Tagovi

Stvarni gubitnik izbora??

Titan iz Pogane Vlake Dan po nedavnim izborima smo imali prijateljski „chat uz kavu“, na kojem je netko od nas postavio uvijek aktualno postizborno pitanje:

“Tko je stvarni gubitnik ovih izbora za Predsjednika države?“

Dakako, razvila se živa diskusija, jer je trenuta?no lako prepoznati najve?e dobitnike, ali tko je najve?i gubitnik – to je doista zaku?asto pitanje.

Jedan od nas re?e - Bandi?. Naizgled tako izgleda - izgubio je u direktnom obra?unu pa smo razvili živu diskusiju u kojoj se nametnuo zaklju?ak - da on možda i nije pravi gubitnik. Kad odbijemo njegova prevelika i nerealna o?ekivanja s jedne, a dobre izglede u budu?em politi?kom prestrojavanju s druge strane, on je ustvari polu?io iznena?uju?e dobar rezultat kojeg on politi?ki može odli?no kapitalizirati ukoliko dobro odigra sljede?u partiju (premetanja konja, topova i pješaka na politi?koj šahovskoj plo?i). On bi osobno politi?ki ?ak mogao i profitirati bez obzira na neka zloguka prognoziranja.

Onaj netko od nas je na sve to odmahnuo glavom odlu?no odbivši Bandi?evu nominaciju za najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Drugi od nas re?e - HDZ. Stvar naizgled dobro drži vodu, i nakon kra?e diskusije smo se doista usuglasili da se HDZ pokazao prili?no velikim gubitnikom. Ne samo da mu brojni službeni i neslužbeni kandidati uop?e nisu ušli u drugi krug što je znak raspolu?enosti njegovog strana?kog tijela.

No onaj netko od nas je odmahnuo glavom i opet odlu?no odbio HDZ-ovu nominaciju za najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Tre?i od nas sada nominira - generalno „desnicu“. I tu su se iznosili „pro“ i „kontra“ razlozi, ali je op?i zaklju?ak bio da bi bilo preuzetno proglasiti jednu cijelu polovinu glasa?kog tijela gubitni?kom, nije realno o?ekivati da bi se poslije ovih (i to manje zna?ajnih predsjedni?kih izbora) baš cijela desnica posve ugasila. Politi?ko polje zbandano samo na jednu stranu nigdje ne postoji.

Zato je onaj netko od nas opet odmahnuo glavom i opet odlu?no odbio nominaciju desnice op?enito kao najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Još neko vrijeme je vladalo, sada ve? nešto manje živahno nadmetanje za nominaciju najve?eg gubitnika ovih Predsjedni?kih izbora. Budu?i da smo bili iscrpili sve ozbiljnije kandidate za najve?eg gubitnika, onaj netko od nas se kona?no izjasnio tko bi to po njemu bio najve?i gubitnik ovih izbora - Crkva.

Nakon kra?e diskusije smo se skoro posve usuglasili. Preveliki politi?ki angažman Crkve u ovim izborima se pokazao kao potpuni promašaj koji je razotkrio neke iluzije kojima ve? predugo motaju u njihovim glavama. Njihovog uplitanja u politi?ke aktivnosti je uvijek bilo, imali smo toga u nekoj ve?oj ili manjoj mjeri prije svakih izbora (lokalnih, parlamentarnih i predsjedni?kih), ali se crkveni vrh uvijek nekako izvla?io od direktnog politi?kog angažmana, (mada su donje crkvene strukture se uvijek angažirale na strani svojih „favorite“ uglavnom onih s „desnije“ strane (koji navodno vjeruju u Boga - a uglavnom drže „fige“ unutar džepova prepunih novaca).

No sam najviši crkveni vrh se nikada do sada nije bio tako otvoreno politi?ki založio kao ovaj put. Koji su to razlozi prevladavali u njihovim glavama, trebalo bi njih pitati (mi to možemo samo pretpostavljati – ali nam oni to naravno nikada ne bi priznali). U svakom slu?aju njihov angažman treba tuma?iti najprije vrlo prozai?nim i svjetovnim razlozima – jer je politika u svojoj biti baš takva – njoj je zlatno tele uvijek važnije od Mojsijevih kamenih plo?a). Tako je nekoliko najviših crkvenih prelata javno i s najviših crkvenih tribina po?elo provla?iti ideju da je u Hrvatskoj kao pretežito katoli?koj zemlji došlo vrijeme da Predsjednik bude prakti?ni vjernik. Takvi stavovi su u javnosti izazivali žu?ne rasprave - no prelati i njihovi epigoni su na takvim svojim stavovima ustrajavali.

Nije samo na tome ostajalo. I obi?ne i najsve?anije mise su korištene za promociju „vjerni?kih optanata“, pa su se prve crkvene klupe pred samim kardinalom i nadbiskupom Bozani?em stalno napu?ivali takozvanim „vjernicima“ tipa Bebi?, Sanader, Šeks, Ron?evi? (a kakvi su to doista vjernici, samo dobri Bog zna - i možda do sada previše stidljivi državni odvjetnik). Ova „skaredna“ gomila lažnih vjernika u prvim crkvenim redovima nimalo nije smetala rimskom kardinalu i zagreba?kom nadbiskupu - dapa?e pozdravljao ih je sa svog uzvišenog oltarskog postolja. No zato su mu smetali novinari, koji su za znatiželjnu hrvatsku javnost došli snimati tu blasfemi?nu pojavu.

Kad je u prvom izbornom krugu bijesni puk (od kojeg su se crkvene strukture odvojile i o?ito ne pokazuju za njega previše razumijevanja) iz izborne utrke poizbacivao sve „crkvene i vjerni?ke favorite“, i kad je na izbornom bojištu na op?e iznena?enje i zgražanje ostao samo Bandi? (koji se stjecajem izvanrednih okolnosti - a radi izbornih potreba na brzinu presvukao u „crveno-crnu“boju toliko blisku rimskom kardinalu), uzoriti se zagreba?ki nadbiskup izme?u dva izborna kruga odlu?no okrenuo prima Bandi?a primivši ga u znakovitu i simboli?nu audijenciju - kako bi mu poboljšao izborne šanse, a zadovoljio crkvenu fikciju o „vjerniku-predsjedniku“.

Kardinalov politi?ki „gaf“ je bio i odlu?uju?i mig ionako prepolitiziranom i uvijek spremnom nižem kleru da se što aktivnije angažiranje baš na Bandi?evoj strani – jer je za njihove „fiks-ideje“ bilo sve bolje od agnostika (da ateistu i ne spominjemo). Tako su se crkveni prostori i oltari pretvorili u privremene Bandi?eve „partijske ?elije“. Išlo se toliko skandalozno daleko da se ulazilo i u ekscese (kao što je poznat onaj sinjski slu?aj kad je jedna baba na misi fratra zbog politi?kog govora poslala k vragu i napustila crkvu . Na drugim mjestima se možda išlo suptilnije, no masovno i ?ak agresivnije - o ?emu je progovorila ?ak nacionalna televizija. Ovaj strastveni angažman politiziranih crkvenih struktura nije prošao neprimjetno, nego je: takva mobilizacija na jednoj strani izazivala mobilizaciju na suprotstavljenoj strani. Tako je u glavama gra?anski orijentiranih gra?ana proradio inat koji je rezultirao „dubrova?kim sindromom“ (u vrijeme izbora za gradona?elnika), kad su u drugom izbornom krugu gra?anski orijentirani glasa?i masovnije izišli na birališta nego u prvom krugu - što se pod normalnim okolnostima rijetko doga?a.

Tako je na izborima definitivno pokopan i Bandi? kao posljednji crkveni favorit. Nije on izgubio samo radi primitivnog i robusnog angažmana pre-politiziranih crkvenih struktura, ali jesu dosta doprinijeli uvjerljivosti njegovog poraza (kao što je Sanaderovo divlja?ko navijanje ispod Gunduli?evog spomenika pripomoglo uvjerljivosti pobjede „agnosti?nog“ dubrova?kog gradona?elnika usred ve?inski „katoli?kog“ Dubrovnika).

Da se razumijemo, ovaj moj post nije protiv Crkve kao institucije, jer se ovdje uop?e nije radilo o Crkvi kao globalnoj instituciji i njenom suprotstavljanju hrvatskoj gra?anskoj svijesti (ili obrnuto) . Ovdje se ipak samo radilo o neopreznoj upotrebi (da ne kažem zloupotrebi) duhovnog ugleda kojeg su neki u Crkvi putem svojih aktivista ( sve?enika i dostojanstvenika), upotrebljavali da bi vjerni?ku pastvu olako prevodili žedne preko potoka. Hrvatski narod kao politi?ka ?injenica sazrijeva, pa pastoralna pri?a o „stoci sitnog zuba“ pomalo ali sigurno klizi u ropotarnicu politi?ke povijesti, ako je ta pastorala uop?e ikada postojala. Unutar Crkve je bilo i glasova razuma (uglavnom zaglušenih politi?kom halabukom), bilo je poznatih i utjecajnih ljudi iz same crkve (npr. Don Ivan Grubiši? i donekle Živko Kusti? -ali i drugih njima sli?nih), koji pravilno shva?aju pravo poslanje Crkve, koje je druga?ije i daleko od politi?ke borbe za svjetovnu vlast. Oni su na vrijeme upozoravali grešnost kursa politiziranih kolega. Neki drugi možda jesu mislili druga?ije od ispolitiziranog mainstreama u Crkvi- ali su šutjeli da bi sada spašavali što se spasiti dade (kao Adalbert Rebi?). Drugi i dalje šute, sjede u prikrajku svojih zloupotrjebljavanih crkvenih dvora–ližu?i bolne rane zaostala iza ovog žestokog politi?kog okršaja.

Zato su se svi moji, gore spomenuti prijatelji složili da bi najve?im izbornim gubitnicima doista mogle biti odre?ene politi?ke strukture unutar Matere Crkve, koji su se bili strastveno i beskrupulozno ujedinili oko vanvremenske ideje, da na najvišu državnu funkciju dovedu (makar kakvog - ako treba i „falšog“) vjernika.

U tom pogledu drugi najve?i gubitnik je Bandi?, koji si je bio umislio da ?e mu Crkve lako na pladnju donijeti funkciju - samo je trebalo obi?i crkvene dvorove, od Kaptola do dubrova?kog biskupskog ordinarijata. No hrvatski bira?i su nasuprot tim zanesenim glavama dokazali da dobro znaju razlikovati svjetovno od duhovnog, pa su podijelili zvu?ne šamare svima onima koji su duhovno precjenjivali pokušavaju?i to duhovno olako prenositi na svjetovno. A posebice onim crkvenim ocima, koji su si bili umislili da im po božanskom pravu pripadaju i svjetovne ovlasti, što više ne prolazi još od Francuske revolucije. Dakako i onim svjetovnim politi?arima, koji su se naivno zalijetali u unaprijed propale eksperimente sjedinjavanja crkve i politike. Narod Ponovno se pokazalo da narod ipak nije stoka, i da se s njime nije igrati.

Na ovakvom pred-demokratskom i unaprijed propalom politi?kom konceptu izgubio bi bio i bolji kandidat od Bandi?a, a pobijedio bi i mnogo lošiji kandidat od Josipovi?a. To je dobro znati kako bi se pravilno shvatila pojava i pravilno pro?itala poruka. Uop?e nije stvar u osobama (i osvojenim postotcima – što je tako?er varava argumentacija), nego u onom jako prisutnom a preživjelom politi?kom konceptu temeljenom na iluziji da je Hrvatska ve?inski katoli?ka zemlja - pri ?emu se ne razlikuju što je svjetonazor a što prakticiranje religije. Treba se nadati da su neki nau?ili lekciju, da je pouka nau?ena a poruka bira?a pravilno pro?itana. Barem u glavama najviših i najutjecajnijih crkvenih dostojanstvenika na kojima je i najve?a odgovornost duhovnih - ali ne i politi?kih pastira. Prema zanemarenom Isusovom nauku - da Bogu ide samo Božje, a caru carevo (nazive zamijenite aktualnijom terminologijom).

Udruga nestašnih de?ki nove hrvatske politike pod nazivom "VRATITE OPLJA?KANO" na ?elu s poznatom "crnom ovcom" Damirom Petri?i?em je na vrijeme, prije drugog izbornog kruga, bila uputila OTVORENO PISMO Josipu Bozani?u , upozoravaju?i ga da nije smio primiti Bandi?a niti sugerirati za koga ?e vjernici glasovati. Ali tko ?e poslušati takve "marginalce" kad oni imaju mo? u rukama. Bolje bi mu bilo da ih je poslušao, jer ovako Crkva ode šumom, a narod drumom.

Komentari

Diana, ja mislim da si ti

Diana, ja mislim da si ti protiv Josipovića a za Bandića glasovala radi drugoih razloga i također smatram da je tvoj izbor je legitiman, da na njega imaš pravo i da ne trebaš sebe i nas opterećivati bespotrebnim objašnjenjima i sporednim nevažnim i nekriminalnim detaljima.

Mada nije uopće važno kako i za koga si glasovala, kad već jesi, onda je za mene neobično da si glasovala za Bandića (unatoč svim aferama u Zagrebu i Holdingu) a protiv Josipovića (samo zato što je iz banke banka koja je propala uspio izvući SVOJ NOVAC), a da se ne tko je i zašto uništio banku i tuđi novac. Ja znam mnoge koji msu trćali i spašavali SVOJ NIVAC a be bilo čiji tuđi, i nalazili načina da to postignu. Ničeh lkriminalnog pa, čak i nemoralnog nema - možde jedino među onima koji su upropaštavali banke i odnosili tuđi novac.

Marin Držić lijepo argumentira otprilike ono što sam i sam rekao. i potpuno je suprotno tvojoj tvrdnji da je ... i te kako sporno da se novoizabrani predsjednik na ovakav način miješa u uredjivačku politiku htv-a...... O kakvoj to uređivačkoj politici govoriš ako je normalno pravo bilo koga da provjeravao tko je taj kome će davati svoju izjavu, i ako je poželio da to bude netko od novinara koji njemu ulijevaju više sigurnosti. To eventualno može biti kadrovsko uvjetovanje ali ne i uređivačka politika. On nije nametao krojenje pitanja i odgovora - što bi bila uređivačka politika.

Mislim da se tu radilo o drugome, da je HTV trčao iza događaja (tipična politikantska defenziva državne a ne javne televizije) , da je primat u izvješćivanju pobjedničke strane uzela Nova, pa su oni počeli očajnički trčati da bar nešto uhvate (kad je njihov favorit za kojeg su se pripremali) izgubio. Ni to nema veze s uređivačkom politikom. Posve je normalno da se takvi intervjui daju osobi od povjerenja a ne ljudima koji su sebe i nas izložili mnogim sranjima, a sebe doveli da ih Bago rastura.

Tko je glasao

Diana, ja mislim da si ti

Diana, ja mislim da si ti protiv Josipovića a za Bandića glasovala radi drugoih razloga i također smatram da je tvoj izbor je legitiman, da na njega imaš pravo i da ne trebaš sebe i nas opterećivati bespotrebnim objašnjenjima i sporednim nevažnim i nekriminalnim detaljima.
ne znam kakve veze ima to za koga sam ja glasovala sa ovim o čemu sada govorimo. znači li to, da zato što sam glasovala za bandića, ne bih smjela kritizirati josipovića? a to da nekoga opterećujem, kako kažeš, "bespotrebninm objašnjenjima i sporedim nevažnim i nekriminalnim detaljima" govori puno više o tebi koji si to napisao nego o meni. od kuda tebi pravo da takve stvari proglašavaš sporednim i nevažnim, samo zato što se takvima čine ili tebi, ili želiš da su takve? mislim da ja tako nešto nisam nikada nikome napisala, jer bih mu time negirala pravo na njegovo mišljenje i njegov stav.
Mada nije uopće važno kako i za koga si glasovala, kad već jesi, onda je za mene neobično da si glasovala za Bandića (unatoč svim aferama u Zagrebu i Holdingu) a protiv Josipovića (samo zato što je iz banke banka koja je propala uspio izvući SVOJ NOVAC), a da se ne tko je i zašto uništio banku i tuđi novac. Ja znam mnoge koji msu trćali i spašavali SVOJ NIVAC a be bilo čiji tuđi, i nalazili načina da to postignu. Ničeh lkriminalnog pa, čak i nemoralnog nema - možde jedino među onima koji su upropaštavali banke i odnosili tuđi novac.
dakle, nije važno za koga sam glasovala, ali kad već jesam.... :D
ne znam od kuda ti to da sam glasovala protiv josipovića samo zato što je povukao svoju lovu. to je neistina, jer sam ja više puta na ovim stranicama napisala zašto sam glasovala protiv josipovića, pa mogu to ponoviti još jednom, izgleda da treba. dakle, glasovala sam protiv josipovića zato što duboko vjerujem kako će podijeliti ovu državu gore nego svi prije njega, te da će podijele u narodu biti veće nego ikada. zato, i samo zato. da sam glasala po nekim aferama, onda bih sigurno glasala protiv bandića, koji ih ima više. no ovo mi se, dalekosežno gledajući činili većim prioritetom.
Marin Držić lijepo argumentira otprilike ono što sam i sam rekao. i potpuno je suprotno tvojoj tvrdnji da je ... i te kako sporno da se novoizabrani predsjednik na ovakav način miješa u uredjivačku politiku htv-a...... O kakvoj to uređivačkoj politici govoriš ako je normalno pravo bilo koga da provjeravao tko je taj kome će davati svoju izjavu, i ako je poželio da to bude netko od novinara koji njemu ulijevaju više sigurnosti. To eventualno može biti kadrovsko uvjetovanje ali ne i uređivačka politika. On nije nametao krojenje pitanja i odgovora - što bi bila uređivačka politika.
ma hajde, frederik, vjerujem da ti je savršeno jasno o čemu sam ja pisala. ako novoizabrani predsjednik odbije da ga intervjuira netko tko bi to trebao raditi, on je automatski poslao poruku kako tu osobu smatra nekompetentnom da radi svoj posao. ako to nije mješanje u uredjivačku politiku htv-a, onda ne znam što jeste.
Mislim da se tu radilo o drugome, da je HTV trčao iza događaja (tipična politikantska defenziva državne a ne javne televizije) , da je primat u izvješćivanju pobjedničke strane uzela Nova, pa su oni počeli očajnički trčati da bar nešto uhvate (kad je njihov favorit za kojeg su se pripremali) izgubio. Ni to nema veze s uređivačkom politikom. Posve je normalno da se takvi intervjui daju osobi od povjerenja a ne ljudima koji su sebe i nas izložili mnogim sranjima, a sebe doveli da ih Bago rastura.
ako josipović treba intervjue davati samo osobama od povjerenja, onda bi možda trebao osnovati neku svoju privatnu tv, sa ljudima koje će sam odabrati, ali neka ju onda i financira iz svog džepa.
bez daljnjeg da su promjene na htv ne samo potrebne, nego nužno i hitno potrebne. ali predsjednik se u to ne bi smio uplitati, izravno ili neizravno.
btw, ovo nema nikakve veze sa tim što je josipović član sdp-a, izuzev što mislim da će sdp odnijeti iduće izbore i da nije dobro da su i predsjednik i premijer iz iste stranke. no, da je sdp recimo kandidirao ljubu jurčića, ja bih bila sretna da sam mu mogla dati svoj glas i to u prvom krugu. stvar je u osobi.

@nemesis
naravno, postupak htv je strava, kao što je i sama po sebi strava, ako se ja pitam. ja ovaj čas u to ne ulazim, jer pričamo o josipovićem postupku. što se htv-a tiče, mislim da bi to bila i te kako tema za sebe.

Tko je glasao

Ma gledaj Diana, to oko

Ma gledaj Diana, to oko glasovanja nisam ja prvi spominjao nego ti, pa sam i ja malo zalutao u komentiranje okopomalo neobičnog premještanja navijača prema Bandyju, ali o tome nećemo, nema smisla, motivi su različiti i svatko ima pravo birati po svojem.

Radi tog se više ne bih ni javljao ali zaista ne mogu shvatiti kako se nečije pojavljivanje ili nepojavljivanje na javnoj ili bilo kojoj TV ili Radiiju ili novinama itd. može smatrati udarom na uređivačku politiku. Pa Josipović biran i izabran za predsjednika nikakvim aktima zakonima ili ustavom nije obvezan doći na intervju u HTV. Ako ima želju i potrebu da komunicira s javnošću on može izabrati i medij i novinara. To nije nikakav udar na slobodu medija nego je rezultat ugleda i uvjerljivosti medija da sevi privuče one najvažnije osobe na razgovor. JTV nije previše uvjerljiv radi raznih skandala a i zato što je radi raznih podvala sam sebe srozao.

Dakle, ne samo da HTV nema nikakvo ekskluzivno i zakonom ili ustavom zagarantirano pravo da predsjednika pozove na razgovor, nego to oni moraju zaslužiti, a HTV se zadnjih godina ponašao suprotno od toga zasluži bilo čije povjerenje. Pa i najgledaniju emisiju dnevnika im je pozobao Bago kojeg su istjerali.

Čičak ima svoj razlog za takvo kreteniranje, ali da još k tome zloupotrebljava i privatizira HHO je dno dna medijskih sloboda.

Jedino to sam rekao i na tome neka ostane.

Tko je glasao

frederik Radi tog se više

frederik
Radi tog se više ne bih ni javljao ali zaista ne mogu shvatiti kako se nečije pojavljivanje ili nepojavljivanje na javnoj ili bilo kojoj TV ili Radiiju ili novinama itd. može smatrati udarom na uređivačku politiku. Pa Josipović biran i izabran za predsjednika nikakvim aktima zakonima ili ustavom nije obvezan doći na intervju u HTV. Ako ima želju i potrebu da komunicira s javnošću on može izabrati i medij i novinara. To nije nikakav udar na slobodu medija nego je rezultat ugleda i uvjerljivosti medija da sevi privuče one najvažnije osobe na razgovor. JTV nije previše uvjerljiv radi raznih skandala a i zato što je radi raznih podvala sam sebe srozao.
Dakle, ne samo da HTV nema nikakvo ekskluzivno i zakonom ili ustavom zagarantirano pravo da predsjednika pozove na razgovor, nego to oni moraju zaslužiti, a HTV se zadnjih godina ponašao suprotno od toga zasluži bilo čije povjerenje. Pa i najgledaniju emisiju dnevnika im je pozobao Bago kojeg su istjerali.

nemojmo miješati stvari.
ja se slažem da josipović ima apsolutno pravo odlučiti o tome da li će ili neće dati intervju. to uopće nije sporno.
no, ako se već odluči dati intervju htv-u, koja je javna televizija za koju svi mi plaćamo, onda nije on tu da odlučuje o tome tko će ga intervjuirati, nego treba prihvatiti novinara kojeg mu ta ista htv daje za intervju.
u suprotnom, odbijajući nekog novinara, on šalje jasnu medijsku poruku o tome da je taj novinar nesposoban ili nekompetentan za obavljanje svog posla. a to jeste miješanje u uredjivačku politiku htv-a.
o čičku ne bih, jer mi se čini da smo suglasni po pitanju njega.

Tko je glasao

Tvoje rezoniranje, diana

Tvoje rezoniranje, diana majhen, vođeno je a priori negativnim stavom prema Josipoviću pa ga u tom kontekstu mogu i razumjeti. Što se pak tiče spočitavanja dvostrukih mjerila, mislim da nisi u pravu. Čuljakica je sve samo ne perjanica profesionalnog novinarstva. Kao što ti je poznato, ona je u središnji dnevnik pozvala Bandića na dan kad je ovaj obznanio da se kandidira za Predsjednika Republike. Time je sve ostale kandidate i kandidatkinje, koji za objavu svojih kanidatura nisu dobili udarni termin na nacionalnoj televiziji, stavila u naravnopravan položaj.

I nije u ovom slučaju problem u Josipovićevu traženju da ga ona ne intervjuira, nego u ulizivačkom postupku glavne urednice koja je tom zahtjevu htjela udovoljiti. Da nije bilo profesionalne Šprajcove reakcije, to ne bi bila blamaža Josipovića, nego javne televizije. Ja mogu razumijeti da se javne osobe žele kroz medije prikazati u što boljem svjetlu, ali ne mogu razumijeti (i mislim da tu leži temeljni problem) medijske radnike koji im u tomu podilaze. Kad jednom krene takvo podilaženje, onda je samo pitanje izostanka profesionalizma ili javne kontrole kad će se taj odnos pretvoriti u veći ili manji utjecaj na medijsku politiku.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

sorry, ali očito pravnik

sorry, ali očito pravnik nisi, a raspolažeš s poluinformacijama.
kod josipovića nema nikakvog crimena i tu stavljam točku.
dirljivo je kad bandić objašnjava nešto o čemu nema pojma, a ni ti nisi daleko - jaka je riječ, a poglavito kad ne znaš o čemu pišeš

josipović definitivno ima kriterije, a tvoj post vrvi proturječnostima.
kakav utjecaj i na kakav - "ovakav način" josipović može imati na uređivačku politiku hrt - koji bi trebao biti javna televizija?

majko mila, plaćam pretplatu za htv, a gledam samo komercijalne televizije, s tim da mu, kao upravo izabranom predsjedniku, dajem za pravo da ipak da do znanja - ne o podobnosti, već da mu je u interesu da prvi postizborni razgovor na javnoj televiziji obavi sa profesionalcem, a ne sa osobom koja to zasigurno nije.

u zemljama zapadne demokracije se podrazumijeva takav dogovor sa izabranim predsjednikom, na obostranu korist - i javnosti ( javne televizije) i novog predsjednika

sve ostalo su glupave pikado sitnice uvrijeđenih frajli - ha ha oa i podobnih
& blahajnih prikaza

no htjeli oni ili ne, hrvatska ide naprijed dobrim putem,
ak je predsjednik kak fikus nekog malo piknul,
nije još piknul koliko je trebal
am pak joj

marin držić

Tko je glasao

majko mila, plaćam

majko mila, plaćam pretplatu za htv, a gledam samo komercijalne televizije, s tim da mu, kao upravo izabranom predsjedniku, dajem za pravo da ipak da do znanja - ne o podobnosti, već da mu je u interesu da prvi postizborni razgovor na javnoj televiziji obavi sa profesionalcem, a ne sa osobom koja to zasigurno nije.

A drugi ljudi ne plačaju pretplatu? Znači samo ti imaš pravo nekom davati pravo?

A ko je po tebi profesionalac?

Tko je glasao

@marin držić, ti si

@marin držić, ti si vjerovatno u pravu, sve je u granicama zakona bilo i bit će jer:

1. NIJE SE ZNALO
2. NEMAMO HRVATSKU.
3. MORAMO NAZAD
4. PUTA NEMA

i nema lika koji će nas izvući ako ne POMETe glavne aktere pod točkom 1. i 2. (koji su znali za sebe imati hrvatsku) u kavez a koji još sve moderiraju. I u pravu si, sve ostalo su bačene strelice. Ako kod bilo koga od gore spomenutih (predsjedničkih kandidati pa direktora državnih i gradskih tvrtki, bankara...) i ima nekih krimena to su sitnice izvršilaca prema ključnom krimenu projektanata koji zakonski izbjegavaju odgovornost. A odgovornost (ne samo za nabrojane nego i puno šire) i njeno stvarno uvođenje u institucije, preduvijet je bilo kakvom daljnjem nastavku raskrčavanja puta a to je hitno kao hitna pomoć kod infarkta

Tko je glasao

Pa svatko pametan bi, ako

Pa svatko pametan bi, ako može, odabrao da ga intervjuira Špranja ili Bago a ne nesuvisla i ne baš jako bistra Čuljakica. Njoj nije ni mjesto u emisijama koje pretendiraju da se bave ozbiljnim politčkim temama i problemima.
Uostalom, zar niste vidjeli na šta je taj razgovor ličio? Jad i bijeda 'političkog' novinarstva. Eh, gdje su sad Šprajc, Latin, Mirjana Rakić, Elizabeta Gojan?

ah da, kod Hloverke u ladici pod ključem. a gdje je bio taj HHO kad je hloverka 'ognjem i mačem' (čitaj, metlom i jezikom) zabranjivala i skidala emisije i priloge? meni sve to smrdi na Hloverkinu 'kuhinju'

Tko je glasao

@nausikaya, čak i da jesi u

@nausikaya, čak i da jesi u pravu, politika se ne smije mješati u uređivačku politiku javnih medija. HRT ima instrumente u svojim rukama i on jedini smije odlučivati o sudbini Čuljakice ili bilo kojeg drugog zaposlenika.
Josipoviću ili nekome iz njegovog stožera ne bi smilo pasti na pamet ovako bahato se uplitati i naređivati, no pošto mi svi znademo da se radi o drugovima od formata, uopče me ne čudi.
Dobro je dok ne počmete tuć sve nas koji ne mislimo jednako kao i vi.

Tko je glasao

ja ne mislim da se politika

ja ne mislim da se politika treba mješati u uređivačku politiku medija ali ako se igdje politika evidentno umiješala onda je to HRT kojem plaćam svaki mjesec pretplatu pa indirektno ispada da sufinanciram i pristranost njihove ziheraške provladine uređivačke politike. (obrati pažnju da sam rekla provladine a ne prohadezeovske politike, jer oni uglavnom svakoj vladi vire iz stražnjice ko glasnogovornici-supozitoriji).

Žalosno je da je iluzija od njih očekivati objektivnu informaciju dok im je hloverka urednica! Ali, ne bojim se ja za nju. Brzo će ona preokrenut kaput ako se ukaže potreba. Žena za sve sezone! Oprostit ćeš mi ako sumnjam u motive s kojima je navodno zvala HHO i vjerodostojnost cijele priče. Tko se jednom opeče...

Tko je glasao

Ne razumijem zašto se sada

Ne razumijem zašto se sada toliko diskutira da li crkva je ili nije podržala Bandića. Činjenica govore da je, i to na svim razinama. Ponegdje na takav način koji bi u zapadnim zemljama bio zakonski sankcioniran kao kršenje izborne šutnje.
Miklenićev uvodnik je znakovit za stav crkve. "Voljom manje od trećine od ukupnoga broja birača..." osporava Josipovićev legitimitet ( zanimljivo što nemaju isto mjerilo za Jadranku),
sa "određenih centara moći koji djeluju daleko od očiju javnosti, a to je uskoro rezultiralo specijalnim medijskim tretmanom, kako u neformalnom tako i u formalnom predizbornom i izbornom razdoblju." po principu napad je najbolja odbrana pokušavaju prikriti činjenicu da su upravo oni (uz tajkune i paraobavještajce) tajni centar koji je pomagao Bandiću.
Dalje, sa "nepostojanja medijske ravnoteže koja bi odražavala pluralnost hrvatskoga društva, moćno nadmašio protukandidata" po istom principu negiraju Bandićevu nadzastupljenost i pomoć koju je dobivao od novinara bliskih HDZ-u (HRT). Uz to još slijedi uobičajena doza antikomunizma.
Meni je najčudnije što nitko ne komentira dio "bilo bi posebno pogubno da se u krugovima izbornih apstinenata pokuša rješenja tražiti na izvaninstitucionalni i nedemokratski način" što meni izgleda kao pozivanje na novu Rivu radi rušenja Josipovića. Pogotovo ako se zna da je policija ne tako davno za puno nevinije izjave protiv Sanadera, tražila IP-e i privodila ljude.

Tko je glasao

http://www.index.hr/vijesti/c

http://www.index.hr/vijesti/clanak/propovijed-tko-glasa-za-josipovica-os...

Cari mi vjernici !
Per vostri peccati,
Vrag ce peci vasu guzzicu nel olio baliente.
A to tako boooli !
To tako peeece !

Tko je glasao

@SVIMA - pisati i

@SVIMA - pisati i raspravljati TOLIKO o gubitnicima i onome tko je najvise izgubio zapravo je najvece GUBLJENJE vremena!
Dajte vec jednom o tome - TKO i STO je najvise dobio i koji je to dobitak?

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti, nažalost u

@Na-Rubu-Pameti, nažalost u pravu si; čudan je naš mentalitet, ako nismo apatični, onda smo euforični.

Nije ni čudno da politička eliti već 20 godina uspješno jaši na tim našim deficitima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Zapravo je rezultat pokazao

Zapravo je rezultat pokazao samo da se Crkva u Hrvata obukla u "široke gaće". Sad su spoznali svoju "mjeru", odnosno koliki autoritet imaju u biračkom tjelu. Pozivanje na statistiku popisa stanovništa u kojoj je 80-ak% izjašnjeno Katolicima, se pokazlo promašenim. Ovim je razbijena iluzuija moći. Da li je to nužno gubitak, ili je to ipak neka korist za Crkvu?
Urednički komentar u GK pokazuje zapravo koliko su razočarani rezultatima izbora, odnosno svojom "mjerom". Mislim da ih više pogađa otkazivanje posluha, nego sam Josipović kao takav. Zato se pozivaju na tajne centre moći. Ne može Hrvat samostalno smisliti. Ili sluša Crkvu ili tajne centre moći. Super im ide.

Tko je glasao

@vipera po meni to nije

@vipera po meni to nije ništa novoga osim dokaza da ni desna opcija više ne sluša poduke sa oltara.

Naravno ova budaleština s tajnim službama rezultatoma glasovanja je ubačena samo zato da bi u igri ostale "nečastive sile" koje su uvijek krivci kada nešto ne urodi očekivanim plodom.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

a što je to bilo

a što je to bilo neočekivano u ovim izborima?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

na ovim, kao i na svim

na ovim, kao i na svim ostalim izborima u poslednjih 20 godina su najveci gubitnici hrvati i hrvatice...

Kitz

Tko je glasao

Nisu. Kakav narod, takva mu

Nisu. Kakav narod, takva mu vlast. Svaka krpa ima zakrpu, lonac poklopac, hrvati i hrvatice vlast kakvu su si birali.

My Soul

Tko je glasao

Obrnuto je! Prvo, vlast

Obrnuto je! Prvo, vlast pripada i proizlazi iz naroda. Dakle, kako se odnosi prema vlastitoj vlasti narodu je točno tako- jebeno! Zato navodna vlast, koja to nije, ima točno takav narod kakav i zaslužuje. Odnos naroda prema politici je kriminalan i zato politika i ne može biti drugačija do li - kriminalna. Vrlo jednostavno. Što znači da politika nema budućnosti.

Tko je glasao

A ni narod! jer si je

A ni narod!
jer si je izabrao to što je izabrao! i ponaša se još gore od onoga što su izabrali!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Možda bi nam ti mogao

Možda bi nam ti mogao objasniti kakav je gubitnik čovjek, koji je SAM SAMCAT, bez stranačke ekipe diljem Lijepe naše, osvojio 40% glasova svih Hrvata, koji su izašli na izbore? Misliš li zbilja da imaš pravo zvati ga gubitnikom? Hmmm, pretjeruješ.

Što se tiče Crkve, mislim da joj se to dogodilo, jer je preblaga. Crkva bi na Misi trebala prozvati vjernike za bezbožnički način života i istjerati ih iz Crkve, kad god se oglušuju na Božju riječ. Onima, koji na Misu dolaze da bi vidjeli i bili viđeni, Crkva jasno treba staviti do znanja da im nema ulaska na vrata Raja. Jer su oni to očito smetnuli s uma. Dakle, Crkva bi trebala više kritizirati i više kažnjavati. Kao nekad. Npr. neću te vjenčati, jer si to i to. Neću ti izvršiti ukop, jer si to i to. Neću ti krstiti djecu, jer si to i to....Pa da vidimo, tko bi se usudio svjesno griješiti!

My Soul

Tko je glasao

my soul -Jako Jako naivno .

my soul -Jako Jako naivno .
+Crkva ne moze (i ne treba) prozivati "vjernike" za bezbozan zivot i nemoral, jer je i sama takva!

+Najprije sam moras biti posten i moralan, a da bi druge imao pravo prozivati!

+Kad bi Crkva istjerala sve one koji se oglusuju o Bozju Rijec vrlo brzo bi ostala bez vecine svojih pripadnika, a toj njoj naravno nimalo ne odgovara!

+Crkva ne moze kritizirati i kaznjavati ono sto i sama radi !

Ili najkrace receno - Riba smrdi OD GLAVE!

Tko je glasao

Ovo mi je prva koju čujem

Ovo mi je prva koju čujem da Crkva drži ključeve od Raja!!! Kao nekad. Tako je Inkvizicija isto mislila. Pa se dugoročno zajebala.

Tko je glasao

upozorio bih da ne postoji

upozorio bih da ne postoji način da ti svećenik uskrati bilo koji sakrament (naravno ako su uvjeti zadovoljeni), mislim, može on probati ali to on ne smije učiniti

Tko je glasao

mrak, ma postoji bezbroj

mrak, ma postoji bezbroj načina, ukoliko ti se ne da provesti slijedećih 10 godina u natezanju s njima.
evo mog primjera.
prvi svećenik kod kojeg smo muž i ja otišli kada smo se namjeravali vjenčati je odbio to učiniti, a evo i zašto.
na njegovo pitanje da li namjeravamo imati djece, ja sam rekla ne, to smo se muž i ja unaprijed složili.
obzirom da je muž mladji od mene, tip je rekao kako nas ne može vjenčati, jer će muž možda naći neku koja će htjeti imati djecu, pa ćemo tražiti razvod braka.
ništa mu nije značilo to što ni muž nije htio djecu.
naravno, ja sam se uz par "prigodnih" digla i otišla, meni to ionako nije bilo bitno. još par "prigodnih" sam izgovorila kada mi je muž rekao da će on to srediti.
pretpostavljam da je svećenik očekivao lovu.
od nas je nije dobio, niti je on jedini svećenik.
ali kakav to utisak ostavlja o crkvi, mislim da je svima jasno.

Tko je glasao

po crkvenoj etici i

po crkvenoj etici i propisima, svećenici bi morali sakramente dati svakome tko želi jer se 'dobri pastir najviše raduje povratku neke svoje zalutale ovčice' i strogo govoreći, to jest pravilo. Nepisano međutim pravilo je da se u praksi, mnogo 'duhovnog vodstva crkve' pretvara u čistu ekonomsku pragmu a vjerska načela i duhovna podrška padaju u vodu ili se sapletu na političke i ine svjetonazore dobrog pastira koji ni sam nije u stanju pretpostaviti duhovnu dobrobit ovozemaljskim dobrima i ugodama.

Daleko od toga da je cijelo svećenstvo tako nastrojeno ali oni koji jesu, bodu nam oči svojim licemjerjem. Odeš zatražiti vjerski ukop za umrlog roditelja a on, umjesto duhovne utjehe i ljudske sućuti kaže da su ti milodari bili 'premršavi'!Pri tome ne pita, imaš li ti što jesti. Zato smo tako osjetljivi jer nam ponavljaju da im je naša dobrobit jedina briga.
Osobno sam čula kako je jedan takav mrcvario majku koja je upravo dogovarala ukop 19-godišnjeg sina koji je poginuo pri povratku s faksa. A ona, samohrana majka s jednom radničkom plaćom i k tome,
doista cijeli svoj život dobra, odana vjernica i krasan čovjek.
Kako mi se bilo zacrvenjelo pred očima u tom trenu, sretan je da je živ. To je ono što ljude vrijeđa, kad naši navodni 'duhovni skrbnici' i 'dušebrižnici' više mare za naš novčanik, nego za našu 'besmrtnu dušu'.

Tko je glasao

ovdje bih ja dodala još i

ovdje bih ja dodala još i to, da je nekada bilo tako, npr za vrijeme ex juge. onda je svaki svećenik bio sretan kada su mu ljudi došli za vjenčanje, krštenje ili nešto drugo. nije im na pamet palo da ljude ovako razvlače, te ih u konačnici i odbijaju od crkve.
nakon dr, neki kao da su se povampirili.
jadno je to, što se na taj način ništa ne postiže. netko će im slagati da bi obavio neki obred, netko će obećati da će dolaziti češće u crkvu pa svejedno neće dolaziti, netko će platiti. al se nitko neće promijeniti radi ucjene.
naravno da nisu svi svećenici takvi, ima doista divnih ljudi, ja recimo nikada nisam upoznala boljeg čovjeka od svećenika kod kojeg sam išla na vjeronauk.
ali, u konačnici, ne bi li crkva trebala biti ta koja bi se pozabavila ovakvim slučajevima? ili će zatvarati oči pred takvim pojavama misleći da štiti sebe, iako je efekt koji se postiže takvim načinom upravo suprotan.
ima i puno istine u ovom što je kukljica napisao, mislim da bi se crkva morala prilagoditi novim vremenima, jer sve što se ne prilagodjava u biti propada. teško je mlade danas zainteresirati za crkvu, kada ili ne shvaćaju o čemu se tamo govori, ili im je smješno.
i na kraju, molim vjernike da se ne uvrede. nisam protiv crkve niti vjere, dapače, smatram se nekakvim vjernikom i sama.
ali sam protiv ovakvog ponašanja kojeg ne smatram doličnim.

@silverci, taj što je tražio kolače s vrata, to ko da sam ti ja došla u kuću :D

Tko je glasao

Diana, vjerujem da baš zbog

Diana, vjerujem da baš zbog toga (neprilagođenosti vremenu u kojem živimo) Crkva polako ali sigurno gubi svoj utjecaj u društvu. Kako da mladi ljudi prigrle neka njihova učenja kad su protivna zdravom razumu? Zato i većina ljudi same obrede i sakramente shvaća samo kao dio svoje obiteljske tradicije i naslijeđa. Zar bi se dobar roditelj odrekao svog djeteta jer je ono homoseksualno? Nadam se da ne bi.

Ali Crkva se odriče svoje djece svakim danom, jer im nastoji krojiti život u neskladu s njihovim potrebama i pravima slobodnih pojedinaca. A niti jedna institucija nije otuđenija od stvarnog života u kojem se mi borimo za opstanak svaki dan. Bolje da se više bave univerzalnim vrijednostima koje kršćanstvo dijeli s drugim religijama i svim dobronamjernim i tolerantnim ljudima i uistinu ponude svojim vjernicima malo utjehe i nade u ovim teškim vremenima, nego da stalno prozivaju prava i osobne izbore pojedinca (npr. tvoje iskustvo) koja shvaćaju kao prijetnju svom opstanku.

Tko je glasao

Diana, Kad sam htel krstit

Diana,

Kad sam htel krstit mlađu kčer sam pozval njemački župni ured, i objasnil svoje želje. Svečenik se je najavil i u ugodnom razgovoru je počel o mojem ne baš preveč aktivnom crkvenom životi. Puno riječi je izmenjeno i između ostalog je i nešto slično, kak nema krštenja ak se aktivno ne uključim u njihovu župu.

Ja sam mu rekel nek razmisli o svojim riječuma i ak još jedamput to ponovi, da ga bum hitil iz stana i izašel iz Crkve.

No žena je imala više osječaja za diplomaciju i sve je prošlo kak treba.

Tko je glasao

Ja sam imao situaciju kod

Ja sam imao situaciju kod krštenja djeteta kad mi je svećenik tražio potvrdu o crkvenom vjenčanju i još neke druge potvrde.
Otišao sam kod svećenika koji je obavio vjenčanje i bez problema dobio tu potvrdu. Međutim, kad sam mu spomenio ostale papire koje mi ovaj svećenik za krštenje traži pogledao me u čudu i pitao me jesam li siguran da ovaj to traži. Kako nisam bio siguran, opet sam otišao kod onog svećenika za krštenje i pitao ga što mi još treba, a ovaj mi opet ponovio istu stvar.
Nakon toga sam otišao opet kod mog vjenčanog svećenika i objasnio mu opet što mi treba na što mi je on odgovorio da ovaj drugi svećenik očito nije normalan i rekao mi da ništa ne brinem i ako bude problema da će on doći krstiti mi dijete.
U međuvremenu je on nazvao tog svećenika i objasnio mu da je potvrda o vjenčanju sasvim dovoljna i da ne trebaju potvrde o ostalim sakramentima(koje su te druge potvrde koje je on tražio) jer vjenčanja nema bez tih potvrda pa potvrda o vjenčanju u stvari sadrži te potvrde.
Na krštenju je svećenik bio vidno uzrujan jer se netko usudio mu suprotstaviti se, ali je obavio krštenje.

Drugom prilikom, isti taj koji mi je radio probleme je došao kod mene doma blagosloviti kuću. I onda me sa vrata napao da gdje su kolači na stolu kad on dolazi. Na to sam mu ja zahvalio na dolasku i ispratio ga vani i rekao mu da mi on više ne treba ništa blagosivati i da ima i drugih svećenika osim njega.
Na svu sreću, to mu je bila zadnja godina u mojoj župi i danas imam jednog krasnog svećenika s kojim se dade porazgovarati o koječemu i koji nije opterećen ni papirima ni potvrdama ni kolačima.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Nije čekao lovu. Obavljao

Nije čekao lovu. Obavljao je svoj poziv savjesno. Smisao katoličkog braka su djeca. Kod vas očito nije pronašao taj smisao. Pa čemu onda crkveni brak, koji neće biti konzumiran? Meni nije jasno zbog čega ste uopće tražili crkveno vjenčanje, kad ionako ne držite do temeljnog smisla crkvenog braka.

p.s. Ne provociram, samo komentiram.

My Soul

Tko je glasao

Diana je trebala svećeniku

Diana je trebala svećeniku lagati, pa da udovolji muževim željama. Što god uradi, naleti na Kafku. Najbolje je da ste ipak dali lovu i sve bi bilo OK. A da brak neće biti konzumiran ( odrasli smo, ne treba objašnjavati ), to pop ne zna ( možda bi htio samo malo zaviriti u bračnu postelju ). Jedino što to konzumiranje možda neće - dati rezultata.

Tko je glasao

macy, ne bih lagala i to, da

macy, ne bih lagala i to, da se ne pravim sada ne znam kako poštenom, prvenstveno iz razloga što je to za mene ponižavajuće i licemjerno. zamisli apsurda, ideš svećeniku i onda mu trebaš lagati da bi te vjenčao, u biti mi je to prvenstveno smiješno, a onda žalosno.
nadalje, kod mene jesu billi u pitanju zdravstveni razlozi (jedno dijete imam) ali nakon svećenikove reakcije, nisam smatrala da takvom čovjeku trebam povjeriti svoju intimu. (ajde, sada ju čitaju svi ovdje na politici :D ). jednostavno se nisam htjela opravdavati, jer mi je i to bilo ponižavajuće.
priznajem da muž nije došao ni do riječi, bila sam previše ljuta.
a lovu svakako ne bih dala, stvar principa. ne radi se o samoj lovi, jer da nas je normalno vjenčao, naravno da bih dala neku lovu, svi daju. samo nisam htjela kupovati svoje vjenčanje, to je razlika.

@skviki
svaka čast tvojoj supruzi, ja to strpljenje i takt nemam. ako se dodješ vjenčati ili krstiti dijete, onda i očekuješ da svećenik obavi svoj posao, tim više ako su ti svi papiri ok.

Tko je glasao

Nažalost danas je to tako u

Nažalost danas je to tako u vjeri. Institucionalno organiziranoj. Da bi imao pravo institucionalno vjerovati - plati. Sorry, nadam se da mojim malo ranije sarkastičnim komentarom nisam povrijedio ničiju, pa ni tvoju privatnost.

Tko je glasao

ma nisi, ja sam ta koja je

ma nisi, ja sam ta koja je započela o tome, nisi ti narušio moju privatnost, sve 5.
a komentar ti je bio na mjestu, bar što se mene tiče.

Tko je glasao

Diana, Ti si imala priliku

Diana,

Ti si imala priliku vidjet, da sam takvog nekaj u stanju napravit. Moja baba ti je u takvim situacijama super, no ja posle nastradam. To ti je sudbina nas papučara. :-)))

Tko je glasao

soul, djelomicno si u

soul, djelomicno si u pravu!
smisao katolickog braka je sjedinjenje (duhovno i fizicko!) muskarca i zene i radjanje djece.
nigdje(ni u kontroli radjanja djece koju crkva priznaje, ali samo po kontroli odnosa u plodnim i neplodnim danima) nije iskazano da parovi koji ne zele imati djecu ne mogu zasnovati crkveni brak.
nigdje nije eksplicitno dano, ali se iz konteksta svega onoga sto crkva propovjeda o braku, ipak moze zakljuciti da je ta dianina iskrenost najvjerojatnije presudila kod toga da taj svecenik nije htio blagosloviti taj brak.
ej diana, nikad od tebe mlade skojevke!?
sto na umu, to na drumu?:))

Tko je glasao

nigdje(ni u kontroli

nigdje(ni u kontroli radjanja djece koju crkva priznaje, ali samo po kontroli odnosa u plodnim i neplodnim danima) nije iskazano da parovi koji ne zele imati djecu ne mogu zasnovati crkveni brak.

Greška, jer je Diana sasvim jasno navela da ne želi imati djecu,a to je onda nespojivo sa smislenošću sakramenta braka.
Da je predstavila samo želju u smislu odgađanja mogućnosti stvaranja potomstva, a apstinencijom u plodnim danima, onda bi zabrana takvog braka bila besmislena.
Kadtad želja za potomstvom može zaživiti, a onda puni smisao crkvenog braka postoji.
Unaprijed reći da ne želi potomstvo, negira sam smisao sakramenta braka.
Mišljenja sam da se radi o nesporazumu između svećenika i ovo dvoje ljudi koji su željeli zasnovati takav brak.
Unaprijed donjeti odluku, pogledom na cijeli život, a bez zdrastveno opravdanih razloga, je besmisleno i neodrživo.

Tko je glasao

my soul, ja bih po njegovom

my soul, ja bih po njegovom ponašanju ipak rekla da je čekao lovu. a najgore od svega je to, da kada je saznao tko mi je muž, javio se sam iza svega toga. pa sam imala to zadovoljstvo da taj put otpilim ja njega.
ovaj mi stav baš nije jasan. znači, po katoličkoj crkvi, bolje je da živimo nevjenčano, odnosno, u grijehu, nego da smo crkveno vjenčani a nećemo djecu? gdje je tu logika? i što je onda sa ljudima koji ne mogu imati djecu, njima se možda gleda kroz prste ako donesu potvrdu od lječnika ili što?
što se mene tiče, ja i nisam bila za neko vjenčanje u crkvi, ali muž jeste. pa tako taj dogadjaj nije promijenio moje mišljenje o crkvi, ali kod muža i te kako jeste.

Tko je glasao

Ja npr. nemam namjeru suditi

Ja npr. nemam namjeru suditi crkvenim zakonima. Pridržavam ih se, koliko mogu, a ono što ne mogu, priznajem svoj grijeh i ne pada mi na pamet htjeti mijenjati svoju crkvu zbog sebe same. Jednostavno, to je tako i pomirim se s tim. Isus je bio jako strog po tom pitanju. Ima puno stvari s kojima mi se moja unutrašnjost ne slaže, ali poštivam njegov nauk i kažem, u pravu je, ja sam u krivu. Tko sam ja da ću negirati Njega?! Mislim da današnjim ljudima nedostaje bogobojaznosti i zato postaju bahati i misle da mogu protiv Boga, onako svojeglavo. Ne mogu. Kad tad dođu do toga da ne mogu. I ti si bila malo svojeglava, kad svećeniku nisi rekla da si bolesna. Što očekuješ, da bi on trebao obavljati svoj posao, kako mu crkveni nauk nalaže i istovremeno čitati tebi misli?! Ma daj!

Meni se npr. ne sviđa u očenašu ona rečenica "i otpusti nam duge naše, kao što i mi otpuštamo dužnicima našim"....to mi je najteži dio očenaša i svaki put kad to izgovorim, shvatim da mi je očenaš gotovo uzaludan, jer mi je teško oprostiti. Trebam li ja onda pljuvati po onome tko je zapisao očenaš?! LJutiti se na njega? Prije bih rekla, da se trebam ljutiti na sebe! Eto. Nadam se da ćeš razmisliti o mojim riječima. Nisu usmjerene protiv tebe, već samo objašnjavam da je pitanje prave vjere izuzetno složeno. Ako se ne misliš zbilja pridržavati vjerskog nauka, onda ti svakako ne treba licemjerna fasada reda radi, tj. muža radi. Vjerujem da si to objasnila mužu, da te ne bi ni tjerao u crkveni brak. A nimalo vašem braku neće koristiti ni to što si ga svojom tvrdoglavošću natjerala u bezvjeru i sumnju u crkvu. Držim to lošim znakom. No nadam se da ćeš razmisliti i pokušati sanirati štetu.

My Soul

Tko je glasao

my soul, nema štete. ja

my soul, nema štete. ja imam već godinama izuzetno dobar brak i nitko ne može stati izmedju mog muža i mene, pa tako nije stao ni jedan svećenik koji je očito zaboravio na to da nije bog osobno.
vjerujem da imaš najbolje namjere, ali tvoje i moje mišljenje se po pitanju ovakvih stvari razlikuje kao dan i noć. a svatko ima pravo na svoje mišljenje, zar ne?

Tko je glasao

naravno. nhf My Soul

naravno.

nhf

My Soul

Tko je glasao

pa nije njega nitko natjerao

pa nije njega nitko natjerao u bezvjerje nego je čovjek počeo sumnjati u nauk koji je licemjeran i to ga je licemjerje udaljilo od crkve. ili kako stari zavjet kaže, crkva:
"Vidi trun u tuđem oku a ne vidi balvan u svojem!"

Tko je glasao

Nije nauk licemjeran, već

Nije nauk licemjeran, već je licemjeran onaj tko kaže da drži do nauka, a uistinu ne drži do nauka.

My Soul

Tko je glasao

Postoji, postoji,

Postoji, postoji, jednostavno neće i točka, jer "uvjeti" koje treba zadovoljiti su plaćanje obveza, često i onih unatrag.

Bilo je svojedobno dosta napisa o tome, da to ne bi smjeli pa i da se željena usluga u krajnjem može zatražiti od nekog drugog svećenika..

Međutim, ne sjećam se da je ikada rečeno da se prije toga ne mora platiti sve zaostatke.

Može se nekoga i osloboditi toga, samo što je svećenik taj koji diskrecijski procjenjuje da li je netko "u mogućnosti" ili "oskudici".

Primjer, da bi mi ukopao roditelje (prvo majku), svećenik je insistirao na prethodnom plaćanju 12 "godišnjih doprinosa" koje su roditelji propustili uplatiti. Rat, prognaništvo i obnavljanje stana i pokućstva vlastitim sredstvima od skromne mirovine ga nije impresioniralo niti je po njegovom moglo biti opravdani razlog neplaćanja. Po njemu, moralo se "biti u mogućnosti" (otac je imao invalidsku od cca 1.800,00kn a majka cca 400,00kn više).

B-52

Tko je glasao

gle, apsolutno sam svjestan

gle, apsolutno sam svjestan da ima luđaka koji svašta očekuju, ja ti samo kažem da s pozicije crkvenog nauka ali i crkvenog prava svećenik nema pravo uskratiti sakrament ako su preduvjeti ispunjeni

Tko je glasao

U rimokatoličkoj Crkvi

U rimokatoličkoj Crkvi svečenik smije primiti svakoga i pružiti sve što je na ovome svijetu potrebno toj osobi kao i sve što se tiče vjerski obreda.

Smije vjenčati Krščane jer neovisno o crkvi i jedni i drugi vjeruju u Isusa Krista.

npr. u ratu, kada je nedostatak mogućnosti izbora, svečenik ima pravo krstiti, vjenčati i sve što on može u svoji ovlastima bez ikakvog pitanja ili sumnje da griješi!

Kako u ratu tako isto u miru! Makar tako bi trebalo biti!

A luđaka, t.j. osobe koje su tamo di možda ne bi tribali biti ima u svakom društvu, najviše dolaze do izražaju kada je jedan na 5.000 kao što su svečenici! on jedan a njih 5.000 koji ovise o njemu na neki način, te zadovoljiti 5.000 želja je skoro pa nemoguće!

U glavnom nije ni Crkva toliko stroga, sve ovisi kako tko želi tumačiti riječ Isusovu! i također razna tumačenja onoga što Kardinal kaže ili čak i Papa. Sjetimo se kako je Papa Pavao II čak se molio u Džamiji!!!! Oprostio čovjeku koji ga ranio u pokušaj ubojstva... te primio največe društvene "gubavce" modernog doba... i da jedan svečenik neće primiti nekoga u crkvu da ih vjenča ispred Boga u duhu ljubavi i poštenja! Malo apsurdno.. na žalost ima takvi.. što da radimo!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

A možeš li negdje doznati

A možeš li negdje doznati koji bi to preduvjeti, osim ovoga koji sam naveo, trebali biti ispunjeni da se nekoga pokopa?

Mislim, rekao sam ja roditeljima da ću, kad dođe vrijeme, osigurati drugog svećenika koji neće tražiti 12-godišnju "glavarinu" ali su rekli da "što će onda svijet reći, nek` ovaj njihov ide k vragu i da će već nekako platiti".

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci