Tagovi

Što nedostaje demokraciji ?

Država je vrsta organizacije ljudskog društva na određenom teritoriju. Državi je osnovna funkcija zaštita određenog načina proizvodnje, ekonomskih odnosa i društvenog poretka te u tom pogledu koristi legitimna sredstva javne prisile. U robovlasničkom,feudalnom,kapitalističkom ili staljinističkom "socijalizmu" ona je čuvar klasnog društva.

Ona nastaje ili je preuzimaju izrabljivači i njihovi vazali u državnoj upravnoj birokraciji kod kojih je koncentrirana socijalna i ekonomska moć da bi u pokornosti izrabljivali većinu državljana te države i čak državljane koji su u vazalskom odnosu sa nadmoćnijom državom.

Od pamtivijeka interes svih radnih slojeva je objedinjen zajedničkom željom, željom za oslobađanjem od otuđenih i odnarođenih manjih socijalnih grupa koje prisvajaju višak proizvodnje te onemogućuju svaki oblik ekonomske slobode iz koje proizlazi objektivna sloboda svake osobe te zajednice. Te povlaštene manjine organiziraju autokratske države ako im se narod organizirano ne suprostavlja.Pojam autokratskih država se odnosi na pojam monarhija gdje nosioc državne vlasti je monarh čiji mandat nije dobiven od društva te nije podređeni društvenom nadzoru. Moderne monarhije tvrde da su monarhi simbolični nosioci vlasti i tu svoju "simboliku" viješto skrivaju pod lažnom maskom "narodne tradicije i nacionalnog povijesnog ponosa".Često su autokratske države nazivane demokratskim a biti su podvrsta monarhija.

U demokratskim državama funkcije državne vlasti vrše organi koji po svom oblikovanju i sustavu izražavaju stalnu vezu između društva i države.Takve države zovemo republikama jer nosioci vlasti su čitav narod ili samo dio naroda.
Republika znači zajednička imovina a država držanje državine što znači vladanje posjedom.Republika,kao i država može biti demokratska ili aristrokratska. Narod obično plebiscitom ostvaruje svoj suverenitet koji može biti, također, samo privid suverenosti.Često demokratske republike imaju povlašteni sloj kojeg ne prepoznajemo kao neku modernu aristrokraciju uslijed jake ideologijske propagande koja proizvodi "strah od terorizma" ili "protunarodne neprijatelje" tako da se široki slojevi što više razjedine i da se stvori subjektivni osjećaj zajedništva sa vlastitim izrabljivačima. U tu svrhu država se prezentira pretjeranom upotrebom državnih simbola, proizvodnjom raznih spektakla nacionalnog ponosa i sl. Najčešće je taj pojam demokratske države odnosno pojam demokratske republike samo mrtvo slovo na papiru.

Da bi shvatili nijansu kojom razlikujemo autokratske države od demokratskih morali bi razmisliti što je to demokracija?

Demokracija, ukratko, je oblik upravljanja državom u kojem navodno sudjeluje cijeli narod. Ta demokratičnost se najčešće provodi putem izabranih predstavnika.Predstavnička demokracija je sistem vladavine većine uz osiguranje političkih prava manjine te osobnih političkih prava svakog građanina da bude biran ili da bira predstavnika. Demokracija se može mjeriti, uspoređivati sa ostalim državama ili sa filozofijama. U tom uspoređivanju kvalitete demokracije se gleda odnos tolerancije, pravde, jednakosti i zajedništva. O tim odnosima ovisi kvaliteta demokracije a ne o količini raznih političkih stranaka.

Demokracija se ostvaruje putem demokratskog odlučivanja. Demokratsko odlučivanje funkcionira putem izabranih predstavnika. No međutim, to "odlučivanje" u predstavničkoj demokraciji se temelji na apstraktnom građaninu koji je izoliran pojedinac u izbornom procesu pa se čitava logika izbornog procesa svodi na strančarenje i suparništvo političkih stranaka koje uglavnom bacaju "lažna obećanja", parole/slogane i koriste sve moguće najnovije tehnike marketinga koje kroje populizam odnosno kult ličnosti. Biranje demokratskih predstavnika se može najbolje usporediti sa navijanjem za omiljeni nogometni klub gdje smo vođeni uglavnom emotivnim reakcijama a ne razumom. Druga mogućnost koju nudi predstavnička demokracija je mogućnost da osoba bude aktivna i "aktivnija" u okviru stranke. Kroz strančarenje građanin "aktivnije" sudjeluje u odlučivanju tko će biti njegov predstavnik. Ili postaje aktivan u odlučivanju ako se kandidira.Ta druga mogućnost demokratske slobode se svodi, dakle na strančarenje gdje vlada logika "stranačke stege" koju određuje stroga centralistička stranačka hijerarhija u kojoj glavne odluke opet provode malobrojni "novoaristrokrati" koji su nositelji stranačkih funkcija i koji "ne znaju" osmisliti demokratski poslovnik pa se odlučivanje svodi na "lobiranje" i bavljenjem samih sa sobom jer je najvažnija stranačka funkcija tko će koga istisnuti na toj hijerarhijskoj ljestvici. Iz tog razloga stranke ne rješavaju goruće probleme društva.

Iz tih ii tih gore navedenih razloga nastaje treća i to rastuća skupina ljudi koja ne sudjeluje uopće u demokratskim izborima što dokazuje da u predstavničkoj demokraciji nedostaje demokracije.

Osim predstavničke demokracije, to jest pored nje postoji mogućnost formiranja delegatskog sistema koji se temelji na organiziranoj povezanosti birača u zajdenicama u kojima ostvaruju osnovne i bitne životne društvene potrebe.Tim novim korakom bi omogućili apstinentima konkretno sudjelovanje u društvenom odlučivanju. Da bi se formirao delegatski sustav izbora mora postojati interes i i povezanost građana koji omogućuju uvjete izbora i odlučivanja na radnom mjestu i mjestu gdje živimo.Dakle, birači povezani kroz lokalne sindikalne ogranke ili sindikate na radnom mjestu, putem udruga i putem nestranačkih odbora u svojim mjesnim zajednicama bi mogli činiti bazu delegatskog sistema i time bi bili ostvareni uvijeti da se omogućuje izvršavanje volje građana kroz sve političke skupštine u državi. Delegatski sistem nije način izbora, nego je poseban oblik društvenog odlučivanja koji bi u sve njegove razine unosio elemente stvarne neposredne demokracije koja bi uzrokovala realni razvoj decentralizacije društvenog sistema.Decentralizacija našeg sistema je izražena kroz Ustav RH i kroz zakone o lokalnoj samoupravi. Također se uvjetuje Ustavom pravo građana na neposrednu demokraciju ali su zakoni i provođenje tih prava građana daleko od demokracije ali su zato jako blizu manipulacije koja prikriva autokratske oblike vlasti. Dokazivanje da zakoni nisu u skladu sa Ustavom RH treba biti glavna uloga svih demokratskih snaga društva koji bi objedinjeni stvorili Savez građana svih radnih slojeva te kroz taj Savez zahtijevati da je nužno stvarati funkcionalne pravne okvire koji će osnažiti stvarnu lokalnu samoupravu. Dekoncentracija centralne upravne vlasti također mora biti interes tog vanstranačkog Saveza građana jer bi se određene funkcije centralne uprave prenjele i na predstavnike delegatskog sistema u postotku srazmjernim sa brojem apstinenata koji nastaje prilikom stranačkih klasičnih izbora.Time bi prisilili stranke na odgovornije ponašanje. Oni bi zajedno sudjelovali u imenovanjima službenika i namještenika u društvenim institucijama na svojim teritorijalnim jedinicama, a decentralizacijom bi se prenjele pojedine funkcije na lokalna predstavnička tijela uz suodlučivanje odnosno sudjelovanje i delegatskih predstavnika Saveza građana.Time bi omogućili razdvajanje politike i profesije.

Od društvenog samoupravljanja treba razlikovati pojam i ideje današnje samouprave. Društveno samoupravljanje može se primjeniti i razviti samo onda kada se dogodi radikalna promjena vlasničkih odnosa tj. kada se stvore uvijeti podruštvljenja sredstava za proizvodnju nakon zakonskog poništenja pretvorbe gdje bi vratili tj. privatizirali oduzetu radničku imovinu na taj način da se radnicma ravnopravno dodjele djelovi njihove zajedničke imovine sa kojima ne bi mogli trgovati, niti ih nasljeđivati, ali bi mogli upravljati sa viškom prihoda i planirati investicije vlastitog prihoda kojeg mogu udružiti svojevoljno u proširenje proizvodnje, u društvenu stanogradnju ili podjeliti među sobom kao regres.O procesima organizacije rada bi odlučivali radnici na svom radnom mjestu, također, putem delegatskog sistema unutar poduzeća jer ionako radnici upravljaju tehnikom organizacije proizvodnje i razmjene roba. Ideja današnje samouprave nastaje u okviru privatno-vlasničkog društva koje negira udruženo vlasništvo i samoupravu radnika u svojim radnim organizacijama pa ideja današnje samouprave računa na državu i pruža samo mogućnost decentralizacije radi olakšanja državnog upravljanja imovinom i ljudima. Stvarno odlučivanje građana putem Zbora građana koje sazivaju demokratski izabrani predstavnici stranaka se izbjegava raznim manipulacijskim tehnikama.Dakle primjenom same decentralizacije i jačanjem lokalne samouprave neće se moći razraditi ideja radničkog samoupravljanja niti nadovezati razvoj takvog novog ekonomskog odnosa.

Savez građana (Savez zborova građana) bi trebao biti najmasovnija društvenopolitička organizacija koja bi povezivala sve radne slojeve društva,članove sindikata i udruga te njihove organizacije. Tako bi narod od prostog puka postao politički organizirani narod koji bi svojim različitim mišljenjima i prijedlozima utjecali na odluke ustaljenih državnih organa. Savez svoje metode rada na svim nivoima izabranih delegacija trebao bi temeljiti na dogovoru,a ne na preglasavanju. Glasanje o kandidatima i o bitnim stvarima mora biti uglavnom tajno a odluka ako je moguće postići, da bude jednoglasna što znači da svaki sudionik ima pravo da iznese činjenice ukoliko je protiv ili za neku odluku jer se dokazalo da često većina nije uvjek u pravu jer joj nije prezentirana istina već najčeše samo poluistine sa dozama laži.Savez građana mora u svoj rad uključiti sve građane bez obzira na ideološke i druge razlike uz uvijet da su zainteresirani za poništenje pretvorbe i nemoralne privatizacije, da prihvaćaju pravo radnika na udruženo društveno vlasništvo jer je ionako svaka institucija braka i obitelji u stvarnosti samo jedan jednostavni oblik društvenog vlasništva, obitelj predstavlja i oblik udruženog rada,obitelj je oblik radne orgnizacije u kojoj o raspodjeli odluke donose punoljetne osobe. Dakle, tko je sebi umislio da je čitav narod maloljetan pa da ga treba usmjeravati jedino pomoću predstavnika političkih stranaka?

Kroz Savez (zborova) građana aktivisti raznih nevladinih udruga,sindikata,informiraniji pojedinci i sl. bi na zborovima građana u svojim mjesnim sekcijama informirali javnost što je to stvarna objektivna sloboda, što je to istinska demokracija, i zašto je nužno stvaranje radničkog pokreta kroz kojeg bi ostvarivali svoja veća građanska prava i njegovali stečenu demokratsku i ekonomsku slobodu. Savez građana koji bi djelovao na svojim osnovnim teritorijalnim jedinicama ne bi bio stranka već bi bila organizacija slobodoljubivih građana koji bi negirali višepartijsko jednoumlje koje negira pravo na radničko samoupravljanje poduzećima koja su oni ionako stvorili svojim radom. Višepartijsko jednoumlje negira pravo građana na udruženo vlasništvo a populistički zagovara obitelj koja se temelji na udruženom vlasništvu i radu te je njihova ideologija totalno kontradiktorna.Višepartijsko jednoumlje štiti malobrojnu kastu koja je amoralnim zakonskim metodama otuđila radničku imovinu i izrabljuje društvo u cijelini. Metode rada Saveza građana treba osmisliti kroz neki početni Savez građana u kojeg bi se uključile udruge i pojedinci a prvi najbitniji zadatak rada po mjesnim sekcijama bi bilo buđenje shvaćanja širokih slojeva građana o nužnosti da odbacimo misaone okvire koje nam nameće mala skupina povlaštenih izrabljivača.

Komentari

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=R-jWxVmLt64

Ovi na HTV-u nisu objavili emisiju na zahtjev In Medias Res "Rekordna nezaposlenost i dužničko ropstvo građana! Ima li spasa Hrvatskoj? Zanima li političare kako žive građani?" u kojoj je gostovao Slavko Kulić 12.3.2012 a objavili su emisiju od 14.3.2012.
Koja cenzura!!! http://www.hrt.hr/index.php?id=174

Tko je glasao

Nama komunistima se

Nama komunistima se predbacivalo da hoćemo ukinuti osobno,
vlastitim radom stečeno vlasništvo; vlasništvo koje tvori temelj svake
osobne slobode, djelatnosti i samostalnosti.
Radom dobiveno, ste čeno, osobno zarađeno vlasništvo!
Govorite li o malograđanskom, sitnoseljačkom vlasništvu koje je prethodilo
građanskom vlasništvu? Mi ga ne moramo ukidati, razvoj industrije
već ga je ukinuo i svakog dana ga ukida.
Ili pak govorite o modernom građanskom privatnom vlasništvu?
A da li najamni rad, rad proletera, stvara njemu neko vlasništvo?
Nipošto. On stvara kapital, tj., vlasništvo koje iskorištava najamni
rad i koje se može uvećavati samo pod uvjetom da rađa novi najamni
rad kako bi ga opet iznova iskorištavalo. Vlasništvo se u svom
današnjem obliku kreće u suprotnosti kapitala i najamnog rada.
Promotrimo obje strane te suprotnosti.
Biti kapitalist ne zna i samo zauzimati neki isto osobni, nego
društveni položaj u proizvodnji.
Kapital je zajednički proizvod i može se pokrenuti samo zajedničkom
djelatnoš!u mnogih članova, u krajnjoj instanciji čak samo
zajedničkom djelatnošću svih članova društva.
Kapital dakle nije nikakva osobna, nego društvena moć.
Kada se dakle kapital pretvara u zajedničko, svim članovima društva
pripadaju!e vlasništvo, onda se time ne pretvara osobno vlasništvo u
društveno. Mijenja se samo društveni karakter vlasništva. Ono gubi
svoj klasni karakter.
Okrenimo se najamnom radu.
Prosječna cijena najamnog rada je minimum radne najamnine, tj.
suma životnih sredstava nužnih da se radnik održi u životu. Ono
dakle što najamni radnik prisvaja sebi svojom djelatnošću dostaje
samo za reprodukciju njegova gola života. Mi nemamo namjeru
ukinuti ovo osobno prisvajanje proizvoda rada u svrhu reprodukcije
neposrednog života, jer je rije o prisvajanju koje ne ostavlja nikakav
isti prihod iz kojega bi proizašla vlast nad tuđim radom. Mi želimo
samo ukinuti bijedni karakter ovoga prisvajanja u kojem radnik živi
samo zato da bi uvećao kapital i samo tako dugo dok to zahtijeva
interes vladajuće klase.
U građanskom društvu živi rad je samo sredstvo za uvećanje
nagomilanog rada. U komunističkom društvu nagomilani rad je samo
sredstvo za proširenje, obogaćenje i pospješenje životnog procesa
radnika.
U građanskom društvu vlada dakle prošlost nad sadašnjošću, u
komunističkom sadašnjost nad prošloš!u. U građanskom društvu
kapital je samostalan i osoban dok je djelatni individuum nesamostalan
i bez osobnosti.
I ukidanje ovog odnosa naziva buržoazija ukidanjem osobnosti i
slobode! S pravom. Riječ je odista o ukidanju buržoaske osobnosti,
buržoaske samostalnosti i buržoaske slobode.
Pod slobodom se unutar sadašnjeg građanskog odnosa proizvodnje
razumije slobodna trgovina, slobodna kupnja i prodaja.
Ako međutim padne trgovanje, pada i slobodno trgovanje. Sve te
priče o slobodnom trgovanju kao i sve ostale slobodarske deklamacije
naše buržoazije imaju uopće nekog smisla samo u odnosu na vezano
trgovanje, u odnosu na porobljenog građanina srednjeg vijeka, ali ne
i u odnosu na komunističko ukidanje trgovanja, buržoaskih odnosa
proizvodnje i buržoazije same.
Vi se užasavate nad time što mi želimo ukinuti privatno vlasništvo.
Ali u vašem postojećem društvu privatno vlasništvo je ukinuto za
devet desetina njegovih članova; ono i postoji upravo zato što ne
postoji za tih devet desetina. Vi nam dakle predbacujete što želimo
ukinuti vlasništvo koje kao nužnu pretpostavku ima to da ogromna
većina društva ne posjeduje nikakvo vlasništvo.
Vi nam jednom riječju predbacujete da mi hoćemo ukinuti vaše
vlasništvo. Točno, mi to doista i želimo.
U trenutku u kojem se rad više ne bude mogao preobraziti u kapital,
novac, zemljišnu rentu, ukratko u društvenu moć koja se može
monopolizirati, tj. u trenutku u kojem se osobno vlasništvo više ne
bude moglo pretvoriti u buržoasko, u tom trenutku, dakle, tvrdite vi,
bit će ukinuta i osoba.

Vi dakle priznajete da pod osobom ne razumijete nikoga drugoga
osim buržuja, građanskog vlasnika.
A ta osoba svakako treba biti ukinuta.
Komunizam ne oduzima nikomu moć da sebi prisvaja društvene
proizvode, on samo oduzima moć da se posredstvom tog prisvajanja
podjarmljuje tuđi rad.
Prigovorilo se da će s ukidanjem privatnog vlasništva prestati svaka
djelatnost i da će nastupit sveopće ljenčarenje.
Po tome bi građansko društvo već odavno moralo propasti od
lijenosti; jer oni koji u njemu rade, ne stječu ništa, a oni koji stječu,
ne rade ništa. Svo to prigovaranje skončava u tautologiji da više neće
biti najamnog rada čim više ne bude kapitala.
Svi prigovori koji se upućuju protiv komunističkog načina prisvajanja
i proizvodnje materijalnih proizvoda prošireni su isto tako i na
prisvajanje i proizvodnju duhovnih proizvoda. Kao što je za buržuja
nestanak klasnog vlasništva ujedno i prestanak proizvodnje, tako
je za njega prestanak klasnog obrazovanja identičan s nestankom
obrazovanja uopće....itd. http://staro.rifin.com/root/tekstovi/casopis_pdf/ek_ec_586.pdf

Tko je glasao

ovo kaj ti pricas slicnije je

ovo kaj ti pricas slicnije je staljinizmu nego ideji komunizma..

na zalost toga nisi svjesna.. a to je i dovelo zacetni i teorijski komunizam u stanje vrlo blisko diktaturi... ili potpunoj diktaturi...

ovisno o snazi onih koji su kao ideju svog zivota imali cisti teorijski komunizam umjesto onog sto su razne junose tvog tipa od njega napravili..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Primjer komunističkog zločina

Primjer komunističkog zločina možeš pročitati ovdje http://www.scribd.com/doc/38148601/Termomehanika?olddoc=1

Tko je glasao

zahvaljujući @bolteku

„...Dakle u duhu dugoročnog programa ekonomske stabilizacije – orjentacija nam je oslanjanje na vlastite snage. Na toj osnovi koncipiran je i naredni srednjoročni plan razvoja „termomehanike“, koja je u minule četiri decenije pokazala konstantan uspon i napredak u svakom pogledu – od jačanja proizvodnih snaga, razvoja samoupravljanja, stručnog uzdizanja kadrova, rasta društvenog i ososbnog standarda zaposlenih itd.
No o tome u narednim poglavljima“
(Marija Šola dipl.oec.-gl. direktor)

Tko je glasao

Ovo gore je izdvojeno iz

Ovo gore je izdvojeno iz Manifesta a ovakvi junci poput tebe su sami sebe prevarili i sada vam je isključivost jedina obrana od vlastitog priznanja samom sebi da ste ispali naivni kao mala zapišana djeca.To je jedna intelektualka nazvala sindromom balkanskog malog čovjeka koji ne može shvatiti svoju glupost i podređennost pa djeluju poput upišanog dječaćića koji vječno viče do svoje 78 godine: "Mama ja sam se upiškio". Kukate "revolucionarno" poput umnih mula ,a kukavice ste bez imalo razuma i logike. Naučite se već jednom otići na tu prokletu tutu, vi, sljedbenici minimalizma......http://www.youtube.com/watch?v=C-Rr4huQqRE

Tko je glasao

Nemam što izgubiti jer živim

Nemam što izgubiti jer živim 22 godine u diktaturi. Da li to razumiješ. Mene boli briga ako si ti tajkun koji se bojiš da ćeš izgubiti "svoj" kapital. Dikatura proleterijata ima više faza razvitka i cilj joj je uvesti objektivnu demokraciju, a uništiti subjektivnu (privid nje). Prva faza ti je napisana kroz povijesni prikaz u mom ranijem komentaru i to je naljakše tako shvatiti.Vidim da si lijen ili zaboravljiv pa ću ti koppirati.Inače, gdje si ti živio prije 22 godine? Kao da si pao sa Marsa? Da li si se obrazovao u bivšoj SFRJ ili vani?

Prva faza diktature jugoslavenskog proleterijata je bila ova i ovo se provelo: Agrarna reforma,konfiksacija,nacionalizacija,sekvestar,oduzimanje ratne dobiti
Razdoblje obnove (1945 do 1946)

Neposredno nakon završetka rata narodna se vlast našla pred dvjema osnovnim zadaćama:

1.)Obnoviti ratom porušenu zemlju

2.)Likvidirati ključne pozicije kapitalizma u zemlji,što je bio preduvjet za prijelaz na socijalističku privredu

Od svih zaraćenih zemljaja u 2. sv. ratu Jugoslavija je razmjerno svojoj veličini i broju stanovnika pretrpila najteže gubitke.Poginulo je 1,7 miliona ljudi,tj. 10,8 % od ukupnog broja stanovnika,a još je 1,6 miliona ljudi odvedeno u zarobljeništvo,na prisilan rad,raseljeno itd.

Ukupna materijalna šteta procjenjena je na 46,9 milijardi USD,prema cijenama iz 1938. i po tečaju od 44 Dinara za 1 Dolar (USD).Spaljeno je,porušeno ili oštećeno 504 000 zgrada,što je bilo više od 1/5 svih zgrada u Jugoslaviji,zbog čega je ostalo bez krova 3,3 miliona stanovnika.Neprijatelj je uništio ili oštetio gotovo 2/3 jugoslavenske industrije.Od 4257 industrijskih poduzeća vrlo su oštećena ili posve uništena 973 poduzeća:75 električnih centrala,21 poduzeće kemijske industrije,32 poduzeća građevinske industrije,81 mlin,itd.

Opljačkano je gotovo 6000 trgovina na veliko,gotovo 89 000 trgovina na malo,više od 42 000 ugostiteljskih objekata.Uništen je gotovo sav promet.Uništeno je gotovo 1000 lokomotiva i više od 30 000 vagona.Zahvaljujući velikom radnom elanu naroda privreda je u rekordnom vremenu opet proradila.Već je do kraja 1945. obnovljeno,osposobljeno i pušteno u rad 4870 industrijskih i većih obrtničkih poduzeća i osposobljen promet.

Da se ostaci kapitalističke klase liše ekonomske moći i stvori snažna privreda u državnom vlasništvu,provedene su ove mjere:

a) AGRARNA REFORMA I KOLONIZACIJA

b) KONFIKSACIJA

c) NACIONALIZACIJA

d) SEKVESTAR

e) ODUZIMANJE RATNE DOBITI

U provođenju agrarne reforme zemlja je bez naknade oduzeta veleposjednicima i Crkvi,dok je seljacima koji sami obrađuju svoju zemlju ostavljeno 25 do 35 ha obradive zemlje,a za oduzetu im je zemlju dana naknada u visini jednogodišnjeg bruto prihoda od te zemlje.Neseljacima je ostavljeno 3 do 5 ha zemlje,a višak im je oduzet bez naknade.Agrarnom reformom i oduzimanjem zemlje od narodnih neprijatelja stvoren je zemljišni font od preko 1,6 miliona ha zemlje,od kojeg je gotovo 47 % podjeljeno bezzemljašima i siromašnim seljacima,a 53% ostalo je u državnom vlasništvu,pa su na tom zemljištu osnivana pojeprivredna dobra i seljačke radne zadruge.Zemlju je dobilo gotovo 180 000 mjesnih agrarnih interesenata,70 000 bezemljaša i oko 65 000 kolonista.Istodobno s agrarnom reformom izvršena je,naime i kolonizacija,a kolonistima je osim zemlje dodjeljen i potreban inventar,zgrade,stoka,prehrambena i potrebna novčana sredstva,sve u vrijednosti od oko 1,8 milijarde dinara po ondašnjim cijenama.Konsfikacija je zaedno sa sekvestrom i oduzimanjem ratne dobiti već 1945. obuhvatila 53% jugoslavenske industrije a krajem 1946. već 80%.Konsfikacija je pogađala poduzeća domaćih i stranih kapitalista.Prva nacionalizacija je izvršena 1946. i njom su podržavljeni rudnici,teška industrija,građevinska poduzeća,banke,osiguravajuća društva,trgovine na veliko,poduzeća željezničkog,cestovnog,pomorskog i zračnog prometa.Druga je nacionalizacija izvršena 1948. i njom su likvidirani ostaci privatnog vlasništva u industriji a osim toga u vlasništvo države prešle su zdravstvene i kulturne ustanove.Za nacionaliziranu imovinu dana je odšteta u državnim obveznicama koje su nosile 2 % kamata godišnje,a glavnica se imala isplatiti u jednakim godišnjim obrocima u roku od 25 godina.U 1953. smanjena je najveća površina seljačkog posjeda od 25 do 35 ha obradive zemlje a višak preko te površine dodjelio se poljeprivrednim dobrima i zadrugama.Krajem 1958. nacionalizirane su stambene zgrade i građevinska zemljišta.Građanin je mogao zadržati u privatnom vlasništvu samo 2 velika ili 3 mala stana,odnosno jednu poslovnu prostoriju sa sporednim prostorijama.Sekvestar (prisilna uprava) uveden je nad imovinom odsutnih osoba,a i nad imovinom stranih vlasnika,dok se ne riješi pitanje njene sudbine.Radnim dobitnikom smatrao se svatko tko je za rata povećao svoju imovinu za više od 25 000 dinara,pa mu se cijelo to povećanje imovine oduzelo.

Posljednja faza je bila ova:
Zakon o udruženom radu,ili kraće ZUR donijet je 25.11.1976. godine na zajedničkoj sjednici Saveznog vijeća i Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ.

Na toj je sjednici drug Kiro Gligorov podnio ekspoze.

ČLAN 1.

Radnici u ostvarivanju svog vladajućeg položaja u udruženom radu i društvu slobodno,neposredno i ravnopravno,u odnosima samoupravne demokratske povezanosti,uzajamne zavisnosti,odgovornosti i solidarnosti te u odnosima ravnopravnosti naroda i narodnosti,upravljaju svojim ukupnim društvenim radom u osnovnoj i drugim organizacijama udruženog rada,drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama te u društvu u cjelini.

Socijalističkim samoupravnim društveno-ekonomskim odnosima u udruženom radu osigurava se da radnici,na osnovi prava rada društvenim sredstvima i jednakih prava,obveza i odgovornosti u pogledu sredstava za proizvodnju i drugih sredstava društvene reprodukcije u društvenom vlasništvu,upravljaju u svom,zajedničkom i općem društvenom interesu svojim radom,uvjetima i rezultatima svog rada.

U uređivanju općih uvjeta rada i usklađivanju, usmjeravanju i društvenom planiranju u udruženom radu sudjeluju radnici i preko svojih delegacija i delegata u skupštinama društveno-političkih zajednica,u okviru nihovih ustavom i zakonom odnosno statutom utvrđenih prava i dužnosti.

ČLAN 2.

Osnovu socijalističkog samoupravnog udruženog rada čine:

-vlast radničke klase i svih radnih ljudi;

-društveno vlasništvo sredstava za proizvodnju,koje isključuju bilo kakav sistem potčinjavanja i eksploatacije tuđeg rada i koje,ukidanjem otuđenosti radničke klase i radnih ljudi od sredstava za proizvodnju i drugih uvjeta rada i rezultata rada,osigurava samoupravljanje radnih ljudi u proizvodnji i raspodjeli proizvoda rada i usmjeravanje razvoja društva na samoupravnim osnovama te omogućuje svakom da se,pod jednakim uvjetima,uključi u udruženi rad i da na osnovi svog rada stječe dohodak za zadovoljavanje osobnih i zajedničkih potreba:

-pravo rada društvenim sredstvima koje stječe svaki radnik u udruženom radu i koje je osnova ostvarivanja njegovih prava,obaveza i odgovornosti u udruženom radu;

-samoupravni položaj radnika koji osigurava da radnik,ostvarajući pravo rada društvenim sredstvima,ravnopravno s drugim radnicima u udruženom radu,u odnosima međusobne povezanosti,zavisnosti, odgovornosti i solidarnosti,upravlja radom i poslovanjem udruženog rada u kojoj radi i organizacija u koje udružuje rad i sredstva;slobodno preuzima obveze samoupravnim sporazumima i dogovorima o osnovama planova te drugim samoupravnim sporazumima i društvenim dogovorima;ostvaruje svoj osobni,zajednički i društveni materijalni i moralni interes te pravo da se koristi rezultatima tekućeg i minulog rada i tekovinama općeg materijalnog i društvenog napretka;zaštićuje i unapređuje socijalističke samoupravne odnose;usavršava svoje radne i druge sposobnosti i razvija se kao cjelovita stvaralačka ličnost.

-Društveni karakter rada koji proizlazi iz međusobne zavisnosti i odgovornosti radnika u udruženom radu u okviru društvene podijele rada i društvene reprodukcije u cjelini,utemeljenih na dostignutom stupnju proizvodnosti i općem napretku materijalne osnove rada,što čini nužnim udruživanje rada i društvenih sredstava rada te druhih sredstava društvene reprodukcije u interesu radnika i društva u cjelini;

-Demokratsko,samoupravno odlučivanje o radu i društvenoj reprodukciji, koje omogućuje da radnici osobnim izjašjavanjem u osnovnoj organizaciji udruženog rada i preko svojih delegata u radničkom savjetu te delegacija i delegata u drugim organima upravljanja slobodno i ravnopravno odlučuju o svim pitanjima upravljanja radom i društvenom reprodukcijom;

-Utemeljenost skukupština društveno-političkih zajednica na sistemu samoupravne demokratske organiziranosti udruženog rada,koja osigurava da radnici i drugi radni ljudi preko delegacija i delegata odlučuju o pitanjima koja se odnose na zajedničke interese i potrebe udruženog rada i radnih ljudi te da donose zakone,druge propise i opće akte i planove,u okviru ustavom odnosno statutom utvrđenih prava i dužnosti društveno-političkih zajednica.

ČLAN 3.

Protuzakonito su svako potčinjavanje i eksploatacije tuđeg rada,svaki oblik upravljanja proizvodnjom i drugim društvenim djelatnostima i svaki oblik raspodjele koji izopačuje socijalističke samoupravne društvene odnose u obliku prisvajanja društvenih sredstava i rezultata rada uspostavljanjem monopola na državnovlasničkoj,grupovlasničkoj ili privatnovlasničkoj osnovi,na osnovi ekonomske ili političke moći ili u obliku birokratske samovolje,tehnokratske uzurpacije ili samovoljnog odlučivanja te svaka privilegija utemeljena na monopolu upravljanja sredstvima za proizvodnju i prisvajanju rezultata rada.

ČLAN 4.

U socijalističkim samoupravnim društveno-ekonomskim odnosima radnici udružuju svoj rad i sredstva u društvenom vlasništvu,kojima upravljaju, u različite oblike udruživanja i međusobne suradnje radi:

-Razvijanja i unapređivanja socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa;

-Proširivanja i unapređivanja materijalne osnove udruženog rada, poboljšanja svoga materijalnog i društvenog položaja te zadovoljavanja osobnih,zajedničkih i općih društvenih potreba interesa;

-Povećanja svog dohotka i ukupnog dohotka društva na osnovi povećanja proizvodnosti svoga i ukupnog društvenog rada;

-Društveno i ekonomski svrsishodnog upravljanja i privređivanja tekućim i minulim radom;

-Samoupravnoga međusobnog usklađivanja i planiranja rada i razvoja privrednih i drugih društvenih djelatnosti;

-Samoupravnog utvrđivanja uvjeta rada i stjecanja te raspodjele dohotka.

ČLAN 5.

Povezivanje cjelokupnoga društvenog rada sredstvima u društvenom vlasništvu u sistem samoupravnoga udruženog rada radnici ostvaruju:

— udruživanjem rada u osnovnim organizacijama udruženog rada i udruživanjem rada i sredstava društvene reprodukcije u radnim organizacijama,složenim organizacijama udruženog rada,poslovnim zajednicama te drugim oblicima udruživanja i poslovne suradnje utemeljenim na zajedničkim,interesima radnika;

— udruživanjem rada i sredstava suradnjom organizacija udruženog rada koje se bave proizvodnjom i drugim djelatnostima s organizacijama udruženog rada koje se bave poslovima prometa robe i usluga;

— udruživanjem novčanih sredstava društvene reprodukcije i zajedničkim korištenjem tih sredstava,radi zadovoljavanja zajedničkih interesa u proizvodnji i reprodukciji,proširivanja materijalne osnove rada ili ostvarivanja drugih zajedničkih interesa u stjecanju dohotka;

— slobodnom razmjenom rada koju ostvaruju neposredno u organizacijama udruženog rada,ili u okviru,odnosno preko samoupravnih interesnih zajednica te u mjesnim zajednicama kao i povezivanjem,na toj osnovi,djelatnosti materijalne proizvodnje i društvene djelatnosti;

— društvenim planiranjem,samoupravnim sporazumijevanjem i društvenim dogovaranjem;

— razvijanjem samoupravnih odnosa u radu i stjecanju te raspodjele dohotka,upravljanjem i privređivanjem tekućim i minulim radom;

— odlučivanjem u organizacijama udruženog rada,drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama te društveno-politickim zajednicama o pitanjima koja se odnose na uvjete njihova rada i života i njihove druge osobne,zajedničke i društvene potrebe i interese,na upravljanje društvom u cjelini i na vršenje državne vlasti.

U sistem samoupravnog udruženog rada povezuju se i poljoprivrednici i radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima rada u vlasništvu građana,udruživanjem svog rada i sredstava rada u zadruge ili druge oblike udruživanja i suradnjom,neposredno ili prako zadruga,s organizacijama udruženog rada na osnovi zajedničkih interesa i na načelima dobrovoljnosti i ravnopravnosti.

Ustav SFRJ,Osnovna načela,točka III.

ČLAN 6.

Radnici u udruženom radu,prema ovom zakonu,jesu osobe koje rade društvenim sredstvima u organizaciji udruženog rada,u radnoj zajednici, ili drugom obliku udruživanja rada i sredstava.

Ustav SFRJ,član 13. Cum 161.

ČLAN 7.

Radni ljudi koji osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju umjetničku ili drugu kulturnu,odvjetničku ili drugu profesionalnu djelatnost imaju na osnovi svog rada u načelu isti društvemo-ekonomski položaj i u osnovi ista prava i obveze kao i radnici u organizacijama udruženog rada.

*Ustav SFRJ,član 31.

ČLAN 8.

Poljoprivrednici i drugi radni ljudi koji,obavljajući djelatnost osobnim radom sredstvima rada u vlasništvu građana,svoj rad,i sredstva rada udružuju u zadruge ili druge oblike udruživanja ili se neposredno ili preko zadruge povezuju,u proizvodnji ili prometu s organizacijom udruženog rada i s njom trajnije surađuju,imaju na osnovi svog rada društveno-ekonomski položaj i prava,obveze i odgovornosti kao i radnici u organizacijama udruženog rada,zavisno od stupnja udruženosti rada i sredstava te svog doprinosa ostvarivanju i povećanju dohotka.

Poljoprivrednici i drugi radni ljudi koji samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost sredstvima rada u vlasništvu građana imaju na osnovi svog rada u načelu isti drušrveno-ekonomski položaj i u osnovi ista prava i obveze kao i radnici u udruženom radu društvenim sredstvima.

Ustav SFRJ,član 61-&.

ČLAN 9.

Radnici čijim se radom kao dopunskim koriste radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana,odnosno radnici čijim se radom kao dopunskim, koriste druge osobe,imaju pravo na sredstva za zadovoljavanje osobnih,zajedničkih i općih društvenih potreba i druga prava kojima se osigurava njihova materijama i socijalna sigurnost, te odgovarajuće obveze,u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom koji sklapa sindikat i odgovarajuća privredna komora odnosno udruženje u kome su te osobe predstavljene.

*Ustav SFRJ,član 64.

ČLAN 10.

Sredstva u društvenom vlasništvu zajednička su materijalna osnova održavanja i razvoja socijalističkog društva i socijalističkih samoupravnih odnosa i njima upravljaju radnici u osnovnoj organizaciji udruženog rada i u svim oblicima udruživanja rada i sredstava radnici u radnoj zajednici odnosno drugi radni ljudi u samoupravno i interesnoj zajednici ili drugoj samoupravnoj organizaciji i zajednici te u društveno-političkoj zajednici.

Sredstva za proizvodnju i druga sredstva udruženog rada,proizvodi udruženog rada,sredstva za zadovoljavanje zajedničkih i općih društvenih potreba,prirodna bogatstva i dobra u općoj upotrebi — društveno su vlasništvo.

Društvena sredstva,npr. stvari,materijalna prava i novčana sredstva u društvenom vlasništvu,materijalna su osnova rada radnika u osnovnim i drugim organizacijama udruženog rada i radnim zajednicama ili ostvarivanja funkcija samoupravnih interesnih zajednica te drugih samoupravnih organizacija i zajednica i društveno-političkih zajednica.

*Ustav SFRJ,član 12.

*Član 11,227—239.

ČLAN 11.

Radnici u osnovnim i drugim organizacijama udruženog rada i u radinim zajednicama odnosno radnici i drugi radni ljudi u samoupravnim interesnim zajednicama te drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama i u društveno-političkim zajednicama imaju u pogledu korištenja,upravljanja i raspolaganja društvenim sredstvima prava, obveze i odgovornosti utvrđene ustavom i zakonom,u skladu s njihovom prirodom i namjenom.

Ustav SFRJ,član 13.

ČLAN 12

Nitko nemože steći pravo vlasništva na društvena sredstva koja su uvjet rada u osnovnim i drugim organizacijama udruženog rada i u radnim zajednicama ili materijalna osnovna ostvarivanja funkcija samoupravnih interesnih zajednica ili drugih samoupravnih organizacija i zajednica te društveno političkih zajednica.

Akti i radnje koji su protivni odredbi stava 1. ovog člana bez pravnog su učinka

ČLAN 320.

Radnici imaju pravo i dužnost dio radne organizacije organizirati kao osnovnu organizaciju,pod ovim uvjetima:

1.da takav dio čini radnu cjelinu;

2.da se rezultat zajedničkog rada radnika u radnoj cjelini koja se organizira kao osnovna organizacija može samostalno izraziti kao vrijednost u radnoj organizaciji ili na tržištu;

3.da radnici kao osnovna samoupravna zajednica radnika u toj radnoj cjelini mogu ostvarivati svoja društveno-ekonomska i druga samoupravna prava.

Točke Člana 320.su detaljnije objašnjene u slijedećim članovima.

ČLAN 321.

Smatra se da radnu cjelinu,prema članu 320. točka 1. ovog zakona,čini dio proizvodnje odnosno drugoga društvenog rada u radnoj organizaciji u kome su radnici neposredno povezani jedinstvenim procesom rada i time u radu međusobno zavisni i u kome radeći sredstvima zajedničkog rada ostvaruju zajednički rezultat rada.

ČLAN 322.

Smatra se da se rezultat rada radnika može samostalno izraziti kao vrijednost,prema članu 320. točka 2. ovog zakona,ako je dio radne organizacije koji se organizira kao osnovna organizacija sposoban ostvariti ukupni prihod i stjecati dohodak na način i pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom.

Sposobnost dijela radne organizacije da izrazi zajednički rezultat rada radnika u njemu kao vrijednost ne može se uvjetovati visinom ukupnog prihoda odnosno dohotka.

ČLAN 323.

Smatra se da radnici mogu ostvarivati svoja društveno-ekonomska i druga samoupravna prava,prema članu 320. točka 3. ovoga zakona,ako neposredno mogu ostvarivati ta prava i ako u osnovnoj organizaciji mogu zajedno i ravnopravno upravljati radom i poslovanjem osnovne organizacije i radne organizacije u čijem je sastavu,udruživati rad i sredstva s drugim radnicima,upravljati dohotkom koji ostvare u različitim oblicima udruživanja rada i sredstava te poslovima i sredstvima u cjelokupnosti odnosno društvene reprodukcije,uređivati radni odnos i sudjelovati u ostvarivanju funkcija samoupravnih interesnih zajednica, mjesnih zajednica i društveno-političkih zajednica.

Tko je glasao

oprosti sto te to pitam, ali

oprosti sto te to pitam, ali koliko imas godina?

ponasas se kao jedini pravi nasljednik i tumac ideje socijalizma i komunizma koja se na ovim nasim prostorima stvorila 30 tih godina proslog stoljeca ili malo ranije..

pa me onako zanima otkada djelujes u stranci i sto mislis o starom ribaru ili tripalicima .. kao jednima od nositelja pokreta..

koji mislis da poznajes i da ga slijedis..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Zašto koristimo poučak da je

Zašto koristimo poučak da je kvadrat hipotenuze jednak zbroju kvadrata nad katetama!???????? Koliko godina ljudski rod koristi tu spoznaju i da li plaćamo autorska prava na to znanje? Ti misliš da si moderan čovjek a prihvaćaš nazadniji stadij organizacije društva i ekonomije!???? Ako imaš fejs ovo sam ti ja a moje godine sam procjeni. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1104931155793&set=a.1467640303295...
Namjerno se negira postojanje klasa tako da nas mogu slobodno opljačkati i rasprodati. Osjećaj pripadnosti klase je SPOZNAJA da si najamni radnik a to ne znači da moraš biti radnik u plavom odjelu jer i doktor znanosti iznajmljuje svoj rad nekoj instituciji ili kompaniji. On je vlasnik svoje radne snage kao i svaki drugi radnik.Većina ljudi su vlasnici samo svoje radne snage a ne isplaćuje im se u cijelosti njihova snaga. Kapital nije prišteđen rad već je otuđen vlasnicima radne snage.Radna snaga može biti i umna i tjelesna.U stvari radna snaga je kombinacija umne i tjelesne jer i onaj pomoćni radnik zidara mora upotrebljavati um. Morate shvatiti da društvena podjela rada naš rad čini jednostranim a naše potrebe su mnogostruke a to znači da nije baš fora podcenjivati čistača ulica jer bez njegovog rada mi bi bili vlasnici svakavih opasnih bakterija, pravi kapitalisti koji su skoncentrirali ogromnu količinu bakterija. Možeš biti bilo koje stručne spreme ili nekvalificiran. To vrijedi i za vlasnike kapitala. I oni mogu biti samo SSS ili mogu biti ljudi sa doktoratima ali je razlika opisana npr. u Manifestu i samo umno slijep to negira kao i neznalica koja nez na za Pitagorin poučak pa kupi premalo ili previše materijala kada ide betonirati , npr. stepenice. Dakle, i radnik i tajkun raspolažu svojom imovinom. Tajkun posjeduje postrojenja a radnik radnu snagu. I jedan i drugi vode samo računa o sebi i to je jedino što ih spaja. Samo glup čovjek koji je vlasnik radne snage ne vidi da je postao roba koja ima upotrebnu vrijednost jer ga vlasnik upotrebljava poput svake druge robe a sa tom razlikom da mu ne isplati cijelu njegovu vrijednost. U tome se može računati stopa eksploatacije radnika ako znaš razlikovati postojani i promjenjivi kapital vlasnika i višak vrijednosti. Omjer viška rada kojeg radnik "poklanja" vlasniku i potrebnog radnog vremena za radnikovu reprodukciju snage nikada nisi primjetio!? U trećoj knjizi Kapitala imaš lijepo opisano što to znači profitna stopa ali moraš pročitati prije toga i onu prvu da se upoznaš sa viškom vrijednosti i stopom eksploatacije pa ćeš postati kao i ja ako spadaš u onih 98 % izrabljivanih. Samo glup čovjek može braniti sveto slobodno tržište, ponudu i potražnju, tu stihiju, na kojoj je on roba poput bilo koje druge robe sa tom razlikom što je on obezvrijeđena roba. Radnik,rob, u robovlasničkom sistemu je bio roba sa upotebnom vrijednosti na čitav svoj život i a današnji radnik je roba koja se upoterebljava besplatno na jedan dio dana.To je jedina razlika i to je ta "sloboda" i sloboda za onih 2 %. Sloboda slobodnog pljačkanja onih 98%!!! ! Solidarizam kojeg plasiraju naše izdajice i svi oni mlitavi oportunisti koji prihvaćaju "mirno rješenje", "evoluiranje" misle izumom "tople vode" stvoriti beskonfliktno društvo negirajući postoajanje klasa i negiranjem klasne politike !? Apologete tog shvaćanja misle da je društvo homogena zajednica a ne vide da je smisao javne vlasti JEDINO SILA koja nam nameće taj solidarizam iz kojeg imamo samo privid slobode i demokracije. Već 22 godine politička scena je podjeljena na nacionalšoviniste i socijalšoviniste a glasači glasaju kao da idu na nogometnu utakmicu. Ne glasaju već histerično navijaju za svoj klub. Nitko ne prelazi iz redova navijača u redove nogometnih sudaca i nitko ne vidi grešku svoje momčadi jer broji samo greške protivničke ekipe. To je zbog toga što i nacionalšovinističke i socijalšovinističke partije koriste propagandu koja u ljudima budi samo emocije.Proizvode manipulaciju bez imalo edukacije, pogotov u svojim strankama. Ljudi su umno pasivni i zatupljeni tolikom količinom propagande i imaju vrlo kratku koncentraciju i prihvačaju bez kritike taj solidarizam.Treba im jedna dobra i kvalitetna kriza koja će ih poput šamara probuditi. Svi misle dupetom a ne glavom.Kada netko histerizira najbolji lijek je čuška da se probudi i da počinje staloženo razmišljati da bi shvatio da od histerije nema ništa .

Tko je glasao

citajuci cijeli dnevnik i

citajuci cijeli dnevnik i djelomicno (djelove i samo neke komentare @franke) ukratko sam zakljucila da se cijeli prijedlog svodi na povijesno ustaljenu praksu..

plemena su ratovala i ona koja su bila agresivnija vise su osvajala.. kasniije su to radili grupe oformljene oko feudalaca po hijerarhijskom principu.. u svakom slucaju onaj koji je bolje otimao i imao vecu silu imao je vise, radilo se o kmetu koji je postao ratnik ili njegovom poglavici.. sve u svemu su se u to doba osim ratnih vjestina i agresije za otimacinu cesto sluzili inteligencijom i taktikom u prakticnoj pripremi, tako da su ne samo snagom mase vec i raznim izumima razni osvajaci osim imovinskog probitka jacati i svoje znanje
to se samo ponavlja kroz povijest.. do pojave kapitalizma u najjednostavnijim oblicima, lako shvatljivim..
no kapitalizam je takve otimacine sofisticirao i prebacio na vecu daljinu.. tako je od prvobitne otimacine bliskima doslo do otimacine svih iz tog drustva od onih koji su daleko .. zato smo takva drustva proglasili humanijim od onih prijasnjih.. jer nije isto iskoristavati susjeda ili ga priklati radi osobnog probitka i nekog tamo nepoznatog miljama udaljenog..
to je dakle funkcioniralo dok je bilo kolonijalizma.. a kad je on u vecoj mjeri ukinut onda smo se vratili prvobitnim navikama uzimanja bliznjemu svome

dakle, kapitalisti su se trudili uzeti vise radnicima nego sto su ovi htjeli dati.. dolazimo do pravog klasnog drustva.. i prvih sukoba.. koji su na pocetku imali zelju pravednije raspodjele.. a kad nije doslo do dogovora unutar drustva onda smo si napravili prvi, pa nakon toga odmah drugi rat.. sa ciljem smirivanja situacije unutar vlastitog drustva otimanjem od dalekih.. dakle tezili smo humanosti kao drustvo u cjelini..

nakon 2. rata koji je ponovo poslozio snage i iscrpio zalihe situacija je unutar drustva bila poprilicno ujednacena i podnosljiva u jednom dijelu drzava, do tada vec u razvijenom kapitalizmu, no u (istocni blok i ekonomski nerazvijenije zemlje) ostalim ne jer je njihova baza bila feudalni odnos sa primjesom kapitalizma..

takve zemlje su morale proci jos jednu unutrasnju raspodjelu pa je izbila socijalisticka revolucija sa ciljem pravednije raspodjele kapitala.. kao sto u svakoj revoluciji biva na celo su dosli najagresivniji i najjaci.. ne nuzno najpametniji.. dakle nova preraspodjela je shodno tome opet bila nasilna pa su

radnici dosli otimanjem od kapitala do svojeg vlasnistva..kako se radilo o masi protiv malobrojnih tako jei ideja bila podrustvljavanje odnosno podrzljavanje svega oduzetog.. u vrlo kratkomvremenu su otetim pocele upravljati elitetog pokreta stvarajuci novu klasu koje kao nema..no istinaje daje imovina jednakije bila podjeljena nego ranije..

kao i uvijek u povijesti oteto a ne steceno,dobijeno a ne zaradeno, uzeto smatrajucimpravom a ne stvarno osobno zaradeno .. ne da nije imalo svoj razvoj i obogacivanje vec je s godinama taj kapital umjesto rasta poceo dozivljavati stagnaciju a na kraju postao nedovoljan za percepciju drustvenih clanova.. kojih je bilo puno vise zeljnih nego na pocetku stvaranja drustva sa novim rasporedom kapitala
dolazi do raspada socijalizma jer se nije snasao otimacinom na humani nacin, daleko od sebe..

raspadom socijalizma dosli smo ponovo do tocke u kojoj dolazi do otimacine jakih i agresivnih..
ono sto je bilo drustveno ili drzavno sada postaje privatno.. ali cije? onih kojima je uzeto na pocetku? ne.. oni su davno nevazni i nebitni.. kao gubitnici prvi put tesko da su mogli postati sasvim nesto suprotno, ratnici vrhovnici, pobjednici
dakle novi privatnici su najagresivniji pripadnici bivseg drustva, socijalistickog te prisvajaju vecinu.. otimacinom .. smuseni dio vecine ostaje bez vecine svoga drustvenog udjela u vlasnistvu pristajuci na podjelu kapitala koja im se cini bolja nego prije jer stvara dojam staklenim perlama (kreditima) autima i bilo cim sto je samo samo njihovo.. ali ne dobijaju ono sto su radeci tih godina stvarno zaradili (otudeno prvobitnom akumulacijom socijalizma-nije vraceno, oplodeno u socijalizmu nije dano oploditeljima) vec puno puno manje.. nista.. no trebalo je vreman da to shvate..

dakle jednom smo nacionalizirali privatni kapital, pa smo ga denacionalizirali i podjelili ratnicima, pa sad osjecajuci se prevarenim @franka predlaze jos jednu nacionalizaciju denacionaliziranog.. u ime cije? i za koga?

ono sto @franka zaboravlja u citavoj prici je da u svim tim otimacinama nikad prijasnji vlasnik revolucijom (makar se ona zvala pretvorba i privatizacija) ili bolje receno nasiljem u praksi, cak i zakonskim nasiljem..

nije postao vlasnik nakon revolucije onoga sto je prije imao, vec su to uvijek samo najjaci, najagresivniji ratnici pripadnici najnovije pobjednicke klase, kaste ..

tko bi to na kraju bio da @franka &co uspije u svojem naumu danas ne bih znala reci, no ono sto znam je da zasigurno ne bi bilo pravedno jer pravde jos nikad nakon nasilja od nasilnika nije bilo.

sila boga ne moli .. nije uzalud poslovica..

(to je od onda kad je jos bog bio pravednik)

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Samo ovo..

Samo ovo.. http://www.youtube.com/watch?v=K3HHHm_2Uqw Analizirala sam dva puta u životu onaj dosadni Kapital. Sumnjam da si ikada to proučavao. To mogu zaključiti kod mnogih koji kritiziraju na ovom dnevniku, o "nepravednoj otimačini vlasništva bogatih guzica" koji izrabljuju čovjekov rad na najbezobrazniji način.
Njihovu "pravednost" štiti Zakon SILE. Pročitaj raspravu Lenjina ,tamo su date jasne upute kako je birokracija rak rana i kako treba uvesti turnuse u birokraciji tako da se vremenski ograniči koncentracija socijalne moći, tj. da se iskorijeni ta moć. da se svede na tehnički stroj koji samo organizira i povezuje institucije koje ne bi bile odnarođene. To vrijedi i za vojsku i za policiju.Od plaćenika ne očekuj pravdu. Vjerujem da znaš kako se ratovalo u srednjem vjeku i tko je pobjeđivao? Onaj tko je imao više zlatnika.
Osim toga u srednjem vjeku je postojao mehanizam koji je kočio razvoj kapitalističke koncentracije. Nisu dopuštali zanatlijama da uzimaju više šegrta. To ne treba preslikati ali može biti poučno u zaštiti društvenog vlasništva. Sisteme treba pomno proučavati a ne prepričavati romantičarske bajke. Nisi ništa novo izmislo od onih koje Marx kritizira u svojim fusnotama.Nisi upućen u nastajanje "svetog i pravednog" kapitala. O samom pojmu novca vjerrovatno nemaš blage veze i kakvu on ima ulogu u međunarodnoj razini izrabljivanja nacionalnih prirodnih resursa i radne snage i tko tu koga po sili "svetog međunarodnog Zakona" j....* u zdrav mozak.
Socijalizam kojeg smo mi imali je trebalo nastaviti razvijati,a to je komformistima nezamislivo priznati jer su preadaptirani uvlakači.Projekt je pobjedio zahvaljujući gomili snobova, mode robova. Bojite se dubljeg konflikta unutar sebe a kamoli da se izložite u misaonom konfliktu sa svojom okolinom. Pravi ste dudeki. U stvari Dudek je bio frajer naspram vas jer je bio moralan i human. Gubimo zemlju a vi kao da ste se rodili prije 20 dana. Kako kaže Kulić o "samostalnoj" Hrvatskoj koju je "stvorio" Tuđman i njegove prirepine,." Mi nismo izgubili samostalnost jer je nikada nismo ni zadobili. Ne možemo izgubiti ono što nismo imali!".

Moja uvjerenja pokušavate zatomiti etiketama i ideologijom antikomunizma tvrdeći da niste skloni ideologijama i to činite samo zbog jednog mog zločina a to je što volim svoju domovinu bez upotrebe nacionalšovinističke mržnje i što ne želim da ljudi,građani,čitav hrvatski narod naše kvazidržave postanu u budućnosti samo sluge..nomadi bez zemlje...bezzemljaši
Mi smo presitni da bi opstali na slobodnom tržištu ali to presitnim mozgovima nikako ne stane u glavu. A mnogima i je plaćena služba da zatupljuju i dezorjentiraju ljude. Takvi su izdajice a to ne mogu procjeniti ovakvom odokativnom metdom već mogu samo pomisliti,ali, ponavljam,ne i tvrditi,ali tvrdim da postoji čitav aparat izdajnika koji služe samo Projektu

Tko je glasao

dakle svijet protiv

dakle svijet protiv hrvatske.. ili NVO-HR rat.. kazes da je to sto se nama desava..

sa unutrasnjim kolaboracionistima i vanjskim neprijateljima.. protiv kojih se moramo udruziti u odlucujucoj borbi za opstanak radnicke klase hrvatske
osim onih unutrasnjih i vanjskih imamo i kolebljivih unutar radnicke klase.. koji izdizanjem u klasu birokracije prestaju biti radnici, no jedan vrtuljak bi to sprijecio.. vrtuljak koji bi ante, bara, jozek i domagoj birali pa bi se radi uklanjanja ideoloskih razlika birokracija vracala od kud je dosla na preodgoj..

joj franka..

znas, samo svecenici uspjevaju uz prijetnje odrzati masu uz sebe jer su uspjeli uvjeriti narod da to rade u ime boga i bozje pravde.. a strah od nadnaravnog je uvijek bio u nama ljudima, pa plaseci se valjda pakla ostajemo pokorni, jer taj svecenik nikad nije bio stvarna opasnost

tesko da ce itko drugi uspjeti strahom a bez stvarne moci natjerati ljude na pokornost. zato razne revolucije predvode ljudi koji imaju stvarnu moc realizacije prijetnje.. no za to je potrebno oruzje i silnamasa ako nisi pripadnik i sljedbenik drzavnog poretka..

oruzje nemas, ni neku silnu masu... ajde probaj ljude prestati plasiti, mozda ti se vise ljudi pridruzi u pokretu ... lijevog radikalizma.. pa nekim cudnim spletom okolnosti uspijes..

u stvaranju i pobjedi nove, ganz najnovije, elite koja ce upravljati i drzati pokornima, bas onako kako tvoji danasnji retoricki napadi na istomisljenike izgledaju, cistom silom i institucijama sve one koji ne da ne rade isto nego ni ne misle isto..

inace, sto se tice marxovih napisanih djela.. preferiram razmisljanje koje pocinje ovim tekstom
Glavni je nedostatak svega dosadašnjeg materijalizma, što predmet, zbiljnost, osjetilnost, shvaća samo u obliku objekta ili opažanja, a ne kao osjetilnu ljudsku djelatnost, praksu, ne subjektivno. Stoga je djelatnu stranu, nasuprot materijalizmu, apstraktno razvio idealizam, koji naravno ne zna za zbiljsku, osjetilnu djelatnost kao takvu.

a marxa opcenito, kao i vecinu ostalih filozofa iz proslosti izuzetno postujem.. kao svjedoke vremena i covjeka u njemu, kao mislioce koji su se trudili raspetljati umne gordijske cvorove i pokrenuti prvenstveno sebe, a ponekad i okolinu u neku buducnost..

no ta buducnost opet ima svoje suvremenike i svoje mislioce koji se trude spoznati materijalni i imaginarni svijet svoga vremena pa ukazati na moguce propuste, kao i pronaci vrata za buducnost..

u danasnjem vremenu mi se posebno svidaju misli Roberta Marshalla kao vodeceg u razvoju Nonviolent Conversation modela, te komentari stvarnog okruzenja, ljudi, zivota, odnosa filozofa i sociologa, mislioca Zygmunt Baumana..

eto.. za mene je proslost nesto sto je bilo, sto treba svakako pokusati shvatiti u smislu odgovarajuceg vremena i prostora i kao takvo naravno gledati.. da bi mogao danas zivjeti neku sadasnjost sa sadasnjim ljudima, okolnostima, prostorom..

marx je definitivno pozitivna ali danas samo povijesna licnost..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

:b

ja u stvari ne kuzim kak mislis propagirati tu svoju ideologiju uspjesno u tako dugackim traktatima..

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ja nemam ideologiju.. pa

ja nemam ideologiju.. pa nemam kaj ni propagirati..

no i za to kaj napisem obicno dam skraceno izdanje.. u slikama, ponekad i sa muzikom (ne znam da li zamp prima naknadu i za to)

vidi dolje

:)))

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Religija kao ideologija

A religija kapitala kao nije ideologija - moš misliti!!!

Tko je glasao

u divljaka luk i

u divljaka luk i strijela
...
da nam zivi zivi rad

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao
Tko je glasao

Da je postojao Zakon o sudjelovanju Radništva u raspodjeli dobit

tada bi ovi ljudi vjerojatno bili u znatno boljoj situaciji nego danas jer bi imali novaca za kupit hranu ili plaćat kredite ili ih uopće niti nebi dizali jer bi imali više novca od proita kojeg bi prethodno godinama stjecali ...
Ovako neka ih @franka i @goglota pozovu i motiviraju da uzmu vile u ruke i dižu revoluciju ...
Umjesto evolucije vi biste krvave revolucije unatoč činjenici da nudim riješenje koje daje isti rezultat, ali bez krvi ...
No dobro ... Lakše je copy pasteat šprancu socijalIZMA nego mislit svojom glavom ...

Provinciopolis

Tko je glasao

Zašto RH Vlast ( nenasilno "postavljena" - izabrana )

nebi bila ogledni primjer cijelom Svijetu, a kroz riješenje Krize kapitalizma i to na način modiikacije kroz sublimaciju pozitivnih vrijednosti kapitalIZMA i socijalIZMA !?
Ako netko za to riješenje ima bolji prijedlog od Zakona o sudjelovanju Radništva u raspodjeli dobiti s veseljem ću ga razmotriti ...

(R)evolucija

http://www.advance.hr/vijesti/pakistan-vladajuca-klasa-drzava-i-pred-rev...

Provinciopolis

Tko je glasao

@franka.. ja u stvari ne

@franka..

ja u stvari ne kuzim kak mislis propagirati tu svoju ideologiju uspjesno u tako dugackim traktatima..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

apropo demokracije i nove vladavine

nakon skoro 4 godine sa web stranica HKIG (Hrvatska komora inžinjera građevine) potpuno je ukinut forum, a HKA ga nikada nije niti htjela (smjela) otvoriti iako se u oba slučaja može prilagoditi da je forum za članove

toliko o demokraciji kad su udruge u pitanju - ni vlastitim članovima ne daju pravo glasa, a vlada je "prebacila odgovornost na struku" - odnosno krug je zatvoren

Tko je glasao

demokracija bez jota ne

demokracija bez jota ne postoji.

Tko je glasao

Drago mi je što ovaj dnevnik

Drago mi je što ovaj dnevnik minusira onaj stari čopor.To znači da je ideja dobra i da je humana:)

Tko je glasao

Ovoliko sranja na jednoj hrpi

Ovoliko sranja na jednoj hrpi možeš očekivati jedino od istinskog komunjare SRP-ovca.

Kako vam se samo da i dalje mlatiti praznu slamu kao da je se niste dovoljno namlatili u onoj bivšoj državi.

Tko je glasao
Tko je glasao

Svi koji poistovjećuju

Svi koji poistovjećuju komunizam sa fašizmom su umne mule, priučeni idioti koji glumataju obrazovanost. Ta ideologija poistvjećivanja fašizma i komunizma je ideologija koja se zove antikomunistička ideologija i ona prikriva samo fašizam i zato je ona vrlo opasna jer je nevjerovatno podmukla i lako je prihvaćaju priučene osobe i osobe koje se nisu informirale o marksističkoj filozofiji. Čuvajte se inače svih ideologija jer njihovo glavno oružje je propaganda, a propagandi nije cilj edukacija, već manipulacija. Kada komunistička odnosno markksistička filozofija bude zloupotebljena ona prestaje biti filozofija i postaje ideologija. Takvu zloupotebu je proveo Staljin, a samo karakteri slični Staljinu mogu prihvaćati ovakve dogme gdje se poistovjećuje komunizam sa fašizmom. Da bi se obranili od utjecaja propagane postoje neke metode koje možete početi primjenjivati ,naravno, samo ako tražite istinu.

1.Nemojte brkati činjenice s interpretacijom

2.Nemojte brkati ilustracije sa argumentima

3.Nemojte propustiti da potražite definicije,nemojte ih prihvaćati dok ne odvagnete njihovu prihvatljivost.Tražite više izvora od različitih autora.

4.Nemojte oklijevati da potražite neko drugo objašnjenje za prezentirane podatke

5.Nemojte oklijevati da budete sumnjičavi

6.Nikad ne prestanite biti kritični.

7.Nemojte zaboraviti da ste i vi vjerovatno pristrani i s predrasudom.

8.Nemojte brkati sličnost s identičnošću.

9.Ne prihvaćajte bezuvjetno da dio ili nekolicina reprezentira mnoge.

10.Ne uzimajte pogrešno irevelantne istine za istinite zaključke.

11.Nemojte generalizirati preko opsega i dosega podataka.

12.Nemojte previše respektirati činjenice.

13.Nemojte vjerovati da ono što se dogodilo kasnije mora biti uzrokovano onim što se dogodilo ranije.

14.Nemojte misliti:gdje ima propagandnog dima,tu mora biti i činjenične vatre.

15.Nemojte vjerovati da je istina uvijek između suprotnih riješenja.

(Upute napisao: psiholog:M.Snow)

Tko je glasao

Da si barem pročitala ove

Da si barem pročitala ove savjete koje si postala, možda ne bi pisala ovako idiotske dnevnike i vrijeđala neistomišljenike.

Ono što tražiš od drugih, moraš vlastitim primjerom pokazivati.

Tko je glasao

Franka Valli, Svi koji

Franka Valli,

Svi koji poistovjećuju komunizam sa fašizmom su umne mule, priučeni idioti koji glumataju obrazovanost. Ta ideologija poistvjećivanja fašizma i komunizma je ideologija koja se zove antikomunistička ideologija i ona prikriva samo fašizam i zato je ona vrlo opasna jer je nevjerovatno podmukla i lako je prihvaćaju priučene osobe i osobe koje se nisu informirale o marksističkoj filozofiji.

Sad mi je odma lakše. Vidiš, ja sam uvjeren da niko nije ravan komunizmu. Taj je uništio više ljudi u miru, nego fašizam u ratu.

Tko je glasao

Čitaj si malo koga su to

Čitaj si malo koga su to ubijali ideolozi antikomunizma i koga su regrutirali u svoje redove poslije drugo svjetskog rata. Šatro ne radiš za CIA i BND, izdajico hrvatskog naroda i svih građana koji žive na prostorima Hrvatske. Kao ne znaš i praviš se blesav!?Mi nismo imali staljinizam i prestani ponavljati laži. Glavne fašističke i nacaionalšovinističke svinje su se izvukle zahvaljujući kapitalističkim profiterima da bi provodile ovo kako bi uništili svaki pokušaj organiziranja radničkog pokreta. . http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio
Nauči se čitati moje postove sa razumjevanjem. Pomisiti ću da si krajnje glupi i ograničeni imbecil koji ne zna prikriti svoju isključivost. Nadam se da nije tako jer bi to značilo da imaš neki veliki, VELIKI kompleks i da ti nedostaje prave pravcate ljubavi. Vidiš da sam u pravu što se tiče mojih ranijih tvrdnja da su obožavatelji fašizma i nacionalšovinizma latentni pederi koji obole od paranoje jer se bore cijeli život sa svojim jadnim anusom. Anders Behring Breivik :) je paranoičar...hihihihi...Evo kopiram ti kratki opis dijagnoze takvih PEDERČINA kojima su čak i komunističke knjige zločin, a znanost o psihi im je drugi neprijatelj broj dva. To su pravi nasljednici Inkvizicije. Formiranje sumanutosti predstavlja patološku manifestaciju u nečijoj tintari.Ljudi koji pokazuju crte paranoje,se ističu po apsolutnoj intolerantnosti na bilo koju kritiku i plasiraju pogrešne primisli,neprihvaćaju nikakav prigovor,isključuju sve što je protiv njihovih uvjerenja,vežu se uz ta svoja irealna uvjerenja.Kod paranoičara se primjećuje spremnost da se svaka informacija prihvati ako se uklapa u njihov sumanuti sistem.Tako najobičniji trač može postati apsolutna istina.Način obrane im je sumanute ideje,ideje o proganjanjima,ljubomore,erotomanija,ideje veličine i vrlo je karakteristični pokazatelj "lažna sijećanja".Neki to nazivaju "slabost sjećanja" jer se radi o osobama koje u svojoj obrani koriste u velikoj mjeri potiskivanje.Posljedica toga je da te osobe imaju neodoljivu potrebu da budu "uvijek u pravu".Npr.ambiciozni dečko će pripisivati zle namjere drugim osobama ako nije uspio ostvariti svoju ambiciju iz razloga što za ostvarenje te ambicije nije imao dovoljno intelektualnih i karakternih osobina.Tako on štiti sebe.Npr. djevojka koja nema sposobnost da u realnosti nekog voli,posjeduje mogućnost "lažnog sjećanja" da je voljena i to po pravilu,od strane čovjeka "višeg ranga".Simptomi paranoje su slični simptomima histerije i prisilne neuroze zbog karakterističnog potiskivanja neugodnih sadržaja iz svijesti u podsvjest koje svijestan dio nije bio u stanju da prihvati zbog društvenih tabua.Paranoja ima svoj posebni put "ponovnog vraćanja potisnutog".Histerija svoje potiskivanje vrši konverzijom,a prisilna neuroza supstancijom.Postoje vrste čija dinamika ukazuje na homoseksualno porijeklo paranoje gdje se obrana od latentne homoseksualnosti vrši putem projekcija.Kod tih slučajeva paranoja se ne događa u snu.Osjetljivi su na nesvjesno drugih što važi za patološku ljubomoru jer slušaju glasove nesvjesnog drugih osoba kako bi što bolje se oglušio o svoje vlastito nesvjesno što se manifestira kao isključivost u mišljenju,odnosno kao "paranoična izvjesnost".(Dakle,ono što oni predpostave,nikakvim argumentima ih nećete razuvjeriti).Ideje paranoičara su teško popravljive.Paranoja se pojavljuje i tamo gdje normalni ljudi gube hrabrost,gdje labilne osobe počine suicid ili svađalački optužuju sve druge,gdje inače agresivan čovjek izbjegava kukavički normalne zahtjeve života,tamo gdje dolazi do zločina,do pijanstva,i tamo u nekim zajednicama gdje su toliko narušeni međuljudski odnosi da ostaju uravnoteženi samo karakterni ljudi koji imaju sposobnost empatije.Žudnja za moć,nepristupačnost,odsustvo prijateljskog ponašanja,nedostatak ljubavnih veza ili izbor poslušnih osoba su redovna pojava u životu paranoičara.

Tko je glasao

Franka Valli, Nauči se čitati

Franka Valli,

Nauči se čitati moje postove sa razumjevanjem.

Citirati ostatak tvojeg komentara je gubljenje vremena, a da ne govorimo o tome da takve riječi može samo bolesna osoba pisat.

Znam od djetinjstva da su ljudi poput tebe nadojeni mržnjom spram svih slobodno mislečih ljudi, a dokazali ste to širom svjeta. Ideologija vam je propala na svim frontovima Jednostavno ste se urušili ko kula od karata.

Znam osobno čovjeka koji je gulil na Golom otoku, i to samo zbog toga jel vas je kritiziral.

Vi bi ponovno otvorili ples vampira da vam narod da priliku.

Tko je glasao

Da imaš imalo u sebi

Da imaš imalo u sebi sposobnosti da isključiš svoju isključivost onda bi uvidio u ranijim komentarima na ovom dnevniku i uostalom i u ranijim diskusijama da ja razlikujem itekako što je to ideologija a što je filozofija.

Ti čitaš bez razumjevanja,nemaš o ničemu pojma, pun si predrasuda i nemaš apsolutno nikakav vlastiti identitet. Ti si obična imitacija, ne originala, već imitacija imitacije.
Istina je da sam od djetinjstva zadojena mržnjom jer MRZIM TOTALNO GLUPOST i sve njene sljedbenike bez obzira za koju se ideologiju zalažu.Takvi se sljedbenici nikada ne pozabave sa razmišljanjem, logikom i filozofijom jer je to umni napor.Lakše je imitirati i skloniti se u većinu jer je u sredini sigurno a sigurnost daje određeni komfor jer se ne treba naprezati,proučavati i provjeravati.

Filozofija je racionalna duhovna aktivnost kojom analiziraš svijet, život i tak dalje. Markstička filozofija odnosno MARKSIZAM je sinteza materijalizma i dijalektike i ona svoju snagu pronalazi u radništvu a ne u gastarbajterskim sluganima kojima vire samo još noge iz švapske bogatunske guzice,ne nalazi snagu u tim jadnicima koji su stekli pošteno svoj kapital jer su vani žmukljarili i zgrtali pa se na kraju života vratili da nam glume prosvjetljenje i "sposobnost" .Pomićivali ste državne štakore u birokraciji da vaša djeca rade u bespotrebnim državnim agencijama za proučavanje ruda i gubljenje vremena. Sada su vaša priučena djeca na strateškim mjestima jer ste pošteno služili u njemačkoj kao najamni radnici. Gastarbajterski "mislioci" nikada se ne pitaju da je njihov materijalni uspjeh u gomilanju kičastih drangulija odraz monetarnih razlika valuta. Što nisi ostao u svojoj novoj svetoj domvini Njemačkoj u kojoj si plaćao porez pa tamo glumatao pametnjakovića i nadčovjeka? Tamo si bio običan ponizan sluga a sada je došlo tvojih pet minuta pa si postao nadčovjek među "svojima".Nikada takvi poput tebe neće biti ni njihovi ni naši jer ste ulizice a da ni ne znate kako ste postali ulizice. ( O tom ću napisati dnevnik)
Marksistička filozofija svoju snagu pronalazi u radništvu a radništvo Svijeta u njoj pronalazi svoje ORUŽJE. Zato je opasna za zgrtače čije multinacionalne kompanije imaju glavno sjedište u državama koje spadaju u skupinu G8. Ti zgrtači i izrabjivači plasiraju komunističke antideologije da bi prikrile svoje imperijalističke osvajačke apetite i zato se kaže da je fašizam plod kapitalizma.
Cilj marksizma je OSLOBOĐENJE ČOVJEKA. Marksistička filozofija teži ka spoznaji a ne IMITACIJI. U marksističkim filozofijama lijepo piše da za izgradnju socijalizma NEMA kuharskog gotovog recepta i da je zato socijalizam PROMJENJIV jer se treba PRILAGOĐAVATI trenutnim okolnostima. I zato Bloch kaže da se socijalizam NE MOŽE proglasiti GOTOVIM. Sve što se proglasi gotovim i savršenim potlačenim ljudima ODUZIMA NADU. To je činio Staljin i ostali satusofrenični guzičari i njihovi birokratizirani poltroni.
Vi , sljedbenici skvikija,proglašavate poput Staljina da je kapitalizam posljednja zaokružena sveta faza i da je taj sistem savršen.
Mislite da svi ljudi na svijetu osjećaju kao vi unutarnju prazninu koju krpate za zgrtanjem svega i svačega i da nama ne treba nada jer se vi ničemu ne nadate osim sadizmu. Samo vi tako mislite. Zato ćete se sami od sebe urušiti, a mi koji još imamo nade u sebi, mi ćemo vas samo pomesti na mišćafl u smislu duhovne pobjede. Vaša antikomunistička propaganda će završiti na deponiju povijesnih sramota! Nećemo vam ništa taknuti jer nas vaše osobno uopće ne zanima ali ćemo uzeti ono što pripada svima nama. Ono što nam je oduzeto i uskraćeno tokom života .

Tko je glasao

Franka Valli, Upotrijeba

Franka Valli,

Upotrijeba pojma radnik od tvoje osobe je čisto huliganstvo. Pripadala si povlaštenoj kasti jugoslavije i danas pričaš o nečem što je vama pripadalo. Pripadalo vam nije ništa, jel za to niste ni radili a bogme se ni borili.
Razglabali ste filozofska sranja, dok su radnici stvarali.

I danas muljate na svim razinama, a radnici to osjete. Znate to dobro, pa ste zbog toga i tolko ogorčeni jel ideološka laprdanja više niko ne puši.

Tko je glasao

Ti opužuješ sve nas koji smo

Ti opužuješ sve nas koji smo živjeli u onom sistemu da smo bili povlašteniji.Da, to je istina. Ako ti mi smetamo, a mi smo većina, onda ti odi lijepo tamo gdje si ti zaradio mirovinu i gdje si ti plaćao porez i gdje si se ti osjećao tako ravnopravnim sluganom sa ostalim sluganima. Moj tata je bio električar, u Sljemenu, u OOUR Autodubrava, kasnije OOUR Borongaj objekt- običan ponosni radnik samouprvljač. Odbio je posao u Njemačkoj jer je rekao da ne želi biti švapska sluga i da je njemu dobar i fićek. A mama je radila kao tkalja u Pobjedi a kasnije se brinula o meni jer mi se nešto dogodilo u prometu. Sa 19 godina sam se zaposlila i radila u Ghetaldusu i to na normi, na temperaturi od 35 stupnjeva, sa kemikalijama i u velikoj buci i nismo pjevali one radnopobjedničke titoističe pjesmuljke već smo slušali rock i punk muziku. Imali smo kvalitetniju glazbenu scenu od čitave njemačke glazbene scene.Da ne govorim o filmovima i kazališnim predstavama. Vidiš, u "doba mraka" radnici su išli u kazališta, kina, kupovali časopise i knjige i to preko OOUR-a. Tebi i tvojim potomcima želim te iste povlastice koje smo mi nekada imali jer su se npr. moji roditelji mogli čak i stambeno zbrinuti od svoje radničke plaće (sagradili su kuću) do svoje tridesete i nisu bili opterećeni kreditima do kraja svog života za interese stranih lihvarskih banaka jer komunisti su vodili politiku samostalnosti. Imali smo svega dovoljno zahvaljujući takvoj politici. Nismo sa ničime oskudjevali. Svako ljeto smo išli po 14 dana u radnička odmarališta. Npr. i u onaj hotel Pirovac kojeg su " demokrati" opljačkali radnicima Podravke. Danas mi je žao što mi roditelji nisu bili i komunisti i ateisti jer su me samo zbunili .Bila bi još ponosnija na njih ali nema veze, oni su bili jednostavno apolitični ali su sudjelovali na zborovima građana i radnika u odlukama i također su iznosili i svoje primjedbe i prijedloge.Dakle nisu bili tako polupismene ovce koje nisu ostvarivali svoja samoupravljačka prava i prepuštali se pasivnosti. Kada je pobjedio primitivizam 1990 imala sam tek 23 godine. Prije toga sam bila primljena i u savez pionira, pa zatim u izviđače, pa zatim u svez omladinaca. Ti misliš da ćete mojoj generaciji brisati sjećanje sa upornim ponavljanjem laži? Ne možeš nam ništa jer smo mi svoja sjećanja prenjeli. Također sam u "doba mraka" po odluci roditelja pohađala sobodno i vjeronauk pa sam se i pričestila i krizmala, a vjeronauk je bio u Crkvi, a ne u školi.U školi su svi učitelji znali da djeca idu na vjeronauk. Crkva je bila manje zatucana i modernija,a i školski učitelji su bili nekako po mom dojmu i obrazovaniji i moralniji. Bilo je manje snobova.

Tko je glasao

Da bar znaju

Znate to dobro, pa ste zbog toga i tolko ogorčeni jel ideološka laprdanja više niko ne puši.

možda bi poželjeli prestat s tim laprdanjima i učinit ponešto konkretnog i kvalitetnog, jasnog za te iste Radnike, a što bi bilo ionako u skladu sa ideologijom u kojoj se utapaju laprdanjima...
tada bi shvatili značaj Zakona o sudjelovanju Radništva u raspodjeli dobiti ...

Provinciopolis

Tko je glasao

Svak zna nekog tko je gulil na Golom ;)

"Masovno utamničenje na razini gotovo besprimjernoj u ljudskoj povijesti danas je temeljna činjenica naše države - možda toliko temeljna koliko je to bilo ropstvo 1850. godine... U Americi je danas više ljudi pod "popravnim nadzorom" - više od šest milijuna - nego što ih je bilo u "arhipelagu Gulag" pod Staljinom na vrhuncu moći", objavio je u siječnju ugledni list New Yorker." - http://www.h-alter.org/vijesti/svijet/kupuju-novo-meso-za-zatvore#news_view

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Kaj si ti htela meni sa tim

Kaj si ti htela meni sa tim reči? Jel možda da Obama, koji je od svih vas bil tolko hvaljen u momentu svoje pobjede na predsjedničkim izborima, sad radi isto ono što se je i prije radilo?

No kad si več kod Staljina (ideološki brat) za vrijeme njegovog vrhunca moči. Pa kod tvog vrhunca je bilo 6 milijona zatvoteno, no jel si zbrojila sve izgubljene živote u sovjetskom savezu od Lenjina do danas.

Tko je glasao

Skviki, kolko si blentav

već mi je poznato. Tako i nazivanje Staljina ideološkim bratom nije od tebe ništa čudno.

Staljina je dosta teško nadmašiti, ali zapadne demokracije su dosta uspješno držale korak izvozom demokratskih mrtvaca po cijelom svijetu.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bigulica, pametna curica Pa

Bigulica, pametna curica

Pa ja diskutiram sa Frankom Valli o komunistima, a ona se izjašnjava ko komunist. Ti upadaš i braniš njezine napisane riječi, pa sam mislil da i ti spadaš u tu skupinu.

Ti sad ponovo spominješ nekakve zapadne demokracije, a govori se o komunistima.

Vidiš, ja poznam i istinske komuniste, no oni se razlikuju od radikalnih komunističkih Talibana u koje spada Franka Valli.

Još uvijek neznam kaj si htela reči, znaš mi blentavi ne razmemo intelektualnu retoriku.

Tko je glasao

Ja sam samo ja. Moje

Ja sam samo ja. Moje političko opredjeljenje je komunističko ali to je samo dijelić mene. Pored političkog opredjeljenja ima još mnogo toga što mene čini osobom. http://www.youtube.com/watch?v=XLgYAHHkPFs

Tko je glasao

Skviki, ispričavam se kaj sam rekla da si blentav

Međutim, blentavo je, svaki put kad se netko usprotivi logici neoliberalnog kapitalizma, nabacivat se Staljinom.

Ne treba biti previše intelektualan za to shvatiti - uostalom, sigurna sam da ti poznaš i intelektualce ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Skvičo ti il ne skvičo al pomoći nema

Ovdje se od komenta do komenta izmijenjuju kriteriji samo da bi se ne znam kome dokazalo kako je baš , jedino i upravo taj komentator/bloger " u pravu "... Isprike ili priznavanje pogrešaka, zahvale za stečeno novo znanje prava su rijetkost, a rezultat je perpetuiranje mentalnog kaosa za većinu hofčica ...

Provinciopolis

Tko je glasao

Tko sam ja da ti sudim

Formiranje sumanutosti predstavlja patološku manifestaciju u nečijoj tintari.Ljudi koji pokazuju crte paranoje,se ističu po apsolutnoj intolerantnosti na bilo koju kritiku i plasiraju pogrešne primisli,neprihvaćaju nikakav prigovor,isključuju sve što je protiv njihovih uvjerenja,vežu se uz ta svoja irealna uvjerenja.Kod paranoičara se primjećuje spremnost da se svaka informacija prihvati ako se uklapa u njihov sumanuti sistem.Tako najobičniji trač može postati apsolutna istina.Način obrane im je sumanute ideje,ideje o proganjanjima,ljubomore,erotomanija,ideje veličine i vrlo je karakteristični pokazatelj "lažna sijećanja".Neki to nazivaju "slabost sjećanja" jer se radi o osobama koje u svojoj obrani koriste u velikoj mjeri potiskivanje

Ogledalo, ogledalce moje, reci mi na svijetu, najLJEVIJI tko je !? :)))
Stručnjakinja za psihologiju ili ona za nasilje !?
Ma neeeee... Mora da je to ona stručnjakinja koja

Tako najobičniji trač može postati apsolutna istina.Način obrane im je sumanute ideje,ideje o proganjanjima,ljubomore,erotomanija,ideje veličine i vrlo je karakteristični pokazatelj "lažna sijećanja".Neki to nazivaju "slabost sjećanja" jer se radi o osobama koje u svojoj obrani koriste u velikoj mjeri potiskivanje

počinje sa " grozio si se srpa i čekića, nisi htio nositi transparent ", a završava sa " NE ZNAM kaj je značilo tvoje spominjanje komunističkih zločina, ali IPAK JESI nosio transparent :))))))))))
I to u maniri kapitalističkog agenta provokatora, naravno niti nije sve !! :))
Jer !! Ko bi reko čuda da se dese ...
Zec je u grmu "NE ZNAM", ali tvrdim pa ipak opovrgavam ( pozitivno bar nešto, ali se prethodno gubi energija na gluposti )... I

Ima li to ikakve veze sa gore kopiranim opisom ili pravo na prosudbu ima samo psihostručnjakina...
Mislim... Pitam...Čist onak bezveze :)))
Ak se u komunizmu smije pitati nepoćudna pitanja !???

Da vas JEBO IZAM komune i kapotala skupa !

Nisam ovca da me vodi čoban !

http://www.youtube.com/watch?v=G-cVlw1LDgw

Provinciopolis

Tko je glasao

Nobelovac

Danas sam čuo kako jedan nobelovac kaže da je internet nešto kao izlog neznanja i da kao takav važi u cijelom svijetu. A da stvar bude još gora, to se neznanje nameće kao uzor kojeg bi trebale slijediti sve ljudske individue.

A najgore od svega je to što se čovjek mora uvjeriti u istinitost tih riječi čim iziđe na neki neki forum ili blog. Tu je običan dupeglavac ravan nekome ko razumije stvari o kojima govori. Štoviše, dupeglavci, polupismenjaci, kulturno, socijalno i politički nastrani ljudi imaju prednost pred onima koji nešto znadu i nisu izgubili kormilo. Obične gnjide, i slaboumni štreberi usuđuju se stati rame uz rame pametnim i poštenim ili kreativnim ljudima.

Nije poruka nikome osobno nego internetu osobno. On se pretvorio u kloaku maksimu cijelog svijeta. Možda je doista potrebno nešto kao ACTA, neka cenzura, ili nešto slično tome.

Tko je glasao

I američki predsjednik je nobelovac mira...

Internet je poput velike knjižnice ili knjižare - možeš izabrati gluposti, a možeš izabrati i pametne stvari, ovisno o vlastitoj moći prosudbe. Neke knjige se nikad ne pojavljuju u nekim knjižarama/knjižnicama, pa tako niti na internetu, premda se na internetu često pojave makar samo na kratko.

Konzument je odgovoran...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Zato se trebaju pametni

Zato se trebaju pametni nobelovci naučiti koristiti internetom prije nego ga idu kritizirati jer će se samo javno obrukati i ispasti će glupi u očima pametnih i onih glupih koji se čak znaju koristiti internetom. Ako im toliko to smeta, ta slobodna komunikacija sa glupima, komunikacija između glupana i sve ostale kombinacije neka čitaju uputstva. Dakle, postoji slobodni izbor kao što to činimo i u običnoj govornoj komunikaciji. Ne ulazimo sa bilo kime u govornu komunikaciju kada se šećemo gradom. Ali ovdje je problem jer ta komunikacija ovisi o nekom butonu. Da! To je otkriće ravno otkriću "tople vode" i zato predlažem da taj gospodin nobelovac dobije još jednu nagradu od milion dolara.
Postoje na internetu zatvoreni sadržaji koje pišu pametni. Mogu ih čitati i glupani i pametni ali ih ne može svatko komentirati. Postoje zatvoreni sadržaji gdje glupani pišu,a pametni niti ne žele komentirati, niti čitati, osim ako im je dosadno pa se žele malo nasmijati glupanima. Koliko se sjećam onih uputa koje sam davno čitala i na ovom portalu postoji neka opcija kako da se zabrani komentiranje dnevnika.

Tko je glasao

Preslika RL

Zašto misliš da je
Štoviše, dupeglavci, polupismenjaci, kulturno, socijalno i politički nastrani ljudi imaju prednost pred onima koji nešto znadu i nisu izgubili kormilo. Obične gnjide, i slaboumni štreberi usuđuju se stati rame uz rame pametnim i poštenim ili kreativnim ljudima.

pojavnost vezana samo za internet? Pa taj obrazac živimo na svim razinama trenutnog RL!

Statistička pogreška

Tko je glasao

gotov si...

... kad te se @gale dočepa :)

Internet je mjesto gdje preskačeš urednika. Novinskog urednika, urednika u izdavaštvu, urednika općenito... imaš direktan pristup "korisnicima".

Sjećam se velikih rasprava kada su počeli tzv. blogovi - kako će to promijeniti izdavački svijet, kako će najzad djela koja su bila zapretena u ljudima koji nisu imali pristupa nekim stvarima sada obogatiti svjetsku literaturu...

Onda je ispalo da se 99,9% blogova odnosi na "ustala sam, pa sam doručkovala žitne pahuljice".

Nije internet tako loš, iako ne bi bilo loše da postoji i paralelan, "ozbiljan internet" gdje ne bi svatko imao pravo piskarati tek tako...Istina je da P2P komunikacija (laički prevedeno - persona na personu) zna biti izrazito neplodna i jalova i naporna. A opet - zna biti i sasvim ok. Ali traži truda.

Tko je glasao

zaphod — Ned, 11/03/2012 - 19:00. gotov si... ... kad te se @ga

zaphod — Ned, 11/03/2012 - 19:00.

gotov si...

... kad te se @gale dočepa :)

Ovo si dobro primjetio.

Kad se nađe više takvih individua ili jedna koju je malo teže odlijepiti ili otkačiti, i kad raspolaže sredsrtvom masovne komunikacije onda one mogu prisilti cijelu ljudsku vrstu da se bavi potpuno blesavim stvarima i da tako gubi svoje dragocjeno vrijeme. To je osveta onih koji nemaju ništa u sebi. Kao da su im krivi oni koji su rođeni sa barem kakvim takvim darom. Rodonačelnik svih njih je Her....., koji se htio proslaviti uništavanjem, pa je zapalio Artemidin hram u Efezu, najveću građevinu rane Antike. Društvo se bori protiv takvih time što zabranjuje, tj. preporučuje da im se nikada ne spomene ime. ali oni se uvijek nekako snađu i uspijevaju uništavati ljudsko vrijeme. To im je jedino što znaju. Kad naiđeš na prepreku na putu, ne možeš drugačije, nego da ju barem preskočiš ili zaobiđeš. No i to iziskuje nekakav napor i pažnju. Ta njihova aktivnost je smetanje ili ometanje kao način egzistencije , i ne samo način ili metoda, nego i cilj.

Tko je glasao

Dvaput je dvaput

Nije internet tako loš, iako ne bi bilo loše da postoji i paralelan, "ozbiljan internet" gdje ne bi svatko imao pravo piskarati tek tako..

Misliš na ove koji duplaju svoje komentare zbog fate - dvaput je dvaput!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci