Tagovi

Stvarni gubitnik izbora??

Titan iz Pogane Vlake Dan po nedavnim izborima smo imali prijateljski „chat uz kavu“, na kojem je netko od nas postavio uvijek aktualno postizborno pitanje:

“Tko je stvarni gubitnik ovih izbora za Predsjednika države?“

Dakako, razvila se živa diskusija, jer je trenuta?no lako prepoznati najve?e dobitnike, ali tko je najve?i gubitnik – to je doista zaku?asto pitanje.

Jedan od nas re?e - Bandi?. Naizgled tako izgleda - izgubio je u direktnom obra?unu pa smo razvili živu diskusiju u kojoj se nametnuo zaklju?ak - da on možda i nije pravi gubitnik. Kad odbijemo njegova prevelika i nerealna o?ekivanja s jedne, a dobre izglede u budu?em politi?kom prestrojavanju s druge strane, on je ustvari polu?io iznena?uju?e dobar rezultat kojeg on politi?ki može odli?no kapitalizirati ukoliko dobro odigra sljede?u partiju (premetanja konja, topova i pješaka na politi?koj šahovskoj plo?i). On bi osobno politi?ki ?ak mogao i profitirati bez obzira na neka zloguka prognoziranja.

Onaj netko od nas je na sve to odmahnuo glavom odlu?no odbivši Bandi?evu nominaciju za najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Drugi od nas re?e - HDZ. Stvar naizgled dobro drži vodu, i nakon kra?e diskusije smo se doista usuglasili da se HDZ pokazao prili?no velikim gubitnikom. Ne samo da mu brojni službeni i neslužbeni kandidati uop?e nisu ušli u drugi krug što je znak raspolu?enosti njegovog strana?kog tijela.

No onaj netko od nas je odmahnuo glavom i opet odlu?no odbio HDZ-ovu nominaciju za najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Tre?i od nas sada nominira - generalno „desnicu“. I tu su se iznosili „pro“ i „kontra“ razlozi, ali je op?i zaklju?ak bio da bi bilo preuzetno proglasiti jednu cijelu polovinu glasa?kog tijela gubitni?kom, nije realno o?ekivati da bi se poslije ovih (i to manje zna?ajnih predsjedni?kih izbora) baš cijela desnica posve ugasila. Politi?ko polje zbandano samo na jednu stranu nigdje ne postoji.

Zato je onaj netko od nas opet odmahnuo glavom i opet odlu?no odbio nominaciju desnice op?enito kao najve?eg gubitnika Predsjedni?kih izbora.

Još neko vrijeme je vladalo, sada ve? nešto manje živahno nadmetanje za nominaciju najve?eg gubitnika ovih Predsjedni?kih izbora. Budu?i da smo bili iscrpili sve ozbiljnije kandidate za najve?eg gubitnika, onaj netko od nas se kona?no izjasnio tko bi to po njemu bio najve?i gubitnik ovih izbora - Crkva.

Nakon kra?e diskusije smo se skoro posve usuglasili. Preveliki politi?ki angažman Crkve u ovim izborima se pokazao kao potpuni promašaj koji je razotkrio neke iluzije kojima ve? predugo motaju u njihovim glavama. Njihovog uplitanja u politi?ke aktivnosti je uvijek bilo, imali smo toga u nekoj ve?oj ili manjoj mjeri prije svakih izbora (lokalnih, parlamentarnih i predsjedni?kih), ali se crkveni vrh uvijek nekako izvla?io od direktnog politi?kog angažmana, (mada su donje crkvene strukture se uvijek angažirale na strani svojih „favorite“ uglavnom onih s „desnije“ strane (koji navodno vjeruju u Boga - a uglavnom drže „fige“ unutar džepova prepunih novaca).

No sam najviši crkveni vrh se nikada do sada nije bio tako otvoreno politi?ki založio kao ovaj put. Koji su to razlozi prevladavali u njihovim glavama, trebalo bi njih pitati (mi to možemo samo pretpostavljati – ali nam oni to naravno nikada ne bi priznali). U svakom slu?aju njihov angažman treba tuma?iti najprije vrlo prozai?nim i svjetovnim razlozima – jer je politika u svojoj biti baš takva – njoj je zlatno tele uvijek važnije od Mojsijevih kamenih plo?a). Tako je nekoliko najviših crkvenih prelata javno i s najviših crkvenih tribina po?elo provla?iti ideju da je u Hrvatskoj kao pretežito katoli?koj zemlji došlo vrijeme da Predsjednik bude prakti?ni vjernik. Takvi stavovi su u javnosti izazivali žu?ne rasprave - no prelati i njihovi epigoni su na takvim svojim stavovima ustrajavali.

Nije samo na tome ostajalo. I obi?ne i najsve?anije mise su korištene za promociju „vjerni?kih optanata“, pa su se prve crkvene klupe pred samim kardinalom i nadbiskupom Bozani?em stalno napu?ivali takozvanim „vjernicima“ tipa Bebi?, Sanader, Šeks, Ron?evi? (a kakvi su to doista vjernici, samo dobri Bog zna - i možda do sada previše stidljivi državni odvjetnik). Ova „skaredna“ gomila lažnih vjernika u prvim crkvenim redovima nimalo nije smetala rimskom kardinalu i zagreba?kom nadbiskupu - dapa?e pozdravljao ih je sa svog uzvišenog oltarskog postolja. No zato su mu smetali novinari, koji su za znatiželjnu hrvatsku javnost došli snimati tu blasfemi?nu pojavu.

Kad je u prvom izbornom krugu bijesni puk (od kojeg su se crkvene strukture odvojile i o?ito ne pokazuju za njega previše razumijevanja) iz izborne utrke poizbacivao sve „crkvene i vjerni?ke favorite“, i kad je na izbornom bojištu na op?e iznena?enje i zgražanje ostao samo Bandi? (koji se stjecajem izvanrednih okolnosti - a radi izbornih potreba na brzinu presvukao u „crveno-crnu“boju toliko blisku rimskom kardinalu), uzoriti se zagreba?ki nadbiskup izme?u dva izborna kruga odlu?no okrenuo prima Bandi?a primivši ga u znakovitu i simboli?nu audijenciju - kako bi mu poboljšao izborne šanse, a zadovoljio crkvenu fikciju o „vjerniku-predsjedniku“.

Kardinalov politi?ki „gaf“ je bio i odlu?uju?i mig ionako prepolitiziranom i uvijek spremnom nižem kleru da se što aktivnije angažiranje baš na Bandi?evoj strani – jer je za njihove „fiks-ideje“ bilo sve bolje od agnostika (da ateistu i ne spominjemo). Tako su se crkveni prostori i oltari pretvorili u privremene Bandi?eve „partijske ?elije“. Išlo se toliko skandalozno daleko da se ulazilo i u ekscese (kao što je poznat onaj sinjski slu?aj kad je jedna baba na misi fratra zbog politi?kog govora poslala k vragu i napustila crkvu . Na drugim mjestima se možda išlo suptilnije, no masovno i ?ak agresivnije - o ?emu je progovorila ?ak nacionalna televizija. Ovaj strastveni angažman politiziranih crkvenih struktura nije prošao neprimjetno, nego je: takva mobilizacija na jednoj strani izazivala mobilizaciju na suprotstavljenoj strani. Tako je u glavama gra?anski orijentiranih gra?ana proradio inat koji je rezultirao „dubrova?kim sindromom“ (u vrijeme izbora za gradona?elnika), kad su u drugom izbornom krugu gra?anski orijentirani glasa?i masovnije izišli na birališta nego u prvom krugu - što se pod normalnim okolnostima rijetko doga?a.

Tako je na izborima definitivno pokopan i Bandi? kao posljednji crkveni favorit. Nije on izgubio samo radi primitivnog i robusnog angažmana pre-politiziranih crkvenih struktura, ali jesu dosta doprinijeli uvjerljivosti njegovog poraza (kao što je Sanaderovo divlja?ko navijanje ispod Gunduli?evog spomenika pripomoglo uvjerljivosti pobjede „agnosti?nog“ dubrova?kog gradona?elnika usred ve?inski „katoli?kog“ Dubrovnika).

Da se razumijemo, ovaj moj post nije protiv Crkve kao institucije, jer se ovdje uop?e nije radilo o Crkvi kao globalnoj instituciji i njenom suprotstavljanju hrvatskoj gra?anskoj svijesti (ili obrnuto) . Ovdje se ipak samo radilo o neopreznoj upotrebi (da ne kažem zloupotrebi) duhovnog ugleda kojeg su neki u Crkvi putem svojih aktivista ( sve?enika i dostojanstvenika), upotrebljavali da bi vjerni?ku pastvu olako prevodili žedne preko potoka. Hrvatski narod kao politi?ka ?injenica sazrijeva, pa pastoralna pri?a o „stoci sitnog zuba“ pomalo ali sigurno klizi u ropotarnicu politi?ke povijesti, ako je ta pastorala uop?e ikada postojala. Unutar Crkve je bilo i glasova razuma (uglavnom zaglušenih politi?kom halabukom), bilo je poznatih i utjecajnih ljudi iz same crkve (npr. Don Ivan Grubiši? i donekle Živko Kusti? -ali i drugih njima sli?nih), koji pravilno shva?aju pravo poslanje Crkve, koje je druga?ije i daleko od politi?ke borbe za svjetovnu vlast. Oni su na vrijeme upozoravali grešnost kursa politiziranih kolega. Neki drugi možda jesu mislili druga?ije od ispolitiziranog mainstreama u Crkvi- ali su šutjeli da bi sada spašavali što se spasiti dade (kao Adalbert Rebi?). Drugi i dalje šute, sjede u prikrajku svojih zloupotrjebljavanih crkvenih dvora–ližu?i bolne rane zaostala iza ovog žestokog politi?kog okršaja.

Zato su se svi moji, gore spomenuti prijatelji složili da bi najve?im izbornim gubitnicima doista mogle biti odre?ene politi?ke strukture unutar Matere Crkve, koji su se bili strastveno i beskrupulozno ujedinili oko vanvremenske ideje, da na najvišu državnu funkciju dovedu (makar kakvog - ako treba i „falšog“) vjernika.

U tom pogledu drugi najve?i gubitnik je Bandi?, koji si je bio umislio da ?e mu Crkve lako na pladnju donijeti funkciju - samo je trebalo obi?i crkvene dvorove, od Kaptola do dubrova?kog biskupskog ordinarijata. No hrvatski bira?i su nasuprot tim zanesenim glavama dokazali da dobro znaju razlikovati svjetovno od duhovnog, pa su podijelili zvu?ne šamare svima onima koji su duhovno precjenjivali pokušavaju?i to duhovno olako prenositi na svjetovno. A posebice onim crkvenim ocima, koji su si bili umislili da im po božanskom pravu pripadaju i svjetovne ovlasti, što više ne prolazi još od Francuske revolucije. Dakako i onim svjetovnim politi?arima, koji su se naivno zalijetali u unaprijed propale eksperimente sjedinjavanja crkve i politike. Narod Ponovno se pokazalo da narod ipak nije stoka, i da se s njime nije igrati.

Na ovakvom pred-demokratskom i unaprijed propalom politi?kom konceptu izgubio bi bio i bolji kandidat od Bandi?a, a pobijedio bi i mnogo lošiji kandidat od Josipovi?a. To je dobro znati kako bi se pravilno shvatila pojava i pravilno pro?itala poruka. Uop?e nije stvar u osobama (i osvojenim postotcima – što je tako?er varava argumentacija), nego u onom jako prisutnom a preživjelom politi?kom konceptu temeljenom na iluziji da je Hrvatska ve?inski katoli?ka zemlja - pri ?emu se ne razlikuju što je svjetonazor a što prakticiranje religije. Treba se nadati da su neki nau?ili lekciju, da je pouka nau?ena a poruka bira?a pravilno pro?itana. Barem u glavama najviših i najutjecajnijih crkvenih dostojanstvenika na kojima je i najve?a odgovornost duhovnih - ali ne i politi?kih pastira. Prema zanemarenom Isusovom nauku - da Bogu ide samo Božje, a caru carevo (nazive zamijenite aktualnijom terminologijom).

Udruga nestašnih de?ki nove hrvatske politike pod nazivom "VRATITE OPLJA?KANO" na ?elu s poznatom "crnom ovcom" Damirom Petri?i?em je na vrijeme, prije drugog izbornog kruga, bila uputila OTVORENO PISMO Josipu Bozani?u , upozoravaju?i ga da nije smio primiti Bandi?a niti sugerirati za koga ?e vjernici glasovati. Ali tko ?e poslušati takve "marginalce" kad oni imaju mo? u rukama. Bolje bi mu bilo da ih je poslušao, jer ovako Crkva ode šumom, a narod drumom.

Komentari

A jeste zakokošarili svi

A jeste zakokošarili svi skupa oko ovog incidenta s Josipovićevim intervjuom HT-u. Jedan od stotinu skandala iz te kuće, a vi bi na njemu gradili svoje internetske karijere.
Evo vam malo insajderskih informacija, pa razmislite: Upitan za intervju (posljednji u nizu, svi drugi su se, vidi vraga, nešto ranije sjetili da se s budućim predsjednikom rade intervjui) Josipovićev štab je poručio - može, ali ne Dijani Ćuljak. Imaju ljudi pravo na izbor. Na to su se unezvjerile Dijana od Ćuljka i Cruela de Hlo i počele jednu od svojih kombinatorika - ti ćeš voditi, on će voditi, ja ću voditi - Dnevnik. A kako Hlo već gori pod nogama, bila je to izvrsna prilika da pažnju javnosti, kao i dnevni red Programskog vijeća, skrene sa stvarnih problema na navodne Josipovićeve uređivačke ambicije. Pa je sve lijepo, ovako skrčkano u svom vještičjem loncu, pustila u javnost. dobro da nije, kao Severina, snimila kućni porno uradak.
I tko se uhvatio. Naravno Čičak, koji u posljednje vrijeme još jedino i živi u Hlo-inim emisijama i EPH-ovim izdanjima. Nikakve druge suvisle aktivnosti HHO-a već odavno nisu primijećene.
I sad se narod ponovo zabavlja koječime, osim svim onim pustim prokockanim miljardama, lošom uređivačkom politikom, padom gledanosti i svim drugim pravim problemima HRT-a.
A i vi, cijenjeni mlatitelji prazne slame vidim tražite neki dublji smisao. Možda sudbina Hrvatske ovisi o Crueli de Hlo? Nazdravlje.

Tko je glasao

I dalje je glavni gubitnik

I dalje je glavni gubitnik hrvatski narod.
Citirati ću ovdje Chomskog:"Propaganda često bolje djeluje među obrazovanima nego neobrazovanima. Slično je s još nekim stvarima. Mnogo je razloga za to, na primjer, do obrazovanih će doprijeti više propagande jer više čitaju. Osim toga, oni su agenti propagande. Ipak je njihov posao da budu komesari: oni su agenti propagandnog sustava tako što mu vjeruju. Teško je reći nešto u što ne vjeruješ. Isto tako, većina obrazovanih ljudi je dio povlaštene elite, oni dijele svoje interese i percepcije, dok je masovna populacija više marginalizirana. Masovna populacija ne sudjeluje u demokratskom sustavu koji pretežno igra za elitu. Ljudi uče biti skeptični na temelju svojih života, i većina ih je takva. Puno je skepticizma i neslaganja."

Uvijek postoje dvije,tri glavne vijesti ali mi mislimo da je glavna vijest ona koja nas najviše zaokupira.Svi danima gledamo kaj piše ovaj Miklenić iz Glasa koncila.Opsjenarstvo pomoću Crkve,braniteljskih udruga i ostalih prirepina se nastavlja:klap!scena br. 1526.-ta,a mi se divimo popt kretena koji se smiju jednom te istom vicu!...Majstorici iluzije:Jadranki Kosor.Uostalom ona je godinama bila glavna faca za projekte udruga pa nemam što niti objašnjavati u kojem smjeru se kreirao razvoj tzv. civilnog društva i tzv. demokratskih procesa i procesa pridruživanja europskim integracijama.Ovih dana udarne vijesti su bile Jadranka Kosor i Pahor,i vatra kamina, i ovaj Miklenić.Dok najbitnija vijest ostaje u zapećku jer očito nitko nije od onih 300 000 nezaposlenih i time poniženih.Ne?!.Njima će se reći da su za sve krive gazde.Zar ne?(neki zaboravljaju da se ta sredstva trebaju i vraćati,a to znači da nisu poklonjena)

"Zbog opasnosti da hrvatsko gospodarstvo dođe pod udar deflacije, Vlada treba hitno ukinuti tzv. krizni porez i smanjiti stopu PDV-a na nekadašnjih 22 posto, zatražili su čelnici Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) na današnjoj konferenciji za novinare."

Neće vlada RH na čelu sa Jacom odlučiti najbitnije i provesti ekonomski preokret,a kamoli poslušati upozorenja,a to su porezna rasterećenja na OD i smanjenje PDV-ea i uvođenje više stopa PDV-ea,zamrzavanje cijena proizvoda neophodnih za život,skresati jaku kunu i stvoriti izvoznu perspektivu gospodarstva i puniju zaposlenost u realnom sektoru.Jaca će se igrati i dalje božanstva pred kamerama i spasiteljice naroda i borkinje protiv korupcije dok joj za ovratnik još uvijek diha Kalmeta jer oni ne odustaju.Razvijati će i dalje svoj stari program:političko- ekonomski klijentalizam. Vlada je u prošloj godini stvorila preduvjete da se država povoljno može zadužiti u inozemstvu. Tako u ovom trenutku banke imaju više od četiri milijarde kuna likvidnosti, kazao je Šuker podsjećajući da je i HNB spreman otpustiti određeni dio pričuve (smanjenjem stope obvezne pričuve).

Time bi se ukupno osiguralo 10 milijardi kuna, a u suradnji s HBOR-om to bi se plasiralo gospodarstvu pod povoljnijim uvjetima.

Prvi model mjera za gospodarski oporavak i razvitak predviđa sudjelovanje HBOR-a i poslovnih banaka - od oslobođene likvidnosti dvije trećine bi se preko poslovnih banaka usmjerilo prema HBOR-u i njegovim programima, a jednu trećinu bi išla bankama.

HBOR bi radio aukcije za te kredite pri čemu bi HBOR sudjelovao sa 30 posto u tim kreditima, a sa 70 posto poslovne banke i tako bi se došlo i do nižih kamatnih stopa, kaže Šuker.

"Želimo što prije ta sredstva usmjeriti hrvatskom gospodarstvu", rekao je dodajući da je rok za razradu modela, kriterije za učešće HBOR-a 15 dana.

Drugi model iz mjera za gospodarski oporavak i razvitak je jamstveni fond za djelomično pokriće rizika novih plasmana banaka, a namijenjen je isključivo za razvojne, investicijske projekte.

Država bi donijela odluku o iznosu sredstava za jamstveni fond, HBOR bi imao jednom ili dva puta mjesečno aukcije, a država bi preuzimala 25 do 50 posto rizika, objasnio je Šuker.

Mjere su u potpunosti usklađene s regulativom EU i odnosile bi se samo na poduzeća koja do 30. srpnja 2008. nisu bile u teškoćama, kazao je Šuker.

Dakle,što hoću reći!?Zar će poduzetnici biti ti koji spašavaju radna mjesta i zbog toga će dizati kredite?Pa nisu oni sestre milosrdnice!Poduzetnici dižu kredite zbog ostvarivanja poslovnih planova koji imaju za cilj ostvarivanje profita,a ne za očuvanje radnih mjesta.Poduzetnici neće uzimati u ovakvim makroekonomskim neprilikama te kredite,a Šuker i Jaca će se opravdati kako su oni imali plan ali naše poduzetništvo je nesposobno za preuzimanje rizika.I tako će nabijati komplekse da su nesposobni jer kaj je to 7-8 % kamate za jednog "pravog" poduzetnika!Nemaju vizije.Osim toga plasirana je i ona "nevažna" vijest.Roha je poručio Ivi da ćkomi jer nema pojma o ekonomiji.Zar Roha misli da se Ivo ne može savjetovati sa stručnjacima?Vidim kako Rohatinski ima pojma kako sačuvati svoju poziciju..Igraju se pokera sa cijelom privredom..Roha,vlada,crkva,stranke...Boli ih briga za nas...Važno im je da ostanemo mirni i pasivni dok prolazi vrijeme jednog jedinog života kojeg živimo.Netko na ovaj,a netko na onaj način..Ugovor o kvaliteti života iz Ustava je samo ionako markentiški trik.:)...I to je nebitno jer,ionako, "Raj za kraj" će nam osigurati naša presveta katolička crkva...I zato vjerujte,i dalje u "Djeda Mraza",i budite dobra poslušna djeca...i vjerujte da smo "pobjedili" :)

Tko je glasao

15:43 15. siječnja

15:43 15. siječnja 2010
Redakcija Business.hr
Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik HHO-a, oglasio se o stanju na HRT-u priopćenjem koje prenosimo u cjelosti.

Stanje na HRT-u već je mjesecima u središtu pažnje hrvatske javnosti, kako zbog političkih promašaja, tako i zbog financijskih (ne) prilika, a ponajviše zbog utjecaja različitih politika i političkih opcija na program HRT-a. HHO drži da ključ svih problema leži u takozvanom Vujićevom zakonu, donesenom za vlade Ivice Račana.

Tim je zakonom ukinuta samostalnost civilnog društva u izboru članova Vijeća HRT-a, a politici (Saboru) vraćeno je pravo odlučivanja o izboru Vijeća, i to tako da 50% članova bira vlast a 50% oporba. Odbor stoga ponovo poziva Vladu da iz ladice u Ministarstvu kulture izvadi nacrt zakona koji je prije 5 godina usklađen s međunarodnim institucijama te da ga uputi u zakonsku proceduru, čime bi se potpuno uklonila mogućnost da politika na bilo koji način utječe na rad HRT-a i vratila samostalnost odlučivanja struke na HRT-u.

Najnoviji događaj u ponedjeljak 11. siječnja 2010., jasno govori o tome na koji način naši političari (zlo) rabe svoju političku poziciju. Naime, tog dana kasno navečer, vodstvo HHO-a dobilo je informaciju iz krugova bliskih HRT-u da je voditeljica dnevnika Dijana Čuljak od glavne urednice informativnog programa Hloverke Novak-Srzić tražila pomoć u dobivanju intervjua s novoizabranim predsjednikom Republike. Urednica je voditeljicu Čuljak obavijestila da šef Josipovićevog izbornog stožera Mirando Mršić uvjetuje intervju time da Dnevnik ne vodi Dijana Čuljak.

Glavna urednica nazvala je tada voditelja dnevnika Zorana Šprajca tražeći da on vodi Dnevnik. Šprajc je to odbio jer je smatrao da bi se time prekršili etički i profesionalni standardi novinarstva. Nakon toga urednica je rekla da će ona osobno voditi dnevnik, na što Dijana Čuljak nije pristala i zaprijetila javnim skandalom, u čemu je imala podršku dijela novinara i urednika informativnog programa. Nakon daljnjih konzultacija urednica je obavijestila voditeljicu Čuljak da Ivo Josipović ipak pristaje na intervju pa je on je održan. Istu večer predsjednik HHO-a, I. Z. Čičak nazvao je novoizabranog Predsjednika Josipovića tražeći objašnjenje.

http://business.hr/hr/Naslovnica/Politika/Cicak-Josipovic-nije-htio-dati...

Obratiti pažnju na ovaj boldani dio gdje Čičak tvrdi da odgovornost za kaos koji vlada na HTV snosi lijeva politička opcija koja je očito u želji da potpuno preuzme kontrolu nad javnom TV, donijela sporni zakon. Valjda su mislili da će vječno vladati.
Ali sada je i jasnije zbog čega HDZ u ladici drži prijedlog novog zakona usklađenog sa standardima EU, a koji je u biti povratak na staro, u "mračna" vremena Franje Tuđmana kad su sudbinu HRT-a krojile isključivo civilne udruge. Baš zanimljivo.
Postupci Josipovića nisu ništa drugo nego pokušaj puča na HTV i namjera potpunog preuzimanja kontrole. Ako Zlatni Ivo tako nastavi, vrlo brzo će se potrošiti osim ukoliko mu ne pođe za rukom u vrlo kratkom periodu potpuno zacrveniti Hrvatsku.

Glede HHO i ulozi njihovih perjanica kroz prošla vremena, naravno da sve stoji što navodi kolega bloger kukljica, ali to je sada jednostavno nebitno i skretanje je pažnje s glavnih aktera - druga Josipovića i njegova stožera.

A možda su se Banac i Čičak napokon dozvali pameti i uvidjeli da su bili roba za jednokratnu upotrebu i da ako žele opstati i biti vjerodostojni, moraju malo oplesti i po suprotnoj strani.
Nevjerojatno je kako nam je nametnuto mišljenje da je sve što radi SDP i njihovi sateliti u duhu demokracije i baš ono što treba ovome narodu, a sve što je radio ili radi HDZ bilo nazadno i anticivilizacijski. Kako se stvari odvijaju mislim da će i posljednjim skepticima uskoro postati jasno tko je tama, a tko je bio svjetlo, makar i na kraju tunela.

Drugarica Jadranka, kao i njen prethodnik, slobodno pod ruku mogu s partijskim perjanicama koje dolaze s lijeva. Medju njima nema nikakve razlike. Jedini istinski demokrat iako mu mnogi spočitavaju autokratsko vođenje države, bio je dr Franjo Tuđman. Čovjek koji je istinski želio pomiriti obje Hrvatske, čovjek kojemu nikada neće biti oproštena uspostava samostalne RH, čovjek koji nije skidao gaće pred belosvetskim jebivjetrima.

Tko je glasao

Prestanite već jednom

Prestanite već jednom cenzurirati razložne političke komentare, jer ovo više nema apsolutno nikakvog smisla. Mark, daj molim te, poduzmi nešto protiv političke cenzure! Ovo je prevršilo svaku mjeru. Po čemu je ovaj komentar uvredljiv?! Predstavlja političko mišljenje Krrekanog, na koje bi on u svakoj demokratskoj zemlji trebao imati pravo!

My Soul

Tko je glasao

Ma pusti ih My Soul, što

Ma pusti ih My Soul, što više minusa to znači da ih izrečeno više boli.

Dirnuo sam u neprikosnovenost demokracije na SDP način i spomenuo Tudjmana što je, jelte, nedopustivo. I da, citirao sam strašnog Čička koji je okrenuo ploču pa više nije u milosti. Moguće da su ovi minusi više zbog onoga što je Čičak napisao, a ne ja.

Tko je glasao

Jedini istinski demokrat

Jedini istinski demokrat iako mu mnogi spočitavaju autokratsko vođenje države, bio je dr....
Demokratski general jna koji nije skidao gaće osim po potrebi ( onaj ugledni rektor sveučilišta kojeg je jedini član - demokratu dodjeljuje počasni doktorat, jest da ga je sada pospremio interpol, valjda mu više ne plaćamo kao i do sada fiktivni ured) Pa šta je on nego još jedan ne tako dobar glumac ali upao u bremena vremena.
Ako on nije najkrivlji za odvijanje daljnje farse onda zbilja ne znam ko je. I akceleracije osiromašenja vlastitog naroda po hipo-austrougarskoj metodi 200 obitelji.

Tko je glasao

Ako on nije najkrivlji za

Ako on nije najkrivlji za odvijanje daljnje farse onda zbilja ne znam ko je. I akceleracije osiromašenja vlastitog naroda po hipo-austrougarskoj metodi 200 obitelji.

Oprosti druže, ali zaista je neumjesno optuživati nekoga za sve nedaće koje su nas zadesile čak i da je živ i medju nama. Za tvoju informaciju, Tudjman je umro prije 10 godina, a nakon njegove smrti na vlast je došla protivnička struja koje je, gle čuda, kao i novoizabrani precjednik obečavala ispraviti stare nepravde. Udruženim snagama, precjednik građanin i premijer Račan jedino što su poduzeli je da broj bogatih obitelji ne stane na brojci 200 već da naraste. U tome kontekstu su poduzeli sve da rasprodaju preostalo nacionalno blago i pod svaku cijenu uspostave kakvu takvu ravnotežu na terenu.
Pored toga odn. da bi to ostavrili morali su baciti Hrvatsku u dužničko ropstvo jer oni nisu išli tragom ukradenog novca kao što su nam na izborima obećali, već su išli po kredite. Čak se nisu potrudili ni porez naplatiti od tih 200 obitelji, već su ima ga nesebice oprostili. A znadeš kome nisu? pa nama malim poduzetnicima koji smo se borili s lihvarskim zateznim kamatama na kamate. Sjeti se druga Crkvenca i njegove porezne "reforme", sjeti se stezanja remena svim običnim "malim" ljudima smanjivanjem plaća gotovo za trećinu. Zar je Tuđman i za to kriv?
Gdje je tu krivica Mesića, Račana, Linića i ostalih SDP talibana?! Zašto ste bezobrazno licemjerni i svu krivicu prebacujete na suprotnu stranu umjesto da zavirite u vlastito dvorište u kojem se gušite od vlastitog smeća?!
Glede Hypa i tajnih računa; zašto je Mesić gonio Zagorca zbog nekavih dijamanata za koje je upitno jesu li uopće postojali, a nije ga gonio zbog 200 milijuna EURA teških investicija u nekretnine? I ne samo Zagorca već i Pašalića i ostale pogotovo one iz ranih devedesetih za koje nitko više i ne postavlja pitanja. Zašto Mesić primjerice ne napada Lukovića i Zagrebačku banku ili zašto se nije obrušio na upravu riječke banke za koju je očito da je skrivila njenu propast? Jer možda zato što je i on u taj pekmez umakao ili netko od njegovih štićenika?

Tko je glasao

glej, prvo ja ti nisam drug.

glej, prvo ja ti nisam drug. Drug bi ti možda mogao biti tuđman ali si ipak premlad a i ja ti nisam ni na kojoj posebno strani osim na svojoj. Više manje se mogu složiti sa podosta toga što si napisao osim ovog sa dr. Tuđman. On je najviše kriv jer je upravo on naglasio kontinuiranu potrebu za glumljenjem Tita a imao je izrazito povoljan trenutak da se sa tom široko rasprostranjenom pojavom prekine. Ali ne, on sa raznim pretstavama, uniformama, poslovnim potezima nekih nadarenih unuka i djece naglašava da tek sada ide: zna se imamo Hrvatsku. Time je nanio neizmjerno veliku štetu društvu u cijelosti jer uvjek se gleda što ostaje iza nekog.On je nedvojbeno ostavio težnju za grabeži i daljnje prolupavanje koji su prirodno naslijedili drugi čelnici što partija što države pa makar imali vedriji osmjeh. Pravu gorčinu tih nadmenih tipova koji nisu znali gospodariti vrijednostima koje je ova zemlja imala nanjeli su time što oko sebe vež slične nesposobne. Pametniji i stvarno sposobniji ljudi se uvažavaju (npr. Gotovac) ali ne doživljavaju jer treba stići strasti koje nameće vožd.
Drugo mješaš male poduzetnike i zaposlenike koji primaju plaću iz proračuna - dvije dijametralno suprotne skupine. Ova prva (mislim na one koji su usjeli opstati na tržištu usprkos neuvlačenja) je definitivno sada ugrožena i isisana kako veliš nabijanjima kamata godinama. Tu skupinu treba obeštetiti a ne nuditi kredite

Tko je glasao

ZAGREB - Nakon što je

ZAGREB - Nakon što je primila očitovanje u kojem v.d. Ravnateljstva HRT-a ističe da, iako postoje propusti u rukovođenju Informativnim programom HTV-a, nisu ispunjene sve zakonske pretpostavke za njeno razrješenje, Hloverka Novak-Srzić u petak kasno poslijepodne, pročulo se na televiziji, stavila je svoj mandat na raspolaganje.

- Hloverka je svoj mandat dala Mislavu Stipiću, ravnatelju HTV-a, a on će ga proslijediti programskom vijeću - tvrdi Danko Družijanić, glasnogovornik HTV-a.

Međutim, Hloverka kaže da je to neistina:
- Stvarno ne znam odakle Družijaniću takva informacija. Niti sam Stipiću ponudila svoj mandat, niti to kanim učiniti - tvrdi Hloverka Novak-Srzić, o čijoj će sudbini članovi Programskog Vijeća HRT-a odlučiti na sjednici sazvanoj za utorak. Tada ćemo doznati slažu li se s mišljenjem Ravnateljstva i stavom koji potpisuje Josip Popovac, v.d. glavnog ravnatelja HRT-a, a u kojem stoji da unatoč vidljivim objektivnim i subjektivnim problemima u rukovođenju i upravljanju Informativnim programom HTV-a, nisu ostvareni uvjeti za Hloverkino razrješenje. Naime, Ravnateljstvo HRT-a odbilo je sve razloge za smjenu urednice što ih je u svom prijedlogu iznio bivši ravnatelj Blago Markota.

Moram konstatirati da sam razočarana razlozima koje je Markota naveo u obrazloženju za moju smjenu jer se oni temelje na netočnim činjenicama - napisala je u očitovanju. Uz Markotu napada i podčinjene te kaže da je naslijedila desetak djelatnika koji prema njoj otpočetka iskazuju neprijateljstvo. To su Denis Latin, Aleksandar Stanković, Sanja Mikleušević-Pavić, Nikola Kristić, Lela Knežević, Robert Zuber… nabraja Hloverka, iznoseći svoj sud o svakom od njih.

http://www.jutarnji.hr/glasnogovornik-htv-a--hloverka-novak-srzic-ponudi...

Dakle HAJKA je krenula, a sada je očito i tko ju je pokrenuo i da su hajkači okuraženi potporom s Pantovčaka krenuli u konačni obračun. San o crvenoj Hrvatskoj sve je bliži i bliži. Još malo pa ćemo na HRTu opet gledati samo partizanske filmove, da ćemo se svakodnevno prisjećati velikih riječi i djela ljubičice bijele druga Tite, a možda uskoro HTV preimenuju u JuTV. Titini kopilani preuzimaju stvar u svoje ruke, kukavičje jaje, guja u njedrima kojoj je odmah trebalo stati na glavu i zgnječiti je.

Oni kad su došli na vlast nikoga nisu štedjeli i neka to bude opomena za ubuduće svakoj desno orjentiranoj vlasti koja će dobiti izbore. Nema milosti i ne smije je biti.

Tko je glasao

Stvarni gubitnik

Stvarni gubitnik predsjedničkih izbora biti će, odn. već jesu: demokracija, medijske slobode, a ako tako nastavi drug Josipović, bojim se da nam ni ona njegova prijetnja u ponovnoj uspostavi Golog otoka očito ne gine.

CRVENI SE HRVATSKO ŠTO SI IZABRALA KOGA SI IZABRALA!

HRVATSKI helsinški odbor od Programskog vijeća HRT-a zatražilo je da zaštiti urednike i voditelje javne televizije od političkog utjecaja. Razlog ovakvom reagiranju HHO-ovog predsjednika Ivana Zvonimira Čička su nepotvrđene informacije da je Ivo Josipović svoje pojavljivanje u Dnevniku HRT-a dan nakon izborne pobjede uvjetovao zahtjevom da Dnevnik ne vodi Dijana Čuljak Šelebaj.
Ivan Zvonimir Čičak tvrdi kako je dobio informaciju da je Josipovićev direktor kampanje Mirando Mrsić od Hloverke Novak Srzić tražio da vođenje Dnevnika preuzme Zoran Šprajc.
Josipović: Dijana Čuljak je bila savjetnica u Bandićevom stožeru.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/hho-zastitite-dijanu-culjak-zato-sto-...

Tko je glasao

Govoriti danas o HHO-u

Govoriti danas o HHO-u znači govoriti o umišljenom isušitelju hrvatskih močvara Ivi Bancu, uvozu „pameti i demokracije" iz Amerike. Naravno netreba zaboraviti ni one koji u Ivi Bancu nisu prepoznali sva ona lica i naličja koja su nas nasanjkala i 20 godina vode žedne preko vode.

No tu bi se opet vratili temi o hrvatskoj maloumnici, a ne slobodnom javnom i neovisnom mediju.

Naravno netreba zaboraviti ni one koji nisu prepoznali Banćev „labuđi pjev“, njegovu Banćev pad u vlastitu močvaru, Banćevu halapljivosti da se domogne privilegija političke elite čiji je jedini cilj vlast i položaj. Upravo takvi su u Ivi Bancu i Ivanu Zvonimiru Čičku prepoznali pogodno oružje za manipulaciju javnošću i lijep privjesak na reveru.

I evo nad opet na temi o hrvatskoj maloumnici, a ne slobodnom, javnom i neovisnom mediju.

HHO je samo jedan od dokaza da se pod hrvatskom močvarom ne podrazumijeva samo ono što kuha i kusa politički etablišment, već i njihove poturice i izopačeni eksponati civilnog društva koje je politička elita kontinuirano krotila i modelirala po svom ćefu i ukusu. Ivo Banac, Ivan Zvonimir Čičak i njihova prćija HHO su samo jedno od plutajućih govana u politički kontroliranoj žabokrečini niza udruga, što se odnosi pogotovo na one Udruge čije se čelništvo futruje iz proračunskog valova.

Siguran sam da nije zaboravljeno kakve smo sve gluposti i nemoralna objašnjenja u proteklih 20 godina. čuli i to upravo iz grla onih kojima su usta puna odgovornosti, dobročiniteljstva, i lažnog dušobrižništva. Sjetimo se samo gdje je sve politika instalirala, te svoje urese demokracija i kakvi su rezultati njihovog djelovanja. Nije tu samo riječ i Programskom Vijeću HRT-a, već i nizu drugih takozvanih civilnih i nevladinih Udruga pod političkim šeširom, a čije je vodstvo uhljebljeno u komisijama i odborima.

I opet se nameće tema o hrvatskoj maloumnici, a ne slobodnm javnom i neovisnom mediju.

Najveći dio tih nezasitnih terminatora demokracije i vladavine prava svoje je „dobročiniteljstvo i rad za opće dobro i zajednicu“ iskoristilo za izgradnju osobnih statusnih simbola. Sve gore navedeno samo je dio onoga što ni vrapci na grani više ne spominju kao močvara, već kao hrvatsku stvarnost u kojoj je sve podređeno mitu, kriminalu i korupciji, ili sistemu u kojem je osobni vrit vrjedniji od morala, poštenja, znanja i sposobnosti.

Nisu li tom i takvom društvu i državi upravo Ivo Banac i njegov sveznadar Ivan Zvonimir Čiček najavili rat do istrebljenja? No umjesto toga taj dvojac opetovano prodaje mačka u vreći, vitla mačem i uzvikuju držite lopova.

Sjetimo se vremena kada je Račan lukavo i bez velikog truda zadržao nesuđenog „gerilca“ i „paradigmu neukrotivog“ Banca, ponudivši mu ministarsku fotelju koju je u strahu i grču političkog samopreživljavanja nositelj slamnatog šešira i "isušitelj hrvatskih močvara", objeručke prihvatio i tako se bar za trenutak spasio od političke anonimnosti.

Ne zaboravimo da je Banac tada postao članom Vlade, ili „ustanove spremne na glumatanje, ali nesposobne za bilo koju ozbiljnu promjenu“. Račanova vlada je kao i ovaj današnji Jacin Luna park, osnovan za zelenim stolom u Saboru, umjesto na biralištima, ali moliti ću lijepo zašto je baš Ivo Banac morao dokazivati da on nije osoba opterećena nekim moralnim utezima, kada je sve oko njega močvara.

Izvinjavam se ja se raspisao kao da su HHO i njegovi pretorijanci vrijedni spomena.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kolega kukljica, pametniji

Kolega kukljica, pametniji popušta. Zar ti je tako teško shvatiti da ovdje nikoga ne zanima meritum stvari!

Tko je glasao

Lijepo je Mato Lovrak

Lijepo je Mato Lovrak napisao u Družbi Pere Kvržice - "Kad bi pametniji uvijek popuštali, budale bi svijetom vladale!" :)
Meritum stvari je jedino bitan, a iskrivljena i preokrenuta argumentacija i demagogija su u svojoj biti laž. I to treba u svakoj prilici glasno reč.

Tko je glasao

@Pametniji popušta

@Pametniji popušta (neprovjereno), već sam odavno shvatio da svi ovdje nazočni nemaju za cilj prihvatiti meritum stvari, već oprobanim metodama, nažalost veoma uspješno, navode diskusije u pogrešnom pravcu.

Meritum stvari je da nismo u stanju braniti i boriti se protiv onih koji su pokrali narod i oduzeli mu budućnost, ali smo si spremni međusobno polupati glave braneći Josipoviće, Bandiće, Kurte i Murte.

Bilo bi smiješno, da nije istinito i žalosno, zar ne!?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ne komentiram Krekane tebe

Ne komentiram Krekane tebe nego Čička i HHO (a ti se možeš ljutiti i ne ljutiti - ne opterećuje me).

Ajmo pogledati ovu stvar s druge, civiliziranije strane.

Josipović je izabran za Predsjednika, i nije dužan davati intervju HTV-u - jer može i slobodan je to dati kome želi, može dati i ne dati intervju HTV-u i bilo kojoj televiziji ili bilo kojem novinaru kojeg on želi (I Sanader je to činio, i Mesić je to činio, slobodna im volja).

Onda se oni na HTV- sjete da bi ipak bilo dobro napraviti intrevju s novoizabranim predsjednikom (mada su cijelo rijeme promovirali protivnika). Predsjednikov predstojnik zna da je HTV-ov sistem u raspadu, da je Sutlić već smjenjen, da je Hlo na smjeni, da s njom vjerojatno idu i "njeni" novinari (Čuljakica u prvom redu). Tako Predsjednikov prvi čovjek posve normalno provjerava tko će to i kada voditi intervju (jer može birati i dobro je da s tako kompromitiranim ljudima provjerava) a kad saznaje da se radi o Čuljakici zaželi da to bude netko drugi (slobodna mu volja).

Gdje je to na svijetu Predsjednik dužan dati intervju uopće bilo kojoj TV i bilo kojemn novinaru, i gdje na svijetu ne može birati kojoj će TV i kojom će novinaru nerko dati svoj dobrovoljno intervju (jer to nije ustavna obveza. Zato predstojnik moli da on odabere način i novinara kome i kako će dati intervju.

U HTV nastaje obiteljska svađa, u kojoj voditeljica dnevnika u produženom dnevniku želi Predsjendika uživo, i fino odgojeni predsjednik kaže pa dobro dati ću intervju u produženom dnevniku pa neka bude i Čuljakica. I stvar je riješena - Ćuljakica zadovoljna, Predsjendik odradio još jedan razgovor i stvar je riješena.

A onda se javlja Ćičak, koji slobodan neobvezni intervju Predsjendika s novinarom kojemu uopće ne mora dati intervju ali je ipak dao, i u blo kojem vremenu kojeg on bira, i načinom kojeg on bira (jer je mogao biti odvojeno snimljeni , ili dodatak dnevniku, ili produženim dnevnikom ili bilo kako) - prikazuje pokušajem uplitanja politike u uređivački program javne televizije.

Takvo nešto mogu smisliti samo bolesni umovi, oni u propalom HHO-u kojeg je Ćičak privatizirao ili HTV-u koji je več odavno bolestan od politike. HHO su neki dugogodišnji članovi napustili kad je Čičak došao, jer gdje Čičak dođe trava ne raste. Najprije je uništio HSS kad je imao velike šanse da bude najznačajniji čimbenik politićke scene Hrvatske, a sada je HHO privatizirao da bi ga dokusurio. Mesića je sotonizirao jer ga nije stavio za savjetnika a hvalio je Sanadera, kad su već mnogi vidjeli gdje vodi državu, a sada vjerojatno s njime već surađuje na projektu u kojem dosta očekuju jedan od drugoga.

Tebe Krekane ne spominjem, da ne bude zabuna.

Tko je glasao

(I Sanader je to činio, i

(I Sanader je to činio, i Mesić je to činio, slobodna im volja).

Fakat stoji.

Samo, onda smo mi to na "pasja kola". Ne znam što se je sad promijenilo, osim imena.

Ja sam za iste kriterije. Radilo se o ovom ili onom.

B-52

Tko je glasao

Bravo sm! napokon da netko

Bravo sm! napokon da netko skuži u čemu je poanta, a da se ne ide u meritum problema i na sam početak u "stoljeće sedmo" kako bi se dokazalo da je u "državi danskoj" oduvijek bilo trulo. Samo je to onda smetalo, a sada odjednom nekima ne smeta i ne nalaze ništa sporno premda su još jučer osuđivali Jadrankino miješanje u uređivačku politiku HTV-a zbog njene kritike na intervju kojega je dao drug Milanović.

zaista licemjerno.

Tko je glasao

Ne komentiram Krekane tebe

Ne komentiram Krekane tebe nego Čička i HHO (a ti se možeš ljutiti i ne ljutiti - ne opterećuje me).

Pa zašto bi mene komentirao kad ja nisam stranka u sporu i ne kužim što si ovime htio reći, no nije ni bitno. Idemo dalje.

Josipović je izabran za Predsjednika, i nije dužan davati intervju HTV-u - jer može i slobodan je to dati kome želi, može dati i ne dati intervju HTV-u i bilo kojoj televiziji ili bilo kojem novinaru kojeg on želi (I Sanader je to činio, i Mesić je to činio, slobodna im volja).

Apsolutno se slažem. Josipović je mogao dati intervju HTV-u ili ga je mogao odbiti, ali nije se smio miješati u uređivačku politiku i uvjetovati tko će ga intervjuirati. Kao pravnik Josipović je svjestan da je Čuljakica nevina dok joj se pravomoćnom presudom ne dokaže krivnja, stoga je ovaj njegov potez prejudiciranje njene krivnje odn mješanje u tijek sudskog postupka. Josipović nije bilo tko i morao bi biti svjestan da od kada je izabran za predsjednika svaki njegov postupak ili izjava ima posebnu težinu. S obzirom da nije glupan ili idiot kakav je bio njegov prethodnik, lako je zaključiti o čemu se ovdje radi, o novoj pravdi odn. pravednosti po starim dobro provjerenim praksama komunističke partije. CRVENI SE HRVATSKO!

A onda se javlja Ćičak, koji slobodan neobvezni intervju Predsjendika s novinarom kojemu uopće ne mora dati intervju ali je ipak dao, i u blo kojem vremenu kojeg on bira, i načinom kojeg on bira (jer je mogao biti odvojeno snimljeni , ili dodatak dnevniku, ili produženim dnevnikom ili bilo kako) - prikazuje pokušajem uplitanja politike u uređivački program javne televizije.

Da Čićak možda nije idealna osoba za dijeliti lekcije drugima, no ovaj puta je htjeli mi to priznati ili ne, postupio ispravno. Zašto? Zato što je Ivo Josipović odn. njegov stožer pokušali utjecati na uređivačku politiku javnog medija, ali neuspješno.
Kad bismo mogli otvoreno priupitati Josipovića i kada bi bio iskren, sigurno bi i sam priznao da je pogriješio.

Tko je glasao

Naravno da se treba

Naravno da se treba posvetiti biti problema, i bit problema je da tome da politika kadrovira i utjeće na sve i svašta u ovoj državi, a posebno na institucije, ustanove i čimbenike koji imaju utjecaj na stvaranju javnog mijenja.

Zato ne vjerujem izjavama Mršića i Josipovića, s tim prije što me je sve to podsjetilo na onaj istup Ive Josipovića u Latinici i napad na Vesnu Balenović.

A ovaj se je puta radilo o čišćenju govana u vlastitoj štali. Po meni osobno, čak i da priča s Prisavlja štima ne vidim ništa sporno da Josipović ne želi da osobu koja je navijački raspoložene.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Frederik, A onda se javlja

Frederik,

A onda se javlja Ćičak, koji slobodan neobvezni intervju Predsjendika s novinarom kojemu uopće ne mora dati intervju ali je ipak dao, i u blo kojem vremenu kojeg on bira, i načinom kojeg on bira

Kaj si sad i ti počel pisat gluposti.

Josipović je biran od građana Hrvatske i sa tim mu je dato povjerenje. Dal je zakletvu i s njom se obavezal da če služit svim građanima.
Građani imaju pravo na javno obračanje novog predsjednika i to na javnoj TV. On nije predsjednik nekakve privatne prčije, nego jedne države.

Kak građani imaju pravo, tak ima on i dužnost, na jedan javni intevju.

Tko je glasao

Seneka ti je dao odgovor

Seneka ti je dao odgovor bolje nego ja, a što se mene tiče bih te samo upozorio da Jospipović još nije dao zakletvu, da još nije predsjdnik dokle god ne preuzme dužnost, da on može odabrati i novinara i javni medij na kojem će govoriti i da to po ničemu ne mora biti HTV ni Čuljakica.

Njegove ustavne ovlasti se znaju, pa i obveza komuniciranja s javnošću, da su i Tuđman i Sanader i Mesić često birali medij prfeko kojeg bi komunicirali, a da HTV se tek treba potruditi da postane javni servis, jer to savojim radom nije do sada bio i zato se našao u rasulu, s kojim svaki ozbiljann čovjek treba računati, a ne jedan od ključnih političara. Baš zato je i nastala trka za tim intervjuom - da eventualno pokriju svoja sranja. Uostalom Hloverka je dala mandat na raspolaganje - to je jutrošnja udarna vijest.

No u mom komentaru je to sasvim sporedan detalj, jer je ključni momenat javljanje Ivana Zvonimira Čička, koji nered na HTV-u ne komentira, ali zato napada novoizabranog predsjednika da se miješa u uređivačku politiku HTV-a.

Ma nemoj!!

Tko je glasao

I sad nam je Čičak postao

I sad nam je Čičak postao neka moralna referenca.

Zanimljivo je da je Čičak uvijek bio poznat u novinarskim krugovima kao izrazito informirana osoba. Sigurno bi bilo zanimljivo otkriti kako on do th informacija dolazi, a i u ovom slučaju bilo bi zanimljivo saznati tko mu je ovu priču o Čuljakici servirao.

No ima još jedna zanimljivost koja se može izvući iz ove priče:
Očito da postoji ekipa kojoj je Josipović apsolutno neprobavljiv i koji, tobože, izigravaju neke velike pravednike i radije će biti u društvu sa svakakvim smećem. Tu mislim na Bandića i njegove pobočnike za kojeg su glasali, a sad eto tu i Čičak i HHO. Isti onaj HHO po kojem su najviše lupali i koji im je bio crna smrt, leglo Sorsovih placenika i simbol protuhrvatske djelatnosti. No sad odjednom nam je taj isti HHO postao relevantni čimbenik, i to pošto su isplivale svakakve svinjarije s Bancem i nakon što je tu ponovo zasjeo Čičak.

Blaženi oni s kratkim pamćenjem i prilagodljivim vrijednostima!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Leddevet, Blaženi oni s

Leddevet,

Blaženi oni s kratkim pamćenjem i prilagodljivim vrijednostima!

Kad bi i sam bil svjestan toga kaj si napisal, bi bilo sve u redu. Do nedavno se je tu pisalo o tome kak je HDZ, promjenil sve na HRT, u pisanim mediima i da sve ima u ruci. Sad se na indirektan način vrši ono kaj se je drugima predbacivalo.

O kakvim ti to ekipama pričaš?

Kaj nije svejedno ko pita u jednom intervju-u, jednu te istu stvar. Javnost ima pravo na informacije.

Tko je glasao

Kad bi i sam bil svjestan

Kad bi i sam bil svjestan toga kaj si napisal, bi bilo sve u redu.
Obično sam svjestan što pišem, barem mi se čini da još nisam postao šumast.

Kaj nije svejedno ko pita u jednom intervju-u, jednu te istu stvar. Javnost ima pravo na informacije.
Nije valjda da ti na takvo pitanje treba odgovoriti?
Naravno da nije svejedno isto kao što nije svejedno kojeg si zubara izabereš i upravo jer "javnost ima pravo na informacije" vođenje dnevnika ili intervjua treba prepustiti nekom novinaru koji zna raditi svoj posao.
Zar nije nedavno imala Čuljakica priliku intervjuirati Šeksa nakon vruće sjednice gdje je Sanader izbačen iz stranke? Ta to je vjerojatno za svakog novinara nevjerojatna prilika koju ova, ne da nije iskoristila, nego nije znala koja pitanja postaviti osim onih najblesavijih na koja smo svi znali unaprijed koji će biti odgovor. Tuga!

Mislim da je bespotrebno nabrajati primjere iz kojih je vidljiva tragična nekvaliteta Čuljakice kojoj očito nije mjesto na televiziji jer joj nije ni mjesto u amaterskim tvorničkim novinama.

I na kraju je Josipović odradio intervju i jedini tko je dignuo dreku je mutni Čičak i HHO koji je do jučer "parvim Hrvatima" bio mrzak. No, gle čuda, danas smo progledali i sve smo okrenuli za 540° jer nismo našli ništa drugo za što bi se zaljepili.

Ova nova hajka me podsjeća na onu bedastoću o crvenoj Hrvatskoj za koju treba biti jako blesav da bi se tako nešto popušilo. Tu bedastoću je u emisiji u izbornoj noći pokušao prodavati i Slaven Letica kroz neku neuvjerljivu patetiku o "nama koji se dobro sjećamo komunizma i crvene boje". Na sreću ga je poklopio prof. Grdešić i zapravo mu rekao pristojnim riječima "da ne sere" na što je mali zašutio.

Ne mislim da je Josipović savršen predsjednik, i ako nešto kod njega ne valja treba to izvući van a ne se zabavljati ovakvim bedastoćama koje nam stari udbaši ili stučnjaci za ONO i DSZ serviraju.

Talijani imaju pojam "specchio per le allodole" (zrcalo za ševe) što označava upravo ovakve mamce na koje se hvataju razni naivci, samo u našem slučaju nisu zrcala nego crvene krpice i šljokice sa zatupljene televizije.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Kolko mi je poznato, več je

Kolko mi je poznato, več je obavljal razgovore ko predsjednik i za to su mu ustupljeni dvori od Mesića. Ak još nije predsjednik, onda ne treba ni obavljat poslove tog istog. Nisam ljubitelj kritiziranja u prvih sto dana, no počelo je sve malo zamagljeno.

Jedan kandidat SDP-a je postal predsjednik i počele su skrivene čistke. No vidli bumo kak se bu dalje odvijalo.

Onak us put, Tuđman i Sanader su prošlost i ne diskutiramo o njihovim intervjuima. Srž cijele stvari je intervju sa Josipovićem, a ak on misli da su neki novinari ili voditelji dnevnika na HTV podobniji, onda nek mu bude.

Tko je glasao

Meni se čini da treba

Meni se čini da treba istaknuti neke stvari. Navedeni interview je od 11.1.2010.g. Znači de facto prvi dan objave službenih rezultata. I šta se dešava' Čuljakica zove novog predsjednika koji je pobijedio programom nove pravednosti i najavom borbe protiv korupcije. Čuljakica koja je desna ruka Hloverke i koja s njom čini udarni duo korumpirane i uslužne, klijentelističke televizije. Čuljakica kojoj se sudi zbog korupcije. Novom predsjedniku tj. šefu njegovog ureda bi moglo to izgledati kao provokacija od prvog dana. Šprajc koliko god bio na suprotnoj strani od Hlo i Čuljakice, po PS-u struke kolegijalno odbija preuzimanje emisije. I šta je ostalo Josipoviću? Da ne dođe u emisiju i na taj način ide niz dlaku navedenoj ekipi ili da stisne zube i nastupi?

Tko je glasao

Prisavska garda ulizničkog

Prisavska garda ulizničkog novinarstva godinama odrađuje posao za svoje nalogodavce i zaštitnike koje redovito ugošćava, dok od kritičara vlasti bez dlake na jeziku, i putra na glavi odgovorni i voditelji HRT-ovog političkog marketinga bježe kao vrag od tamjana, jer su im takve osobe otrov u šupljem zubu.

I to ne samo prisavska, već i ostala svita medijskih moćnika ima posebnu aritmetiku po kojoj vrše odabir intelektualne i političke kreme društva koja artikulirano, ili svojom šutnjom sudjeluje u devastaciji morala i poštenja, zbog čega je Hrvatska bačena u ralje mita, kriminala i korupcije.

To dokazuje defile uvaženih gostiju, marioneta, vodonoša i poslušničke „elite“ saborskih zastupnika i potrčkarala, o čijoj uspješnosti najbolje govori njihova imovina i statusni simboli, prije i poslije Domovinskog rata, i otisci prstiju na narodnoj stečevini i državnim jaslama. Ta bahata, i podkupljiva inteligencija, uz mnošto političkih profitera i lažnih domoljuba, poput lažnog novca u opticaju, cirkulira hrvatskim medijskim prostorom, a mnogi od tih „uvaženih“ gostiju mogu i smiju diktirati sastav gostiju s kojima će u mlaćenju prazne slame i prodaji magle nastupati.

Javna je tajna da mnogi intelektualci pokorno šute i strpljivo čekaju svojih pet minuta i pogodnu priliku da ih stranačke mecene i voždovi upregnu u svoja kola i omoguće pristup državnim jaslama. U političke emisije se gotovo nikada ne pozivaju dragovoljci, umirovljenici, neopterećene, i nekorumpirane osobe i režimski kritičari bez otisaka prstiju u pekmezu i političkom kupleraju.

HRT-ove političke emisije rezervirane su za „gardu“ iz redova etabliranog političko-profiterskog zla, pod dirigentskom palicom etabliranih stranačkih vođa, njihovih vodonoša, aparatčika i klonova, koji umjesto rada za opće dobro i zajednicu služe lobijima kojima pripadaju, a sve to zahvaljujući HRT-ovoj sviti koju hrani i oblači nemušti puk.

HRT je već godinama najvjernija uzdanica onih koje bi bez pomoći moćnih zaštitnika u sjeni i HRT-ove propagandističke potpore već odavno izgubili moć i utjecaj koji spiječava da ih pohapse i procesuiraju institucije pravne države, naravno kada bi se te institucije oslobodile političkog kadroviranja. Naravno to će funkcionirati tek onda kada institucije pravne države budu očišćene od onih koji postulate pravne države i interes općeg dobra i zajednice blokiraju čuvajući svoje guzice u udobnosti svojih fotelja položaja i privilegija.

Prisavska je garda stasala 90-tih pod patronatom Pantovčaka, a potom Banskih dvora, stranačkih voždova i Sabora kojima su demokracija i javna televizija zadnja rupa na svirali. HRT je za uzavrat obezbijedio etabliranom političkom zlu ekskluzivno pravo i priliku da manipulira javnim mijenjem.

HRT-ovim studijima godinama defiliraju predstavnici grijeha strukture i politička oligarhija koja je omogućila i sudjelovala u pljački države i naroda, te njihovi pomagači i osobe sumnjivog morala, uz interesnu krema društva koja bilo direktno, bila svojom šutnjom sudjeluje u devastaciji morala i poštenja, zbog čega je Hrvatska bačena u ralje mita, kriminala, korupcije i lobija koji je opljačkao narod i državu i prepuštena na milost i nemilost političkom kupleraju.

Tako će i ostati dok god HRT kao i privatne televizijske kuće ugošćuje one čija su usta puna meda i obrsta stećenih džeparenjem po narodnim džepovima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kolega kukljica smatram da

Kolega kukljica smatram da si neki tvoje tvoje komentare mogao objaviti kao samostalne dnevnike. Vjerujem da bi imali više efekta nego što se gube u masi odgovora bez ikakvog značenja.

Tko je glasao

@Pitam se (neprovjereno),

@Pitam se (neprovjereno), iskreno rečeno svakim danom sam sve sigurniji da se ovdje na pollitiki onako sve svodi na to tko će kome prodati muda pod bubrege.

Sve je očiglednije da nepotrebno gubim vrijeme, jer je malo onih koji su spremni konstruktivno i dosljedno doprinjeti stvaranju kritične mase spremne za učinkovitu borbu protiv partitokracije.

Dovoljno je da se među nas ubaci kost i da se kao bijesni psi posvađamo i izgrizemo do iznemoglosti.

Da Pitam se (neprovjereno), iskreno rečeno svakim danom si postavljam pitanje ne gubim li ovdje na pollitiki nepotrebno vrijeme, ili to činim zato što sam si umislio da će se prije ili kasnije probuditi svijest u nama i da ćemo shvatiti da smo si sami krivi za sve što se je u državi dogodilo, jer nismo prepoznali najstariju i najprimitivniju metodu oligarhije na vlasti.

Metodu ubaci kost, zavadi pa vladaj, koja se i ovdje pokazala više nego uspješnom.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica, nemoj odustati.

kukljica, nemoj odustati. zlo i pobjedjuje zato što dobri ljudi zaključe kako nema više smisla boriti se protiv njega.
što se mene tiče, da sutra odem odavde, puno sam naučila. jedan dio toga svakako i od tebe, a sigurno nisam jedina.
kao što vidiš, ipak nije uzalud.

Tko je glasao

@diana majhen naravno da svi

@diana majhen naravno da svi učimo jedni od drugih i da zbog ubačenih provokatora koji nemaju pameti izraziti vlastito mišljenje i razlog neslaganja minusiraju dnevnike i komentare.

Nesmije se odustati upravo zbog onih budalesina koji nikako da shvate da smo i balvan-revoluciju pobijedili držeći se one narodne: Um caruje, a snaga klade valja.

Pitam se (neprovjereno), je u pravu kada ukazuje na činjenicu da mnogi komentari gube smisao u masi drugih komentara bez sadržaja. Ova stalna dilema i nedoumica o kojoj sam govorio nije razlog za odustajanje, već dapače motivacija da uvijek iznova pokušavam apelirati na zajedništvo protiv onih koji se kao drumski razbojnici iz zasjede pojavljuju na pollitiki i svojim ubacivanjem klipova pod noge i minusiranjem žele uništiti i ušutkati mnoge kolegice i kolege koji se ovdje ne artikuliraju kroz masovnost svojih komentara, ali kada nešto napišu onda to čine kvalitetno.

Nadam se da će mrak naći sistem i način da profesionalnim minuserima oduzme mogućnost da svoju nesposobnost razumnog odgovora na nečiji komentar izražavaju minusiranjem komentara.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

čisto iz prve ruke; a) taj

čisto iz prve ruke;

a) taj članak je faktički netočan

b) propustio si onaj dio s dijanom čuljak i bandićem (koji je vjerovao ti to ili ne točan i provjeren)

usput, apsolutno se slažem da se politika ne smije miješati u uređivačku politiku jednog medija, također - ja nemam ništa protiv da netko da zahtjev da ga može intervjuirati samo osoba Y ali na mediju je da taj zahtjev odbije (to znači, da je ovo što piše slučajno točno, a da je HTV na to pristao, to bi bio prvenstveno propust HTVa)

Tko je glasao

@mrak: propustio si onaj dio

@mrak: propustio si onaj dio s dijanom čuljak i bandićem (koji je vjerovao ti to ili ne točan i provjeren)

čuj, mrak, nije da ti ne vjerujem, ali, ipak...to da bi Dijana Čuljak savjetovala Mikija??! pa on je imao hrpu tamo raznoraznih spin doctora, PRovaca i šire...ne vidim, u čemu bi ga to Čukica mogla savjetovat; u kojem to segmentu? bilo bi dobro da malo preciziraš..ak nije tajna, zanima me ko' fenomen..

CC

Tko je glasao

b) propustio si onaj dio s

b) propustio si onaj dio s dijanom čuljak i bandićem (koji je vjerovao ti to ili ne točan i provjeren)

ne mogu vjerovati da ove riječi dolaze od nekoga tko je dobio medjunarodnu nagradu za širenje demokracije i ts..
Znači Čuljakica je KRIVA jer je "provjereno" bila u Bandićevu stožeru. Molim te lijepo da nam sada objasniš kakav je to neoprostivi grijeh biti u protivničkom i to još gubitničkom stožeru?

ja nemam ništa protiv da netko da zahtjev da ga može intervjuirati samo osoba Y ali na mediju je da taj zahtjev odbije.

načelno se slažem, ali ima jedna mali problemčić druže mrak. taj netko je slučajno novoizabrani PREDSJEDNIK RH, koji nam tepa da će biti presjednik svim Hrvatima i građanima lijepe naše. problemčić je i u tome što je njega htjela intervjuirati javna NACIONALNA televizija koji ima svoj raspored i program rada. po tome programu i rasporedu je baš Čuljakicu zapalo da na taj dan vodi Dnevnik (ili ti možda misliš da je sve bilo namješteno ?! da se radilo o uroti??
Da u svemu svoje prste možda imaju paraobavještajne organizacije?! )

Nevezano, ali u istome kontekstu Josipović odbija zaštitu koju mu je dužan osigurati ministar policije Karamarko? Slučajno? Koga se to boji Josipović i zašto mu ne odgovara ekipa koja je uspješno čuvala Mesića, pa i Sanadera?
Oprosti mrače, ali ovi postupci druga Josipovića ni malo mu ne idu u prilog i dokazuju da on ima specifične prohtjeve, da ne kažem namjere...možda OPASNE namjere?!
Iskreno ja se njega bojim i to sam već davno ranije rekao. Izjave o crvenoj Hrvatskoj i Golom otoku, očito nisu bile slučajne.

Tko je glasao

a) pozicija dijane čuljak i

a) pozicija dijane čuljak i cijele te menažerije na HTVu je nespojiva s poslom koji obavljaju, ne možeš biti na platnom popisu jedne strane i onda raditi na drugoj, to jednostavno ne ide (imali smo mi marginalni slučaj tog tipa također pa eto kako je riješen)

b) svaka osoba, pa bio i on predsjednik države ima pravo birati hoće li biti intervjuiran ili neće i s kime, to je legitimno pravo i ne vidim tu nikakvog spora, ako ti nije jasno zašto (a vidim da nije) onda malo progooglaj na temu Obama i Fox News pa pokušaj saznati koliko je puta obama dao interview foxu i koliko je puta fox uspio postaviti njemu pitanje; odgovor bi te očito mogao šokirati

c) ta cijela priča s karamarkom je besmislena i karamarko će popustiti jer nema stvarnog izbora jer su se krivi ljudi odlučili inatiti; predsjednik države ima pravo odabrati najuži tim ljudi s kojima će raditi i to uključuje i njegovo osobno osiguranje, nitko ne očekuje da mup sada zaposli xy ljudi nego da se iz postojećeg fonda ljudi neki od njih prebace na osiguranje predsjednika i to je to, jednostavno da jednostavnije ne može biti

Tko je glasao

Je li Fox News državna

Je li Fox News državna televizija, koja se financira od državnog poreza zvanog tv-pristojba?

My Soul

Tko je glasao

ne, ali princip je

ne, ali princip je isti

briga mene kako se financira ako nije dobra (a koliko me sjećanje služi i ti sama si imala brdo zamjerki na tu istu TV)

josipovićevo je pravo da pristane ili ne pristane na interview (i kome), josipović nema pravo određivati tko će uređivati dnevnik na određeni dan
jednostavno da jednostavnije ne može biti

Tko je glasao

mrak, baš i nije tako

mrak, baš i nije tako jednostavno kao što se pokušava prikazati.
josipovićevo je da pristane ili ne pristane na intervju, bez daljnjeg.
no, josipovićevo svakako nije da šalje medijsku poruku o tome kojeg novinara smatra dobrim i kompetentnim, a kojeg ne.
a on je upravo to učinio.
to jeste miješanje u uredživačku politiku htv-a, kao što njegova poruka jeste utjecaj na istu, bilo da je to učinio namjerno ili nenamjerno. jer, on nije tamo neki pero koji na ribičiji svom susjedu ogovara neku novinarku, nego predsjednik države. i kao takav, sigurno bi i te kako morao voditi računa o ovakvim stvarima.
ono što me doista iznenadjuje je to, što bi svi na ovim stranicama takav postupak osudili da je u pitanju netko drugi, ali kada je u pitanju josipović, onda se pronalaze sva moguća opravdanja.
bilo bi zanimljivo izvući malo upise od prije i vidjeti kako su ljudi reagirali na slične situacije kada je u pitanju bio npr sanader ili netko drugi.
(sjetimo se onih situacija kada je sanader birao kako hoće da bude slikan)

Tko je glasao

ja ti kažem što s pozicije

ja ti kažem što s pozicije struke mislim, onaj koji daje intervju neke stvari može uvjetovati a na medijskoj kući je da odluči hoće li se tome prilagoditi ili neće; no ponovno, sasvim je legitimno da odbiješ intervju točno određenom novinaru (iz sasvim svejedno kojeg razloga, od zamazanih cipela na dalje) ali nije ok da pokušap promijeniti urednika koji taj dan vodi dnevnik; jedno je tvoje osobno pravo, a sasvim nešto drugo petljanje u pravila kuće

Tko je glasao

pravdaš nešto što se ne

pravdaš nešto što se ne može opravdati.
ajmo ponovno.
josipović ne mora uopće dati intervju htv-u, njegova volja. dalje, josipović nipošto nije dužan dati intervju svakom novinaru koji ga to zatraži, ponovno je to stvar njegove volje.
no, ako josipović pristane dati intervju javnoj televiziji, onda si ne smije dopustiti da odbijanjem novinara koji bi taj intervju trebao raditi pošalje poruku kako taj novinar nije ok.
pusti na stranu sada to što se radi o čuljakici, za koju vjerujem da su nam mišljenja slična. da se radi o bilo kojem novinaru, ovakve reakcije ne bi smjelo biti od predsjednika države.
ili hoćeš reći, da ukoliko predsjednik pristane dati intervju javnoj televiziji, ali onda traži da ga odredjeni novinar, kojemu je to posao na toj istoj televiziji ne intervjuira, to ne znači ništa? da se to dalje neće odraziti ni na koji način na tv kuću u kojoj taj novinar radi?
ovaj čas nije riječ o htv-u kao takvom, svi znamo kakva je tamo situacija i vjerujem da se svi nadamo promjenama.
ovdje je riječ o josipovićem postupku, a taj postupak nije bio u redu.

Tko je glasao

dakle nekoliko stvari: a)

dakle nekoliko stvari:

a) kao prvo sama hloverka je opovrgnula da se tako nešto desilo (eto, pisalo jučer negdje, nisam bookmarkirao ali osobno je to izgovorila) tako da priča o kojoj diskutiramo uopće ne postoji niti je postojala

b) ja ti kažem što se radi, moj klijent (tkogod on bio) ako mu je ponuđen interview može birati (i/ili odbiti) tko će ga intervjuirati; to je jednostavno tako, to se tako radi pa štogod ti mislila o tome

c) svatko, pa (a ja bih rekao i osobito) i predsjednik države imaju pravo da ih intervjuira profesionalac, te ako on smatra (ili stručna osoba koja ga savjetuje) smatra da neki novinar ne zadovljava elementarne kriterije onda je to apsolutno ok, pa o kakvoj god da se televiziji radilo

nema ti tu u biti diskusije, to je u stvari tvrdnja što i kako se radi

Tko je glasao

hehe, pa bilo bi dobro

hehe, pa bilo bi dobro odlučiti već jednom.
da li se to uopće nije dogodilo, sve su izmislili, ili se jeste dogodilo, ali je potpuno u redu što se dogodilo? :D
obzirom da nema šanse da se složimo oko ovog pitanja, ne vidim više ni svrhu u samoj diskusiji, jer nitko od nas neće promijeniti svoje stavove, neće uvažiti stavove sugovornika, niti pomisliti da je sugovornik možda ipak u pravu.
ja si uzimam tu slobodu da te podsjetim na ovo kod prve slične stvari koja se dogodi ;)

Tko je glasao

nema frke, samo podsjeti i

nema frke, samo podsjeti i drago će mi biti jer sam ovoga puta ja u pravu i to je opće priznata praksa i način kako se to radi :) (i način kako ja to radim kada imam prilike i potrebe)

Tko je glasao

Ma ne znam. Čini mi se da

Ma ne znam. Čini mi se da čovjek koji je svoj, može i crnom "ciganinu" reć svoju misao. Čini mi se da je Josipović pokazao svoju slabost time što nije mogao Šelebajki reći što o čemu misli. Meni bi tako nešto bilo izazov. Osim toga, ispada da previše izvoljeva, a takvi se ne sviđaju narodu. Izvoljeva oko osiguranja, izvoljeva oko tv-voditelja...neki prilično razmažen predsjednik :)

My Soul

Tko je glasao

meni se čini da je

meni se čini da je josipović započeo jako loše.
prvo traži da intervju s njim ne radi onaj tko bi to inače trebao raditi (nije bitno da li je dobar ili loš), a onda traži tjelesne čuvare po vlastitom izboru.
možda da shvati da ovo ipak nije kraljevina?
mislim, bilo bi dobro kada bi i mi, koji inače za sve to plaćamo, mogli tako tražiti tog i tog policijaca da nam čuva kvart, po vlastitom izboru.
čini mi se da će tu još biti veselja, ovo zapravo još nije ni početak.

Tko je glasao

Diana, ja bih rekao nešto

Diana,
ja bih rekao nešto drugo. Prvo da je HLO prodana duša iz njegova kraja i tu su generacija. Čovjek zna sve o njoj. Sam ću ubrzo napisati mali dnevnik o njoj. Nije HTV privatna prčija, ali je to JAVNA prčija u kojoj se dobro zna koju ulogu imaju i HLO i Čuljakica. Hlo kupuje vrijeme za opstanak. No o tom potom.
Osobno bih na Josipovićevom mjestu što se tiće osiguranja napravio isto, a i što se tiće obaviještajnih službi.
Nebi meni iza leđa bio Perković i kompanija.

grdi

Tko je glasao

@grdilin sve odlično sve

@grdilin sve odlično sve pet, ali što se tiće obaviještajnih službi tu se nkada nije ništa pitalo ni pokojnog Tuđmana, ni Mesića, a budi siguran neće se pitati ni Ivu Josipovića.

Manimo se jalovih priča i diskusija o tome kako tajne i obavještajne službe osim pridjeva "hrvatske" imaju išta s Hrvatskom.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

grdi, ništa sporno po

grdi, ništa sporno po pitanju hlo, ništa sporno ni po pitanju čuljakice, cijelu bi tu tv trebalo rasturiti do temelja i ponovno sastaviti da bi bila kako valja. ali to nema veze sa onim što ja pišem, pokušaj molim te pročitati još jednom na što sam ja stavila naglasak.
baš zato što htv jeste javna prčija, znači, prčija za koju svi mi plaćamo, ne smije biti nikakvog utjecaja, u bilo kom obliku, na nju od strane predsjednika.
pa nismo li do jučer svi bili ljuti upravo zbog takvih stvari, kako to da odjednom te iste stvari prihvaćamo kao nešto sasvim u redu?
ili me nisi shvatio, ili se ovaj put nikako ne možemo složiti.

što se osiguranja tiče, perković i kompanija su posljednji ljudi u hrvatskoj koji bi pokušali na bilo koji način nauditi josipoviću.
no, karamarko tu postupa ispravno i profesionalno.
iako, mislim da bi josipoviću mogao dati ljude koje sam traži, s tim da se ogradi od svake odgovornosti za njegovu sigurnost.

Tko je glasao

čini mi se da vrlo malo

čini mi se da vrlo malo ljudi u našoj državi poznaje novog predsjednika
vrlo je etičan, dobro organiziran i postavlja stvari na pravilan način

i ja bi, kad bi bio predsjednik, neovisno da li se radi o javnoj ili komercijalnoj televiziji, tražio profesionalnijeg sugovornika, jer poznavajući perfomans trećerazredne politički postavljene novinarke dijane čuljak š., nije teško zaključiti motiv.

i izbor tjelohranitelja predstavlja legitiman predsjednički zahtjev
moš zamislit da je predsjedniku tuđmanu nekakvi ministar nametao pod tvrtkom najsigurnije sigurnosti, svoje ljude.

josipović je pametan, samosvojan i mudar čovjek - i to je cijela istina

kako živi u palmotićevoj ulici, sigurno mu još odjekuje u glavi kako je jedan drugi ivo poginuo, a sigurnost je ne samo važno pitanje za svakog građana ove zemlje, već i za predsjednika osobno

sve drugo je opus dei

marin držić

Tko je glasao

to može biti istina za

to može biti istina za tebe, a ne mora biti istina u pravom smislu te riječi.
ja recimo pojma nemam da li je on iskren i pošten, stekla sam dojam da nije, nije mi se ni najmanje svidjelo ono izvlačenje love preko veze a nakon toga parola "pravda za sve".
no, ajmo dalje.
bez daljnjeg da je situacija na htv-u katastrofalna. bez daljnjeg da je i hho u komi, a čička bih mogla gledati kao moralnu vertikalu jedino kada bi mi netko napravio lobotomiju, pa bih zaboravila hrpu toga.
to sve uopće nije sporno.
alli je i te kako sporno da se novoizabrani predsjednik na ovakav način miješa u uredjivačku politiku htv-a, bila ona dobra ili ne. nije njegovo da se time bavi i jadna nam država ako će i josipović nastaviti dosadašnjim putevima, a očito je da hoće. ako je imao bilo kakvih zamjerki, mogao je jednostavno ne dati intervju, to bi bilo daleko poštenije nego na ovakav način davati do znanja tko mu je na htv-u podoban a tko nije. ja osobno čuljakicu ne smatram dobrom novinarkom, da sam na njegovom mjestu i da znam da će ona raditi intervju, ja bih ga odbila dati. ali ne bih koristila svoj utjecaj na ovakav način, to sigurno.
onaj tko hoće biti pošten, morat će bar samome sebi priznati da se josipovića opravdava za isti postupak radi kojeg bi nekoga drugog (npr bandića) razapeli.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci