Tagovi

Stvarni gubitnik izbora??

Titan iz Pogane Vlake Dan po nedavnim izborima smo imali prijateljski „chat uz kavu“, na kojem je netko od nas postavio uvijek aktualno postizborno pitanje:

“Tko je stvarni gubitnik ovih izbora za Predsjednika države?“

Dakako, razvila se živa diskusija, jer je trenuta?no lako prepoznati najve?e dobitnike, ali tko je najve?i gubitnik – to je doista zaku?asto pitanje.

Jedan od nas re?e - Bandi?. Naizgled tako izgleda - izgubio je u direktnom obra?unu pa smo razvili živu diskusiju u kojoj se nametnuo zaklju?ak - da on možda i nije pravi gubitnik. Kad odbijemo njegova prevelika i nerealna o?ekivanja s jedne, a dobre izglede u budu?em politi?kom prestrojavanju s druge strane, on je ustvari polu?io iznena?uju?e dobar rezultat kojeg on politi?ki može odli?no kapitalizirati ukoliko dobro odigra sljede?u partiju (premetanja konja, topova i pješaka na politi?koj šahovskoj plo?i). On bi osobno politi?ki ?ak mogao i profitirati bez obzira na neka zloguka prognoziranja.

Onaj netko od nas je na sve to odmahnuo glavom odlu?no odbivši Bandi?evu nominaciju za najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Drugi od nas re?e - HDZ. Stvar naizgled dobro drži vodu, i nakon kra?e diskusije smo se doista usuglasili da se HDZ pokazao prili?no velikim gubitnikom. Ne samo da mu brojni službeni i neslužbeni kandidati uop?e nisu ušli u drugi krug što je znak raspolu?enosti njegovog strana?kog tijela.

No onaj netko od nas je odmahnuo glavom i opet odlu?no odbio HDZ-ovu nominaciju za najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Tre?i od nas sada nominira - generalno „desnicu“. I tu su se iznosili „pro“ i „kontra“ razlozi, ali je op?i zaklju?ak bio da bi bilo preuzetno proglasiti jednu cijelu polovinu glasa?kog tijela gubitni?kom, nije realno o?ekivati da bi se poslije ovih (i to manje zna?ajnih predsjedni?kih izbora) baš cijela desnica posve ugasila. Politi?ko polje zbandano samo na jednu stranu nigdje ne postoji.

Zato je onaj netko od nas opet odmahnuo glavom i opet odlu?no odbio nominaciju desnice op?enito kao najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Još neko vrijeme je vladalo, sada ve? nešto manje živahno nadmetanje za nominaciju najve?eg gubitnika ovih Predsjedni?kih izbora. Budu?i da smo bili iscrpili sve ozbiljnije kandidate za najve?eg gubitnika, onaj netko od nas se kona?no izjasnio tko bi to po njemu bio najve?i gubitnik ovih izbora - Crkva.

Nakon kra?e diskusije smo se skoro posve usuglasili. Preveliki politi?ki angažman Crkve u ovim izborima se pokazao kao potpuni promašaj koji je razotkrio neke iluzije kojima ve? predugo motaju u njihovim glavama. Njihovog uplitanja u politi?ke aktivnosti je uvijek bilo, imali smo toga u nekoj ve?oj ili manjoj mjeri prije svakih izbora (lokalnih, parlamentarnih i predsjedni?kih), ali se crkveni vrh uvijek nekako izvla?io od direktnog politi?kog angažmana, (mada su donje crkvene strukture se uvijek angažirale na strani svojih „favorite“ uglavnom onih s „desnije“ strane (koji navodno vjeruju u Boga - a uglavnom drže „fige“ unutar džepova prepunih novaca).

No sam najviši crkveni vrh se nikada do sada nije bio tako otvoreno politi?ki založio kao ovaj put. Koji su to razlozi prevladavali u njihovim glavama, trebalo bi njih pitati (mi to možemo samo pretpostavljati – ali nam oni to naravno nikada ne bi priznali). U svakom slu?aju njihov angažman treba tuma?iti najprije vrlo prozai?nim i svjetovnim razlozima – jer je politika u svojoj biti baš takva – njoj je zlatno tele uvijek važnije od Mojsijevih kamenih plo?a). Tako je nekoliko najviših crkvenih prelata javno i s najviših crkvenih tribina po?elo provla?iti ideju da je u Hrvatskoj kao pretežito katoli?koj zemlji došlo vrijeme da Predsjednik bude prakti?ni vjernik. Takvi stavovi su u javnosti izazivali žu?ne rasprave - no prelati i njihovi epigoni su na takvim svojim stavovima ustrajavali.

Nije samo na tome ostajalo. I obi?ne i najsve?anije mise su korištene za promociju „vjerni?kih optanata“, pa su se prve crkvene klupe pred samim kardinalom i nadbiskupom Bozani?em stalno napu?ivali takozvanim „vjernicima“ tipa Bebi?, Sanader, Šeks, Ron?evi? (a kakvi su to doista vjernici, samo dobri Bog zna - i možda do sada previše stidljivi državni odvjetnik). Ova „skaredna“ gomila lažnih vjernika u prvim crkvenim redovima nimalo nije smetala rimskom kardinalu i zagreba?kom nadbiskupu - dapa?e pozdravljao ih je sa svog uzvišenog oltarskog postolja. No zato su mu smetali novinari, koji su za znatiželjnu hrvatsku javnost došli snimati tu blasfemi?nu pojavu.

Kad je u prvom izbornom krugu bijesni puk (od kojeg su se crkvene strukture odvojile i o?ito ne pokazuju za njega previše razumijevanja) iz izborne utrke poizbacivao sve „crkvene i vjerni?ke favorite“, i kad je na izbornom bojištu na op?e iznena?enje i zgražanje ostao samo Bandi? (koji se stjecajem izvanrednih okolnosti - a radi izbornih potreba na brzinu presvukao u „crveno-crnu“boju toliko blisku rimskom kardinalu), uzoriti se zagreba?ki nadbiskup izme?u dva izborna kruga odlu?no okrenuo prima Bandi?a primivši ga u znakovitu i simboli?nu audijenciju - kako bi mu poboljšao izborne šanse, a zadovoljio crkvenu fikciju o „vjerniku-predsjedniku“.

Kardinalov politi?ki „gaf“ je bio i odlu?uju?i mig ionako prepolitiziranom i uvijek spremnom nižem kleru da se što aktivnije angažiranje baš na Bandi?evoj strani – jer je za njihove „fiks-ideje“ bilo sve bolje od agnostika (da ateistu i ne spominjemo). Tako su se crkveni prostori i oltari pretvorili u privremene Bandi?eve „partijske ?elije“. Išlo se toliko skandalozno daleko da se ulazilo i u ekscese (kao što je poznat onaj sinjski slu?aj kad je jedna baba na misi fratra zbog politi?kog govora poslala k vragu i napustila crkvu . Na drugim mjestima se možda išlo suptilnije, no masovno i ?ak agresivnije - o ?emu je progovorila ?ak nacionalna televizija. Ovaj strastveni angažman politiziranih crkvenih struktura nije prošao neprimjetno, nego je: takva mobilizacija na jednoj strani izazivala mobilizaciju na suprotstavljenoj strani. Tako je u glavama gra?anski orijentiranih gra?ana proradio inat koji je rezultirao „dubrova?kim sindromom“ (u vrijeme izbora za gradona?elnika), kad su u drugom izbornom krugu gra?anski orijentirani glasa?i masovnije izišli na birališta nego u prvom krugu - što se pod normalnim okolnostima rijetko doga?a.

Tako je na izborima definitivno pokopan i Bandi? kao posljednji crkveni favorit. Nije on izgubio samo radi primitivnog i robusnog angažmana pre-politiziranih crkvenih struktura, ali jesu dosta doprinijeli uvjerljivosti njegovog poraza (kao što je Sanaderovo divlja?ko navijanje ispod Gunduli?evog spomenika pripomoglo uvjerljivosti pobjede „agnosti?nog“ dubrova?kog gradona?elnika usred ve?inski „katoli?kog“ Dubrovnika).

Da se razumijemo, ovaj moj post nije protiv Crkve kao institucije, jer se ovdje uop?e nije radilo o Crkvi kao globalnoj instituciji i njenom suprotstavljanju hrvatskoj gra?anskoj svijesti (ili obrnuto) . Ovdje se ipak samo radilo o neopreznoj upotrebi (da ne kažem zloupotrebi) duhovnog ugleda kojeg su neki u Crkvi putem svojih aktivista ( sve?enika i dostojanstvenika), upotrebljavali da bi vjerni?ku pastvu olako prevodili žedne preko potoka. Hrvatski narod kao politi?ka ?injenica sazrijeva, pa pastoralna pri?a o „stoci sitnog zuba“ pomalo ali sigurno klizi u ropotarnicu politi?ke povijesti, ako je ta pastorala uop?e ikada postojala. Unutar Crkve je bilo i glasova razuma (uglavnom zaglušenih politi?kom halabukom), bilo je poznatih i utjecajnih ljudi iz same crkve (npr. Don Ivan Grubiši? i donekle Živko Kusti? -ali i drugih njima sli?nih), koji pravilno shva?aju pravo poslanje Crkve, koje je druga?ije i daleko od politi?ke borbe za svjetovnu vlast. Oni su na vrijeme upozoravali grešnost kursa politiziranih kolega. Neki drugi možda jesu mislili druga?ije od ispolitiziranog mainstreama u Crkvi- ali su šutjeli da bi sada spašavali što se spasiti dade (kao Adalbert Rebi?). Drugi i dalje šute, sjede u prikrajku svojih zloupotrjebljavanih crkvenih dvora–ližu?i bolne rane zaostala iza ovog žestokog politi?kog okršaja.

Zato su se svi moji, gore spomenuti prijatelji složili da bi najve?im izbornim gubitnicima doista mogle biti odre?ene politi?ke strukture unutar Matere Crkve, koji su se bili strastveno i beskrupulozno ujedinili oko vanvremenske ideje, da na najvišu državnu funkciju dovedu (makar kakvog - ako treba i „falšog“) vjernika.

U tom pogledu drugi najve?i gubitnik je Bandi?, koji si je bio umislio da ?e mu Crkve lako na pladnju donijeti funkciju - samo je trebalo obi?i crkvene dvorove, od Kaptola do dubrova?kog biskupskog ordinarijata. No hrvatski bira?i su nasuprot tim zanesenim glavama dokazali da dobro znaju razlikovati svjetovno od duhovnog, pa su podijelili zvu?ne šamare svima onima koji su duhovno precjenjivali pokušavaju?i to duhovno olako prenositi na svjetovno. A posebice onim crkvenim ocima, koji su si bili umislili da im po božanskom pravu pripadaju i svjetovne ovlasti, što više ne prolazi još od Francuske revolucije. Dakako i onim svjetovnim politi?arima, koji su se naivno zalijetali u unaprijed propale eksperimente sjedinjavanja crkve i politike. Narod Ponovno se pokazalo da narod ipak nije stoka, i da se s njime nije igrati.

Na ovakvom pred-demokratskom i unaprijed propalom politi?kom konceptu izgubio bi bio i bolji kandidat od Bandi?a, a pobijedio bi i mnogo lošiji kandidat od Josipovi?a. To je dobro znati kako bi se pravilno shvatila pojava i pravilno pro?itala poruka. Uop?e nije stvar u osobama (i osvojenim postotcima – što je tako?er varava argumentacija), nego u onom jako prisutnom a preživjelom politi?kom konceptu temeljenom na iluziji da je Hrvatska ve?inski katoli?ka zemlja - pri ?emu se ne razlikuju što je svjetonazor a što prakticiranje religije. Treba se nadati da su neki nau?ili lekciju, da je pouka nau?ena a poruka bira?a pravilno pro?itana. Barem u glavama najviših i najutjecajnijih crkvenih dostojanstvenika na kojima je i najve?a odgovornost duhovnih - ali ne i politi?kih pastira. Prema zanemarenom Isusovom nauku - da Bogu ide samo Božje, a caru carevo (nazive zamijenite aktualnijom terminologijom).

Udruga nestašnih de?ki nove hrvatske politike pod nazivom "VRATITE OPLJA?KANO" na ?elu s poznatom "crnom ovcom" Damirom Petri?i?em je na vrijeme, prije drugog izbornog kruga, bila uputila OTVORENO PISMO Josipu Bozani?u , upozoravaju?i ga da nije smio primiti Bandi?a niti sugerirati za koga ?e vjernici glasovati. Ali tko ?e poslušati takve "marginalce" kad oni imaju mo? u rukama. Bolje bi mu bilo da ih je poslušao, jer ovako Crkva ode šumom, a narod drumom.

Komentari

Pa da. "Zavedene ovce".

Pa da. "Zavedene ovce". Lijepo rečeno. Ne misliš valjda zbilja da je 87% katoličkog naroda, nakon onolike kampanje i putem Crkve i preko interneta, većine braniteljskih udruga, cijele desnice, koja je na vlast dovela HDZ, odjednom biralo na vlast jednog SDP-ovca. Pa to može proći samo "ovcama". Nemam pojma tko je to izrežirao, a ni ne zanima me. Još jedan kaktus na predsjedničkoj pokretnoj vrpci! Iza svakog kaktusa stoji neki fikus.

My Soul

Tko je glasao

87%? Čega? I ova tvoja

87%? Čega? I ova tvoja statistika koja to pokazuje je samo potvrda da je ona sama ( statistika ) bila i uvijek ostala točan zbroj netočnih podataka. A ponekad i - dirigiranih. Titovi su komunisti sve svoje izbore dobijali sa 99,9 % glasova, jer ono malo neupućenih je ionako bila samo tamo neka uvijek sumnjiva inteligencija. Tako i danas : 87% katoličkog naroda glasa 60% za - agnostika a 40% za staroga komunjaru ( doduše malo preobučenog kaputa ). Što se to dogodilo, da se nisu katolici povampirili? Tajni centri moći, orjunaši, četnici, Sodoma i Gomora... Sve , sve, baš sve je prihvatljivije od - GOLE ISTINE. Koja itekako zna dobro - zaboljeti.

Tko je glasao

Kvaka je u tome da mene

Kvaka je u tome da mene ništa ne boli, jer u predsjedničkoj kandidaturi nije bilo kandidata, koji bi mi odgovarao, osim što sam htjela da NE pobijedi odmetnik Vidošević. Što se mene tiče, to je prošlo uspješno. Od dva kandidata u drugom krugu, narod nije birao NAJBOLJEG, već OD DVA ZLA MANJE!

My Soul

Tko je glasao

A Crkva od dva zla izabrala

A Crkva od dva zla izabrala veće?!?! Stvarno, nikako da im se posreći.

Tko je glasao

Ta teza (biranje manjeg zla

Ta teza (biranje manjeg zla u drugom krugu) bi možda držala vodu da nije broj glasača u drugim krugu bio znakovito veći. Prije se radi o nekom inačenju.

I teze o maloj izlaznosti su također iluzija, jer se u broj ukupnih birača ubraja dijspora sa skoro pola milijuna (koji sve manje izlaze - što je znak potrošenosti logika njenog postojanja), kao i pola milijuna dvostruko upisanih u domovinskim jedinicama (što je hrvatski raritet poznat u svijetu - i koji se lonačno definitivno briše prema najavama vlade).

Kad se svi ovi prekobrojni izuzmu, izlaznost na izbore se penje negdje do 64 posto što je posve pristojan odziv birača, što podiže i vjerodostojnost izbora.

Tko je glasao

Da, izašao je veći broj

Da, izašao je veći broj birača. Valjda odatle Bandiću onih 40%. Njegovi su skloni inaćenju. Što se tiče dijaspore, super, konačno više neće masovno dolaziti na izbore autobusima sa srbijanskim pločicama. Valjda će se MUP-ovo obećanje o čišćenju prebivališta, onih koji ne prebivaju tu, odnositi i na njih, osim ako ova vlast ne proglasi svetim kravama.

My Soul

Tko je glasao

Ja osobno mislim da nema

Ja osobno mislim da nema gubitnika.

Imamo dobitnika i to velkog, a to je narod.

Več se sad vide velke promjene u smjeru politike, kak vladajuče tak i oporbene. Riješili smo se Mesića i sa njim odlazi i huškanje jednih na druge.
Pokušaja če biti no sve manje i manje.

Primam oklade:
Naravno samo za kremšnite u Samoboru, no nemam niš protiv jedne velebitske pivice.

Tko je glasao

Ma daj, Skviki, pa nisi

Ma daj, Skviki, pa nisi valjda nasjeo. Vidjeli smo kako nema huškanja jednih na druge, a već prvi dan je pričao o Bleiburgu i Jasenovcu! Da je imao muda, rekao bi da ga za to nije briga, da ni jedno ni drugo nije predmet njegovog interesa i da ga zanima samo budućnost. Ali ne, taj bi jurcao u Jasenovac, a ne bi na Bleiburg, jer on nije predsjednik svih, već samo nekih Hrvata.

My Soul

Tko je glasao

ja ne bih rekla da se crkva

ja ne bih rekla da se crkva pokazala kao gubitnik, zato što se izabrani predsjednik, kojeg crkva nije podržala, izjašnjava kao agnostik.
dugoročno gledano, crkva ne gubi, iako se tako možda danas čini.
kao što smo imali situaciju u ex jugi da se ljudi okupljaju oko crkve što radi vjere, a što u znak protesta protiv tada vladajućeg režima, moguće ćemo taj scenarij ponovno gledati, ovisno o tome kakvu će politiku josipović provoditi.
što se tiče uplitanja crkve u ove izbore, stvar je malo složenija.
ok, mi svi financiramo crkvu. mi svi takodjer financiramo i hrpe raznih udruga, od kojih se skoro sve svrstavaju uz neke kandidate, direktno ili indirektno. crkvi se ne bi smjelo negirati njeno pravo da iznese svoje mišljenje.
sad, što se mene osobno tiče, ja bih puno više voljela da se crkva ne bavi politikom, nego onim čime treba, a to je čovjekova duša.
dakle, ne negiram crkvi njeno pravo, ali mi to što ga ista koristi ostavlja loš dojam. nekako mislim, crkva bi ipak trebala biti iznad toga.

Tko je glasao

Ja bih dodao tj. citirao Fra

Ja bih dodao tj. citirao Fra Zvjezdana Linića

Valja razjasniti i riječ agnostik. To ne znači isto što i ateist. Agnostik je onaj koji priznaje da nema u sebi nikakve sigurnosti u odnosu na sadržaje i uvjerenja koja imaju vjernici. Agnostik priznaje da ne zna. Ateist je u opasnosti da svoj stav smatra jedino pametnim. Agnostik nije takav. Prema tome, od predsjednika možemo očekivati korektnost i toleranciju u poštovanju vjere, očitovanja vjere, vjerskih obilježja. Sigurno ne smatra da sve vjersko treba odmaknuti od javnosti. I vjernici su svakako dužni prihvatiti demokratski novoizabranog predsjednika, a smiju u svojoj vjeri iskreno moliti za njega, kako to preporučuje i Sveto pismo. U uvjerenju da je vjera svjetlo i bogatstvo života i da je Bog dobri Otac svakog čovjeka, vjernici će rado moliti da svaki agnostik dođe do punije spoznaje istine.

Tko je glasao

bez obzira sto se crkva

bez obzira sto se crkva financira iz drzavnog proracuna ona nema status drzavne ustanove i kao takva se sa potpunim pravom moze izjasnjavati o svim drustvenim fenomenima, pa tako i o izborima i predsjednickim kandidatima.
moze se izjasnjavati i o bioetickim zakonima(abortusu i umjetnoj oplodnji!).
crkva se nikad nije ogranicavala samo na sferu duhovnog, vec je oduvjek nastojala imati utjecaj i na svjetovnu sferu zivota.
to pravo crkvi nitko ne moze osporiti i to uopce nije neki problem.
problem nastaje kad svjetovna vlast u drzavi koja je sekularna po pitanju odnosa sa crkvom, te stavove crkve pokusava i zakonski verificirati i to ne iz neke prevelike ljubavi prema crkvi, koliko iz vlastitog pragmatizma ocekujuci da ce ih biraci zbog toga obilato honorirati.

Tko je glasao

crkva nikad nece prihvatiti

crkva nikad nece prihvatiti liberalnu ideologiju (moderne) ljevice, pa tako nikad nece ni podrzati lijevog predsjednickog kandidata!
ideologija desnice je kolektivizam pretpostavljen individualizmu, sto je u osnovi i vjerska ideologija.
zasto se neki uopce cude, ili su cak uvrijedjeni zbog toga?!:)

Tko je glasao

"Nikad" je jako puno

"Nikad" je jako puno vremena. I Crkva se mijenja s vremenom. Sporo, ali se mijenja.

Tko je glasao

normalno da neće. liberalna

normalno da neće. liberalna ljevica je smrtni neprijatelj crkve

ideologija ljevice je čisti kolektivizam, dok je crkveno učenje u osnovi individualističko

sve si pomiješao

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Vidiš Debe samo naizgled

Vidiš Debe samo naizgled imaš svoje stavove ali su logički posvađene. Problem je u terminologiji. Edi3 spomoinje modernu liberalnu ljevicu, a ti uzimaš liberalnu ljevicu kao smrtnog neprijatelja crkve. To je obična glupost jer svaki liberalizam polazi d slobode pojedinca bez obzira na vjeru, boju, nacionalnost, kulturu.

Ne znam uopće zašto se liberalizam uopće trpa u ljevicu, ako je svaki liberalizam zasnovan baš na ljudskim individualnim slobodama. Valjda je liberalizam lijevi samo zato što nije "desni". Danas je uopće besmisleno razgovarati o lijevim i desnim orjentacijama - jer što je to uopće??. Valjda je lakše se orjentirati, pogotovo u diskvalifikacijama neistomišljenika.

Potom i sam siluješ smisao liberalizma, jer ga izjednačavaš s "ljevicom" koja je po tebi čisti kolektivizam, a to je potpuno besmisleno. Kad govoriš o nekakvoj tvojoj i takvoj "ljevici" vjerojatno misliš na komunizam (koji jest kolektivizam) - ali je to daleko od modernih europskih shvaćanja u rasporedu lijevo-desno.

Zašto ti onda ne bi upotrijebljavao pojam "kmunizma" pa bi nama svima bilo jasno o čemu govoriš. No ti i dalje istrajavaš i dalje pri terminu "ideologoja ljevice", ali sada bez pojma liberalno (o čemu govori edi3) zato što i sam vidiš da govoriš besmislice jer se liberalno u takvo tvoje kategoriziranje ne uklapa. A takva manipulacija je intelektualno nepoštenje.

I konačno, crkveno učenje proglašavaš indiv idualističkim, što u svojim temeljima to nikako nije - poznaješ li ti uopće crkveni nauk i crkvenu povijest, kada ju na ovakav besmislen način "braniš".

Ako je u ovako malo riječi itko toliko toga izmješao onda si to očito ti.

A da pak malo uzmeš koju knjigu pa proučiš štogod o toj tematici! Jer ofrlje nabacivanjem ovakim kategoričkimh izjavama, koje nemaju nikakvu filozofsku i ideološke utemeljenoisti se ništa ne dokazuje osim vlastite neozbiljnosti.

Tko je glasao

:) Problem je u

:)
Problem je u terminologiji. Edi3 spomoinje modernu liberalnu ljevicu, a ti uzimaš liberalnu ljevicu kao smrtnog neprijatelja crkve. To je obična glupost jer svaki liberalizam polazi d slobode pojedinca bez obzira na vjeru, boju, nacionalnost, kulturu.
Slažem se da je problem u terminologiji. Liberalizam i moderna "liberalna" ljevica su dvije dijametralno suprotne stvari. Liberali polaze od slobode i privatnog vlasništva kao njenog izražaja i preduvjeta, a oni koji danas sebe nazivaju modernom "liberalnom" ljevicom počinju od Marxa, a završavaju Frommom i Marcusom.

Ne znam uopće zašto se liberalizam uopće trpa u ljevicu, ako je svaki liberalizam zasnovan baš na ljudskim individualnim slobodama. Valjda je liberalizam lijevi samo zato što nije "desni". Danas je uopće besmisleno razgovarati o lijevim i desnim orjentacijama - jer što je to uopće??. Valjda je lakše se orjentirati, pogotovo u diskvalifikacijama neistomišljenika.
Lijevo i desno su prilično subjektivne kategorije. Moderna liberalna ljevica (tako vole o sebi razmišljati i tako se nazivaju) nema neke veze sa liberalizmom, osim terminologije sloboda, prava, i individualizma, dok klasični liberalizam kategoriziraju kao konzervatizam i desničarenje

Potom i sam siluješ smisao liberalizma, jer ga izjednačavaš s "ljevicom" koja je po tebi čisti kolektivizam, a to je potpuno besmisleno. Kad govoriš o nekakvoj tvojoj i takvoj "ljevici" vjerojatno misliš na komunizam (koji jest kolektivizam) - ali je to daleko od modernih europskih shvaćanja u rasporedu lijevo-desno.
smisao liberalizma uopće nije zastupljen u modernom europskom shvaćanju lijevog i desnog. Bar ako gledamo političke stranke koje se svrstavaju pod lijevo ili desno u Europi. I jedni i drugi su kolektivisti. EU sama je puno više izraz kolektivizma nego individualizma.

Zašto ti onda ne bi upotrijebljavao pojam "kmunizma" pa bi nama svima bilo jasno o čemu govoriš. No ti i dalje istrajavaš i dalje pri terminu "ideologoja ljevice", ali sada bez pojma liberalno (o čemu govori edi3) zato što i sam vidiš da govoriš besmislice jer se liberalno u takvo tvoje kategoriziranje ne uklapa. A takva manipulacija je intelektualno nepoštenje.
ideologija onog što se danas naziva ljevicom u principu jest, ako ne komunistička, barem marxistička. Slažem se da je nespojivo sa liberalizmom, no eto ipak se nekako uspjela formirati "liberalna ljevica", ako već govorimo o intelektualnom nepoštenju.

I konačno, crkveno učenje proglašavaš indiv idualističkim, što u svojim temeljima to nikako nije - poznaješ li ti uopće crkveni nauk i crkvenu povijest, kada ju na ovakav besmislen način "braniš".
je li današnje crkveno učenje individualističko i je li bilo takvo kroz povijest, o tome bi se dalo raspravljati, no temelji kršćanskog nauka su sigurno individualistički. I sam Isus Krist, kao sin Božji, nije došao i rekao: ajde sad ovako, ti tamo, ti tu i idemo graditi branu, ti imaš hraniti deset gladnih ili ću te spržiti gromom, ti idi pecaj ribu utorkom i petkom isl. nego se njegovo učenje zasniva na slobodnoj volji, razlikovanju dobra od zla, i individualnom odabiru između to dvoje. I 10 božjih zapovjedi je prilično kratka lista, nasuprot desetinama tisuća zakona pod kojim danas živimo. Ne uključuje nikakav obavezni prijenos vlasništva, hranjenje gladnih, pravo na rad, obrazovanje, porez, ili ikakvo drugo pravo na tuđu imovinu pod prisilom. ne definira kvote i ne diskriminira, pa čak niti po vjerskoj osnovi.

Ako je u ovako malo riječi itko toliko toga izmješao onda si to očito ti.
A da pak malo uzmeš koju knjigu pa proučiš štogod o toj tematici! Jer ofrlje nabacivanjem ovakim kategoričkimh izjavama, koje nemaju nikakvu filozofsku i ideološke utemeljenoisti se ništa ne dokazuje osim vlastite neozbiljnosti.

dobro uči, tko dobro razlikuje.
stavimo na trenutak na stranu filozofska poimanja liberalizma, ljevice isl. te pogledajmo u kojem kontekstu je bio moj komentar i što je bila "liberalna ljevica" protiv koje je danas crkva.
crkva nikad nece prihvatiti liberalnu ideologiju (moderne) ljevice, pa tako nikad nece ni podrzati lijevog predsjednickog kandidata! očito da je ljevica u ovom komentaru SDP, a nepodržani kandidat "liberal" Ivo Josipović (nipošto komunist).
Po čemu se ideologija liberalne (moderne) ljevice ( u ovom slučaju SDP-a i pratećih nevladinih organizacija) kvalificira kao liberalizam? A koje bi se paralele mogle povući sa frankfurtskom školom kulturalnog marxizma?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

debe, namjerno sam napisao

debe, namjerno sam napisao "moderna liberalna ljevica" kako bi jasno naglasio da se ne radi o (staroj) komunistickoj ljevici!?
pojam liberalizam(liberalan) se ne upotrebljava samo u ekonomskom kontekstu, vec i u socijalnom kontekstu slobode pojedinca i nezadiranja drzave u njegovu privatnu sferu, a najcesce se tumaci kao zivotni svjetonazor suprotan konzervatizmu.
osnovna razlika izmedju liberalizma i konzervatizma(u socijalnom kontekstu!) je u tome sto liberalizam polazi od pojedinca i njegovih prava koje pretpostavlja interesu svakog kolektiva.. naroda, nacije, drzave..etc, sto naravno, ne znaci da liberali negiraju postojanje zajednickih potreba kolektiva.
jednostavno, liberalizam polazi od pojedinca i njegove "srece" pretpostavljajuci da sretni pojedinci cine i sretnu zajednicu.
za razliku od njih, konzervativci opce interese kolektiviteta prepostavljaju pojedinacnom interesu pojedinca, cesto ocekujuci od pojedinca da se on i zrtvuje radi tih "visih" interesa.
dali ti je sad ipak jasnije kad kazem da je ljevica liberalna, a desnica konzervativna, te da mi je sasvim logicno da crkva kao konzervativna zajednica podrzava kandidate desnice koji su joj ideoloski blizi!?
moderna liberalna ljevica nije ni komunisticka, a ni marksisticka (btw. govoris o istoj ideologiji pod dva razlicita naziva!)!:)

Tko je glasao

Pomalo je zgodno uočiti

Pomalo je zgodno uočiti koliko sam ti posla zadao, ne namjerno. I puno si toga odgovorio i bezrazložno zaplovio u antieuropeizam. I u ništa me nisi uvjerio mada smatram da imaš pravo na svoje mišljenje, ali sam dao prigovor na brkanje pojmova koji bi trebali barem biti precizniji. A da ova tvoja promišljanja preneseš Swobodi u EU Parlament..... pa da s njima razgovaraš kako je liberalna ljevica (vjerojatno postoji i desnica) ustvari komunizam. Oni tamo međusobno jako dobro surađuju, može se reći čak i koaliraju, pa bi te gledali u golemom čudu.

Naime, Europska politička scena je podjeljena po klasičnim obrascima - socijaldemokracija (unutar koje opet postoji unutarnji raspon lijevo i desno), liberali (unutar kojeg također postoji unutarnji raspon lijevo i desno), te demokršćani ili pučani (unutar kojih postoji unutarnji raspom lijevo i desno, katolici, protestanti, ortodoksi - sve u jednoj demokrščanskoj opciji).

Liberalno je liberalno ma što ti o njemu mislio, i njemu ne treba dodavati značenja kojih nema. Kao što su HDZ i HSS članovi Europske pučke (demokršćanske stranke), tako je i HNS član Europske Liberalne stranke , a SDP član Europske Socijademokratske stranke. Pogledaj malo EU oarlament i raspored stranaka. Istina je da se tamo doista još čita i proučava i Marx, jedan biskup je u Njemačkoj napisao Kapital, ali to nema nikakve veze s onim o čemu ti ovdje govoriš.

Kod nas danas nije ništa drugačije nego kod njih, ni narod nije baš previše različit (iako je ekonomski unesrećen sve u ime velikih riječi bez pokrića). Oni ulijeću na naše izbore da utječu na rezultate, a naši od njih traže i dobivaju pomoć. Sanader je svojevremeno vodao po Hrvatskoj Wilfreda Martensa, predsjednika europskih pučana. Milanović se koordinira sa Swobodom i ostalima, Vesna s Ollie Rhenom. Mi ne možemo iz Europe koliko ni iz svoje kože - članstvo u EU je samo formalnost

Danas tražiti recidive komunističkoig naslijeđa i u Hrvatskoj politici je najmanje problematično (baš ovi izbori su pokazali da hrvatski narod više ne pije te glupe priče o crvenima i crnima - jer je glasovao suprotno od takvih preporuka - što je tema ovog posta), a kamoli u Europi gdje imaju i liberalizam i socijaldemokraciju bez loših povijesnih pamćenja.

No ostavljam te da uživaš sa svima onima koji se s tobom napijaju s izvora o teorijama antihrvatskih zavjera, ovakav razgovor nas udaljava od osnovne teme, pa se nalazim u zabavnoj situaciji da spamam vlastiti post.

Tko je glasao

Dragi frederiče, ja nemam

Dragi frederiče, ja nemam nikakvih iluzija da mijenjam tvoje mišljenje na ovu ili onu stranu, ono je formirano odavno i fino uokvireno; ostavljam nepristranom čitatelju, kakvih ovdje nema mnogo, da donesu svoj stav. ti se voliš nabacivati raznoraznim izmima pa nek ti bude, ja volim govoriti o realnosti, onoliko koliko je moguće o istoj govoriti. evo sad mi spočitavaš "antieuropeizam". a kako bogamu ja mogu biti "antieuropejski" kad je čitav moj identitet europejski. U Europi sam se rodio, živio, odrastao i radio. Sve što ja jesam i mislim izraz je Europe i europske kulture.

No ti miješaš Europu sa birokratskom strukturom EU, kao što miješaš i mnogo ostalih stvari. Čega je to odraz nisam u poziciji suditi. Iskreno, ni ne zanima me.

Što se tiče plemenitog Hannesa, neka on gleda u čudu koliko hoće, nabijem ga

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

mene bi osobno iznenadilo(

mene bi osobno iznenadilo( zaprepastilo!) da je crkva podrzala josipovica!:)

Tko je glasao

bandic im je bio samo manje

bandic im je bio samo manje "zlo" i jedino zbog toga su ga podrzali!

Tko je glasao

uostalom, to je isti razlog

uostalom, to je isti razlog zbog kojeg su i mnogi desnicari podrzali milana bandica.

Tko je glasao

edi u monologu :) ma nije to

edi u monologu :)
ma nije to toliko bitno ko je koga

Tko je glasao

smijesno je kad se neki cude

smijesno je kad se neki cude zbog cega katolicka crkva podrzava desnicu i konzervativce!
ili nemaju pojma, ili misle da je latinskoamericka crkva koja je podrzavala ljevicu nesto sto se moze i kod nas ostvariti!?:)

Tko je glasao

Tek bi nas to bacilo u ponor

Tek bi nas to bacilo u ponor Edi.
Bolje da je ovako.

grdi

Tko je glasao

Mislim da iskusna

Mislim da iskusna institucija samo hvata u tom trnutku šansu za sebe, dobro poznaje mentalitet i zna tko će pobjediti, odnosno kome je naklonjeno sadašnje vrijeme (recimo prije se tražio zabavljač naroda, i to se znalo i iskoristilo). Naivcu „ispunjava molitvu“ a sebe oslobađa duga.
Najveći gubitnik su ljudi koji su izišli na izbore u nadi da će se nešto promjeniti. Ona velika većina inače gubitnika nije ni izišla na izbore pa nije gubitaš jer zna na čemu je, vukovi u tor trpaju domaće životinje.
Tek slijede izbori koji će nešto promjeniti nakon nekoliko dugih gladnih i hladnih zima
Mladi profesor Kapović, to ovako opisuje:
Između završnih kandidata nema pretjerane razlike, kao što nema prave razlike između nezakonite korupcije "populista sa sela" i legalne korupcije "urbanog buržuja klavirista" koja se provodi kroz zakone. Naivno je vjerovati bi se dolaskom mitske "pravne države" nešto promijenilo, kada zakone pišu upravo oni koji na društvu parazitiraju. Inzistiranje isključivo na korupciji kao problemu znači i neizravno davanje legitimiteta kapitalističkom liberalnodemokratskom predstavničkom sustavu koji je sam po sebi instucionalizirani sustav korupcije.
http://www.h-alter.org/vijesti/politika/sto-ocekuju-od-ive-josipovica

Tko je glasao

Oprosti, 3103, ali Kapović

Oprosti, 3103, ali Kapović piše bedastoće. Sjećam se rasprava iz studentskih dana, kad su nam režimski ideolozi prali mozak o "trulom kapitalizmu" i "lažnoj demokraciji". Jedino što su tim pranjem uspjeli "počistiti" jest odgovornost za zajednicu i opće dobro. Stasale su generacije s usađenim gađenjem prema politici i ciničkim stavom spram slobode kao njezinim raison d'etre. Nije stoga nikakvo čudo da nam je demokracija nedonošće kojoj je potrebna izvanredna briga da bi se održala na životu.

Mislim da je frederikovo društvo ispravno odredilo Crkvu kao "gubitnika" ovih izbora, ukoliko se na izbore gleda kao na temeljni institut demokratskog poretka. Crkva ipak nije demokracija i logično je da u predpolitičkim društvima kao što je naše može ponekad prelaziti granicu dopuštenog javnog djelovanja. Proglasiti pak gubitnicima one koji su glasali u "nadi" ili očekujući da će se dogoditi promjene, je IMO potcjenjivanje brige koju ljudi dijele za svoju zajednicu.

S druge strane, jednako je promašeno u ovom izboru ponovno tražiti neko "čudo" i slaviti novog Predsjednika Republike kao mesiju. Njegov izbor je IMO mali znak da se puk u ovakvim trenucima ipak uzdiže u položaj naroda tj. suverena i da artikulira opću volju ili, bolje rečeno, javno mišljenje. U onom drugom dijelu - odgovornost za javno datu riječ, kontrola i kritika djelovanja vlasti, nadilaženje privatnih interesa itd. - taj stupanj osviještenosti tek trebamo doseći. No, to se neće dogoditi onako kako si zamišlja Kapović.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

inače nešto najvažnije

inače nešto najvažnije što me privuklo tom citatu uopće nije rasprava o kapitalizmu nego da zakone pišu ljudi koji parazitiraju, ljudi koji sjede u kancelarijama institucija uz zajamčenu plaću, često nemaju niti približnu ideju o tome što izaziva neka rečenica, u zadnjih nekoliko godina uglavnom prepisana iz raznih zemalja evropske unije, nema veze sa našom praksom provođenja zakona, nema niti ideje da se angažiraju ljudi koji stvarno rade na rješavanju problema u praksi. Ali zato dobro znaju što ide njima na ruku. Zato korupcija nije nešto što je smislio Bandić ili Protega ili Polančec...., to je nešto što je u temeljima države, u njenim zakonima. Zato molim milost za sve te "naivce" koji su samo igrači na terenu. Hajke odvode u drugom smijeru. I ne pecaj se na kapitalizam ili socijalizam, nije stvar u vrsti vlasništva.

Tako je nama u grđevinsko arhitektonskoj branši otvaranje svakog novog zakona i pravilnika kao da uđeš u neki film znanstvene fantastike putovanja kroz vrijeme. Na žalost ljudi iz prakse naviknuti već na višedesetljetne nebuloze niti ne pokušavaju neku konstruktivnu kritiku ili vrlo rijetko jer to izaziva dodatni napor (valjda onaj Don Quijota) potpuno iluzoran i neizvjesnog ishoda.
Manji nvestitori nebuloze rješavaju na poznati i jedini učinkoviti način a to je sitnom korupcijom, veliki proporcionalno. Teško se novci odvajaju za onoga ko radi i stvarno rješava nešto u skladu i sa nebuloznim zakomima, ali se odmah vade za "hitra rješenja". Naravno "uspješnost" firmi ovisi o mreži, što šira to bolje. Ne radi se o hobotnici, stvar je složenija.

Tko je glasao

Zato korupcija nije nešto

Zato korupcija nije nešto što je smislio Bandić ili Protega ili Polančec...., to je nešto što je u temeljima države, u njenim zakonima.

Razumijem što hoćeš reći: da se zakoni donose tako da pogoduju određenim partikularnim interesima ili, što je još gore, da nemaju veze sa zbiljom pa su neprovedivi (iako su neki na njihovom isfuravanjau izgradili karijere). Mislim da se "iz aviona" vidi da je tako, ali to nije istovjetno tvrdnji da je "korupcija u temeljima države", kako ideologizira Kapović i pritom još s ironijom spominje pravnu državu. Naime, vladavina zakona je upravo i smišljena da bi se ljudskoj pokvarenosti postavilo ograničenje (bez obzira smatramo li da je pokvarenost ljudima urođena ili je uvjetovana). Kada pak, kao u našem slučaju, sami zakoni potiču pokvarenost, onda se kao odgovorni građani i građanke moramo pobrinuti za izliječenje naše zajednice zahvaćene korupcijom, tako da se pozovemo na Ustav kao nad-zakon kojim smo se jedni drugima obvezali da ćemo donositi zakone u korist javnog dobra.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Kada pak, kao u našem

Kada pak, kao u našem slučaju, sami zakoni potiču pokvarenost, onda se kao odgovorni građani i građanke moramo pobrinuti za izliječenje naše zajednice zahvaćene korupcijom, tako da se pozovemo na Ustav kao nad-zakon kojim smo se jedni drugima obvezali da ćemo donositi zakone u korist javnog dobra.
iz prakse sigurno znam da je ovo što si napisala jedna idealizirana situacija koja se pojavi tek kad su ljudi primorani (zviždači) koji su krajnjim mobingom izgurani. Iscjeđeni ljudi u svakodnevnoj praksi za takvo što nemaju snage jer je sustav prejak, eventualna udruživanja brzo se okrenu u suprotnom pravcu. Sustav izbora gdje uspjevaju ljudi sa infrastrukturom sam je u sebi več sa tim što infrastruktura postoji zapravo jasan sustav u kojem izbora nema.

Tko je glasao

često ne radi ovaj sustav

često ne radi ovaj sustav ocjenjivanja (samo meni ili inače - ne vidim broj bododva)

Tko je glasao

Iscjeđeni ljudi u

Iscjeđeni ljudi u svakodnevnoj praksi za takvo što nemaju snage jer je sustav prejak, eventualna udruživanja brzo se okrenu u suprotnom pravcu.

Ako je moj stav idealizam, onda je ovo nihilizam. Međutim, ne smatram da su ta dva pojma istog reda pa da ih možemo gledati kao dva pola. Idealizmu (onom čemu se teži) nasuprot je realizam (ono što jest). Politiku shvaćam kao djelovanje između zbilje i ideala, kretanje od onog što jest prema onom zamišljenom (meta-utopijskom), odnosno kao trajno konstituiranje intrinzične ljudske sposobnosti/potencijala - slobode. Nihilizam je negacija svega toga. Priznanje nemoći.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ne znam da li živimo u

Ne znam da li živimo u nihilizmu ili u nekom sličnom izmu ali činjenica jest da su ljudi koji realno ili po mome normalno žive i rade na razne načine marginalizirani, etičnost i realni rad su marginalizirani uopće kao pojave, okupljanja u akcijske grupe brzo su izmanipulira umreženim sustavom kojem je jedini cilj isisavanje uopće. Uspjevaju jedino iznenađenja koja opet to jesu zato što ih je neka dobra duša sustava pustila da prođe. Problem je što te dobre duše teško opstaju, a iznenađenjima se odmah nude pogodna mjesta u sustavu. Ako nisi u nekoj partiji kao da niti ne postojiš. Prije me zbilja fasciniralo kako neko može pratiti big-bradera ili se udubljivati u neke instant likove kao što su simona i ante ali sad mi je kristalno jasno da je u ovakvom sustavu (nije samo kod nas) to zapravo okretanje ka stvarnijim i životnijim likovima. Isto je sa cijelom folk kulturom.
Ukratko živimo u rigidnijem dobu nego ikad.
Ne znam da li pričam o politici, idealizmu ili nihilizmu, ali svakako pričam iz radne prakse, dakle ne radi se o shvačanju ovoga ili onoga i tumačenju, nego o stvarnom životu

Tko je glasao

Kapovića pratim od kako je

Kapovića pratim od kako je studentska blokada. Ekipa nailazećih studoša smatra ga preblagim, odnosno jasan je stav da je opasniji "klavirski" od "kuma", a ne ovako kako Kapović veli.
Ja ti inače nisam sručnjak za raspravu o liberalnom kapitalizmu samo pratim da je svijet prolupao od te pojave i pratim da je gospođa koja je prošle godine dobila Nobelovu nagradu na temu upravljanja (a bavi se time 50 godina) Nobela dobila baš zato.
Crkva u sprezi sa političkim moćnicima dobija imanje ali gubi svoje poslanje. Licemjerje političkih moćnika i crkve je prejako, za mene je sve izrečeno farsa, mislim da će se nastaviti sve sa drugom "spikom". Stvari će mijenjati život narednih mjeseci a to je zapravo uz studentsku blokadu prvo što će zapravo izazvati promjene na ovom području. To nikako nije bio DR, on je samo zacementirao i produbio stalni problem, naravno uz ogromne poslijedice
Splitski teolog don Ivan Grubišić u razgovoru za H-alter: Još stojimo pred vratima demokracije, pravne države i građanskog društva. U nas je na djelu partitokracija, diktatura političkih stranaka koje ne razvijaju standarde demokratske procedure. Potrebni su nam vođe i ljudi s vizijama, ali ako izostane podrška građana sve do građanskog neposluha ili neizlaska na izbore, ništa se neće dogoditi....Zapažaju se procesi sekularizacije, razvoja građanskog društva, bez kontrole religijskih institucija. To je naprosto civilizacijski proces koje je kod nas zaustavljen spregom bivših komunista i crkvenih zajednica. Stoga postoji otpor prema svim društvenim promjenama koje vlast i crkvene zajednice ne mogu kontrolirati ili usmjeravati po svojim željama.
http://www.h-alter.org/vijesti/hrvatska/kultura-gradjanskog-neposluha#hot
(Inače se slažem s tobom u principu, ali proučavanje (prije nikako stići od posla) i događaji zadnjih par tjedana promjenili su moj stav, živio internet i sloboda nekih medija. E-novine se gase zbog financijskih problema, i njih guta liberalni kapitalizam)

Tko je glasao

Sve je zapravo stvar mjere.

Sve je zapravo stvar mjere. Ova maksima vrijedi i za određene "škole" kao što je liberalni kapitalizam. Pratio sam neke Kapovićeve istupe u javnosti i nije mi baš jasno od kuda toliki neargumentirani kritički odnost prema kapitalizmu. Velika slabost mu je nepoznavanje različitih teorija i škola. Kad bi ih bolje proučio vjerojatno bi shvatio da kapitalizam ima svojih loših i dobrih strana, kao i mnogo toga. Problem bi se riješio uz veći stupanj znanstvenog pristupa pri rješavanju političkih problema. Pokazalo bi se da trebamo uzeti ono najbolje od svih škola. No, zapravo razumijem da od mlađih generacija dolazi revolt prema smjeru kapitalizma u stvarnosti koji se često razlikuje od zamisli kapitalizma u teoriji. Poznata priča različitih ideja. Razlika je jedino u tome što je kapitalizam izrazito uspješan i još će dugo živjeti, u ovom obliku. Možda zato što smo u prosjeku nesposobni sagledati sve škole istovremeno, možda zato što to ne želimo, možda je to sve nemoguće, a vjerojatno zbog milijun razloga itd. Zbog ovakvih tema mnogi ljudi ne mogu zaspati... Mišljenja sam da radikalizam neće nikada srediti problem, osim ako doživimo radikalizam holističkog pristupa ili sl...

Tko je glasao

Meni osobno je bilo sasvim

Meni osobno je bilo sasvim dovoljno ovdje na PoLLitici kada su takvi likovi stalno lagali i pisali takve gluposti da bi nasmijali i onoga koji je u komi!

Malo da podsjetim:

Anti NATO.. kampanja! koju su oni pokušali provuči kroz neku tzv. borbu za pravo na referendum!

Imena neću spominjati, slobodno pregledajte te tzv. dnevnike... totalna smijurija što su ti veliki filozofi tadala pisali ovdje! Čak se i george Bush nasmijao kada su mu rekli da takvi likove vode antiNATO kampanju u RH! A njegovi biseri su bili legendarni... onda možete si misliti koliki su ovi biseri!

Nije mi jasno da mi svi nismo ozračeni od onog nekakvog nuklearnog otpada ili što nije svako drugo dite u RH rođeno tamne puti (mislim na boju kože)!!!!! hahaahahaahaahaaaaa.. filozofi... i to mi moramo izdvajati dio poreza za takve zgubidane! fuj!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Za mene odmah nakon prvoga

Za mene odmah nakon prvoga kruga predsjedničkih izbora, nije bilo dileme; gubitnica je glede slaboga odaziva birača demokracija.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Bozanić je molio Boga da

Bozanić je molio Boga da Milan u nedjelju pobijedi, i Milan je pobijedio

Juventusa. 3:0. U gostima !!!

Tko je glasao

Stvarni gubitnik izbora je

Stvarni gubitnik izbora je jedini po meni narod , jer je toliko novaca potrošeno da se jedna kvalitetna tvornica mogla otvoriti i zaposliti stotinu ljudi...
O budućnosti ćemo vidjeti šta će Josipović napraviti i da li će narod još veći gubitnik biti...

Justice for all !

Tko je glasao

Novac nije nestao. Zaposlili

Novac nije nestao. Zaposlili su se snimatelji, grafički dizajneri, fotografi, netko je morao otisnuti i polijepiti sve te plakate itd. Dakle i to je neka aktivnost. Možda je ovo neku tiskaru izvuklo iz stečaja...

Što se mene tiče ako netko ima viška novaca, netko želi u svemir, a netko Bandića za predsjednika, pa neka izvoli tko može...

Tko je glasao

Tko su stvarni gubitnici ili

Tko su stvarni gubitnici ili dobitnici, potvrditi će novi predsjednik, ispunjavanjem ili ne, svojih predizbornih obećanja o pravednosti, kažnjavanju zločina, akciji "plati ili vrati", uništavanju korupcije i kriminala..., na što su ga obvezali glasovi i povjerenje građana RH.

Tko je glasao

@ppetra, Ivo Josipović je

@ppetra, Ivo Josipović je kao i svi ostali kandidati obećavao brda i doline, ne vodeći pri tome računa o svojim stvarnim mogućnostima.

Inače smatram da je ono njegovo "plati ili vrati" ne samo krajnje neozbiljno, neodgovorno i nestručno, već i jasna poruka lopovima da se lopovluk isplati.

Umjesto da se upitamo zar smo dobili Predsjednika države koji će lopovima uhvaćenim s prstima u pekmezu pružati mogućnost onoga "puj pik ne važi" i sada kada smo ih uhvatili, umjesto kaznenog progona i oduzimanja nezakonito stećene imovine lijepo, možda uz itvinjenje, zamoliti "plati ili vrati"!

Volio bi da mi Ivo Josipović, ili bilo koji pravni stručnjak navede i pojasni po kojoj bi se to pravnoj i zakonskoj osnovi provela i legalizirala ta njegova ideja "plati ili vrati".

Pa ni kradljivcima žvake u dućanu se ne nudi prilika da "plati ili vrati", već odgovara po slovu zakona.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kuljice, mozda ti ovo

kuljice, mozda ti ovo pripomogne!?:)
clanak iz 2002g. kad se i u hrvatskoj raspravljalo o oprezivanju opljackanog!?

Silazak Slobodana Miloševića s vlasti 5. listopada 2000. bio je praćen očekivanjima i obećanjima da će pred zakonom odgovarati svi koji su mu, tijekom vladavine duge 13 godina, pomagali i bliskost s najmoćnijim čovjekom Srbije debelo naplatili. Pobjednička Demokratska opozicija Srbije (DOS), predvođena republičkim premijerom Zoranom Đinđićem, najavila je “svođenje računa s prošlošću” i počinjenim “ekonomskim zločinom”, zbog čega je usvojen zakon o ekstraprofitu. Dvije godine poslije, od ekstraprofitera je, umjesto najavljenih “više milijardi” eura, naplaćeno nekih 70 milijuna, s procjenom da će se u državnu blagajnu sliti još oko 30 milijuna eura. Osobe proglašavane ekstraprofiterima, jer su golemo bogatstvo zgrnule dok se 90 posto stanovništva Srbije suočavalo sa siromaštvom, i danas su na sceni. Neki od njih moćniji su nego ikad, jer su se uspjeli približiti novoj vlasti. Istodobno se najavljuje da će zakon o ekstraprofitu prestati vrijediti, jer bi “naplata jednokratnog poreza mogla unijeti dozu nestabilnosti za investitore”.

Tko je glasao

@edi3, ima jedan veliki

@edi3, ima jedan veliki razlog koji mi ne dozvoljava da se, kao što vidim da to čini većina ovdje nazočnih kolegica u kolega, prepustim euforiji i optimizmu slavljenja pobjede Ive Josipovića.

Bavimo se svim i svačim od pletenja lovorika pobjedniku do čerečenja gubitnika, lebdimo u oblacima i ne prepoznajemo da se u biti sve svodi na onu da je sjašio Kurta, da zajaše Murta, jer vlast i dirigentska palica nije u rukama muzičara s Pantovčaka, nije ni u rukama Jace iz Banskih dvora, već hobotnice kojoj je smjena na Pantovčaku, isto što i šupiranje Drive iz HDZ-a.

Nije to samo zbog činjenica da predsjednik države nema one ovlasti koje bi mu omogućile pokretanje procesa za uspostavu one njegove pompezno najavljivane "Nove pravednosti". To je prije svega što Ivo Josipović dolazi iz stranke koja ne samo da je najjača oporbena stranka, već je bila na čelu koalicije koja je realizaciju "Nove pravednosti" imala u svojim rukama, ali je nije htjela oživotvoriti u djelo.

To je i zbog Josipovićevog "plati ili vrati", što je po meni sušta suprotnost "Nove pravednosti". "Plati ili vrati" je po meni i javno priznanje i najava da će profitere i lupeže koji su na nepošten i sumnjiv način stekli svoja bogatstva umjesto u zatvor dobiti priliku legalizacije ratnog i poratnog profiterstva i krađe obiteljskog srebra.

To je zbog toga što je za realizaciju bilo kojeg djelića Josipovićeve "Nove pravednosti" potrebna suradnja i pomoć s Markovog trga, bratija je ako ne bude imala drugoga izbora, sklonija Josipovićevom "plati ili vrati", jer time bi vuk ostao sit i ovce na broju.

Naravno popušio bi opet narod, isti oni siromasi koji su opljačkani, jer što se tiče love sve bi za narod završilo na onoj tresla se brda, rodio se miš.

To je na kraju krajeva i zbog toga u Josipovićevom okruženju nisam vidio niti jednu jedinu osobu kojoj bi poklonio svoje povjerenje, s Markovog trga je istina za volju otišao ALIBABA iz DUGOBABA, ali su hajduci ostali i to mnogo, mnogo više njih, nego 40.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Očito ne znaš što ćeš

Očito ne znaš što ćeš sa sobom.

Ma hajde reci bilo koju javnu - političku osobu u koju imaš povjerenje, odnosno kojoj bi poklonio svoje povjerenje.
Možda si ti onako populistički " samo čovjek, a nikako stranka."
Onda ne čude tvoje frustracije.

Istina je da je u trendu potcjenjivanje stranaka, ali činjenica je da su ovo bili predsjednički, a ne parlamentarni izbori. Ili ja nisam skužio koji su izbori bili 10/01/10. Možda binarni.

marin držić

Tko je glasao

zemo, potpuno se slazem s

zemo, potpuno se slazem s tobom!:)

Tko je glasao

Gubitnici izbora ??? Vec 20

Gubitnici izbora ??? Vec 20 godina u RH to su demokracija i pravna drzava!

Tko je glasao

Kolega kukljica, kao što

Kolega kukljica, kao što vidimo nema odgovora i pojašnjenj, ali to me ne čudi, jeroduvijek je bilo da se male zatvara, a velike pusti na miru.

Tko je glasao

@Pitam se (neprovjereno)

@Pitam se (neprovjereno) naravno da nema, jer "plati ili vrati" nije ništa drugo do najava legalizacije stećevina nastalih mitom, kriminalom i korupcijom. Ivo Josipović je pravnik i takav lapsus nije slučajnost.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

do legalizacije je vec

do legalizacije je vec doslo, a sva ta prica oko izmjene ustava i zakona o pravnoj zastari (o cemu se vise uopce ni ne prica) te ovo laphrdanje o nekoj novoj "pravednosti" je politicki mamac za naivne sitnozubane koji su logikom kratke pameti vec zaboravili da se ta bajka pricala i 2000g.:)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci