Tagovi

Stultitiae Laus ili hrvatska pravosudna fantastika!

Vsrh

Može svijet pri?ati o meni što mu je drago (jer mi nije nepoznato kako Ludost loše prolazi i kod najlu?ih), ipak sam ja, jedino ja, velim vam, kadra uveseljavati i bogove i ljude. Nepobitan dokaz mojih tvrdnji je to što ?im stupim pred vaš mnogoljudni skup i progovorim koju rije?, na vašim se licima odmah zasija neka nova i neuobi?ajena veselost: odjednom podižete ?ela, pozdravljate me s radosnim i prijatnim osmjehom, i pljeskanjem, pa mi se u?ini da ste se svi vi, sjativši se sa svih strana, napili nektara Homerovih bogova, pomiješanim s biljnim sokovima koji rastjeruju žalost, mada ste do maloprije sjedili žalosni i mra?ni kao da ste tek izišli iz Trofonijeve pe?ine. (Stultitiae laus – Erazmo Roterdamski )

Da li su pravosudne ludosti mogu?e jedino u hrvatskom pravosu?u, dakako da ne mogu olako prosu?ivati (mada baš na to upu?uju ovih dana neki novinski naslovi). No da neke stvari jesu nelogi?ne – što jest , jest. Da li su i pravosudno korektni tako?er ne mogu presu?ivati, no za mene pravosudnog laika preko ?ijih prosje?nih le?a se izvode pravosudne akrobacije - pravo je u prvom redu logika, pa se meni ?ini da svaka nelogi?na stvar predstavlja blamiranje pravde. A toga smo se nažalost u Hrvata nagledali do danas, a kako stvari nesmetano idu dalje, možemo uskoro nacionalnu himnu zamijeniti s „odom ludosti“ (tj. „Stultitiae Laus“ ili ), koju je još u srednjem vijeku spjevao poznati nizozemski humanist, književnik, filolog i filozof. Erazmo Roterdamski.. (1465. - 1536.).

Mi u Hrvatskoj ve? dobro znamo da smo za sre?enu Europu po mnogim pravosudnim i drugim stvarima postali ekskluzivni „harlekini“, dno dna europske pravosudne logike. Kad je droga u pitanju ne ?inim ustupke nikome, ni onima koji se bave trgovinom droge, ni onima koji takve pojave eskulpiraju, pa bili oni u op?inskom, županijskom, vrhovnom, Ustavnom sudu ili Saboru. S ovisnostima koje nastaju kriminalnim zloupotrebama nema kompromisa. Mlade, koje razne osobne, obiteljske ili društvene krize destabiliziraju, svoju nesigurnost utapaju u raznim ovisnostima. Njih dakako treba razumjeti, ali ne i one koji im drogu nude kao izlaz, ili olako prelaze preko dobro organizirane mreže koji na ljudskim nesre?ama nami?u novac. Nesigurna djeca, kojima se radi raznih razloga izmakne tvrdo tlo pod nogama, utjehu znaju tražiti od „snifanja“ ljepila, tableta pa do lakih i teških droga. Mi moramo biti svjesni da nije problem u vrsti droga, nego u emocionalnoj i psihološkoj nestabilnosti, koju normalno društvo treba znati rješavati. Zato smatram lažnom svaku dilemu da li neke droge treba dozvoliti ili ne (što se kod nas sve ?eš?e name?e ?ak na politi?kim razinama) jer je to samo postizanje jeftinih poena na tu?im nesre?ama. Svaki, a mladi ?ovjek posebice, kad je optere?en uglavnom tu?im problemima, postaje emocionalno labilan. Takav ?e se olako po?eti prebacivati od njušenja ljepila, na tablete, od tableta na marihuanu, s marihuane na hašiš, s hašiša na teške droge. Ali zato ne?emo prestati proizvoditi i prodavati ljepilo, ili tablete, no mogli bismo malo više pažnje posvetiti problemima kojima su pojedinci i njihove obitelji optere?eni, moramo kroz državne i društvene institucije organizirano i svim silama nastojati dokidati dileme, koje u krizi društva razorno djeluju na sve a pogotovo na one mlade, koji su i najneotporniji.

No pravi tek nered s nepredvidivim posljedicama nastupa kad se institucije države po?nu ludo ponašati, i suprotno potrebama ljudi i društva u cjelini, jer time šalju kontraproduktivne poruke prema zajednici, koje ?e obvezno prouzro?iti dodatne destabilizacije, pa se time taj „circulus vitiosus“ (pakleni krug) nastavlja u nedogled.

Vidim tako u Nacionalu od 04.12.2009. ?lanak pod naslovom „Samo u Hrvatskoj: Sud vratio dileru 7500 eura investiranih u nabavu droge“:

Xhaka se sudu požalio da bi bilo ‘pošteno' da mu se uzme u obzir trošak nabave heroina, a sutkinja Šanti? je ocijenila da on jest platio odre?eni iznos za nabavu droge pa mu je, jer na narkotržištu nema ra?una, priznala ‘od oka' trošak od 7500 eura

Ma nemoj! Koje li logike! Bavio se ?ovjek ilegalnom trgovinom, i to drogom, na kojoj je išao zaraditi 15.000 Eura, ali kako je jadan imao trošak od 7.000 Eura da drogu nabavi, sada je zatražio da mu se ono što je investirao u ilegalnu trgovinu na kriminalnom tržištu kroz zlo?ina?ke kanale prizna kao trošak. Nešto takvo je jezivo samo promisliti, a da ne govorimo da se takvo nešto sudu uop?e može kao zahtjev postaviti, ali je ipak najjezivije da su mu to naši sudovi prihvatili - i "prljavi novac" vratili:

Xhaka se sudu požalio da bi bilo ‘pošteno' da mu se uzme u obzir trošak nabave heroina, a sutkinja Šanti? je ocijenila da on jest platio odre?eni iznos za nabavu droge pa mu je, jer na narkotržištu nema ra?una, priznala ‘od oka' trošak od 7500 eura. Nakon nje ovo ‘investicijsko ulaganje' priznao je ?ak i Vrhovni sud, ?ime je došlo do opasnog presedana.

Sje?am se jednog slu?aja, kad je moj susjed, ina?e uvaženi lije?nik, od jednog kriminalca, dilera ukradenim automobilima, kupio povoljno BMW. I ponosno ga vozio, dok policija nije preprodava?a uhitili, otkrila sve njegove nepodopštine, pa tako došla i do našeg lije?nika i bez imalo krzmanja mu oduzela automobil. Ne samo da mu uloženi novac nije vratila (mada se na policiji kleo da nije znao i da su papiri bili ?isti kad je BMW preuzeo i takvog uredno na sebe registrirao), nego je k tome još morao sudjelovati na procesu kao suu?esnik i i na kraju još i platio kaznu.

Da ovaj gore spomenuti pomalo tragikomi?ni slu?aj dilanja s drogom ipak nije slu?ajnost, pokazuje još jedan isto tako, ako ne i skandalozniji slu?aj. U današnjem Jutarnjem (13. prosinca 2009) može se opet pro?itati ?lanak, sada pod naslovom „SKANDALOZNO - Optuženi priznali trgovinu drogom pa oslobo?eni“:

Unato? suprotnom stavu Vrhovnog suda i priznanjima polovice optuženih, sudac je donio odbijaju?u presudu i pustio ih na slobodu - ZAGREB - Unato? ?injenici da je postojalo dovoljno dokaza barem protiv ve?eg dijela optuženih za preprodaju ?etiri kilograma heroina i dva kilograma kokaina, sudac zagreba?koga Županijskog suda Oliver Mittermayer prošlog je tjedna u predmetu protiv Borisa Lugara i drugih donio presudu kojom odbija optužbu protiv njih te je pritvorene osobe pustio na slobodu

?ini mi se da srozavanju hrvatskog pravosu?a nama kraja.

Op?epoznata je stvar da je trgovina drogom dobro organizirano i strogo kontrolirano tržište na kojem nema slu?ajnosti. Ovdje se nije radilo o nikakvom slu?ajnom incidentu. Droga se u Hrvatskoj ne proizvodi na ku?nim prozorima (osim Kanabisa znanog kao marihuana). Da bi se na ulicama npr. Rijeke droga mogla na?i, ona negdje daleko mora biti proizvedene, uz ogromne rizike prenesena preko mnogih granica, te preko nekoliko ruku raznih posrednika dana uli?nim preprodava?ima. Za takvo nešto treba imati mnogo novaca, uklju?iti mnogo ljudi i umrežiti ih u razli?ite lance, uz obvezno uvo?enje raznih zaštitnih mehanizama. Zato se droga nigdje na ulicama ne može na?i slu?ajno, a borba protiv takvih organizacija je više nego mu?na, neizvjesna, nepredvidiva, ?esto i krvava.

Jedan slu?aj iz mog osobnog iskustva slikovito ilustrira ovaj problem. Poslije nekoliko dugih zimskih dana orkanskog juga na mome otoku (na kojem sam tada rukovodio lokalnim hotelom) nastupilo je smirenje i sa smirenjem malo ja?a oseka. Nekoliko radnika iz tog hotela je iskoristilo priliku da pobere školjaka (lupara, puža, rakova, dagnji pa i prsti?a – tada još nisu bili zabranjeni) jer se od te mješavine zna napraviti izvrstan rižoto. I našli su veliku plasti?nu vre?u vezanu presje?enim konopom.

Znatiželjni dakako, ali i zgroženi da ne na?u kakvo raskomadano tijelo, pažljivo su otvarali nekoliko hermeti?ki zatvorenih plasti?nih vre?a, a onda u njima kesice od impregniranog platna, u kojima se ina?e ?uva barut. Kad su i to otvorili u njima su našli pakirane neke sme?e „kola?i?e“. Bila je to o?ito droga. Kad su s time došli kod mene, odmah sam im rekao da se sve preda policiji, pa smo zvali inspektora nadležnog za drogu. Oni su odmah došli i sve odnijeli. Pretpostavka je bila da se radilo o efikasnom na?inu primopredaje – brod s drogom u odre?eno vrijeme prolazi odre?enim pravcem da bi u odre?eno vrijeme u more bacio vre?u s ozna?enom vidljivom pluta?om, a veza ?eka da to pokupi - nema carine, nema policije samo organizirani preprodava?i i njihove ovisni?ke žrtve. inspektor mi je poslije pri?ao da se radilo o prvoklasnom hašišu težine 35 kg, koja je tada imala prili?no veliku tržišnu vrijednost. Današnja vrijednost te vre?e bi prema tržišnim cijenama bila oko 280.000 dolara ili oko 200.000 Eura( cijene se mogu na?i na internetu ). U to vrijeme je to vjerojatno vrijedilo i više.

Inspektor mi je rekao da oni cijene takve nalaze (koji za njih nemaju tržišnu vrijednost jer se obvezno spaljuju) ali tada pomno prate gdje se pojavljuje poja?ana nervoza u narko-miljeu pa se pra?enjem i islje?ivanjem puno toga zna otkrivati. Policiji malo služi vre?a puna droge, ne služe im ni?emu ni oni mali potroša?i, koji imaju male koli?ine za osobnu upotrebu (iako ih se i onda obvezno procesuiralo), ne služe im bog zna ?emu ni oni sitni uli?ni dileri, koji sami malo ili nimalo znaju o ukupnom lancu umreženih kriminalaca. Njima trebaju ja?e ribe, organizatori, jer bi preko njih ušli dublje u organizaciju.

Ova mala oto?ka pri?a s time nije bila gotova. Na otoku je bio jedan doseljenik iz Slavnije, ina?e otka?eni i lije?eni ovisnik, koji je znao vrijednost te vre?e, pa se hvatao se za glavu što su napravili, i zašto su to dali policiji, jer da su njemu dali mogao ih je napraviti bogatima. Neki su se poljuljali, pa smo o tome morali razgovarati. Strpljivo sam im objašnjavati da ta vre?a jest na?ena na napuštenim stijenama njihovo otoka, ali o njoj brine mo?na i naopako organizacija koja bez puno pitanja skida glave nepo?udnima, da su takvi jako dobro umreženi, i da sada pažljivo smatraju, gdje ?e njihova droga pojaviti. Tek nakon nekoliko tjedana su mi priznali da sam imao pravo, jer su gledali neku englesku kriminalisti?ku seriju u kojoj je isto tako, skoro na identi?an na?in mafija izgubila ve?u koli?inu droge na jednom od Kanalskih otoka (izme?u Velike Britanije i Francuske - Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Brecqhou Lihou.) a kad su je nalaznici po?eli prodavati – u zimskoj no?i su se pojavili egzekutori.

Moramo konstatirati da je Hrvatska nažalost zahvalno tržište prili?nog broja krajnjih korisnika. Zato ima i dilera i organizatora, i nije ih malo. I nisu samo u velikim gradovima, gdje trgovina nekako i može biti tajnovita, tj. „ispod banka“. Raširila se i u malim mjestima, ?ak selima. Jako je poznat slu?aj ?uvenog „Cvika“ .koji je djelovao na Kor?uli.. U takvim malim mjestima svatko svakoga zna, dobro se zna tko kupuje, a tko prodaje. Baš zato se u ovakvim malim mjestima namjerno inducira jeziva atmosfera straha, u kojima prevladava Omertà (zavjera šutnje) .

Rijetki su oni koji se toj mu?noj atmosferi uspijevaju otrgnuti i suprotstavljati. Povod ovom napisu nisu samo ovi smiješni pravosudni slu?ajevi, nego reakcija iz jednog malog mjesta pored Rijeke, u kojem je nažalost ve? dosta mladih ljudi zaglavilo od predoziranja. U takvoj „malomiš?anskoj“ atmosferi zarobljenoj u vremenu i prostoru, optere?enoj strahom za svoje bližnje, ali i od opakih nasilnih kriminalaca a prepušteni sami sebi, posebno se isti?u hrabri roditelji jednog mladi?a, koji je tako?er nastradao od droge. Unesre?eni roditelji se suprotstavljaju kao pravi „heroji“ ovoj nemiloj atmosferi - i zdušno se bore za svako dijete njihovog malog mjesta - kad ve? nisu uspjeli sa?uvati svoga.

Nije mogu?e da se tim hrabrim ljudima ne može pomo?i, da se ne mogu promijeniti mu?ne prilike na Kor?uli, Splitu, Zadru, i gdje sve to zlo je pustilo korijena. No kad im se ve? ne može ili ne želi pomo?i, barem ustanimo u njihovu obranu time da javno stigmatiziramo sve one koji zavaljeni u svoje udobne fotelje, i zašti?eni otu?enom državnom mo?i, ?ine suprotno od onog što bi trebali. Jer kakvu to poruku šalju ovi sudski "mo?nici" onim hrabrim roditeljima sada ve? mrtvog im sina, koji tako hrabro mada osamljeni tr?e za svakim djetetom svoga malog mjesta ?im primijete da bi moglo zapasti u ralje golemog, dobro podmazanog i neljudski kriminalnog stroja koji nemilosrdno mrvi u prvom redu mlade živote.

S policijskom neaktivnoš?u, i ovakvim glupim ponašanjem u pravosu?u se nikome ne pomažu, nego samo ohrabruju kriminalci - a u glavama hrabrih pojedinaca se stvaraju još mu?niji osje?aji bespomo?nosti, osamljenosti i o?aja.

Komentari

"BRAVO PRAVNA DRŽAVO"!!!

"BRAVO PRAVNA DRŽAVO"!!!
Sprovedena nezakonita deložacija 16.prosinca 2009. godine u 9,00sati prisilno deložiran Apučić Tomislava iz njegovog stana Slavićeva 34/II Split: http://pollitika.com/ne-zakonita-delozacija

Tko je glasao

Popravio sam link, koji vodi

Popravio sam link, koji vodi na članak Dušana Miljuša u Jutarnjem, ispao mi je slučajno (pa je vodio natrag na ovaj post). I ovdje ga ponovno dodajem jer ga smatram jako važnim za dobivanje prave slike onoga što se ovdje događalo (http://www.jutarnji.hr/-vratite-dileru-7500-eura-koje-je-investirao-u-na...).

Ni na kraj pameti mi nije bilo nanositi nikakvu štetu institucijama i ljudima u tim institucijama (sudovima i sucima koji su isto ljudi i mogu griješiti). No kako Miljuša smatram autoritetom u praćenju i procjenjivanju tih podzemnih kanala ("diplomirao" je palicom po leđima - a policija još nije otkrila tko se to nad njim iživljavao), moj članak je samo bio iniciran grozom s kojom je ta vijeset dočekana u malom mjestu. Ne spominjem mu ime, ali oni oko Rijeke će ga lako prepoznati jer tamo djeluje dobro organizirani i sposobni dileri koji iza sebe ostavljaju smrtonosan trag. To uopće nije šala jer svi trebamo biti posebno osjetljivi na to da neki kod mladih ljudi induciraju ovisnost - a onda to na duži rok opako materijaliziraju u stalnom i grantiranom dotoku novcu - i sve to uz više nego stvarne ljudske žrtve i uništene obitelji.

To je bila tema ovog dnevnika i nadam se da je pravilno shvaćena. U tekstu Jutarnjeg kojeg su prenijeli još neki mediji (Nacional i neki drugi elektronski- a na neki način je ovo odgovor i anonimnom Čitatelju za kojeg mi je žao da se osjeća pogođenim) stoji jasno da je predmet tajne policijske akcije bio iznos od 15.000 eura, i da je kao takav bio predmet nezakonite kriminalne radnje, pa je u cjelosti trebao biti predmet suđenja i presude. Ili se logika razlikuje od sudovanja a onda je to još gori problem.

Da li, i zašto je došlo do prepravljanja teksta zapisnika i predmetne presude ne mogu niti želim procjenjivati, možda postoje jaki razlozi za to, ali ću ponoviti ono što sam ovdje već rekao - sudovi i suci su javne osobe s ulogom čuvanja reda i poretka, mira i sigurnosti, i ne mogu se niti smiju ponašati autistički, nego voditi računa o tome kako će se neki njihovi akti doživljavati u javnosti. Ako je Miljuš krivo napisao, i ostali mediji krivo prenosili, onda sud ima obvezu, dužnost i načina da tu istu javnost obavijesti kako je stvarna transakcija bila manja, da je vrijednost bila manja, te iznijeti razloge zašto su 15.000 eura kriminalne transakcije smanjene za 50 %. Jer ovako proizlazi da je novinska vijest krenula i uznemirila ne samo građane nekog malog mjesta, u kojem nesmetano haraju preprodavači, pa će se sudovima, koji su ionako na lošem glasu, još manje vjerovati. Sudovanje nije samo čast nego i dužnost i obveza.

Smatrao sam da moram dati ovo dodatno tumačenje - istina je što dolje RoseParks kaže, treba ući u detalje spora i vidjeti razloge koji sigurno postoje, ali ako su razlozi ostali skriveni zaludu nam trud jer je šteta napravljena. Možda nije nepopravljiva - meni ne toliko ali roditeljima djece koji su od droge taglavili svakako jest.

Tko je glasao

(OFFTOPIC) da li ja nešto

(OFFTOPIC) da li ja nešto propuštam u nekoj novoj netiquetti, ili mi samo nije jasno zašto Rosa Parks replije započinje sa mankijem (@) iako nikoga osobno ne quota već znak jednostavno stavlja na početak rečenice? wtf?
i onda mi u upadaju u oči i gomile postova koji također počinju sa mankijima samo što se u tim slučajevima autori zaista obraćaju nekome, ali ljudi moji nismo na fejsu ni twitteru, imamo krasan sustav quotanja nekog texta nekog usera - čemu tolki manikiji u replijima zaboga?.......

Tko je glasao

Blagi Bože. Nije sud tom

Blagi Bože. Nije sud tom čovjeku vratio nikakav novac, već je samo korigiran tekst presude. Čovjek je kriminalnom radnjom ostvario profit od 7.500 eura i to je činjenica. U presudi je naprosto pisao pogrešno 15.000 eura. Taj ispravak nije imao nikakve druge veze niti funkcije, nego da utvrdi ono što JEST ČINJENICA i što je LOGIČNO, a na što se autor ovog teksta poziva. Ne može se nekome tko ostvari profit od 100 kuna napisati da je ostvario profit od 200 kuna, ako to nije točno.

Ovaj primjer nije primjer stupidanosti našeg pravosuđa (koje takvih primjera, svakako, ima), već primjer stupidnosti našeg novinarstva (koje isto toliko takvih primjera ima). Pa se naši novinari i naši suci naprosto natječu tko će biti blentaviji.

Tko je glasao

Takve stvari se dogadjaju

Takve stvari se dogadjaju napise li se dnevnik na temelju clanka u Nacionalu ili Jutarnjem listu.

Tko je glasao

Ništa ja nisam pogriješio,

Ništa ja nisam pogriješio, ja nisam ni ulazio u pravne činjenice, naglasio sam da me one toliko ne interesiraju koliko poruke koje se šalju javnosti. Ako je u pitanju pogrešno tumačenje presude (mada to nažalost ne mislim jer je policijska ransakcija bila 15.000 Eura i takva bi morala ostati ) sam sud je dužan voditi računa kako se u javnosti tumače njihove presude. Trebaju reći Miljušu i Nacionalu da su pogriješili i da oni obavijeste svoje ćitateljstvo.

Ja sam samo prenosio uznemirene reakcije roditelja onog malog mjesta kojima su djeca nastradala od droge. Dakle , moj članak nije bio uperen na tumačenje sudskih presuda (ovaj prigovor "čitatelja" uzimam kao promašenu adresu) nego na to kako se one održavaju u javnosti, i da ih je sud propustio učiniti potrebno da u javnost bude dobro obaviještena.

Tko je glasao

Čitatelj/Martin ja vas

Čitatelj/Martin

ja vas zbilja ne razmijem! a da odete roditeljima Jasmine reć kako je u redu da drogiran momak usmrti njihovo dijete na pješačkom i za to dobije 1 godinu uvjetno i još se žali da mu vrate vozačku? da li je manje strašna činjenica ako tu vjest objavi Jutarnji ili nacional?

p o a n t a je u tome da ako radiš nešto što se n e s m i j e š a trgovat drogom ne smiješ onda ne možeš imat trošak jer ti to ne smiješ radit !
potpuno svejedno da li je 1 kuna ili milijon eura! točka!

i što sad? ako se o nečemu ne treba razgovarat ćemo to objavit u Jutarnjem i Nacionalu? ma daj razmislite što govorite! postoje kategorje kako pedofili, trgovci robljem, silovatelji, dileri drogom n e m a j u pravo ni na koje olakotne okolnosti. amen!

Tko je glasao

Rush popravio sam. Koliko

Rush popravio sam. Koliko god se trudio ne može tekst proći bez pogreške, koju katkada ne vidim ni kad više puta čitam. Ako uočiš ponekad još što prihvaćam te za lektora. Ortografije dakako, jer politički jest da se generalno slažemo ali ne u svim detaljima - no demokracija se baš zasniva na tim malim razlikama.
nema problema fred, ja starijoj gospodi odbijam na zrelost.

Tko je glasao

kad sam knjižila račun od

kad sam knjižila račun od 34,85 kn kao trošak a nije bilo navedeno ime firme na koju se odnosi, dobila sam zapisnik porezne na 1,5 stranicu A4 sa svim mogućim prijetnjama, opomenama kaznama.
zanima me kako se dilerima prizna trošak bez računa, bez dokaza o plaćenom PDV-u, bez JMBG.....za dilere očito ne vrijede zakoni koji vrijede za nas obične smrtnike.
općenito, silno sam razočarana neefikasnošću države prema drogi.
ispada, svi sve znaju samo policija i pravosuđe ne. još policija i pokušava vodit mrtvu trku s dilerima, ali kad to dođe na sud, plači voljena zemljo.

Tko je glasao

Tako je @fumiati.Nas obične

Tako je @fumiati.Nas obične smrtnike dobro kazne kada oni izazovu "slučajno" nelikvidnost u državi pa ne možeš naplatiti na vrijeme svoj trud i platiti prispjele obaveze.Nema dogovora:zablokiraju ti račun i izgubiš komitente,prijete ovrhama,dolaze suci,fiškali, u kuću,popisuju pokretnine,susjedi te gledaju sumnjičavo 5 godina nakon toga, kao da si kriminalac,nabiju ti kamatu na dug,naplate sve moguće dolaske fiškala...pa ih pitaš ,lijepo:mogu li u zatvor?(tamo je besplatni život),kažu:ne možeš!(izgleda da i za to treba veza)Moraš plaćati kamate samo 18 % par godina ali da bi i to mogao,prije toga plati sve moguće javne bilježnike,digni kredit za 20% duga u koji je već uračunata kamata...
Nakon toga razmišljaš:koje je društveno uređenje bilo pravedno?Robovlasništvo je super jer imaš i stan,hranu i posao.Feudalizam je malo gori jer si moraš stan sagraditi sam,ali je dobar jer ti plemić dodjeli komad zemlje i to mu otplaćuješ kroz danak i to samo 10%.Socijalizam...e sad,tu je trebalo biti u partiji ili dupelizac partijskih rukovodioca da bi dobio pravo na korištenje društvenog stana,plaće su bile iz doba feudalizma,a "višak" naroda je mogao otići npr. na rad u Njemačku...kapitalizam,isto,samo je krug ljudi suženiji i pohlepniji i nema više spasa za suvišne u Njemačkoj,Austriji...sve je u interesu vlasnika dionica koji su to naravno stekli na "najpošteniji" način..Neprilagođeni i oni koji su gadljivi da bi nekoga lizali, nemaju ni posla ni stana...Moraju sami pronaći svoje mjesto pod Suncem...neki to rade držeći se smjernica zakona,a neki znaju "skrenuti"...

Eto tako slično je prošao jedan obrtnik kojemu je vjerovatno pukao film gledajući balvce koji niš' ne rade,a voze makine po kvartu.Bave se dilanjem.Cijeli život je radio pošteno i često se žalio kako nas obične smrtnike gule na svakom koraku.Pa je on vjerovatno pomislio da "nabrzaka" ulovi novaca da plati poreznoj "uhodi" te nagomilane i napuhane dugove.Prilikom prvog pokušaja nabavke heroina,"pravna država" ga je sustigla i dobio je 5,5 godina zatvora.Nije bio umrežen jer je policija dobila "dojavu"...hehehe,"konkurencija" ima svoje plave anđele čuvare..Čudno je kako se netko pred mirovinu počinje baviti kriminalom,zar ne?Ali,tko sam ja da se tome čudim?

Na početku ove mlade "demokracije" preko noći je nastala neučinkovita policija.Preko noći su po Zagrebu nestajali automobili njemačkih proizvođača.Jedna obrtnica koja je prilično glasno upozoravala da je u to upetljana i sama policija je nastradala u saobraćajnoj nesreći na putu prema Vraždinu.Navodno su kočnice otkazale..

Riba smrdi od glave.Sjećam se na što je upozoravao Radovan Ortyinski i do koje obitelji se "drznuo" istraživati.Morao je kroz suze dati ostavku.Došao je Bajić da "sredi" stvari,da idu k'o podmazane...

Lijepo!A što kažete o mjesečnim milonskim prometima NA CRNO...svima ispred nosa...pozdrav iz Zagreba :)

Tko je glasao

@fuminanti, možda dileri

@fuminanti, možda dileri PDV i ostale doprinose plaćaju u naturi i direktno po naruđbi klijentile.

Svi smo mi razočarani neefikasnošću države u borbi protiv dilera i droge, ali u državi s posrnulim političarima, s posrnulim pravosuđem, sa slijepim i gluhim Bajićem i Cvitanom, i policijom koja na autoputu od nedužnih građana i građanki pravi barikadu za pijane kradljivce prve pomoći stradavaju samo nedužni, jer utajivači poreza kao Marko Babić, postaju sudci Ustavnoga suda.

Istom je nagradom nagrađen i Mato Arlović pisac zakonskih rupa, a da su u pravosuđu iznimke postale pravilo pkazalo je imenovanje niza njihovih kolega, među koje ne spadaju samo bivši Vice Vukojević, ili Smiljko Sokol, već i najodanija HDZ-ova uzdanica izbornog inženjeringa, falcifikator i čuvar lažnog popisa birača Antun Palarić i njegova kolegica Slavica Banić koja je bez potrebnih kvalifikacija preskočila nisku stručnu i moralnu ljestvicu.

Naravno u svemu je glavnu riječ imala politika i pačija škola, pardon kooške i pijevci s Markovog trga, kojima ni odluka Upravnog suda nij bila prepreka da istu ignoriraju i glasuju po nalogu svojih voždova.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Takvih sudaca zločinaca kao

Takvih sudaca zločinaca kao što je Oliver Mittermayer, Šantić, krcato je hrvatsko pravosuđe. Međutim postoji takozvana "sudačka solidarnost" gdje "vrana vrani oči ne vadi" tako da se stvara začarani krug nepravde generiran od zločinačkih sudaca iz komunističkog vremena. Sudci zločinci obrovačkog suda Božo Vukušić i Marinović Nikola, su zorni primjeri političke i ine korupcije i zločina nad pravdom u RH. Zadarski županijski, ali općinski sud, te njihova sprega sa DO u kojem caruju ucjenjivi zločinci iz komunističkog vremena, garant su nepravne države i eliminacije državnopravnosti RH. Kad se ovom još dodaju Palarići, Račani, Arlovići sa ustavnog onda se nije ničemu čuditi, ali ni čekati pravdu od suda u RH. Stoga moj savjet onome ko pravdu traži u RH; ili "razguli" van, ili tuci Bandu, treće nema.

Tko je glasao

y

y

Tko je glasao

x

x

Tko je glasao

Saboru. S ovisnostima koje

Saboru. S ovisnostima koje nasraju kriminalnim zloupotrebama nema kompromisa. bilo bi dobro odmah ispraviti.

Tko je glasao

Rush popravio sam. Koliko

Rush popravio sam. Koliko god se trudio ne može tekst proći bez pogreške, koju katkada ne vidim ni kad više puta čitam. Ako uočiš ponekad još što prihvaćam te za lektora. Ortografije dakako, jer politički jest da se generalno slažemo ali ne u svim detaljima - no demokracija se baš zasniva na tim malim razlikama.

Tko je glasao

POhvala ludosti E.

POhvala ludosti E. Roterdamskog odličan je početak teksta o pravosuđu; premda bi se tako trebao početi i članak o ludostima u svim sferama pravosuđa, ne samo vezano uz drogu.
Tvoji dnevnici u kojima navodiš mitove jako su zanimljivi; jer i mene zanima antička mitologija; pogotovo na Tvoj način povezana sa okrutnom stvarnošću u kojoj smo prisiljeni živjeti.
Vidjela sam iz prve ruke što se događa sa ovisnicima i njihovim obiteljima; slušajući mnoge priče ljudi koji tom zlu nisu uspjeli izbjeći; gledajući kako od alkohola i tableta propada moja prijateljica; a da joj unatoč svemu trudu nisam mogla pomoći.
Stoga, mislim da je Tvoj dnevnik zanimljiv, kao i ostali Tvoji tekstovi koje sam pročitala.
Očekujući nastavke; koje se nadam da ćeš započinjati s pohvalom "...darovateljici dobara; koju Latini zovu Stultitia; a Grci Moria..."; ne znam jesam li pravilno citirala;davno sam to čitala; imaš moju podršku i pozdrav.

Tko je glasao

@Bombastičan novinski

@Bombastičan novinski naslov, a i sam tekst. Čini mi se da medalja ipak ima dvije strane. Bilo bi dobro kad bi se javnosti podastrlo malo više činjenica, a ne samo da su dileri priznali, a sudac ih oslobodio. Nemam dojam da su oslobođeni krivnje za kazneno djelo, nego da se tu radi o nenedležnosti za postupanje, odnosno o nadležnosti Uskoka. Prije desetak godina, počinitelji su pred istražnim sucem priznali ubojsvo cijele jedne obitelji, među kojom i jednog djeteta i to na najokrutniji način. Pušteni su iz pritvora, dakle isto oslobođeni, i nikada za nedjelo nisu odgovarali, jer je u postupku napravljena "proceduralna" pogreška. Ispitani su bez prisutnosti odvjetnika, pa priznanje višestrukog okrutnog ubojstva, također udružene skupine, nije bilo zakonito. Čini mi se da je u to vrijeme državni odvjetnik bio Šeks. Sjeća li se itko tog događaja? Sjeća li se itko male Aleksandre Zec, i preživjele dvoje djece pobijene obitelji?
Nepojmljivo mi je da je jedan sudac bez valjanih argumenata donio ovakvu odluku, i to nakon , kako pišu novine, drugačijeg stava Vrhovnog suda. Za takvo što moraju postojati "debeli" razlozi, jer bez valjanih razloga , u najmanju ruku sudac riskira profesionalni ugled, a i štošta drugo. Sudac sudi na temelju Ustava i zakona i prema svom sudačkom uvjerenju, koje , naravno mora biti valjano obrazloženo. Ako nije u pravu, postoji viša sudska instanca, koja će odluku staviti van snage. Konačno, nije ovo jedini slučaj u kojem sudac nižeg suda nije prihvatio mišljenje Vrhovnog suda. Prije par dana, u slučaju suđenja za ubojstvo Ivane Hodak, sudac Turudić nije prihvatio stav Vrhovnog suda prema kojem bi pištolj pronađen u sjeniku bio nezakonito pribavljen, pa ne bi smio služiti kao dokaz u postupku. Da je sudac prihvatio takav stav , morao bi pištolj kao sredstvo počinjenja ubojstva zanemariti, odnosno taj ključni dokaz smatrati nepostojećim. Optuženi, koji je navodno ranije priznao ubojstvo, priznanje nije ponovio, pištolj "ne postoji"...posljedica bi mogla biti puštanje na slobodu...zbog nedostatka dokaza. U čemu bi bila razlika u odnosu na ovaj slučaj? Čimi mi se da je Sudac Turudić argumentirano branio svoj stav o neosnovanosti prigovora da je pretraga mjesta na kojem je pronađen pištolj bila zakonita, jer se nije radilo o kući, stanu, nekom drugom zatvorenom prostoru, pa da bi trebao sudski nalog. Radilo se o sjeniku...
Čini mi se da su obojica spomenutih sudaca bili nekoliko puta izloženi ozbiljnim prijetnjama, a sucu Mitermayeru je pod vrlo sumnjivim okolnostima "planuo" auto u vlastitoj garaži- i to gle čuda- baš kad je vodio jednu vrlo "škakljivu" istragu.
Ne sjećam se točno, ali čini mi se da je u jednom pradavnom epu rečeno:".........strah životu obraz kalja često..." nisam sigurna da bi se u ovom slučaju to moglo primjeniti......preozbiljne su to stvari za brzoplete zaključke. Treba uvijek čuti i drugu stranu....Osim toga, ni suditi ni presuditi nije ni lako ni jednostavno.
Ja se osobno manje plašim odluka javno donesenih i javno izrečenih, jer su one podložne preispitivanju i javnosti i višeg suda, od onih "nejavnih", potajice donesenih, koje ne podliježu ni ocjeni javnosti, a ni preispitivanju viših sudskih instanci. A takvih ima puno više nego što javnost može i zamisliti... Tu i tamo , podigne se nakratko prašina koja se vrlo brzo slegne..ako se tko drzne pisati o takvim slučajevima..odnosno ukoliko nešto "procuri" u javnost..kao , recimo, "slučaj Slavonski Brod"....

Tko je glasao

Dakako da se slažem sa svim

Dakako da se slažem sa svim napisanim, mogu postojati različiti razlozi takvih presuda, ali smisao postojanja instirucije suda kao same presuda je poruka građanima - i kriminalcima da ne smiju činiti to što čine, i građanima da se vodi računa o pravnom poretku i njihovoj sigurnosti.

Ja sam se ogradio od pravne strane slučajeva, a naglasio problematičnost poruke koja se ovakvim presudama šalju u javnost. Sud ne može niti smije biti autističan, pa unutar svoja četiri zida voditi javne poslove, a rad sudova u jednom pravno sređenom društvu je prevažan javni posao.

Poruke u ovim, ali onim slučajevima koje spominješ, su loše, pogrešne i kontraptoduktivne. Može sud imati neke razloge, ali one moraju biti jasno iskomunicirane prema javnosti. Ako novinstvo loše prenese, još uvijek sud i sudac može izići u javnost s obrazloženjem. Sudovi su podložni sudu javnosti, i kad ovo zlosretno hrvatsko vrijeme prođe, mnogi od ovih političkim miljenika će morati sami odlaziti. Kao i njihovi politički mentori i zaštitnici.

Nažalost, mi smo previše prikraćeni o spoznajama njiohovog djelovanja, sudovi rade a mi ne znamo ništa ili jako malo. I onda ćemo se čuditi zašto se radi ulaska u EU poglavlje o pravosuđu ne otvara.

Čeka nas puno posla kojeg s ovakvim političarima, i političarskim kadrovima u dražvnim strukturama, policiji, sudstvu diplomaciji td. nećemo nigdje stići. S time treba biti načistu. Zato opet postavljam i ističem zahtjev za rekonstrukciom Hrvatskog političkog i pravnog poretka na sasvim drugim temeljima. Nama treba "Druga Repubika" jer je ova prva dogurala do ruba.

Tko je glasao

@Slažem se. Međutim, danas

@Slažem se. Međutim, danas bih malo dopunila moj prijašnji komentar, isključivo vezan uz slučaj "Skandalozno....". Doznala sam da odluka nije još uopće napisana, već da je samo usmeno proglašena na vijeću, u srijedu 9.12. Odluku nije donio sudac pojedinac, nego peteročlano sudsko vijeće, a navodno, o tom predmetu se nikada do sada Vrhovni sud nije izjašnjavao. Toliko o vjerodostojnosti napisanog članka.

Tko je glasao

Jedini problem je što je

Jedini problem je što je "Druga Republika" za Italiju uskoro postala Berlusconi, za Francusku carstvo Luja Napoléona Bonapartea, a za Španjolsku kratka pauza između odlaska Alfons XIII. i građanskog rata. Tako da bi se i nama moglo dogoditi nešto strašno ... Recimo, Bandić predsjednik, Kerum premijer, Mamić gradonačelnik, Glavaš predsjednik Sabora ...

-Personally its not God I dislike, its his fan club I can't stand-
I.B.

Tko je glasao

@IvanB, ništa se neće

@IvanB,
ništa se neće "dogoditi" osim što će sami građani nekoga (a možda baš i tim redom i imenima) izabrati.

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

Ivane B. jabuko sa grane! ne

Ivane B. jabuko sa grane!
ne zovi vraga - sam dođe!
jezik pregrizo, zapravo tipkovnicu!
ovo je toliko moguće da me hvata trta!

Tko je glasao

Ima izlaza ako se "dogodi"

Ima izlaza ako se "dogodi" ovo što Ivan B. "vidi"...tražiti ćemo pingvine sa Grenlanda politički azil...Ne gubite nadu :)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci