Tagovi

Stupovi društva (2) - Odvjetni?ka kamarila

Zadnjih dana sam se bavio nekim zaostalim problemima za moju k?er i njenu tvrtku (o kojoj se eto i ja moram brinuti). Slu?aj nažalost nije toliko rijedak ali je više nego znakovit i zaslužuje da se detaljnije upoznate. Upravo smo otpravili tri faxa s istim tekstom (Odvjetni?koj komori Hrvatske, Javnobilježni?koj komori Hrvatske, te “Odvjetni?kom društvu Hanžekovi? idr”), i na iste adrese su pošla tri maila s PDF attachmentom identi?noga teksta (za ne faliti). Kako sam se oko svega dosta natrudio (tj. prijave Odvjetni?koj i Javnobilježni?koj komori) tekst sam namjerno u?inio takvim da bude što probavljiviji i na pollitika.com-u.

Pošto sam naslov ( “Stupovi društva”)ve? jednom upotrijebio, a ?inio mi se najslikovitiji (da najbolje oslikava jednu od bolesnih dimenzija hrvatskog društva), uz naslov sam dodao brojku dva i podnaslov pa dodao i cijeli sadržaj slikovitog spora u PDF formatu koji se može skinuti s Divsharea!


------------------------------------------------------
Dubrovnik, 3. listopada 2008
Hrvatska odvjetni?ka komora
Koturaška 53/II
10000 Zagreb
Fax: +385 1 6170 686

Hrvatska javnobilježni?ka komora
Ra?koga 10
1000 Zagreb,
Fax: +385 1 4551544

Predmet: Prijava protiv „Odvjetni?kog društva Hanžekovi? idr.“

Ovim Vam prijavljujemo nekorektno i nezakonito postupanje "Odvjetni?kog društva Hanžekovi? i dr." u sporu izme?u naše tvrtke i T-mobila.

A. Razlozi spora s T-mobile:

Mi smo imali ugovorno korištenje VPN tarife za poslovne korisnike s više priklju?aka. Kako je negdje 2006 godine došlo do naglog smanjenje posla, od ovlaštenog predstavnika T-Mobile smo tražili i dogovorili smanjene broja pretplatni?kih priklju?aka. Ovlašteni predstavnik T-mobilea je u dogovoru s nadležnim službama T-mobilea to proveo, pa smo nastavili koristiti iste telefonske brojeve ali manje priklju?aka i redovito pla?ali naše ra?un. Za nas je to bila dogovorna promjena tarife (posve normalnom poslije dugogodišnje suradnje). K tome, nas nitko nije obavijestio o mogu?em druga?ijem tuma?enju tih promjena. Nakon nekog vremena dobili smo zahtjev za ovrhom na iznos preko 8.000 kuna. Ne znaju?i o ?emu se radi (bili smo na putu) a ne žele?i sudske nesporazume dali smo da se platili traženi iznos ali i tražili ispis ra?una. Kad smo dobili ustanovili smo da je netko u T-Mobilu obostrano dogovorenu promjenu tarife protuma?io kao raskid ugovora, te su obra?unali nekakve kaznene odredbe. Kako mi nismo raskinuli ugovor (jer se ugovor može smatrati nasilno raskinutim ukoliko se dugotrajno ne pla?aju ra?uni ili otkazom ugovora – nijedno od ovog nije bio slu?aj jer smo mjesecima poslije koristili njihove usluga i redovito ih pla?ali), tere?enje T-mobila nismo prihvatili, nego vratili ra?une s prijedlogom, da troškove teku?ih telefonskih ra?una podmiruju iz naših prepla?enih novaca. Nakon toga smo s T-mobilom imali nekoliko besplodnih dopisivanja, da bi nakon par mjeseci nam isklju?ili telefone. To smo protuma?ili jednostranim raskidom ugovora s njihove stane, o tome smo ih dopisom od dne 17.08.2007 službeno obavijestili (nalazi se u prilogu s potvrdom poštanskog ureda). Na to T-mobile nikada nije odgovorio, pa smo promijenili operatera. No T-mobile nas je po?eo progoniti preko više odvjetnika, ?ak nekakve bezobrazne agencije COFACE (koji su redom odustajali nakon u zakonskim rokovima dostavljenim prigovorima). Izgleda da se T-Mobilu nije nimalo svi?ala mogu?nost rješavanje spora na Sudu, pak su se dosjetili i angažirali „mudro“ „Odvjetni?ko društvo Hanžekovi? i dr.“.

B. Odnosi s "Odvjetni?kim društvom Hanžekovi? i dr."

•?Od „Odvjetni?kog društva Hanžekovi? idr." u ime T-mobila smo 17.08.2007. dobili opomenu za nepla?anje navodno "spornih" ra?una, te smo uložili prigovor u zakonskom roku, na što oni uop?e nisu odgovorili. (U prilogu se nalazi navedeni dokument s poštanskom potvrdom).
•?Od istog "Odvjetni?kog društva" smo dne 27.11.2007. dobili „Prijedlog za ovrhu“ na kojeg smo u roku uložili prigovor, ali opet nikada nisu odgovorili (u prilogu se nalazi i ovaj dokument s poštanskom potvrdom)
 •Dne 30.09.2008 smo od naše Banke (Hypo Alpe Adria Bank dd. Zagreb) dobili fax-obavijest o blokadi svih naših ra?una. Nakon višednevnog insistiranja smo od dubrova?ke poslovnice Hypo Banke dobili kopiju dokumenta na temelju kojeg je izvršena blokada ra?una - izdan od javnobilježni?kog odijela "Odvjetni?kog društva Hanžekovi? idr." (u kojem nema naslovne adrese ali zato ima pravni lijek – dokument koji nama nikada ni upu?en ni uru?en), pa je kao takav pravno neutemeljen, neprofesionalno sro?en i zlonamjerno planiran da bi nas se zloupotrebom javnobilježni?kih ovlasti ucijenilo neutemeljenom blokadom ra?una i tako poprijeko naplatila neutemeljena potraživanja. Iza toga se o?ito krila namjera da nas se promjenom uloga (tj. umjesto da T-mobile dokazuje svoja „prava“ to mi ?inimo u dugotrajnom i skupom sporu) na najprakti?niji na?in prisili da naprasno završimo spor (jer je sudovanje luksuz i za T-mobile).

C. Problemati?no ponašanje „Odvjetni?kog društva Hanžekovi? i dr.“

Banka nam ni nakon pet dana nije deblokirala ra?une, što nas onemogu?ava u normalnom radu, te nam tako nanosi materijalna i nematerijalna šteta. Spomenuto sporno “Rješenje” „Odvjetni?kog društva Hanžekovi? idr“ (kopija se nalazi u prilogu) predstavlja primjer "metoda i na?ina" pomo?u kojih se može (uspješno) o?ekivati ili naš propust u poštivanju rokova, ili zloupotrebom javnobilježni?kog instituta se naplatiti silom. Iz navedenih ?injenica i priloženih dokumenata jasno proizlazi da je „Odvjetni?ko društvo Hanžekovi? i dr“:

•?...povrijedilo Kodeks ?asti Odvjetni?ke komore (?lanaka 3 i 4. Uvodnih odredbi Kodeksa) jer su zlonamjernim prešu?ivanjem bitnih elemenata spora (moralno nespojivim s odvjetni?kom i javnobilježni?kom etikom), poslužili se kao na?inom rješavanja spora.

•?...povrijedilo javnobilježni?ke ovlasti (Zakonom predvi?eno samo kao prvostupanjsko rješavanje sporova). Oni su ovaj spor ve? odavno morali proslijediti Trgova?kom sudu, (ali su ovakvom podvalom to željeli izbje?i na naš ra?un). Kako smo mi uvijek na vrijeme slali prigovore, jednostavno su se na njih oglušili – a to zna?i da su zloupotrijebili svoj pravno privilegirani položaj i blokadom ra?una osmislili poprijeko rješavanje ovog spora.

•...povrijedilo Zakon jer su jedan nepravomo?ni akt, neprofesionalnog izgleda, uz namjerno prešu?ivanje bitnih elemenata spora, uputili kao nalog o blokadi ra?una našoj Banci - što se može kvalificirati kao zloupotrebu položaja i krivotvorenje dokumentacije.

D. Od vas zahtijevamo:

•?Da hitno intervenirate kod „Odvjetni?kog društva Hanžekovi? idr.“ da se odmah izvrši deblokada naših ra?una kod Hypo Banke, jer je u slu?aju vaše hitne intervencije još uvijek mogu?e izbje?i materijalne štete.

•?Da se "Odvjetni?ko društvo Hanžekovi? idr." pismeno ispri?a za svoje ponašanje kako bismo amortizirali nanesene nam nematerijalne štete.
•?Da svojom intervencijom urgirate da ovaj predmet ide dalje po Zakonom utvr?enim procedurama, (u kojima ?emo dokazivati svoja stajališta putem utvr?ivanja stvarnog slijeda doga?anja i saslušanjem svjedoka – tj. ?ovjeka koji je izvršio promjene tarifa)

Mada se ovdje ne radi o nekim velikim novcima (oko 1.900 kuna) - radi se o velikom principu, radi ?ega ne?emo oklijevati upotrijebiti javnost, da se ovakvo neprofesionalno i zlonamjerno planirano pravno nasilje ubudu?e više nigdje ne ponovi. Šutnja državne administracije se pokazala vrlo efikasnom metodom rješavanja sporova, pa su sada se toga uhvatili i odvjetnici i javni bilježnici, funkcije koje su uza sve to u slu?aju "Odvjetni?kog društva Hanžekovi? idr." evidentno u sukobu interesa.

