Tagovi

Struktura RH derivata imovine i financija te razdvajanja smjerova

Hrvatska je i poligon i predvodnik derivata imovine i financija, uklju?uju?i novac koji jest i nije imovina, pa se razlikuje od ostalih jednostavnijih i malodobnijih svjetskih praksi što su izazvale tzv. svjetsku krizu povjerenja i financija. Uz ostalo, RH predvodi razdvajanja smjerova, ministar pravosu?a Šimonovi? vodi akciju oko sumnjivo ste?ene imovine (cca 6.250 % toga) a gra?anstvo se razdvaja po osnovi povjerenja (ne?asna poslovanja više nemaju povjerenja u ?asna i obrnuto).

Prva razlika je što je svjetski model bio naivno kockanje a hrvatski model je razvio igru na sigurno samo upravljanjem na zajedni?ki ra?un svih generacija, uklju?uju?i sve bivše i sve više još nero?enih, pomo?u neke vrste modno-estetske kulturne revolucije, potpunog postmodernisti?kog iracionalizma što snažno mobilizira ve?inu elitnih i preelitnih snaga i prožima mase u krajnjoj disciplini financija (po mogu?nosti svaka kuna, pa i ona iz 2.030 godine, sa što više kamata na kamatu i svih derivata odlazi za potrebe same revolucije i njezinog napretka a ostalo nek se sna?e). Otuda i tolika razlika u sadašnjim uvjetima - dok po svijetu pucaju živci svakome na sam spomen derivata nekretnina i financija i ama baš ništa ne ide, u RH revoluciji pucaju živci na sam spomen bilo kakve nijansice slabosti toga i protiv toga te bujaju sinteze sa novim izazovima i pripreme novog velikog skoka, uklju?uju?i veliki EU sajam nekretnina 1.2.2009.g. kao klimaks (pa je krenulo neizbježno razdvajanje smjerova).

Druga velika razlika je tako?er globalna - u svemu što prati te pojave u hrvatskom modelu se sve osloba?a nepotrebnog, naro?ito pameti i bilo kakvih obzira, do prijelaza s onu stranu svega, dok u svjetskom modelu sve ide u suprotnom smjeru i upada u sve ve?e komplikacije oko toga. Na rubovima te razli?itosti se odvijaju i politi?ke razli?itosti - dok su po svijetu pa i u EU su sve manje složni u RH sve opcije i prilagodbe su sve složnije, uklju?uju?i ili baš zahvaljuju?i prof. Tomcu koji je prilago?en na sve te prof. Vesni Pusi? koja nikada nije bila ljevica ni retrogradno narodna ni još neprojektirano gra?anska (pa su su logi?ni nasljednici akademika Tita i Kardelja za nestaju?i Balkan i nagli preobražaj u vizije - uvijek nadmo?no ništa, za razliku od Šuvara koji je bar nešto).

Tre?a velika razlika je sama revolucija - u RH su derivati nekretnina i financija stalno i sve više i više ki?ma revolucije (osloba?anje, osvajanje, spirale i derivati ..), do stalnog probijanja granica i kro?enja u nepoznate sfere i sinteze sa novim izazovima, a u svijetu su to stalno ipak sporedne (re)volucionarne pojave, pa ?ak i kontrarevolucionarne. U tom smislu hrvatska sinteza sa svjetskom pojavom neizbježno dobiva i kontrarevolucionarne primjese, sama duga (kulturna) revolucija proizvodi neželjene kontrarevolucionarne usputne u?inke a parenje i orgije sa svjetskom pojavom sve više prelazi u kontrarevoluciju, do stupnja da su ve? sada opustjele seoske (tzv. ruralne) zabiti i gradski slamovi napretka bez klupa i vode prava svjetska sprega kontrarevolucije, neosvojivi bastioni, tvr?ave, u kojima zadnji retrogradni tragovi i ostaci likova ra?e ulaze u spregu sa zadnjim svjetskim i doma?im kontrarevolucionarnim ološem nego sa najnaprednijim doma?im revolucionarnim snagama (pa se je predsjednik hrvatske Vlade Sanader na to osvrnuo kriti?ki u svom govoru u Mariji Bistrici, a i razni vrhovnici i odli?nici, npr. vizionarski pretedenti na vrhovni?ke uloge Vidoševi?, Mudrini?, Manoli?, Tomac, ?a?i?).

Struktura i trend RH derivata imovine i financija su presloženi i prezamorni u podacima, zakonima i sli?nom, jer im je osnovna (kardeljisti?ka) tehnologija zasipanje bezbrojnima etapama i promjenama te još beskrajnijim tuma?enjima i primjenama s onu stranu svega radi jednostavne biti, pa ?emo kratko nazna?iti tu bit:
- sve što je mogu?e i nemogu?e podvr?i mogu?im i nemogu?im tretmanima tako da stalno u istom partija i avangarda postižu fantasti?ne rekorde a ostalo (nesposobno, neavangardno ...) beznadežno tone u pretkvalifikacijama;
- pomo?u jednostavnih samo upravnih tehnika omogu?iti što ve?e derivat rezultate, tako da je odavno normala da se neka vrijednosti i koli?ina 1 nekim malim potezom pretvori u 300, drugim pove?a 150 puta te potom raznim tehnikama i potezima oplemeni i živi svoj kulturno-revolucionarni život vode?ih svjetskih rezidencija, nadmo?i, pameti i svega;
- veliki stupanj mobilizacije, jedinstva i fizi?kog grupiranja preelitnih snaga i prožetih masa te velika prožetost sa svjetskim partnerima, ?emu snažni vjetar u jedra daju tzv. geopoliti?ki položaj i velike svjetske igre, ?iji su rubni dio najviše evropske cijene i zarade te oscilacije koje sve to podržavaju (Milka Planinc je na ?elu najve?ih uspjeha i najve?eg poraza a Marina MD i ZABA stalno na ?elu);
- sadašnje me?usobno uskla?ene promjene su šlag na vrhnje i sinteza dugih desetlje?a. Tzv. golf je 1 % pri?e i služi za odvla?enje pažnje. Osovina su sinteza beskrajnih transformacija vlasništva i derivata te (uskla?eno sa EU) završni koraci uzimanja i preobražaja u EU dijamante, planirano do neslu?enih granica, stanovi i rezidencije kao biznis na zajedni?ki ra?un novim zamasima ve? prelaze 100 mlrd € sami za sebe a vezano puno više, poljoprivredno i turisti?ko zemljište sa sa ve? dosegnutih 70 % od ukupno uzeto i uz dodatne gratis poticaje i derivatske bonuse uve?ano do 4.550 % ska?e na više, dobiti i zarade od financija sa stabilnih službenih pove?anja 25 % godišnje pomaknuti putem ZABA na 50 % više a stvarno puno puno više (btw, "odli?an rad HNB i svih"), svi uvijek pa i sada 100 % za sve osim specijalisti?kih to?ki koje služe kao nužna revolucijska mistika i magla obmane i samoobmane (kao golf ...) ...

Prava kriza u RH, koja ?e potrajati dugo, jest što nema krize revolucije imovine i derivata, što sve te?e u prekomjernom revolucijskom bratstvu i jedinstvu (dok svijet stenje), što dugo i sve više funkcionira miroljubiva i aktivna koegzistencije same revolucije i od nje odvojenih smjerova.

Modno-esteska odvajanja srca, želuca i mozga na nekadašnje i nove kolosjeke svojom miroljubivom i aktivnom koegzistencijom sa revolucijom, izazivaju krizu same revolucije.

Spekulacije o budu?em

Ovaj svijet je vatra vje?no živa i sve ovo do sada je, po svemu sude?i, bilo samo zagrijavanje za ozbiljnija takmi?enja, koja ?emo igrati u blago pohabanom i nerehabilitiranom stanju, ali zato svakim danom sve slobodniji od blagodati duge kulturne revolucije derivata nekretnina i novca, sa sve više paljenja prekida?a za minimalno trezveni režim mozga te otvaranje srca i drugih organa za njihove dragocijene funkcije.

Jedinstvenog razlika RH-svijet i stapanje u jedno donosi jedinstvo i razlike o kojim je jedva mogu?e spekulirati na temu šta slijedi idu?ih nekoliko desetlje?a, ali ipak evo malo spekulacije pod logi?nom pretpostavkom da ?e, kao i uvijek, pobjediti život:
- povratak na kolosjeke iskorištenih šansi, tko ne gleda i ne opredjeljuje se za to ode tko zna kojim forsanim kolosjecima. Prijašnje prilike velikih oluja i velikih prodora "(ne)prijatelja" u naše redove odmah potom su iskorištene (Napoleonov prodor, 1848.g., ubojstvo Stjepana Radi?a i diktatura kralja Aleksandra, prodor fašizma i nacizma, prodor staljinizma). Sada su odigrani 40 godina nakon ?istki svih misle?ih ljudi i procesa i odigran je duboki prodor svjetskih derivata u naše derivate te neopisivi me?usobne orgije, nakon ?ega nije održiva moda primitivnog feudalizma, goreg nego onog što ga je uvela Venecija nakon Kandijskog rata;
- ve? sada tržište vapi za knjigama živih i mrtvih kao podlogama za razne nove scenarije. Glumci nisu suvišno zanimanje, ali nema novih predstava niti bilo ?ega ako su svi glumci, i još k tome preekskluzivni;
- toliko je posla, istraživanja i kreiranja oko toga da ve? sada nema vremena ni potrebe za bilo kakvim drugim bavljenjima.

Teku?i klimatsko-tehnološki modni uplivi ja?aju težnje oslobo?enja iz prezahtjevnih iracionalnih revolucionarnih poslova u bavljenje izazovima:
- inovacije se ne mogu izbje?i oko ve?eg djela, pa su te prili?no nepredvidive razne inovativne mogu?nosti teške puno mlrd €;
- novi poslovi se tako?er ne mogu izbje?i, ali su najnepredvidiviji dio, obzirom na krizu povjerenja. Postoji mogu?nost da ?e novi poslovi biti manje teški od ?isto "asptraktnih" stru?nih poslova i inovacija, manji od 5 mlrd € u idu?oj petoljetki, što usložnjava glazbu i predstave;
- vjerojatno ili skoro pa sigurno najve?e nove mogu?nosti posla i zarada su na povjerenju (kao sintezi svega što treba, naro?ito minimalizam toga), obzirom da ni sama duga revolucija nema znanja i povjerenja u sebe i svoje impresivne rezultate, uklju?uju?i imovinu i novac kao imovinu, a sve drugo još manje, pa ?e se samo na slabostima i klopkama te nepovjerenju u idu?oj petoljetki okrenuti bar za 40-50 mlrd € posla a dodatno i kombinanciji toga sa novim izazovima, uklju?uju?i jako puno na sre?ivanju elementarne pameti i podataka. Besplatna beskrajna kontraproduktivna edukacija više nije mogu?a a sam rad i inovacije još manje, pa je revolucija na toj nijansici znanja i pameti gadno zeznula samu sebe i samo za dovoljan 2 ?e vjerojatno morati potrošiti sav dugo i teško sticani kapital (kakav diletantizam ina?e veoma vi?nih i promo?urnih snaga, tako popušiti Tita, Kardelja i sli?ne profesore i akademike, njihove derivat u?enike).

Nakon teku?ih upliva, i poslovanje u prijelaznom razdoblju preobražaja duge kulturne revolucije u kontrarevoluciju i nove izazove dobija profilirane probavno-ekološke obris:
1. oslobo?enje i rehabilitacija, uz velike redukcije revolucije i promjene raznog novim (puno toga ide na smetlište a smetlište žurno seli zbog spašavanja pitke vode ispod)
2. slabost - ve?ina toga s rukom na prekida?u, ili ho?e ili ne?e
3. minimalizam - svega potrebnog i cjeline (zahtjevno, odmah iznad ve?ine)
4. za?udnost i inovativnost, glazba i scenariji se razvijaju stalno i u hodu
5. ljubav za svijet, volja koja jest ili nije
6. u?enje i skepsa
7. pažnja, iš?eznu?e iz uspjeha
8. nešto malo novca.

Prva i druga to?ka su ve? krenule, što pokre?e to?ke 3.-7. a jako ugrožava to?ku 8. U zadnjih mjesec dana se RH jako promjenila oko toga i do kraja velja?e ?e do?i spektakularne promjene, pri ?emu se težište obrata i promjena potpuno ludo dugo a sada dramati?no koncentrira na to?ku 8. "nešto malo novca".

I razdoblje velikih osvajanja i zarada zadnjih 7 godina je iskorišteno, kao puno puta prije, kao zagrijavanje i priprema za velike obrate.

Da je odigrano samo malo druk?ije, velika i duga nezgoda bi bili prividi ne?ega i vje?ni pla?evi beskrajnih elitnih snaga za propuštenim šansama u pijankama. Ovakvo nema nikakve dvojbe - revolucija prekrcana beskrajnim derivatima imovine i financija, raznom kramom, nezadrživo ide dalje a sve drugo svojim putem.

Godina 2.030.

Godina 2.030.g., bez prou?avanja i analiza:
- po nekadašnjim zadnjim linijama obrane diljem Zagreba i domovine, nekad jako nevažnim ostacima ostataka prostora i smisla izme?u jezera Jarun te Vrbana III i Župani?i-Petrine, izme?u Vrbana i Pre?kog, na plo?nicima i parkiralištima, bezli?nim šumskim proplancima i stazama ..., obilježava se 2008.g., 22 godine obrata;
- "Balada" Rudolfa Matza za violon?elo, violinu i klavir na rubu pla?a, u spomen na žive i mrtve žrtve revolucije;
- potom se izvodi "Oda 21. stolje?u" Milka Kelemena, koja koristi stihove Walta Whitmena. U po?ast autoru, kao 1962.g i dalje, u Zagrebu gostuju umjetnici s istoka i zapada, sjevera i juga;
- po Aleji mira postavljeni su spomen znaci na Vicka Andri?a, Antu Star?evi?a, don Franu Buli?a, Vladu Antoli?a, Pavla Vuk-Pavlovi?a, Borisa Papandopula, Nikolu Šopa, Bernarda Bernardija, Ve?eslava Holjevca, Josipa Uhlika i sli?ne, koji se u prilikama kakve jesu nisu dali smesti ...

Komentari

gosp mandataru Vlade u sjeni

gosp mandataru Vlade u sjeni i ministre KPU (Kapitalni projekati i Ulaganja), predsjedniče holdinga Pollitika - sve najbolje Vama i Vašim kućnim ljubimcima kao i naprednim divizijama... Sretna Vam Nova 2030...

''Kako god nas je rezalo, navék je nekak bilo...
minimalizam opet jaše i nitko ne zna kakva nas sve iznenađenja čekaju s te strane…stiglo vrijeme zrelosti i sinteze, kada minimalizam nesmiljeno nastupa diljem nam drage domovine, a i šire, Velikom Domovinom kojoj se približavamo.''

Tko je glasao

"Ovakvo nema nikakve dvojbe

"Ovakvo nema nikakve dvojbe - revolucija prekrcana beskrajnim derivatima imovine i financija, raznom kramom, nezadrživo ide dalje a sve drugo svojim putem."
Može malo obrazloženje????

Tko je glasao

"Ovakvo nema nikakve dvojbe

"Ovakvo nema nikakve dvojbe - revolucija prekrcana beskrajnim derivatima imovine i financija, raznom kramom, nezadrživo ide dalje a sve drugo svojim putem."
Može malo obrazloženje????

Ne samo na protekle izazove (velike spirale derivata novca i mode, EU ...) nego i na nove izazove (obrat spirale derivata novca i mode ...) "naša" revolucija (koja nije naša nego njihova) je odgovorila dosljednim kontinuitetom, a što znači ne samo isto nego to isto jš ama baš u svu pojačano i razvijeno, do ujedinjenog velikog skoka ovih dana, a što je naravno sve zajedno pomoglo da je sve drugo praktički ključno prelomilo i ide svojim smjerovima.

Evo samo šta je revolucija napravila u zadnjih mjeseci, nakon što je i vrapcima jasno oko derivata imovine i novca. Partija i avangrada te prožete mase su zbile i zbijaju redove oko samo upravljanja na zajednički račun, te su u okviru toga sa 100 % za donijeli cca 150 ključnih novih koraka učvršćenja revolucije i velikog skoka kojim bi rješili sve, sve eventualne slabosti dugog puta, preobražaj svega u EU dijamante i plovidbu na najvišim razinama u svijetu, uklonili sve zapreke, povećali stope zarada i esktra kamata nad kamatama ...:
- slabosti su, nakon dugih veoma rubnih bavljenja, rješene klasičnim ali još maestralnijim načinom, sav nekorisni otpad i problemi su pretvoreni u dijamante, što samu revoluciju, partiju, avangardu i sve čini nadbožanskim nezaobilaznim čimbenikom daljnjeg puta. Vir, sanirani Jakuševec koji radi kao vulkan i uništava zadnju pitku vodu, desetljećima nerševani putevi do stupnja da se za najveće korodore u Zagrebu nije od 1971.g. napravila ni crta, sva klasterska i druga sranja ... sve je malim potezima u raznim aktima i mjerama pretvoreno u dijamante;
- nakon povećanja dobiti ZABA od 50 %, sada su državni, gradski i svi drugi novci još objedinjeniji i dignute kamate puno, a što donosi realni jačanje i povećanje 2 x, naravno na zajednički račun;
- aparat će dobit svoje povećanje plaće od 10 %, što je samo blaga sitnica;
- sav kardeljistički samo upravni aparat je blago dorađen i pomaknut da praši po svemu jače nego za doba sedamdesetih;
- lanci trgovine i šverca su također pomaknuti na isti način;
- u svemu oko derivata imovine, koji su na zajednički račun negdje na razini uzurpirano više od osnove a dograđeno na razini puno više od 100 %, u okviru čega je 50.000 € nekadašnja razina za piće u bavljenju tim dizanjem razina a odavno je više, su malim potezima dorađeni u svim djelovima da omoguće spomenuti skok i sajam od 1. veljače 2009.g.;
- na maloumnost se trenutno troši 2x više novaca neko ikada a za nešto znanja je čvrsta 0.

To su samo neke naznake konkretnih mjera.

One ideologijske možemo samo dotaći pomoću vodećih stručnjaka:
- spomenuti Zdravko Tomac, izravni Kardeljev šegrt i mistik, ima za sve više nego ležerna objašnjenja a sada je krovno nadbožanski;
- Vesna Pusić sadašnje težište daje na ispodreferentski birokratizam čitanja kolona broja donešenih EU zakona i nedonešenih, a krovno nadmistično obrazlaže sve kao još neprojektirano društvo, što i o neprojektirano i kao njezina i drugih neprikosnovena projektantska pozicija za idućih 2o godina fascinira Srbiju i BiH te ostale jer su oni još daleko za tim;
- Jure Radić nakon prelaska suvremene organizacije i tehnologije te znanja u kojima se ništa ispravno ne radi i ne plaća s onu stranu svega je već označio da je IGH klaster ne samo vodeći od Triglava do Vladivostoka nego i u EU. Obzirom da je on, kao i prof.dr. Jospipović, još na čelu bar 30 dodatnog, to apsolutna svetska superiornost, koja u konkretnom znači npr. da smo u betonu pod njegovim i vodstvom njegovih divizija debelo ispod razine Republike Srpske (kod nas osnovni propis sadrži 50 greški samo naziva i priključivanja evropskih pratećih propisa, dok oni to imaju relativno uredno), ali je uklonjena ključna minimalistička smetnja za tu svjetsku nadmoć kao npr. činjenica da netko sam, a la do jučer prof Tomičić a prije JUranović itd., to sami i bez novaca rade dosta dobro. To je naoko nevažno ali je zapravo ključno, jer više nema nikakvih pepreka svjetskoj nadmoći;
- vodeći financijski stručnjak i upravljač Ante Čičin-Šain piše da se je sve to znalo, i on je znao, jako dugo, te da je posve opravdano kako je osobno hvalio sve što je kod nas napravljeno, iz razloga defetitizma, dakle posve mističnih razloga ali ključnih za snagu revolucije;
- Ljubo Jurčić je sada shvatio i objasnio da su (on kaže mi, kao i svi, ali taj mi nije mi nego oni) zeznuli sve što se je dalo, iako je dulje predsjednik društva ekonomista i bio ministar, kandidat za premijera itd.;
- da ne gnajvim dalje, samo da istovremeno trebamo stezati kaiš i trošiti sve više (Vidošević ...)

A kuda ide sve drugo to je područje začudnosti, velikih znanja i inovacija ... jer i to ne može izbjeći približnu razinu svjetskog predvodnika, obzirom na tradiciju i još više prethodno ... nešto kao što onaj nobelovac ekonomist radi čuda u Bangladešu, i banku i industriju mlijeka koji tržišno rastu i razvijaju se u tim uvjetima, samo ovdje naravno zahtjevnije u neopisivije, jer se konačno oslobađa opojnosti i nema izbora nego tako, kao što nije bilo izbora u prethodnim zanimljivim vremenima (1991., šezdesete, tridesete ...).

Tko je glasao

- nakon povećanja dobiti

- nakon povećanja dobiti ZABA od 50 %, sada su državni, gradski i svi drugi novci još objedinjeniji i dignute kamate puno, a što donosi realni jačanje i povećanje 2 x, naravno na zajednički račun;

I onda kad ja tim drugovima tvrdim da su uz pomoć ratne i poratne vlasti po nekoliko puta izpraznili trezore, u svrhu ostvarenja interesa podobnih - privatizacija na hrvatski način, da bi se jeftino prodali i sad opet ubrizgavaju kapital uz pomoć bjelosvjetski vešmašina, kroz podobne projekte- dobit veća od 20%, da bi reketarili građane visokim kamatama oni me smatraju kretenom. Ljudi, to je čista diverzija na privredu Hrvatske u interesu derivata nekretnina i financija.
Hvala na osvješćenju legendo!

Tko je glasao

I onda kad ja tim drugovima

I onda kad ja tim drugovima tvrdim da su uz pomoć ratne i poratne vlasti po nekoliko puta izpraznili trezore, u svrhu ostvarenja interesa podobnih - privatizacija na hrvatski način, da bi se jeftino prodali i sad opet ubrizgavaju kapital uz pomoć bjelosvjetski vešmašina, kroz podobne projekte- dobit veća od 20%, da bi reketarili građane visokim kamatama oni me smatraju kretenom.

Biti kreten je bio najveći izraz poštovanja u relacijama sumnji i na najmanje greške kulturne postmodernističke revolucije, ostali položaji su bili samo gori. Ne samo elitne divizije nego i mase prožete neodoljivom privlačnošću šansi što ih taj život na zajednički račun pruža su u takvim razmišljanjima uvijek vidjele ugrozu revolucije i svega.

Ali sada se moda naglo mijenja, i to na više smjerova.

Kod mnogih do jučer fanatično odanih je već sada svatko kreten tko puši te fore. Nije isključena ni prava invazija borbe za povjerenje, pojava da naglo sve te domaće i svjetske snage krenu s novim pušionama, da kao osamdesetih u ex SFRJ/SRH nad svakim tko nešto radi po 150 dušebrižnika nove revolucije pokuša provoditi brigu i pažnju nadzora, davež bez kraja (ali samo pokuša, i da se sve snage ujedine repriza nikada nije ni blizu moćna kao original, a za razliku od onda sada postoje daljinski upravljači i razno drugo).

Zato se pojavljuje nova moda - moda normalnog nemističnog minimalizma, pozitivno poslovanje koje više ne želi ni čuti za sve te mistike. U rječima se čuje misao "izgleda da ćemo sada morati poslovati normalno". Kakav obrat ! Npr. u nekim austrijskim i širim poslovima po Zagrebu neki vodeći lik samo malo pomakao isto, ugovori se tešu bolje i malo dulje nego prije bez odvjetnika i blamiranih vlasnika, ne radi nepovjerenja nego da bi svi sve bolje znali i profilirali te da bi se što više odstranilo sve što smeta i što je blamirano, uključujući kamatarenja i derivate, nakon čega cijeli lanac konačno lakše diše i radi s voljom, kao da je oslobođenje. (Paralelno javljaju da neki drugi, također austrijski i širi lanac, čak navodno elitniji, sve više davi i gubi živce, što logično ne daje ciljane razultate nego sve kasni, pojedinci bježe ...).

Tako već imamo bar 10-ak veoma različitih sustava poslovanja a vrlo brzo ćemo imati puno više, uz dužnu napomenu da mi nikada nismo bili mi (čak ni ja nisam uvijek bio isti ja i u istim ulogama) a Evropa su još manje oni (oni su veoma različiti a modne promjene konačno donose to bogatstvo različitosti).

Tko je glasao

Osim toga što patimo od

Osim toga što patimo od nekakve krize indentiteta i kompleksima se manipulira imamo još jednu stavku koju moramo staviti na dnevni red:

Svijest.

Tek kada ovo proradi uz jednu dobar temelj koji se isključivo bazira na 'moral' čovjeka kao dio društva doći ćemo do spoznaje tko smo i što zapravo želimo.

Tate su nama ostavili golemu zadaću po pitanju pranje obraza i građenje karaktera, toliko golem da smo prihvatili stanje u kojem ćemo i vodu kao i posudu kao i kantu i đeram prodati prije nego što se odlućimo oprati svoje obraze i pogledati se u ogledalo.

Svaka ideologija je nas koštala osi jedne 'ideologija čovjeka'!

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Npr. početkom šezdesetih,

Npr. početkom šezdesetih, u nestašici novca a zamahu razvitka, odlučili su sagraditi zgradu aerodroma za male novce a da ipak nečemu liči. Nakon upoznavanja primjera po Evropi, projektanti Josip Uhlik, Berrnardo Bernardi i konstrukter kojemu ne znam ime su napravili projekt koji sadrži najmanje najobičnijih i najjeftinijih čeličnih profila, običnog stakla i drvenih obloga, koji je kao nešto daleko najjeftinije a stručno, funkcionalno i estetski jako dobro za to doba slične evropske prakse fascinirao i evropske i kolege s istoka i sve. Zgrada je odmah bila u doličnom svjetskom prometu, samo na Muzički biennale Zagreb i na Zagrebački velesajam je dolazilo više respektabilnih svjetskih osoba nego u velike centre.

Usporediti sa sadašnjim "vodećim" stručnjacima Radićem, Kinclom i Neindhardtom te čelnicima i odličnicima (Sanader, Bandić, Marina MD ...), projektom aerodrom i svjetskom nadmoći nad svima (IGH itd.).

Ovo ujedno naznačava smjerove - ovaj drugi smjer je stalno zadržao bar malu tradiciju i nastavke i bez problema za 10x manje novca mete pod sa takvom jednom revolucijom derivata i svjetskom nadmoći, koja u 40 godina nadmoći za cca 3.450 mlrd kuna nije napravila ama baš ni jednu stvar koja ima glavu i rep a samo može sanjati o nečemu što će nekoga znalca zbilja zadiviti te da veliki kapitalni projekti nisu i veliki problem i opasni, pa se sada više nego logično sve više toga okreće na taj smjer i kolosjek, koji je pak stalno držao razinu evropske prve lige, pa mu ne trebaju projektanti Tomac, Vesna Pusić, Jure Radić, Marina MD, Bandić, Mesić, Sanader ..., koji btw nikada nisu projektirali ni napravili ništa a gdje bi još nešto što vrijedi.

Tko je glasao

"vjerojatno ili skoro pa

"vjerojatno ili skoro pa sigurno najveće nove mogućnosti posla i zarada su na povjerenju"
Uz viziju, savjest i sva druga moralna načela poslovanja, povjerenje je dakako, najbitniji faktor ka uspjehu kontrarevolucije.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci