Tagovi

Strana?ki folklor ili za koga glasati

U?estali su tekstovi na temu jednakosti dvaju strana?kih blokova u RH, onog hadezeovskog i onog esdepeovskog. Autori isti?u kako se radi o istim mentalitetskim skupinama, samo su grupirani u dvije parlamentarne stranke i bore se za primat i vlast. Oko sebe okupljaju satelitske nazovi stranke, kojima pak dodjeljuju mrvice sa prora?unskog stola.U hrvatskom društvu stranke nisu reprezentacija interesa društvenih klasa i socijalnih slojeva nego izdvojene interesne skupine koje se bore?i se na izborima za vlast bore za svoj dio prora?unskog kola?a, bilo kroz izravna izdvajanja (seljaci, branitelji, upravni aparat, manjine...) bilo pranjem novca kroz infrastrukturne projekte i javnu nabavu. Kako se u javnosti neprestano stvara privid demokracije (mediji, inteligencija, politi?ari) gra?ani u težnji za spoznajom što se u društvu doga?a zbunjeno pitaju: za koga glasati.

To su pitanje gra?ani trebali postaviti 1990. godine. To je, naime, bilo uzbudljivo politi?ko razdoblje kada su se neukim socijalisti?kim trudbenicima odjednom otvorila vrata „demokracije“. Na politi?koj trpezi su se pojavile zavodljive ponude hrvatski stranaka razli?ite orijentacije, od onih izrazito desnih i „državotvornih“, preko centristi?kih i liberalnih opcija pa i do stranaka socijalne i lijeve orijentacije. Sve su imale atribut 'demokratska' i atribut 'hrvatska'; što nam je trebalo više. Socijalisti?ke mase proizašle iz jednog egalitarnog društvenog sustava, iz kojeg smo po svaku cijenu željeli pobje?i, trebali su sada odabrati na prvim slobodnim i demokratskim izborima politi?ku opciju po svojoj mjeri, kao što u samoposluzi biraju vrstu kruha ili pastu za zube.

Zgodno je ovdje ubaciti nekoliko politoloških definicija i objašnjenja. Ne?e škoditi.

Ta tzv. demokracija rodila se ina?e u poro?ajnim mukama i revolucijama po?etkom 19. stolje?a, kada se na obzoru povijesti pojavila nova civilizacija (industrijska), a njen nositelj je bilo gra?anstvo. Nakon transformacije društvenog pejzaža, nakon stvaranja potpuno novih društvenih slojeva i klasa, rušenje starog feudalnog sustava opredme?enog u monarhisti?kim, autoritarnim vladavinama Europe je bio uvjet bez kojeg se ne može dalje. Upravo je to trenutak ra?anja demokratskih sustava koji su otvorili put daljnjeg razvoja europskih društava. Tako dolazimo do te nove izmišljene institucije, glavne karakteristike demokracije, koja se zove parlament i u kojoj su se našli predstavnici svih društvenih klasa kako bi uredili uvjete svog života. Klase i interesni slojevi su se prije toga organizirali u stranke, da bi zatim svoje zastupnike delegirali u taj parlament da ih zastupaju. U po?etku je bilo nekih ograni?enja prilikom pristupanja izbornom procesu, poput na pr. imovinskog cenzusa pa spolnog, da bismo danas uživali potpunu ravnopravnost: svi stariji od 18 godina mogu pristupiti izborima.

Hrvati su se po?etkom '90-ih našli kao potpuno uprosije?eno društvo. Nakon 45 godine peglanja klasne strukture hrvatsko društvo na izlasku iz socijalizma nije imalo konstituirane klase i slojeve koje traže artikulaciju svojih parcijalnih interesa u parlamentu. Glavnina hrvatskog društva je bila u okvirima tzv. radni?ke klase, nešto malo je bilo tehni?ke i humanisti?ke inteligencije i ?inovni?kog sloja, a to bismo mogli ugurati u tzv. srednji sloj prema sociološkim definicijama. Upravlja?ki sloj društva koncentriran u sloju socijalisti?kih direktora i partijskoj-politi?koj nomenklaturi nije bio klasno-socijalno toliko udaljen od tih nižih slojeva društva. Pa rasponi pla?a su se kretali od 1 : 3,5 pa do maksimalno 1 : 5 u privredi i društvenim i politi?kim organizacijama.

Prelazak u kapitalizam ovako socijalno konstituiranog hrvatskog društva je bio zaista zanimljiv. Na žalost naša humanisti?ka inteligencija šuti o tome. Nakon generalnog pada Isto?nog bloka transformaciju društva u sustav koji zovemo kapitalizam kod nas vode ondašnji pripadnici obavještajnog aparata (Manoli?, Perkovi?, ...) koji pružaju logisti?ku podršku novoj politi?koj klasi stvorenoj od rashodovanih generala, neškolovanih povjesni?ara, nekadašnjih disidenata, a veliki ulogu je odigrala naša dijaspora, pretežno ostaci ostataka nekadašnjih politi?kih i vojnih protivnika u prethodnom ratu. Sli?na je situacija prisutna i u drugim, tzv. tranzicijskim zemljama. Na pr. sada se vidi da su Rusiju preuzeli bivši kagebeovci, ovladali materijalnim resursima, a pod kontrolu stavili vojsku i policijski aparat, i sada su oni nova buržoaska klasa nevjerojatnog bogatstva. Navodno Putin „sjedi“ na teškim milijardama.

Naši gra?ani se na prvim višestrana?kim izborima odlu?uju za ponu?ene im stranke. Najve?i broj je progutao udicu na kojoj je mamac bila nacija, premda su sve stranke imale u svojem nazivu prefiks 'hrvatska', osim onih izrazito lijevih poput stranke Branka Horvata, kasnije Stipe Šuvara i Bebi?a iz Rijeka. Tako smo doživjeli da jedno socijalno homogeno (ispeglano) društvo svoje glasove rasprši po ?itavoj politi?koj skali, od onih izrazito desnih stranaka pa do onih lijevih. Jedinstveni primjer kako politi?ko zaglupljivanje i neiskustvo politi?kog života u klasnom i višestrana?kom društvu dovodi do karikature demokratskog procesa. Najve?a fora tog vremena je bila ideja državotvornosti, premda je u politi?kom i pravnom smislu država formirana još u 2ww, a posebno je državnost oja?ana ustavom iz 1974. godine. ?ak su i granice bile definirane. Ne, to se nije uvažavalo, nego se ovako stvoren parlament i ovako konstituirana vlast opredjeljuje za ideje nekih lunatika koji time nisu bili zadovoljni. Ulazi se u projekt rekonstrukcije naslije?ene države pravdaju?i se dobivenim izbornim legitimitetom, tj. 'željom hrvatskog naroda'.* Unato? Badinteru.

Dakle, na taj na?in konstituirano vrhovno demokratsko tijelo nije odražavalo interese socijalne strukture hrvatskog društva. Umjesto da zastupaju interese svoje izborne baze pri modeliranju društvenih odnosa kroz formu novog zakonodavstva, „naši“ zastupnici promicali svoje osobne interese. Kada se pogleda socijalna pripadnost zastupnika prvih saziva Sabora vidi se da su to za jedan kapitalisti?ki sustav obi?na sirotinja, pa ve? i sama pla?a koju je Tu?man odredio u po?etku rada Sabora djelovala je koruptivno na njih. Umjesto da zastupaju i promi?u interese svojih (kapitalisti?ke) klasa (koje nisu postojale), saborski zastupnici su promicali svoje interese. Oni, zajedno sa istaknutim pojedincima u državnom aparatu, oka?ili su se na državni prora?un, a izvor boga?enja bila je imovina Hrvata koja je 1991. jednim potezom nacionalizirana. Tako je Franjo Tu?man u jednom trenutku postao vlasnik sve postoje?e imovine u Hrvatskoj (privreda, infrastruktura, stanovi...). Umjesto da se kapitalisti?ka klasa formira eksploatacijom prirodnih bogatstava, zemlje, industrije i da tako formirana ulazi u parlament zaštiti to svoje bogatstvo i stvoriti zakonski okvir za daljnji rad, naša kapitalisti?ka klasa nastaje na na?in da kao sirotinja dolazi na vlast, a sa vlasti odlazi potkožena. Glavni izvor boga?enja nije kao u Americi savladavanje prirode, inovacije, proizvodnja, nego se radi o pukom plja?kanju ve? ranije stvorenog bogatstva Hrvata, ina?e generiranog tijekom procesa prvobitne akumulacije kapitala u socijalizmu (radne akcije, industrijalizacija, elektrifikacija...).

I tako, nakon gotovo dvadeset godina kapitalizma, pod pritiskom gore opisanih procesa, ipak smo doživjeli transformaciju hrvatskog društva. Na po?etku ovog perioda ina?e ravnomjerno raspore?eno društveno bogatstvo sada se pojavljuje posloženo na drugi na?in. Kako u ovom vremenu nismo napravili nikakav civilizacijski iskorak, jer to nije imao tko izvesti, nego smo samo „preslagivali“ društveno bogatstvo, hrvatska socijalna slika izgleda danas kao piramida sa širokom bazom i uskim vrhom: mnoštvo osiromašenih sa klasom novope?enih bogataša.

Danas se suo?avamo sa pitanjem razvrgavanja 'društvenog ugovora' kao i po?etkom devedesetih. Više nemamo što za „preslagivanje“, a i vjerovnici nam kucaju na vrata, pa naša društvena elita treba položiti ra?une. Nadam se da nas ne?e povesti u novi rat kao po?etkom '90-ih...

Ovakva društvena slika traži potpuno druk?iju politi?ku nadgradnju. Postoje?e stranke i politike uop?e ne reprezentiraju interese najširih slojeva hrvatskog stanovništva. Hadeze kao klijentelisti?ka stranka je doživjela totalni ekonomski, politi?ki i moralni debakla te u uvjetima ponestajanja goriva ove politike slojevi oka?eni na nju poput branitelja, državnog aparata, ?inovništva ... više se ne može održati. U uvjetima kakvi vladaju oko nas esdepe mora povla?iti neoliberalne poteze, na tragu smanjenja državne potrošnje, što ga u kona?nici legitimira kao stranku koja ne zastupa rad. Dakle, svi oni koji žive od svog rada ne mogu o?ekivati boljitak. A socijaldemokracija je u europskim relacijama u generalnoj krizi i traže se drugi putovi. Stranke okrenute selu poput haesesa, koje u današnje vrijeme predstavljaju rudimentarni ostatak iz prošlog vremena, više se furaju?i na sentimente iz vremena Radi?a i Ma?eka i na ucjenu državnog prora?una za potpore, mogu u svoj program staviti – samoukidanje. Selo kao pojam nestaje sa civilizacijske pozornice, a o?ekivani val kupaca poljoprivrednog zemljišta iz Europe i uspostavljanje industrijske proizvodnje hrane na velikim površinama, svest ?e ovaj segment hrvatskog stanovništva na brojku od 4 – 5 %. Kota? povijesti se ne može vrtjeti natraške. Za kraj bih spomenuo ekstremno nacionalisti?ke i ksenofobne stranke koje svoje uporište nalaze u našim povijesnim mitovima. One i nakon formiranja hrvatske države izvor svoje snage dobivaju na plašenju gra?ana tobožnjom opasnoš?u od komunista, jugonostalgi?ara, velikosrba, židova i Jugoslavena. Plodno tlo (bazu) nalaze me?u najprimitivnijim dijelom hrvatskog stanovništva, a nakon nekadašnjih ideologa (Kandare, Letica...) sada se oslanjaju na nekvalitetno vo?stvo Danijela Srba. U ideološka kola ove politi?ke opcije upregao se i naš novinar sa portala pollitike.

Posebna pri?a su „stranke“ poput HSU-a kod nas ili na pr. Stranka prevarenih štediša iz Srbije. One nisu u suglasju sa politi?kim modelom demokracije, nego su nastale kao rezultat plja?kaškog pohoda naših novih elita. Kao i pojedina?ni predstavnici ili pak strana?ki organizirani (SDSS) naših nacionalnih manjina oni nemaju bitnog utjecaja na politi?ke procese u državi, a po definiciji ?e uvijek ulaziti u koalicije sa vladaju?ima e da bi nešto uši?arili. Mogu biti monete za potkusurivanja u trenucima nadigravanja velikih politi?kih blokova.

Klju?no pitanje ovog mog dnevnika je pitanje politi?kog zastupanja interesa svekolikog hrvatskog naroda. Mislim tu prije svega na pauperizirane slojeve poput umirovljenika, nezaposlenih i loše pla?enih i fleksibiliziranih radnika u privatnim tvrtkama i njihovih obitelji. Njih u parlamentu nitko ne zastupa, a radi se o gotovo 3 milijuna hrvatskih gra?ana. Oni su predmet „socijale“ velikih strana?kih politika.

Drugo pitanje je pitanje zaustavljanja civilizacijskog regresa hrvatskog naroda. Koja je to politi?ka snaga ili socijalni sloj sposoban pokrenuti privrednu aktivnost i riješiti klju?no pitanje od ?ega ?e Hrvati živjeti u budu?nosti?
............................................................
*Franje Tu?mana, Silvestrovo 1991.: „Smirenje srpsko-hrvatskoga trvenja može se ostvariti tako da se nacionalni ciljevi Srbije ostvare i da ona više nema razloga za ekspanziju, a ujedno bi se Hrvatskoj priklju?ilo njezine krajeve, jer je sadašnji hrvatski perec neprirodan… U hrvatskom je interesu da se taj problem riješi na naravan na?in, na na?in kako je bila riješena Banovina. Pri tome bi mogao ostati dio ‘zemljice Bosne’ gdje bi Muslimani imali ve?inu i ta bi država Bosna mogla biti tampon izme?u Hrvatske i Srbije. Time bi ujedno nestala i kolonijalna tvorevina BiH.“

Komentari

Minus

Dnevniku sam još jučer dao minus, a danas sam uhvatio vremena da to i obrazložim.
Veliki je minus što ti sam nisi odgovorio za koga glasati. Svi su loši, politika je kurva, svi su isti, i još se nije rodio tko bi tebe zadovoljio.

A sada poglavlje po poglavlje:".U hrvatskom društvu stranke nisu reprezentacija interesa društvenih klasa i socijalnih slojeva nego izdvojene interesne skupine..." Dakle, ovaj citat potvrđuje gornji minus.

Kažeš:" Socijalističke mase proizašle iz jednog egalitarnog društvenog sustava..." Molim?! Ako egalitaran znači jednak, isti, itd...i to reći za konunitam, a posebno za Jugoslaviju, znači blago napuštanje zdravog razuma.

U trećem odljeljku dociraš i dosađuješ plitkim razmišljanjima o povijesti demokracije. I to pogrešno.

Pogodio si bit demokracije, samo što joj tu bit uzimaš za zlo:" Tako smo doživjeli da jedno socijalno homogeno (ispeglano) društvo svoje glasove rasprši po čitavoj političkoj skali, od onih izrazito desnih stranaka pa do onih lijevih."

Ostatak nije vrijedan komentiranja...

Nevrijedan dnevnik koji ničemu ne služi osim toga da autoru možemo preporučiti da se bavi vrtlarstvom.

Tko nije zadovoljan demokracijom, još postoje oaze komunizma na Kubi, Kini, a bogami i pokoje totalitarno društvo.

Petar Macut

Tko je glasao

StariPil, tvoj komentar nije dobar

Evo zašto:

Veliki je minus što ti sam nisi odgovorio za koga glasati. Svi su loši, politika je kurva, svi su isti, i još se nije rodio tko bi tebe zadovoljio.

Baš suprotno, rekao sam za koga treba glasati. Svaka klasa treba glasati za svoje zastupnike, a rekao sam da cca 3 milijuna Hrvata u ovom trenutku na političkoj sceni nema svoje predstavnike koji bi, na pr. u parlamentu, promicali njihove interese.
Ostale klase trebaju odabrati svoje zastupnike iz aktualne političke ponude: buržoazija neka glasa za liberalnu opciju i konzervativno-demokratsku, oni koji još rade neka glasaju za socijaldemokrate, ako ih mogu zaštititi od daljnje prekarizacije ...

".U hrvatskom društvu stranke nisu reprezentacija interesa društvenih klasa i socijalnih slojeva nego izdvojene interesne skupine..." Dakle, ovaj citat potvrđuje gornji minus.

Ja ne znam kako ti doživljavaš pojam opće korupcije u našem društvu, a osobito u redovima „državotvorne“ stranke. Ja koji nisam bio branitelj ovo čitam kao čin „obrane“ vlastitih interesa političara, a baš ih briga za Hrvate. Kada su političari (stranke) u stanju maznuti milijarde na na pr. izgradnji cesta, onda mislim da su se otuđili od nas običnih građana. Dakle oni nas ne zastupaju, nego „zastupaju“ sebe.

Kažeš:" Socijalističke mase proizašle iz jednog egalitarnog društvenog sustava..." Molim?! Ako egalitaran znači jednak, isti, itd...i to reći za konunitam, a posebno za Jugoslaviju, znači blago napuštanje zdravog razuma.

Ne znam koliko ti imaš godina i da li se sjećaš prijašnjih socijalnih razlika. Ovakve socijalne razlike su karakteristične za latinoamerički kapitalizam. Nikada u svom gradu nisam vidio tako nešto, na pr. da pojedinac kojeg se sjećam iz škole kao vucibatinu i niš koristi odjednom ima čitavu tvornicu. A mi sitnozubani radimo za neku plaćicu, more nismo vidjeli 20 godina, a djeca nam po svoj prilici neće otići na ozbiljno školovanje. Roditelji su nam na skromnim mirovinama (2 – 2,5 tisuća kuna), a svoje nećemo niti dobiti kako nam je krenulo.
Ovo o čemu pišem ja nazivam drastičnim socijalnim raslojavanjem koje ranije nisam viđao. Ja sam se kao dječak družio sa sinom direktora poduzeća u kojem je moj otac radio i mi smo stanovali u podjednakim stanovima. On je na pr imao bolji auto od mog starog, da i imao je vikendicu sa malim vinogradom. I td.

U trećem odljeljku dociraš i dosađuješ plitkim razmišljanjima o povijesti demokracije. I to pogrešno. Pogodio si bit demokracije, samo što joj tu bit uzimaš za zlo:" Tako smo doživjeli da jedno socijalno homogeno (ispeglano) društvo svoje glasove rasprši po čitavoj političkoj skali, od onih izrazito desnih stranaka pa do onih lijevih."

Želio sam reći koliko su ti socijalistički građani bili glupi kada su davali glasove na pr liberalima. Pa zna se tko glasa za liberale u normalnim zemljama. To sigurno nisu šljakeri. Zatim smatram da su bili budale jer su glasali za tzv. državotvorne stranke, a ove su ih „olakšale“ za tvornice, radna mjesta, mirovinski fond su im opelješili, prodali im banke (prije toga ispraznili), telekom... Ne znam tko to normalan raditi u normalnim državama...
Poruka je: šljakeri moraju glasati za šljakerske stranke, a ne za buržujske...:)

Sada bih nešto rekao o tebi. Ti si sigurno branitelj u mirovini, a nemaš niti 50 godina...

Tko je glasao

Da te ispravim

Nisam branitelj. Imam 30 godina.

Petar Macut

Tko je glasao

@Richard tvoji stavovi su

@Richard

tvoji stavovi su konzisteni s društvenom teorijom koja klasni sukob vidi kao osnovni i određujući za cjelokupno društvo. Problem je što se ta teorija razišla s empirijom i to još davnih '70 godina prošlog stoljeća. Da spomenem samo jednog od najutjecajnijih sociologa tog vremena Alaina Tourainea koji je vršeći empirijska akcijska istraživanja došao da uvida da se društveni sukobi odvijaju na više osi i da onaj klasni nipošto ne determinira situaciju u društvu i pravac njegova razvoja. Štoviše, pokazao je svu ideologičnost koncepta klasne svijesti i u ropotarnicu povijesti bacio manje više svu vulgarno marksističku sociologiju.

Drugi i još gori problem nastaje kad se ovu prevladanu socijalnu teoriju koristi kao okvir za razumijevanje i objašnjavanje političkog sustava modernih zapadnih demokracija. Uglavnom si točno situirao nastanak političkih stranaka u kontinentalnoj Europi, ali si zaboravio da je upravo to interesno političko organiziranje dovelo do kolapsa višestranačkog demokratskog sustava i širom otvorilo vrata totalitarnim pokretima koji su europske narode odveli u Drugi svjetski rat. Nakon tog krvavog iskustva, kontinentalni europski stranački sustavi prolaze kroz neprekinutu evoluciju pri čemu se rastače (iako još uvijek nije nestala) ne samo njihova klasna afilijacija, nego i nekadašnje čvrste razlike između konzervativnih kršćanskih demokrata kao predstavnika desnice, liberala kao centra i socijaldemokrata kao ljevice.

To se naravno poklapa sa društvenom zbiljom u kojoj središnji društveni konflikt mijenja svoju os i gdje njegovi akteri javno artikuliraju svoju političku agendu. Ekološka problematika je jedna od tih osi (ili fronti, ako hoćeš) sukoba koji je generirao ne samo globalni pokret za zaštitu okoliša (s bezbroj grana i varijeteta), nego i zaista novu i respektabilnu političku stranku. Drugi, i najrecentniji, društveni sukob odvija se oko kontrole virtualnog prostora tj. interneta (uz što ide i pitanje pristupa znanju, kulturi i informacijama kao duhovnim javnim dobrima) koji je takđer iznjedrio novu političku stranku. Da li će Internacionala Piratskih stranaka biti jednako tako uspješna, ostaje da se vidi.

U svakom slučaju, tvoja teza o "cca 3 milijuna Hrvata" koji da u ovom trenutku nemaju svojih predstavnika u Saboru stoji, ali ja bih ju svakako obrazložila drugačije od tebe, polazeći od činjenice da sadašnje parlamentarne stranke zastupaju samo svoj, partitokratski, interes. Zahvaljujući upravo pojavi jedne teške političke anomalije kakva je HDZ, naš stranački sustav je degeneričan tj. klijentelistički i tako pogodan za dilove i ucjene različitih interesnih skupina. Nadam se da ti je ipak poznato da kad su interesi u pitanju, ideologija (a još manje ideali) ne igraju nikakvu ulogu. U interesno podijeljenom političkom (upitno je može li ga se tako uopće zvati) sustavu, maksimalni stupanj demokratičnosti je korporativna demokracija (u nas je to gospodarsko socijalno vijeće), parlament je marginaliziran, a sva politička moć koncentrirana je u izvršnoj vlasti. Takav politički sustav je danas pred kolapsom, jednako kao i pred WWII.

nemesis

Tko je glasao

tata kupi mi auto

kupit će ti tata sine, kad narasteš

odlično si napisala nemesis,
ali predlažem dopunu
uz koju analiza naše sadašnjosti ali i budućnosti
postaje jasnija
i manje pesimistična

Zahvaljujući upravo pojavi jedne teške političke anomalije kakva je HDZ, naš stranački sustav je degeneričan tj. klijentelistički i tako pogodan za dilove i ucjene različitih interesnih skupina.

msilim da hdz nije teška anomalija
nego pravilo
degeneričan i klijentelistički je bio sustav koji smo imali prije hdz-a
sustav koji smo naslijedili od komunističke partije
jedini kojeg je u svojem životu upoznala većina
kadrova hdz-a

hdz je jedna faza oporavka hrvatskog društva
kao «gripa» koju preležiš nakon cijepljenja
ide nam na bolje

luka

Tko je glasao

nemesis, analiza stvarnosti

Nemesis, analiza stvarnosti traži neki alat. Za potrebe ovog portala kreirao sam virtualni lik Richarda, a politički sam ga pozicionirao na lijevom dijelu spektra. Stoga koristim i analitički aparat iz naslijeđa marksističke filozofije a i iskustva društava temeljenih u nedavnoj prošlosti na tom idejnom konceptu.

Zbog pojednostavljenja stvari poigravam se klasnim ustrojem društva te u odnosu na Zapad proglašavam socijalizam besklasnim, premda je u 80-ima Josip Županov izučavao društvenu stratifikaciju hrvatskog društva, odnosno utvrđivao je znanstveno tko tu koga j.... Takvo raslojavanje koje je on otkrio nije zasnovano na razlici u bogatstvu, nego se radi o upravljačkoj moći, a sa time su vezane i neke privilegije.

Ono što me osobno zanima u svjetlu prethodne teorije i tih empirijskih istraživanja jest pitanje tko zapravo može izvršiti transformaciju hrvatskog društva prema građanskom konceptu i na koji način. To bi se starinskim rječnikom zvalo 'restauracija građanskog društva' ili kontrarevolucija. Znači, koje su to sile u naoko egalitarnom društvu koje to pritiskom u socijalnom kotlu kreću obaviti. Kada se to projicira na klasični stranački ustroj političke pozornice pitam se kako bi stvarno trebala izgledati distribucija stanovništva u političke blokove tipa lijevo-desno-centar. U dnevniku konstatiram kako je to sve čudno, a uzrok te nelogičnosti vidim u proizvodnji nacionalističkog softvera koji vrši homogenizaciju društva, odnosno davanju političkog legitimiteta (na izborima) garnituri koja će nas kao spasiti od te vanjske opasnosti. Tako je isplivala na političku scenu snaga okupljena oko hadezea, ogrnuta plaštem državotvornosti, antisrpstva, domoljublja, što sve izmiče bilo kakvoj ozbiljnoj sociološkoj analizi.

Nakon dvadeset godina sustavnog propadanja „društva, ljudi i države“, kako kaže Zdravko Mršić, mi se zapravo suočavamo sa problemom vodstva zajednice, odnosno pitanja društvenih elita. Time se pod znak pitanja postavlja sam pojam demokracije ili drugim riječima odnosa između demokracije, politike, republike i zastupanja. Jacques Ranciere pojednostavljeno rečeno iskazuje „mržnju prema demokraciji“ koja je nastupila nakon razdoblja kada se legitimitet na vlast i upravljanje dobivao na osnovu 'porijekla', zatim na osnovu 'znanja', a sada se to isto dobije na osnovu 'izbora'. Tako se u igri pojavljuju oni koji „nisu za tu igru“, pojavljuje se carstvo beskrajnih želja pojedinaca iz modernog, masovnog društva. Ishodi su neizvjesni, što vidimo i na našem primjeru, te stoga Ranciere to proglašava bolešću koju zovemo demokracija. Pregledavajući video koji je ovdje ponudila Veli Jože čuo sam također misao našeg uvaženog Zdravka Mršića kako je naše sadašnje vođstvo (politička klasa, Vlada) katastrofalno, što nehotice potvrđuje gornje teze.

I dok mi tako brijemo o sadašnjosti na obzorju se rađa novo društvo sa novom igračkom – internetom, koji revolucionira sve odnose. Već i za to novo stanje postoji 'teorija', a i „klasna podjela“ novog društva. Tako švedski sociološki dvojac, Jan Soderqvist i Alexander Bard, kojima se pridružuje i naš nedavno preminuli akademik Adolf Dragičević, društveni pejzaž vidi uskoro podijeljen na dvije „klase“: netokraciju i konzumterijat, a klasičnu demokraciju vidi u ropotarnici povijesti. Većina stanovništva bit će isključena iz procesa upravljanja društvom, jer naprosto neće biti dorasli novim izazovima. Ako se tome pridoda činjenica da je 21. stoljeće tzv. biotehnološko stoljeće, što otvara niz etičkih i političkih pitanja upliva u samu prirodu naše vrste, onda je očito da su pred nama zaista izazovna razdoblja...

Tko je glasao

Znanja gospodaru, znanja - plizzz!

Bi li ti nama malo nacrtao gdje ti to vidiš demokraciju i kaj je to za tebe demokracija - ja sam ti sa sela i te institute nikako da shvatim!

Tko je glasao

prosto i jednostavno = najbolje

"Ključno pitanje ovog mog dnevnika je pitanje političkog zastupanja interesa svekolikog hrvatskog naroda."

Prosto i jednostavno je najčešće i najbolje rješenje!

Neka Bozanić osnuje stranku - ima i stado i infrastrukturu, a interes hrvatskog naroda, katoličke većine mu je vjekovima poznat. Ni program ne mora pisati, napisan je pradavno a niti članske iskaznice izdavati jer su svi članovi već u ovozemaljskom i onom drugom tefteru. Zabludjele ovčice iz stranke izbacuje jedino Sveti Petar.

Preostala svjetina, nekrštena ili pogrešno krštena neka, ko u pravoj demokraciji, posluži kao vječna oporba.

:)

Tko je glasao

Bube, jako dobro i

Bube,

jako dobro i sarkastično.
:) :) :)

Mirtaflora

Tko je glasao

Ime stranke

Zaboravih prvi ponuditi ime stranke: "Hrvatske ovčice", u boji CocaCole

Tko je glasao

Bube, molim te, pročitaj

Bube,

molim te, pročitaj poziv na vrhu komentara ispod moga teksta "Neverending story"
Dobrodošao za mišljenje i komentare.

Iskreno
Mirtaflora

Tko je glasao

očekivano

richard, očekivana analiza događaja opisanih riječima "kako mali ivica vidi raspad jugoslavije", zanimljivije i točnije nego prošli post, no još uvijek daleko od objektivnog što je rak rana mnogih koji se hvataju tipkovnice na ovom websiteu. kako definirati objektivnost, pa jednostavno, vani je par ljudi napisalo solidne knjige o raspadu jugoslavije u kojima se ne uzimaju baš toliko relevantne rezolucije ceka, kardeljeva remek djela i hvalospjevi o socijalističkoj arkadiji na balkanu. zaboravlja se da je ta arkadija fasovala 20 mrld $ duga, sa hiperinflacijskom spiralom, konstantnim padom standarda, netransparentnom i krutom državno kontroliranom ekonomijom osuđenom na propast u slučaju izlaska na međunarodno tržište. otprilike ono što sada čeka kubu, treba izaći iz toplog castrovog gnijezda punog guane i malo zalepršati među burzama wall streeta, hong konga itd i tresnuti u blato. pa onda početi od početka, motika, traktor, srp, čekić, i malo rada, a manje priče o savršenom društvu.
u takvim uvjetima nacionalizam je bio šibica koja je potpalila već napuhanu bačvu baruta, on je bio povod ali ne i uzrok. uzroci leže na drugim mjestima i samo su djelomično u brojanju krvnih zrnaca i tzv. sukoba civilizacija. kao što duboko grlo kaže, a često ga citiram, uvijek prati lovu, i riješit ćeš mnoge naizgled nerješive zagonetke. u slučaju jugoslavije koja je nastala kao tampon zona između istoka i zapada, kao i kod pravih tampona, kada se napune krvlju i istroše smisao postojanja, tampon jednostavno baciš, tako je padom berlinskog zida ta brdovita zemlja na balkanu postala nepotrebna i trebalo je malo "demokratizirati", na jenkijevski način. kao narod bira slobodu....
ta nesretna demokracija svakako nije nastala u 19 stoljeću ( abeceda- demos-kratein, gdje se prvo glasovalo, periklo, atena, itd., tipka refresh, parlamentarna demokracija je nastala malo kasnije u engleskoj kao instrument ograničenja apsolutne vlasti kraljeva, a revolucije o kojima govoriš su vjerojatno događaji oko francuske revolucije, koja je također kao i ova naša hrvatska malo zabrazdila i u konačnici dovela do napoleona-čitaj apsolutizma (ovdje mali napoleončić iz trgovišta).
kraj pvog seta...

Tko je glasao

Robot, nisam pisao o raspadu Jugoslavije

Pišem o fenomenu 'demokracije', tj. o tehnikama artikuliranja i moderiranja specifičnih interesa društvenih klasa. Riječ je o 'demokratskoj proceduri' koja se po meni svela na demokratski folklor, izborno zavođenje, politički marketing i slično. Postojeće stranke (u Saboru) ne reprezentiraju socijalnu strukturu hrvatskog društva, a osobito to nisu radile '91..

Napravio sam malo duži povijesni uvod kako bih objasnio da ne mogu postojati stranke bez klasa, a to smo upravo imali '91.. U tako kratak tekst nisam mogao ubaciti sve revolucije sa građanskim predznakom (1848.)

Tko je glasao

pitanje postavke

mislim da si nepotrebno razvukao oštricu sa uvodom u postfeudalna društva jer je svijet na kraju XX stoljeća preko vrata pregrmio dva rata, ponovno dijeljenje karata, blokovsku podjelu, raspad blokova, sovjetskog saveza, i konačno sjedimo na rubu bezdana globalne financijske, energetske i tko zna kakve krize. bez kriza ljudi nisu naučili funkcionirati.
temom si otvorio nekoliko mogućih smjerova tipa; a što bi bilo da je umjesto tuđmana izabran paradžik, veselica ili da je savka uzela uzde u ruke.
osobno mislim da stoji urbana legenda o tome da su vrhovi politike, vojni i obavještajni vrh dobili naznake o raspadu istočnog bloka i rusije i svatko je htio zauzeti najbolje pozicije nakon tuluma, a milošević je u početku imao najbolje startne pozicije, podršku eagleburgera, lovu vojnu i policijsku silu federacije, no sve je to potratio na našu sreću...
najveći problem nije tranzicija, već nespremnost da se sa tranzicijom nosimo, i da je rad osnova prosperiteta društva a na kreketanje o povijesnim zabludama, političkim opcijama i sličnim bedastoćama kojima nas desetljećima uveseljavaju. pored toga u državi se desetljećima kroz sve pore društva provlači dilentatizam, političko podobništvo i korupcija.

Tko je glasao

najveći problem

najveći problem nije tranzicija, već nespremnost da se sa tranzicijom nosimo,

točno,
stara elita, koja je bila relativno solidno posložena unutar sebe , ali monokulturna
odnosno preveć isključiva prema vrlo značajnim slojevima društva
ali ipak spremnija na reforme
ali nesposobna voditi
mogla je bolje gledati u budućnost

nego novokompinirana elita
koju je stvorio hdz i tuđman
služeći se starim komunističkim matricama

luka

Tko je glasao

dobro pišeš, ali ...

vrlo dobro pišeš, ali okolina i nehotice djeluje na ljude
franjo tuđman nije bio napoleon
bio je, i ostat će hrvatski de gaulle,
na vlast je došao izborima
na vlasti je bio, jer je dobivao izbore
demokratski

luka

Tko je glasao

nažalost luka

nažalost luka francek je potratio krasnu priliku zbog svoje sklonosti koncentraciji vlasti, i u krajnju ruku bio je prestar za dovršenje započetog posla, kasnije se više bavio marginalnim stvarima umjesto da je državu demokratizirao i oslobodio je okova prošlog sustava; no očekivati to od čovjeka koji je puno dugovao mnogim stranama od norvala do udbe je iluzorno. no on je htjeli to mnogi ili ne prvi hrvatski demokratski izabran predsjednik.

Tko je glasao

A na vlasti bi vjerojatno bio i dan danas

da nije umro!

Hrvatska je demokracija vječito mlada, da ne kažem infantilna.

Uvijek se nekako provlači teza da je "bolje zlo koje poznamo nego (potencijalno) dobro koje ne poznamo". Ili pak ona "ovi su se barem već nažderali, pa bolje da ne puštamo nikog novog (gladnog) na kopanju".

U tome leži tajna pasivno-negativne selekcije, koja nam se uvijek iznova događa.

Tračak svjetlosti u memljivom tunelu hrvatske demokracije bio je izbor Josipovića, gdje su hrvatski glasači ipak pokazali da im se više ne da slušati udaranje u iste stare gusle. Ta se svjetlost, na žalost, slabo održava i sporo širi.

A kopanja je, na žalost, gotovo sasvim prazna!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Čast Tuđmanu za zasluge,

Čast Tuđmanu za zasluge,

bilo je teško u ratu voditi zemlju, te bi se i bolji i karakterniji od njega možebiti i poskiznuli.

No,ako je on izbore dobivao demokratski i ja sam također izborna pobjednica .

Tuđman nije demokraciju shvaćao, ta on je bio Titov general.

A da je bio demokrat ne bi promovirao 200 bogatih obitelji, valjda dvjesto mafijaša i njihove žene & djecu.

Njegovao je kult ličnosti, puštao je drapačoze i lopine i mafijaše poput malog ivića, a još većeg pašalića da razulareno pod njegovim ravnanjem čine što žele.

Nije daleko od njega odmakao ni šaljivi Mesić, koji nas je udavio gomilom glupih viceva, koji su valjda bili magla za muljavine pod stolom.

No, tko sam ja da sudim?? o tako veleuvaženim ljudinama poput njih dvojice???

Meni je mjerodavan sud povjesničara, napr. mladog i monadama neopterećenog Tvrtka Jakovine.

I molim Vas bez uvrede, samo mislim drugačije, našto kao i Vi, imam pravo.

Mirtaflora

Tko je glasao

mirta ne ljutim se

mirta

ne ljutim se nimalo
nisam ja nefer niti opsjednut
samo pokušavam ne kriviti ogledalo
i tito je njegovao je kult ličnosti, puštao je razne mangupe
ali
živio je u doba socijalizma, gdje se razlike u moći nisu preslikavale u razlike u bogatstvu
(ne nismo bili jednaki, bilo je isto 200 ili 2000 posebnih obitelji, koji su ljetovali u posebnim vilama, za CK i generalštab)
nevolja je franjina što je živio kraće
i što je njegov izbor, (koji je u biti preslika titovog)
pretiskan na podlogu tranzicijske ekeonomije

zamisli na trenutak
da je franjo uspio provesti odvajanje razdruživanje hrvatske
ali u takvoj svjetskoj političkoj situaciji
da je u hrvatskoj mogao preživjeti socijalizam
hdz bi bio slika i prilika skj-skh iz 50-ih i 60-ih
godina kad je franjo tuđman bio u naponu snage

zamisli obrnuto
da je tito uspio uvesti kapitalizam
ne, to nije moguće
sloboda koju bi donijelo tržišna privreda nužno bi izazvala
gubitak kontrole srpske politike
i raspad jugoslavije s više ili manje krvi
jedino da je bilo nekako angažirati jugoslovene za nositelje kapitalizma ...
avangarda u avangardu
e to je možda i moglo ....
(to je probao marković, ali kasno kad više nije bilo dovoljno iskrenih jugoslavena)
.

luka

Tko je glasao

vuk je sit, ovce nisu na broju

Francek u svakom slučaju nije uništio sjeme zla nego ga je razvio do kraja.

Koji bi odgovor bio na tvoje ključno pitanje, kada pitanje možda i nije najpažljivije postavljeno. Odnosno što je interes svekolikog naroda. Da li je taj narod (građani) ima neki zajednički interes. Čini mi se i da si pretjerao sa brojkom onog dijela građanstva na koji se pozivaš (pretpostavka npr. za umirovljenike kada kažeš, da je to dio umirovljenika sa nižim mirovinama). Naime veliki dio zaposlenih (radili-neradili) je onaj koji je na tzv. državnim jaslama. Gigantske privatne firme su takođe na državnim jaslama. Dakle manji dio je onaj koji hrani te državne jasle i taj dio je potpuno udavljen (dakle srednji i manji poslodavci i njihovi zaposlenici). Ne bi se reklo da je hup taj koji zastupa taj dio. To je ne zastupljni dio gospodarstva koji zapravo ima potencijala i radnog i iniovativng. Nada da će se njega sada još strpati u sušilicu ne bi li još koja kaplja se iscijedila, je iluzoran (unatoč tome ima još jakih pokušaja sjedanja na isisavanje proračuna, ali to je samo isisavanje po navici - onoga što se po gigantskim kamatama zadužuje vlada).
Odnosno zastupali ili nezastupali neki taj dio društva, on se ne može ignorirati unatoč ogromnom trudu. Srednji i mali poduzetnici po svuda su motori gospodarstva. Sada umjesto obrnuto, do kraja se sjeda na nešto čega više skoro nema.
Dakle jedini spas ovoj i bilo kojoj drugoj vladi je u hitnoj infuziji ovog dijele ako misli imati ovcu cijelu, ali vuk mora svakako biti u kavezu.

Tko je glasao

Od nečega se mora živjeti

Osim pitanja oblikovanja i izražavanja interesa sukobljenih društvenih klasa u RH, što bi se trebalo odvijati u 'demokratskoj proceduri', pri čemu bi naglasak bio na proklamiranoj 'socijalnoj državi', na kraju teksta sam naznačio problem stvaranja društvenog bogatstva. Jer pravedna, socijalna, dioba može postojati samo ako se stvori nova vrijednost.

Dakle, osim fenomena 'demokracije' dotakao sam se i 'stvaranja nove vrijednosti'. Kada se pogleda krivulja ekonomskog rasta u posljednjih 20 godina kod nas onda se vidi da mi stojimo na mjestu. U isto vrijeme ogromno njemačko gospodarstvo ostvaruje stabilne stope rasta od 2-3 % godišnje. Uglavnom je proizvodno i to sa proizvodima sa velikom dodanom vrijednošću (složeni). I sada je Merkelica pronašla rješenja, otvorila je nova tržišta.

Na žalost mi to u novoj državi još nismo riješili, a ovih posljednjih 20 godina smo se baviti samo otimanjem imovine, a ne stvaranjem. Tako ja naša buržoaska klasa nastala otimačinom, pranjem love, prevarama... što se sada razotkriva.

Tzv. mala privreda koju spominješ može egzistirati kao dodatak velikim korporacijama (u klasterima). Na pr. njemačka automobilska industrija okuplja na tisuće malih proizvođača. Nešto o tome je napisano u knjizi Gradovi i bogatstvo naroda, Jane Jacobs.

Tko je glasao

Uočavam da se ovi ekonomisti

Uočavam da se ovi ekonomisti više manje slažu u stavovima, osim jednog debelog uskakanja u usta, čini mi se Mršić: nekretnine su ljudi zaradili pa nije u redu da se lupi porez na nekretnine, a onda ide zaključak da zapravo nitko nije ništa zaradio jer odavno živimo na kreditima, to jest, jesmo radili, mislili smo da smo zaradili ali očito nismo.
Pa je zapravo zaključak: nismo zaradili te nekretnine. Zato i biramo stalno iste ekipe koje su zapravo usuglašene, oporba nema i bojimo se promjene. Da nismo tako „potkupljeni“ već odavno bi borali vlast ili oporbu a ne ove farsične nesposbne neznalice koji ništa ne razumiju osim: ja tebi ti meni.

Inače Mršića za presjednika vlade, Lovrenovića za ministra gospodarstva, Kulića financija...cca tako nekako

Tko je glasao

nekretnine su ljudi zaradili

nekretnine su ljudi zaradili pa nije u redu da se lupi porez na nekretnine

Pitanje poreza na nekretnine uopće nije pitanje jesu li nekretnine zaradjene (i plaćene) ili nisu.

Oporezivanje nekretnina je pitanje opredjeljenja da dio poreznog tereta ponesu i vlasnici nekretnina kao naknadu za koristi koje uživaju, kao npr.:

- pravna i fizička sigurnost u vezi s vlasništvom nad nekretninama (sudovi, katastar, policija, itd.). Jasno je da vlasnici nekretnina koriste te usluge države više nego nevlasnici, pa je red da tu razliku i plate

- prisvajanje rente društvenog kapitala u smislu stvarnih (i neostvarenih, a društveno korisnih i mogućih) prihoda koje generiraju nekretnine(povećana efikasnost privredjivanja, povećanje najaminine, porast vrijednosti nekretnine bez ulaganja kapitala i rada, itd.), neovisno o trudu i zalaganju vlasnika (primarno zbog položaja i veličine zemljišta koje nekretnina zauzima).

Osim toga, vlasništvo nad nekretninama uglavnom dobro korelira s porezno-plaćevnom sposobnošću, pa porez na nekretnine zadovoljava opće prihvaćeni princip u suvremenoj demokratskoj praksi da "najšira ramena nose najveći teret".

Jasno je da kupci nekretnina, slično kao i kupci dionica, u cijeni koju su voljni platiti anticipiraju i sve buduće koristi koje će ostvariti nekretninom (odnosno prodavatelji cijenom koju traže kompenziraju gubitak svih koristi koje inače mogu očekivati), pa se naglo uvodjenje značajnijeg poreza na nekretnine (opravdano) može smatrati nepravednim, pogotovo u slučaju mladih koji su tek kupili svoju prvu nekretninu. Zato je potrebno postepeno uvodjenje, kako bi moglo doći do prilagodbe na nove okolnosti.

The Observer

Tko je glasao

Svi ljudi su na svoje place

Svi ljudi su na svoje place platili porez, zatim su kod gradnje platili PDV na sve sto su ugradili u svoju kucu. Nekretnina ne donasa nikakvu dobit, ali odrzavanje te ist kosta i to ne malo.

Da neko placa porez na najam koji dobiva od iznajmljene nekretnine je u redu, Samo ovak uzet porez na ono sto se ima i osobno koristi, je pljacka.

Tko je glasao

Zar i ti sine brute

Mutis vodu.
I ono sto je placeno kreditom je zaradjeno jer kredit treba i vratiti (o troskovima i kamatama da ni ne govorimo).
Mislim sa se to zove anticipirani dohodak ili tako nekako.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ne, ne mutim, obrnuto

sada kada se napokon čuje više od jednog koji logično razmišlja, onda mi je ovo upalo u uho.
Osim toga je jedan dio koji su oni malko zamutili, a taj je o "prevarenim" građanima, ali onda i sami konstatiraju da je svima odgovarao npr. fiksni tečaj ...... odnosno ne prave se samo blesave "elite" nego je uzajamna ta ljubav.
Razumijem da bi radikalnijim stavom izazvali samo odiozu, pa je možda ovakva mala nelogičnost nužna.
Naime ako netko stalno krade plodove tvoga rada, tada niti ti nisi zaradio. Lopov daje malo od ukradenog i ti si zadovoljan. To stvara opću kulturau neplaćanja i nebrige oko stvarnog rada i proizvodnje. To otupljuje prozivanje lopova lopovom, jer i ti postaješ lopov. to je jedna sinergija.
Naime tvoja još nerođena djeca tebe nisu ovlastila da ti u njihovo ime kupiš pokretnine ili nekretnine uz utjehu da je to sve za njih

Ja ti ovako čisto arhitektonički razmišljam, više u smislu talesovog poučka

inače, osim konstatacije da smo zapravo u stanju gorem nego li Grčka, sve ostalo je stvarno napokon optimistično

Tko je glasao

Hvala!

Propustio sam to pogledati...

Esenciju je izrekao Zdravko Mršić:
...da smo u kontinuiranom propadanju - naroda, ljudi i države...

Tko je glasao

Pogledaj 3/4 i 4/4! Ono što

Pogledaj 3/4 i 4/4!

Ono što tupi Golgota, što tupim ja, što je tupio Voda nekoć...

Izigravanje čl. 1 st. 3 Ustava! Nema pojedinaca, nema demokracije, samo varanje kako bi se zaštitilo neometano bogaćenje i pljačka odabranih, valjda bogom danih!

Na kraju emisije Mršić zaključuje - revolucija bez krvi izbornog zakona!

Lesar je imao šansu to napraviti, a nije! Sve stranke postupaju protuustavno i to ovaj narod nikako da shvati i još se sprema na izbore - dati svoj blagoslov prijevari.

Niti jedna stranka ovo ne može riješiti, već samo narod. Kulić navodi brojku od tisuću četiristo i nešto ljudi - uvijek jednih te istih - koji se na sceni muvaju već 20 godina!

Ako ih sad ne maknemo, s nama je gotovo.

Problem je da nemamo koga staviti na vlast, ako se stranke ne očiste od krpelja i počnu funkcionirati demokratski, u skladu s Ustavom!

Tko je glasao

Ono što tupi Golgota, što

Ono što tupi Golgota, što tupim ja, što je tupio Voda nekoć...

Izigravanje čl. 1 st. 3 Ustava! Nema pojedinaca, nema demokracije, samo varanje kako bi se zaštitilo neometano bogaćenje i pljačka odabranih, valjda bogom danih!

sorry ja jednostavno ne prihvacam stav da je proporcionalni izborni sustav sam po sebi protuustavan i da znaci zatiranje demokracije. mozda bi mi kao zrela i iskusna demokracija to trebali objasniti nedemokratskim lopovcinama, poput onih u skandinavskim zemljama. stovise, mislim da je vecinski izborni sustav opasniji za demokraciju od proporcionalnog (mada oba imaju svoje prednosti i mane). a pogotovo ne mogu prihvatiti raspravu (sto golgota stalno cini) koja se uvijek i u potpunosti svodi na tu tezu.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Nije sve za

Nije sve za svakoga:

http://pollitika.com/kako-su-ustase-postale-quotnevini-hrvatiquot#commen...

no to ne mijenja činjenicu da u Ustavu upravo piše to protiv čega zboriš!

dobro poslušaj Mršića na početku 3/4 - to ti je izvor sveg nepotizma, korupcije i sličnih pogubnih pojava u ovom našem društvu.

a kao ljevičar, možeš malo proučiti i program spavača u SRP-u. šteta što spavaju otkad među nama više nema Šuvara.

evo: http://www.srp.hr/program.doc

Tko je glasao

no to ne mijenja činjenicu da

no to ne mijenja činjenicu da u Ustavu upravo piše to protiv čega zboriš!

Članak 1 stavak 3 Ustava:

Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

gdje tu piše da proporcionalni izborni sustav nije ustavan?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Buđenje će biti bolno - bolan bolno!

Hatz, obzirom da si ovim komentarom bahato naglasio da si odan vojnik partije koja živi na proporcionalnom sustavu probat ću ti pojasniti ono kaj ti uz sva upinjanja na zadnje noge ne možeš dokazati. Ako stavak 3. kojeg si citirao lijepo govori o tome da narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika koji dakle tada i dobivaju mandat za predstavljanje ondak tebi kao školovanom intelektualcu mora biti jasno da upravo taj citat određuje da taj izbor svojih predstavnika ne može biti delegiran stranci kao fantomskom nosiocu izvornog legitimiteta naroda tj ne može stranka umjesto naroda određivati ime i prezime osobe "mojeg predstavnika" u parlamentu, a kaj sada bezobrazno čini na bazi prešutnog oligopol sporazuma stranaka. Da, upravo to piše da je proporcionalan sustav neustavan doduše drugim riječima ali oprosti ne trebaju mi šexove vratolomije da pročitam to kaj piše. Jesam li u pravu, naravno - inače bi odavno dobio odrađeni pravorijek Ustavnog suda o ocjeni ustavnosti Zakona o izboru zastupnika u HS i izborima u lokalnoj samoupravi koji godinama teta Jasna drži bunkerirano po naputku šexa. Znaš li kaj bi značilo kad bi Ustavni sud priznao da je njegov sastav izabrao nelegalni Sabor. Grrrr....
Upravo taj famozni "1.3." je dokaz da su hrvatski građani taoci udruženog zločinačkog pothvata šexovih jahača (čitaj jebača - hapača) rumene kadulje. Zahvaljujući takvima kao ti koji nekritičkim sagledavanjem SDP-ovim vratolomijama produžavaju agoniju običnih ljudi koji u svakodnevnoj trci za preživljavanjem nemaju cajta da proniknu u srž onoga kaj je pisac htio reči. Obzirom da polako prodire svijest o nelegalnosti institucija na bazi "1.3." - najprije don Grubišić, sada i explicitno ekonomist Mršić mislim da otrežnjenje političkih zabluda jeste u napredovanju, al da će biti bolno - jako bolno, nažalost. A HAZU i intelektualna javnost neka i dalje mantra o potrebi masovnog izlaska na birališta - nema kaj, pravi matrix.

Tko je glasao

boli i jako smrdi

Hvala @Golgota na strpljivom,sažetom objašnjenju. Možemo li očekivati dnevnik
"Čekanje pravorijeka" sa Tvojim potpisom?

Tko je glasao

Ogledalce, ogledalce - Ustavnog suda

Ta priča ti je obrađena OVDJE!

Tko je glasao

nije samo šeks nego i arlović

Golgota,

nemojte zavaravati svojim prozirnim floskulama politički neuko članstvo Pollitike. Bio bih zadnji koji bi branio Šeksa, ne samo zbog njegove fiškalske nego i udbaške prošlosti ("sova", "kolega" itd) ili zbog njegovog akronima "ilat" (identificirati, locirati, aretirati, transferirat) u progonu Gotovine po kojemu će ući u hrvatsku noviju povijest kao jedan od istaknutijih nacionalnih izdajnika.

Međutim ovo što vi natovarujete Šeksu nije isključivo njegova krivnja. Veća je krivnja na SDP-u i njegovom ustavnom kreatoru Mati Arloviću. Sjetite se da je 2000. godine kad su na vlast došli Mesić i Račan na snazi bio tzv. božićni Ustav, koji je u ono doba i trebao biti takav s polupredsjedničkim sustavom. Račan je imao divnu priliku da se zajedno sa svojim partnerima predstavi kao istinski hrvatski socijaldemokrat. Ni prvi ni drugi atribut nisu mu kao starom komunističkom aparatčiku bili na pameti, jer ga je zanimala samo vlast i to osobna, pa je čak, ako se sjećate, bio u vezi nekih ovlasti u sukobu s predsjednikom Mesićem.

I što je učinio. Od polupredsjedničkog sustava Ustav je pretvorio praktički u kancelarski sustav u kojemu je predsjednik vodeće parlamentarne stranke, uz svoje poslušne zombi-glasača te strančice-satelite, najmoćnija politička osoba u državi. Tako smo dobili Račana jednog komunističkog birokrata, njega je naslijedio bahati Ivo Sanader, a sad imamo nesposobnu Jadranku Kosor.

A sve bi bilo drukčije da se Račan potrudio, a to mu kao komunističkom funkcionaru nije bilo ni na kraj pameti, da konačno primijeni st. 3. čl. 1. Ustava na koji se vi pozivate. Jednostavno je trebao promijeniti izborni zakon i dati šansu pojedincima (većinski model), nad strankama-partijama (razmjerni model). To naravno nije učinio kao što ne će učiniti ni jedan premijer koji se bira po postojećem izbornom zakonu.

Po mojoj analizi koju sam prezentirao Zoranu Milanoviću nakon posljednjih saborskih izbora, istine radi, ti su izbori SDP-u ukradeni, a krađu je izvršio glavom i bradom predsjednik Vrhovnog suda i po toj funkciji predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Branko Hrvatin, treba li reći da je uoći raspada Jugoslavije bio posljednji partijski sekretar OOSK Okružnog suda u Zagrebu. Tu analizu Zoran Milanović nije prihvatio, jer mu je sasvim ugodno u oporbi, a nema nikakvu odgovornost. I nema teorije da izazove, a to svakim danom svojim ponašanjem potvrđuje, izvanredne izbore.

Je li vam sad jasno, kakvu igru igrate, svjesno ili nesvjesno. Ipak se slažem s jednom vašom ocjenom, "da su hrvatski građani taoci udruženog zločinačkog pothvata", samo bih dodao dvije vodeće stranke HDZ-a i SDP-a.

Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Kolo matrixa

Slavek, mislim da briješ na suho kaj se tiče moje inputacije nečega kaj samo ti vidiš. SDP je odavno po meni obična liberalna stranka socijalno po nekim vrijednostima desnije od HDZ-a. Ali ja Slavek ne govorim o dvije partije- stranke, ja govorim o oligopolu političke zločinačke organizacije koju konstruktivnim pritiskom ulice treba jednostavno pomesti jer 20 godina glume predstavnike naroda i - hapaju. Ak ti ovo nije jasno morem ja to napisati i na čirilici - u moje vrijeme se i to učilo a bogme ju i ti dobro znaš!
A glede šexovih jahača-jebača, nisu to samo članovi HDZ-a Slavek - čitav spektar u njih 113 stranaka!

Tko je glasao

imena čine stranku

Golgota,

moram vam priznati da ste vješti u manipulaciji, pri čemu vas ne može izvuči zagrebački žargon, jer se njime ništa ne rješava, a tema se spušta na kavansku razinu.

Oni koji čitaju moje i vaše komentare lako će zaključiti da ne brijem na suho, jer ovdje se radi o političarima koji vode stranke, a ne o partijama. Kao što sam u svojim dnevnicima i komentarima apostrofirao s jedne strane Tuđmana, Šeksa, Sanadera, Kosoricu i druge čelnike HDZ-a ukazujući na njihove grijehove, tako sam ukazao i na SDP-ove čelnike, Raćana, Linića, Milanovića, Arlovića, Leku i druge tzv "socijaldemokrate". Da se poslužim vašom konstrukcijom, svi su oni na čelu zločinačke organizacije, a instrument preko kojega provode svoju politiku je Hrvatski sabor. Izbjegavajući personalizaciju krivnje za ovakvo stanje vi gospon-drug Golgota ne radite ništa drugo nego manipulirate.

U Hrvatskom ssboru se izmjenjuju na vlasti samo te dvije partije-stranke i sve dok se u njemu ne budu birali pojedinci a ne stranačke liste nikakvog pomaka ne će biti u ovoj zemlji.

Vi ste dovoljno intelegentni da ovo razumijete, ali uporno furate svoju štancu. A moje je mišljenje da je Račanova ekipa imala priliku promijeniti stanje u Saboru pa i u državi da nisu boljševici i komunjare. Iluzorno je očekivati od HDZ-a da će učiniti ono što je trebala učiniti vodeća oporbene stranka, a narodu još nije dogorjelo do nokata da bi izišao na ulice. To je međutim druga tema.

stojte mi dobro.

Tko je glasao

izborom svojih predstavnika -

izborom svojih predstavnika - ne stranaka, dakle, neposredno.

da se radi o fer pleju, osim što unutar SDP-a stalno vedre i oblače jedni te isti koji se međusobno štite (zadnje si mogao čuti u nedjelju Nu2 Jovanovića kako štiti Linića i Stazića, pa se ja pitam zašto ja malo ne mogu besplatno na Brione), na površinu bi isplivao i ti, a ti si OK, samo ne kužiš. Jer u Ustavu također piše da se i stranke moraju ponašati demokratski, što ne znači oligarhija, već svaki pojedinac ima pravo kandidirati se i pobijediti. Na likalnoj razini funkcioniraju, ali ne i na nacionalnoj - to je već stvar deala i dogovora, a što nije demokratski. To je također bitno jer u svakoj stranci ima jako puno kvalitetnih ljudi koji se nikada ne uspiju probiti i djelovati u skladu sa uvjerenjima i programom jer, naravno, nisu u skladu sa interesima oligarha u strankama. Pa ja vjerujem da i u HDZ-u ima dobrih i poštenih ljudi - ali nisu u igri!

Ako ne oformimo nekakvu grupu nacionalnog spasa i zajedno sa znanstvenicima ne napravimo taj radikalni rez, mene izbori u RH više neće vidjeti. ALI, kad bih mogla glasati za Hatza ili Štefana sa liste SDP-a, a skužila sam da su pošteni i pametni, onda bih izašla na izbore. A ne da kamarila bulumenta odlučuje koja će šuša koja nema veze s mozgom zastupati moje interese u parlamentu!

Znaš što - dođe mi da Pusićki, Čačiću i takvima doslovce prepustim brigu o mojoj djeci ako se mom mužu što dogodi i ja ostanem sama s njima, a bez posla! Osim za sebe i svoje, što je bilo koja od tih žena (Pusićka, Kosorica, Antunovićka, Ingrid...) napravila za ovo društvo?

Samo ja, pa ja, pa ja...a narod? a demokracija?

Tko je glasao

učili su, učili od srijede do petka al se nisu makli

richarde

šteta truda i vremena
izložio si nam niz vlastitih predrasuda
sudova koji su naslijeđeni, upijeni, od ranije, i svaka nova informacija samo se slaže kao novi sloj, a temelj predrasude se više ne propituje
i to si uobličio u naizgled učen, stručan tekst

zanimljivo jer pokazuje koliko malo informacija o realnosti u hrvatskoj
ima u ljudi koji se smatraju lijevim intelektualcima

zastrašujuće ako tako misle i drugi
a bojim se da ih i u sdp-u ima

jer se na takvim temeljima ništa ne može izgraditi
nikakva reforma provesti
žali bože izbora

luka

Tko je glasao

luka, daješ samo paušalnu kritiku

Naznači nešto konkretno pa ćemo napraviti smirenu analizu naše stvarnosti...:)

Tko je glasao

najveća fora unatoč badinteru

Najveća fora tog vremena je bila ideja državotvornosti, premda je u političkom i pravnom smislu država formirana još u 2ww, a posebno je državnost ojačana ustavom iz 1974. godine. Čak su i granice bile definirane. Ne, to se nije uvažavalo, nego se ovako stvoren parlament i ovako konstituirana vlast opredjeljuje za ideje nekih lunatika koji time nisu bili zadovoljni. Ulazi se u projekt rekonstrukcije naslijeđene države pravdajući se dobivenim izbornim legitimitetom, tj. 'željom hrvatskog naroda'.* Unatoč Badinteru.

luka

Tko je glasao

Richard gubitnik

Richard,
prije svega ovaj citat u kojemu ste me apostrofirali:

"Kotač povijesti se ne može vrtjeti natraške. Za kraj bih spomenuo ekstremno nacionalističke i ksenofobne stranke koje svoje uporište nalaze u našim povijesnim mitovima. One i nakon formiranja hrvatske države izvor svoje snage dobivaju na plašenju građana tobožnjom opasnošću od komunista, jugonostalgičara, velikosrba, židova i Jugoslavena. Plodno tlo (bazu) nalaze među najprimitivnijim dijelom hrvatskog stanovništva, a nakon nekadašnjih ideologa (Kandare, Letica...) sada se oslanjaju na nekvalitetno vođstvo Danijela Srba. U ideološka kola ove političke opcije upregao se i naš novinar sa portala pollitike".

Kao uporni ideolog propalog političkog, dakle komunističkog, i državnog uređenja, dakle kao jugonostalgičar koji je očito svoj zanat izučio u nekoj ideološkoj komisije SK svi koji drukčije razmišljaju na ovom hrvatskom prostoru su "ekstremno nacionalističke i ksenofobske stranke". Ako tko priziva kotač povijesti, onda ste to upravo vi, jer ne možete prežaliti, kao velikoSrbin ili možda Jugosloven, propalu državu u kojoj ste očito prosperirali, pa imate razloga da žalite za njom.

Potrudili ste se da napišete jednu tipično ideološku kobasicu kako je u toj vašoj propaloj državi sve bilo idealno, pa čak da je i Hrvatska imala vlastitu državnost, što je notorna laž. Čak i kad se komunizam kao svjetski pokret počeo raspadati u Hrvatskoj je vladala tzv. "hrvatska šutnja", budući da su najznačajnije pozicije u SRH držali ili Srbi ili Jugohrvati, a jedan od vodećih partijskih ideologa nije se ni smatrao Hrvatom nego Portugalcem. Vjerojatno ste i vi jedan od takvih pa plaćete za propalom federacijom koja je od samog početka, bilo kao kraljevska ili kasnije komunistička država mogla opstojati samo kao nedemokratska i totalitarna.

U vašem komitetskom traktatu ima niz podvala i komunističkih kontrukcija, kao na primjer da Hrvatski sabor kao "vrhovno demokratsko tijelo nije odražavalo interese socijalne strukture hrvatskog društva". Hrvati su prvi put nakon 1945. godine dobili mogućnost da na slobodnim izborima izraze svoju političku volju, pa su je i izrazuili, a vi to podvodite pod tvrdnju da Sabor nije "odražavao interese socijalne strukture hrvatskog društva".

Dajte Richard budite pametni. Možete svoje partijske litanije prodavati neukim i nostalgiičnim članovima Pollitike, ali oni koji razmišljaju svojom glavom ne padaju na vaš lijepak. Osnovni problem kod vas je što svako hrvatstvo, budući da vi zbog nacionalne pripadnosti nemate osjećaj političkog hrvatstva, kao što ga nemaju ni u Pupovčevom SDSS-u, proglašavate ekstremno desničarskim. Tako ste i mene, ne imenujući me, svrstali u tu skupinu, iako ni jednim istupom nisam nikad podržao takvu političku opciju. Kod vas je na žalost u pitanju fobija od slova "H", pa vam je svako hrvatsko, osim ako nije jugohrvatstvo, ekstremizam.

Za vas imam jedan savjet: ako vam se ne sviđa Hrvatska i život u njoj, sasvim vam je lako prijeći na Istok ili čak na mrski Zapad. Ali nigdje više nema ideološkog poretka za kojim uzaludno kukate, jer se kotač povijesti ne može vratiti. U tom slučaju ljudski suosjećam s vama.

Tko je glasao

Hrvatstvo

Već i najveći Hrvati počinju shvaćati da se H(h)rvatstvo ne može jesti, bilo ono s velikom ili malim H(h), kad ćete i vi?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

jugoslavenstvo

Hrvatstvo se ne može jesti, a jugoslavenstvo ne samo da je nejestivo već se pokazalo i ubojito.

Jugoslavenstvo je otrovnije od panterovke, olovne rudoliske, bijele i zelene pupavke, te podmuklije i od crvenjače:
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http://www.boletus.hr/slike/oznake/sm...

Tko je glasao

Hrvatstvo

Ja ne mislim da je alternativa Hrvatstvu (s velikim H) nekakvo jugoslavenstvo, ali ni obratno.

Hvala na informacijama o gljivama otrovnicama, ali ne brini - ja gljive ne jedem. Ni pljesnjive sireve. Toliko toga drugoga ima na trpezi.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

A u čemu je alternativa

A u čemu je alternativa Hrvatskoj?
Za Hrvatsku kao samostalnu državu na referendumu se izjasnilo više od 90% građana. Takvi su je i obranili od jugoslavenstva, ili bolje rečeno velikosrpstva pod maskom jugoslavenstva.
Jugoslavenstvo je mrtvo.

U Srbiji je rehabilitirano četništvo, a ono je u kontradikciji s idejom jugoslavenstva.
Time se jugoslavenstvo u Srbiji demaskiralo i pokazalo svoje pravo lice- totalno pljesnjivi sir (neplemenite i nejestive gljive), koji su silom nudili po Vukovaru, Škabrnji, Voćinu, Sarajevu, Srebrenici,Kosovu...

Hrvatska ima svoje probleme koji nisu nastali zbog toga što su Hrvati u svojoj državi Hrvatskoj, već zbog toga što mnogima nije bila i nije po volji. Takvi su se upregli u kolo s ljudima i institucijama kojima su vjera i nacija: novac i zadovoljavanje vlastite pohlepe.
To je sila koja uništava i druge zemlje u okruženju, pa čak i one koje su same nametnule takve standarde.

Oni koji lopovluk stalno pripisuju hrvatstvu su zlonamjerni i ne mogu preboljeti postojanje RH. Ne boli njih toliko lopovluk, koliko im smeta sama Hrvatska.

Tko je glasao

Alternativa

Alternativa (H)hrvatstvu, koji pretežito pokazuje svoje ksenofobično-nacionalističko-netolerantno-korumpirano lice, je poštena i pravna država u kojoj su svi pred zakonom jednaki i u kojoj svi imaju jednake prilike, a koje ostvaruju odgovornim i poštenim radom, te humanističkim odnosom spram zajednice, te time doprinose boljitku svoje države, kao i boljitku šire društvene zajednice (svijeta).

Nisam ništa novo rekla (world peace:), ali na žalost ni ti!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

poštena i pravna država u

poštena i pravna država u kojoj su svi pred zakonom jednaki i u kojoj svi imaju jednake prilike, a koje ostvaruju odgovornim i poštenim radom, te humanističkim odnosom spram zajednice, te time doprinose boljitku svoje države, kao i boljitku šire društvene zajednice (svijeta).
Ovo stoji, a ti vrijeđaš Hrvate u njihovoj državi riječima "hrvatstvo pretežito pokazuje svoje ksenofobično-nacionalističko-netolerantno-korumpirano lice".

Za mene je hrvatstvo u narodu i on ga je kroz ova silna stoljeća sačuvao od lopova svih vrsta: i stranih i domaćih.
Svatko tko lopovluk, bilo kojih pojedinaca, pripisuje svim Hrvatima i hrvatstvu je sam ksenofobičan i nacionalistički netolerantan.

Jugoslavija je razvila pravu histeriju prema nacionalnosti Hrvat i ovo prozivanje hrvatstva ksenofobičnim, nacionalističkim, netolerantnim i korumpiranim su odrazi te histerije i nemirenja s postojanjem RH.

Nekima je postojanje Hrvata i Hrvatske, provokacija koju teško podnose.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci