Tagovi

Stvarni gubitnik izbora??

Titan iz Pogane Vlake Dan po nedavnim izborima smo imali prijateljski „chat uz kavu“, na kojem je netko od nas postavio uvijek aktualno postizborno pitanje:

“Tko je stvarni gubitnik ovih izbora za Predsjednika države?“

Dakako, razvila se živa diskusija, jer je trenuta?no lako prepoznati najve?e dobitnike, ali tko je najve?i gubitnik – to je doista zaku?asto pitanje.

Jedan od nas re?e - Bandi?. Naizgled tako izgleda - izgubio je u direktnom obra?unu pa smo razvili živu diskusiju u kojoj se nametnuo zaklju?ak - da on možda i nije pravi gubitnik. Kad odbijemo njegova prevelika i nerealna o?ekivanja s jedne, a dobre izglede u budu?em politi?kom prestrojavanju s druge strane, on je ustvari polu?io iznena?uju?e dobar rezultat kojeg on politi?ki može odli?no kapitalizirati ukoliko dobro odigra sljede?u partiju (premetanja konja, topova i pješaka na politi?koj šahovskoj plo?i). On bi osobno politi?ki ?ak mogao i profitirati bez obzira na neka zloguka prognoziranja.

Onaj netko od nas je na sve to odmahnuo glavom odlu?no odbivši Bandi?evu nominaciju za najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Drugi od nas re?e - HDZ. Stvar naizgled dobro drži vodu, i nakon kra?e diskusije smo se doista usuglasili da se HDZ pokazao prili?no velikim gubitnikom. Ne samo da mu brojni službeni i neslužbeni kandidati uop?e nisu ušli u drugi krug što je znak raspolu?enosti njegovog strana?kog tijela.

No onaj netko od nas je odmahnuo glavom i opet odlu?no odbio HDZ-ovu nominaciju za najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Tre?i od nas sada nominira - generalno „desnicu“. I tu su se iznosili „pro“ i „kontra“ razlozi, ali je op?i zaklju?ak bio da bi bilo preuzetno proglasiti jednu cijelu polovinu glasa?kog tijela gubitni?kom, nije realno o?ekivati da bi se poslije ovih (i to manje zna?ajnih predsjedni?kih izbora) baš cijela desnica posve ugasila. Politi?ko polje zbandano samo na jednu stranu nigdje ne postoji.

Zato je onaj netko od nas opet odmahnuo glavom i opet odlu?no odbio nominaciju desnice op?enito kao najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Još neko vrijeme je vladalo, sada ve? nešto manje živahno nadmetanje za nominaciju najve?eg gubitnika ovih Predsjedni?kih izbora. Budu?i da smo bili iscrpili sve ozbiljnije kandidate za najve?eg gubitnika, onaj netko od nas se kona?no izjasnio tko bi to po njemu bio najve?i gubitnik ovih izbora - Crkva.

Nakon kra?e diskusije smo se skoro posve usuglasili. Preveliki politi?ki angažman Crkve u ovim izborima se pokazao kao potpuni promašaj koji je razotkrio neke iluzije kojima ve? predugo motaju u njihovim glavama. Njihovog uplitanja u politi?ke aktivnosti je uvijek bilo, imali smo toga u nekoj ve?oj ili manjoj mjeri prije svakih izbora (lokalnih, parlamentarnih i predsjedni?kih), ali se crkveni vrh uvijek nekako izvla?io od direktnog politi?kog angažmana, (mada su donje crkvene strukture se uvijek angažirale na strani svojih „favorite“ uglavnom onih s „desnije“ strane (koji navodno vjeruju u Boga - a uglavnom drže „fige“ unutar džepova prepunih novaca).

No sam najviši crkveni vrh se nikada do sada nije bio tako otvoreno politi?ki založio kao ovaj put. Koji su to razlozi prevladavali u njihovim glavama, trebalo bi njih pitati (mi to možemo samo pretpostavljati – ali nam oni to naravno nikada ne bi priznali). U svakom slu?aju njihov angažman treba tuma?iti najprije vrlo prozai?nim i svjetovnim razlozima – jer je politika u svojoj biti baš takva – njoj je zlatno tele uvijek važnije od Mojsijevih kamenih plo?a). Tako je nekoliko najviših crkvenih prelata javno i s najviših crkvenih tribina po?elo provla?iti ideju da je u Hrvatskoj kao pretežito katoli?koj zemlji došlo vrijeme da Predsjednik bude prakti?ni vjernik. Takvi stavovi su u javnosti izazivali žu?ne rasprave - no prelati i njihovi epigoni su na takvim svojim stavovima ustrajavali.

Nije samo na tome ostajalo. I obi?ne i najsve?anije mise su korištene za promociju „vjerni?kih optanata“, pa su se prve crkvene klupe pred samim kardinalom i nadbiskupom Bozani?em stalno napu?ivali takozvanim „vjernicima“ tipa Bebi?, Sanader, Šeks, Ron?evi? (a kakvi su to doista vjernici, samo dobri Bog zna - i možda do sada previše stidljivi državni odvjetnik). Ova „skaredna“ gomila lažnih vjernika u prvim crkvenim redovima nimalo nije smetala rimskom kardinalu i zagreba?kom nadbiskupu - dapa?e pozdravljao ih je sa svog uzvišenog oltarskog postolja. No zato su mu smetali novinari, koji su za znatiželjnu hrvatsku javnost došli snimati tu blasfemi?nu pojavu.

Kad je u prvom izbornom krugu bijesni puk (od kojeg su se crkvene strukture odvojile i o?ito ne pokazuju za njega previše razumijevanja) iz izborne utrke poizbacivao sve „crkvene i vjerni?ke favorite“, i kad je na izbornom bojištu na op?e iznena?enje i zgražanje ostao samo Bandi? (koji se stjecajem izvanrednih okolnosti - a radi izbornih potreba na brzinu presvukao u „crveno-crnu“boju toliko blisku rimskom kardinalu), uzoriti se zagreba?ki nadbiskup izme?u dva izborna kruga odlu?no okrenuo prima Bandi?a primivši ga u znakovitu i simboli?nu audijenciju - kako bi mu poboljšao izborne šanse, a zadovoljio crkvenu fikciju o „vjerniku-predsjedniku“.

Kardinalov politi?ki „gaf“ je bio i odlu?uju?i mig ionako prepolitiziranom i uvijek spremnom nižem kleru da se što aktivnije angažiranje baš na Bandi?evoj strani – jer je za njihove „fiks-ideje“ bilo sve bolje od agnostika (da ateistu i ne spominjemo). Tako su se crkveni prostori i oltari pretvorili u privremene Bandi?eve „partijske ?elije“. Išlo se toliko skandalozno daleko da se ulazilo i u ekscese (kao što je poznat onaj sinjski slu?aj kad je jedna baba na misi fratra zbog politi?kog govora poslala k vragu i napustila crkvu . Na drugim mjestima se možda išlo suptilnije, no masovno i ?ak agresivnije - o ?emu je progovorila ?ak nacionalna televizija. Ovaj strastveni angažman politiziranih crkvenih struktura nije prošao neprimjetno, nego je: takva mobilizacija na jednoj strani izazivala mobilizaciju na suprotstavljenoj strani. Tako je u glavama gra?anski orijentiranih gra?ana proradio inat koji je rezultirao „dubrova?kim sindromom“ (u vrijeme izbora za gradona?elnika), kad su u drugom izbornom krugu gra?anski orijentirani glasa?i masovnije izišli na birališta nego u prvom krugu - što se pod normalnim okolnostima rijetko doga?a.

Tako je na izborima definitivno pokopan i Bandi? kao posljednji crkveni favorit. Nije on izgubio samo radi primitivnog i robusnog angažmana pre-politiziranih crkvenih struktura, ali jesu dosta doprinijeli uvjerljivosti njegovog poraza (kao što je Sanaderovo divlja?ko navijanje ispod Gunduli?evog spomenika pripomoglo uvjerljivosti pobjede „agnosti?nog“ dubrova?kog gradona?elnika usred ve?inski „katoli?kog“ Dubrovnika).

Da se razumijemo, ovaj moj post nije protiv Crkve kao institucije, jer se ovdje uop?e nije radilo o Crkvi kao globalnoj instituciji i njenom suprotstavljanju hrvatskoj gra?anskoj svijesti (ili obrnuto) . Ovdje se ipak samo radilo o neopreznoj upotrebi (da ne kažem zloupotrebi) duhovnog ugleda kojeg su neki u Crkvi putem svojih aktivista ( sve?enika i dostojanstvenika), upotrebljavali da bi vjerni?ku pastvu olako prevodili žedne preko potoka. Hrvatski narod kao politi?ka ?injenica sazrijeva, pa pastoralna pri?a o „stoci sitnog zuba“ pomalo ali sigurno klizi u ropotarnicu politi?ke povijesti, ako je ta pastorala uop?e ikada postojala. Unutar Crkve je bilo i glasova razuma (uglavnom zaglušenih politi?kom halabukom), bilo je poznatih i utjecajnih ljudi iz same crkve (npr. Don Ivan Grubiši? i donekle Živko Kusti? -ali i drugih njima sli?nih), koji pravilno shva?aju pravo poslanje Crkve, koje je druga?ije i daleko od politi?ke borbe za svjetovnu vlast. Oni su na vrijeme upozoravali grešnost kursa politiziranih kolega. Neki drugi možda jesu mislili druga?ije od ispolitiziranog mainstreama u Crkvi- ali su šutjeli da bi sada spašavali što se spasiti dade (kao Adalbert Rebi?). Drugi i dalje šute, sjede u prikrajku svojih zloupotrjebljavanih crkvenih dvora–ližu?i bolne rane zaostala iza ovog žestokog politi?kog okršaja.

Zato su se svi moji, gore spomenuti prijatelji složili da bi najve?im izbornim gubitnicima doista mogle biti odre?ene politi?ke strukture unutar Matere Crkve, koji su se bili strastveno i beskrupulozno ujedinili oko vanvremenske ideje, da na najvišu državnu funkciju dovedu (makar kakvog - ako treba i „falšog“) vjernika.

U tom pogledu drugi najve?i gubitnik je Bandi?, koji si je bio umislio da ?e mu Crkve lako na pladnju donijeti funkciju - samo je trebalo obi?i crkvene dvorove, od Kaptola do dubrova?kog biskupskog ordinarijata. No hrvatski bira?i su nasuprot tim zanesenim glavama dokazali da dobro znaju razlikovati svjetovno od duhovnog, pa su podijelili zvu?ne šamare svima onima koji su duhovno precjenjivali pokušavaju?i to duhovno olako prenositi na svjetovno. A posebice onim crkvenim ocima, koji su si bili umislili da im po božanskom pravu pripadaju i svjetovne ovlasti, što više ne prolazi još od Francuske revolucije. Dakako i onim svjetovnim politi?arima, koji su se naivno zalijetali u unaprijed propale eksperimente sjedinjavanja crkve i politike. Narod Ponovno se pokazalo da narod ipak nije stoka, i da se s njime nije igrati.

Na ovakvom pred-demokratskom i unaprijed propalom politi?kom konceptu izgubio bi bio i bolji kandidat od Bandi?a, a pobijedio bi i mnogo lošiji kandidat od Josipovi?a. To je dobro znati kako bi se pravilno shvatila pojava i pravilno pro?itala poruka. Uop?e nije stvar u osobama (i osvojenim postotcima – što je tako?er varava argumentacija), nego u onom jako prisutnom a preživjelom politi?kom konceptu temeljenom na iluziji da je Hrvatska ve?inski katoli?ka zemlja - pri ?emu se ne razlikuju što je svjetonazor a što prakticiranje religije. Treba se nadati da su neki nau?ili lekciju, da je pouka nau?ena a poruka bira?a pravilno pro?itana. Barem u glavama najviših i najutjecajnijih crkvenih dostojanstvenika na kojima je i najve?a odgovornost duhovnih - ali ne i politi?kih pastira. Prema zanemarenom Isusovom nauku - da Bogu ide samo Božje, a caru carevo (nazive zamijenite aktualnijom terminologijom).

Udruga nestašnih de?ki nove hrvatske politike pod nazivom "VRATITE OPLJA?KANO" na ?elu s poznatom "crnom ovcom" Damirom Petri?i?em je na vrijeme, prije drugog izbornog kruga, bila uputila OTVORENO PISMO Josipu Bozani?u , upozoravaju?i ga da nije smio primiti Bandi?a niti sugerirati za koga ?e vjernici glasovati. Ali tko ?e poslušati takve "marginalce" kad oni imaju mo? u rukama. Bolje bi mu bilo da ih je poslušao, jer ovako Crkva ode šumom, a narod drumom.

Komentari

Osobno ne vjerujem u to da

Osobno ne vjerujem u to da je bilo koja crkva izgubila ili dobila sa time.

Čak možda su trenutno u nečijim očima "izgubili" nešto?

Što to?

Ugled? to je sve stvar percepcije pojedinca i mijenja se iz dan u dan.
Novac? Pa Vatikan je toliko jak financijski da nema šanse da jedan proračun jedne države od samo cca 4 do 5 milijuna državljana može nešto previše utjecati na "fiskalnu" likvidnost RKC u RH.
Moć? Nisu dio vlasti i kao vjerska zajednica sa največim brojem državljana/pripadnika te zajednice nisu ništa izgunili.

Kada već govorimo o gubitku ili dobitku, ovdje ću doslovce izravno napisati ono na što sam eludirao u par komentara u drugim dnevnicima:

a) HDZ izgleda kao da je izgubio nešto.
Ne bi se složio!

Dobili su "joker" kartu. Što god i kako god krenu naopako imaju na koga svaljivati svoje grijehe!
Mislite da nije tako? OK, svako ima pravo na svoj stav. Budemo vidjeli! kako zagorci vele :)

Ne zaboravite kako je Jaca aktualna premijerka i sa zadnjim preustrojem unutar HDZa, koji je još uvijek u tijeku ona sada ima izuzetnu perfektnu priliku popraviti cijeli imiđ te stranke.
Očistila svoje redove (ko fol), sa dobrom suradnjom sa budučim Predsjednikom RH ruši onaj negativan imiđ "autokratske partije"... i pokazuje svoju toleranciju prema "demokraciji" kao i spremnost na "šarenilost" vlasti i sposobnost da surađuje sa svima, naravno ako je to u interes RH!
Izuzetna dobra prilika za još jedan igrokaz prije slijedeči parlamentarni izbora!

Da je htjela nije mogla dobiti bolju priliku! ni za sebe ni za HDZ.

b) SDP, izgleda kako je dobio na izborima!
Donekle se slažem. i Mesić je bio SDPov kandidat, istina nije bio iz redova te stranke ali to nije ni bitno jer je on bio SDPov kandidat i po aktualnom ustroju je to bilo dovoljno! Iskreno mislim kako je Mesić pomogao SDPu u mnogo ćemu, direktno i indirektno sa svojim djelovanjem. Naravno sve je to diskutabilno i donekle stvar percepcije svakog "birača".
SDP sada mora kapitalizirati na ovom trenutnom uspjehu!
Kako?
Pogotovo će im biti teško bilo što progurati kada nemaju "večinu" u Saboru a svima je poznato kako u našem saboru ne vlada demokracija več "režim" onoga koji ima večinu u tom Saboru!

Dalje neću o tome jer msilim da je dovoljno jasno svima koji su sada problemi SDP-a. Pogotovo sa aktualnim ustrojem i ovlastima Predsjednika RH.

c) Narod?

NE NI SLUČAJNO! Ima onakvu vlast kakvu si je izabrao... naime nema koga kriviti ili optuživati za negativnost jer si sam bira vlast i upravitelje ovog društva.

Tko je onda zapravo izgubio?

To pitanje stoji po mom mišljenju i dalje "otvoreno" jer će se vrimenom pokazati tko je "Dobtinik" a tko je "Gubitnik", ovo je bila samo jedna partija "šaha"... a sutra je nova partija već zakazana!

PS. dodao bi samo jedno, a to je kako je definitivno jedan aspekt u gubitku, ne zbog izbora već se pokazalo tako u samim izborima. Sam proces demokratizacije je definitvno u gubitku.
Zašto?
Pa kada jedva 50% izađe na izbore i od tih 50% cca 1% je poništilo listič (nebitno da li namjerno ili ne namjerno) onda je to pokazatelj koliko je stalo do same demokratizacije u RH. Uzroci su poznati a lijek nigdje na vidiku!
A analiza jesu li cifre po pitanju broj birača točni ili ne ćemo da vidimo na parlamentarnim izborima kada budu ti glasovi tribali ZNA SE kome! Bože nas sačuvaj! i smiluj se!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Vrbnik, rodno mjesto vlč.

Vrbnik, rodno mjesto vlč. Suca i kardinala Bozanića, i još 10-ak svećenika glasovalo je 70:30 za Josipovića !?!

Tko je glasao

2. krug, otok Krk -

2. krug, otok Krk - Josipović

 • Vrbnik 70%
 • Malinska-Dubašnica 72%
 • Baška 75%
 • Krk 75,4%
 • Dobrinj 77%
 • Omišalj 77%
 • Punat 80,5%

Da, na otoku ima 7 općina. Uvijek su Malinska i Vrbnik "najdesniji", a Punat je "najlijeviji". Tako da Sudac i Bozanić imaju ipak neki (mali) utjecaj.

Treba reći i da je u Vrbniku bilo čak 2,6% nevažećih listića, dosta veliki udjel! (Krk samo 1,3%, Zagreb 1,7%)

Slične se razlike na malom prostoru vide npr. na Braču i Korčuli.

Tko je glasao

veliki gubitnici su sve

veliki gubitnici su sve naše elite.
poduzetnička, čiji kandidat ispada već u prvom krugu.
crkvena, čiji kandidat ne prolazi u drugom krugu.
politička, mali izlazak na izbore govori da joj narod sve manje vjeruje.

Tko je glasao

"No hrvatski birači su

"No hrvatski birači su nasuprot tim zanesenim glavama dokazali da dobro znaju razlikovati svjetovno od duhovnog, pa su podijelili zvučne šamare svima onima koji su duhovno precjenjivali pokušavajući to duhovno olako prenositi na svjetovno. A posebice onim crkvenim ocima, koji su si bili umislili da im po božanskom pravu pripadaju i svjetovne ovlasti, što više ne prolazi još od Francuske revolucije. Dakako i onim svjetovnim političarima, koji su se naivno zalijetali u unaprijed propale eksperimente sjedinjavanja crkve i politike. Narod Ponovno se pokazalo da narod ipak nije stoka, i da se s njime nije igrati."

Bravo!Tek kad naši političari kao i naši vrli duhovno-politički radnici (čitaj, politički angažiran dio klera, bilo koje vjeroispovijesti i denominacije) prestanu podcjenjivati zdrav razum naroda koji ih uzdržava i za čije dobro oni navodno rade, moći ćemo s uvažavanjem debatirati sa svojim političkim neistomišljenicima i govoriti o Hrvatskoj kao demokratskoj zemlji. Dokle god pokušavaju kontrolirati naša politička promišljanja crno- bijelom/crveno-crnom itd. polarizacijom, upravo su ti navodni 'ujedinitelji' i 'pastiri' oni koje nas dijele po onom starom principu: Tko nije za mene, taj je protiv mene!

Krajnje je vrijeme da se vrijednosti, demokratske, čovjekoljubive, ako hoćete i kršćanske, solidarne i suosjećajne o kojima toliki pričaju i kite se njima kao značkom počnu živjeti primjerom umjesto da nam njima mašu nad glavom kao borbenim stjegom. Uvijek se sjetim Velikog inkvizitora iz Karamazovih kada Isusa opet bace u tamnicu i spremaju ga se smaknuti. 'Ne trebamo te više, mi bolje tumačimo tvoje ideje od tebe.' Naravno, eksluzivno pravo tumačenja Isusove misli prisvojila si je crkva, kojoj su vjernici na ovim izborima rekli što ONI misle o tome.

Tko je glasao

imao bih jedno pitanjce

imao bih jedno pitanjce fundamentalne prirode. zašto crkva ne bi smjela sugerirati vjernicima za koga glasati?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

imao bih jedno pitanjce

imao bih jedno pitanjce fundamentalne prirode. zašto crkva ne bi smjela sugerirati vjernicima za koga glasati?

 • Sukob interesa.
  Dok primaš novce od države ne bi se trebao baviti politikom. Ne možeš i ovce i novce.
 • Posebnog utjecaja na ljude.
  Kako bi bilo kad bi onkolog (nešto slično kao svećenika samo ima kemoterapiju umjesto boga iza sebe) sugerirao pacijentima za koga glasati?
 • Tko je glasao

  Debe, prvo odgovori na

  Debe,

  prvo odgovori na pitanje što je to "sugerirati vjernicima za koga glasovati"?

  Tko je glasao

  ima nešto što nije jasno?

  ima nešto što nije jasno?

  Dok dobri šute, zli caruju

  Tko je glasao

  možda zbog intrinzičnih

  možda zbog intrinzičnih razloga, jer bi trebala imati povjerenje u moralnost, moć rasuđivanja i slobodnu volju svoje pastve. u kojoj je to crkvenoj doktrini upisano kakav treba biti predsjednik svjetovne države?

  Tko je glasao

  Mislim da nisi u pravu.

  Mislim da nisi u pravu. Crkva može svakog trenutka priopćiti da (karikiram!) je Bog poručio Sv. Ocu u snu da sutra dolazi sudnji dan i da svi katolici moraju obući crvene majice da ih Bog prepozna. Crkva može što god hoće. Isto kao što onaj tip može obznaniti da je našao piramide u Bosni.

  Što se tiče Crkve, da se sve može ostaviti prosudbi vjernika, nikad ne bi trebalo 10 zapovijedi...

  Tko je glasao

  možda bi crkva trebala

  možda bi crkva trebala odlučivati o tome koja je njena doktrina?

  no neovisno od toga, niječeš crkvi slobodu mišljenja i govora, zajamčenu ustavom?

  Dok dobri šute, zli caruju

  Tko je glasao

  Hm, a tko je uopće rekao da

  Hm, a tko je uopće rekao da na smiju?
  Samo sam rekao da su ispali izborni gubitnici!!

  Tko je glasao

  vidi iznad

  vidi iznad

  Dok dobri šute, zli caruju

  Tko je glasao

  reklo ih je više njih kako

  reklo ih je više njih kako ne smiju, ne nužno frederik. među ostalima i citirani damir petričić
  pitanje je postavljeno u širem kontekstu raznoraznih rasprava na temu crkve i politike na pollitici i u ostalim medijima. najjače mi je ostala u sjećanju rasprava oko stava crkve, kako bi novi predsjednik trebao utjelovljavati katoličke vrijednosti, od pred koji mjesec, pa se čak i pučki pravobranitelj oglasio po tom pitanju, iako je to potpuno izvan njegove nadležnosti. Ne sjećam se točno što je g. frederik rekao na tu temu.

  kakve to ima veze s ovim dnevnikom. pa ne znam, možda ovaj pasus ima neke veze:
  Udruga nestašnih dečki nove hrvatske politike pod nazivom "VRATITE OPLJAČKANO" na čelu s poznatom "crnom ovcom" Damirom Petričićem je na vrijeme, prije drugog izbornog kruga, bila uputila OTVORENO PISMO Josipu Bozaniću , upozoravajući ga da nije smio primiti Bandića niti sugerirati za koga će vjernici glasovati. Ali tko će poslušati takve "marginalce" kad oni imaju moć u rukama. Bolje bi mu bilo da ih je poslušao, jer ovako Crkva ode šumom, a narod drumom.

  a evo i citat iz linka:
  Poštovani kardinale Josipe Bozaniću,
  primanje predsjedničkog kandidata Milana Bandića u drugom krugu predsjedničkih izbora i Vaše nedvosmislene izjave hrvatskoj javnosti i vjernicima za koga glasati smatramo direktnim miješanjem Crkve u politički život zemlje.

  Dok dobri šute, zli caruju

  Tko je glasao

  Drago mi je da vidim da si

  Drago mi je da vidim da si još jednom pročitao moj tekst i vidio da ja nisam nikome "zabranjivao" se baviti politikom, kako ne Bozaniću tako ni Petričiću. To što sam ubacio link Petričića ne znači da namećem njegove stavove meni tebi ili Crkvi, a niti moje ikome drugome. Ni crkvene ikome na isti način. Zo je smisao demokracije.

  Kad se već bavimo politikom treba biti svjestan rizika i posljedica. Čak štoviše, naglasio sam da nije u pitanju angažman Crkve kao institucije nego samo dijela crkvenih ljudi i struktura. To tamo janso stoji.

  No ono gdje Petričić indirektno ima svoje mjesto u mom tekstu se nalazi malo poviše, kad sam komentirao napučivanje prvih crkvenih redova "slavnim osobama" s nezgodnim pedigreima, koje Nadbiskup pozdravlja, a tjera novinare koji dolaze baš ovakve snimati - jer im tamo definitivno nije mjesto.

  Ali ni to me ne uzbuđuje jer me ne interesiraju ni prvi ni zadnji redovi u crkvi, jer meni ne trebaju posrednici k Bogu. Ništa agnostik nije man je vrijedan od gnostika ukoliko živi po proporcijama ljudske mjere. Otkuda baš oni znaju tajnu a ja ne - svi smo mi na istim startnim prepostavkama, i vjernici i agnostici, s time da u ime vjernika netko tjera i business i politiku.

  Ti bi možda ipak trebao još jednom pročitati cijeli tekst, nije on isključiv i protiv ikoga, ali naglašava da su neki koristili crkvu kao instituciju za izborne promidžbe - i onda izbore izgubili pa sada treba snositi posljedice.

  Tko je glasao

  Drago mi je da vidim da si

  Drago mi je da vidim da si još jednom pročitao moj tekst i vidio da ja nisam nikome "zabranjivao" se baviti politikom, kako ne Bozaniću tako ni Petričiću.
  pročitaj i ti moj komentar još jednom, jer ja to nigdje nisam napisao

  Dok dobri šute, zli caruju

  Tko je glasao

  ??????????? .....reklo ih je

  ???????????
  .....reklo ih je više njih kako ne smiju, ne nužno frederik. među ostalima i citirani damir petričić......

  No možda sam krivo shvatio, li me to više ni ne zanima! Ja se ne moram slagati s tobom a niti si sa mnom, ali ne reba tragično shvaćati ni kad se ne slažemo.

  Tko je glasao

  vjerojatno si krivo shvatio.

  vjerojatno si krivo shvatio.

  Dok dobri šute, zli caruju

  Tko je glasao

  Naravno da smije. Inače bi

  Naravno da smije. Inače bi to bilo ograničavanje slobode govora. Ne smije samo neko državno tijelo, npr. ne smije HZZO reći da su oni za Josipovića.

  Tko je glasao

  Državna tijela... jesu li

  Državna tijela... jesu li to ona koja se financiraju iz Proračuna ili ima još neki kriterij koji bi Crkvu isključio iz te kategorije?
  --
  Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
  (P. J. O'Rourke)

  --
  Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
  (P. J. O'Rourke)

  Tko je glasao

  Ne, državna tijela nisu ona

  Ne, državna tijela nisu ona koja se financiraju iz proračuna. Državna tijela su ona koja su odgovorna Saboru, Vladi ili Predsjedniku.

  I brojni sportaši i udruge branitelja se financiraju iz proračuna pa mogu podržati koga hoće i uvijek su podržavali.

  Konačno i političke stranke se financiraju iz proračuna!

  Širok je naš proračun, neiscrpan...

  Tko je glasao

  Naravno, nisam niti mislio

  Naravno, nisam niti mislio da je Crkva državna ustanova. ;-)

  Zašto HZZO ne smije podržati nekog kandidata, a neka privatna zdravstvena ustanova smije? Jer mi HZZO ne plaćamo da nam naturaju svoje stavove, nego da brinu o javnom zdravstvu; privatnu ustanovu plaća privatnik, pa on može odrediti koga će njegova firma podržati (ako ikoga). Slično i sa Crkvom: neka guraju koga god hoće, ali onda neka se i ostave Državnog proračuna. Jednostavno, ne?

  Što se tiče sportaša, pojedinci mogu biti nagrađivani po uspjehu i to nije u koliziji s time da podržavaju koga žele. No, to je opet tržište: nema (sportskih) uspjeha, nema para iz Proračuna. Isto kao i "običan" svijet koji radi za svoju plaću (iz Proračuna ili ne, svejedno je) i, naravno, smije pružati podršku kome hoće.

  No, klubovi koje financira država ne bi se trebali (smjeli) baviti političkim agitiranjem. Ako su tako superpametni, neka lijepo opstaju na konkurentnom tržištu (dakle, bez "donacija" iz Proračuna), pa onda smiju širiti riječ gospodnju (tj. svog vlasnika, zato malo "g").

  I udruge branitelja isto tako... država ih ne plaća da se bave politikom i izbornim agitiranjem. Neka žive od članarina i donacija privatnog sektora, pa mogu podržati koga hoće... i čekati da vide kako će im se to odraziti na članstvo i sponzore.

  S druge strane, političke stranke su plaćene, između ostalog, i za političku propagandu.

  Treba li sve nabrojane financirati, drugi je par opanaka. No, dok je neka organizacija financirana iz Državnog proračuna, ima te novce trošiti na to za što su plaćeni.

  Da rezimiram: smatram da bi Crkva imala pravo politički agitirati za koga god hoće kad bi se sama financirala (uključivo i preko sponzora iz privatnog sektora, ali ne iz Proračuna).
  --
  Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
  (P. J. O'Rourke)

  --
  Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
  (P. J. O'Rourke)

  Tko je glasao

  Za izborne šutnje dijelili

  Za izborne šutnje dijelili smo Bandićeve letke:
  Župnik Pavlek: Hodali smo po kućama i nagovarali ljude da glasaju za kandidata koji je, iako ima mana, katolik. Mi imamo na to pravo

  Riječ je o sedam svećenika koji su to organizirano radili. Hoće li Crkva sankcionirati one koji ne poštuju našu domovinu i njene zakone? Sumnjam... Hoće li se barem ograditi od tog čina i/ili ispričati?
  --
  Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
  (P. J. O'Rourke)

  --
  Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
  (P. J. O'Rourke)

  Tko je glasao

  slažem se s tobom, no neki

  slažem se s tobom, no neki od nas su očito drugog mišljenja

  Dok dobri šute, zli caruju

  Tko je glasao

  Onda je za te ljude

  Onda je za te ljude Katolička crkva dio države, državna instutucija ili postrojba HV, ili ima neki drugi posebni status. Ja doduše ne vidim gdje to piše u zakonima...

  Tko je glasao

  Mišljenja sam da su stvarni

  Mišljenja sam da su stvarni gubitnici izbora svi oni građani koji su financirali ovaj izborni cirkus.
  Uz građane koji su sve to financirali su kao gubitnici i njihova djeca koja nemaju udžbenike potrebne za nastavu, a isti im nisu dati zbog potrebe financiranja ovog cirkusa.

  Dobitnik izbora su stranke koje će i dalje "musti" sredstva iz državnog proračuna.

  Tko je glasao

  Postavke za pregledavanje komentara

  Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
  Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

  Najkomentiraniji članci

  Najčitaniji članci