Sa štovanjem itd.:
------------------------------

Iz ovoga ovdje primjera proizlazi nekoliko vrlo neugodnih zaklju?aka:

1. „Šutnja administracije“ je postala najrašireniji i najefikasniji na?in borbe protiv „stoke sitnog zuba". Nepravedni, zlonamjerni i arogantni pravni poredak to njeguje (što kroz neefikasnost sudova, što kroz visoke sudske i odvjetni?ke tarife). Takva u praksi provjerena „metoda šutnje“ mo?nijh (koji eliminiraju male i nemo?ne ?ak i kad su u pravu) se beskrupulozno prenosi i u odvjetni?ku praksu, pogotovo onih koja su se u "dvorskoj kamarili" progurali da budu „miljenici“ vlasti, tj. „autoriteti“ od kojih se svima tresu ga?e na sam spomen njihovog imena.

2. Gomilanje povlaštenih partnera je rezultat povlaštenih pozicija, pa se oni uop?e ne trebaju brinuti za svakodnevni promet, jedino ih može poljuljati promjena težišta politi?ke vlasti, pa su baš takvi istovremeno i najvjerniji „stupovi društva“ spremni na najobi?nije podlosti.

3. Sustav djelovanja pravnih normi ide im na ruku. Mala raja ?e izgubiti spor samo ako zakasni jedan dan (duže od 8 dana od primitka klju?nih dokumenata), a oni mogu razvla?iti godinama po vlastitoj želji, stalno po?injati krugove iznova, zanemarivati ili bacati dokumentaciju bitnu za spor. (Treba postaviti pitanje zašto bi moja k?er izgubila spor ako na jedan jedini dan zakasni dati prigovor, a sud ili odvjetni?ki ured može kasniti godinama, ili ?ak uop?e ne odgovoriti, nego snagom Zakonom osiguranih privilegija u?initi što ga volja.

4. Kako to da je uop?e mogu?e, da takvi „stupovi društva“ osim povlaštenih partnera mogu gomilati i nespojive funkcije. Npr. Odvjetni?ko društvo Hanžekovi? je mo?na tvornica magle koja u pravnim sporovima zastupa „veliki“ T-mobile, ali istovremeno ima i javnobilježni?ko odjeljenje, koje kad treba štanca prvostupanjske presude u korist prevrjednog partnera svoje mati?ne ku?e (a ako pritom treba lagati, krivotvoriti, podvaliti, zatajiti, baciti u koš - nema se što oklijevati.)

5. Kako zašitititi institucije i ustanove (kao npr. Banke) od zloupotreba javnobilježni?kih oblasti, jer se njihovim zbunjivanjem produbljuju materijalne i nematerijalne štete (ve? smo im našoj banci najavili da ?emo ih napustiti poslije ovog skandaliziranja).

6. Tko je omogu?io svim tim raznim "stupovima društva" da stalno budu u sukobu interesa, i da to recikliraju bez kraja i konca, a bez imalo profesionalnog dostojanstva i elementarne savjesti.

Nismo im platili tih 1.900 kuna i još ne namjeravamo, a ako budemo ipak morali onda ?emo ih jako skupo naplatiti na drugi na?in, uz zabavu javnosti, jer maleni i nisu baš toliko maleni i nemo?ni - nego samo onoliko koliko se takvim osje?aju!

P.S.

Mali je broj djelatnosti u društvu koji se moraju posebno zaklinjati kao uvjet svog zanata. Takve zakletve i kodeks ?asti je za neke ve?inom samo za jednokratnu upotrebu. Dodajem ovdje tekst iz ?lanaka 3. i 4. Op?ih na?ela Kodeks odvjetni?ke etike (pro?iš?eni tekst) sa stranica HOK-am (kojeg smo naveli u gornjem tekstu prijave - mada bi se iz samog Kodeksa moglo iš?itati još mnogo obveza stranih odvjetni?kom zanatu):

3. Odnos odvjetnika prema vlastitoj stranci, protivnoj stranci i njezinim zastupnicima, prema drugim odvjetnicima, sudovima, državnim odvjetnicima te drugim državnim tijelima ili uop?e tijelima s javnim ovlastima treba biti odre?en njegovim položajem zaštitnika prava gra?ana i pravnih osoba.
4. U svojim nastupima, podnescima, govorima i drugim službenim radnjama te op?enito društvenim javnim ili privatnim nastupima odvjetnik treba voditi ra?una o zahtjevima profesionalne i op?e kulture.

No, cijeli kodeks vrvi lijepim rije?ima.

Komentari

Dnevnik sam pročitao gotovo

Dnevnik sam pročitao gotovo u trenutku objave. Od tada ne znam kako komentirati, a izbjeći «plahtu». Cijelo jedno poglavlje je otvoreno ovim dnevnikom. Analizirati konkretan slučaj, znači ući u uzroke i posljedice, povijest odvjetništva i konačno na stanje odvjetništva u trenutnom društveno-poličkom okružju.
Samo ukratko zasada:
Negdašnji «platni nalog» dobio je novo ime – «Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave». Ista pašta. Radi se o tome da sud na temelju ovršnog prijedloga koji je dokumentiran vjerodostojnom ispravom (knjigovodstveni izvadak – primjerice), donosi rješenje o ovrsi. Ono što je važno, jest da je njegova sudbina ovisna o tome da li je uložen prigovor. Čim je uložen prigovor, rješenje o ovrsi se ukida i započinje parnični postupak kao da se radi o tužbi. Ovrha se naravno ne može ni provesti, ako je rješenje ukinuto.
Rješenje o ovrsi ne donosi odvjetnik, već sudac.
Odvjetnik može napisati svašta, ali sudac donaša odluku.
«Ovršni prijedlog» nije sudska odluka, već je samo prijedlog stranke iskazan putem odvjetnika. Puno građana misli da je odvjetnik donio takvo rješenje. To je iz razloga nepoznavanja ZPP-a i Ovršnog zakona, ali najčešće kao jedna logična psihološka posljedica grafičkog izgleda takvog rješenja. Eto dobijete rješenje o ovrsi s glamuroznim memoradnumom odvjetnika uslikan vagom i božicom pravde i kojekakvim kičem, pa mislite da je odvjetnik donio rješenje. Uočite mali štambilj na tom istom podnesku, pa ćete vidjeti da je taj štambilj zapravo sudska odluka kojim se udovoljava prijedlogu.
Odvjetništvo je posebno poglavlje, koje zaslužuje i posebne dnevnike.
Kako sam i sam bio odvjetnik, vjerujte mi, današnje odvjetništvo u svojim manifestacijama i kako ga doživljavaju građani, drugčije je od onog prije početka devedesetih (dok je novac bio imovina). Bez patetike, ono je bilo znanost i viteštvo prema ovome danas.

Tko je glasao

Vidim da se nešto u postu

Vidim da se nešto u postu zbrkalo pa se nemože skinuti materijal koji sam stavio na Divshare (mrtav link) pa ne znam jesi li pogledao to rješenje (dok se moglo skidati jer je skinuto mih nekoliko). Ako ne onda je ovdje link pa ga pogledaj jer me sada nešto još više interesira, jer mi je sad još nejasnije što su ustvari napravili. (link mateijala je ovdje http://www.divshare.com/download/5514104-150 )

A sad da pitam:
1. Radilo se uvijek o istom problemu i sporu na kojeg smo ulagali prigovore u roku ali nisu odgovarali,

2. Na prijedlog za ovrhom kojeg smo dobili u međuvremenu smo uložiili prigovor u roku (stoji kopija i potvdra) kako smo ulagali prigovor ali nisu odgovarali, pa je trebalo već prije biti na Trgvačkom sudu.

3. Na spornom Rješenju o ovrsi (najnovijem) ne vidim da igdje stoji naše ime (a trebalo je- a i nikada ga nismo dobili ali stoji pravni lijek koji ustvari strši). Na tom istom rješenju stoje samo pečati Javng bilježnika, što kod potpisa Bilježnika, što kod potpisa Prisjednika (što ne znam što je ali uvijek ovjera javnih bilježnika).

Ono što se sada nameće kao nešto što treba razjasniti jest da li ovo znači da su oni stalno pokretali nove postupke (prema brojevima predmeta lako moguće), na koje smo davali prigovore u roku, ali da su ovo zadnje Rješenje o ovrsi ispostavili i riješili direktno bez da nas obavještavaju??? Time stvar postaje još gora, jer kao što si i sam rekao, ako postoji prigovor ide se u parnicu i dokazivanje na sudu!!??

Nešto mi tu nije logično ti imaš iskustva pa pogledaj ima li argumenata da Trgovački sud upozorimj posebnim podneskom (prijavom) da je Javni bilježnik napravilo prvostupanju namjernu "pogrešku" a kako stvar koju Javni bilježnik sam rješava nego u ime suda onda je zloupotreba. Naime mi uvijek možemo dokazati da je to isti predmet, da smo ulagali prigovore u rokovima, a oni bi trebali dokazati da su nas obavijestili ali da nismo iskoristili pravni lijek i tako propustili pravo.

Kad se već zabavljamo da napravimo još malo zabave! Mislim da su me zaista naljutili s ovakvim postupkom koji je čista zloupotreba prava. Možeš mi i osobno odgovoriiti, baš me to interesira. Sada je plodnno vrijeme, kad je pravosuđe nokautirano, da se puno stvari potakne.

Tko je glasao

Mislim da ste nesvjesno

Mislim da ste nesvjesno otvorili jedno područje koje je u okviru Pollitika.com , ali izvan "strateških interesa" radi kojih se građani obračaju na ovu adresu. Ne postoji nitko od nas na ovom forumu koji se nije suočio s stvarnošču, kada osobni problem/slučaj zapravo postaje zajednički problem - stanje u Državi. Kako me ne bi smatrali čudakom ili nečim posebnim, kao građanin (ali kao i nekada odvjetnik i sudac), - nedavno sam dobio informaciju od Ustavnog suda RH da je donio jednu odluku.O prijedlogu kojeg sam podnio u ime i za račun stranke pred 10 (deset) godina. U radnom sporu!!! Ovo ističem kao primjer/fotografiju vladavine prava. Svako znanje, moral, savjest - pada pred ovom činjenicom.
Predlažem Tebi i svima na ovom forumu da osobne slučaje (a koji oslikavaju stanje u pravosuđu) ograniče u okviru svrhe ovog foruma.
Frederik!
Barem Ti shvačaš društvene realnosti. Ako počnem davati pravne savjete - može me netko kazneno goniti radi nadripisarstva. :)
Ako odšutim nešto, nećete me smatrati ozbiljnom osobom. :)
Ipak, za sve one koji smatraju da je njihov slučaj/problem, istovremeno i nešto što ukazuje na stanje u Državi i čije bi rješenje bilo od općeg značaja, neka se obrate na adresu:

smogovac@hotmail.com

Pa što košta da košta!
Osobno nemam što izgubiti nakon odluke Državnog sudbenog vijeća.

Tko je glasao

Smogovac hvala, čujemo se

Smogovac hvala, čujemo se eventualno i malom. Ovaj slučaj kako9 sam ga postavio i poredstavio svakako zadire u pobleme društva koji su se nagoomilali, svojom konkretnom i općom dimenzijom. Jedan novčano mali spor sam pretvorio u princip. Pravno nasilje bilo veliko ili malo je uvijek pravno nasilje.

Ured Hanžeković nam se maloprije javio i objašnjavao s puno toga da su u pravu, od mčega sam izvukao jedinu jedinu važnu činjenicu - da nismo dali prigovor u roku, a to nije istina, i ponovno sam dokumentiao s poštanskim potrvdama i kopijom podneska te upozorio da trebaju postupiti po zakonu i stvar prenijeti na Trgovački sud radi utvrđivanja činjenica, da im dajemo rok od 5 dana tj. do kraja ovog tjedna da provjere da li su možda to izgubili ili namjerno bacili, i da ćemo u ponedjeljak o zloupotrebi javnobilježničkih ovlasti u ovršnom postupku obavijestiti Trgovački sud, istovremeno Državnom odvjetniku radi očitih zloupotreba položaja i neutemeljenog kreiranja izvršnih ovršnih dokumenata (falsificiranja spora).

Kad je veselo nek je veselo.
Srdačan pozdrav

Tko je glasao

Cijeli vaš dnevnik naizgled

Cijeli vaš dnevnik naizgled odiše ljutnjom, ali iza Vaše navodne ljutnje stoji strah. Što se bojite izgubiti? Čega se bojite da će Vam oduzeti? Bilo bi dobro da Vam Hanžeković i društvo oduzme iluzije. Strah bi bio manji, a svjesnost nemjerljivo veća.

Prvo, je li Vas , odnosno Vašu kćer netko prisiljavao da ide u poduzetničke vode? Trebalo je znati da ova država potiče poduzetništvo samo iz jednog razloga: kako bi naivce mogla pljačkati. I sada Vam više nema povratka. Stizati će Vam ovrhe i nakon što zatvorite butigu. Godinama poslije avanture (osobno iskustvo).

Drugo, upustiti se u poduzetništvo, bez potrebnog kapitala, znanja, vještina , protiv moćne i lude konkurencije i s fašističkom vlasti za vratom je stvarno krajnje blesav avanturizam. Kriviti druge za to, je besmisleno. Povoditi se za tuđim primjerima, slušati druge i postupati po uzoru na druge nikada ne može završiti dobro. Pri tom ne misliti kako će trebati raditi dan i noć, i za sebe i za zaposlene, je strašna naivnost. Ima li to smisla? Je li to život? ( osobno iskustvo).

Treće, drastičan pad obima posla nije došao slučajno. Trebalo ga je predvidjeti, ali i znati nadoknaditi. Trebalo je misliti i postupati dijametralno suprotno od svega što konkurencija u poslu radi. Ali za tako nešto treba imati vrhunsko znanje i sposobnost razmišljanja na veliko (osobno iskustvo).

Četvrto se odnosi na ovrhe, "zakonitu" pljačku, prevaru, odvjetnike i bilježnike. Tu imam bogato iskustvo, iako sam godinama izbjegavao imati posla sa sudovima i odvjetnicima. Naime, jednako kao i Vi, u početku "događanja" sam bio zatečen i iznenađen, malo je reći, maloumnim ponašanjem države prema meni. Mislio sam da je riječ o nesporazumu i grešci. Brzo sam shvatio da je stvar ozbiljna. Otišao sam u Zagreb i u dva odvjetnička ureda, Nobilo i Hraste, dobio odbijenicu. Ne bave se, navodno, sporovima protiv države. Nobilov ured je u tom trenutku zastupao Severinu i njena autorska prava na pornografiju. Pametnom dosta. Pokušao sam s vremenom još kod četiri odvjetnika, ali mi nisu ni odgovorili, a jedan od njih mi je propustio rok za žalbu Upravnom sudu.

Bez puno uzrujavanja sam stvari uzeo u svoje ruke. Počeo sam se amaterski baviti vlastitim zastupanjem. I sada stvari ovako stoje. Gradsko poglavarstvo će mi uskoro platiti 120.000 kuna po tužbi za naknadu štete, jer su mi 2003. godine sudskom ovrhom blokirali žiro račun s potraživanjem od oko 25.000 kuna, ali na temelju lažnih dokumenata. Pokušaj manipulacije mojim pravima u suradnji sa sucem Općinskog suda je neslavno propao i sudac se našao u mat- poziciji, iz koje više od godinu dana ne zna kako se izvući.. Po tužbi iz srpnja 2004. godine, 19. 9. 2007 je održano prvo ročište i onda- muk. Do dana današnjeg. Zašto? Zato, što sam u odgovoru na očitovanje tuženoga, sudu priložio odgovor i dokaze koje ne može oboriti ni Sveti otac papa. Međutim, pravi problem za suca nije to što mi mora dodijeliti traženu odštetu, nego to što sam tražio da po saznanju o naznakama počinjenja kaznenih djela u sastavu zločinačke organizacije, podnese kaznenu prijavu protiv Gradskog poglavarstva! Uskoro, ako se ne opameti, podnijet ću protiv njega kaznenu prijavu USKOk-u za pomaganje zločinačkoj grupi. Ne da li to rezultata, jadna mu majka. Ali ne samo njemu. Sve ću ih prijaviti evropskom povjereniku za pravosuđe. Naravno, sa brojnim drugim saznanjima i dokazima. A biti će i veselja druge vrste.

Prije desetak dana stigla bogata koverta. Mislio sam u početku da su mi stigle braniteljske dionice. Kad tamo, opet ovrha. Komunalno iz Korčule, čiji je vlasnik Poglavarstvo. Pođem ja u šefice računovodstva i ona naivno izjavi da se to nje ne tiče. Kada sam joj objasnio da je svojim postupkom, davanjem lažnih dokumenata javnom bilježniku prekršila moja ljudska prava i slobode i da će zbog toga morati odgovarati, počela je plakati i objašnjavati kako ona ništa ne zna, kako su joj to naredili. Njen suprug je dugogodišnji predsjednik Gradskog vijeća i osobno mi je nanio štetu u poslovanju, pa čak i onemogućio poslovanje, a ona istovremeno traži da plaćam navodne obaveze tri godine nakon zatvaranja obrta! Naravno, zapamtiti će me i imati će za čim se napiti. U Dubrovniku sam nekom javnom bilježniku Staniću odnio žalbu sročenu u jednoj rečenici. Problem ide na Sud. Na Sudu ću izvesti takav šou da će im biti dosta i pola. Tražiti ću od suca da podnese kaznenu prijavu sam protiv sebe, temeljem zakonske obaveze, za sudjelovanje u organiziranom kriminalu i neosnovanom zajebavanju ljudi.

Isto u Dubrovniku, u svibnju ove godine sam natjerao sutkinju Prekršajnog suda da me oslobodi odgovornosti za prekršaj koji je policija prijavila, a koji zaista nisam počinio. Dokazao sam to i rješenje je izvršno. Policija to rješenje drži neutemeljenim, i sada ide argumentirana prijava USKOK-u, jer sutkinja štiti policiju i za evidentno lažnu prijavu ne želi ih prijaviti USKOK- u, a policija nepriznavanjem rješenja ruši ustavni poredak i neovisnost sudstva. Štos je u tome što je na istom mjestu na cesti godinama sud presuđivao na štetu naivnih vozača, iako ni oni nisu prekoračili zakonom dopuštenu brzinu. Dakle, radi se o organiziranom kriminalu između policije i sudova. I ne samo na tom dijelu ceste, nego na svim mjestima u Hrvatskoj gdje policija lažno tvrdi da se radi o naseljenom mjestu.

Sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Zorislav Kaleb, je kazneni postupak protiv mene vodio sve dok Državno odvjetništvo nije pribavilo lažne svjedoke nepostojećeg djela. I onda je presudio. Sam sebi, jer je imao tridesetak dokumenata i moj zahtjev da procesuira po službenoj dužnosti organizirane kriminalce iz HAK-a i policije. Odbio je to učiniti, na način da se oglušio. U žalbi, na komično malu kaznu, podnio sam mu praktično kaznenu prijavu, jer sam dokazao da među dokumentima koje ima, nije htio uzeti u obzir jedan, koji govori eksplicitno, kako su se policija, Odjel za sigurnost cestovnog prometa i djelatnici HAK-a sastajali i dogovarali kako me "srediti". Rezultat dogovora- lažna kaznena prijava! Opet imam s čime obradovati USKOK.

Imam na desetke odbačaja kaznenih prijava Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, koja su zaista karikatura zdrave pameti.
Odbacuju kaznene prijave i onda kada prijavljenik pismeno prizna počinjenje djela!! Stvarno za rubriku vjerovali ili ne, ali je tako. Državno odvjetništvo, Bajić, nije toliko glup. On ne odgovara. Ni Vladi ni ministarstvu pravosuđa. Tamo mi predlažu da pišem knjige, jer sam navodno jako zanimljiv. Neće im se svidjeti ono što ću napisati, jednako kao ni saznanje kome sam i zašto pisao.

U mojim pustolovinama i avanturama, jednom prilikom u postaji policije u Korčuli sam vidio zabrinutu i uplašenu ženu. Stupio sam u kontakt s njom i njenim suprugom i doslovce im spasio život. Preuzeo sam obranu njenog supruga od lažnih kaznenih prijava policije i sudskog sudjelovanja u organiziranom kriminalu i u osam mjeseci sam uspio vehementno prokazati primitivnu bahatost suda, odvjetništva i policije.
Čovjek se već obratio sa zahtjevom za naknadu štete Ministarstvu pravosuđa i u zakonskom roku od tri mjeseca mu nisu odgovorili. A ODO je odgovorilo da nema uvjeta za mirno rješavanje spora! Ima, ima, ali oni to ne razumiju. Stavili su se u otvorenu zaštitu policijskog nasilja. Policija je čovjeka uhapsila bez sudskog naloga, ali su mu uhapsili i ispitivali dijete od sedam godina, prijeteći mu zatvorom i paklom!!!!! I onda su službenu zabilješku o ispitivanju djeteta zatajili odvjetništvu i sudu!!! Čovjek je šokiran događajima i ništa mu nije jasno. Zato je meni: stalno mu govorim da se stvari po njega odvijaju vrlo povoljno. Kada mu plate štetu, napisati će im molbu da ga ponovno maltretiraju. Kako bi mogao naplatiti još više.

I na kraju, šlag.Tunel Ledenik. Ubojica je dobio osam i po godina. Najviše u povijesti Hrvatske. Zasluženo? Ne, nije. Trebao je biti oslobođen!!! Jer sud nije imao dokaz o neizravnoj namjeri. A osuđeni je imao dokaze da neizravne namjere nije moglo biti. Ti su dokazi u njegovog odvjetnika dvije godine. I nije ih predočio sudu, niti ih je koristio u obrani. Osuđeni nije imao pošteno suđenje, ne zbog grešaka i propusta u postupku, nego mu je pravo namjerno povrijeđeno, kako na optuženičku klupu ne bi sjeli pravi i direktni krivci - vlastodršci. Svi sve znaju, ali neka visi Pedro! E ne može to tako. Žalbu na prvostupanjsku presudu ću, na molbu roditelja, napisati ja. I to neće biti žalba, nego teška optužnica protiv mafijaškog sistema. Dokazana argumentima, dokumentima i svjedocima. Slijedeći korak će biti sudska tužba protiv Hrvatske za naknadu štete Evropskom sudu za ljudska prava. Ono što će presuditi u dobivanju odštete je činjenica da je država optuženog držala pod sedativima, antidepresivima, da se ne bi mogao braniti u sudskom procesu i od nasilnih medija željnih senzacije i krvi. Njegov odvjetnik ga ni jednog trenutka nije zastupao na način predviđen propisima i odvjetničkom etikom. Cijeli postupak je vođen na način krvne osvete.

Zašto sam Vam sve ovo rekao. Zato da lakše shvatite manipulaciju. Dok god budete ljuti i u strahu od terora, nećete moći prozreti stvari. U tom slučaju Vam nema spasa: manipulirati će Vama sve više i više i što se više budete opirali biti će Vam sve gore. Svoj strah, a ne njihovo nasilje, plaćati će te sve više. Preporučam Vam smirenost i preciznost hladnokrvnog ubojice (figurativno rečeno). Vidjet će te nevjerojatnu promjenu. Imate posla s kukavicama i vucibatinama i kada ih dobro nagazite, biti će manji od makova zrna. I još nešto: nemojte slučajno bilo što plaćati. Neka dođu uzeti!!! Prethodno im recite da će te pucati bez razmišljanja. S boka. E, skoro sam zaboravio: kada deblokirate račun, smjesta ga ispraznite i počnite raditi na crno. Ništa nemojte plaćati po obavezama. Neka plaća onaj tko Vam onemogućava i otežava posao. To Vam sjajno funkcionira, vjerujte Vi meni ( osobno iskustvo).

Tko je glasao

TOČNO! TOČNO! evo kako sam

TOČNO! TOČNO!
evo kako sam se kasno uključila na ovaj blog, a vidi ovo...!
poveznik, ti si genij...!
sve sam tako slično imala, u manjoj mjeri, još se neki repovi vuku, ali sve je tako kako pišeš!
BRAVOQ!
i zaključak: upravo sam tako napravila kako si na kraju savjetovao!!!!!!!!!!!!!!!!!
jer stvaru upravo samo tako funkcioniraju

Tko je glasao

a Božo, krava te izbola,

a Božo, krava te izbola, napokon si ljut... :)

Tko je glasao

Ne, ne, opet se varate. Da

Ne, ne, opet se varate. Da sam ja ljut ili bijesan, ne bi frederiku savjetovao sa postane hladnokrvni ubojica. Takvi nemaju osjećaja za zločince. Volio bih da konačno netko otkrije kako ja ne govorim pizdarije, nego dosljedno. Nađite mi jednu jedinu kontradikcuju u bilo kojem komentaru i ja ću Vam priznati da ste u pravu. Hatz je time fasciniran, u negativnom smislu, Oštrić bi to nazvao svaštarijama, Gale neodgovornošću, da ne spominjem Lion Queen, Hyeronimusa i slične. Ali ono što mene fascinira je kako neki, a naročita enigma mi je militant bijesdrugi, pažljivo izbjegavaju istrčati na megdan sa mnom i izbjegavaju me u širokom luku.

Hvala Vam što ste mi našli komentar, koji sam nedavno pokušao naći, ali nisam znao ni gdje ni kada sam napisao. Tražio sam ga na stranicama SDP-a. A što bi se drugo moglo očekivati od budale koja govori uvijek isto?

Kada sam govorio teoretski, bio sam mali majmun. Kada sam progovorio konkretno, postao sam jehovin svjedok, srbočetnik, psihopat. Bilo je i cenzure. Govorio sam o fazama, zar ne? E, sada dolazi veselija faza. Faza dokaza. Faza u kojoj će mali majmuni ostati bez teksta. Neće se htjeti miješati. Ne smeta. To ulazi u plan. Društvo će otvoreno priznati da se zabavlja, bavi sprdačinom i pornografijom. To su neki zgubidani već priznali, ali većina od vlastite veličine, ne vide dalje od nosa. Pa ću im istinu tisnuti pod nos.

Hoće li s tim biti kraj mučenja? Ne, ne bi bilo pošteno, Grijehe će trebati okajavati. Prema zaslugama.

Moglo bi se činiti apsurdnim, ali Vam moram priznati još nešto. Duboko sam uvjeren da od mojih napora da prosvijetlim male majmune neće biti nikakve konkretne koristi, što se malih majmuna tiče. Što je ludo nikad ne ozdravi. Nije uzaludna ona narodna mudrost: Udri Bože, ali ne po glavi!

Tko je glasao

Ti si Abies stručnjak za

Ti si Abies stručnjak za prikrivene identitete- opet si me nasmijao!

A Božu -jesam bio ljut ali ne i prestrašen - to su Božo fikcije, transfer tvog iskustva na druge. Stvar je mnogo jednostavnija - samo sam se želio izrugati sa sustavom koji je nevaljao pa ipak funkcionira.Ako o tome šutimo sudjelujemo jer oni koji su dužni čuvati zakon i od njega žive moraju se držati procedura kao i ostali smrtnici.

Tko je glasao

Sudjelovanje je,dragi moj

Sudjelovanje je,dragi moj frederik, i izrugivanje sa samim sobom. Zbog duboko ukorijenjenog i naviknutog straha, kojega čak nismo ni svjesni.
I otpor bez svjesnosti je sudjelovanje. I to kako efikasno, da znate. Pogrešnim otporom uvećavate moć vlastitog straha i fiktivnih neprijatelja. Sudjelovanje na kvadrat.

Samo ne razumijem, gdje ste Vi to vidjeli fikciju i transfer iskustva. Ako znate način kako to funkcionira, dajte mi objasnite. Ali ja nisam budala koja bi Vam mogla povjerovati. Nikome ne možete transferirati iskustvo, pa da se Bogu molite.

Zato sam Vam lijepo na kraju komentara i rekao zašto sam Vam besplatno poklonio dio svog iskustva. Vrijeme Vam je da se probudite i shvatite. Nemate svijesnost. Ne razumijete svoje iskustvo. Bježite od istine. Ne znate što je svijesnost i koliko je važna. I zbog toga ste direktno odgovorni za vlastito samozavaravanje. Cijenu će Vam platiti kćer. Ne tvrdim da je to pošteno, štoviše, ali tvrdim da je to tako. I ne može biti drugačije.

A sada idemo ponovno. Moje komentare u ruke i dok ih ne shvatite, nema prestati učiti. Onda mi se opet javite i reći ću Vam jeste li postali svijesni.

Ja sam Konavljanin. Znate li onu o Konavljanima? Za prevarit Židova treba sedam ljudi. Za prevarit Konavljanina treba sedam Židova. Pa Vi sada računajte u kakvom ste manjku. Usput, znate li što je manjak? Konavoski manjak?

Tko je glasao

Znam ja da su Pendi i

Znam ja da su Pendi i Konavljani, ali kako ne shvaćaš, za 1900 kuna koje smo unaprijed žrtvovali, smo se odlučili se malo zabaviti sada na njihov račn i do daske razotkrivajući jednu muljažnu tehnologiju za koju su mislili da savršeno funkciorira. Čega bih se to trebao javno ili potajno bojati, de će mi smanjiti mirovinu, ili će mi se T-mobile osvetiti (koristim već par godina Tele2) ili će mi se Hanžeković osvetiti (pa poslati par neznanih blokada - kad ni ovu nije znao na pravi način provesti). Mene nije impresionirao ni Hanžeković niti slični, ni njihove poslovne ili političke veze - to su sitni pokvarenjaci koji misle da znaju puno. Narodu danas ni ne trebaju advokati, što i sam kažeš, ali to još ne znaju. Pravo je logika s kojom su takvi kao on i njemu slićni izgubili vezu.

Najgore je doživljavati sustav kao neznano nepoznato čudovište, Hobbesovski Leviathan, mada se tu uvijek radi o malim mediokritetima koji svoj uspjeh grade na političkj moći koja je varljive vrijednosti. Ja sam samo ovdje razotkrio kako veliki Hanžeković i slični mu funkcioniraju - razotkrio njihovu tehnologiju, što može biti malo, ali može biti i puno. Jer ako mene danas ne impresionira nekakav Hanžeković i njegov aparat kojeg je storio na zloupotrebi zakona, možda sutra neće ni druge.

Mene je teško impresionirati s takvim stvarima, i nije mi prvi put (kako vidim ni tebe, uporan si) ali ne trebaš gledati Leviathan u cjelini, jer su uglavnom iza njega ljudi sumnjive duhovne vrijednost i čvrstine.

Tko je glasao

Zato im se ne plaća ništa.

Zato im se ne plaća ništa. Zabavljajte se besplatno. Na njihov račun.

Tko je glasao

Dakle, plan je bio ovakav.

Dakle, plan je bio ovakav. Prodao sam najljepši motor u državi, a možda i u regionu, Hondu NTV 650 Deauville s koferima i svim onim điđama i bajama teške šminke za 4800 eura i s tim se teškim parama uključio u trosatni red pred PBZ u Karingtonki. Uz creme de la creme domaćeg proleterijata sam strpljivo slatko čekao onaj magični trenutak uplate dionica HT-a a sve s minuciozno razrađenom strategijom da će se 265 kuna vrijedna dionica u ciglih godinu dana pretvoriti u 500 kuna i eto mene u sedlu zvijeri Yamahe V-max. Kao što je poznato, došlo je do određenih zastoja u lukrativnim kampanjama mene i 400 tisuća kolega suvlasnika Tutlekoma i sad se kod Peveca kao zainteresirani znatiželjnik vrtim oko bicikala, duboko zakopanih ispod lavora, vodokotlića, flekserica i sjemenskog bilja. Shit happens.
Nego, zašto i čemu ova tužna štorija? E pa zato što ću na slijedećoj skupštini dioničara HT-a oštro zagrmjeti protiv neprincipijelne eksploatacije klijenata. Čut će me Mudrinić.

2decicrnog

Tko je glasao

Primarna akumulacija

Primarna akumulacija kapitala.
Prodam nešto, kupim dionice da bih od očekivane zarade na kasnijoj prodaji dionica sve uložio u novu potrošnju. Niti kune za daljnje investiranje.

A onda još tu neki kukaju o tome kako nam bilanca uvoz/izvoz nije uzorita. A ti sve odmah u Yamahu i na stranu uvoznog segmenta bilance...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

B2, riskirajući teže

B2, riskirajući teže posljedice zbog zavlačenja u ovaj vatreni sendvič između tebe i poveznika ipak se moram javiti da ti zahvalim na toplim riječima, besplatnim savjetima i izbjegavanju tvoje omiljene "žuja, govno, muha" argumentacije. Šta ćeš, netko zapne u primarnoj akumulaciji kapitala a netko u prvobitnoj zajednici, koreografija je različita, dramaturgija slična a epilog identičan. Možda nisi registrirao ali opis mojih golgota s demotociklizacijom je poprilično autoironiziran i plitko romansiran te ne odražava elementarne obrise moje osobne ekonomske politike koja je, priznajem, češće "bloody" no "happy mondays". Upravo mi se smiješi jedan lijepi honorar na kojem imam više zahvaliti sretnim okolnostima i lepršavosti liberalne privrede no nekim vlastitim evaluacijama i dju diližnsima. Dobar dio ide u investicije, a manji dio u kladionicu, ne zamjeri, na subotnju Bilićevu dvojku u Kijevu. Od Yamahe ili bembure ne odustajem, a kako bi taj moj transfer oporavio nacionalnu uvoz/izvoz bilancu založi se kod svojih stranačkih lidera i kolega da malo širih ruku (i bez traženja poguranca) ubuduće dočekuju dečke iz Japana, Njemačke i Italije kad se dođu raspitivati za mogućnosti otvaranja kakve proizvodne trake u područjima od posebne državne skrbi. Neće ti teško pasti angažman pri toj maleckoj intervenciji, jer se zasigurno vodiš principom "ne vodi računa što država može učiniti za tebe već...".

2decicrnog

Tko je glasao

... mene i 400 tisuća

... mene i 400 tisuća kolega suvlasnika Tutlekoma...
tužna obljetnica, a ovdje na pollitici su napadali državu da se oštetila prodajući nam jeftino HT...

Tko je glasao

u onome trenutku je

u onome trenutku je vrijednost te dionice bila dramatično veća i ta tvrdnja stoji i dalje

Tko je glasao

no hard feelings,

no hard feelings, 2decicrnog.
Malo sam se šalio s tvojim investicijskim ciklusom "dionica-burza-yahaha"

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Strašno duhovito!!

Strašno duhovito!! Zajebavati naivne ljude i onda im cinično prodavati mudrolije financijske inteligencije. Baš ste frajeri Vi u vladi i T-comu. Samo da vidim koga će te u Hrvatskoj još jednom zajebati.

A da probate zajebat Lion Queen? Ona Vam je isto navodni ekonomista.
Siromašna i financijski neinteligentna.

Tko je glasao

Siromašna i financijski

Siromašna i financijski neinteligentna.
buahahaa je mi se pravi javio. sjediš na ženinoj grbači i piskaraš gluposti po internetu, a žena ti uzdržava djecu i tebe. ma sram te može biti.

ja hvala Bogu, nemam takvu sponzorušu - poveznika kraj sebe, pa ne moram hraniti još jedna gladna usta, tako da stignem poplaćati sve svoje režije, bez da moljakam nekog da me uzdržava! a i da nemam, ne bih sigurno cvilila na internetu, već bih se uhvatila posla, kao što se i jesam uhvatila, sutra sam od 7 ujutro do 20 navečer na poslu. a ti?

ajde radit!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Tko Vam je rekao da sam ja

Tko Vam je rekao da sam ja na grbači bilo kome? Čak ni na državnoj, stara moja! Radeći pogrešno, poput magarca, stekao sam dovoljno za tri generacije. U Hrvatskoj nema tajkuna koji ima što imam ja. Ali mene to ne impresionira previše. Važnije mi je biti, nego imati. Ipak, dovodite me u napast da vam pošaljem stotinjak fotografija onoga što imam. Ne da bi zadovoljio svoj ego, nego da Vam pomognem shvatiti.

Nikako da postanete svjesni pizdarija koje govorite. Vi jeste ekstremno siromašni, Vi jedva sastavljate kraj s krajem upravo zato što niste svjesni da Vas u siromaštvo gura glupa odluka da radite. Radit je nevjerojatna glupost! Tko na temelju rada pristojno i bogato živi? Govorio je Miljenko Smoje: Bravura je živjeti bez lavura! Bio je Smoje zajebant i obješenjak, ali je ovdje pogodio bit života.

Nitko se nije rodio da bi radio od 7 do 20. Nitko. Pa još jedva platiti režije. I živjeti sam, jer se za drugo grlo - nema. I to je naprosto tragično nepošteno. Ne od života, nego od Vas same.

Ne morate mi vjerovati. Ja Vas sjajno razumijem i Vašim, kršćanskim riječnikom rečeno, ja Vas volim. Ne manipulativno i doslovno kako ste naučili od drugih. I cijelo vrijeme Vam pokušavam ukazati na Vašu temeljnu zabludu. Ne razumijete enigmu odnosa vrijeme- novac. Vi nemilice trošite vrijeme, da bi došli do novca. To je tragična greška. Ispravno je imati i jedno i drugo u izobilju. I samo za sebe i svoju obitelj. Viškove i jednog i drugog, vjerujte mi, nije teško pokloniti drugima. To je definicija ljudskog zadovoljstva. Imati i dijeliti višak.

Ali, da bi imali vrijeme i novac u izobilju ima samo jedan uvjet: treba za tim žuditi i biti. Ni manje ni više. Ne se nadati, željeti, maštati. Ne. Žuditi i biti. Gorljivo i predano. I dogoditi će se. Možete biti slobodni od posla i zabrinuti kako će te potrošiti novac. Riješite se jednih briga, a pojave se druge.

Da ne bi mislili kako sam smislio neku podvalu, evo dokaza. Prvo, Vi tvrdite da Vas je Bog stvorio na sliku i priliku sebe. Je li pri tom imao podle namjere, da netko sposoban, poput njega, pati i muči se tako da nikada ne živi? Nemoguće, jer je on svemoguć i dobar. Jednaki ste i Vi. Teoretski je ispravnije zaključiti da Vam je Bog dao sposobnosti, ali da ih nikako ne koristite. I to ne može biti njegova podlost.

Drugo, znate li koliko je u svijetu nepismenih, polupismenih, ludih i zamantanih čudaka, svih vrsta i oblika, uspjelo na veliko, a da teoretski gledano, nisu imali nikakve šanse? Ne govorim o uspjesima mjerenim društvenim kriterijima moći, položaja, ugleda, nagrađivanja. Govorim o materijalnim i duhovnim uspjesima, koji se mjere milionima dolara i osobitim duhovnim postignućima. Iznenaditi će te se, ali radi se o milionima vrlo uspješnih i anonimnih bogataša. Ne govorim ni o Rockfelerovima, ni o Openheimerovima, ni o brojnim poznatim veličinama, poput Bila Gatesa. Govorim o malim i smantanim ljudima, koji su zamislili i ostvarili svoje lude ideje. Svemu usprkos. Nisu u pravilu imali ništa, a dobili su od života sve ono što su tražili.

Mislite li da su ovi jahtaši, što usput brazde Jadranom, imovinu stekli radeći? Zaboravite priču kako su svi kriminalci. Ima ih jako puno koji su jahte, a i sve ostalo, stekli na izuzetno pošten i vrijedan način. Nisu naslijedili, štedili i patili. Pa nisu ludi. Za ovu priču su nam oni fokus. Je li moguće? Vidite da jest. To što Vi osobno ne poznajete takve, nije dokaz da je ovo što Vam govorim nemoguće.

Naravno, sada će iz Vas provaliti Vaša ekonomska uvjetovanost i Vi će te početi objašnjavati stvari onako kako su Vas učili. Pogrešno. Za rješenje zagonetke vrijeme - novac ne trebaju investicije, dakle kapital, ne trebaju diplome i škole, ne treba biti pametan, Štoviše, pamet je kontraidikacija. Pametni ne uspijevaju u životu, baš zato što su prepametni. Umjesto da se koriste tuđim znanjem, pametni neuspješno izmišljaju toplu vodu. I ubijaju se od posla. Dokazujući kako su glupi.

U redu. Vaša životna uvjetovanost i refleksno, naviknuto razmišljanje Vam ne dopuštaju da ovo shvatite doslovno i ispravno. Idemo dalje.
Imati vrijeme i novac zajedno? Bez škole, investicija i pameti? Teško? Nemoguće? Zašto je moguće? Pa valjda su uspješni nešto radili glupo dok nisu, razmišljanjem došli na ideju da promijene ploču. I to je uvijek isti recept- razmišljanje. Uspjeh je recept, šablona. Koja ima svoje zakonitosti. Vrlo jednostavne zakonitosti. Treba razmišljati, a ne raditi. Naravno,dok razmišljate, ne odričete se pogrešne egzistencije. I dalje radite, ali sada s idejom da s tom glupošću jednom zauvijek završite. Dakle, sada bi trebalo početi razmišljati. Kako doći do novca i vremena u izobilju. Razmišljanjem na "stari" način to ne ide. Treba se "odreći" pogrešno uvjetovanog razmišljanja i odbaciti svo ono smeće, koje su nam škola, okolina, obitelj, uvalili u glavu. Treba odbaciti "znanje" i etikete. Etikete tipa ja sam ovo, ja sam ono, ja ću ovo ili ono. Etikete Vas čine neuspješnom. Pod utjecajem "znanja" i etiketa nema uspjeha.

Što je u receptu uspjeha neobično važno uvidjeti. Dok griješe, svi ljudi ovoga svijeta rade točno ono što rade i svi drugi- neuspješni. Neuspješni kopiraju neuspješne i slijede iste, pogrešne životne scenarije. Kada promijene ploču, neuspješni postaju uspješni iz jednog bizarnog razloga: počnu raditi stvari koje većina ljudi ne želi raditi i izbjegava raditi. To znači da počnu misliti svojom glavom, planirati i ostvarivati vlastite ideje, planove i snove. E, da, donesu odluku svaki dan platiti cijenu onoga što žele biti. Svaki božji dan plaćaju cijenu, koja je u usporedbi s rezultatom simbolična. Ali je treba plaćati. I samo zbog toga, život im se okrene naglavce, u pozitivnom smislu. Rad postaje zabava, razmišljanje navika a novac počinje pristizati u sve većim količinama. Što se manje radi.

Vidite komedije. Svi koji ovo čitaju sada čitaju površno i pogrešno. Čitaju da ne treba raditi! Čitaju autobiografske želje, a ne ono što piše. Naravno da treba raditi, ali prave stvari i izuzetno kvalitetne stvari. Treba dnevno prosječno raditi tri sata, ali ne bilo kako. Planski. Ciljano i opušteno. U ta tri sata petnaest minuta svaki dan treba čitati i učiti. Prave stvari. Od najboljih na svijetu. Ta tri sata treba pošteno odraditi onda kada ste raspoloženi, a ne mrzovoljno i po navici. Ta tri sata čine razliku između krajnjeg siromaštva i krajnjeg bogatstva. Ne sama po sebi, nego po načinu kako ih iskoristite. Siromašni ih ne koriste nikako, dok ih bogati koriste maksimalno.

Ima još nešto zanimljivo. Čovjek ne može postići uspjeh, što god mislio da je to, ako ne utječe na druge da uspiju na veliko. Nitko ne uspijeva na ručun drugih, nego isključivo u suradnji s drugima. Nije više vrijeme sebičnosti i grabeža, nego suradnje i uspjeha. Pa tko voli, nek izvoli. Pokorite se i prignite glavu dolje. Pokazati ću Vam kako. Kunem se da nije ni zamka ni prevara. Obično ne molim nikoga ni za što. Evo, Vas molim da mi vjerujete, dok besplatno, sve rečeno ne provjerite. Poslije mi možete slobodno nastaviti govoriti da sam psihopat. Biti će te u pravu. Zbog lijenosti nećete shvatiti, nego ostati ista.

Tko je glasao

David protiv Golijata,

David protiv Golijata, poznato zar ne?
Eto, neki dan su mi htjeli naplatiti 200 kn kamata na račun koji mi nije dostavljen. To je pokušala porezna, digao sam dreku, tražio šefa i eto, skinuli su mi te kamate. To je čuvena logika APP (ako prođe, prođe).
Navodno je dobar štos kod T-COM-a obratiti se na njemačkog gazdu, a onda ovi naši napuhanci odmah zbrišu u prvu rupu. Za takvu kompaniju je puno važnija društvana percepcija nego 1.900 kn samo što ove tvrde glave nisu shvatile jer misle da su jedina opcija.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

U filmu Sydneyja Pollacka

U filmu Sydneyja Pollacka "Nedokazana Krivnja" (nasl.orig.: Presumed Innocent) iz 1990, Harrison Ford priča vic: "Što je to kada je puno odvjetnika na dnu mora? - Dobar početak..."

No da nije baš tako, evo bisera dana Zvonimira Hodaka iz Business.hr: "Zagorec nije pobjegao, već se samo nije vratio iz Beča." Treba li napominjati da je Hodak njegov branitelj...

Tko je glasao

E, ja sam imala problem s

E, ja sam imala problem s HT-om, redom zvala niže referentiće, svi me otpilili. Onda uzela njihov račun, na memorandumu vidjela imena članova uprave, nazvala člana upravu i izgalamila se na nj. Bilo je riješeno u roku keks. He, možeš mislit kako izgleda kad lavica zariče, kakav Hanžeković, kakvo što!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

A meni brat kriminalac zato

A meni brat kriminalac zato što zajebava poreznike i inspekcije, a? A ja srbočetnik, psihopat i jehovin svjedok? A tko si ti, tuko jedna, da se izdireš na svoje ortake? Što se nisi izderala na Šukera i Sanadera? Budalo jedna blesava.

Tko je glasao

dobro LQ, kol'ko cepaš za

dobro LQ, kol'ko cepaš za usluge izderavanja? imam par likova iz sustava koje bi trebalo verbalno temeljito išamarati, zapraff bi bejzbol palice bile primjerenije, ali ipak smo mi dame :))

btw. moj slučaj je isti: sama sam proučila xy presuda, ovo, ono e da bih napisala žalbu na rješenje Općinskog suda i, naravno, platila. Odvjetnica je samo lupila svoj vrijedan potpis i žigić, čak ni tekst nije mijenjala jer je sve bilo super. Ah da, zaboravila sam napomenut da je isprva rekla da bi trebali odustat' od žalbe jer da je "presuda tako dobro obrazložena da se ona nema za što uhvatiti". A kad sam joj pismeno dostavila, taksativno nabrojeno, stavak po stavak, nelogičnost i diskrepancije, na naglo je promijenila mišljenje i rekla "ma naravno da imamo šanse, pa presuda je bez veze". Otprilike tjedan dana po nekoliko sati dnevno, intenzivnog researcha, čitanja srodnih caseova, konzultiranja s frendovima lawyerima, ovo, ono, dakle MOJEG izgubljenog vremena na uštrb mojeg posla, itd. još sam morala platiti. Super, zar ne?

CC

Tko je glasao

dobro LQ, kol'ko cepaš za

dobro LQ, kol'ko cepaš za usluge izderavanja?

To uopće nije loša ideja. Agencija koja naplaćuje takve usluge, ali van odvjetničkog sustava. Nešto slično kao agencije za naplatu potraživanja ali za fiziče osobe tj. male ljude. A LQ predsjednica uprave!

Tko je glasao

Srbočetničkog društva bez

Srbočetničkog društva bez odgovornosti.

Tko je glasao

bogami, sad sam se zapalila

bogami, sad sam se zapalila još više :)) ideja je fakat super, daj ti LQ razmisli, sad za ozbač, ajmo otvorit Agenciju za pobijanje sumnjivih potraživanja, zaposlimo dva tri mlada vježbenika, jednog vanjskog konzultanta za kompleksnije cases, a ostalo deremo same. To bi bio sjajan fuš, pišemo pritužbe i žalbe za neuki plebs, da ih ne deru baš na svakom koraku, osobito T-Com, ali bogami i VIP i brojne slične korporacije..

Kako ja na žalost živim u Bandićgradu a ti u našoj prelijepoj Rijeci mogli bi imat jedan office u jednog gradu a filijalu u drugom. Kad može Coface, Hanži & Co. mogli bismo i mi.

Glede VIP-a: imam napola gotov draft već par mjeseci, hehe, u kojima im taksativno je*** mater zbog one majstorske prevare (60 Renaulta za 60 dana, tak nekak se zvala ta igra) jer mi je malil netjak nalupao oko soma kunića na jedan od moba. Nisam im platila, iz principa, samo okvirnu sumu koliko trošim na taj mob, onda su me odje****, prekid pretplate, ovo, ono, što me nije posebno kosnulo... Čitala sam po raznim forumima da je hrpa raje hrpu lovice ispušila, mnogi su išli na tužbu, itd.

Ono što me najviše ljuti jest to da se VIP tako lišo izvukao, par napisa po novinama, neke glupe isprike, pa onda spike kako su iste igre organiziravali i vani, pa nije bilo problema, u prijevodu: ah, samo s Balkancima imamo problema....Mislim da treba napravit research da se vidi gdje su to oni organizirali takve igre i pod kojim uvjetima, itd. jer, naravno, nikad nisu prezentali neke podatke s tim u svezi pa brijem da lažu..

CC

Tko je glasao

hehhee...zaboravila sam

hehhee...zaboravila sam treću opciju...alan ford-akcija...pričekaš u mraku, nabaciš vreću na glavu i izbubetaš :):):) no ta akcija se već naveliko koristi u bandićgradu pa je teško uletjeti u taj posao...hehehe konkurencija s više iskustva :):)

a što se tiče nagradnih igara...pa mislim da maloljetnici u njima ne smiju sudjelovati, prema tome, ako je mobitel bio u rukama maloljetnika, onda tu "organizator" ne može ništa :):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

he, imam ti ja dva koncepta

he, imam ti ja dva koncepta po tom pitanju, oba uspješna :):):)
prvi je taj o kojem sam govorila. kad ne ide drukčije, onda direktno u glavu.

a ima i drugi način koji pali, umiljati ženski :):)

a ovo ti nije loša ideja:

Nešto slično kao agencije za naplatu potraživanja ali za fizičke osobe tj. male ljude.

ma gle ti njega...
:):):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Da, to je strašno. Nema

Da, to je strašno. Nema teoretske šanse da će se odvjetnik udubiti u svaki slučaj koji ima, pogotovo ne, ako ode na raspravu, pa se rasprava odgodi na 3 mjeseca, zato jer od 18 stranaka nisu došle 3 jer je jednoj bolesno dijete, drugu boli zub, a treća je u bolnici. Meni nije jasno zašto se rasprava ne može održati s 15 prisutnih osoba, a koga nema, bez njega se može. Ako njemu samom nije važno biti na raspravi, onda ga ne treba ni uvažavati. Odnosno, ako ima 18 stranaka, a ne odazovu se sudu, onda treba svih 18 stranaka spremiti u pržun i raspravu održati u pržunu. E, pa odvjetnik pročita spis, onda za ta tri mjeseca zaboravi, onda tko zna kad će opet to imati u rukama. Dok kad sam sebe braniš, sam imaš samo svoj predmet u rukama i samo o njemu misliš. Prema tome, ja bih izbacila odvjetničku profesiju sa scene, stranke bi se morale same braniti (imati eventualno pomagača), a suci bi se trebali rotirati i suditi pod šiframa poznatim samo kompjutoru.
Ali gle, u našem sustavu, meni sutkinja na raspravi kaže da šutim, a ako što imam izjaviti da šapnem odvjetniku pa će on reći. Zamisli! Da čovjek ne povjeruje.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Meni je odvetnica uzimala za

Meni je odvetnica uzimala za svaki podnesak i za svaki izlazak na sud 1000 kuna (radni spor).
Uputio sam prigovor odvjetničkoj komori s detaljnjim opisom i izračunom.
Ništa oni u tome nisu vidjeli sporno. Još je radila u interesu druge strane.
Zbog opisanog i zato što ne vjerujem odvjetnicima koji su se skloni prodati, sve svoje postupke vodim sam.
Bolje izgubiti zbog neznanja nego izgubiti i sve to skupo platiti.
Isprika odvjetnicima koji pošteno rade. Ako ih ima?

Tko je glasao

Nema, ne brinite. Ja sam dva

Nema, ne brinite. Ja sam dva puta telefonski zvao Odvjetničku komoru i dva puta mi je ona tuka- gromobran tumačila kako sam ja dužan njima objasniti što i kako griješe, pa će oni zagalit rukave.

Jedna od mojih usputnih ludih ideja je rasturit opačine, tako da ih vlast zakonom zabrani, kako bi se moglo krenuti iz početka. I što je najluđe, znam kako to napraviti. Uz pomoć Evropske komisije. Naime, i oni stalno laprdaju o velikim ribama, jer imaju precizne informacije, ali im treba pomoći zahtjevom da se direktno umiješaju. Imam osjećaj da jedva čekaju, jer im je dozlogrdilo naše potezanje za nos.

Tko je glasao

Isprika odvjetnicima koji

Isprika odvjetnicima koji pošteno rade. Ako ih ima?

Ima ih, naravno. Imala sam i ja jednog pa sam izgubila spor jer je on bio pošten.

To je dokaz tvoje tvrdnje da čovjek sam sebi treba biti odvjetnik, proučiti sve o zakonima koji prate njegov slučaj, kao i sve presedane iz sudske prakse na tu temu. Odvjetnike boli klinac, oni imaju stopedeset različitih slučajeva i stvari rješavaju najvjerojatnije u dogovoru sa sucima, jednom pobijedi ovaj, drugi put onaj. Oni se namire podjelom rada, a stranke popuše zavisno od toga jesu li na redu kao luzeri ili dobitnici u toj kombinatorici. Ne vjerujem ni mrvicu ni odvjetnicima, ni sucima. Sucima ću vjerovati tek kad mladi suci tek ispali s faksa preuzmu pozicije u pravosuđu. Sucima zaostacima iz doba jugoslavije ne vjerujem ni malo. Žalosno je što njih štiti sudačka autonomija i što ne podliježu rotiranju iz grada u grad.

p.s. je li se tebi ekavica omakla, ili ti je to materinji jezik?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

A prijatelj smogi ili VŠO?

A prijatelj smogi ili VŠO? Nije dobro generalizirati.

Tko je glasao

> Sucima zaostacima iz doba

> Sucima zaostacima iz doba jugoslavije ne vjerujem ni malo.

suci zaostaci iz doba jugoslavije.... hahaha..... ti si vjerojatno pala s marsa u nekom casu.. da li su i suci ustavnog suda i njima pripadajuca silovanja ostaci iz doba jugoslavije?

Tko je glasao

aj mi nađi jednog među

aj mi nađi jednog među njima rođenog poslije 1978.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ajde ne "cepidlaći" - i ja

Ajde ne "cepidlaći" - i ja sam u zadnji tren vidio da sam bio napisao "Rešenje", ali baš u zadnji čas jer sam ponovno otvarao i popravio. Ovdje sada si jadnome Mućki zatvorila vrata (jer kad se komentar prokomentira više se ne može otvarati).

Uostalom, odvetnik ili odvetnica je slovenska uporabna riječ a tamo prijeko se ne kaže odvetnik koliko znam. Ali si me sjetila jednog starog vica iz mog rodnog kraja:
Pitanje: Je li pravilno pisati "može" ili "more"?
Odgovor: Mere jedno i drugo!

Tko je glasao

frederik, e jesi pun

frederik, e jesi pun predrasuda prema meni. nisam postavila pitanje zato da bih provocirala mućka, već zato da znam s kim razgovaram, kao što znam s kim razgovaram kad je u pitanju smučar. ništa manje, ništa više od toga. bez obzira na povremeno političko neslaganje, mućke mi je drag kao osoba, a to sam mu negdje već i rekla. dakle, odv(j)etniče, propao ti posao :):):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Pa dao sam ti gore plus - to

Pa dao sam ti gore plus - to je bila šala i objašnjenje.

Tko je glasao

U kontekstu sustava samo

U kontekstu sustava samo upravljanja na zajednički račun, poslovanja odvjetničko-bilježničke elite i šireg poslovanja odvjetničkog društva "Hanžeković & co", bliskim samom akademiku Barbiću i svim elitama

ovaj slučaj je samo nedolično mučenje tog društva

koje je samo u sličnim sitnim zastupanjima i tehnologiji reketarenja i ovrha, npr. u vezi HRT i preplate, automatiziralo naplatu jadnika, anričito starijih, po slabije naseljenim područjima u visini više od 400 kuna mjesečno, trećinu penzije ili polovinu socijalne pomoći, u čemu oni ne gube vrijeme niti na potpis a cca 5 mlijuna kuna mjsečno kapa

a to su tek sitne kapi koliko toga još zastupaju u samo upravljanju na zajednički račun, vjerojtano samo od automatiziranih kapne više od 50 milijuna kuna mjesečno.

A i oni se tek kapi u moru "sustava" samo upravljanja na zajednički račun, koji "sustav" kao neizbježni sastavni dio ima ovakve beskrajne stupove sustava, horizontalnu u vertikalnu povezanost i funkcionalnost praktički u stupnju automatizirane nužnosti nužnosti, koja i ako nije nužna ipak se ne može izbjeći i nema je smisla mijenjati jer bez nje nema sustava. Tako je i ovaj dopis dospio Odvjetničkoj komori, koja će se kao štab maoizma tek dići na 4 noge u obranu časti i ugleda svoga presvjetlog člana, onoga kod kojega predjednik Mesić iz svoje rezidencije rado naavrati u njegovu susjednu, radi koje se i kada je požar daleko dižu svi kanaderi, helihopteri i sve snage sustava, jer je dotični ishlapjeli šminker hensijevac valjda htio isprobati svoju ulogu u sustavu.

Dakle, aut "sustav" aut nihil.

P.S. Kada su rješenja o vrsi proradila punom parom, imao sam slučaj. Na izvodu računa tvrtke izvršena prislinaa naplata po nekom nepoznatom rješenju u vezi nepoznatog iznos cca 750,0 kuna. Ne stiže ništa danima a za knjigovodstvo bi trebao neki dokument. Pretrage putem FINA i banka porode rješenje o ovrsi sa potpisom sutkinje ujedno šefice, za koju se nešto radi i koji cca 2 godine duguju cca 40.000 kuna, za neplaaćeni iznos cca 250,00 troška a la taksa komunalnoj tvrtci koji trošak dužnik fizička osoba vezana u posslu nije platila dugo a odvjetnički ured koji zastupa komunalnu tvrtku i ta tvrtka koja zapravo sve radi a odvjetnički ured im samo da pečat i ubire novce su, radi lakše ovrhe tužili i ovršili tvrtku koja se uz tog dužnikaa pojavljuje tek tako, nije obveznika ali je tako zgodnije ovršiti. Nakon iscrpnih bavljenja na raspolaganju su svi akteri + dodatni suci i odvjetnici karaktera "dužnici" pa je naoko laako srediti stvar, međutim, i uz tako moćnu artiljeriju - stvar se uopće ne može izmjeniti a još maanje ima smisla, pogotovo uznemiriti gospođu sutkniju i sustav, jer sve su to fini ljudi i već male provjere su ih iz cool bacile u afen.

Pouka je, nužnost nužnosti i kada nije nužna ide dalje. Ako nećemo ili ne možemo mijenjati taj "sustav" onda ga trebamo što strpljivije i što više hraniti, malo razgibavati i slično i onda i trenutku pravog osjećanja u takav sustav ubaciti ribicu, kao u filmu "Smisao života Monthy Payton", nakon čega slijedi "The Galaxy Song" itd.

Tko je glasao

...kao u filmu "Smisao

...kao u filmu "Smisao života Monthy Payton", nakon čega slijedi "The Galaxy Song" itd.
hehe, obožavam Monty-evce

Tko je glasao

Treba ustanoviti kakvi su

Treba ustanoviti kakvi su uvjeti promjene VPN tarife po ugovoru, jer je ocigledno tu problem.
Ako je tu neki problem onda mislim da je tu trebalo ukljuciti Drzavni inspektorat. Suprotno svim uvrijezenim misljenjima, oni su fenomenalni i brzi. Dovoljno je napisati zalbu i oni odmah izlaze na teren i dalje sami podnose prijavu. (osobno se uvjerio)
Iz prilozenog uopce ne vidim sto su Hanzekovici skrivili osim da su svoj posao odradili.
Zahtijevanja pod D. su smijesna i neozbiljna.

Tko je glasao

Eh moj obaladaleka, ti baš

Eh moj obaladaleka, ti baš nemaš smisla za humor, preozbiljan si i stalno gledaš što na ugovorima piše "malim slovima". Da u malim slovima ima išta bitno već bi COFACE "tabadžije" to bile riješile. Uostalom, koji ugovor (ma što pisalo malim slovima) se ne može mijenjati dogovorom - što je ovdje bio slučaj, a ako su ga izvodile neovlaštene osobe to je problem sustava a ne moje kćeri..

To pod D) je bio naš smisao za humor. Malo smo se našalili jer za ulaznicu od 1.900 kuna se isplati našaliti s umišljenim "veličinama", zar ne. I s komičnom procedurom bahatog preskakanja uredno dostavljenih prigovora, jer je JB samo prvostupanjski organ koji po urednim prigovorima automatski prelazi u nadležnost Trgovačkog suda. A zabava danas može trajati beskrajno - ovo ovdje na pollitika.comu je tek najbenigniji dio (recimo da žrtvujemo još 500 kuna pa platimo oglas u novinama - a onda ga recikliramo po mail adresarima - trošak mali a zabava beskrajna.)

No ipak je najkomičnije samo "Rješenja o ovrsi" koje uopće nema naslov i naslovljenika (tj. na koga se odnosi) ali zato u 4 stavku istog Rješenja ima uredno složeni "copy-paste" pravni lijek. He, he - smogismogi??

No ipak, kako kaže ap, ovdje se tragikomično otkriva jedan dobro osmišljeni sustav automatizma masovnih cijeđenja, koji u masi donosi odličan prihod. Dobro je i korisno to znati. I radi mase žrtava ali i "veličine stupa društva", za kojeg nisam znao da je Mesićev intimus (ali takvi likovi su intimusi vjerojatno sa svima koji nešto u društvu znače - jer u suprotnom ne bi bili "stupovi društva").

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci