
Sve u svemu, u ovome trenutku nema nijednog kandidata na političkoj sceni koji vrijedi pišljiva boba osim M. Tuđmana koji uza svu dosadnost vlastita lika ipak ima ideju što i kako dalje s hrvatskom državom odnosno kojemu ultraliberalna politička misao nije obuzela svu pamet.
I na kraju dopuštam si sljedeće: u jednoj nedavnoj emisiji na HTV-u slušao sam i gledao Tončija Vrdoljaka. Ako itko ima intelekta, privlačnosti i duhovitosti da šarmira izborno tijelo onda je to on, sa svojim jasnim mislima, rečenicama koje imaju smisla i stavovima koji imaju argumentaciju (koja naravno ne odgovara svima) umjesto ispraznog blebetanja jednog Josipovića ili kalkulantskom oprezu jednog Jurčića kojem bi ipak bilo najbolje da se zadrži na dosad uspješnoj karijeri dosta dobrog sveučilišnog profesora.
Hrvatskoj danas treba netko s vizijom; netko tko vidi što je pozadina ove ekonomske krize, drugim riječima netko tko razumije gdje smo i kamo idemo ali ne samo mi već i čitav svijet. Takvih je u Hrvatskoj ne malo već ih se može izbrojati na prste jedne ruke i još k tome svi oni šute. Još je mnogo važnije da netko takav naslijedi Sanadera jer tko je predsjednik, ako se ne radi o nekakvom bolesniku kakav je Mesić, gotovo je nevažno.

Tko je glasao

o josipoviću i jurčiću

o josipoviću i jurčiću ćemo kasnije, kada dođe vrijeme

vidoševića i sanadera u desnicu svrstava njihova stranačka pripadnost, no oni su u stvari puno gorje od desnice jer su obojca čisti populisti najniže vrste (koja doduše, trenutno sjajno prolazi)

što se tiče tuđmana, njegova najveća prednost je to što se zove tuđman i to mu osigurava neku minimalnu prepoznatljivost, no njegova najveća mana je što se preziva tuđman i to ga ujedno i diskvalificira; iskreno ne vidim u njemu predsjedničkog ili državničkog potencijala

(to ne znači da državnički potencijal vidim u ovim drugim kandidatima, upravo suprotno [uz mogući izuzetak josipovića], no njih će izgurati infrastruktura koju su u stanju upregnuti prema svojoj pobjedi)

Tko je glasao

Pa kad je već svima stalo

Pa kad je već svima stalo tko će biti treći PRH zašto se ne nominiraju perjanice SDP-a: Milanović i Bandić???!!!

Ili im je dovoljno to što uzimaju iz Holdinga;)

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

ono što se često javlja

ono što se često javlja kao logička pogreška je to, što se ne odvaja franjo tudjman kao prvi predsjednik rh od franje tudjmana kao osobe koja je dalje krojila hrvatsku politiku.
ja recimo imam i te kako poštovanja za tudjmana kao prvog hrvatskog predsjednika, te kao osobe koja je uspjela skoro nemoguću zadaću, ujediniti hrvatski narod u borbi protiv četnika.
a kada se dotaknemo privatizacije, nekih njegovih poteza vezanih uz bosnu i još nekih stvari, to mu i te kako zamjeram.
vjerujem da hrpa nesporazuma dolazi iz činjenice da je nekima napad na tudjmana zapravo napad na neovisnu hrvatsku. na žalost, to je ponekad i istina, jer daleko od toga da blateći tudjmana hrpa njih ne pokušava preko njega blatiti i domovinski rat i stvaranje slobodne hrvatske države.
medjutim, to nije nužno tako u većini upisa. sve su javne ličnosti podložne kritikama, jednako kao i pohvalama. a nitko nije bezgrješan.
što se predsjedničkih izbora tiče, ja kao najveću potencijalnu opasnost vidim baš josipovića, obzirom na ljude koji stoje iza njega. i što se mene tiče, bude li josipović kandidat sdp-a i udje li u drugi krug, glasat ću za bilo koga sa kim u taj krug udje, a protiv njega.

Tko je glasao

bojim se da su vrlo rijetki

bojim se da su vrlo rijetki dobri potezi u bosni

luka

Tko je glasao

to njih treba pitati, a ne

to njih treba pitati, a ne mene
eto piše se po novinama da će se bandić možda kandidirati
sretno im bilo

Tko je glasao

Zanimljivo mi je da Mrak

Zanimljivo mi je da Mrak nije spomenuo kandidata koji zbog svoje okupiranosti nacionalnim doista spada u 'desnicu'

E to ti je zbog ovoga:

....činjenica da pripada obitelji čiji je najistaknutiji pripadnik (barem prema nekim mišljenjima) kriv barem za pola tragedija hrvatske države....

I zbog toga tj. nerazumijevanja iliti nehtijenja razumijevanja pojma nacionalnog ponosa nikad neće prestati teme tipa "U versus crvena zvezda";)

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

I zbog toga tj.

I zbog toga tj. nerazumijevanja iliti nehtijenja razumijevanja pojma nacionalnog ponosa nikad neće prestati teme tipa "U versus crvena zvezda";)

a) volio bih vidjeti kontekst citirane rečenice, čisto da budemo sigurni da govorimo o istim stvarima

b) ne vjerujem u svece ili bogom dane ljude, također ljudi koji su me prevarili (na ovaj ili onaj način) su za mene zauvijek zaboravljeni neovisno o zaslugama. poštujem tuđmana kao prvog predsjednika no situacija je vrlo daleko od crno bijele i smatram ga jednim od najodgovornijih za stanje u kojem se danas nalazimo i to samo zato jer nije imao vizije ni mudrosti kada ju je trebao imati

odavno su prošla vremena apsolutnih vrijednosti i u današnje doba je nevjerojatno da postoje ljudi koji smatraju da postoji bilo tko tko je izvan prava na kritiku ili evaluaciju uloge koju je u pojedinim trenucima imao

da je tuđman imao povijesnu ulogu - definitivno je, da ju je mogao iskoristiti daleko bolje - apsolutno je mogao, da li smo mu nešto dužni - apsolutno nismo, sagraditi ćemo mu neki lijepi trgić i to je to

Tko je glasao

Kontekst citirane rečenice

Kontekst citirane rečenice je više nego jasan, a tumači ga kako ti paše.

U svojem komentaru sam se osvrnuo na nacionalni ponos (Ameri jako dobro znaju što to je), a ne na temu crno bijelog Tuđmana. Dok god tako govoriš o prvom PRH (ne Tuđmanu) ne možeš ni razumijeti što je nacionalni ponos. Pitaj idući put Amere na jedrenju oko Paklenjaka o nekim dijelovima njihove prošlosti koji nisu ni crno bijeli nego su "mrak" crni, pa ćeš vidjeti reakciju koja će odraziti sva obilježja nacionalnog ponosa. Dok god ga mi nemamo nismo niti dostojni da budemo ništa drugo doli sluge.

O tome tko te prevario ne znam, ali sumnjam da si bio u izravnom dealu sa FT, pa te zavrnuo za novac. I molim te prosvijetli me u dijelu gdje kažeš da mu je falilo vizije i mudrosti, te mi reci što je to trebao učiniti , a nije.

Nadalje, kako FT može biti krivac za stanje u društvu gdje smo imali nepopsredno nakon njegove smrti toplooko stvorenje sa Pantovčaka kao 2. PRH i koaliciju predvođenu SP-om kao mandatora vlade????!!!! Da nisi preskočio nekoliko godina?

Btw: o Franji Tuđmanu svi pišemo, čak i na ovim strtanicama, dok su lik i djelo Ivice Račana totalno u zaboravu. Zašto?

Tvoju sprdnju sa "trgićem" sa imenom prvog PRH prepuštam tebi na dušu i to dovoljno govori o tvojem nacionalnom ponosu.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Potpuno se slažem s tobom,

Potpuno se slažem s tobom, no ipak imam mali odgovor na tvoje pitanje, zapravo dva, tri:

te mi reci što je to trebao učiniti , a nije.

Državu većinskog katoličkog naroda, nije proglasio katoličkom zemljom, a trebao je. Dapače, proglasio ju je sekularnom, a nije trebao.

Nije istražio i sankcionirao partizanske zločine, niti su istraženi do dana današnjeg, iako je to njegov narod od njega očekivao!

Nije proveo lustraciju, a trebao je.

Na takvoj labavoj osnovi, ni u budućnosti neće biti pomirbe hrvatskog naroda.

Tko to uspije provesti, taj će postići dugogodišnji mir.

My Soul

Tko je glasao

Marino, sjedi! Odličan!

Marino, sjedi! Odličan!

Tko je glasao

Pitaj idući put Amere na

Pitaj idući put Amere na jedrenju oko Paklenjaka o nekim dijelovima njihove prošlosti koji nisu ni crno bijeli nego su "mrak" crni, pa ćeš vidjeti reakciju koja će odraziti sva obilježja nacionalnog ponosa.

koliko ja vidim ta ekipa ne bježi niti negira odgovornost i svinjac koji im je uvalio primjerice nixon ili bush; za razliku od nas njima predsjednik i država nisu isto (pa čak niti slično), a to je manje-više komparabilno svinjcu koji je ostao iza tuđmana ili ovo što će ostati iza sanadera

molim te prosvijetli me u dijelu gdje kažeš da mu je falilo vizije i mudrosti, te mi reci što je to trebao učiniti , a nije.

njegova je odgovornost bila razriješiti situaciju nakon domovinskog rata i napraviti tranziciju u mirnodopsku politiku, morao je znati da je u tom smislu on sam ograničenih pogleda i morao je iznjedriti ekipu koja je to u stanju napraviti - tu je njegova prvenstvena pogreška koja proizlazi iz sitne taštine karaktera kakav je bio, svi propusti početka devedesetih bili bi mu odavno oprošteni da nije pokušao upravljati hrvatskom kao feudalnom državom tijekom druge polovice devedesetih; on je taj koji je omogućio da ljudi poput primjerice sanadera politički prežive devedesete

Btw: o Franji Tuđmanu svi pišemo, čak i na ovim strtanicama, dok su lik i djelo Ivice Račana totalno u zaboravu. Zašto?

možda zato što nije kontroverzan i zato što je bio dosljedan pa mu nemaš što osobito zamjeriti?

Tvoju sprdnju sa "trgićem" sa imenom prvog PRH prepuštam tebi na dušu i to dovoljno govori o tvojem nacionalnom ponosu.

trg ili trgić, sasvim svejedno, što bi rekao donald trump - lokacija, lokacija, lokacija

u ime mog nacionalnog ponosa nemam namjeru amnestirati bilo koga, a osobito ne osobe koje smo u dosadašnjoj diskusiji spominjali

Tko je glasao

koliko ja vidim ta ekipa ne

koliko ja vidim ta ekipa ne bježi niti negira odgovornost i svinjac koji im je uvalio primjerice nixon ili bush; za razliku od nas njima predsjednik i država nisu isto (pa čak niti slično), a to je manje-više komparabilno svinjcu koji je ostao iza tuđmana ili ovo što će ostati iza sanadera

Minus zbog vraćanja u prošlost.
Partizani ne mogu, ali Tuđman može, i on će biti kriv za sve što se dogodilo nakon njega, u ovih deset godina svjetla? :)

Sorry, ali Tuđman je "vladao" manje od 10 godina, u tih 10 godina je stvorena Hrvatska kao država prvi put nakon 900 godina, ustrojene su sve državne službe, usvojena je nacionalna valuta, osposobljena je nacionalna vojska, izvojevana je pobjeda u ratu i oslobođen je cijeli nacionalni teritorij (i Vukovar, djeco, i Vukovar) koji nitko nije uspio osloboditi punih 900 godina, osposobljena je diplomacija, uveden je pluralizam, demokracija, vladavina prava, sloboda poduzetništva i sve drugo što ide uz to. Drugim narodima je za navedeno trebalo po 1000 godina, a gotovo je zanemariv je broj lidera u povijesti koji su bilo što slično uspjeli napraviti u svojem životnom vijeku, a kamoli u manje od 10 godina, ako uopće postoji i jedan. Naravno da je bilo i teškog sranja, i da kvaliteta ostavljenog 1999. nije bila bogznakakva, ali smo i dalje držali korak s tranzicijskom Europom u svakom pogledu, čak i tada smo bili i ispred Mađarske, Slovačke i Poljske, uz bok Češkoj i malo iza Slovenije, a debelo ispred zapadnog Balkana. Od onda, u slijedećih 10 godina, se nismo makli ni malo naprijed, isključivo nazad, i opet u svakom pogledu. Iz Tuđmanovih 10 godina zaista imamo što pamtiti, a što imamo pamtiti iz slijedećih 10 Mesić/Račan/Sanaderovih godina? I sam si rekao da je najbolji Mesićev državnički potez bio staljinistička čistka generala. Ako smo za vrijeme Tuđmana od nule došli do 50% uređene države u 10 godina, a danas smo na 45%, onda smo stvarno sretni što je Tuđman ipak uspio vladati bar tih 10 godina.

Sad bi trebali pričati što je Tuđman još trebao napraviti? Pa to je već biblijska zaluđenost. :)

I odmah repliciram: pretvorba, blabla, pljačka, blabla, privatizacija, blabla, šverc, blabla, Hercegovci, blabla, partizanski general, blabla, FK Partizan, blabla, Nevenka, blabla, Dejan, blabla, Pašalić, blabla, Kaptol Banka, blabla, Ankica Lepej, blabla, Radio 101, blabla, prodaja Vukovara, blabla, Bosanska Posavina, blabla, Karađorđevo, blabla, doktorat u Zadru, blabla, kriva usta, blabla, Trg hrvatskih velikana, blabla, DINAMO, blabla....bla. :)

Tko je glasao

mrak, sve OK, ali si mi

mrak,
sve OK, ali si mi falio odgovor na krucijalno:

Nadalje, kako FT može biti krivac za stanje u društvu gdje smo imali nepopsredno nakon njegove smrti toplooko stvorenje sa Pantovčaka kao 2. PRH i koaliciju predvođenu SP-om kao mandatora vlade????!!!! Da nisi preskočio nekoliko godina?

To kažem stoga što su oni svojim nepoštivanjem hrvatskog bitka izrodili i još uvijek rade (toplooki je još uvijek drugi PRH) sve što ide nauštrb hrvatskim nacionalnim interesima.

Nacionalni interesi....hmmmm....napisati ću jeedan dnevnik tj. napraviti ću copy-paste svog seminarskog iz 1999. god., pa eto da vidimo da li mi (Hrvati) to uopće imamo. Ustav RH ionako preskaću kako komu paše......kad se samo sjetim Radoša i njegova ministrovanja (btw. i on je Hercegovac za one koji ih prozivaju i stavljaju u zločest kontekst HDZ-Tuđman negativnog. I bivše AVL (Aktivno Vojo Lice)).

FT..... da, kažeš da mu je falilo vizije jer si je dopustio taštini da vlada njime, a time i RH. Trebalo je živjeti u tim vremenima i razumijeti događanja........ovako........puno igara je bilo kojima je odolijevao, a ekipa koja ga je naslijedila nije bila ni sposobna razumiojeti što se diogađa i....već su došli naredni izbori i dođe Sanader.

Komentar je prekratak za ovo, ali ponoviti ću jednu anegdotu koja se odigravala u listopadu 1999. godine na svečanoj večeri za vojne izaslanike u Zvonimirovoj. Tadašnji vojni izaslanik UK je u razgovoru upitao tko će biti drugi PRH.
Odgovor"To je pitanje od milion US$!"
Njegov odgovor je bio: "Pa toplooki (op.a.: znate na koga mislim) !"
Upit: "Kako znate?"
Odgovor:"Za kontrolirati Sabor RH je potrebno imati 51% glasova, a što nama znači 57 miliona US$ ili čak manje. Prema tome državu kao što je vaša je lako nadzirati!"

Nadalje, Ivici Račanu zamjeram mnogo:
1. pizdarije sa Slovencima koje i danas osjećamo i to za nas na pitanju od nacionalnog interesa (opet!)
2.autokratski stil vladanja prvom oporbenom strankom u Hrvata
3. nonšalantnost i bezobzirnost u ozbiljnim unutarnjim političkim pitanjima
4. pretjerana bliskost sa jednim saveznikom bez obzira na ugrozu ....hmmm, opet..... hrvatskih nacionalnih interesa.......

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

glede prvoga, mislim da sam

glede prvoga, mislim da sam prilično suglasan na komentar od diane koji odgovara na to pitanje (vidi http://pollitika.com/svi-predsjednicki-kandidati-0#comment-153920)

glede račana, što se tiče odnosa sa slovenijom mislim da će vrijeme pokazati kako je njegova odluka bila ispravna, autokratski stil vladanja je i dalje neusporedivo manje autokratan od bilo čega drugoga što smo imali do tada a bojim se i dan danas, nonšalantnost i bezobzirnost ne bih komentirao no stava sam da je račanova vlada u četiri godine napravila neusporedivo više za hrvatsku nego sve vlade do tada i poslije njega (ako izuzmemo rat)

no to sam samo ja :)

Tko je glasao

glede račana, što se tiče

glede račana, što se tiče odnosa sa slovenijom mislim da će vrijeme pokazati kako je njegova odluka bila ispravna ????????????????????

luka

Tko je glasao

Nažalost, kako stvari

Nažalost, kako stvari stoje, predsjednički će nam izbori teško donijeti nešto novo. Uglavnom će to biti plejada manje ili više poznatih likova s uobičajenom dozom dosade a kod nekih i neizbježne karikaturalnosti.

Što će se nuditi?

Bez sumnje nacionalni ponos, garnirano "odgovarajućom" količinom ustaša i partizana, već izlizane fraze o potrebi jačanja (izgradnje) pravne države i, sada naročito moderno ali i dozlaboga dosadno, jačanja gospodarstva. Sve forma bez konkretnog sadržaja. Međutim, to nije najgore jer na kraju krajeva, ulogu predsjednika ne bi trebalo miješati s onom čelnika izvršne vlasti.

Čini mi se da u društvu još uvijek traje stanje apatije izazvane nesankcioniranjem bezbrojnih afera, sporadični prosvjedi se prebrzo pacificiraju i dirigiranim ignoriranjem medija potisnu u zaborav.

U takvom stanju najveće šanse imaju oni koji će raspolagati discipliniranim ešalonima vjernih birača neosjetljivih na bilo kakve brljotine obožavanih lidera, dok će uspjeh drugih ovisiti isključivo o tome da li će i koliko uspjeti iz letargije trgnuti većinski ostatak birača.

Dakle, za ishod različit od desetljećima uobičajenog će trebati kod "širokih narodnih masa" probuditi nadu da ipak može biti bolje. Ne da se samo priča kako to zaslužujemo već da se to doista može i hoće postići. Dakako, ne uvjeravajući nas kako je neki od kandidata supermen već da će moći potaknuti pozitivne promjene.
Iskreno, za sada ne prepoznajem likove koji nam šalju takve signale, a da su dovoljno uvjerljivi.

Društvo političara koje uspjehom smatra dostizanje i iskamčivanje do sada najvišeg pojedinačnog iznosa kreditnog zaduženja, odnosno ništa ne čini da barem zaurla protiv takvog stava i načina vođenja politike i države, ne bi smjelo uopće imati ambiciju da reflektira na prestižan položaj a kamoli da očekuju nečiji glas.

Ovo što je SDP započeo samo je naoko veliki demokratski iskorak u procesu odabira predsjedničkog kandidata. Da bi to doista i bio, kandidate se nije smjelo svesti na dva imena već omogućiti natjecanje svih iz stranke koji to žele pa, zašto ne, čak i onih koji nisu članovi stranke ali koje bi stranka kao najkvalitetnije nestranačke kandidate u kandidaturi podržala ukoliko smatra da su ti ono što Hrvatskoj treba. Prema Ustavu, predsjednik i tako ne smije biti član političke stranke a ne bi smio niti voditi stranačku politiku, strančariti još manje.

Nama treba promjena načina razmišljanja o državi i načinu na koji se vodi. Kriza je povjerenja a uspjet će onaj koji ga uspije (ponovo) probuditi. U suprotnom, birat ćemo (opet) između dva zla ono manje.

B-52

Tko je glasao

...kandidate se nije smjelo

...kandidate se nije smjelo svesti na dva imena ...
Slažem se, i trebali su to rastegnit par mjeseci, dobili bi pažnju u medijima bez obzira na (ne)sadržaj. I točno je da su mogli staviti neovisnog kandidata. U zadnje vrijeme roba se bolje prodaje sa naljepnicom "Nezavisni" nego sa naljepnicom "SDP".

Tko je glasao

Baš sam jučer bio na kafi

Baš sam jučer bio na kafi s dečkom koji je prijatelj s jednim čovjekom, susjedom Ljube Jurčića. I tako priča gospon kako on nikad ne bi glasao za Ljubu jer čovjek je napravio garažu koja je premala za njegov auto.. ne zna čovjek kolika garaža mu treba, kako će taj voditi državu?

simplificirano jest, no rekao bih toliko istinito..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@Debe, da ne bude zabune,

@Debe, da ne bude zabune, nisam Rojsov štovatelj, a zanemariti ću i činjenicu da Rojsa poznam dugi niz godina i pouzdano znam da je svoje sposobnosti dokazao time što je godinama uspješno prevozio tisuće i tisuće u Domovinu i natrag u Njemačku.

Poslužiti ću se boljim izvorom sa terena, jer moj izvor nije "prijatelj, prijatelja" kao kod tebe, već nekoliko direktnih Rojsovih susjeda, koji svi za redom imaju samo riječi pohvale za njega i kojima je Rojs za razliku od mmnogih drugih pomogao.

Ako bi se u ocjenjivanju nečijih sposobnosti osvrnuo i na izgled dvorišta te osobe, kod Rojsa bi se mirne duše moglo reći da bi nam država, bar po vanjskom izgledu, ličila na uzorno dvorište.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Koliko je meni poznato, Rojs

Koliko je meni poznato, Rojs se ne razmišlja kandidirati za predsjednika

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@Debe, neovisno o tome dali

@Debe, neovisno o tome dali Rojs razmišlja o kandidituri za predsjednika države, moj se je komentar odnosio isključivo na moju ocjeni Rojsovih sposobnosti.

Inače po pitanju cijeloga cirkusa koji nam predstoji u svezi predsjedničkih izbora, mislim da smo ponovno pred ponavljanjem starog igrokaza pod nazivom "vidjela žaba da se konji potkivaju, pa i ona digla nogu."

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ne samo da je

Ne samo da je "simplificirano" nego je i logički pogrešno (loš a fortiori argument). Čak i ako stavimo na stranu vjerojatnost da je šansa da je garažu gradio/projektirao sam gotovo nikakva (kao i da bi u slučaju izbora predsjedničke ovlasti obavljao sam), sigurno je da "građevinski genij" i "liderski potencijal" nisu u korelaciji. Pravi primjer je Jandroković - dobar građevinar, a čisto sranje od političara.

Opinioiuris

Tko je glasao

Djelomično se slažem s

Djelomično se slažem s opinijem. :)
Štoviše, možda se upravo u uskoj garaži i nalazi sama bit političkog genija Ljube Jurčića.
Ovako svoj veliki auto mora parkirati vani, da ga svi vide i pomisle: "Gle, kakav dobar auto ima Ljubo, sigurno je jako pametan i sposoban", tzv. Kerum-efekt.
Istovremeno Ljubo može vrlo lako odbaciti prigovore za seljačiju i preseravanje, tzv. Kerum-efekt II, budući da se uvijek može izvaditi na činjenicu da je on skroman i da nije bahat i da bi se najradije parkirao u garažu, ali je ista premala, pa se mora parkirati vani, tzv. efekt "Kerum s ljudskim licem."

Tko je glasao

@hdz-ekonom sve dok jurčić

@hdz-ekonom
sve dok jurčić nije došao do toga da mu garažu za blindirani bmw (koji ono po redu?) plaćaju porezni obveznici, mislim da je njegova garaža njegova privatna stvar, bila premala ili prevelika.
bez nekog utjecaja na to kakav je on kao političar.

Tko je glasao

Diana, sve dok jurčić nije

Diana,

sve dok jurčić nije došao do toga da mu garažu za blindirani bmw (koji ono po redu?) plaćaju porezni obveznici,

Kaj i on ima blindirani auto?

Kak to da se več ljevičari nisu pobunili zbog toga?

Tko je glasao

Kaj i on ima blindirani

Kaj i on ima blindirani auto?
Kak to da se več ljevičari nisu pobunili zbog toga?

REPUBLIKA HRVATSKA

POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Ime: LJUBO
Prezime: JURČIĆ

Vrsta: OSOBNI AUTOMOBIL
Marka: BMW X3
Godina proizvodnje: 2004.
Vrijednost: 20.000E

Ime: IVO
Prezime: SANADER

Vrsta: OSOBNI AUTOMOBIL
Marka: RENAULT 8
Godina proizvodnje: 1967.

sramota je da Jurčić kao pripadnik ljevice ima bolji auto od premijera desničara.

Ljubo, odmah da si se riješio tog BMW-a i pitaj Sanadera gdje se mogu kupit auti stariji od 1970.

evo Skviki, ja sam protestirao. s čim se vi bavite...

http://www.sukobinteresa.hr/

Tko je glasao

evo Skviki, ja sam

evo Skviki, ja sam protestirao. s čim se vi bavite...

Trošim penziju, hranim vrapce, tuđe mačke i spašavam im živote, uz to vodim pesa u šetnju i uređivam po malo vrt.

Kad imam vremena, a imam ga fala dragom Bogu dosta, se zadržavam na pollitika.com.

Tko je glasao

@skviki ne, on još nema,

@skviki
ne, on još nema, bar koliko ja znam. to je bila aluzija na ona 2 od sanadera ;)

Tko je glasao

bio na kafi s dečkom koji

bio na kafi s dečkom koji je prijatelj s jednim čovjekom, susjedom Ljube Jurčića
To je ka' ono od TBF "priko prike od prike, pa njegovog prike".

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

sumnjaš u moje izvore? kak

sumnjaš u moje izvore? kak misliš kak novinari dolaze do svojih informacija? ova je barem lako provjerljiva :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

a gdje je to napravio

a gdje je to napravio garažu, ajde da vidimo lokaciju pa da saznamo da li je informacija točna

Tko je glasao

budem pitao :)

budem pitao :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Zanimljivo kako si nabrojao

Zanimljivo kako si nabrojao sve te kandidate i stavio ih u 'tagove' a da nijednom riječju nisi spomenuo M. Tuđmana koji je prvi službeno najavio kandidaturu; kao što nisi spomenuo niti J. Jurčevića koji je nedavno objavio svoju kandidaturu:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleVie...
Pa imamo tu i gospodina Deana Golubića npr. iz pokreta nacionalnih demokrata:
http://www.nacionalnidemokrati.com/
koji su puuuuuno veći desničari od onih o kojima ti pričaš:
Očekivano, za razlku od desnice koja se barem dojimlje organiziranom...
Što je tebi 'desnica'? HDZ ? Nemoj biti smiješan..., a tek 'ljevica': SDP, HNS itd.
Svi nabrojani su izdajnici hrvatske države i naroda što su potvrdili bezbroj puta do sada od kada su postali savez za Europu i nitko sretniji od mene kada bih ujutro, nakon buđenja, shvatio da ih je sve vrag odnio, jer njemu, gledajući njihove postupke zadnjih godina, pripadaju!

cogito ergo sum

Tko je glasao

A najveći izdajnici

A najveći izdajnici hrvatske države su ... ljudi, sam narod, odnosno glasači koji su izabrali i konstantno i dalje biraju te izdajnike!!!!

Tko je glasao

a da nijednom riječju nisi

a da nijednom riječju nisi spomenuo M. Tuđmana koji je prvi službeno najavio kandidaturu

kako nisam? gledam sada gore i definitivno je spomenut, ne doduše imenom nego kategorijom ali je svejedno gore

Tko je glasao

Mrak, mogao bi ti preuzeti

Mrak, mogao bi ti preuzeti kampanju Mireka Tuđmana. :)
Za početak, lansiraj termin "Miroslav Tuđman - hrvatski Obama" i pošalji ga u solarij jedno 12 sati. A ak to zakaže, onda kanta Sadolina. :)
Naravno, trebalo bi smisliti način kako Gracina držati dalje od Mireka, po mogućnosti da podržava nekog njegovog protukandidata. :)

Tko je glasao

@hdz-ekonomija, nasmijao sam

@hdz-ekonomija, nasmijao sam se do suza! Ti si jedan grozno simpatičan, natprosječno iteligentan i obrazovan (bolje: načitan) zajebant. Sviđa mi se što nisi zlopamtilo ni neki osvetoljubiv tip.
Bez obzira što se tebe nikako, navodno, nije u stanju dobiti na neki skup licem u lice, mislim da se treba potruditi i upoznati "sadržaj" ovog zanimljivog nick-a - @hdz-ekonomija!

Sad ozbiljno! Jest @mrak malo zakamuflirao neke nabrojene kandidate. Biti će tu svašta, možda ne samo sadolina već i "katrana i perja"!
Biti ću teško razočaran bude li opet predsjednik netko iz jedne iz jedne od "dvije štale" najjačih stranaka i njihovih satelita.

Ja sam za drastične promijene! Dajte mi nekog koga će zavoljeti ili voli i uvažava običan narod nezaluđen spin-doktorima HDZ-a i SDP-a.
Imate li takvog?

Tko je glasao

misliš kao kregarovu? My

misliš kao kregarovu?

My Soul

Tko je glasao

Svi nabrojani su vec vidjeni

Svi nabrojani su vec vidjeni u zajednickom timu i u igri koja se zove:
" Od 0 do bezbroj milijardi € drzavnog duga"
Iz tog razloga bi bilo lijepo od nas da ih vise ne zamaramo jer je valjda i njima dosadilo dalje unistavati sve sto su u zivotu radili u politici.

Tko je glasao

zovite Rohatinskog. Ili, da

zovite Rohatinskog.
Ili, da ga čuvamo za vladu?

najbolji ljudi se ne ističu sami. potaknimo ih mi

www.pokret4d.org

Tko je glasao

Kaj nisu većina njih

Kaj nisu većina njih ''ljudi vesne pusić''?
U praktično-egzekutivnom smislu...?

Tko je glasao

Nisam baš zadovoljan

Nisam baš zadovoljan analizom. Previdjelo se puno stvari.

Stipe Mesić može stvoriti kandidata za predsjednika doslovce iz ničega. Ima infrastrukturu oko ureda predsjednika, HNS-ovu infrastrukturu u slučaju potrebe i koliko god to kome pasalo ili ne, potporu velikog broja građanja koji će poslušati njegov "endorsement". Uostalom, takav endorsement od odlazećeg predsjednika ne bi bio rjetkost u političkom svijetu. Štoviše, briga o dobrom nasljedniku je i briga o budućnosti zemlje.

Milan Bandić koji može u Zagrebu (koji je ne zaboravimo 1/4 Hrvatske) u stanju skupiti preko 60 posto glasova, koji je u stanju (možda jedini od spomenutih) skupiti veliki broj glasova u BiH i van Hrvatske i koji ima simpatizere u svim djelovima zemlje je vrlo potencijalni kandidat. Možda jedini koji može parirati Sanaderu u velikom dvoboju ako se Sanader za njega odluči. I SDP kao stranka tu nema niti što za reći. On je dovoljno jak i bez Zokijevog blagoslova. Zagreb može ostaviti zamjeniku i nastaviti direktnu kontrolu bitnih stvari, a povući se iz svakodnevne operative. A što se tiče skandala oko njega, Sanader sigurno ima više putra na glavi.

Zlatko Komadina je izvrstan čovjek, župan, stručnjak i političar. Znam da ga van Primorsko-goranske ne zna puno ljudi, ali za njega je dovoljno par popraćenijih javnih nastupa i ljudi će prepoznati sve njegove kvalitete. Iznimno racionalan, realan, skroman, sposoban, jasan u izlaganju, pristupačan, zna sa novinarima... Posebno ukoliko bi bio Mesićev kandidat za nasljednika bio bi siguran u drugom krugu.

Denis Latin mogao bi biti autsajder koji kao već toliko puta kod nas radi iznenađenje. Mesić je bio izneneđenje, Mikšić je bio iznenađenje, Kerum je bio iznenađenje, Kregar je bio iznenađenje, Milanović je bio iznenađenje... Čovjek je preživio rat u punoj žestini, a ostao je borcem za čovječnost bez mržnje prema krivim krvnim zrncima. Borcem za istinu i pravdu, te čovjekom koji je pokrenuo brojne teme o kojima se nije smjelo razgovarati. Nije se uprljao ni na koji način i javnost ga percipira kao antitezu tipičnog HR političara i to je točno ono što mu može dati snagu. Ukoliko bude imao financije i organizaciju može otići daleko.

Ivica Mudrinić je potencijalni kandidat desnog centra. Kroz HDZ zbog tenzija sa Sanaderom neće moći puno, pa mu je put do Vlade nemoguć, ali trka za predsjednika moguća. Osim manjih skandala iz početka 90-tih koji ga danas neće puno okrznuti ima čistu priču. Da je samo HDZ-ov čovjek, a ne sposoban menadžer davno bi odletio iz HT-a. Ima dostup do financija, tihu potporu dijela HDZ-a i desnijih birača, razumije se u organizaciju i menadžment što kod kampanje može biti ključno. Mislim da može lako dobiti glasove mlađe urbane populacije, bijelih okovratnika, ulagača... Uz fokus na ekonomiju koja je tema br. 1 on je u tom segmentu najjači. Jači i od teoretičara Jurčića.

hatepogodak

Tko je glasao

Odličan dodatak analizi,

Odličan dodatak analizi, naročito kad je Mudrinić u pitanju. Mudri već neko vrijeme istupa daleko više politički no što to traže njegove funkcije, pa čak i pozicije u GSV-u. Nešto se iza toga krije, nije nemoguće da je riječ o ambicijama za osvajanje Pantovčaka.

A u tome bi mogao dobiti i podršku dr. Ive. Naime, nisam baš uvjeren da je on voljan tek tako pustiti vlast iz ruku, pogotovo zato što u zemlji trenutno nema snage koja bi mu je izbila. Netko poput Mudrinića na predsjedničkoj poziciji mu ne bi smetao. Dapače, vjerojatno bi se otvorile prilike za nove kombinacije...

Tko je glasao

Lijepo, lijepo, ali ... od

Lijepo, lijepo, ali ... od pustih spominjanja svih tih imena, nigdje nisam primijetila komentar o tome - koliko su zapravo svi ti kandidati dobri za budućnost Hrvatske i njezin "image" u svijetu. Samo mišljenja tko bi mogao prije dobiti izbore, zato što imaju više para, ili ih 1/2 Hrvatske više voli, ili su dobri muljatori - dakle, komentari su samo o tome tko koliko peška u ovom trenutku, a ne šta bi ti ljudi značili za RH.

Bez obzira sa koje strane se gleda, sa lijeve ili desne, čovjek bi trebao biti pošten, nesklon muljanju, svakako iskren anitfašist. Trebao bi iskreno raditi u interesu Hrvatske, a ne u svom interesu. Položaj predsjednika mu ne bi smio biti primaran kao sredstvo probitka u životu, kao sredstvo postizanja što boljeg položaja i izvor arogantne moći.

Svakako mu predsjednički položaj ne bi smio biti bijeg od komplikacija u zemlji, a za koje je sam kriv, pa uz to lijepa nagrada za loš rad, drastično stanje u državi, za neispunjavanje mnogih važnih državnih ciljeva, za pljačku i muljažu.

Ali, već znamo kako će i ova priča završiti. U državi sa narodom koji ništa ne pamti, koji dozvoljava da mu se stalno serviraju "sirove strasti" kao najvažnija stvar u životu, sve je moguće. I najcrnji scenarij. I najbezvezniji, i najluđi i najbeskorisniji. Samo ne - najpametniji.

Tko je glasao

...svakako iskren

...svakako iskren anitfašist.
Aha, treba nam novi Mesić?
Protiv koga bi se taj borio?
Nije mi jasno što vi antifašisti konzumirate od droga ili je to prirodno kad vas toliko dugo drži!

cogito ergo sum

Tko je glasao

Zašto treba biti na drogama

Zašto treba biti na drogama da bi bio antifašist?
Koja je druga opcija? Ili si antifašist ili si fašist jer je antifašizam kontra na fašizam. Valjda ćemo se složiti da nismo fašisti, dakle smo antifašisti.

I danas ima fašizma po svijetu i potrebno se boriti protiv njega. Primjerice, režim Slobodana Miloševića je bio fašistički i svak tko je bio protiv njega je antifašist.

Slažem se s tobom u jednoj stvari. Nema potrebe da se kandidati izjašnjavaju da su antifašisti. Mislim, to bi se trebalo podrazumijevati. Pa neće valjda netko doći i reći: " Ja sam taj i taj, kandidat sam za predsjednika i fašist sam."

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci