Tagovi

Svi ?emo biti umirovljenici

Svi ?emo biti umirovljenici jednog dana. Netko prije netko kasnije ali nam je to svima svijetla budu?nost. Neki dan smo mogli vidjeti na HTV prilog o turisti?kim posjetima na Jadranu u zimskim mjesecima. Naši gosti zimi su u pravilu umirovljenici iz zapadnih zemalja pa ?ak i nama susjedne Slovenije.
Postavlja se pitanje koliko naših umirovljenika može sebi dopustiti mogu?nost da ode 15 dana u Opatiju ili Split, Dubrovnik , ili bilo koji naš primorski grad? Koliko ih to može danas a koliko ?e ih to mo?i u narednom periodu?
Osim manjeg dijela ljudi s povlaštenim mirovinama i dijela bivših „radnika“ s nadprosje?nim primanjima koji su si to uvijek mogli priuštiti, gotovo nitko. Velika ve?ina naših umirovljenika preko 90% ima problem preživljavanja s postoje?im mirovinama, a vrijeme koje je pred nama donosi samo lošije uvjete i odlaska u mirovinu i mogu?nosti mirovinskog fonda su sve manje tako da su i mirovine sve manje.
Uzroci?
Na podru?ju bivše Jugoslavije prvi smo uveli sustav osiguranja radnika još tamo 1922 kada je tadašnji sustav objedinjavao i socijalnu i zdravstvenu i mirovinsku zaštitu osiguranih osoba. Sustav je do današnjeg dana kontinuirano djelovao ?ak i u ratno vrijeme . Raznim dopunama i izmjenama Zakona broj osiguranih osoba se kontinuirano pove?avao da bi 1988 imao i najve?i broj oko 1 980 000 . Zbog loše gospodarske politike, prije rata, prije privatizacije,prije plja?ke u pretvorbi i privatizaciji, u naredne dvije godine izgubljeno je 300 000 radnih mjesta te je 1990 broj osiguranih osoba bio 1 680 000.
Ratno vrijeme je dovelo do bržeg propadanja i zatvaranja ionako loših poduze?a te je po?elo naglo pove?anje broja korisnika mirovina kojih smo 1990 imali oko 580 000 , a 1992 770 000 da bi danas naraslo na preko milijun od ?ega je oko 70 000 tzv. povlaštenih mirovina tj. mirovina koje nisu proizašle iz upla?enih doprinosa, a broj radnika nam stagnira na oko 1 500 000.
Iz ovako na grubo prikazanih statisti?kih podataka, koje pišem iz glave pa su mogu?a manja odstupanja, je vidljivo da je glavni uzrok niskih mirovina izuzetno loša gospodarska situacija, loše , neu?inkovito i neefikasno gospodarstvo, a da su rat, plja?ka u pretvorbi i privatizaciji samo posljedice takvog gospodarskog stanja u Jugoslaviji koje se samo prenijelo i u Hrvatsku i zadržalo do danas.
Na žalost mjere koje predlaže vlada a planira ih ostvariti kroz investicije s kojima se slaže i oporba ne?e niti malo promijeniti to stanje niti ?e uticati na promjenu odnosa broja osiguranika i broja umirovljenika. Negativni trend se produbljuje i pove?anjem životnog standarda zadnjih trideset godina što je dovelo i do pove?anja životnog vijeka ljudi pa tako i broja umirovljenika. Na ovaj trend zapadne zemlje, a i mi samo prepisali, odgovorili su produljenjem radnog vijeka s 60 godina na 65 godina.
Rješenje?
Prije sedam godina pristupilo se zadnjoj mirovinskoj reformi i pokušao se uskladiti naš mirovinski sustav sa sustavim naprednijih zapadnih zemalja te je uveden 2 stup kao obavezno mirovinsko osiguranje koji je zamišljen da mla?i ljudi dio sredstava koji se upla?uju u mirovinsko osiguranje upla?uju na svoj ra?un u mirovinskim fondovima te bi im takva uplata poslije bila i osnovica za mirovinu. Sredstva se upla?uju u fondove koji bi trebali ulaganjem u zakonom propisane vrijednosnice još nešto zaraditi i pove?ati upla?enu sumu.
U dnevniku http://pollitika.com/buduce-mirovine-pred-bankrotom upozorio sam na loše rezultate upravljanja tim novcem i ?injenicu da poslije sedam godina ti fondovi su porasli samo 139 milijuna kuna što ne podmiruje ni inflaciju prve godine upla?ivanja tako da smo realno izgubili oko 15% upla?enog novca i da ?e nam u skladu s tim i budu?e mirovine biti male. Dao sam i prijedlog u što bi se trebala ulagati ta sredstva da se stanje drasti?no promjeni u vrlo kratkom periodu.
Drugi na?in rješavanja sadašnjih i budu?ih mirovina je rješavanje gospodarske situacije u državi ali ne na na?in da se veselimo otvaranju radnih mjesta s pla?om od 2-3 000 kuna jer to samo naizgled rješava probleme u državi jer se smanjuje stopa nezaposlenosti ali ne pove?ava bitno sumu koja se upla?uje za mirovinski fond.
Naime, jedini na?in da pove?amo uplate u mirovinski fond je da pove?amo rezultate rada u gospodarstvu a time i pla?e radnicima. Prosje?na pla?a mora do?i na minimalno 10 000 kuna a najmanja pla?a sadašnjih 5 500 kuna ?ime bi se udvostru?ile sume upla?enih sredstava u mirovinski fona ali sredstva poreza na dohodak.
U mnogim gospodarskim granama imamo prostora za pove?anje dohotka, pla?a radnika i ukupnih prihoda poduzetnika.
Jedna od tih grana je poljoprivreda. Sada je u toj grani uposleno 220 000 ljudi kod gotovo 200 000 poduzetnika. Ve?ina tih poduzetnika jedva zadovoljava uvjete za ulazak u sustav PDV. Država je za poljoprivredu smanjila visinu prometa s kojim se ulazi u sustav PDV pa on sada za poljoprivredu iznosi 25 000,0 godišnje i samo oni poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a mogu ostvariti pravo na poticaje za poljoprivrednu proizvodnju. Ve? iz ovoga je jasno da ve?ina naših seljaka ne može ostvariti ukupni prihod u visini prosje?ne pla?e radnika u RH a pogotovo nije u stanju ostvariti ozbiljniji dohodak i puniti mirovinski fond. Jasno je da je ve?i dio tih radnih mjesta ugrožen i da ?e u narednih 10-tak godina propasti jer sadašnju proizvodnju može ostvariti svega 30 000 radnika u tom sektoru. Država vrlo brzo mora umjesto bacanja novaca u poticaje i potpore seljacima koji s sadašnjim proizvodnim programom i sadašnjom efikasnoš?u proizvodnje idu u sigurnu propast , promijeniti strukturu proizvodnje na malim selja?kim posjedima koji ?ine 90% poduzetnika na selu. Promjenom strukture proizvodnje s ratarskih kultura na povrtlarske kulture , egzoti?no vo?e, ljekovito bilje i dr. radno intenzivne kulture pove?ao bi se prihod po hektaru sa sadašnjih 5-7 000 kuna na 50-200.000 kuna što ?e sa?uvati najmanje 150 000 selja?kih doma?instava i njihov ukupni prihod uve?ati najmanje 10 puta i njihov dohodak dovesti u rang prosje?ne pla?e u RH a u ve?ini slu?ajeva i više od toga.
Uz sto?arsku proizvodnju organizirati bioplinske pogone što ?e pove?ati ukupni prihod sto?arstva za 60-70% te stvoriti uvjete za daljnje pove?anje sto?arske proizvodnje, nižu cijenu proizvodnje i pove?anje dohotka nekoliko puta.

Drugi izuzetno bitan i vrijedan sektor je turizam gdje imamo problem trajanja glavne turisti?ke sezone od svega 60-70 dana kako u kojem kraju a izgradili smo kompletnu infrastrukturu. Nedostaju samo sadržaji i turisti?ka politika koji ?e privu?i posjetitelje tokom cijele godine. Naše ministarstvo turizma ima ukupni prora?un oko 800 milijuna kuna i naravno da s tim sredstvima ne može mnogo ni u?initi, a upravo u tom sektoru uz pove?ana ulaganja u sadržaje možemo mnogo više iskoristiti i ostale sadržaje restorane, hotele, popuniti krevete i sl. Produljivanje sezone sa 60-70 dana na 200 dana uticati ?e na pove?anje dohotka minimalno 5 puta i više,što ?e se odraziti i na uposlenost kapaciteta, potrebu za radnom snagom a samim tim i za pove?anje pla?a radnika i svih drugih pozitivnih efekata koje to nosi sa sobom.
Pove?ane pla?e i dohodci pove?ati ?e i doma?u potrošnju što bi potaknulo pozitivni slijed gospodarskih aktivnosti umjesto sadašnjeg negativnog slijeda gospodarskih aktivnosti.

Pokušao sam u ovom dnevniku skrenuti pažnju na stvarne uzroke naše loše stvarnosti i loših gospodarskih trendova zadnjih 30-tak godina koji su doveli do urušavanja kako Jugoslavije tako i sadašnje loše situacije u Hrvatskoj. Na žalost ti trendovi nisu prekinuti samo se lošim gospodarskim mjerama produbljuju.
Danas to najviše osje?aju umirovljenici a sutra smo i svi mi budu?i umirovljenici.

Komentari

Evo, za 15-tak dana punim 40

Evo, za 15-tak dana punim 40 godina radnog staža sa možda svega 30 dana bolovanja u cijelom stažu. I moram priznati sa sam već pomalo umoran od svega što je prešlo preko mene u tih 40 godina .

Ali kada bih se sada odlućio otići u mirovinu bio bih kažnjem s umanjenjem mirovine jer
mi do punih 65 godina života nedostaje 12 mjeseci.

I moram Vam priznati da me je strah života poslije odlaska. Kčerka nezaposlena, žena već
godinama u mizernoj invalidskoj mirovini, već sada sa postojećim sredstvima jedva vežemo
kraj s krajem. Auta sam se već davno odrekao, zadnjeg ljetovanja se već niti ne sjećam, kuća
zahtjeva popravke koje si ne mogu pruštiti.

S druge strane imate razno razne privilegirane i povlaštene umirovljenike sa velikim mirovinama
koje takove brige ne muće.

Nažalost, nova hrvatska država sazdana je na temeljima koji su nepravedni za većinu njenih žitelja.
Zato bi ga trebalo iz temelja deinstalirati i krenuti sa stvaranjem novog na novim pravednijim
osnovama.

Ako ne za nas, onda za one koji dolaze poslije nas.

Inigo

Tko je glasao

kokić moj

ne daj se ti!
ujutro stavi tablu na prsa sa adresom kamo ideš, na leđa kamo se trebaš vratit i dobri ljudi će te usmjeravat da se ne izgubiš!
do tad, gledaj naše mlade snage! od njih se može puno toga naučiti! ako ništa drugo, znat ćeš koja su ti bila prava a da ih nisi nikad iskoristio a po pitanju odgovornosti, pa čuj nije lako, ali i to te nauče ....
šalu na stranu, žalosno, jako žalosno....
dok sam bila tri godine u nepostojećem robovlasničkom sustavu (radila bez plaće), objasnila mi je kolegica da ako i ikad isplivam, zaposlim se i dobijem plaću, da mi to baš ne će puno pomoći oko visine mirovine....da postoji nekakva caka po kojoj ne ću moći dalje od 1400-1500kn koliko sad dobivaju moje kolegice iz propale firme.....
dakle, ti si gospodin čovjek, možeš uz kruh i mlijeko, jednom tjedno kupit i jogurt!
moja će penzija otić u zrak, da popuni državnu blagajnu! gušti su gušti!
to je nama naša borba dala!

Tko je glasao

@inigo, Evo, za 15-tak dana

@inigo,
Evo, za 15-tak dana punim 40 godina radnog staža sa možda svega 30 dana bolovanja u cijelom stažu. I moram priznati sa sam već pomalo umoran od svega što je prešlo preko mene u tih 40 godina .
.
Ali kada bih se sada odlućio otići u mirovinu bio bih kažnjem s umanjenjem mirovine jer
mi do punih 65 godina života nedostaje 12 mjeseci.

40 godina radnog staža bez obzira na kronološku dob se ne smije smatrati prijevremenom mirovinom niti penalizirati..... I to je jedan od prioritetnih zadataka Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe

Tko je glasao

Problem je u tome što bi onda

Problem je u tome što bi onda teoretski Inigo živio 12 mjeseci "predugo" na "teret" mirovinskog fonda.

Inigo, ako ti nije problem, možeš li napisati kolika bi ti bila penzija, nakon 40 godina rada i ulaganja u mirovinske fondove, sad po novim pravilima, za oba slučaja (da u penziju ideš odmah, ili za godinu dana)?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Evo,

Evo, prema mojim zadnjim informacijama koje sam dobio od mirovinskog osiguranja
bila bi 3.200,oo kn.
Što kažeš ?

Inigo

Tko je glasao

Mogu samo reći kako se

Mogu samo reći kako se iskreno nadam da si do sada sve svoje životne probleme riješio i da si dobra zdravlja. Želim ti svako dobro.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Odličan dnevnik. Jedna

Odličan dnevnik. Jedna primjedba, oni umirovljenici koji dolaze izvana na odmore po našoj obali dok naši umirovljenici jedva preživljavaju te izlete često ne plačaju iz svojih mirovina. U mnogim zapadnim zemljama često su se odlučivali ne oslanjati se na svoje mirovine nego su jednom kad su dobili radno mjesto počeli uplačivati različita "osiguranja". Tako u većini zemalja je statistika životnih osiguranja:glavi stanovnika 1:1, a u nekima kao njemačka ako se ne varam preko 2:1. Preko radnog staža radi i štedi, a kada ode u mirovinu ono što je uštedio je lijepi bonus upravo za takve izlete. Kod nas je taj omjer ako se dobro sjećam jednih statistika negdje oko 0.2:1.
Sad, ne možemo kriviti ljude koji su već pred kraj radnog staža ili su umirovljenici što oni nisu štedjeli, nisu im bila na raspolaganju sve opcije a i bio je drugi mentalitet. Ali ću moći za 20 godina kriviti one koji odu u mirovinu ali ništa nisu uštedjeli, a primanja i životna situacija su im to omogućavali.

Tko je glasao

preporučeni link za brojke

Preporučujem link www.mirovinsko.hr (upozorenje, prije klikanja skuhati dovoljan broj kave, kamilice... i ohladiti votku, ovisno o ukusu) koji stvarno precizno i dosta ažurno daje podatke o "broju osoba u registru - zaposlenika" i "broju korisnika mirovine" te razne druge podatke. Zadnji puta kada sam kliknuo je odnos bio 1,23 : 1. Uskoro će me biti strah kliknuti na taj link.

Statistika je naravno još poraznija kada se shvati da u tih "1,23" spada i cca 70.000 ljudi koji rade, a ne primaju plaću. A budući da ukupni doprinos za mirovinsko iznosi 20% (20+0 ili 15+5, ovisno o godinama) i to samo na bruto I., budućnost je katastrofična.

A kada ovako mlad čovjek (kao ja, jelte) - koji kao i drugi četvrtinu svog doprinosa uplaćuje u drugi stup koji svečano izjavi da nije uspio pokriti niti troškove inflacije (štonobi se reklo - bilo bi bolje da su po uplatama kupovali švicarske franke i ništa drugo)... čovjeku ne preostaje nego da plaće od sreće.

Budući pretpostavljam da će jedna od budućih mjera biti "češljanje evidencije nezaposlenih" (što se već jednom radilo), očekuje nas fantastično statističko poboljšanje u tom segmentu. Ali za mirovine baš i ne vidim neki brzi izlaz. Čak niti statistički.

Tko je glasao

maybe

Svi ćemo biti umirovljenici jednog dana.

ako to doživimo ;-)

Tko je glasao

Doživljenje

Dinamitd,

ili ako mirovinu uspijemo zaraditi.

Tragično je da su mnogi ljudi izgubili svoja radna mjesta, znamo i kako;
a još tragičnije da ima jako malo nade da nađu nova zaposlenja,
na kojima bi mogli zaraditi svoju mirovinu.

Uzalud nam cjeloživotno učenje,
uzalud sva upornost u traženju posla,
kada za jedno radno mjesto,
molbe pošalje više od stotinu ljudi.

Naravno, gospodu iz vlasti;
a bome i oporbe, budimo realni i otvoreni;
to ne zabrinjava, niti zanima;
njima je cilj opskrbiti sebe i potomstvo.

Gdje će raditi naša djeca,
koja završavaju fakultete,
također ne zanima one odgovorne
za ovu strašnu stvarnost u kojoj moramo živjeti.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Taman htio nešto u tom stilu

Taman htio nešto u tom stilu komentirati. Preduhitrio si me.

Iskreno, ne nadam se dočekati mirovinu. Tim više jer predviđam u slijedećih 10 godina da će netko predložiti i prihvatiti da se u mirovinu ide sa 70 godina života. Takav prijedlog je krajnji domet onih koji odlučuju o tome. A taj prijedlog će braniti time da bi se tako omjer umirovljenika i zaposlenih popravio.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

SVI ili neki?

Svi starimo.
Svi ćemo jednog dana svoj zadnji dah izdahnuti.

Svi paltimo porez kad tad!

a nećemo SVI u mirovinu... nije ti ovo zemlja u kojoj Čovjek ima pravo na mirovinu koja se temelji samo na godište!

a kada netko proba predstaviti ili ne dao Bog još i usporediti ili čak predložiti nešto poput ovoga što je sasvim normalna stvar u enkim zemljama... "KUKURIKU"...... ONDA SMO HRVATINE... PONOSNI I PAMETNI! SVEZNAJUČA BIĆA!

Think about it!

Zdravo.

Obrisan

Tko je glasao

Nadopuna

Dnevnik je pisan iz perspektive u kojoj je broj umirovljenika fiksan.
Mislim da se time gubi jos jedan nacin za rjesavanje problema loseg omjera zaposlenih (i doprinosa za mirovinski sustav koji dolaze iz njihovih placa) i umirovljenika. Hrvatska ima izrazito visok broj prijevremeno i povlasteno umirovljenih koji predstavljaju dvostruko opterecenje za proracun - em ga ne pune kroz placu koju bi zaradjivali, em ga prazne kroz mirovinu. Utoliko bi stvaranje ozracja u kojemu bi se umirovljenici stimulirali na ponovno (puno ili djelomicno) zaposljavanje imalo dvostruki benefit. to naravno ne smije biti jedina mjera, vec samo jedan od fokusa programa cjelokupnog razvoja gospodarstva / proizvodnje.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Pozdrav

Ja se i slažem i ne slažem zato što svaka produljenja radnog staža opasno podsjećaju na globalnu utrku do dna (race to the bottom) s radnom snagom, ali što-je.tu-je treba podmetnut leđa za izlazak iz krize
Ja mlad i neiskusan, oni stari i iskusni, zvuči čudno, ali zar nema smisla da ljudi nastave (ako žele) raditi kao neka vrsta mentora vježbenicima u struci. Em bi poslodavci lakše zaposlili mlade, em bi izvukli starije iz mirovanja. Nek se jedna plaća dijeli između mentora i vježbenika po nekoj formuli. Meni će pomoći da se odbijem od sise, mentor ne mora više viriti u kontejner ak ima koja plastična boca.
Inače sviđa mi se dnevnik, ako prođe one izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu o spuštanju naknade za prenamjenu vrijednog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko s 100% na 10% vrijednosti odmah malo izglancaj ovaj dio o poljoprivredi i šalji nadležnima za ustav. Čitaj u Poslovnom da će Ikea platiti oko 1,8 milijuna eura kao naknadu za 28 ha oranica pokraj Zg. To je neka vrst oportunitetnog troška, iliti koliko vlada cijeni poljoprivredu (ali i ti i ja znamo da je zemlja divna stvari i ako na njoj uposlimo svojih 10 prstića stvara dodanu vrijednost). Još ako se donesu izmjene po hitnom postupku, imaš hrpu razloga za neustavnost. Prvo je kontra ustava, zato što je vrijedno poljoprivredno zemljište zakonom zaštićeno. Zatim taj hitan postupak, koji čini se postaje omiljeno oruđe za malverzacije, nije za takve stvari, nego se koristi samo u hitnim slučajevima, u slučaju potreba obrane zemlje i tako nešto.

Živio
Ah da ko hoće neka čita Poslovni http://www.poslovni.hr/vijesti/naknada-pada-sa-100-na-10-vrijednosti-zem...

Tko je glasao

Prvo treba uspostaviti na

Prvo treba uspostaviti na realne osnove postojeće gospodarstvo. Nije mogućno postojećim umirovljenicima čak i ne zasluženim oduzeti mirovine i poslati ih raditi kad ni ovi što rade nisu u mogućnosti sebi zaraditi normalnu plaću jer je netko te ljude i poslao u mirovinu što nije imao za njih nikakvo drugo rješenje. Nemamo ga ni danas izuzev od njih napraviti još veće socijalne slučajeve.
Kad uspostavimo efikasno gospodarstvo neće ljudi lako ići u mirovinu. Sada idu jer raditi za 2-3 000 kuna ili dobiti mirovinu od 1 500 kuna većina se odluči za mirovinu i povremeni rad na crno.

Tko je glasao

Ne zaslužene mirovine

Nažalost tu se ne mogu složiti sa tobom ,mislim da će" pretresanje" nezasluženih mirovina uključujući
povlaštene biti neophodno.

Primjer : Žena radi kao čistačica u staračkom domu,stara je 50 godina,dok je bila zaposlena konstantno je
poboljevala,odlazila na terapije bila na bolovanju cca 3 mjeseca svake godine.
Otišla u mirovinu prije zadnjih izmjena mirovinskih zakona i dobila mirovinu.
Svaku sezonu radi na crno po 10 sati dnevno i više nije bolesna.

Situacija u kojoj meni osobno a i svim drugim zaposlenima država doslovce otima svaki mjesec lavovski dio( pogledati PK karticu)
bruto primanja radi namirenja takvih i sličnih pa i još gorih primjera meni je osobno neprihvatljivo.

Nisam protiv sustava generacijske solidarnosti ali sam sit financiranja ove banana republike koja nije u stanju zaštiti niti
vlastite (budžetske ) interese pa se prema državnom proračunu svatko odnosi kako mu se svidja.

Reanimator

Tko je glasao

A nije ti palo na pamet da ta

A nije ti palo na pamet da ta žena ne može preživjeti od svoje penzije, dok s druge strane poslodavac mulja i zapošljava na crno jer mu se tako više isplati nego da je najnormalnije zaposlio čistačicu?

Firma moje mame je otišla u stečaj i potjerali su je u penziju s 50 godina (da znaš moju mamu, shvatio je da joj je to bilo isto kao da su je živu zakopali). S 50 godina, pored stotine tisuća mlađih ljudi u potrazi za poslom, nemoguće joj je bilo nadati se stalnom zaposlenju. Tako ona već godinama malo radi kao dostavljačica, kao administrator, neko je vrijeme dadiljala i čistila... sve da ne umre od dosade kao prisilna domaćica. Što bi ona po tebi trebala napraviti, živahna, zdrava i bistra, sad s već više od 60 godina? Ako imaš kakav dobar prijedlog, svakako javi!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@ Bigulica

Vidi dolje pod ponašanje prema državnom proračunu-naravno bez sankcija za ikoga
od čistačice preko poslodavca do ministrice financija =radni naslov :udri brigu na veselje.

Država kao visoki oblik organizacije sa monopolom na prisilu,a koja ne može osigurati
i zaštititi nacionalne interese i vlastitu učinkovitost/financiranje jest što ????

Reanimator

Tko je glasao

Gle, kod nas na žalost ljudi

Gle, kod nas na žalost ljudi imaju mentalitet da krađa od države nije lopovluk. Taj mentalitet je logičan, i nije posljedica toga što su naši ljudi nepošteni, mutikaše i rođeni kao lopovi. Uostalom, mnogi su već primijetili kako naš čovjek uspješno funkcionira i uklopi se u uređenu sredinu - vani. Ako si putovao, sigurno si primijetio kako ta uređenost godi i kako brzo postane prirodna - ne moraš se ništa posebno na nju navikakavati, niti naporno stjecati nove navike.

(Zaobišla bih sad prevladavajuće teze o trulom zapadu, big brotheru itd.)

Gotovo svakodnevno čitamo o tome kako je država upropastila/pokrala milijunske iznose - zar to tebi ulijeva neko povjerenje? Zar ti zbog toga popušta stisak oko grla kad se najavljuju neki novi harači? Zar bi tebi izgledao uvjerljivo npr. apel - "nemojte izbjegavati plaćanje HTV pretplate, jer od vaših novaca mi kreiramo kvalitetan informativni, kulturni i obrazovni program za vašu djecu", a imaju 3500 zaposlenih i skoro sve im produkcije rade vanjske kuće?

U našoj su državi korjenite promjene potrebne u svakom segmentu, da bi se postigla odgovornost građana u stilu - potkradanje države mi se ne isplati, podmirivanje obveza prema državi mi se isplati i to je dužnost koju ću odgovorno ispunjavati.

Ja doista mislim da tipičnom 50-godišnjaku, koji ima pošten i pošteno plaćen posao u uređenoj radnoj sredini i životnom okruženju, ne može izgledati privlačno ideja da ode u penziju i bulji u TV do smrti... Ili da radi u fušu...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

a možda ovako

Gle, kod nas na žalost država ima mentalitet da krađa od naroda nije lopovluk.

I zašto narod mora biti veći katolik od pape?

kako se država odnosi prema narodu, tako i narod prema njoj
volim i poštujem državu koliko i ona mene

Tko je glasao

@Reanimator

Hm, je li ta žena kriva za slabosti sustava (mirovinskog, državnog). Po meni nije.

Hoću reći - neki ljudi će uvijek otkrivati rupe u sustavu i koristiti ih. Ponekad čak i besramno. No - budući su u sustavu ljudi plaćeni da štite sebe (i sve korisnike sustava - nas) - nije li greška zapravo njihova?

Želim reći - mogu sasvim realno zamisliti i stvarno bolesnu osobu koja je svake godine tri mjeseca na bolovanju. Što onda s njom.

Ovo me malo podsjeća na ono s Kamenskim - tko zapravo i stvarno snosi veću krivicu - uprava koja nije plaćala doprinose godinu dana... ili nadležna porezna uprava koja nije reagirala nakon prve neuplate mjesečnih doprinosa?

Tko je glasao

@zaphod

Ovo gore jest sustav Zaphod dakle takvo ponašanje nije iznimka već pravilo.
Znači da ponovim svatko se za... sa državnim proračunom kako mu se svidja od
obične čistačice do ministrice financija i tu je korjen svih problema.

Reanimator

Tko je glasao

onda sam ja glup :(

Ja naime radim u privatnoj firmi, za sada 15 godina neprekidnog staža, dobivam plaću na bijelo i nemam dana bolovanja osim mjesec dana kada sam imao težu automobilsku nesreću :(

Kad se reinkarniram bit ću čistačica! :)

Ja bih ipak okrenuo tezu. Ljudi su ljudi. Na sustavu je da izgradi zaštitu od manipulacije. Dakle - sustav, tj. ljudi koji ga vode je kriv. Da mirovinski shvaća svoj posao ozbiljno kao što ga shvaćaju recimo banke - bogami bi se takve pojave smanjile.

(Inače, ne znam jesi li ikada imao čast vidjeti u kojim uvjetima rade službenice u HZMO-u koje obračunavaju i izračunavaju koeficijente.)

Tko je glasao

@ zaphod

Ista stvar sa mnom 13 godina na bijelo u korporaciji pod punom presijom.

Dakle obojica debelo plaćamo nefunkcioniranje sustava,usput rečeno zaposlene u Državnim službama i Javnim poduzećima
da mogu smanjio bi odmah za 30%,a ostatak ili bi radio efektivno i efikasno svoj posao za koji ih plaćamo ili bi potražili
"nove izazove" (korporativni izraz za pedalu) u drugom okruženju - pastiri 8))).

Ovo potonje ionako je vrlo izgledno kada nas "upregne" MMF

Reanimator

Tko je glasao

@ Reanimator

Znaš kako se kaže - svatko od nas odgovara za svoje ponašanje i postupke (i bira ih).

Dakle - i ti i ja smo odlučili (ili su drugi odlučili za nas - da budemo iskreni; da su moji i tvoji meni i tebi ostavili tvornice - bog zna bi li bili ovako moralni) da bude sve "na bijelo". I to nam daje za pravo da se ljutimo.

Ali ja i dalje mislim da ljudi nisu krivi. Ako imaš tramvaj s kartama i tebi firma uzima od plaće i plaća pokaz, a vlasnik tramvaja nikada nikada ne pošalje kontrolore u tramvaj - normalno je da će se oni bez pokaza voziti besplatno. A ovi s pokazima će biti ljuti :))

Tko je glasao

8)

Dobra analogija međutim u ovom trenutku u našem tramvaju jedan ima pokaz a četvorica nemaju pa kud
baš mene zapalo da budem budala i luzer 8).

Reanimator

Tko je glasao

tako ti grah pao :)

Ne samo da jedan ima pokaz a četvorica nemaju, nego još trojica vani pitaju vlasnika tramvaja gdje je dobit iz svega toga :)

A onda još dođe četvrti i kaže da je on povlašten i dan bogom i uzme 90% od tvog novaca za pokaz.

Netko je ovdje negdje (nemam pojma gdje) rekao da je fantastično kako "naši ljudi" kada odu u Švedsku, Njemačku, Norvešku - nemaju skoro nikakvih problema s poštivanjem poreznih i ostalih propisa - jer je okruženje takvo da su mnoge stvari nezamislive.

Zato ovdje imamo prepune birtije tipova od kojih jedan urla "kako je zaj*** državu na pdv-u", drugi govori kako ima 10 radnica u dućanu na minimalcu "i braco, nitijedna ne smije pisnut, imam njihove bianco otkaze"... i nitko ništa. Još su frajeri. I još imaju manekenke sa sobom!

Dakle - žene su krive! :)))))

Tko je glasao

A i ti tramvaji - kasne,

A i ti tramvaji - kasne, kvare se, tko bi ih još i plaćao ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@big...

šnjof šnjof... njušim švercera! :)

Tko je glasao

A ne!

Ja sam ti teški legalist i ne volim se "dirati" s državom!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Nije mogućno postojećim

Nije mogućno postojećim umirovljenicima čak i ne zasluženim oduzeti mirovine i poslati ih raditi

nisam to ni napisao.

napisao sam da treba stvoriti okruzje koje ce im biti stimulativno za ponovno radno aktiviranje - tj stvoriti okruzje u kojem ce sami zeljeti raditi. to naravno podrazumijeva gospodarski razvoj. samo naglasavam da takva ciljana stimulacija (uz konstrukciju gospodarskog okvira bez kojeg to ne ide) donosi dvostruku korist.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Veliki dio tih ljudi, bar u

Veliki dio tih ljudi, bar u Slavoniji, ima registriran OPG koji vodi supruga, otac, dijete ili bilo tko drugi iz domaćinstva a umirovljenik je član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Na malo zemlje što ima sije se kukuruz, pšenica ili nešto drugo od krmnog bilja, uzima se poticaj, a tek malo poduzetniji uzgajaju nešto svinja i proizvode suhomesnate proizvode koje u pravilu prodaju na crno.
Tih malih gospodarstava imaš oko 200 000 i sadašnja poljoprivredna politika ih ne stimulirta daprekinu svoju mirovinu i da pokrenu ozbiljniju proizvodnju.
Selo je sustavno uništavano od 1945 kada su počete nacionalizacije poljoprivrdnog zemljišta, pa dobrovoljno (s milicijom) udruživanje u poljoprivredne zadruge od čega se odustalo 1953, ali je uveden maximum zemlje koju je seljak mogao imati 10 hektara oranice ili 20 hektara pašnjaka. To je trajalo do 1990 i tek od tada seljak može imati više zemlje , a ni 20 godina kasnije nismo do kraja proveli davanje državne poljoprivredne zemlje u dugotrajni zakup ili prodaju seljacima. U međuvremenu je selo ostalo bez školovanih ljudi koji bi pored strojeva imali i dovoljno znanja za suvremenu proizvodnju.

Tako da sada stvarati poduzetničku klimu da bi mlađi umirovljenici na selu privremeno prekinuli mirovinu i počeli raditi i živjeti od svojih malih posjeda u situaciji kada niti puno veći to ne mogu je ipak samo dobra želja jako daleko od stvarnosti. Prvo se mora omogućiti ratarima s više od 100 hektara zemlje i svim stočarima da imaju efikasnu proizvodnju koja će im povećati dohodak, a u okviru takvih poslovnih uvjeta i neki od mlađih umirovljenika na selu će vjerojatno imati interes da na svojih 3-4 hektara legalno zaradi 200-300 000 kuna nego li da prima 1-2000 mirovine.

Ja sam pokušao dati nekoliko prijedloga kako je to mogućno u okviru postojećih financijskih i gospodarskih okvira.

Tko je glasao

u okviru takvih poslovnih

u okviru takvih poslovnih uvjeta i neki od mlađih umirovljenika na selu će vjerojatno imati interes da na svojih 3-4 hektara legalno zaradi 200-300 000 kuna nego li da prima 1-2000 mirovine.

ovo mi nije jasno, što moraš uzgajati da bi na 3-4 hektara zaradio 200-300.000kn?

ili još bolje, koliko godina moraš raditi da bi to zaradio?

Tko je glasao

ovo mi nije jasno, što moraš

ovo mi nije jasno, što moraš uzgajati da bi na 3-4 hektara zaradio 200-300.000kn?

trajni nasad konoplje ili još bolje, drveće koke. za čaj naravno :-)

Tko je glasao

Hm, lješnjaci? Moja obitelj

Hm, lješnjaci? Moja obitelj je nekad imala lješnjake, 400 komada (na hektar ih stane minimalno 600, a može se mirno staviti i preko 800) i od njih možeš imati lijepe zarade. Na 4 hektara može doći negdje do 2000 ili preko ( naš nasad je bio 3m razmaka u redu, širina reda 4m i po toj logici 4 hektara je 3300 stabala ljeske). Ali radi se o iznimno zahtjevnoj kulturi za rad. Održavanje iste je zahtjevno, ali jednom kad se počinje brati ista onda se počinje tek ozbiljno raditi. Ali zarada stvarno nije loša ako se uloži stvarni trud. Ok, opet ovisi koliko imaš mehanizacije i moraš se sam potruditi za plasman, nitko nije obavezan otkupiti ti iste. Orasi isto dobro prolaze ali ti su muka neživa ako prodaješ očišćene... evo dvije kulture koje mogu lako uspjeti kod nas, ali ne spavajuči i odlaskom par dana na polje.

Tko je glasao

Krivo sam se izrazio, može se

Krivo sam se izrazio, može se ostvariti ukupni prihod 200-300 000 kuna na 3-4 hektara samo drugim proizvodnjama kao npr. gotovo sve povrtlarske kulture paprika, mrkva , bundeve, lubenice, ljekovito bilje sve vrste.
Nekoliko firmi u Hrvatskoj ima mogućnost širenja u tim proizvodnjama a nema dovoljno kooperanata. Trenutno je najpoznatiji u tom sektoru Šulog iz Bistre koji izvozi sve na zapad.
Nedavno je u potpunosti propao projekt braniteljske zadruge Domovina iz Osijeka, agencije Marčik iz Osijeka i Hypo banke o kreditiranju operativnog programa vertikalnog uzgoja jagoda gdje je trebalo uspostaviti proizvodnju 3000 t jagoda za Božić svake godine.
O tome ću uskoro napisati i dnevnik, nema smisla da svaki dan objavljujem po jedan, ali to će biti slijedeći.

Takvih proizvodnji ima koliko hoćeš pitanje je samo organizacije ali na nivou države a ne pojedinih općina, zadruga, banaka i sl.

Tko je glasao

Doista s nestrpljenjem

Doista s nestrpljenjem očekujem vidjeti kako je propao projekt s jagodama, jer se po internetu o tome piše kao o izuzetno uspješnom projektu - kako sad najednom propast?!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Pogledaj datume objavljenih

Pogledaj datume objavljenih tekstova.
Od cijelog programa jedino se radi još u Klokočeviku gdje je na istoj tehnologiji uzgoj trešanja i jagoda.
Prije dva tjedna u emisiji Misija zajedno ili tako nešto novinari Zuber i mislim Menđušić su imali reportažu o dvojici sudionika tog projekta koji su slagali mnogo stvari i popljuvali Branka Stefanović, organizatora, a zaboravili reći kokliko su uzeli ili bolje reći koliko su ukrali novaca oni i Hypo.
Nema smisla da baš svaki dan pišem dnevnik, a i nick sam uzeo acinum (jagoda) da slučajno ne zaboravim napisati o dobroj ideji, jako dobroj ideji velikom potencijalu i nikakvoj realizaciji isključivo zbog bankarskog ne znanja i ne razumijevanja financiranja gospodarskih ideja koje propadaju i ovise o nekoj mladoj pravnici u banci.

Tko je glasao

S obzirom na teme kojima se

S obzirom na teme kojima se baviš i na ozbiljnost kojom ih obrađuješ, bilo bi zastrašujuće da imaš materijala za jedan dnevnik dnevno ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Prije nego sam na internetu

Prije nego sam na internetu našao pollitika.com razmišljao sam pokrenuti nešto i objavljivati jedan tekst dnevno s tom tematikom.
Najzanimljivija ideja mi je bila naći sve ljude odnosno porodice ljudi koji su se zbog banaka i načina kreditiranja ubili te pokušati pkrenuti protiv pravne osobe kaznenu prijavu zbog ubojstva .
Samo iz razloga da nebudem previše dosadan ne objavljujem dnevnik dnevno.

Tko je glasao

Na žalost...

...mogao bi imati još materijala - "HBOR: Seljaci ne plaćaju kredite, morat ćemo im plijeniti farme i kuće" - http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=1&ID_VIJESTI=136939

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ovome niti mogu niti mislim

ovome niti mogu niti mislim oponirati, jer jednostavno ne znam dovoljno.

dok sam pisao svoj komentar, pisao sam ga iz "gradske" perspektive - vjerujem da je medju tom populacijom i ukupni izdatak drzave za mirovine znacajno veci (mirovine na selu su u pravilu minimalac - ispravi me ako grijesim), ali i da politika ponovnog zaposljavanja moze biti poticajna kad nemas pajceka i kokicu kojom si mozes popuniti mjesecni proracun vec se moras pokriti onime sto imas od mirovine.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ja sam pisao iz perspektive

Ja sam pisao iz perspektive Slavonije gdje je u odnosu na broj stanovnika sigurno najveći broj braniteljskih mirovina tj. mirovina gdje su mlađi ljudi umirovljeni a mogli bi po svojim sposobnostima još raditi.
O jednom takvom samoinicijativnom propalom pokušaju, mlađeg umirovljenika HV-a, pisao sam i u dnevniku http://pollitika.com/zasto-bi-trebalo-objesiti-todorica .
Dakle i bez ikakvog poticajnog okvira države takvi interesi među tom populacijom postoje.
Uspjeh realizacije takvih aktivnosti prvenstveno ovisi o ukupnom gospodarskom stanju u Hrvatskoj. Ukoliko to postavimo na pravi smjer tj. da seljak farmer, ratar, obrtnik i dr. mali poduzetnici mogu opstati i razvijati svoj posao veći dio tih umirovljenika će staviti svoje mirovine u mirovanje i prihvatiti se ozbiljnog posla. Sve dok toga ne bude nema programa koji će to riješiti u ozbiljnijoj mjeri.

Tko je glasao

branitelji... @acinum

Nije li kraj Novog Vinodolskog (mozak mi je stao, pa sam zaboravio ime) postojalo dobro koje se dalo (sad ću sigurno nešto krivo reći) vukovarskim braniteljima / izbjeglicama na upravljanje (umjesto da ih se tjeralo da besposleni godinama sjede u nekom hotelu) koje su oni pretvorili u jedno fantastično gospodarstvo?

Ovaj tvoj dnevnik o Todoriću sam jako dobro zapamtio kad je objavljen, odličan.

Tko je glasao

Da u Novom Vinodolskom su od

Da u Novom Vinodolskom su od drače napravili pravu vinariju i to je pravi primjer volje ljudi koji su izgubili sve da krenu ponovno u novoj sredini iz početka.
Slučajno je jedna od firmi kojima sam tada vodio papirnati dio poslovanja i izgradila taj objekat, ali nisam siguran dali je to sada Agrokor privatizirao s privatizacijom Vupika u sklopu čijeg je to gospodarstvo i nastalo.

Tko je glasao

ja sam taj primjer zapamtio

po nekim raspravama tipa "ajme, pa ti su ljudi izbjeglice/prognanici - nemojte ih još mučiti time da rade"...

onaj tko se toga sjetio je bio i hrabar i pametan, svaka čast.

Tko je glasao

Nije mogućno postojećim

Nije mogućno postojećim umirovljenicima čak i ne zasluženim oduzeti mirovine i poslati ih raditi

nisam to ni napisao.

napisao sam da treba stvoriti okruzje koje ce im biti stimulativno za ponovno radno aktiviranje - tj stvoriti okruzje u kojem ce sami zeljeti raditi. to naravno podrazumijeva gospodarski razvoj. samo naglasavam da takva ciljana stimulacija (uz konstrukciju gospodarskog okvira bez kojeg to ne ide) donosi dvostruku korist.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci