Tagovi

Sto dana "predsjednikovanja" DR. IVE JOSIPOVI?A

Pledirao sam za sto dana poštede od kritika novog predsjednika dr. Ive Josipovi?a i koliko je bilo za primijetiti, pravilo o nenapadanju l00 dana od inauguracije tj. preuzimanja dužnosti, nije poštovano. Evo, sutra, subota, 29.05.20l0. isti?e taj rok i pokušavam dati sveobuhvatnu analizu «prije?enog razdoblja». Namjera mi je izdvojiti neke politi?ke doga?aje i poteze predsjednika koji zaslužuju pohvalu, i uputiti pokoju dobronamjernu kritiku. Osnovno je polazište da predsjednik, ma bio i savršen, ograni?en je vremenski – sto dana je prekratko razdoblje da bi se radikalnije mijenjala hrvatska stvarnost, optere?ena naslagama prethodnih politika koje su u mnogo?emu bile antipolitike odnosno niz poteza vladaju?eg HDZ-a koji su doveli Hrvatsku na rub ponora. Odnosi se to prvenstveno na HDZ u vremenu dr. Franje Tu?mana koji je kao prvi hrvatski predsjednik vodio i stranku i državu na autokratsko-autoritarni na?in. Sva naknadna retuširanja tih politika demantira duboka kriza zapo?eta zapravo u Tu?manovo doba, kriza koja potresa Hrvatsku i kojoj se još uvijek ne nazire kraj.

MOŽE LI SE NADOKNADITI PROPUŠTENO?
Nakon takvog predsjednikovanja Tu?mana, koji je polu?io i neke pozitivnosti, prije svega, osamostaljenje Hrvatske odnosno odmak iz ?vrstog zagrljaja režima i destruktivne politike Slobodana Miloševi?a, došlo je razdoblje drugog predsjednika Stjepana Mesi?a koji, iako izabran na valu nezadovoljstva prvim predsjednikom, nije uspio ostaviti iza sebe sre?eniju državu i društvo. Dijelom stoga što nije imao takve kompetencije, jer je polupredsjedni?ki sustav zamijenjen parlamentarnim, a dijelom i zbog na?ina shva?anja predsjedni?ke dužnosti. Tek dolaskom dr. Ive Josipovi?a na Pantov?ak pokušava se prekinuti linija pada odnosno politi?kog, gospodarskog i socijalnog sunovrata koji Hrvatsku, poput kletve, prati dvadesetak godina. U tome pozivanje na agresiju režima Slobodana Miloševi?a i njene posljedice, sada, l5 godina od završetka Domovinskog rata, više nije vjerodostojno i ne može biti alibi za mnoge promašaje prethodnih politika u kojima je klju?no nesnalaženje u gospodarstvu i nefunkcioniranje pravne države. Na ovom drugom, isticanjem programa nove pravednosti dr. Ivo Josipovi? izborio se za mjesto na Pantov?aku i pobijedio neugodnog suparnika Milana Bandi?a koji, zajedno s izbornim stožerom, nije žalio ni novaca ni objeda kako bi zaustavio nezaustavljivog dr.Josipovi?a.
U inauguralnom govoru l8. velja?e 20l0. dr. Josipovi? je svojim rukopisom ozna?io smjer svog angažmana i analizom u?injenog može se zamijetiti da je predsjednik, kao što je uobi?ajeno predizbornu retoriku zamijenio djelovanjem na tragu izbornih obe?anja. Nijedan politi?ar ni u jednom vremenu nije u stanju cjelovito ostvariti predizborna obe?anja tako da , ako se to ne uzme u obzir, mogu se neki osje?ati razo?arani u?inkom dr. Josipovi?a.

GDJE JE RAD I GDJE SU RADNICI?
Me?utim, neosporno je da su klju?ne ideje iz tog vremena našle odjek kako u predsjednikovu radu, tako i u javnosti odnosno u hrvatskom narodu. Ideja o pristojnom životu na rezultatima rada, naišla je na razumijevanju i možda je naj?eš?e spominjana ideja u ovih l00 dana Josipovi?a. Druga je pak stvar što ta ideja nije zaživjela, dapa?e, sunovrat od ranije je ubrzan i ukupno, dotaknuto je, za pretpostaviti je, dno krize koja je ostala bauk koji nas i dalje plaši. Rad i radništvo ni izbliza ne zauzimaju mjesta koja bi trebali i koja se o?ekuju u pravednom društvu koje stremi Europskoj uniji.
Ova ideja je i potiskivana u drugi pa i tre?i plan stalnim nametanjem predsjedniku sporednog kao bitnog, u ?emu je prednja?io HDZ kao i oni slojevi i pojedinci koji su dolaskom dr. Josipovi?a uplašili se za svoje, ipak, privilegirane pozicije. Klijentelizam na kojem je HDZ gradio svoju politiku uglavnom je detektiran od ve?ine gra?ana kao promašena politika i stižu ra?unu za, kako se slikovito da primijetiti, sve pojedene, a nepla?ene gozbe, sva potkradanje i prijevare koje, mišljeno je, ne?e biti otkrivene.
Skala društvenih vrijednosti, nakon godina lažnog domoljublja, polako i sigurno se mijenja mada zbog predsjednikove obveze biti predsjednikom svih gra?ana, ona i nije mogla biti temeljitije izmijenjena. Realni odnos politi?kih snaga i potreba postupnosti u promjenama ograni?avali su manevarski prostor predsjedniku i on ga je koristio ne pretjeruju?i s crvenom bojom, ali nikada ne prestaju?i iskazivati socijalnu osjetljivost i težnju ka pravednosti za «ponižene i uvrije?ene».
Predsjednik se suo?avao s problemom vlastita osiguranja, izborom savjetnika kao i drugim bolestima «ranih radova», me?utim ipak je predsjednik uspio pohvatati konce i s vremenom, pokazati svoje stavove koji su ipak bili stavovi odlu?nog, pa i rizicima, sklonog predsjednika. On, iako ocjenjivan «kuhanom nogom», blijedim likom, izvršiteljem tu?ih naloga (Bruxellesa odnosno EU, primjerice), nije "opravdao" negativna o?ekivanja. Malo je bilo onih koji su o?ekivali umjesto fikusa, kaktus na Pantov?aku, no s vremenom, ostavljao je sve uvjerljiviji dojam politi?ara koji zna što ho?e i kako to ho?e. U svakom slu?aju, postalo je jasno da radi na posve druga?iji na?in od prethodnika mu Stjepana Mesi?a i da u okviru ustavnih ovlaštenja, djeluje pozitivno i stabiliziraju?e kao posrednik izme?u narodnih htijenja i politi?kih institucija.

Prvo ozbiljnije iskušenje je bila «selja?ka buna» gdje je ohrabrivao seljake, ali ih privolio na daljnje pregovaranje što se pokazalo dobrim i za seljake, ali i vladu Jadranke Kosor.

Drugo veliko i vrlo ozbiljno iskušenje nastalo je ishitrenom objavom registra branitelja gdje je na kraju ipak prihva?en predsjednikov stav o potrebi objave registra što je i bio dio izbornog programa. Tu je mudrim i staloženim potezima neutralizirao kritike iz braniteljskih udruga te stao uz svog nesu?enog savjetnika Marka Rakara, kao što je kasnije stao iza dr. Dejana Jovi?a, apsurdno nazvanim «ideologom tre?e Jugoslavije».

Ono što je, po meni, bio najve?i iskorak predsjednika odnosi se na njegovu ulogu u kreiranju vanjske politike RH gdje je iskazao svoju najbolju stranu i smjelost. Vidljivo je da je vanjska politika planirana, postupna i konzistentna – od posjete Sloveniji, sjedištu Europske zajednice, Austriji, Ma?arskoj, Slova?koj i naro?ito Bosni i Hercegovini, te kontaktima sa Srbijom do posjeta Rusiji i Kini. O nastupu u parlamentu BiH, posjetama Ahmi?ima, Križan?evu Selu i Mostaru još ?e biti prijepora, no neosporno je da je uvjerio javnost u potrebu suradnje sa susjedima, ali i potrebu druga?ijeg gledanja na recentnu povijest. U pitanju Bosne i Hercegovine predsjednik je iskazao odlu?nost i?i protiv dominantne struje u javnom mnijenju kreirane sustavno od l99l (l995.) i tu je iskazao svoju hrabrost te supremaciju nad blijedom i kaoti?nom premijerkom koja je išla u javnost s ozbiljnom tvrdnjom o kršenju hrvatskog Ustava od strane Josipovi?a. Njegov vehementan odgovor – neka Ustavni sud ispita njegovu odgovornost, a ako je nema, neka premijerka podnese ostavku bio je odgovor ve? samouvjerena predsjednika koji zna da iza njega ipak stoji ve?ina javnosti.

Zanimljiv je odnos medija prema predsjedniku i predsjednika prema medijima. I kao miljenik medija u izbornoj kampanji, može se re?i da su u ovih l00 dana mediji bili prema njegovim potezima kriti?ni i ne baš uvijek dobronamjerni. To se odnosi na HRT, ali i na Jutarnji, Ve?ernji, da o Vjesniku, Globusu i nekim drugima ne govorimo. No, predsjednik je imao i ima podršku nekoliko klju?nih komentatora i voditelja (Lovri?, Jergovi?, Butkovi?, Bago, Stankovi?…) a i Zoran Šprajc, iako samo spiker HRT-a, iskazao je svoje simpatije. Ukupan rejting u hrvatskim, ali posebno stranim medijima, je pozitivan, a posebno je dobro koristio nove tehnologije te prednost internet komunikacije. Isto tako, predsjednik je na simpati?an na?in znao navratiti do maturanata koji su obilježili završetak srednje škole Norijadom, human je njegov posjet u bolnici vojniku angažiranom prije toga u Afganistanu – njegovim skromnim nastupima me?u ljudima, ali ne i prenemaganjem, pokazao je toliko potrebnu bliskost s obi?nim, malim ljudima, ali nijednog trenutka ne odlaze?i putem populizma, drže?i svoj renome smirenog gospodina i znalca tema.

Nezaobilazan je i za pohvalu i kriti?ki stav predsjednika prema ulozi Odvjetni?ke komore Hrvatske gdje se stavio na stranu odvjetnika Nobila dokazuju?i da je u pravnim pitanjima suveren i nepokolebljiv što je naravno zasmetalo Vladimira Šeksa i druge «tenore» koji su mu se posve neprimjereno i nervozno obratili putem medija i optužili ga za kršenje ustavnih ovlasti.

Za pohvalu su predsjednikovi stavovi prema kontroverznom Bleiburgu, holokaustu (holokaust nema pravo stanovati ovdje) te temi naci-fašizam-antifašizam (Jasenovac) koji su na jasnom tragu europskih i svjetskih ste?evina.

KRITI?KE NAPOMENE
Kriti?ke napomene ti?u se nekih pitanja koja nisu presudna za ukupan dojam, no glazbena simfonija predsjednika bolje bi zvu?ala da nema ovih pitanja koja se ti?u shva?anja teme prava i pravde, «crvenih» tjelohranitelja, izbora ?lanova savjetni?kih tijela i još nekih.
Najvažnijim držim pitanje s kojim se hrvatska država suo?ava zamalo od osnutka l99l. a to je pitanje shva?anja legalnosti odnosno prava i pravednosti. To je prisutno od zlosretne privatizacije koja je bila ozakonjena plja?ka, do primjeriice, pitanja Jacina stana i primjerice, zakona o golf igralištima. Naime, u nas bi trebalo ipak raditi razliku izme?u pravne i pravedne države. Jer, ako uzmemo kriterij da li je nešto u skladu sa zakonom onda se može re?i da su u nacisti?ko vrijeme pa i u NDH, progoni Židova temeljeni i na zakonima (rasni zakoni). Shodno tome, krajnji zaklju?ak bi mogao biti da su i te dvije države, nacisti?ka i NDH, bile pravne države. Stoga bih na mjestu predsjednika druga?ije ocjenjivao legalnost postupka na koji je J,.Kosor došla do stana, bio bih kriti?an prema zakonima koje donosi Sabor (predsjednik može ne potpisati neki izglasani zakon i tražiti ocjenu njegove ustavnosti). I uop?e, osim unošenja u Ustav i ?lana koji govori o nezastarijevanju kriminala u pretvorbi valjalo je ipak ve? do sada pokrenuti neke konkretnije inicijative i preispitivati ber neke slu?ajeve privatizacijom otu?ene imovine.
Drugo pitanje je pitanje odnosa medija prema predsjedni?koj dužnosti i predsjednika prema medijima. Naime, dojma sam da se predsjednik nedovoljno principijelno odnosio prema medijima odnosno blagonaklono gledao i na njihove greške. Naime, histerija koja je stvorena nakon posjete Bosni i Hercegovini medijima je brzo oproštena, a mišljenja sam da je neke trebalo držati još više na distanci. I k tome, predsjednik se trebao više angažirati na sre?ivanju stanja na HRT-u koje je dugo vremena bez vodstva, medij koji traži hitno lijekove i ozdravljenje.
Kada je rije? o medijima predsjednik bi se povremeno, ne pre?esto, mogao preko TV obratiti govorom naciji i ukazati i na taj na?in na «pravce akcija», ali i ko?ni?are u hrvatskom društvu.
Iako je poznat njegov stav da o prijevremenim izborima odlu?uju Vlada i Sabor, njegova procjena bila bi dobro došla i bila bi na valu o?ekivanja bira?kog tijela koje ga je izabralo.
Dalje, savjetodavna tijela, posebno ekonomski savjet sastavljana su, a da su se u njima našli i neka imena koja su povezana s u najmanju ruku, vrlo diskutabilnim imageom. Konkretno odnosi se to na Ivicu Mudrini?a kojem, po mom skromnom mišljenju, ne bi trebalo biti mjesto u savjetu.
Dalje, navodno, kažnjeni su tjelohranitelji koji su nekada ?uvali Ivicu Ra?ana pa se našli i na predsjednikovoj listi želja, rasporedom na pozorni?ka ili druga nisko rangirana policijska mjesta. Predsjednik se trebao ipak zainteresirati za njihovu sudbinu kod ministra unutrašnjih poslova. Za o?ekivati je bilo da se predsjednik ne usuglasi tako brzo s produženjem mandata Mladenu Baji?u, jer ovaj, po broju otkrivenih afera tek u zadnje vrijeme, taj novi mandat nije zaslužio.
Predsjednik je trebao iskoristiti ovlaštenje sazivanja sjednice Vlade bar po jednom pitanju – pitanju nezaposlenosti.
I pri kraju, iako je predsjednik dr. Josipovi? agnostik, iako se Crkva u Hrvata nije mudro orijentirala u predsjedni?kim izborima, trebalo je pokrenuti inicijativu za dijalog s Kaptolom odnosno s katoli?kom i drugim vjerskim zajednicama.

UKUPAN DOJAM ZA STO DANA - VRLO DOBAR
Ako bi se mogla tražiti jedna konkretna, "školska" ocjena za proteklih sto dana predsjednikovanja, ona bi bila 4 (vrlo dobar).
Dok pišem ove retke još je aktualno pitanje donošenja zakona koji bi trebao urediti ustroj i djelokrug Ureda predsjednika na Pantov?aku, a što je pokušaj politi?kog zastrašivanja i odmazde – ve? nacrt zakona piše Ministarstvo uprave, na prijedlog Vlade. Radi se o najdirektnijem i najbrutalnijem udaru na predsjednika i njegov tim, sužavanju njegove autonomije, i bez obzira na to što Ustavni sud ve? nekoliko puta upozorava na potrebu donošenja tog zakona, trenutak koji je odabran za njegovo donošenje je diskutabilan i sigurno se ne donosi u dobrim namjerama. Valja predsjednika zaustaviti, valja ga, kako sam volio ranije pisati, i dalje "?ere?iti", po svaku cijenu, valja, po HDZ-u najviše, disciplinirati neposlušnog predsjednika.
Poželjeti treba predsjedniku da bude još neposlušniji, još boljih poteza narednih sto dana, poželimo mu da se ?eš?e prisje?a izbornih obe?anja posebno slogana PRAVDA, poželimo mu dobro zdravlje, energiju, još više odlu?nosti i državni?ke smjelosti. Osobno, volio bih ga što prije vidjeti u Bijeloj ku?i, s predsjednikom USA Obamom, i u ozbiljnim razgovorima o tome zašto je Hrvatska tako dugo u ?ekaonici Europske zajednice.
Samo smjeli politi?ari ulaze na pozitivan na?in u povijest, tko ne riskira u politici, kao i u životu, ne profitira.
Dubina krize i potonu?e broda koji se zove Hrvatska ne traže predsjednika ?inovnika ve? predsjednika vizionara, onog koji osluškuje bilo naroda govori i traži, u njegovo ime, radikalne promjene u našem društvu. To je temeljno pitanje na koje treba kona?no jasno odgovoriti: "Tko je odgovoran za ovakvu krizu u našem društvu i što je uzrokuje?" Hrvatski narod još uvijek nije jasno odgovorio na pitanje: 'Kakvu Hrvatsku ho?emo i kako to posti?i?!'
Antikrizni program Vlade kupovanje je vremena i ne mogu pretpostaviti da mom?ad koja godinama loše igra, nastavit ?e igrati kao preporo?ena. A upravo takva mom?ad, kreativna, snažne politi?ke volje i legitimna i legalna treba voditi državu danas.

DRUŠTVENE PROMJENE - SAD, ODMAH, KORJENITE
Za VELIKO POSPREMANJE HRVATSKE nam nedostaje strategija, vizija i svakako politi?ka volja i na to je predsjedniku misliti ?esto i nikoga, baš nikoga, ne amnestirati te politi?ke pa i povijesne odgovornosti
Jer, mnogi traže umjesto korumpirane i nesposobne vlasti, demokratsku, socijalnu, pravnu i pravednu državu! Vo?enje države valja, kako piše don Ivan Grubiši? u otvorenom pismu, prepustiti onima koji taj posao znaju i koji mogu raditi na dobrobit naše domovine i svih njenih gra?ana, a ne radi vlastitih i skupih probitaka svoje kamarile. Kaže don Grubiši? "Maknite se s položaja za koje nemate ni znanja ni morala!" i pridružujem se tom apelu. Da li ?e to pogoršati kohabitaciju nije prvenstveno predsjednikova briga, ve? brojnih institucija hrvatske države koje samo ispunjenjem svojih zada?a, trebaju pridonositi stabilnosti hrvatske države i društva i pronalaženju izlaza iz krize koja dovodi u pitanje sam opstanak Hrvatske.
Stoga, vizije koje predsjednik ima ne trpe ostvarivanje u nekom drugom vremenu, nego SAD, ODMAH I KORJENITO.

Komentari

Rečenica tjedna:

Rečenica tjedna:

,,Evo vi ovo brodsko zvono, pa ako zatreba pozvonite svi ćemo
doletit............,,

S. Lončar, diretur Jadrolinije

Dobitnica zvona Jadranka
Kuma broda Jadranka
Brod Jadran
Ovce koje će ka doletit su pomorci Jadrolinije

Ovo san napisa ka primjer pravog rvackog utiračkog
hvalospjeva. Koliko još dnevnika triba danimir napisat da se primakne
rečenici ovog vrhunskog Rječkog privrednika ????

Tko je glasao

Ovo san napisa ka primjer

Ovo san napisa ka primjer pravog rvackog utiračkog hvalospjeva. Koliko još dnevnika triba danimir napisat da se primakne rečenici ovog vrhunskog Rječkog privrednika ????

ahahahaha..."utirački hvalospjev"...jako dobro. sjedni 5 !

btw. danimir je po tom pitanju daaaavnoooo prešao ovog Fjumanca...samo, je** ga, nije HTV zabilježila, možda baš to njega najviše ždere? možda bi on htio da svekolika rvacka javnost sazna za njegov extra large utiračko-uvlakački talent? a ne da samo ovdje prosipa "bisere pred svinje" koje to ne znaju cijeniti nego ga, zamisli, pljuckaju i minusiraju.

CC

Tko je glasao

Checkpoint ne mislim da se

Checkpoint ne mislim da se iza njegove beside krije neka podlost nego čista
naiva jednog idealizatora, kakvih je pollitika.com prepuna.
Inače u nas ti je naiva pandemska boleština s kojom se ponosimo.

Tko je glasao

@Checkpoint Charlie Da

@Checkpoint Charlie
Da li i tebi trebam crtati kriričke napomene o djelovanju dr. Josipovića u prvih sto dana od inauguracije? Već sam kopirao za jednoiga koji nije taj dio ni pročitao. Kao i ti, koja, siguran sam l00 %, nisi ni otišla dalje od prve rečenice mog dnevnika koji je mali seminarski rad. Stoga je predug, i to mu je jedna od mana.
Televizija? Pa zar ti stvarno misliš da je TV kriterij svega? Malograđanština prve vrste.
Inače, da si čitala moj dnevnik, imala bi samostalno mišljenje, a ne uvlačila se drugom pollitičaru. BLJAK... SJEDNI DRVO NA DRVO.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@tommy82 Ni uz najbolju

@tommy82
Ni uz najbolju volju ne mogu shvatiti što si htio poručiti - ako moj dnevnik držiš utiračkim hvalospjevom bilo bi zanimljivo pročitati kritičke primjedbe tj. bar završni dio dnevnika.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Tija san poručit da si

Tija san poručit da si oduševljen presjednikom ka lončar jadrankom
samo se nisi zna izrazit ka on.

Tko je glasao

@tomy82 E, kada bi mornari

@tomy82
E, kada bi mornari mogli, kao i ovaj veliki privredni stručnjak iz Rijeke, napisati kritički o Jaci ono što sam ja u ovom dnevniku o potezima dr. Ive Josipovića, onda bi ovdje, u Hrvatskoj, cvale ruže. Evo, da se ne mučiš, jer i dalje mislim da nisi čitao dnevnik, ili ako jesi, sigurno ne do kraja, navodim ti taj kritički dio:
----------------------------------------------------------------------
KRITIČKE NAPOMENE
...Kritičke napomene tiču se nekih pitanja koja nisu presudna za ukupan dojam, no glazbena simfonija predsjednika bolje bi zvučala da nema ovih pitanja koja se tiču shvaćanja teme prava i pravde, «crvenih» tjelohranitelja, izbora članova savjetničkih tijela i još nekih.
Najvažnijim držim pitanje s kojim se hrvatska država suočava zamalo od osnutka l99l. a to je pitanje shvaćanja legalnosti odnosno prava i pravednosti. To je prisutno od zlosretne privatizacije koja je bila ozakonjena pljačka, do primjeriice, pitanja Jacina stana i primjerice, zakona o golf igralištima. Naime, u nas bi trebalo ipak raditi razliku između pravne i pravedne države. Jer, ako uzmemo kriterij da li je nešto u skladu sa zakonom onda se može reći da su u nacističko vrijeme pa i u NDH, progoni Židova temeljeni i na zakonima (rasni zakoni). Shodno tome, krajnji zaključak bi mogao biti da su i te dvije države, nacistička i NDH, bile pravne države. Stoga bih na mjestu predsjednika drugačije ocjenjivao legalnost postupka na koji je J,.Kosor došla do stana, bio bih kritičan prema zakonima koje donosi Sabor (predsjednik može ne potpisati neki izglasani zakon i tražiti ocjenu njegove ustavnosti). I uopće, osim unošenja u Ustav i člana koji govori o nezastarijevanju kriminala u pretvorbi valjalo je ipak već do sada pokrenuti neke konkretnije inicijative i preispitivati ber neke slučajeve privatizacijom otuđene imovine.
Drugo pitanje je pitanje odnosa medija prema predsjedničkoj dužnosti i predsjednika prema medijima. Naime, dojma sam da se predsjednik nedovoljno principijelno odnosio prema medijima odnosno blagonaklono gledao i na njihove greške. Naime, histerija koja je stvorena nakon posjete Bosni i Hercegovini medijima je brzo oproštena, a mišljenja sam da je neke trebalo držati još više na distanci. I k tome, predsjednik se trebao više angažirati na sređivanju stanja na HRT-u koje je dugo vremena bez vodstva, medij koji traži hitno lijekove i ozdravljenje.
Kada je riječ o medijima predsjednik bi se povremeno, ne prečesto, mogao preko TV obratiti govorom naciji i ukazati i na taj način na «pravce akcija», ali i kočničare u hrvatskom društvu.
Iako je poznat njegov stav da o prijevremenim izborima odlučuju Vlada i Sabor, njegova procjena bila bi dobro došla i bila bi na valu očekivanja biračkog tijela koje ga je izabralo.
Dalje, savjetodavna tijela, posebno ekonomski savjet sastavljana su, a da su se u njima našli i neka imena koja su povezana s u najmanju ruku, vrlo diskutabilnim imageom. Konkretno odnosi se to na Ivicu Mudrinića kojem, po mom skromnom mišljenju, ne bi trebalo biti mjesto u savjetu.
Dalje, navodno, kažnjeni su tjelohranitelji koji su nekada čuvali Ivicu Račana pa se našli i na predsjednikovoj listi želja, rasporedom na pozornička ili druga nisko rangirana policijska mjesta. Predsjednik se trebao ipak zainteresirati za njihovu sudbinu kod ministra unutrašnjih poslova. Za očekivati je bilo da se predsjednik ne usuglasi tako brzo s produženjem mandata Mladenu Bajiću, jer ovaj, po broju otkrivenih afera tek u zadnje vrijeme, taj novi mandat nije zaslužio.
Predsjednik je trebao iskoristiti ovlaštenje sazivanja sjednice Vlade bar po jednom pitanju – pitanju nezaposlenosti.
I pri kraju, iako je predsjednik dr. Josipović agnostik, iako se Crkva u Hrvata nije mudro orijentirala u predsjedničkim izborima, trebalo je pokrenuti inicijativu za dijalog s Kaptolom odnosno s katoličkom i drugim vjerskim zajednicama.

UKUPAN DOJAM ZA STO DANA - VRLO DOBAR
Ako bi se mogla tražiti jedna konkretna, "školska" ocjena za proteklih sto dana predsjednikovanja, ona bi bila 4 (vrlo dobar).
Dok pišem ove retke još je aktualno pitanje donošenja zakona koji bi trebao urediti ustroj i djelokrug Ureda predsjednika na Pantovčaku, a što je pokušaj političkog zastrašivanja i odmazde – već nacrt zakona piše Ministarstvo uprave, na prijedlog Vlade. Radi se o najdirektnijem i najbrutalnijem udaru na predsjednika i njegov tim, sužavanju njegove autonomije, i bez obzira na to što Ustavni sud već nekoliko puta upozorava na potrebu donošenja tog zakona, trenutak koji je odabran za njegovo donošenje je diskutabilan i sigurno se ne donosi u dobrim namjerama. Valja predsjednika zaustaviti, valja ga, kako sam volio ranije pisati, i dalje "čerečiti", po svaku cijenu, valja, po HDZ-u najviše, disciplinirati neposlušnog predsjednika.
Poželjeti treba predsjedniku da bude još neposlušniji, još boljih poteza narednih sto dana, poželimo mu da se češće prisjeća izbornih obećanja posebno slogana PRAVDA, poželimo mu dobro zdravlje, energiju, još više odlučnosti i državničke smjelosti. Osobno, volio bih ga što prije vidjeti u Bijeloj kući, s predsjednikom USA Obamom, i u ozbiljnim razgovorima o tome zašto je Hrvatska tako dugo u čekaonici Europske zajednice.
Samo smjeli političari ulaze na pozitivan način u povijest, tko ne riskira u politici, kao i u životu, ne profitira.
Dubina krize i potonuće broda koji se zove Hrvatska ne traže predsjednika činovnika već predsjednika vizionara, onog koji osluškuje bilo naroda govori i traži, u njegovo ime, radikalne promjene u našem društvu. To je temeljno pitanje na koje treba konačno jasno odgovoriti: "Tko je odgovoran za ovakvu krizu u našem društvu i što je uzrokuje?" Hrvatski narod još uvijek nije jasno odgovorio na pitanje: 'Kakvu Hrvatsku hoćemo i kako to postići?!'
Antikrizni program Vlade kupovanje je vremena i ne mogu pretpostaviti da momčad koja godinama loše igra, nastavit će igrati kao preporođena. A upravo takva momčad, kreativna, snažne političke volje i legitimna i legalna treba voditi državu danas.

DRUŠTVENE PROMJENE - SAD, ODMAH, KORJENITE
Za VELIKO POSPREMANJE HRVATSKE nam nedostaje strategija, vizija i svakako politička volja i na to je predsjedniku misliti često i nikoga, baš nikoga, ne amnestirati te političke pa i povijesne odgovornosti
Jer, mnogi traže umjesto korumpirane i nesposobne vlasti, demokratsku, socijalnu, pravnu i pravednu državu! Vođenje države valja, kako piše don Ivan Grubišić u otvorenom pismu, prepustiti onima koji taj posao znaju i koji mogu raditi na dobrobit naše domovine i svih njenih građana, a ne radi vlastitih i skupih probitaka svoje kamarile. Kaže don Grubišić "Maknite se s položaja za koje nemate ni znanja ni morala!" i pridružujem se tom apelu. Da li će to pogoršati kohabitaciju nije prvenstveno predsjednikova briga, već brojnih institucija hrvatske države koje samo ispunjenjem svojih zadaća, trebaju pridonositi stabilnosti hrvatske države i društva i pronalaženju izlaza iz krize koja dovodi u pitanje sam opstanak Hrvatske.
Stoga, vizije koje predsjednik ima ne trpe ostvarivanje u nekom drugom vremenu, nego SAD, ODMAH I KORJENITO.
--------------------------------------------------------
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Zanimljiv je odnos medija

Zanimljiv je odnos medija prema predsjedniku i predsjednika prema medijima. I kao miljenik medija u izbornoj kampanji, može se reći da su u ovih l00 dana mediji bili prema njegovim potezima kritični i ne baš uvijek dobronamjerni. To se odnosi na HRT, ali i na Jutarnji, Večernji, da o Vjesniku, Globusu i nekim drugima ne govorimo. No, predsjednik je imao i ima podršku nekoliko ključnih komentatora i voditelja (Lovrić, Jergović, Butković, Bago, Stanković…) a i Zoran Šprajc, iako samo spiker HRT-a, iskazao je svoje simpatije. u Dossieru (od 26.05.2010.) http://www.hrt.hr/?id=enz&tx_ttnews[cat]=239# koji se bavio prvih 100 dana Josipovica je skolski primjer HTVovske pristranosti. U prilogu se o Jospipovicevih 100 dana ocituju uglavnom i prije svega clanovi njegovog kabineta i ljudi povezani s njim. Nes ti kritike. U studiju pak Mladenka Saric i Klauski daju svoje novinarsko kolumnisticke sudove o svemu, a njih slusamo konstantno i znamo manje vise sve sto nam imaju za reci jer su to vec 100 puta rekli.

Tko je glasao

@Danimir, kao što sam već

@Danimir, kao što sam već na tvom dnevniku o Rudanici napisao nije mi jasno zašto si ostao dužan odgovora na komentar: Sri, 26/05/2010 - 08:29 — masonizacija pollitike (neprovjereno), jer tamo nam se, čini mi se, nazire i nudi odgovor na razloge i motive tvog djelovanja ovdje na pollitiki i naravno sve ono što ima veze s klonovskom pozadinom oko tebe.

Slobodan sam podsjetiti te Danimir da ti i tebi slični, kao i oni koji prednjače u rušenju kredibiliteta, svrhe, cilja i nazvao bi onoga što čini temeljni kapital pollitike, a to je ljudski potencijala pollitike, ne dijelite sudbinu nas kojima svim silama nastojite „soliti pamet“ i nametati svoje ideje i ideologiju. Za takve narod kaže: Lagano je tuđim *urcem gloginje mlatiti", pa je tako i vama lažnim dušobrižnicima lagano labrnjati o nečemu što ne dijelite s nama, o nečem čije posljedice ne osjetite na svojim računima, obvezama, radnom mjestu, ako ga se uopće ima, ili njegovim gubitkom.

Da se razumijemo, ne samo ja osobno već smatram da nitko od ovdje nazočnih kolegica i kolega tebi Danimir, ili bilo kome drugome ne brani, niti osporava pravo na pisanje dnevnika, komentara u kojima iznosiš tvoje stavove, mišljenja, prijedloga, ideje pa čak i ideologije koju ti zastupaš i vidiš ispravnom.

Vjeruj mi mene čak niti ne zanima voditi o tome diskusiju ovdje na pollitiki i time otupiti i dovesti u pitanje sve ono što su moji predhodnici i kolegice i kolege u zajedničkom djelovanju postigli, jer da to nije tako cijeli tijek događanja nebi bio takav kakav je i kakav još uvijek kao damoklov mač visi na budućnošću pollitike.

Iznositi Danimir je čarobna riječ koja otvara put kulture dijaloga i međusobnog uvažavanja Danimir, IZNOSITI Danimir, ne nametati i onda kada se takva bahatost, sveznadarstvo, omalovažavanje, isključivost, bljuvanje i riganje „inteligencije“ ne prihvati i odbija nametati se SILOM, vrijeđanjem, izigravanjem "jezičnog policajca" slanjem u šetnju, na svježi zrak, mjesečinu i ostale tvoje omiljene „alatke“ koje, kao što si pravilno zaključio, ali nikako da izvičeš i dobar poučak iz toga, ovdje ne nailaze na plodno tlo.

Nama je dosta onih "prijatelja", "dušebrižnik" i kojekakvih skrbnika za naše dobra, koji nas zahvaljujući činjenici da je vlast u rukama neosjetljive i neodgovorne griješne strukture političkog etablišmenta, tj. bande lopovske stalno stišću, nešto uće što ni sami u svom dvorištu ne poštuju, tlače prebaciju sve i svašta, stalno nešto traže od nas, ali sve na principu batine i mrkve.

Nama je dosta onih "prijatelja", "dušebrižnik" i kojekakvih skrbnika za naše dobra, koji u nama ne vide narod kojeg treba gledati ravnopravno, uz sva prava međusobnog uvažavanja, suradnje i partnerstva, a ne ucijena i traženja dlake u jajetu.

Naravno da razlog leži u nama kojima je dosta i svih onih koji su zbrisali kada je zagrmilo, ostavili na cjedilu svoju ulicu, kvart naselje, sela i gradove, svoje sugrađanke i sugrađane na bojišnici i udaru snajpera i granata, da bi nam sada s rezervnih položaja prodavali pamet, lobirali za neke svoje interese i pozivali nas za podršku ili smjenu političkog etablišmenta ili vlasti.

I ponovno po tko zna koji puta da ponovim: Da se razumijemo, ne samo ja osobno već smatram da nitko od ovdje nazočnih kolegica i kolega tebi Danimir, ili bilo kome drugome ne brani, niti oduzima, ili osporava pravo na ono što činiš, ali si isto tako kao i ti koji ne poštuješ tuđa mišljenja i prava uzimamo za pravo da svojim komentarima glasovima za i protiv izrazimo svoj stav i mišljenje o tvojim stavovima, mišljenju i ponašanju Danimir.

Bilo bi žalosno da pollitika nakon što se je uspješno othrvala naletu jugonostalgičara, provjetrivača kostura iz ormara i ostalih nametnika balkanskih asocijacija padne u ruke nekih novih rušitelja našeg zajedništva u borbi za opće dobro i zajednicu, a to je upravo ono što se zahvaljujući smatram tebi Danimir i nekim drugim osobama, kojima opće dobro i zajednica nisu glavni cilj i jedini prioritet, već duže vremena sustavno uništava na pollitiki.

Niti odlazak stotinu takvih kao što si ti Danimir nebi bio gubitak za pollitiku kao što je gubitak pretrpljen odlaskom ili apstinencijom niza uvaženih kolegica i kolega, čiji doprinos iznošenjem pojedinih imena nebi htio posebno isticati.

Ovo je moje osobno mišljenje Danimir, a vezano za tvoje opetovano pozivanje „kaže mrak da po pravilima i nije dopušteno ovo što minuseri rade - uvijek isti minusiraju uvijek isti nick“, uhvati se malo za vlastiti nos, analiziraj sebe i naravno„logistiku“ na koju se pozivaš i sa kojom udaraš ispod pojasa.

Za kraj sam našao komentar s neta na kojem tvoje kolumne dobiju jedva nekoliko komentara o on glasi: „Ti bi Danko, ili ***** kao prvo trebao razlučiti što je osobni, a što opći interes.

Kada to budeš naučio javi se za daljnju diskusiju, jer tvoje neslaganje s Rudanicom je kao što reakcija javnosti dokazuje je tvoj problem.

Problem u čije rješavanje ne trebaš uvlačiti druge.“

Danko, ili ***** koga svrbi nek se češe, ali nemoj tresti buhe po drugima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica Osobi koja

@kukljica
Osobi koja nijednom riječju nije komentirala moj dnevnik, (osim uvlakački, BLJAK), osobi koja nije osporila nijednu tezu iz njega, nemam što poručiti osim da se prestane baviti mojom osobom i ako ima kreativne moći, osvrne se argumentirano na sadržaj gore napisanog dnevnika.
Inače odluku o ostanku ili odlasku, odnosno odnosu prema portalu i pojedinim članovima ove pollitičke zajednice sam donio. Hvala onima koji su mi u tome pomogli, a sada APELIRAM, da se usmjerimo na dnevnik o prvih sto dana predsjednika Josipovića.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir kolega, meni je

@Danimir kolega, meni je uistinu apsolutno nejasno kako ne možeš shvatiti i zašto uporno odbijaš prihvatiti činjenicu da je moj gornji komentar upravo odgovor na tvoj dnevnik, kao što su to i svi moji drugi komentari.

Nije vrag da moram velikim slovima napisati da prestaneš opetovano diktirati i nameteti tko će, kako će, kada će i na koji način sročiti će svoj odgovor na tvoje dnevnike i komentare. S tim prije što i onako moramo strijepiti da nas ne šalješ u šetnju, prozivaš zbog nepismenosti, i.t.d. da se ne ponavljam.

Dakle komentar je moje stajalište i odgovor na tvoj gornji dnevnik, a na tebi je da na njega odgovoriš, ili i dalje bježiš od konstruktivne rasprave, kao vrag od tamjane.

Danimir poštuj onu narodnu: "Tko se mača laća, od njega će i poginuti", i zagriženu jabuku pojedi do kraja, a nemoj pljuvati svaki onaj zalogaj koji ti zastane u grlu.

Ni manje ni više, a to što ti u njemu ne vidiš odgovor na onu "Što je babi milo – to joj se i snilo", nije moj problem, zar ne kolega Danimir?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Pritiska san nemilice strelu

Pritiska san nemilice strelu za plus ali ne prihvaća. Nek se evidentira da
san da plus.
Ja od prisednika nisam ništa očekiva pa se može reć komotno, da je
ispunija moja očekivanja u potpunosti ka i tvoja.
Ja bi mu da čistu peju, ono ka za zalaganje. Ne bi bilo realno i očekivat
od njega neke rezultate jerbo to misto zahtjeva daleko veće psihofisičke
sposobnosti nego šta ih on posiduje.

Češće pojavljivanje u medijima nije poželjno . Ona idiotkinja od
premjerke se svakodnevno ukazuje narodu ka da je Gospa od međugorja, pa češće ukazanje još kojeg lika bilo bi kontraproduktivno.

ps.
Ne bacilaj puno što ti komentiraju ovi zavidljivci tipa blade 007,
jerbo najveća umitnička djela su nastala ka hvalospjevi moćnim i
nemoćnim idiotima.

Tko je glasao

očekivao sam više rasprave

očekivao sam više rasprave na ovaj dnevnik ali toliko negativnih ocjena za jedan uvjetno rečeno mladi dnevnik dokaz je kako još uvijek nismo raskrstili sa avetima prošlosti. izgleda kako povijest počinje tek 1990. godine, sve prije je zločin. to što sustav ne funkcionira jer institucije postoje samo zbog sebe samih političke elite ne smeta. njima je dobro. pojava osobe koja ne kalkulira i ne priča viceve je diverzija spektakularnih razmjera financirana od strane glavonja EU i SAD-a ;-)

barem je netko dohvatio u dnevniku vapaj don Ivana Grubišića čiji istup smatram jednako vrijednim kao i istup kardinala Bozanića o grijehu struktura. pače oba su povijesna jer oslikavaju sliku hrvatskog društva koje se protekom godina nije nimalo promijenilo niti ima nikakvih naznaka barem malog pomaka na boljitak većine građana ove države.

volio bih mentalne proljeve čitati na net.hr-u ali ne i ovdje. mentalnim bljuvotinama mjesto je baš na takvim i sličnim forumima.

Tko je glasao

Nema ti ništa od don Ivana

Nema ti ništa od don Ivana . Prida se . Čuja sam da se prijavija za misiju u Afriku.
Pun mu je k..c ovog našeg debilnog svita. Ide među crnce da ositi malo poštenog
svita po stare dane. Onda moš mislit koja je situacija kad je i on pokleknuja u viri.

Tko je glasao

Sva naknadna retuširanja

Sva naknadna retuširanja tih politika demantira duboka kriza započeta zapravo u Tuđmanovo doba, kriza koja potresa Hrvatsku i kojoj se još uvijek ne nazire kraj.

Kriza je zapoćela,kako ti navodiš, u"Tuđmanovo doba", samo ako gledaš na događaje kroz prizmu pristranosti određenoj ideologiji.
U tom smislu je započela kriza na štetu sinova komesara diktature proleterijata.

ja nisam pristran ni jednoj ideologiji(ni socijal komunističkoj, niti liberalno kapitalističkoj) , a moja ideologija je ideologija pravednosti.
Nije mi važno iz koje stranke određeni političar dolazi, a važna mi je njegovo razumjevanje pravednosti.

Posljedice ratnih događanja najviše trpimo u današnjem vremenu(teška ekonomska situacija u Hrvatskoj), a sve zbog isplate ratne štete na račun poreznih obveznika u Hrvatskoj.
Nema takve države, od početka civilizacije do danas, koja bi bila u mogućnosti takav teret financijskih opterećenja proizašlih iz ratnih događanja sama prebroditi.
Međunarodna zajednica je tu najviše zakazala, a poglavito MMF i Europska banka za obnovu i razvoj.

Hrvatska (tadašnja aktulna politika i većina građana)nije željela rat i zato je najveća nepravednost u nametnutom iscrpljivanju hrvatskih građana.
Ispada da se zločin isplati, a zbog takve stavrnosti zločinci i njihove obitelji bolje žive od stradanika teroriziranh od strane zločinaca.
Još je veći apsurd u financiranju boravka u zatvorima onim zločincima koji su procesuirani i osuđeni(opet sve na teret hrvatskih poreznih obveznika).

Govor Predsjednika RH, a koji je predstavio građanima tijekom svoje inauguracije, još uvijek ima jak' sjaj u mojem viđenju politike, koju predstavljenu nama, Predsjednik RH želi provoditi.
Ova šutljivost tijekom prvih 100 dana, mogla bi se shvatiti kao tišina potrebna za stvaranje jako dobre sinfonije.
Nadam se da ću zajedno sa većinom hrvatskih građana imati još snage poslušati tu izvedbu. Da će ta "preljepa glazba" biti onakva kakvu je "skladatelj" u početku zamislio.

Nisam u mogućnosti kritizirati nešto što još nije ni predstavljeno kao izvedba.
Predstavljena je samo ideja na početku, a za tu ideju, od mene najviša ocijena.

Dnevnik, pak, zbog predstavljenih neistina na početku dnevnika, najbolje je ostaviti neocjenjen.

Tko je glasao

Pet, 28/05/2010 - 22:13 —

Pet, 28/05/2010 - 22:13 — Danimir ->->->-> Evo, sutra, nedjelja, 29.05.20l0.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Danimir još jedan izvrstan

@Danimir još jedan izvrstan BLJAK dnevnik! Uvlakačko "novinarstvo", ili kako ti tvoji poznavatelji uvijek isponova poručuju; novo šupkanje.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao
Tko je glasao

Danimir, kumim te,

Danimir,
kumim te, preklinjem, molim te odi povraćati negdje drugdje! ja ovo više ne mogu podnijeti. Pa ti si čovječe svojim pamfletima, poluistinama, iskrivljavanjima i manipulacijama uništio ovaj blog. Je li to pravi cilj? Uvlačiti ljude u vlastite psihodelirije, da bi se pozornost ove male javnosti posve okrenula od bilo čega objektivnog? Da imaš tri čiste, otvorio bi svoj vlastiti blog i na njemu razvijao svoje dnevne opsevacije. Ali ne. Ti želiš ulijetati u dijaloški prostor, i u njemu blikorati svaki dijalog, svojim cmizdenjima, ujedanjima, marksizmima, frojdizmima, ajnštajnizmima, relativizmima, bronštajnizmima, ... sram te budi.

Tko je glasao

Danimir, kumim te.....ovo je

Danimir, kumim te.....ovo je jezik jedne katolicke "vjernice"!

Tko je glasao

? čak niti ne razumijem

? čak niti ne razumijem što hoćeš time reći? kumiti, to ti dođe od Eugen Kumičić, ..:)... misliš li ti da je to nešto prosto?

Tko je glasao

?cak niti ne razumijem......

?cak niti ne razumijem...... nema problema s kumiti i Kumicicem.
znas ti dobro na sto ja mislim, ali se malo pravis "tosica".
usput, vidjela sam tvoj plus za jedan prostacki bljutav komentar.

Tko je glasao

@beatricel2 Ako si

@beatricel2
Ako si sposobna "ulijetati u dijaloški prostor", napiši bar jednu jedinu riječ o sadržaju dnevnika. Ili, budi i dalje mazohistkinja pa čitaj ono što nazivaš ..."cmizdenjima, ujedanjima, marksizmima, frojdizmima, ajnštajnizmima, relativizmima, bronštajnizmima". Ako u ovom manje-više običnom dnevniku, malo predugom, vidiš sve nabrojane elemente, ako te asocira i na Freuda, Marxa, Einsteina, Trotzkog.. onda je to ipak kompliment koji ne zaslužujem.
Alles Gute, ljubavi moja.
Danimir - Lav Davidovitz Bronstein Trotzki

Danimir

Tko je glasao

OBAVIJEST SVIMA Ovaj

OBAVIJEST SVIMA
Ovaj benigni upis ne možte čitati zahvaljujući grupi minusera koja se specijalizirala za minusiranje mojih upisa i dnevnika.
U gornji dnevnik uložio sam svoje slobodno vrijeme, politološko i žurnaliističko znanje i iskustvo, pripremao sam ga bilješkama sto dana.., napisao i objavio u dobroj namjeri. Izostaje ozbiljnija rasprava, slijede minusi, bez obrazloženja, i pitam se ima li to smisla što radim...?????
Najbolje bi bilo povući se, ali to zadovoljstvo grupi minusera moj karakter borca, ne dozvoljava. Kaže mrak da po pravilima i nije dopušteno ovo što minuseri rade - uvijek isti minusiraju uvijek isti nick.
Sličim sam sebi na mazohistu, Sizifa, Don Kihota...
Što Vi mislite, povući se, nestati, ili boriti se za svoje stavove i uvjerenja?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Pišite dalje,a mrak neka

Pišite dalje,a mrak neka smisli mogućnost zaštite napisanih dnevnika od zlonamjernog ocjenjivanja.

Tko je glasao

Mrak, još jednom predlažem

Mrak,
još jednom predlažem da se razmisli o ukidanju ocjenjivanja komentara minusima i plusevima jer se čini da je nekima na ovom postu jedino to važno, a ne pristojna diskusija o ponuđenim temama. Mislim da je to temeljni preduvjet da pollitika.com zadrži kredibilitet, a još bi veći bio kad bi se ukinuli nickovi iza kojih, ne svi ali mnogi kriju svoj kukavičluk i neke druge namjere. Takvi su na primjer oni koji se javljaju iz inozemstva i prodaju nama ovdje u Hrvatskoj pamet kako bi se trebali ponašati. To je s komunikološkog stajališta prije svega nekulturno, a potom i bijedno, a time pollitika gubi svoj nacionalni identitet.
Stojte mi dobro

Tko je glasao

Ne mislim da se trebaš

Ne mislim da se trebaš povući, već radije razmisliti koji je to razlog naveo te ljude da te sustavno minusiraju. Možda bi mogao pronaći neku zajedničku platformu s njima, pa možda pokušati razumjeti što oni svojim minusima tebi žele poručiti. Možda bi mogao pokušati pronaći neki zajednički jezik. Valja postoji zajednički nazivnik za sve nas ovdje. Počela bih od onog: biti čovjek. A pollitika.com po svom tvorcu ovdje okuplja ljude koji se svakako mogu svesti pod taj zajednički nazivnik. Prije nego što odlučiš otići, pomisli što nam je svima zajedničko. Možda ljubav svakoga od nas prema svom narodu. A to onda znači uvažavanje toga istog kod svog bližnjeg. I sukladno tome izbor terminologije i načina prezentacije svojih mišljenja. Ovo što pišem ne važi samo za tebe, već za sve nas. Ja sam valjda svojim primjerom pokazala da se to može.

My Soul

Tko je glasao

Možda ljubav svakoga od nas

Možda ljubav svakoga od nas prema svom narodu.

Najvjerovatnije ovo . Poznato je da mater najviše ljubi ludu ćer.

Tko je glasao

mY sOUL - ovo je Savršen

mY sOUL - ovo je Savršen komentar!
svaka čast.

Tko je glasao

@My Soul sram me je da ti

@My Soul sram me je da ti ovako grd i star nudim pusu, ali smatram da ovaj tvoj komentar zaslužuje da ga se uzme u najuži izbor za proglašenje komentarom godine!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ja ću joj dat pusu i nije

Ja ću joj dat pusu i nije me sram

Tko je glasao

komentar godine - koji nema

komentar godine - koji nema blage veze s Danimirom i vašim odnosom prema njemu...

*izgleda da će parlamentarni izbori ipak biti ove godine

Tko je glasao

*izgleda da će

*izgleda da će parlamentarni izbori ipak biti ove godine

Neće. Šuki je diga novu kredu biće blagostanje.

Tko je glasao

*izgleda da će

*izgleda da će parlamentarni izbori ipak biti ove godine

Neće. Šuki je diga novu kredu biće blagostanje.

*hehe... hoće da daa... dok nas MeMeFe ne okupira:o)))

hehe

Tko je glasao

Alles Gute, ljubavi

Alles Gute, ljubavi moja.
Danimir - Lav Davidovitz Bronstein Trotzki

De reci rode na cemu si da i ja malo uzmem....................................Izgleda da daje "moc", elda...........

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci